Voorwaardeboeken (extracten), nr. 923 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 923

Bundel 923, extract 1

De erfg. Peeter Anthonissen Faes: - Cornelis Luyck Willem Luycx en Cornelis Van Aerde, voogden van Anthonis Peeter Faes, - Marije met Bartholomeus Cleys (?) haar voogd. Over hun stede op Sneppel aldaer Peeter Anthonis Faes placht te woonen ende uytgestorven is.. In de marge staat: Op 3-5-1561 compareerden: - Marije Peeter Faes dr. met Meus Cleys haar man en voogd, - Heylwich Peeter Faes dr. met Antoon Laureys Rombouts haar man en voogd, - Cornelis Willem Luycx en Cornelis Van Aerde voogden der kinderen Anthonis Faes daer moeder van was Margriet Aert Wouters... zij bekenden verkocht te hebben aan Nijs De Bere en zijn vrouw Marie... (fig. kaart n° 1809)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-001 |

Bundel 923, extract 2, 9-1-1565

Pauwels Cornelis der Weeuwen als man en voogd van Katlene Cornelis Laets verkocht op 9-1-1565 aan Cornelis Bernaert Nouts voor 49 ponden gr.Br en 2 Rgl eene stede met huyse ende hove alsoo die gestaen ende gelegen is tot Sneppel in de Berenstrate.. Willem Aerts, zoon van vs Katlene heeft die laatst in huur gebruikt. (Fig. kaart n° 1670)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-002 |

Bundel 923, extract 3

De wed. en erfg. Hendrik Valckemans: Kathelijne wed. Hendrik Valckemans met Cornelis Ysendonck haar voogd, Jan Pauwels in naam van zijn vrouw, Jacob Van Broeckhoven als voogd en Peeter Goeysens (?) toeziende voogd van Cornelis Valckemans, Zij verkochten een stede op de Donk waar nu Jan Pauwels op woont. Peeter Cornelis Van den Bruynenberghe voor 22 ponden. De stede is belast met 6 v rogge aan de heer Van Arenbergh, 4 Kgl aan de H. Geest tafel en 2 Kgl 5st aan Laureys Maes.

| 923-003 |

Bundel 923, extract 4, 31-12-1565

De voogden der weeskinderen Adriaan Heufkens en Margriet Verhoeven zijn vrouw: Verkochten een stede met huis, hof en land op Sneppel aan de Rijt waar Adriaan uitgestorven is, met land in de Vriese straat en in de Mosvoorden. Antoon Wouter Laets was de vorige bezitter. Koper = Geert Cornelis Van den Bruynenberghe voor 21 ponden gr.Br Actum 31-12-1565 Op 1-1-1566 comp. Cornelis Laets Anthonissen....?

Personen:

| 923-004 |

Bundel 923, extract 5, 26-2-1568

Heylwich Cornelis Loycx, wed. wijlen Jan Lenaerts, verkocht een stede met huis, hof en land op Neerven O de straat , Z het straetken W en N Wouter Rombouts Belast met een jaarlijkse cijns van 25 eieren, aan juffr. Elisabeth Van den Dorpe 6v rogge, rente van 10 ponden Br. en 2 v rogge. Koper Jan Peeter Christiaens voor 51 ponden Br. Actum 26-2-1568

Personen:

| 923-005 |

Bundel 923, extract 6, 31-3-1569

Hendrik Lodders en zijn vrouw Marije verhuurden aan Jan Matthijs Van Aerde hun stede met huyse, hove, lande, heyde.. ter Beke. De verhuurders hebben die nu in gebruik. Voor 12 jaar aan 30 kgl en 28 v rogge. Actum 31-3-1569 (fig. kaart 1354)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-006 |

Bundel 923, extract 7, 27-11-1567

De erfg. Cornelis Van den Broecke: Comp. Cornelis, Jan, Wouter en Peeter Van den Broecke Cornelissen, Laureys Van den Broecke als voogd en Cornelis De Cuyper toez. voogd der 4 weeskinderen Cornelis Van Den Broecke. Zij verkopen hun stede met huyse,hove die Geert Van de Cloot gebruikt aan Cornelis Peeter Mertens voor 76 ponden gr. Br. Actum 27-11-1567 (fig. kaart n°1348)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-007 |

Bundel 923, extract 8, 25-2-1567

Anna Leys en erfg. Cornelis Luycx: - Anna Leys X Jan Luycx - Cornelis Faes en Hendrik Leys, voogden van Willem Cornelis Luycx sone waarvan vs Anna Leys moeder is. Actum 25-2-1567

