N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1620 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: hofstede of hoeve, land en groes groot 231 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1629/1 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1629/2 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een akker "het loot" groot 1248 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1637/2 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeke naast N° 1713/2 groot 36 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) het beekje (Z) Peeter De Beer nomine uxoris (W) hijzelf

N° 1638/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken over de beek groot 115 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1639 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een weide over de beek groot 32 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf volgend stuk (O) het beekje (Z) hijzelf (W) klooster van Sint Michiel

N° 1640 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld ernaast zonder de heide groot 25 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en de heide (O) het beekje (Z) hijzelf (W) hijzelf en de heide

N° 1644/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een beemdeken groot 20 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Klooster van Sint Michiel (O) het beekje (Z) heer van Loenhout (W) heer van Loenhout

N° 1644/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1644/1 groot 74 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Klooster van Sint Michiel (O) het beekje (Z) heer van Loenhout (W) klooster van Sint Bernaerts

N° 1645-1646 - de pastoor van Loenhout

 • Beschrijving goed: twee mastbossen groot 239 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1647 - Klooster van Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 72 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1650 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: bos en heide groot 92 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1651 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: heide en bos groot 70 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1653/1-2 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker groot 141 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) de straat (Z) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten ea

N° 1653/3 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1653/1-2 groot 143 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten

N° 1654 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: land en groes hofstede geweest groot 74 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1655-1656 - Cornelis Lenaert Goris 2/3 en Laureys Hendrik Bartholomeeusen 1/3

 • Beschrijving goed: land en groes groot 234 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf (O) de straat (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) Jan Goris Jan Aertsen

N° 1657 - de heer Joseph Stier

 • Beschrijving goed: een acker aen de Beirenstraet van de Jezuïeten groot 267 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen

N° 1661/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1662 groot 100 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekje

N° 1662 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1664/1 groot 66 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de beek

N° 1664/1-2 - Cornelis Lenaert Goris =n° 1664/1 en Frans Van Elsacker = n° 1664/2

 • Beschrijving goed: een bos groot 130 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Venix (O) heer Frans Van Elsacker (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekje of de heer van Loenhout

N° 1664/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een beemdeken over de beek groot 75 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Venix (O) Frans Van Elsacker (Z) hijzelf (W) het beekje(?)

N° 1667/2 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen, tevoren de Jezuïeten

 • Beschrijving goed: stuk in een akker genaamd "Henckxblocken" groot 78 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) erfg. Vierling (W) erfg. Jan Stoopen

N° 1667/1 - Erfg. Jan Stoopen, voorheen de Jezuïeten

 • Beschrijving goed: stuk in akker "Henckxblocken" groot 100 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Laureys Bartholomeeusen (Z) erfg. Vierling (W) Jan Venix

N° 1667/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk in akker "Henckxblocken" naast N° 1667/1 groot 174 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Laureys H. Bartholomeeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer Frans Van Elsacker

N° 1668 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: "stuck land aen de Beirenstraet" groot 62 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) s heeren plantagie (Z) het straatje (W) erfg. Jan Stoopen

N° 1668/1 - Cornelis Lenaert Goris, voorheen de jezuïeten

 • Beschrijving goed: een akker "aen de Beirenstraet" groot 67 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) hijzelf of de straat (Z) Jan Jan Meeusen (W) Laureys Hendrik Bartholomeeusen

N° 1669 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide naast N° 1722 t/m 1730 groot 74 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

N° 1670 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 382 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (O) de straat (Z) Jan Goris Jan Aertsen en heer De Wael (W) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris

N° 1672 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "den boomkensakker" groot 167 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de erfg. Vierling (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris en Jan Goris Jan Aertsen (W) hijzelf

N° 1673/1-2 - Jan Goris Jan Aertsen en heer De Wael samen

 • Beschrijving goed: een akker groot 165 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) zijzelf en Jan Meeusen

N° 1674/1-2 - Frans Van Elsacker en Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: samen een stuk in "de steenakker" groot 159 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) heer De Wael (W) heer De Wael en Jan Goris Jan Aertsen

