E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

Loenhouts missionarissen

Loenhouts missionarissen, E.H. A. De Smedt (1955)

Loenhout mag fier zijn over zijn talrijke missionarissen, die gewerkt hebben en nog steeds werken in verre missielanden, want zij zijn de hartslag van het godsdienstig leven van de parochie. Hoe meer missionarissen, des te beter een parochie.

Met bewondering zien we op naar een missionaris.

Hij heeft alles verlaten om alles te kunnen geven aan de arme heidenen. Alles verlaten, dat is: zijn dierbaren, zijn geboortegrond, zijn vaderland, een heerlijke toekomst vaarwel zeggen. Alles geven, dat is: de weldaad van het ware geloof brengen aan hen, die nooit van de ene, ware God, van Christus en zijn verlossingswerk, van de eeuwige zaligheid hebben horen spreken.

Vanwaar die opoffering?

Hij heeft de stem van de Meester gehoord, hij heeft die stem begrepen, en hij is de Meester gevolgd. En grenzeloos is de toewijding van de missionaris, omdat, naar het voorbeeld van de Meester, ook zijn zucht naar zielen grenzeloos is.

Bewonder hem, eerbiedig hem, en vooral help hem door uw gebed en uw dagelijkse offers, en geef hem ook uw stoffelijke hulp.

Mogen deze enkele bladzijden uit het leven en de geschiedenis van onze Loenhoutse missionarissen de roem blijven van onze parochie. En mogen zij een prikkel zijn, opdat nog vele jongens en meisjes hen naar het missieland zouden volgen.

We blijven hen elke dag, bijzonder in onze veelvuldige H. Communie en in ons dagelijks rozenhoedje aan de haard gedenken.

En moge ons Lieve Vrouwke het werk van al onze missionarissen rijkelijk zegenen!

Missionarissen in Afrika

Missionarissen in Azië

Missionarissen in Zuid-Amerika

Nabeschouwing

Meer dan 60 jaar geleden vertrok de eerste missionaris uit Loenhout en ononderbroken heeft de rij zich voortgezet met steeds kortere tussenpozen.

Meer dan 60 jaar ook hebben deze missionarissen de mildste steun ontvangen en de warmste sympathie ondervonden vanwege hun dorpsgenoten. Hiervoor danken zij u.

Mogen zij blijven rekenen op de vruchten van uwe veelvuldige H. Communie in het gemeenschappelijke offermaal van de parochie?

Mogen zij blijven rekenen op uw dagelijks rozenhoedje bij den haard?

Door de genaden, die gij door uw gebed en offer voor hen verzamelt, staan zij sterk in de strijd van het dagelijkse leven. Daarop steunen zij om het Rijk van Liefde en Genade te vestigen bij verre volkeren.

En als Christus Jezus, uw Voortrekker en uw Aanvoerder, u, jongeren, oproept ten strijd: weest paraat!

Tot slot, een hartelijk woordje van dank aan allen die ons hulpvaardig hielpen bij het samenstellen van dit bundeltje: de familieleden der missionarissen, de drukkers en de verkopers.

Niet minder danken wij de kopers: de opbrengst komt ten goede aan de missiën van Pater Frans Van Dongen.

Moge de Heer uw edelmoedigheid belonen.

Moeder Maria, waak over het missielievende Loenhout.