N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 551 - Peeter Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: een akker
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf (O) Jan Luycx (Z) de Stapelheide (W) hijzelf

Personen:

N° 552 - Peeter Jan Aernouts

 • Beschrijving goed: hofstede, land en dries groot 421 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de heer van Loenhout en hijzelf (O) Jan Luycx (Z) hijzelf de stapelhei (W) de straat

Personen:

N° 553 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 675 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Simon Van Gastel ea (O) de straat (Z) de Stapelheide (W) de Stapelheide

N° 556/3 - ? Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: hofstede groot 287 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en anderen (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de Stapelheide

Personen:

N° 556/1-2 - Simon Van Gastel

 • Beschrijving goed: stuk land groot 139 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Lambrecht Vergouwen (O) de straat (Z) hijzelf (W) het goorken of de Stapelhei

Personen:

N° 1470 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 249 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (W) de beek

N° 1472 - Michiel Melchior Mertens

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 309 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (W) de beek

N° 1477 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: groot 121 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1478 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 208 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1480/1- 1481/3 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 155 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf ea (O) de straat (W) de beek

N° 1481/1 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: weide achter hun schuur groot 303 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1481/2 - wed. en kinderen Cornelis Van Minderbrugge

 • Beschrijving goed: een weide groot 183 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1489 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1527 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1528 - Sebastiaan Bartholomeeusen of Sint Michiel

 • Beschrijving goed: groot 126 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1529 - Sebastiaan Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land bij den Tongelberg groot 318 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heylaer (O) Sint Michiel (Z) Sint Michiel (W) de heer van Loenhout

N° 1531 - Jan Goossens

 • Beschrijving goed: land groot 120 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1532 - Mathijs Dionijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: land op "'r Hanneswaens" groot 101 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1533-1534 - heer van Loenhout en de wed. Adriaan Willems

 • Beschrijving goed: groot 221 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1559 - wed. Adriaan Willems

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 256 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat (O) de erfg. Michiel Van Staeyen (Z) de heer van Loenhout (W) de straat

N° 1562 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1567/1-2 - priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en groes groot 361 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) de straat

N° 1612 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 179 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1620 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: hofstede of hoeve, land en groes groot 231 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf