Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Zoals u intussen al weet zijn onze bestanden van de Loenhoutse bevolking 'dynamische' bestanden, in die zin dat ze regelmatige aangepast en/of aangevuld worden, enerzijds door eigen werk, anderzijds door aanvullingen van bezoekers van onze website.

Voor het bestand pre-1800 hebben we bvb. dankzij de correctie van Michel Gabriels de genaamde Jan en Willem Huybrechts, die vooralsnog onder het gezin Huybrecht Coppens x Geertruijt Jacob Geert Bijen geschikt stonden, ondergebracht onder een 2de huwelijk van Huybrecht Jacob Jans met een zekere Marie, verdere naam onbekend. Wij hopen bij deze ook dat gebruikers ons blijven attent maken op zaken die ze vaststellen en waarbij andere opties in aanmerking komen.

En hoewel meer archiefgegevens meestal meer duidelijkheid brengen kunnen ze soms ook voor verwarring zorgen, zoals blijkt uit het geval:

Dierck Nijs Hegge

Betrokkene was tot heden in ons bestand gekend met geboortedatum ca 1490, gehuwd voor 26.09.1530 met Jenneken Lenaert Verdijck. De data zijn gebaseerd op de familiesamenstelling van het ouderlijk gezin van Dierck Hegge en volgende aktes, resp. uit 1529 en 1530:

  • 1529 (getuigenis inzake Dierick Nijs Hegs); Jan Verdijck verklaart dat zijn zuster Iganne gedeeld is op 2 Rgld op panden die Willem Vermunten in handen had
  • 1530 Dierick Nijs Hegs x Janneken Lenaert Verdijck verkochten aan Jan Aertssen, Wuustwezel, een rente van 1 sister rogge 2 Kgld op stede met huis en erven...

Nu worden we bij het koppelen van onze akten evenwel geconfronteerd met een akte uit 1568:

  • 1568 Dierick Nijs Hegge, 52j, huwde circa 34 jaar terug Jenneken Verdijck, had vanwege zijn vrouw 6 L rogge erfelijk op de stede...

Het is hier Dierck Nijs Hegge zelf die getuigt, maar als we die data terug rekenen komen we op een huwelijksdatum ca. 1534 en een geboortedatum ca. 1516, wat betekent dat hij in 1529 slechts ongeveer 13 jaar oud zou geweest zijn. Wat mogen we dan aannemen? Dat Dierck gehuwd was voor 26.09.1530 (2de akte) en vermoedelijk reeds in 1629 (1ste akte) en dat hij waarschijnlijk ook jong gehuwd is (3de akte). We geven hem nu als geboortedatum ca. 1510 wat nog altijd past in het gezin. Dit duidt er nog eens op hoe omzichtig we met onze gegevens moeten omgaan en hoe we moeten trachten alle elementen samen te leggen om tot een valabele interpretatie te komen.

Bewerking cijnsregisters

Intussen zijn we bezig met de bewerking van de cijnsregisters uit 1530, 1566 en 1622. Ook deze gegevens nopen ons weer tot zekere aanpassingen.

Eerste geval: Maeijken Wouter Peter Rennen (12.10.1610)

In ons bestand was deze Maeijken gehuwd met Jan Rombout Wouter Rombouts en overleden Loenhout 13.09.1652. Wat we zeker wisten was dat Jan Rombouts gehuwd was met zeker Maeijken Wouter Peeters, zonder verdere toenaam. Zij huwden in 1633 en zelfde jaar was er ook een eerste kind. Nu vonden we in Loenhout en omgeving slechts één Maeijken Wouter Peters die ook qua leeftijd in aanmerking kwam, nl. Maeijken Wouter Peter Rennen (°1610) zodat wij dit als mogelijkheid ingebracht hebben, ook al was er al twijfel gezien de doopgetuigen bij de kinderen en een schepenakte uit 1644.

Nu leert ons echter het cijnsboek uit 1622 dat voor de stede met huis en hof in Sneppel na de dood van Wouter Rennen (1638) zijn acht kinderen cijnsplichtig worden, en zij worden daarin elke voor een achtste deel met naam genoemd. Ook hier hoort Maeijken niet bij. Vermits we geen volledig betrouwbare bronnen hebben dat de vrouw van Jan Rombouts de dochter van Wouter Rennen is, integendeel meer en meer aanwijzingen dat deze Maeijken waarschijnlijk vroeg overleden is, ontkoppelen wij deze relatie en duiden de vrouw van Jan Rombouts nu enkel als Maeijken Wouter PETERS.

Tweede geval: Merc Adriaen Antonij Straetmans (10.04.1604)

In ons bestand hebben we Merc Adriaen Straetmans als kind van Adriaen Straetmans x Elisabeth Willems. We hebben in dit gezin eveneens een tweede kind Willem (18.07.1607) Bij de dopen van de kinderen wordt enkel de vader Adriaen Straetmans vermeld. Uit schepenakte 143-0427 weten we dat Adriaen Straetmans en Elisabeth Willemsen zeker gehuwd zijn voor 06.02.1615. Vermits we geen huwelijk hebben gevonden en evenmin aanwijzingen over een vorig huwelijk van Adriaen Straetmans of Elisabeth Willems hebben we aangenomen dat ze vermoedelijk gehuwd zijn voor 1604 en hebben we de 2 kinderen in dit gezin geplaatst. En met deze akte leek er helemaal geen twijfel meer:

  • 09.10.1640 Elisabeth Willems x +Adriaen Straetmans en hun kinderen Merck en Willem Adriaen Straetmans; akkoord over sterfhuis. De 2 kinderen zullen hun moeder jaarlijks ieder 15 Kgld geven, daarbij nog o.m. rogge, boekweit, boter, en haar ook laten inwonen

Maar zoals gezegd kan elke nieuw ontgonnen akte zorgen voor een kentering. Wat lezen we in de cijnsboeken over een stede met huis in Sneppel? In 1530 is de cijnsplichtige Bernaert Nout Peeter Nouts, hij wordt opgevolgd door zijn zoon Marck Bernaert Nouts en daarna door Adriaen Antonis Straetmans nomine uxoris. En dan brandt er meteen een lampje, waarom heet de zoon van Adriaen Straetmans die in 1604 gedoopt werd Merc of Marcus? Zowel akte als naamgeving lijken er alleszins op te wijzen dat onze Adriaen gehuwd is geweest met een dochter van Merck of Marcus Nouts. We gaan er nu dan ook vanuit dat Adriaen een eerste keer gehuwd was met een dochter van Marck Bernaert Nouts en daarbij in 1604 een zoon kreeg genoemd naar de vader van zijn vrouw, dat zijn vrouw vermoedelijk kort na de geboorte overleed en dat Adriaen hertrouwde met Elisabeth Willems bij wie hij in 1607 een andere zoon kreeg, genoemd naar de vader van zijn 2de vrouw. Ook dit blijft weer een hypothese, maar naar ons aanvoelen de best mogelijke.

Wat de bewerkte cijnsregisters van Loenhout (1530,1566 en 1630) betreft hopen we deze in het voorjaar voor publicatie klaar te hebben.