Personen:

| 923-008 |

Bundel 923, extract 9, 8-9-1568

Peeter Lenaert Bode verkoopt aan Michiel Van Elsacker een stede met land geheten Cretenborgh die van Cornelis Peeter Nouts was. Verkoper kwam in 't bezit bij evictie en uytwinninge . Gekocht voor 9 ponden Br. en 8 Kgl door Jan Wouter Laets voor Michiel Van Elsacker. Actum 8-9-1568

Personen:

| 923-009 |

Bundel 923, extract 10, 19-10-1567

Voogden der kinderen wijlen Adriaen Heufkens verhuren voor 8 jaar eene stede met huyse, hove en lande 't Sneppele die Hendrik Joos Van Elsacker in huur heeft gehad. Op 19-10-1567 comp. Jan Van Elsacker die verklaarde dat hij de stede gehuurd heeft voor 8 v rogge en 12 Kgl, hij heeft de huur overgegeven aan Jacob Van Ostaeyen Cornelissen.

Personen:

| 923-010 |

Bundel 923, extract 11

Lenaert Couwenbergh en de voogden van zijn kinderen verkopen een stede met huyse, hove, lande groot 5 quartiersaet aan de Molenberg. Jan Brans voor 15 ponden Br. Joos Jan Luycx verhoogt 20 st

| 923-011 |

Bundel 923, extract 12

Cornelia Jan Praeyens = wed. Cornelis Hovelmans

| 923-012 |

Bundel 923, extract 13, 2-3-1569

De wed. en erfg. Pauwels De Vos: Martijne wed. Pauwels De Vos en Francijne De Vos met Jan Van Brus... haar man verkopen een huis en hof aan de kerk O de Molenstrate Z-W- en N vrouwe Van Arenbergh. Is onmiddellijk beschikbaar. Peeter de molenare mag erin blijven wonen tot 15 maart. Ingezet door Cornelis Geerts Van Elsacker op 100 Kgl schout Jan Van Vollenhoven heeft verhoogd tot 102 Kgl Actum 2-3-1569

| 923-013 |

Bundel 923, extract 14

Namens Christiaan Hendrick Meeus wordt verkocht door H. Van den Wijngaerde als voogd van Christiaen en Peeter Christiaens de stede op Neerven waar voors. Christiaen op woont O Jan Laureys Rombouts erfg. W de straat N Jan Peeter Nijs Z Symon Thijs Cuypers erfg. Op 4-1-1570 heeft Mr. Peeter De Cuyper bekend dat hij de koop overgegeven heeft aan Cornelis Jan Keeselmans voor 50 pond Br.

| 923-014 |

Bundel 923, extract 15, 17-11-1569

Adriaan De Roovere verkoopt een stede op Sneppel met 10 loopensaet land en weide en 2 loopensaet land op d'Ast waar wijlen Jan Hendrik Hovelmans woonde, Willem Van Elsacker gebruikt het huis en het land, hij koopt de stede voor 72 ponden Br en 8 ponden hogen. Actum 17-11-1569

Personen:

| 923-015 |

Bundel 923, extract 16, 22-1-1590

Verkoop door de erfg. Claes Peeters en Catharina zijn vrouw, te weten: -Jacoba Peeter Claessen - Hendrick Van Aerde voor zijn kinderen, moeder was Anna Claes dochtere waarvan tegenwoordig waren Jacob Van Aerde en Cornelis Van den Broeck, getrouwd met Adriana Van Aerde - Jan Marcelis Adriaenssen en Peeter Verwilt, getrouwd met Elisabeth Marcelis dr, moeder was Catharina Claes dochter. - Elisabeth Claes dr met haar man Cornelis Jacobs. Zij verkochten een stede met huis en hof in de Huffel. Koper = Jan Van Vollenhoven voor 52 ponden Br. Actum 22-1-1590

Personen:

| 923-016 |

Bundel 923, extract 17, 28-11-1570

De wed. en erfg. Goosem Lemmens: Matthijs Goossem Lemmens en Peeter Lenaert Bode als voogden der kinderen wijlen Goossem Lemmens Goossemsen en Leonarda Cornelis Boets dr moeder der vs kinderen en wed. van vs Goossem Lemmens, met haar voogd Aernout Van Ostaeyen. Zij verkopen eene stede met huys en hove, lande en weyde ter Beke.. nu in gebruik door Cornelis Peeter Van Aerde sone in laetschappe ende hueringe.. belast met een V rogge aan de H. Geesttafel Loenhout en 1 V rogge aan het klooster van Huybergen. Koper = Geert Van de Cloot voor 65 ponden Actum 28-11-1570 (Fig. kaart n° 2149)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-017 |

Bundel 923, extract 18, 12-12-1570

De wed. en erfg. Geert Vorsselmans, te weten: - Margriet Peeter Hovelmans dr met haar voogd Cornelis Keeselmans - Peeter en Geert Vorsselmans voor zichzelf, - Michiel Luycx als man van Heylwich Vorsselmans - Hendrick Van Aken verkopen een stede met huys en hove, lande, weyde groot 20 L O= de nonnen en Jan Hovelmans Z Jan Van Voorspoele en Hendrick Peeter Mertens W d' Ackerstraet N Cornelis Van Aerde en Joos Peeter Joos erve. Koper Peeter Geert Vorsselmans voor 28 ponden Br. Actum 12-12-1570

Personen:

| 923-018 |

Bundel 923, extract 19, 12-12-1570

Cornelis Keeselmans als voogd van Margriet Hovelmans, wed. Geert Vorsselmans - Peeter en Geert Vorsselmans en Michiel Luycx in naam van zijn vrouw - Hendrik Van Aken en Jan Peeter Hovelmans als voogden van Marije en Elisabeth Vorsselmans. Zij verhuren aan Michiel Luycx de stede met huyse, hove... op de Donk, te weten de binnenstede met opstal voor 23 Kgl en 22 V rogge Actum 12-12-1570.

Personen:

| 923-019 |

Bundel 923, extract 20, 6-2-1571

Anthonis Van Dietfort met volmacht van Wynand Van den Weyngaerde, domdeken te Ludick als voogd der kinderen wijlen jonker Jan Ven den Weyngaerde. Betreft verkoop van schaarhout. Actum 6-2-1571

Personen:

| 923-020 |

Bundel 923, extract 21, 12-2-1571

Op 12-2-1571 heeft Jacob Van Ostaeyen bekend bij evictie de stede bij de kerk die toebehoorde aan wijlen Jan Van Staeyen getransporteerd te hebben aan Cornelis Hovelmans.

| 923-021 |

Bundel 923, extract 22, 8-1-1572

Willem Matthijs Cornelissen met de voogden van zijn kinderen, moeder was Margriet Jan Cuypers dr verkocht een stede gelegen tot Sneppel, gekocht van Geert Van De Cloot, te weten het huis en een veertelsaet land, leen onder de heer of vrouw van Loenhout de gravin van Arenbergh. De koper moet daarvan het heergeweyde betalen. Koper is Jan Joos Van Elsacker voor 114 ponden Br. Actum 8-1-1572

Personen:

| 923-022 |

Bundel 923, extract 23

Pauwels Ackermans, wed. van Anna Imbrechts 1° zijde, Peeter Imbrechts en Magdalena Imbrechts X Peeter Van Eeckele als erfg. van hun overleden zuster Anna 2° zijde Pauwels Ackermans mag zijn leven lang gebruik maken van het huis genaamd den Doren met hof dat de erfg. van vs Anna toebehoort, en het huis genaamd Antwerpen.

Personen:

| 923-023 |

Bundel 923, extract 24, 28-4-1572

Op 28 april 1572 na Pasen comp. Anthonis Ments en Marije Peeters Van Aerde dr zijn vrouw = 1° partij Mr Geeraert Van Bergen, dokter in de medicijnen te Antwerpen 2° partij. De eerste partij verkocht aan 2° partij tot behoef van juffr.Clara De Bie, vrouw van Anthonis Van Bergen, een stede met huyse, hove en lande, groot 10 B op de Vossingers voor 616 en nog een lijffkens laken voor de vs Marije verkoopster, de stede is belast met 6 V rogge erfelijk... (fig. kaart 2326)

Bekijk kaart

| 923-024 |

Bundel 923, extract 25, 13-5-1572

Op 13-5-1572 comp. Mr Peeter De Cuypere 1° partij en Anthonis Van Aerde X Margriet 2° partij. Mr De Cuypere transporteerde aan Anthonis en Margriet 2° partij de stede met gronden die Cornelis Jan Keeselmans van Anthonis Van Aerde en die Mr De Cuypere van Cornelis Keeselmans overgenomen had ... de binnenstede op Neervene a percelen grond