N° 1675/1-2 - Heer De Wael en Jan Goris Jan Aertsen samen

 • Beschrijving goed: een bos en heide ieder de helft groot 81 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) heer De Wael en Cornelis Lenaert Goris (Z) De Wael (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1676 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide achter de "boomkensakker" groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Frans Van Elsacker (O) hijzelf (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1677 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land groot 158 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en Frans Van Elsacker (O) Jan Meeusen (Z) hijzelf en De Wael (W) het beekje

N° 1678 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: groot 75 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) Jan Goris Jan Aertsen (Z) De Wael (W) De Wael

N° 1679 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld naast N° 1678 groot 72 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) hijzelf (W) het beekje

N° 1680 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veld naast N° 1695/2 groot 122 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf en Jan Goris Aertsen (Z) hijzelf (W) het beekje

N° 1681 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker t' einde N° 1682 groot 197 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf en heer Frans Van Elsacker (O) hijzelf (Z) hijzelf, Jan Meeusen en Jan Goris Aertsen (W) hijzelf

N° 1682 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker naast N° 1691 groot 276 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1685 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk land en akker groot 73 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

N° 1686 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 91 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

N° 1687 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk land aan de straat groot 110 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) de straat en Peeter De Beer (W) hijzelf en heer De Wael

N° 1688/1 - Peeter De Beer

 • Beschrijving goed: perceel naast N° 1687 groot 38 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) Denijs Peeter Huyben (W) Jan Jan Meeusen

N° 1688/2 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een perceel naast N° 1688/1 groot 18 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Peeter De Beer (O) de straat (Z) het straatje (W) Jan Jan Meeusen

N° 1689 - Heer de Wael

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1685 groot 117 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Hijzelf en Jan Goris Jan Aertsen (O) Jan Meeusen (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

N° 1690 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: grond naast N° 1689 groot 106 2/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) Denijs Peeter Huyben en Peeter De Beer (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

N° 1691 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een weide groot 70 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Hijzelf (O) Jan Vermeiren (Z) Hijzelf (W) Hijzelf

N° 1692/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een stuk in "de Gorisakker" groot 190 2/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Jan Jan Meeusen

N° 1693 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk in "de Gorisakker" groot 85 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) heer De Wael (W) Jan Goris Jan Aertsen

N° 1694 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in "de Gorisakker" groot 97 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

N° 1695/1 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1696 groot 40 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Jan Jan Meeusen (W) het beekje

N° 1695/2 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1638/1-2 over de beek groot 53 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf volgend stuk (O) hijzelf (Z) Jan Jan Meeusen (W) het beekje

N° 1696 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een beemdeken naast N° 1637/2 over de beek groot 147 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) De Wael (O) hijzelf en Jan Goris Aertsen (Z) heer Stier (W) het beekje

N° 1698 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 123 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) Peeter Bresseleers (W) hijzelf

N° 1699 - Peeter Bresseleers

 • Beschrijving goed: stuk in dezelfde akker groot 57 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer De Wael

N° 1700 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: groot 173 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Peeter Bresseleers (O) De Wael (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) hijzelf

N° 1701 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: groot 116 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) dezelfde (O) De Wael en heer Stier (W) dezelfde en Jan Meeusen

N° 1702 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 144 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Stier (W) Jan Jan Meeusen en Jan Goris Aertsen

N° 1703/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een akker groot 196 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Peeter Bresseleers

N° 1704/1-2-4-5-6 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 317 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Denijs Peeter Huyben (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1704/3 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 317 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Denijs Peeter Huyben (O) de straat (Z) Heer De Wael (W) Heer De Wael

N° 1705 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: akker aan N° 1706 groot 213 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer Stier (W) hijzelf

N° 1706 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: groot 61 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaande hofstede (O) de straat (Z) heer Joseph Stier (W) hijzelf voorgaande hofstede

N° 1707 - Heer Joseph Stier

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries tot Sneppel in de Beirenstraat groot 177 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) De Wael (O) de straat (Z) hijzelf en Denijs Peeter Huyben (W) Jan Goris Jan Aertsen

N° 1708/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: land en dries hofstede geweest groot 85 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1708/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een weide groot 140 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

