Luchtfoto kerk, ca. 1970

1671-1694 E.H. Bernardus Van Aldenhoven

  Terug naar overzicht

Hij werd geboren op 18 oktober 1631, geprofest op 4 juni 1651, priester gewijd op 11 december 1655.

Hij was een geleerd man en een dichter.

In 1662 schreef hij een voorwoord voor het boek "Tractatus de Spiritu Dei" van zijn confrater Benedikt Haller (1620-1698). Het boek werd in 1664 ook in het Nederlands uitgegeven als 'Tractaet van den Gheest Godts, inhoudende een kort begrijp van 't waerachtich geestelijck leven, getrocken uyt de leeringe van verscheyde helighe vaders'.

In 1668 werd hij onderpastoor te Loenhout. Vanaf het overlijden van zijn voorganger E.H. Franciscus Rondelius op 27 februari 1671 werd hij waarnemend pastoor van Loenhout en in maart 1672 kwam de officiële aanstelling.

In 1674 verscheen er van zijn hand een gedicht als nawoord bij het boek "Fides et traditio sacrarum reliquiarum XXXVI eminentium sanctorum quae publicae Christi-fidelium venerationi exponuntur in ecclesia S. Salvatoris Antverpiae" van Franciscus Diericx.

Op 27 juni 1675 krijgt hij een attestatie voor Maastricht en omliggende steden en provincies dat toen onder de koning van Frankrijk (Lodewijk XIV) viel. Mogelijk is hij vandaar afkomstig ? Het Duitse Aldenhoven ligt op een 48 km van Maastricht.

E.H. Van Aldenhoven bleef pastoor te Loenhout tot aan zijn dood op 22 februari 1694.

Inschrijving in het Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252) - leeftijd, geloften, priesterschap, overlijdensdatum

 

Archiefstukken i.v.m. VAN ALDENHOVEN, Bernardus

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 159, stuk 38

f° 31 r° 29.03.1674

Bernardus van Aldenhoven, pastoor in Loenhout, gemachtigd van de prelaat van de abdij van St Bernaerts, transporteert aan Cornelis Hugens x Catelijne Swagemaeckers een 'steriel erfken' waar voorheen een tiendenschuur op stond en daarna 'de deelen van de gulde van de edele ridder St Sebastiaen'

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 159, stuk 136

f° 87 r° 27.06.1675

passeerbrief voor mr Bernardus van Aldenhoven, pastoor

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 159, stuk 190

f° 116 r° 31.01.1676

heer Bernardus van Aldenhoven pastoor, gemachtigd van Joannes van Heijmissen, abt van sint Bernaerts, en Michiel van Elsacker, notaris, mangelen erve om erve, nl het huis 'antwerpen' in Huffel en een rente van 15 loopen rogge op de panden van Cornelis Broomans en erfgenamen Adriaen Huijben in Terbeek

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 163, stuk 26

f° 15 r° 04.10.1680

certificatie voor heer Bernardus van Aldenhove, pastoor in Loenhout, dat schepenen in zijn huis zijn geweest en daar franse wijn hebben aangetroffen met zeker merkteken (zie akte) welke heer Diependael, kapelaan in Loenhout, in Antwerpen voor hem gekocht heeft bij sr Jan Gijsels, wijnsteker, wnde in de wolstraat in de 'witten engel', en naar zijn woning is gebracht door Peeter Broomans

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 167, stuk 25

f° 23 v° 26.11.1685

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor, en Michiel van Elsacker mangelen erve om rente, dries het 'kerckblock' in Huffel en rente van 4 gld 5 st op een stede in Terbeek gekomen van Jan Aert der Weuwen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 169, stuk 12

f° 5 v° 29.01.1687

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor - Peeter van der Buijten, Geert Luijcx, Cornelis Heijndrick Bertelmeussen, Matthijs Anthonis Goossens en Cornelis Sebrachts, schepenen - Lambrecht Broomans, H Geestmr - Peeter Michiel van Breda, kerkmeester; samen voor de tafel van de H Geest, verkochten aan sr Marcellus Marcelli, schout, en Joan Bode een woonhuis met erven in de koestraat, gekomen bij testament van Anthonis Guilliams x Maeijken Lenaert van Gastel

Loenhout, Volkstelling 1693, stuk 9

Nr.11

Mijnheer Bernardus van Aldenhoven, pastor, Mijnheer Stephanus a Diependael, cappellaen, Peeter Jan Rombouts,cnecht

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 173, stuk 17

f° 11 v° 13.04.1691

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor - Lambrecht van Staeijen, H Geestmr - Christiaen Vorselmans, kerkmr - sr Marcellus Marcelli - Catherine van Gilse x +Michiel van Elsacker, ook voor haar kinderen - Marten van den Bossche - Michiel Martin van Elsacker, ook voor zijn vrouw Marie Anne Hendrick Moons - Peeter Joerdaens - Jan Roelen - Jan Wouters - Boudewijn Heuvelmans - mr Geert van der Buijten - Joan Bode - Cornelis Goossens - Michiel Cornelis van Elsacker - Neeltien Adriaen Verboven x +Heijndrick Moons, ook voor haar kinderen - Melssen Meussen x de weduwe Jan Heijndrick Bertelmeeussen - Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijn Anthonis Guilliams - Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams; machtigen mr Guilliam Charliers om hen te verdedigen terzake geding in de raad van Brabant ingediend door de notaris Peeter van No

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 259, stuk 3

Stuk 30 - s.d. (ca 1686)

Matthijs Jan Ooms en Catharina Cornelis van Thijchelt leggen de eed af in handen van de pastoor Bernardus van Aldenhoven, verklaren dat zij 'door menselijcke crancheijt verwonnen malcanderen bekent hebben en niet om daer door te beter oft te lichtelijcker dispensatie te becomen', dat zij met mekaar willen trouwen zodat 2de comparante niet altijd 'infaam ende ongetrout' zou blijven. Zijn verwant in de derde graag, Matthijs Jan Ooms zijn grootvader is Matthijs Jan Ooms, Catharina Cornelis van Thijchelt haar grootmoeder is Adriaentien Ooms