Personen:

| 923-025 |

Bundel 923, extract 26, 14-7-1572

Op 14-7-1572 comp. Marije Van den Borre, wed. Lodewijck Lesens, gezworen oude kleren koper te Antwerpen 1° partij, en Geert Anthonis Wuyts, wonend in Loenhout 2° partij. De 1° partij verhuurt aan 2° partij een stede met huyse, hove, bogaerde, lande, heyde en weyde aen de Hoenderhey bij de steenhoven, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1572, voor 19 Kgl goet wegende ende swaer van gewichte, en 10 V rogge (fig. kaart n° 2097)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-026 |

Bundel 923, extract 27, 27-10-1571

Op 27-10-1571 comp. Heyndrick Van Elsacker 1° partij en Jan Willem Nouts 2° partij. Zij verklaarden dat zij met minne ende vrientschap sijn geaccordeert ende afgerekent hebben van de coopen van de stede ende schapen die de vs Heyndrick den vs Jannen vercocht heeft gehad.. Jan heedt aan Hendrik betaald voor de stede op Sneppel en de schapen vanwege Hendrik aan Dielis Nouts, wonend te Hoogstraten op Houtele hoeve de som van 44 Kgl 11st. Is mee gecompareerd Cornelis Michiel Van Elsacker, die belooft Jan Willem Nouts te ontlasten van alle renten en lasten op de stede die Jan gekocht heeft van Hendrik zoon van vs Cornelis Van Elsacker (fig. kaart n° 1478)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-027 |

Bundel 923, extract 28, 9-4-1572

De crediteuren van Hendrik Van Elsacker: Vonnis van 9-4-1572; - land dat leeg ligt in den Dorenakker zal bezaaid worden met boekweit, men zal de grond drie maal omdoen en eggen ende die panen schoon uytdoen ende dan saeyen.. alles ten laste van de aannemer. Ook het land de Laect moet op dezelfde manier bewerkt worden; drie maal omdoen, panen verwijderen en dan bezaaien met boekweit. Dat alles moet gebeuren voor half mei ek op straf van niet betaald te worden. De aannemer zal betaald worden ten tijde van de oogst. Cornelis Michiel Van Elsacker heeft ingezet op beide stukken, elk voor 5 Kgl

Personen:

| 923-028 |

Bundel 923, extract 29, 14-5-1572

Op 14-5-1572 na Paeschen werd een contract gesloten tussen schout Van Vollenhoven, pastoor Jacob Ceeuwen, de schepenen en kerkmeesters enerzijds, en anderzijds aannemer Dierick Hegge, om het dak van de zuidelijke zijbeuk van de kerk te herstellen. Voor het bovenste dak moeten de kerkmeesters het hout leveren dat nodig is voor de voetlijste. De aannemer moet het oude houtwerk van het onderste dak afbreken, de voetlijst maken voor de afvoer van het water, hiervoor moeten de kerkmeesters het hout leveren. De helft van de betaling gebeurt na 14 dagen werk, de andere helft op het einde van de werkzaamheden. Dierck Hegge heeft het werk aangenomen voor 36 kgl.

Personen:

| 923-029 |

Bundel 923, extract 30, 11-8-1572

Op 11-8-1572 verkocht Cornelis Michiel Van Elsacker goederen van zijn zoon Hendrik: - het perceel den dorenacker - een half veertelsaet land in Laureys De Lathouwershof, ea erven

Personen:

| 923-030 |

Bundel 923, extract 31, 19-8-1572

Op 19-8-1572 verkochten Willem Cornelis Maes en Willem Van Eeckele een stede met huis en hof, op de Herseling die Cornelis Wackers voordien in gebruik heeft gehad. Koper is Willem Van Eeckele voor 17 ponden Br.

Personen:

| 923-031 |

Bundel 923, extract 32, 14-2-1573

Op 14-2-1573 comp. Peeter Claessen molenare van den wintmolen tot Loenhout, begerende wederomme te pachten den vs wintmolen daeraff de voorgaende pachtinghe was eyndende en uytgaende te Sint Jansmisse.. Peeter werd geprezen door de rentmeester en de schepenen omdat hij zijn werk als molenaar voorbeeldig verricht had. Daarom werd hij door hen aanbevolen bij de gravin Van Arenbergh, vrouw van Loenhout. De nieuwe pachttermijn van 12 jaar begon met Sint Jansmis 1573 voor de som van 212 Kgl. De voorwaarden waaraan de molenaar moest voldoen waren dezelfde als die van de vorige pachttermijn. Aldus gedaen, bekent ende gepasseert op te borcht van Loenhout ter presentie van Janne Van Vollenhoven schouteth, Aernout Van Ostaeyen, Peeter Marcelis ende Cornelis Keeselmans schepenen tot Loenhout.

