Luchtfoto kerk, ca. 1970

1624-1629 E.H. Nikolaas De Moor

  Terug naar overzicht

Nikolaas De Moor was afkomstig uit Antwerpen en geboren in 1584. In 1602 werd hij geprofest. Hij ontving de lagere wijdingen toen hij 21 jaar oud was, op 23 september 1605, en werd een dag later subdiaken. Op 23 september 1606 werd hij diaken gewijd en uiteindelijk op 20 september 1608 ontving hij de priesterwijding van Mgr. Miraeus, de vierde bisschop van Antwerpen.

Hij was vanaf 1617 onderpastoor in Loenhout.  Dit kunnen we opmaken uit volgende schepenacte:

Schepenregister 147, f° 234 v° 13.04.1622
certificatie voor de schout. Heer Marten Aerts, pastoor en heer Nicolaes de Moor, assistent pastoor, getuigen over Marie x Niclaes van Daele. Marten Aerts is 35 jaar pastoor in Loenhout in welke tijd vs Marie bij hem te biechten kwam en het H Sacrament onderging. Nicolaes de Moor is 6 jaar assistent, ook hij bediende vs Marie

 Hij werd pastoor toen zijn voorganger overleed in oktober 1624.

Op 5 januari 1625 staken calvinisten zijn pastorij in brand:

Loenhout, Schepenregister 147 f° 388 v° 10.01.1625
certificatie voor E.H. Nicolaes de Moor, pastoor in Loenhout. Op 05.01.1625 werd door het krijgswerk van het leger van zijne majesteit het huis van de pastorie, met schuur erbij, afgebrand. Het afgebrande huis werd gevisiteerd door Jan Bode en Aert Laureijssen, beide timmerlieden. Opmaken en timmeren van huis en schuur geraamd op minimaal 3.000 gulden

 In juni 1627 werd hij door de calvinisten uit Holland opgepakt en voor zes maanden vastgehouden in Bergen-op-Zoom. Hij was daar niet alleen. Samen met hem waren ook E.H. Wouter van Tilborch, pastoor van Nispen en Essen, Jan van de Zande, schout van Zandhoven en Dierick Bosch, schout van Oostmalle. Allen waren ze door staatse soldaten opgepikt en afgevoerd naar Bergen-op-Zoom. Ze verbleven er van 2 juni tot 16 november 1627. Zoals men weet, was een gevangenisverblijf in die dagen enkel te overleven als men voldoende geld had om in het eigen onderhoud te voorzien. De onkosten beliepen 1853 guldens en een halve stuiver en werden nauwkeurig afgerekend*:

Specificatie van de verteerde montcosten gevallen ten huyse van Servaes Adriaenssen, tavernier inden Helm, verteert bij heer Wouter van Tilborgh, pastoor van Nispen, heer Niclaes de Moor, pastoor van Loenhout, Jan van Zande, schouteth van Santhoven ende Dierick Bosch, schouteth van Oostmal, gecomen sijnden opten 2 junii 1627 ende gerelaxeert op den 16 november desselfs jaers, als volcht: 

 • Inden eersten gerekent 800 kannen wijns, ijder kanne tot 12 stuijvers compt
  480-0
 • Item 1615 kannen biers elck kanne tot 1,5 st. beloopt: 222-0
 • Item 800 maaltijden, yeder tot 25 st.: 1010-0
 • Item aen eene vereeringhe aende huysvrouwe van den weert is haer toegeleyt: 15-0
 • Voort meyssen: 20-0
 • Item noch voorde verteerde kosten geschiet op den dach vant vertrek: 12-0
 • Item over den loon van den bode: 2 1/2
 • Item over den leges van den notaris: 2-0
 • Samen beloopt altesamen: 1853-1/2

Aengaende de executie vande soldaten te voet die heer Wouter hebben gehaelt, blijft ongeextendeert, soo geloven partijen malcanderen daer van de indimpneren: memorie

Ende den wissel die betaelt sal moeten worden op Antwerpen, metter intrest, blijft mede vooralsnoch ongeliquideert: memorie

Aldus gedaen ende gerekent op den 16 november 1627 binnen Bergen op den Zoom.

Quod attesor
(w.g.H. Willemsen, Notaris met paraf en jaartal 1627)

 De gevangenschap had hem toch gekraakt. Hij kwam ziek terug en overleed nog geen twee jaar later, op 6 april 1629.

Hij werd begraven in de kerk van Loenhout. Op zijn zerk stonden volgende woorden te lezen:

Sepultura Dni. Nicolai de Moor
Religiosi S. Bernardi
Qui obiit A° 1629.6 aprilis
Aetatis autensi suae 45
Proffessionis vero monastitae A° 22
Sacerdoti 23
Pastoartus in Loenhoudt A° X
Requiescat in pacem.


 * Bron: Archief van Tongerlo, fonds Essen, losse stukken