Alle schepenregisters na 1600 gekoppeld

Vandaag publiceerden we een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800. Alle schepenregisters na 1600 zijn ondertussen kruiselings gekoppeld met het genealogisch bestand. Het nut van het leggen van deze koppelingen wordt nogmaals geïllustreerd door onderstaand verhaal.

Peeter Aert en Catharina Aert van Tijchelt zijn niet Peeter Aert en Catharina Aert van Tijchelt

In de volkstelling van 1754 (nr 0197) vinden we het gezin Peter Aert van Tychelt x Margo Peter Kenis; volgens de parochieregisters zijn ze gehuwd in Loenhout op 12.02.1748 en krijgen ze 6 kinderen, allen gedoopt in Loenhout. Peter overlijdt in Loenhout op 21.03.1761 en Margo hertrouwt in Loenhout op 02.10.1762 met Jacob Adriaen Peeters.

Margo Kenis vinden we terug als dochter van Peter Kenis en Helena Gijsen, gedoopt in Brecht op 19.11.1721.

Logischerwijze zijn we eerst in Loenhout zelf op zoek gegaan naar Peter Aert van Tijchelt. En inderdaad, we vinden daar op 27.06.1717 de doop van Peter als zoon van Arnout Peter van Tijchelt en Maria Matthijs Vermeiren. Kan het nog eenvoudiger? Dus werd deze Peter opgenomen als man van Margo Kenis. Bij de getuigen hadden we weliswaar een Adriaen en een Adriana van Tiggel die we niet als broer en zus van Peter kennen, maar anderzijds hebben we als meter Adriana Cornelis Maes die in ons bestand gekend is als vrouw van Jan Aert van Tijchelt. Adriaen en Adriana van Tijchelt zouden dan ook wel ergens gerelateerd zijn.

Maar ook in de genealogie is niet altijd alles wat het lijkt en zoals reeds meermaals vermeld zorgen de koppelingen met de archiefstukken vaak voor onverwachte wendingen.

Op 15.04.1747 vinden we in de schepenregisters de vermelding van Peeter Aert Peeter van Tijchelt, jongman. Dit strookt nog steeds volledig met onze gegevens, onze Peeter huwde immers in 1748.

Zelfde Peter vinden we samen met zijn broer en zusters vermeld op 07.01.1750 zodat hij alsdan nog wel degelijk in leven was.

Op 02.01.1754 vinden we Peter van Tijchelt vermeld als man van Margo Kenis: tot zover alles ok!

Maar dan vinden we op 20.09.1760 plots een akte met de vermelding Peeter Aert van Tijchelt, jonkman, dus hier hebben we een probleem.

Gelukkig hebben we een akte dd 18.12.1762 die ons naar de oplossing brengt. Op dat ogenblik was Margo weduwe geworden en hertrouwd met Jacobus Peeters. Er treedt nu zekere Adriaen Aert van Tijchelt op als voogd van de weeskinderen.

Deze Adriaen fungeert in ons bestand als Adriaen Aert van Tichelen, zoon van Aert Cornelis van Tichelen en Joanna Verheijen. Er zijn in het gezin 6 kinderen gekend, allen gedoopt in Hoogstraten. De vader zelf is afkomstig uit Loenhout. Bij die kinderen eveneens een Adriana, m.a.w. bij de doopgetuigen van de kinderen van Peter Aert x Margo Kenis, zowel een broer als een zuster van Peter uit Hoogstraten als een schoonbroer van Peter uit Loenhout.

Hiermee mogen we aannemen dat de man van Margo Kenis wel degelijk Peter Aert uit Hoogstraten is, zodat we ons bestand dan ook in die zin hebben aangepast.

Bij verder nazicht blijkt ook dat buiten Peter ook zijn broer Adriaen en zijn zuster Adriana reeds vroeg in Loenhout zijn komen wonen, en we begrijpen nu ook waarom in de akte van 15.04.1747 vermeld werd Peter Arnout Peter van Tijchelt, er waren op dat ogenbik 2 Peter Aert van Tijchelt in Loenhout woonachtig; zodat de bijvoeging van het patroniem Peter voor het onderscheid diende te zorgen.

Door de koppelingen blijkt ook dat Catharina Aert Peter van Tijchelt niet de eerste vrouw van Jan Geert van der Cloot kan zijn, immers deze laatste hertrouwde reeds op 04.05.1749, terwijl voormelde Catharina alsdan nog in leven was, wat blijkt uit schepenakten dd 07.01.1750. Vermits onze 2de Peter eveneens een zuster genaamd Catharina had, was dit misschien de eerst vrouw van Jan van der Cloot. Daar wij op heden evenwel geen uitsluitsel of akten hebben die de juiste samenstelling van het echtpaar Jan van der Cloot x Catharina van Tijchelt staven stellen wij een voorlopig vraagteken bij dit echtpaar.

We hopen hierbij nogmaals aangetoond te hebben hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk beschikbare bronnen te raadplegen.

Etienne Kerremans