Loenhoutse bevolking voor 1800

Wij verzoeken u met aandrang eerst deze veelgestelde vragen door te nemen alvorens inzage te nemen in het bestand. De koppeling naar het bestand bevindt zich onderaan de pagina.

 

Veelgestelde vragen (FAQs)
 

Wat is de voornaamste doel van het bestand?

Het bestand wil een zo volledig mogelijke samenstelling weergeven van de bevolking van Loenhout voor 1800, en dit voor zover de beschikbare bronnen het toelaten.

Waar halen jullie jullie gegevens?

Rijksarchief

De akten waarvan de samenvattingen op onze website weer te vinden zijn en waarnaar verwezen wordt in de bevolkingssamenstelling Loenhout voor 1800 betreffen voornamelijk akten uit het oude archief van Loenhout. Met de verovering door Napoleon werd een gans nieuw rechterlijk en bestuurlijk systeem ingevoerd. In het rijksarchief wordt voor de diverse gemeenten dan ook een onderscheid gemaakt tussen oud (voor 1800) en nieuw gemeentelijk archief, met een afzonderlijke index voor oud en nieuw.

In principe zijn de archieven van de gemeenten uit de provincie Antwerpen terug te vinden op de Antwerpse afdeling van het rijksarchief België. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen, zoals bv. de stad Anwerpen zelf maar eveneens bv. het oud gemeente archief van Kalmthout.

Voor wat het oude archief van Loenhout is op onze website een index voorhanden van de stukken die zich in dit archief bevinden.

Nuttige koppelingen naar de website van het Rijksarchief:

U moet een account aanmaken maar de toegang is gratis.

Familysearch

Deze website is onder beheer van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als de Mormonen. Zij hebben in de loop van de 20ste eeuw genealogische bronnen uit 110 landen op microfilm gezet en hebben hun enorme verzameling nu gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld. U moet een account aanmaken maar de toegang is gratis.

Enkele nuttige koppelingen voor Loenhout:

Wesalia II

Verder kunt U een aantal gegevens over Loenhout vinden bij de heemkundige kring Wesalia II. Met name vindt u bij Wesalia II ook kopieën van de parochieregisters van Loenhout en omliggende gemeenten (Wuustwezel, Loenhout, Gooreind), voor de periode ná 1800: geboorten, huwelijken en overlijdens tot het jaar 1925.

Nederlandse archieven

Verder hebben we ook gebruikgemaakt van gegevens uit de Nederlandse archieven. De meest gebruikte zijn het streekarchief West-Brabant, het stadarchief Breda en het streekarchief Tilburg. Nog een link om te zien wat U over welke plaatsen in Nederland via het internet kan vinden.

Notarissen

Verder zijn in het rijksarchief eveneens de protocollen van de notarisregisters uit het Ancien Régime te vinden, voor zover deze bundels bewaard gebleven zijn en werden overgedragen.

Door omstandigheden zijn evenwel ook notarisregisters van Loenhout (en andere gemeenten) op het stadsarchief Antwerpen terechtgekomen, zoals o.m. de door ons bewerkte akten van notaris Jan Vorspoel.

Kopijen op microfilm van deze akten kunnen ingekeken worden via de website van het stadsarchief Antwerpen. Met de zoekrobot kan U hier ook zoeken op bv. Loenhout (of op andere zoektermen) en krijgt U een overzicht wat er op die woorden reeds werd geïndexeerd.

Kerkelijke archieven

Een aantal gegevens zijn dan weer terug te vinden in kerkelijke archieven; dit kan zowel over parochiekerken gaan als over kloosters, godshuizen en aanverwante instellingen. Jammer genoeg zijn deze archieven momenteel nog zeer verspreid; een aantal gegevens zijn wel terug te vinden in het rijksarchief.

Andere

Uiteraard zijn er nog heel wat andere goede internetsites (bv. BS Kempen), afhankelijk van wat u precies zoekt. Wij trachten in ieder geval wanneer we bewerkingen online zetten steeds de nodige referenties toe te voegen; jammer genoeg is dit in het verleden niet steeds gebeurd, reden waarom u toch nog een aantal gegevens zult aantreffen zonder bronvermelding. U beslist dan zelf in hoeverre u van deze gegevens gebruik maakt.