Personen:

| 923-032 |

Bundel 923, extract 33, 11-9-1561

Dan volgt het vorige pachtcontract, gesloten op 11-9-1561: Comp. Peeter Claes Peeters molenare. Hij heeft met consent van de rentmeester de pachtinge van de windmolen en rosmolen overgenomen van Peeter Jacobs en Jan Claes Peeters zijn broer. Borgen: Anthonis Van Aerde, Matthijs Bouwen Hovelmans en Anthonis Cornelis Wouters. Present Jan Van Vollenhoven rentmeester. Actum 11-9-1561. Dit contract werd vernieuwd op 22-4-1567 voor 206 Kgl met dezelfde borgen.

Personen:

| 923-033 |

Bundel 923, extract 34, 2-3-1573

Mr Peeter De Cuypere en de voogden van zijn onmondige kinderen, moeder was Cornelia Mr Jacob Heerls zaliger, verkocht een huis gestaen tot Loenhout geheeten de Leeuwe metten gaersdries daeraen gelegen, leen weesende onder de gravinne Van Arenborch, en de erve die hij eertijts gecocht heeft van Peeter Van Elsacker. Ingezet door Anthonis Van Aerde op 120 ponden Br. met heergeweyde te betalen. Actum 2-3-1573 (Fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-034 |

Bundel 923, extract 35, 25-3-1573

Schatting van den huyse geheeten den Dorent daer wijlen Anna Imbrechts uytgestorven is ten versoeke ende behoeve van Peeter Imbrechts cum suis als erfg. van wijlen Anna Imbrechts = 1° partij. En Pauwels Ackermans 2° partij, gedaen bij Janne Bode, gesworen timmerman, in de presentie van Peeter Marcelis schepen, en Jan Van Voorspoele, op 25-3-1573. Het dack van den huyse daer Antwerpen vuythangt metten coeyhuyse ende brouwhuyse, schuere , torfhuysken... (er wordt geen prijs opgegeven)

Personen:

| 923-035 |

Bundel 923, extract 36

Martijnken Adriaen Peeter Diels, wed. Jan Peeter Nijs en kinderen verkopen hun stede op Nedervenne O de straet Z Cathelijn Peeter Nijs wed. W Hendrick Van der Buyten of sijn vrouw N Peeter Cornelis Nijs. De stede is belast met 9 V koren jaarlijks aan Cornelis Beyerlincx Antwerpen Koper = Cornelis Jan Keeselmans voor 62 1/2 ponden Br. en 20 st. (Fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

| 923-036 |

Bundel 923, extract 37, 3-6-1567

Jan Van Vollenhoven, schout en rentmeester te Loenhout in naam van de graaf van Arenborgh, vrijheer tot Barbanson ende Sevenbergen ende heer van Loenhout zal verhueren ende in gerechte pachtinge begeven de watermolen metten woonhuyse ende allen den toebehoorten, den vs heere toebehoorende, gestaen ende gelegen ter Eycke... voor 12 jaren ten 6 jaren af, vanaf Sinte Baven daghe nu ek jaer 1567.. Voorwaerden: - De pachter moet de watermolen, zo de korenmolen als de rosmolen en woonhuis onderhouden, van schaliën aan het woonhuis... Item is noch voorwaerde dat de molenare den dijck zal onderhouden. Jan Van Dale zet in op 24 ponden gr.Br. en 3 ponden hogen... samen 27 ponden gr. Br. ... in presentie van Janne Van Bavele, Jan Van Staeyen, en Peeter Frans Marcelis schepenen tot Loenhout. Actum 3-6-1567 ten huize van Cornelis Van der Buyten

Personen:

| 923-037 |

Bundel 923, extract 38, 15-10-1567

Op 15-10-1567 zijn gecompareerd Peeter Claes de molenare ende Joos Heyndricx ende hebben de pachtinge van den watermolen inhouts dese voorwaerden overgenomen bij overgevinge van Janne Van Dale. Borgen: Joos Cornelis Mercx sone en Jan Van Voorspoele voor Peeter de molenare, Cornelis Machiels Van Elsacker en Cornelis Ysendonck voor Joos Heyndricx.

Personen:

| 923-038 |

Bundel 923, extract 39, 15-1-1571

Op 15-1-1571 stilo Leodii comp. Peeter Claessen molenare als in pachting hebbende de watermolen ter Eycke voor de 1/2 .. Cornelis Machiels Van Elsacker en Cornelis Ysendonck als borgen van wijlen Joos Heyndrickx voor de andere 1/2 pachtinge van vs watermolen 1° partij en Peeter Adriaan Philips 2° partij. Zij verklaren dat Peeter Adriaan Philips heeft aangegaan en overgenomen de pachtinge van de vs watermolen, voor 3 jaren ingegaan te Bamisse anno 1570. Borgen: Jan Philips en Cornelis Godevaert Mertens. Present Peeter Van Dietvoort, Aernout Van Ostaeyen, Peeter Marcelis, Heyndrick Jans Van der Buyten, Merck Nijs, Peeter Christiaens en Heyndrick Van Aken, schepenen van Loenhout.

Personen:

| 923-039 |

Bundel 923, extract 40, 8-8-1573

Op 8-8-1573 heeft Jan Van Vollenhoven schout en rentmeester te Loenhout gecontinueerd ende gelaten aan Peeter Adriaan Philips molenare van den watermolen ter Eycke de pachtinge van dezelfde molen, nog 6 jaren in volpachtinge van de 12 jaren waarvan de 6 jaren gepasseerd waren. Borgen: Jan Van Ostaeyen en Joris Christiaens.

Personen:

| 923-040 |

Bundel 923, extract 41, 27-1-1574

Op 27-1-1574 hebben pastoor, schout en schepenen van Loenhout aangenomen als schoolmeester Mr Aert Janssen Lauw (?) voor 4 jaren vanaf Sint Jansmis 1574 Het dorp betaalt hem 10 Kgl en 8 kgl uit de schobben (?) van de gemeente beemden, van de H.Geesttafel van Loenhout krijgt hij 4 V rogge, de vrouw van Loenhout geeft hem 20 stuivers voor zijn torf. Bovendien ontvangt hij 10 st per jaar van de kinderen die duits leren, en 12 st van de kinderen die Latijn studeren. Actum bij heer Jacob Ceeuwen pastoor, Jan Van Vollenhoven schout en schepenen, en Aert Janssen Lauw (?)

| 923-041 |

Bundel 923, extract 42, 23-2-1574

De wed. van Joos Heyndricx met Jan Peeter Nijs haar voogd, en Adam Peeter Crijnen (?) in naam van Lynken zijn vrouw, en de voogden der andere weeskinderen van Joos Heyndricx verkopen hun huis gestaan aan de Plaetse dat zij gekocht hadden van Michiel Van Elsacker met hove gekocht van Lenaert Van Aerde. Koper = Christiaen Lambrechts voor 14 ponden Br. Actum 23-2-1574

Personen:

| 923-042 |

Bundel 923, extract 43, 26-11-1574

Op 26-11-1574 heeft Goris Aerts gehuurd van heer Joost Van Campen van wege de gravin van Arenborch de hoeve geheeten Popendonck die dezelfde Goris voordien al gehuurd heeft, voor 12 jaar vanaf 15-3-1576 voor 70 Kgl

Personen:

| 923-043 |

Bundel 923, extract 44

Cornelis Van den Bogaerde in eigen naam, Willem Van den Bogaerde als voogd en Cornelis Lenaerts als toeziender van de dochter van Cornelis Van den Bogaerde, verkopen een stede met huyse, hove, landen en weyden geheeten den Ravensteyn gelegen tot Nedervenne aen Stapelheyde. Ingezet door Jan Deurens voor 121 ponden Br.

Personen:

| 923-044 |

Bundel 923, extract 45, 21-2-1575

Op 21-2-1575 Comp. Cornelis Loycx Cornelissen 1° partij, en Maria Cornelis Loycx dr met Thomas Loycx haar voogd 2° partij. Cornelis heeft van zijn zuster afgekocht haar deel in 1/2 stede op Neerven O Laureys Van Aken, Z Jan Hovelmans, W en N de straat. De stede is belast met 8 Kgl 15 st erfelijk

| 923-045 |

Bundel 923, extract 46

Jan Bode timmerman, Quirijn Van Bavele en Adriaen Mercx stroydeckers bezochten het groot woonhuis van de nederhoeve dat helemaal vervallen is van daken en wegen. Het herstel zou meer dan 70 gulden kosten.