N° 1709 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een akker achter N° 1708/2 groot 356 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaand (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout en Jan Meeusen (W) Denijs Peeter Huyben

N° 1710-1711 - Denijs Peeter Huyben en Jan Vermeiren

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker genaamd "t stuk" groot 279 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) heer Stier (Z) Jan Meeusen en heer van Loenhout (W) heer Stier

N° 1712/1-2 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1714 groot 122 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf ea (O) heer van Loenhout (Z) heer van Loenhout (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1713/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker groot 299 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Peeter De Beer nomine uxoris

N° 1713/2 - heer Stier

 • Beschrijving goed: stuk in de boonakker achter N° 1713/1 groot 125 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

N° 1713/1 - heer Stier

 • Beschrijving goed: een beemdeken groot 63 1/2 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) het beekske

N° 1713/2 - Peeter De Beer nomine uxoris

 • Beschrijving goed: een veldeken naast N° 1713/1 over de beek groot 33 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer De Wael (O) de beek (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) heer van Loenhout

N° 1714 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een akker "heylant" groot 158 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) Jan Jan Meeusen (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

N° 1714/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: weide of beemdeken op 't beeksken t' einde zijn land groot 35 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) heer van Loenhout

N° 1715 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: twee beemdekens aan N° 1716 gelegen groot 106 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) dorp van Brecht (W) hijzelf

N° 1716 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker achter N° 1717 "den Loenhoutschen acker" groot 476 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier, Jan Jan Meeusen en Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf en Jan Jan Meeusen (Z) het Brechts goed (W) hijzelf

N° 1717 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk erve hofstede geweest groot 130 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) het Brechts goed (W) hijzelf

N° 1718 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide of land achter N° 1719 gelegen groot 123 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) heer Stier

N° 1719 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken land en dries groot 91 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) heer Stier (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) hijzelf

N° 1720-1721 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: sijn plantagie aen 't eynde van de Beirenstraet
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730 - Heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie langs de Beirenstraet
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1742 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie tegen de stede van Jan Meeusen N° 1743
 • Ligging: Sneppel

N° 1743 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 260 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) het straatje (Z) het straatje (W) Peeter De Bruyn

N° 1745 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide ernaast groot 93 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) hijzelf (Z) de straat (W) Jan Jan Meeusen

N° 1790 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide groot geen maat opgegeven
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (Z) hijzelf (W) heer van Loenhout

N° 1791 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: akker, land en bos groot 198 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

N° 1792 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1793
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) Jan Jan Meeusen (Z) Jan Goris Jan Aertsen (W) de straat

N° 1793 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker groot 74 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

N° 1794/1-2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een akker groot 270 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goris Jan Aertsen (O) Laureys H. Bartholomeeusen (Z) Jan Jan Meeusen (W) de straat

N° 1795-1796-1797 - Jan Meeusen, erfg. Jan Stoopen en Cornelis Lenaert Goris samen, elk een derde

 • Beschrijving goed: een stuk land groot 276 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (O) Cornelis Lenaert Goris en Jan Jan Meeusen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de straat

N° 1802 - Denijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een akker groot 258 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureus Hendrik Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1803 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een stuck achter N° 1804 aen, niet gemeten groot 69 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) erfg. Jan Stoopen en hijzelf en Dionijs Peeter Huyben

N° 1804 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een akker gelegen bij N° 1805 groot 180 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen en Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

N° 1806 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 156 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) de straat (Z) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) Jan Jan Meeusen

N° 1807 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land groot 62 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1808 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide gelegen achter N° 1807 groot 154 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Barthol.. (O) Laureys Hendrik Barthol.. (Z) hijzelf (W) Jan Meeusen

N° 1809/1 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide gelegen achter N° 1808 groot 150 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf, Cornelis Aernouts en Jacobus Claessen

N° 1809/2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide nu land zijnde groot 121 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1809/3 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 489 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Van de Cloot (W) hijzelf

N° 1809/4 - Gabriel Laureys Aernouts

 • Beschrijving goed: een stuk in dezelfde hofstede N° 1809/3 groot 61 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Jacobus Claessen en consorten