Welke personen worden in het bestand opgenomen?

 1. Alle inwoners van Loenhout die werden teruggevonden aan de hand van de parochieregisters;
 2. Alle personen waarvan een ouder of een nakomeling in Loenhout heeft gewoond, voor zover dit door ons kon achterhaald worden;
 3. Alle inwoners die werden teruggevonden in de bewerkte akten.

Welke personen zijn heden reeds in het bestand terug te vinden?

 • Alle personen vermeld in de doopakten van Loenhout;
 • Alle personen vermeld in de ‘gekoppelde’ akten en waaraan na de samenvatting van de akte gerefereerd wordt;
 • De meeste personen vermeld in de verschillende tellingen
 • Een groot aantal personen die reeds van oudsher in het bestand aanwezig waren (cfr. infra);
 • Een groot aantal personen die voorkomen in diverse akten doch waarvan de koppelingen nog dienen gemaakt te worden.

Hoe komt het dat veel personen zonder schijnbaar verband met Loenhout toch in het bestand zijn opgenomen?

Het bestand was oorspronkelijk opgebouwd als een genealogie van de voorouders van Etienne Kerremans langs vaderskant, en bevatte aldus vnl. inwoners van Zundert, Loenhout, Kalmthout, Wuustwezel en omliggende dorpen.

Wij hebben ervoor gekozen deze personen in het bestand te behouden:

 1. Omdat het technisch moeilijk is de diverse populaties te scheiden.
 2. Omdat bij verdere bewerkingen toch vaak een link naar Loenhout aanwezig blijkt te zijn.

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van het bestand?

In de beginperiode werd soms gebruik gemaakt van ‘bewerkte parochieregisters’ en reeds bestaande genealogieën. Wij hebben echter achteraf moeten vaststellen dat deze niet steeds accuraat zijn. Voor Loenhout beschikken wij intussen echter reeds over een groot aantal bewerkte archiefstukken, zodat wij kunnen stellen dat het bestand, zeker voor de periode 1600-1800, een hoge mate van nauwkeurigheid heeft. Wij raden evenwel iedere bezoeker aan de door hem gebruikte gegevens na te kijken, en bij vaststelling van enige anomalie ons een reactie door te sturen.

Wat betekent de benaming 'Yxo' wanneer de geboorteplaats wordt aangeduid?

In het bestand beginnen een aantal plaatsen met een hoofdletter Y, gevolgd door een paar andere letters, soms gevolgd door een tweede y en een bekende plaatsnaam. Deze aanduidingen zijn enkel bedoeld voor het beheer van het bestand en om mogelijke opzoekingen te groeperen. In feite komt het erop neer dat wij van alle personen bij wie er plaatsaanduidingen met een Y beginnen nog graag willen opzoeken welke deze plaatsen zijn. Zo bvb. is een persoon met als geboorteplaats Ypl een persoon van wie de geboorte/doop/herkomstplaats ons tot dusver onbekend is, maar die wij wel willen achterhalen daar hij een partner uit Loenhout heeft (vandaar Ypl). Een plaats Y... zal dus in principe altijd aan een geschatte datum gekoppeld zijn. Een aanduiding Yy + plaatsnaam duidt erop dat die plaats ons uit bepaalde bronnen gekend is, maar dat wij de concrete gegevens tot dusver nog niet achterhaald hebben. Een Y als voornaam duidt erop dat wij uit bepaalde bronnen weten dat er kinderen zijn, maar dat wij hun geboorte/doop en dus ook hun juiste naam nog niet achterhaald hebben. Bezoekers die ter zake over gegevens beschikken mogen deze ons uiteraard altijd laten geworden!

Wat met de gegevens vóór 1600?

Voor deze gegevens kunnen wij niet meer steunen op parochieregisters, enkel op bewerkte archiefstukken. Op basis van deze gegevens trachten wij de gezinnen vorm te geven. In een aantal gevallen zijn deze gezinnen dan ook hypothetisch, en dienen ze in een volgende fase nog aangepast en/of verbeterd te worden.

Waarom werden deze personen toch reeds in het bestand opgenomen?

Het feit dat deze personen in één bestand zijn opgenomen laat mij toe een aantal zoek- en sorteerfuncties toe te passen om op die manier de gezinnen later te kunnen samenstellen. Het is tevens een uitnodiging aan U, om op basis van het bestand en de archiefstukken, eventuele familie overzichten samen te stellen, waarvan wij graag kennis zouden nemen.