Personen:

| 923-046 |

Bundel 923, extract 47, 17-10-1575

Jan Van Vollenhoven schout heeft verhuurd aan Adriaan Diels en zijn vrouw Cornelia de binnenstede mette huysinge van de Perhoeve alsoo Joos Huybrechts wijlen die in huur gehad heeft, voor 6 jaar aan 50 Kgl jaarlijks. Actum 17-10-1575

Personen:

| 923-047 |

Bundel 923, extract 48, 27-10-1575

De erfg. Gijsbrecht Pauwels Wuyts X Dimphna Jan Heuvelmans dr verkopen de stede op Nederven met stuk land en bos. Comp. Peeter Embrechts als voogd met volmacht van de mede voogd Dielis Bode voor de kinderen van Wouter Serneels, moeder was Lynken Pauwels Wuyts dr. Voor de erfg Peeter Pauwels Wuyts is gecompareerd als voogd Marcus Nijs, de kinderen van Adriaan Kerschots, moeder was Marije Peeter Pauwels Wuyts, en het weeskind Jan Peeter Pauwels Wuyts. Cornelis Peeter Pauwels Wuyts, Anna Peeter Pauwels Wuyts dr, moeder was Catelijn Cornelis Boets, Jan Jan Bode als voogd der kinderen Wouter Peeter Pauwels Wuyts. Voor de erfg. Dimphna Jan Hovelmans zijn gqecompareerd Jan Hendrik Hovelmans met zijn broer Lenaert, Willem Anthonis Hovelmans, Lynken Anthonis Hovelmans met Hendrik Van der Buyten Hendricx haar voogd, ook voor Cornelia Anthonis Hovelmans, Willem Peeter Hovelmans, Bernaert Marcelis met Cornelia Peeter Hovelmans zijn vrouw, Clara Peeter Hovelmans met Jan Jan Hovelmans haar voogd, Margriet Peeter Hovelmans met Jan Peeter Nijs haar voogd, Cornelis Goris Aerts als man en voogd van Barbara Jan Peeter Nijs, moeder was Magdaleen Jan Hovelmans, Jan Peeter Nijs voor zijn andere kinderen met name Peeter, Jan en Lenaert. Zij verkochten de hoeve met gronden aan Jan Hovelmans Hendricx sone voor de som van 1.100 Kgl. Actum 27-10-1575 (fig. kaart n° 670)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-048 |

Bundel 923, extract 49

Comp. Margriet Hovelmans, weduwe Jan Van Ostaeyen, met Jan Peeter Nijs haar voogd, Aernout, Wouter en Cornelis Van Ostaeyen, Anneken Van Ostaeyen met Aernout Van Ostaeyen haar voogd, Josyne Van Ostaeyen X Peeter Janssen. Zij verkochten een stede met huyse, hove te Hechte Z en W de straat, N Anthonis Brans O Cornelis Keeselmans en Jan Peeter Nijs met 1/2 B heide op Tereyck. Jan Cornelis Keeselmans heeft ingezet op 25 ponden Br. Peeter Claes molenare voor 27 ponden Br. (fig. kaart n° 551-552)

Bekijk kaart

| 923-049 |

Bundel 923, extract 50, 2-11-1575

Cornelis Michiel Van Elsacker verkocht een hoeve gestaan en gelegen op Sneppel die Adriaan Diels in huring heeft, nl de gehele binnenstede met al de gebouwen en al het land op Buytelaer acker: een beemd geheten den vrouwkens dorent, een stuk land den huysenhoff, land den grooten laect en den kleynen laect .. enz. De stede is belast met 15 1/2 L rogge aan de graaf van Arenbergh en 7 L gerst aan de capelrije O.L.Vrouw van Loenhout, 5 V rogge aan de erfg. Peeter Van der Buyten, 7 V rogge aan Adriaan Van den Wijngaerde. De stede uit de hand verkocht aan Hendrick Bernaert Nouts voor 2409 Kgl (?) Borgen Willem Willemsen en Aernout Bernaert Nouts. Actum 2-11-1575 Deze koop werd teniet gedaan, de uiteindelijke koper was Peeter Cornelis Van Elsacker

