Genealogisch bestand Loenhout voor 1800 (versie december 2018)

Bij deze versie werden heel wat nieuwe koppelingen naar de archieven aangebracht. Zo werden de samenvattingen vooronderzoek van de schout (2de hfst III criminele rechtspraak, b nrs 3760-3761-3762) en processen (2de hfst, III criminele rechtspraak, c nrs 3763-3818) helemaal gekoppeld, voor zover de vermelde personen éénduidig in ons bestand aanwezig zijn.

Ook wordt verder gegaan met het aanbrengen van koppelingen en het uitwerken van gezinssamenstellingen voor de periode vóór 1600. Dit betekent dat er meerdere aanvullingen van de gezinnen gebeuren, eveneens dat er aan de bestaande gezinnen aanpassingen dienen te gebeuren, zowel in de samenstelling als in de weergegeven data. In dat verband kunnen wij enkel blijven verwijzen naar wat wij daarover reeds hebben vermeld in onze FAQ's. Enkel een veelheid aan archiefstukken kan ons meer zekerheid geven, voor zover die stukken dan ook echt duidelijk zijn.

Nemen wel als eerste voorbeeld Jan van Bavel.

In ons bestand hebben we momenteel 2 keer Jan van Bavel, geboren circa 1460. Van de eerste weten we dat die gehuwd was met Neese Jan Boets, en minstens 4 zonen (waaronder Cornelis en Jan) en 2 dochters had. Van de tweede (waarbij geen vrouw gekend is) weten we dat hij minstens 4 kinderen had (Cornelis, Katline, Marten, Peter). Dan is het niet onmogelijk dat het hier 2 keer om dezelfde Jan van Bavel gaat; wij vinden echter dat er nog onvoldoende elementen zijn om die 2 samen te voegen. Een gevolg daarvan is natuurlijk dat het wat onoverzichtelijk oogt, en dat als je in een akte Jan van Bavel zonder enige verdere specificatie vermeld ziet, die akte niet kan gekoppeld worden want je weet dan niet bij wie van de twee.

Een andere moeilijkheid is het gebrek aan variatie in de voornamen. Als je bij de mannen Peter, Cornelis, Adriaen en Jan neemt en bij de vrouwen Marie, Katrijne, Elisabeth en Cornelie met al hun mogelijke varianten dan heb je al zowat 80% van de bevolking. Vaak hebben kinderen dan ook nog de voornaam van één van de ouders (of van een oom of tante), en soms hebben 2 kinderen uit hetzelfde gezin ook dezelfde voornaam. Neem Jan Nijs Hegge (ca. 1435), deze had een zoon Jan Jan Hegge (ca. 1480), deze op zijn beurt een zoon Jan Jan Hegge (ca. 1515), die ook weer een zoon Jan Jan Hegge had (ca. 1545). De oudste in leven zijnde werd dan vaak Jan de oude genoemd, de jongere Jan de jonge of Jan Jan. Wanneer de oude stierf veranderde dan echter de situatie, en werd onze jonge plots de oude, of gewoon Jan.

Aernout van Ostaijen had bij zijn zonen 2 keer Peter, later genoemd Peter van Ostaeijen de oude en Peeter van Ostaeijen de jonge, maar wie wordt dan bedoeld als er enkel staat Peter van Ostaeijen?

Hier leert de ervaring ons dat wanneer meerdere personen dezelfde naam droegen het meestal de persoon met het meest aanzien of invloed was die met slechts één voornaam genoemd werd, de anderen kregen dan meestal de toevoeging van een patroniem om het onderscheid te maken.

Een andere moeilijkheid is dat bij de toevoeging van patroniemen soms een generatie werd overgeslagen. Zo wordt als de naam in 2 opeenvolgende generaties dezelfde is die naam vaak slechts één keer gebruikt. Zo kan bvb Jan, zoon van Jan Gielis Luijcx, evengoed weergegeven worden als Jan Jan Gielis Luijcx, als Jan Gielis Luijcx, of als zijn vader nog in leven is als Jan Gielis Luijcx de jonge. Een andere eigenaardigheid is dat soms voor één of meerdere leden uit een gezin een patroniem lijkt weggelaten en voor andere leden niet. In dit vb. 'Henrick Leijs Rombouts sone voor hem selven en als momboir van de twee onbejaerde kinderen van Marie Jan Leijs Rombouts dochtere sijnder sustere' werd ofwel bij Hendrick het patroniem Jan om ons onbekende reden weggelaten, ofwel zijn Henrick en Marie geen broer en zus van zogenaamde 'volle bedde'.

En soms krijg je zelfs in éénzelfde akte een tegenstrijdigheid: 'Adriana Delien Adriaensdochter, natuurlijke dochter wijlen Heer Willem Delien, priester, met haar man Jan De Backer, bekent verkocht te hebben aan Adriaen Delien, wijlen Jacopszoon en zijn broers en zussen ' Is het nu een dochter van Adriaen of van Willem?

Wat kunnen we dan best doen om toch meer zekerheid te krijgen? Wij menen dat dit bestaat uit het volgen van de bezittingen, meer bepaald de erfgronden en de erfrenten. Deze bleven vaak meerdere generaties in bezit van afstammelingen, en vaak zie je ook dat aangrenzende percelen in bezit van zelfde families bleven. Wij zouden dit voor een aantal families zelf kunnen doen, maar de tijd die we hieraan zouden spenderen zou dan ten koste gaan van onze verwerkingen archieven, wat dan weer een hulpbron voor het eerste is. Mogen wij dan ook vanuit dit standpunt vragen dat indien bezoekers die hun familielijnen opzoeken en hierbij deze verbanden kunnen opstellen, ons hun bevindingen laten geworden, zodat ons bestand alzo kan aangevuld en / of verbeterd worden.

Een bijkomende mogelijkheid om de erfopvolging na te gaan kan gevonden worden in de raadpleging van leen en cijnsboeken. Deze zijn voor Loenhout terug te vinden in het rijksarchief in 'de inventaris van het archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk', de oudste leenboeken gaan terug tot rond 1455, de cijnsboeken tot 1530. Kandidaten voor bewerking zijn van harte welkom, wij zorgen desgevallend voor kopij zodat U niet zelf tot in het archief hoeft.