Wat met geboorte-, huwelijks-, en overlijdensdata voor 1600?

Voor sommige personen en feiten kunnen op basis van de archiefstukken redelijk precieze data worden weergegeven, bv. nog in leven of overleden, al of niet gehuwd, minderjarig. Voor andere wordt een datum geschat. Data die eindigen op 5 of een veelvoud ervan zijn meestal geschatte data. Andere data refereren meestal naar data van akten of vermeld in akten

Hoe precies zijn de geschatte data?

Dit is moeilijk te zeggen; we doen een beredeneerde schatting. We nemen bv. initieel aan dat een vader 30 jaar is bij de geboorte van een kind, maar later kan blijken dat dit reeds het 6de kind is, of dat de vader reeds aan zijn 3de huwelijk toe is. Dan moeten we onze schatting bijstellen. Vaak wordt het schatten ook sterk bemoeilijkt door de manier waarop met patroniemen wordt omgegaan. (zie verder)

Waarom geschatte data gebruiken?

Het antwoord is hetzelfde als voor de vraag waarom hypothetische gezinnen worden opgenomen, nl. om ons toe te laten een aantal zoek- en sorteerfuncties uit te oefenen. Wij zijn er ons van bewust dat de gebruiker in een aantal gevallen zal geconfronteerd met nogal ‘eigenaardige’ gegevens, zoals een veel te jonge of veel te oude moeder. Wij trachten deze onmogelijkheden stukje bij beetje weg te werken doorheen de aangebrachte koppelingen.

Zijn er buiten de gepubliceerde akten nog andere archiefstukken die als referentie hebben gediend of kunnen dienen?

Er zijn o.m. archieven van Zundert, Wuustwezel, Brecht die eveneens bijdragen tot de opgestelde genealogie, en voor Loenhout zelf o.m. het archief van notaris L. Van der Buijten (1625-1663). Vermits deze samenvattingen niet door ons werden bewerkt hebben wij geen recht deze te publiceren. Indien wij hier toch een mogelijkheid zouden toe vinden zult U dit vernemen in de nieuwsberichten

Wat betekenen "svl", "ml", "np" bij de datavermeldingen in de akten?

Zie Loenhoutse tijdrekening. Ons genealogisch programma laat ons niet toe deze afwijkende jaartellingen als dusdanig op te nemen of automatisch om te rekenen. Wanneer U deze data wil gebruiken zult U zelf deze omrekening moeten doen.

Wat wordt precies bedoeld met koppelingen?

We beschikken enerzijds over een genealogisch bestand en anderzijds over een aantal samengevatte archiefstukken. Iedere akte - bij langere teksten: iedere paragraaf - kreeg een uniek nummer. Door dit uniek nummer kunnen de personen in het genealogisch bestand gekoppeld worden aan de archiefstukken waarin ze vernoemd worden. Deze verwijzingen zijn voor U zichtbaar vanuit het bestand bij de notities van de desbetreffende persoon en anderzijds vanuit de samengevatte akten via ‘personen’ onder de samengevatte tekst.

Waarom zijn niet alle personen uit een bepaalde akte gekoppeld?

 • Soms kunnen meerdere personen in aanmerking komen, bv. Cornelis Janssen;
 • Soms hebben wij geen enkel referentiekader voor een bepaalde persoon;
 • Soms past iets niet binnen de reeds opgestelde genealogie en dienen wij eerst verdere opzoekingen te doen.

Hoeveel akten en personen zijn reeds gekoppeld?

Voor dit antwoord verwijzen wij naar de nieuwsberichten op de website. Het koppelen is een tijdrovende bezigheid, maar laat toe de gegevens voortdurend te vervolledigen en/of  te verbeteren.

Wat wordt bedoeld met ‘gebruik van patroniemen’?