Personen:

| 923-050 |

Bundel 923, extract 51, 10-1-1576

De voorkinderen Adriaan Peeter Joos, Joos Peeter Joos en Peeter Christiaens als voogden der kinderen wijlen Adriaan Peeter Joos verkopen een woonhuis met hof O - Z en W de straat W Joos Mercx, Land de Dundele O en Z Jan Hovelmans, W Joos Mercx N erfg. Cornelis Van Bavele Ingezet door Jan Cornelis Mercx voor 37 ponden Br. Actum 10-1-1576

Personen:

| 923-051 |

Bundel 923, extract 52, 13-8-1576

De wed. en erfg. Michiel Van Elsacker verkopen een beemd Actum 13-8-1576

| 923-052 |

Bundel 923, extract 53, 8-10-1577

De wed. en erfg. Cornelis Michiel Van Elsacker: Op 8-10-1577 comp. Jehenne De Cuypere, wed. Cornelis Michiel Van Elsacker, met Mr. Peeter De Cuypere haar voogd 1° partij Cornelis en Peeter Van Elsacker, Jan Van Elsacker, Peeter Van Elsacker als voogd en Willem Heuvelmans Peeters toez. Voogd der kinderen wijlen Michiel Van Elsacker, Jan Cornelis Mercx als voogd der kinderen Adriaan Dielis, moeder was Elisabeth Cornelis Van Elsacker. Over het sterfhuis van wijlen Cornelis Michiel Van Elsacker. (fig. kaart n° 1479-1480)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-053 |

Bundel 923, extract 54, 28-2-1569

Comp. Michiel Adriaan Michiels met Agneese Jans Van Tichelt dr. zijn vrouw die getrouwd geweest was met Jan Clemens 1° zijde, Adriaan Cornelis Diels als voogd en Nijs Van Tichelt toez. Voogd der kinderen wijlen Jan Clemens, moeder is Agneese vs 2° zijde Over schulden nagelaten door Jan Clemens. Hij was bij versterven voor een vierde deel eigenaar van een stede met huis en hof op de Vossingers. De andere drie vierde delen had Jan samen met Agneese gekocht tijdens hun huwelijk. Actum 28-2-1569 (fig. kaart n° 2326)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-054 |

Bundel 923, extract 55

Cornelia Matthijs Verheerstraets, wed. wijlen Cornelis Claes met Claes Cornelis Jans haar .... Man of voogd? Claes Cornelissen vs, Jan Cornelissen voor zichzelf, Adriaan Luycx man van Catharina Cornelissen, Claes Cornelissen vs als voogd van Cornelis Jan Goris, moeder was Elisabeth Cornelissen. Verkoop van huis.

| 923-055 |

Bundel 923, extract 56, 25-11-1569

De wed. en kinderen Jan Coeck: Comp. Cornelis Geerden Van Elsacker als voogd en Peeter Jordaens als toez. Voogd der minderjarige kinderen van wijlen Jan Coeck, moeder is Cathelijn der Muyden 1° zijde. Jan Hendrik Lodders X Cathelijn, moeder der 4 weeskinderen van Jan Coeck 2° zijde. Akkoord over het onderhoud der kinderen, zij mogen de goederen nagelaten door Jan Coeck gebruiken, te weten de stede op Terbeek. Gepasseerd voor Janne Van Vollenhoven schout, Aernout Van Ostaeyen, Peeter Marcelis, Heyndrick Van der Buyten Janssen, Peeter Van Dietfort en Peeter Christiaens, schepenen. Actum 25-11-1569 (fig. kaart n° 1268)

Bekijk kaart

Personen:

| 923-056 |

Bundel 923, extract 57, 9-7-1569

Jacob Van Osaeyen als testamentair van sterfhuis wijlen Peeter Willem Bode, verhuurde aan Jan Bernaert Van Bavele een stede met huis en hof op de Herseling voor 6 jaar vanaf 15-3-1569 gemeyne stijl voor de som van 18 Kgl De laet mach alle jare graven drij roeden torf Actum 9-7-15

Personen:

| 923-057 |

Bundel 923, extract 58, 28-4-1572

Op 28-4-1572 Comp. Anthonis Ments met zijn vrouw Marije Peeters Van Aerde dochter 1° zijde. Mr. Geeraert Van Bergen, dokter in de medicijnen te Antwerpen 2° zijde. 1° zijde verkocht aan 2° zijde tot behoef van juffr. Clara De Bie, vrouw van Anthonis Van Bergen een stede met huyse, hove, lande... groot 10 B gestaen ende gelegen... op te Vossingers voor 616 Kgl

| 923-058 |