Jan Wijgaerts alias van Vollenhoven, schout van Loenhout

Op onze website vinden we onder markante figuren de vroegere schouten van Loenhout. Bij dezen voor de periode 1565-1592 staat genoteerd Jan van Vollenhoven. Deze van Vollenhove vinden we ook terug in ons genealogisch bestand met als geboortedatum circa 1529, en twee huwelijken, resp met Hendriksken van Buren, en daarna met Dympna Marten van Ardennen, ook van Dardenne genoemd. Uit zijn eerste huwelijk kennen we een zoon Peter, en uit zijn tweede huwelijk twee dochters Cornelie en Martijnken.

Nu troffen we toevallig in de cijnsboeken van Loenhout, cijnsboek 1566, cijnzen in geld vervallende op 11 november, achterin de boeken enige folio’s met kopijen van akten die betrekking hebben op de aanstelling van Jan van Vollenhoven in zijn functies in Loenhout.

Het eerste stuk betreffende Jan van Vollenhove vinden op pagina CXXX (origineel genummerd) en begint als volgt:

Jan Wijgaerts alias van Vollenhove als hij met sijne huisvrouwe Heijndricxken van Bueren gedient hadde mijn geëerde heer de graaf van Arenberghe den tijt van twee jaren is hij als casteleijn opt thuijs alhier tot Loenhout gestelt alsmen schreeff 1553, daer nae is de vs van Vollenhove van sijn geëerde versien geweest met het rentmeesters ampt ende ontfanck van Loenhout vs alsmen schreef 1560, daer nae heeft mijn geëerde gelieft te versien de vs van Vollenhove met de officie van schouteth ampt ende stadhouderschap vant leenhoff al nae luijt vanden commissien daer van sijnde ende van copie van woirde tot woirde alhier is volgende

Hierna volgt kopij van een akte dd 25.03.1565 gegeven te Lingen door Johan van Ligne, graaf van Arenberg, vrijheer van Barbauson en Zevenbergen, heer van Loenhout, ridder etc… waarbij hij laat akteren Jan van Vollenhoven, gezien zijn goede geschiktheid en bekwaamheid aangesteld te hebben tot schout en stadhouder en dit in de plaats van Peeter Imrechts. Over deze laatste wordt in de akte vermeld ‘den  welcken wij om vele merckelijke oirsaken daer van ontset hebben ende ontsetten bij desen’ Welke die bijzonder oorzaken zijn vernemen we echter niet.

In de akte wordt ook vermeld dat Jan van Vollenhove de eed dient te doen in handen van de hofmeester Joos van Campene.

In dorso van de akte blijkt dan volgende tekst te staan:

op heden den achtsten dach aprilis vijfftienhondertvijffenentsestig nae stile van luijdicke heeft Jan van Vollenhove nu ter tijt casteleijn ende rentsmeester tot Loenhout de wettelijcken  ende behoirlijcken  eet gedaen ende geaffirmeert als schouteth, meijere van Popendonck ende stadhoudere van den leenhove tot Loenhout aen handen van Joos van Campene etc…Aldus gedaen tot Antwerpen inde Cammerstrate int Oeijvaercken, ter presentie van mij Jan van Vorspoele, gesworen clerck tot Loenhout, ende was geteekent J . van Vorspoele

Uit de kopij van een akte dd 24.03.1586 te Brussel ondertekend door gravin Margriete van der Marck blijkt dan weer dat:

Jan van Vollenhove, onsse casteleijn, schouteth, stadhouder ende rentmeester sekeren tijt vermidts de troublen in dese nederlanden dijn tijt lanck absent ut sijnen officie geweest ende daernae wederomme gecomen is, hebben hem daerinne weder gestelt etc…

Tot slot vinden we pagina CXXXIIII nog kopij van een akte van Anthonis Reijns dd 11.04.1588 waaruit blijkt dat vs Anthonis contact had met Jan van Vollenhove over de toestand van het dorp, meer bepaald bezittingen van de heer en het kasteel.

Uit voorgaande blijkt ook dat Jan van Vollenhove in feite Jan Wijgaerts heette. Mogelijk was hij uit Vollenhove afkomstig, dit is een plaats in Nederland in de provincie Overrijsel, en vandaar mogelijk ook de interactie met Jan de Ligne.