De Sneppelhoeve

Deze hoeve van Karel en Maria Aernouts-Michielsen is minstens 200 jaar lang eigendom geweest van de familie Van Elsacker. Het perceel waarop de gebouwen staan heeft op de oude figuratieve kaart het nummer 1470.

In het meetboek van 1602 worden de erfgenamen Jan Michiels Van Elsacker genoemd als de eigenaars. In 1621 erft Michiel Michiels Van Elsacker de hoeve van Cornelis Michiels Van Elsacker.[1] In 1626 kwam Michiel Jan Van Elsacker in ’t bezit van de hoeve:

"eene stede met huys en hoff die men noemt Kindermaekerstede."

"Kindermaeker" was de bijnaam van Jan Cornelis Mercx, één van de erfgenamen van Jan Michiels Van Elsacker, die een bijzondere band met het huis moet gehad hebben. [2] Misschien is hij wel de bouwheer geweest rond 1590-1600, toen de Spaans-Nederlandse oorlog voorbij was en de bewoners terugkeerden naar hun dorpen?

Michiel Van Elsacker heeft zelf nooit op Sneppel gewoond. De boerderij werd verhuurd, er zijn verschillende pachtcontracten bewaard. Jan De Backer woonde er, dan Laureys Van der Buyten, Adriaan Vermeiren en Wouter Antoon Quirijnen. Vanaf 1683 kwam Jan Cornelis Van Elsacker er wonen, hij was de kleinzoon van Michiel Van Elsacker en was getrouwd met Christina Corneel Raets. Eén van hun kinderen was Jan van Elsacker, geboren in 1691. Vele jaren later zal zijn broer Michiel over hem het volgend getuigenis afleggen:

"Jan Van Elsacker is gedoopt anno 1691 den 7° september, geboren tot Sneppel in het huis Kindermaekersteken."

Jan Cornelis Van Elsacker overleed op 13 oktober 1703. De weduwe is nog tot 1707 op de hoeve gebleven die vanaf 1708 verhuurd werd aan Aert Jan Schrauwen. Goris Van Antwerpen woonde er van 1715 tot aan zijn dood in 1737. De volgende pachters waren Cornelis Aernouts, Jan Aertsen en Willem Laureys Aernouts.

Op 5 januari 1768 hebben Cornelis Jan Wirickx en Michiel Melsen Philipsen, de erfgenamen van Jan Cornelis Van Elsacker en Christina Raets, de hoeve met ruim 12 ha grond verkocht aan Michiel Melsen Mertens en Catharina Rombouts. Blijkbaar lag de hoeve toen in as. [3]

Hun zoon Melsen Mertens en Maria Buys begonnen er in 1773 te boeren. Vanaf 1826 nam Marten Mertens, zoon van Melsen en Maria Buys, het bedrijf over.

In 1829 hebben de kinderen van Melsen Mertens en Maria Buys de hoeve verkocht aan Frans Eyskens, landbouwer te Sint Lenaarts, voor de som van 1530 gulden. Marten Mertens heeft er nog gewoond tot 1858. Adriaan Vermeiren werd de volgende pachter. In 1870 werd hij opgevolgd door Corneel Van den Heuvel. Na hem kwamen Frans Quirijnen en Petronella Van den Heuvel er wonen. In 1892 nam Adriaan Speltincx de boerderij over. Hij werd geboren in Loenhout op 14 november 1847, zoon van Louis Speltincx en Anna Catharina Simons. Op 1 mei 1882 trouwde hij met Joanna Cornelia Braspennincx, geboren in Rijsbergen op 4 april 1851, dochter van Jan en Joanna Van den Broeck. Na hen namen Frans Aernouts en Fien Speltincx het bedrijf over. Zij zijn de ouders en schoonouders van de huidige bewoners.

Bronnen

[1] Loenhout R 147, f. 174v, 16-02-1621

Laureijs Cornelis Reijns – Michiel Michielssen van den Elsacker – Michiel Jan van Elsacker – Jan Heijnricx de Krom x Margriete Jan van Elsacker; scheiding en deling van de stede en goederen "kindermaeckers stede" in Sneppel gekomen van Cornelis Michiels van Elsackere. Het huis is bevallen aan Michiel Michiel van Elsackere.
Item de halve "perbemt" waarvan de andere helft behoort Antonis Gosens, Brecht.
Item weide met daaraan bos de "clootkens" Rente aan Marie Matheus van Beerse. Verder aan andere erfgenamen land achter het "root ven", de "voorste laeckt", beemd in de "dorent" en andere.

[2] Loenhout R 1328, f. 24, 04-04-1623

Erfgenamen Jan Michiels van Elsacker tegen jouffr- Anna Dirven.
cfr supra.
Peeter Jans Bode 60 jaar - Jan Cornelis Mercx, alias kindermaecker - Cornelis Peeter Pauels – Gabriel de Wever - Naenken Jan Casus (x Peeter Jans Bode) 64 jaar - betwisting onroerend goed.

[3] Loenhouts archief, nr. 44, 1768

"Desen pandt van Cornelis Jan Wirickx is volgens de mangelinghe van Lisken Michiel Elsacker gedaen met Jan Christiaen Vorsselmans, een huijs met een binne stede daer aengelegen, genaemt Kindermaekers Stede (nu afgebrand sijnde) komende oostwaarts aen der Cloosters van Ste Michiels erve. Item drij velden aen malcanderen gelegen, genaemt de Klootjens, wesende weijde, bosch en heijde, oock gelegen tot Sneppel met het straetjen daer toe behoorende, komende Oostwaerts aen Matthijs Luijckx wijde, Suijtwaerts aen het straetjen, Westwaerts aen den Dôren acker, ende Noordwaerts aen Huijbreght Jan Huijber en Peeter van Otken kinderen erve; los en vrij sijnde de voorse goederen en parcheelen, uijtgenomen het derde deel van vijf veertelen koren 's jaers aen de Sappelrije alhier tot Loenhout, en van een clijn geldt cheijsken. Dit blijckt uijt het contract van mangelinge gedaen voor de schepenen van Loenhout Michiel Van Elsacker en Jan Cornelis Goris anno 1633, 8 Januarii" In marge: "1768 mede-eijgenaer Michiel Melsen Philipsen"
Op hetzelfde blad, acte nr. 45: "Victe Manuale Domini Cornelissen ultimo folio. Deesen post nr. 45 is een steede geleegen op Sneppel waervan eijgenaar is de heer Pantecras ... Suis advocaat woonende bij het groot beggyenhoft tot Brussel. Den pachter dier op woont is Peeter Adriaen Vermeiren."

Andere vermeldingen

De hoeve verschijnt ook in deze acte:

Loenhout R 147, f. 378, 24-10-1624

Michiel Jans van Elsacker en Margriete Jans van Elsacker x Jan Heijnricx de Crom scheiding en deling van de achtergelaten goederen van hun ouders +Jan Michielssen van Elsacker x +Tanneken; o.a. hofstede in de palingstraat gekocht van Balten Edelinckx, erven uit “kindermaeckers stede” in Sneppel, land op “buijtelaer acker”, land in Steechde, land op “aerts acker”, “Heijnrick van Staeijen” stede in Sneppel etc.
(Nota: de akte beslaat meerdere bladzijden en bevat vele beschrijvingen van percelen).