In de behandelde regio wordt de naam van een persoon meestal aangevuld met één of meerdere voornamen van diens voorvaders, bv. (fictief) Jan Cornelis Willem Hendrik Maes. In principe is Jan dan een zoon van Cornelis, Cornelis een zoon van Willem enz. Wij stelden echter meermaals vast dat deze persoon evengoed kan geduid zijn als Jan Willem Hendrik Maes, en er dus een generatie overgeslagen werd. Men is dan in de schatting ook al gauw 30 jaar verkeerd (cfr. supra). Enkel een veelheid aan akten kan hier uitsluitsel bieden; voorzichtigheid blijft steeds geboden.

Ik zie twee dezelfde voornamen in één gezin: dat kan toch niet?

De voorraad voornamen was, in tegenstelling tot heden, vroeger veel beperkter, en het gebeurde vrij regelmatig dat twee zonen of twee dochters in hetzelfde gezin dezelfde voornaam kregen. Men mag er dus nooit automatisch van uitgaan dat de oudste van de twee naamdragers bij de geboorte van de tweede reeds overleden was. Meestal werden ze onderscheiden door toevoeging van ‘de oude’ en ‘de jonge’. Deze toevoeging kon echter ook gelden wanneer vader en zoon dezelfde naam hadden en beiden nog in leven waren, dus ook hier is omzichtigheid geboden.

De voor- of achternaam van een persoon verschilt naargelang de geraadpleegde bron. Hoe zit dat precies?

De meeste stamboomonderzoekers gaan voor opzoekingen in de periode voor 1800 eerst op zoek naar de gegevens uit de parochieregisters, wat trouwens een logische stap is.

De voornamen in de die registers zijn gelatiniseerd, althans voor de R.K. registers. Anders is dit in de noord hollandse registers (N.H.) waar we in de grensregio toch ook mee geconfronteerd worden.

Verder maken we zelf gebruik van allerhande schepen en notariële akten. Hierbij worden de personen vermeld met hun voornaam waarvan we ook mogen aannemen dat die in het dagelijks leven gebruikt werd. Wij hebben verkozen de voornamen uit die schepenakten te gebruiken, vooreerst omdat dit officiële stukken zijn, en bijkomend omdat deze best bij de realiteit aanleunen. Nu is het echter wel zo dat eenzelfde persoon niet in alle akten steeds met dezelfde voornaam wordt vermeld, bvb Cornelia wordt nu eens Cornelie en dan weer Neeltien genoemd, hoewel het duidelijk om dezelfde persoon gaat; werden zij ook met beide namen aangesproken, of was Neeltien de roepnaam en Cornelie de officiële versie? In ons bestand hebben wij meestal de naam uit de eerste akte die wij verwerkten en waarin de persoon vermeld werd opgenomen en behouden.

Ook voor de familienaam werden niet in alle akten dezelfde naam gebruikt, soms was de familienaam in gebruik, soms een patroniem, soms ontstond een eigen familienaam (denk hierbij aan ons artikel ivm Cornelis Adriaen Smit en zijn zuster Adriaentken Adriaen Wouters.)

Dit betekent natuurlijk wel dat een persoon die U in uw bestand hebt of waarnaar U op zoek en die U niet vindt wel in ons bestand kan voorkomen, eventueel onder een andere naam of een synoniem/afleiding daarvan. Best kan U in dat geval de zoekfunctie gebruiken, eventueel met een deel van de naam, en kan U eventueel ook op het net of ergens anders de nederlandse variant van een latijnse naam opzoeken vooraleer het bestand te raadplegen (zo zult U bvb een Christoforus bij ons terugvinden als Stoffel, Christofora als Stoffelken of Stoffelijn, en een extremer voorbeeld Glycerion als Soetke)

Mogen de gegevens uit het bestand vrij gebruikt worden?

Het bestand biedt, zeker dank zij de gekoppelde gegevens uit de archieven, de mogelijkheid om een stuk familiegeschiedenis op te stellen, of om te gebruiken in lokale geschiedschrijving. De gegevens zijn er voor U, zolang U zich rekenschap geeft van de restricties zoals uiteengezet in de bovengestelde vragen.

Wat doe ik met vastgestelde fouten, onmogelijkheden of andere opmerkingen?

Stuur ons een berichtje.

Ik heb nog een vraag!

Ontbreekt hier nog een belangrijke “veelgestelde vraag”? Laat ze ons weten!

Ik heb alles gelezen en begrepen. Waar is het bestand?

 

Klik hieronder om toegang te krijgen tot het genealogisch bestand:

Loenhout voor 1800