Wederopgeroepenen in het kamp van Beverloo (13/5/1927)

Nationale Strijdersbond (1909-2009)

Op 15 september 1909 werd een maatschappij gesticht onder de titel “Vaderlandsminnende maatschappij van gewezen wapendragers van het Belgisch leger” of de “Maatschappij van Oud-Soldaten”. Dit was de voorloper van de Nationale Strijders Bond (N.S.B.).

Ten jare 1919, na het einde van Wereldoorlog II ontstond de Nationale Strijdersbond met afkorting N.S.B.. Ook te Loenhout sloot men vanaf dat jaar aan bij de N.S.B.

De vereniging waaruit deze Nationale Strijdersbond ontstond was reeds in 1909 gevormd rond de vereniging “Maatschappij van Oud soldaten van België”. Op 15 september gesticht en op 10 oktober van datzelfde jaar werd een bestuursraad gekozen met als voorzitter Lambert Van Dyck, Frans-Gerard Aertsen als schrijver, Constant Ansoms als schatbewaarder en aangevuld door 6 bestuursleden.

Op 15 maart 1913 werden door de leden van deze vereniging de eerste stappen gezet voor het bekomen van een vlag of vaandel. De Heer Emanuel Montens verschafte hen de nodige inlichtingen om een aanvraag in te dienen bij Z.M. Koning Albert. Op 25 mei kregen zij het blijde nieuws dat hun vraag werd aangenomen zodat zij een vaandel zouden krijgen. Het vaandel werd op 21 september van datzelfde jaar plechtig ingehuldigd. Er werd op de dorpsplaats een stoet gevormd van 20 maatschappijen om de afgevaardigde van de Koning, Kolonel Fallese van het regiment op te halen op het kasteel bij de familie Montens. De optocht bracht de hoogwaardigheidsbekleders zoals burgemeester Dion Stes en zijn gemeenteraadsheren, de Eerwaarde Heren Geestelijken en aanwezige verenigingen naar het gemeentehuis waar het vaandel plechtig werd overgedragen aan de Maatschappij van de Oud-Soldaten. De aanwezige Kolonel die de betekenis van dit feest en het vaandel als een nationaal zinnebeeld uiteenzette in een redevoering en besloot met de woorden:

Mijne Heren, In naam van de Koning overhandig ik u dit vaandel, welke zijn Majesteit U ter bewaring toevertrouwt. Houdt het met fierheid in de hoogte; het is onder zijn plooien, dat men zich verenigen zal in de nood, om samen naar de triomf te lopen.

De toespraak werd opgetekend door de schrijver Constant Ansoms.

Na de wapenstilstand van Wereldoorlog I, 1914 – 1918, werd op nationaal vlak de overkoepelende organisatie “Nationale Strijders Bond” N.S.B. opgericht. Het doel van deze maatschappij is zich ten dienste stellen van de leden oud-strijders en de verwerving van hun rechten. Daarom sloten alle bestaande Oud-soldatenverenigingen zich daarbij aan.

In 1934 op 22 juli vierde deze maatschappij van Oud-Soldaten met welwillende medewerking van het gemeentebestuur het 25-jarig bestaan. Na het Te Deum in de kerk werd vanwege de maatschappij aan de voet van het gedenkteken hulde gebracht aan de gesneuvelden. In de namiddag trok een optocht door de straten met oudgedienden naar het gemeentehuis voor een ontvangst en werden er verschillende Vaderlandslievende toespraken gehouden.

Tijdens de Vredesviering van 11 november 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan het 90-jarig jubileum van NSB-Loenhout. Na de viering werd er hulde gebracht aan de gesneuvelde soldaten en de oorlogsslachtoffers bij monument op het Huffelplein. Om deze viering te besluiten werd de leden en de aanwezige genodigden een receptie aangeboden waarna het jaarlijks teerfeest van de NSB plaatshad.