N° 1810 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land groot 138 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1811 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 94 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf volgend stuk (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

N° 1812/1-2 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk land bij zijn stede groot 228 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) heer De Wael (W) de straat

N° 1813 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: land
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf en Laureys Bartholo.. (Z) heer De Wael (W) heer De Wael

N° 1814/1-2 - Cornelis Lenaert Goris en Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een akker groot 587 R
 • Ligging: Sneppel

N° 1815 - Jan Van de Cloot bij koop van d' erfg. Jozef Van Aecken

 • Beschrijving goed: een akker gelegen achter N° 1819/2 groot 466 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) de wed. Cornelis Van Minderbrugge en Jan Jan Meeusen (W) Cornelis Lenaert Goris en Laureys Bartholomeeusen

N° 1816 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld daarachter groot 111,75
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1817/1-2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: het H. Geeststedeken aen den Heybaert groot 534 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1817/3 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld in dezelfde stede groot 81 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Lenaert Goris (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1819/1 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een hofstedeken bij koop van d' erfg. Jozef Van Aecken gelegen op "den Heybaert" groot 130 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) de wed. Jozef Van Aecken (W) hijzelf

N° 1819/2 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een veld aan N° 1819/1 groot 176 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1825/1-2 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: land en bos "de Willaerden" groot 413 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Jan Meeusen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

N° 1825/3 - Heer De Wael

 • Beschrijving goed: een boske groot 61 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Jan Meeusen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

N° 1826 - heer De Wael

 • Beschrijving goed: houtkanten in "de Willaerden" groot 20 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) Jan Jan Meeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1830 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: stuk land hofstede geweest groot 141 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) heer De Wael (Z) Dionijs Peeter Huyben (W) de straat

N° 1831 - Dionijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 238 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) heer De Wael (Z) Quirijn Willemsen (W) de straat

N° 1832 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 266 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf, Cornelis Goris en kinderen Jan Diels (Z) de heide (W) de straat

N° 1832 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 266 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (Z) de heide (W) de straat

N° 1833 - kinderen Jan Diels

 • Beschrijving goed: land en groese groot 193 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Cornelis Goris (O) de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) de heide (W) Quirijn Willemsen

N° 1834 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk erve groot 167 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Quirijn Willemsen (O) de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) de kinderen Jan Diels (W) Quirijn Willemsen

N° 1835 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: een stuk land naast N° 1834 groot 98 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf (Z) Cornelis Goris (W) hijzelf

N° 1835 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: stuk land groot 98 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Dionijs Peeter Huyben (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf

N° 1836 - Dionijs Peeter Huyben

 • Beschrijving goed: een weide "daer bovenaen gelegen" groot 146 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) Quirijn Willemsen (Z) Quirijn Willemsen (W) hijzelf

N° 1837 - Quirijn Willemsen

 • Beschrijving goed: een weide groot 223 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer De Wael (O) hijzelf en de wed. Jacobus Van Ostaeyen (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) hijzelf en Dionijs Peeter Huyben

N° 1839 - wed. Jacobus Van Ostaeyen

 • Beschrijving goed: een weide groot 227 R
 • Ligging: Sneppel (N) Quirijn Willemsen (O) Quirijn Willemsen (Z) de heide (W) de erfg. Jan Diels en Cornelis Goris

N° 1889/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: perceel erve in de Katerstraat groot genomen op 66 R moet wel drie maal zo zijn als op 't meetboek blijkt
 • Ligging: Sneppel (N) de Katerstraat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1889/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie bij N° 1889/1
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1920 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: deel van akker N° 1921 groot 189 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) erfg. Antoon Jan Aertsen

N° 1921 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een deel in een akker bij N° 1919 groot 194 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1922 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1923/2-3
 • Ligging: Sneppel (N) Theodoor Vinck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Theodoor Vinck

N° 1923/1 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: hofstedeken land en dries groot 53 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Bartholomeeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

N° 1923/2-3 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: een stuk land en dries daaraan in hofstede N° 1923/1 groot 148 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) N° 1923/1 (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) de straat (W) de straat

N° 1926 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat