Voorwaardeboeken (extracten), nr. 940 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 940

Bundel 940, extract 1, sept1613

De erfg. van Mr Johan Gillis, in leven pensionarius der stad Antwerpen, verkochten goederen die hen toekwamen bij versterven van wijlen Cornelis Beyerlincx, oud weesmeester van Antwerpen, en Jansken Cornelis Van der Beecken zijn vrouw: 1° koop bestaende in een hoeve met huysinge, schuere, stallinge ende toebehoorten gestaen ende gelegen alhier tot Loenhout aen Sneppel heyken met land, heyde en weyde, groot 12 B. Jan Neefs Huybrechts gebruikt die tegenwoordig. Koper is Jonker Lanceloot Gillis voor 2.500 Rgl, in naam van heer en mevr. Gillis te Breda. Actum sept. 1613 (fig. kaart n° 1480)

Bekijk kaart

Personen:

| 940-001 |

Bundel 940, extract 2, 8-7-1613

Cornelis Adriaan Van der Buyten kocht van Cornelis Van Dongen een stede op Sneppel met gronden en toebeh. die toebehoorde aan Adriaan Heufkens. Actum 8-7-1613

Personen:

| 940-002 |

Bundel 940, extract 3, 1615

Sr. Jasper De Haze, koopman te Antwerpen, wil verkopen sekere stede ende erffenisse gestaen ende gelegen alhier tot Loenhout in de Berenstrate, groot in 't geheel onder land, weyde, heyde, huysinge ende schuere en bossen thien buynderen. Hendrik Joris Peeters heeft die in huur. De koper kan in gebruik komen op 15-3-1617. Actum 1615 (fig. kaart n° 1707 en 1708) (Deze verkoop is blijkbaar niet doorgegaan, Jasper De Haze was jaren later nog eigenaar van deze stede.)

Bekijk kaart

| 940-003 |

Bundel 940, extract 4, 27-1-1614

Cornelis Antoon Goris verkocht voor 1400 Rgl aan Aert Anthonis Aerts zijn stede met toebehoorten. Aert Anthonis Aerts heeft die al in huur. Actum 27-1-1614

| 940-004 |