Nieuwe versie van het genealogisch bestand voor 1800

Vandaag plaatsten een nieuwe versie van het genealogisch bestand voor 1800 online. Nieuw in deze versie is dat bij alle personen waarvan we weten dat ze in Loenhout hebben verbleven, ook al was dit kortstondig, Loenhout als woonplaats wordt vermeld. Voor de periode voor 1600 dient dit nog aangevuld te worden. Op deze manier kunnen we nu een overzicht krijgen van personen uit het bestand die zéker in Loenhout hebben verbleven. In de toekomst gaan we deze verblijfplaatsen ook systematisch invullen. Deze oefening heeft redelijk wat inspanning gekost, waardoor het samenvatten van nieuwe archiefstukken even is blijven liggen.

Ook de lijst van Loenhoutse schepenen werd bijgewerkt.

Een vergissing van de pastoor of van ons?

Peter Jacob Cornelis BROUMEELS (Loenhout 20.01.1611)

Wij werden door een attente gebruiker gewezen op het feit dat wij in ons bestand Peter Cornelis, gedoopt in Loenhout op 20 januari 1611 hadden toegewezen aan het gezin Jacob Broumeels x Maeijken De Haen, daar waar het doopregister enkel vermeldt Petrus filius Cornelis Cornelissen, alias Broumeels.

De toevoeging is door ons bewust geschied en wel op volgende basis: Jacob en Maeijken huwden op 07.02.1610. Indien we Peter niet meerekenen zou hun eerste kind pas geboren (gedoopt) zijn 10.02.1613, wat duidelijk ongebruikelijk is. Als we de doopdatum van Peter (20.01.1611) in rekening nemen past deze datum perfect binnen het kader. Vermits de vader vernoemd wordt als alias Broumeels hebben we nagekeken of daar iemand anders voor in aanmerking komt, doch die hebben we niet gevonden.

Anderzijds hebben we een Peter Jacob Broumeels, die gezien zijn huwelijksdatum en de doopdata van zijn kinderen moet geboren zijn ca. 1610. Deze Peter is met zekerheid een kind van Jacob Broumeels x Maeijken de Haen.

Uit de samenvattingen van 2 uit Brecht en 1 uit Loenhout blijkt immers dat Maeijken de Haen en haar zuster Lisken ieder de helft van een hooimade in Loenhout op het molenbos erfden. Volgens schepenakte Loenhout werd deze hooimade in 1668 verdeeld tussen de nazaten van Maeijken en Lisken waarbij Peter Broumeels (alsdan reeds overleden) eveneens wordt vernoemd.

Ik denk dan ook dat in het doopregister verkeerdelijk Cornelis is geschreven en dat dit Jacob moet zijn, te meer noch in Loenhout, noch in Brecht, noch in Wuustwezel een andere doop te vinden is die in aanmerking komt. Jacob had wel een (jongere) broer Cornelis; hiervan vinden we slechts kinderen na 1628.

Uiteraard blijft het een hypothese van ons, indien anderen een andere mening zijn toegedaan willen wij dit graag vernemen.

Navolgend de samenvatting van bedoelde akten:

1. Schepenakte Brecht

Scheiding tussen Adriaen Peeters de Hoon en kinderen:
Adriaen Huybrecht Verheijen en Elisabeth Adriaen Peeter De Hoon.
Jacop Cornelis Broumeels en Maria Adriaen Peeter De Hoon.
Henrick Verbuyten en Pauwelijn Adriaan Peter De Hoon.
Hebben gedeeld de erfelijke goeden, hun van hun ouders verstorven, te weten:
Adriaen Huybrecht Verheijen, eerste kavel:
...Item de helft van de hoymade te Loenhout op ’t Molenbosch …
Jacop Cornelis Broumeels, tweede cavel:
...Item de helft van een hoymade te Loenhout op ’t Molenbos …
Henrick Verbuyten, derde kavel:
De stede te Loenhout, te weten huis, schuur, hof, land, heide, weide, beemden, zoals Jacop Broumeels die bezeten en gebruikt heeft met al het opgaande hout, te Loenhout en te Zundert, uitgenomen de hoymade op ’t Molenbosch en Blaeckt.

1621 8 januari f° 83-85.

2. Schepenakte Brecht

Peeter Jacob Brouwmeels, weduwnaar wijlen Magdalena Pauwels Cornelissen van Eeckel, ten eenre.
Anthoni Brouwmeels als momber en Pauwels Cornelissen van Eeckel als toeziender van het weeskind, ten andere.
Zijn overeengekomen bij afscheid:
Peeter Brouwmeels zal zijn kind onderhouden. Hij zal hebben de haaflijke goederen en het kind betalen ten huwelijk, 50 Kgulden.

1641 21 maart f° 241-242.

3. Schepenakte Loenhout

f° 203 r° 19.05.1668 Adriaen van Ostaeijen x Maeijken Adriaen Verheijden en Cornelis Adriaen Jan Theuns x Adriaentien Adriaen Verheijden, samen ook voor Cristiaentien Adriaen Verheijden x +Michiel Jan Pellens en voor Catelijn Adriaen Verheijden x +Adriaen Jan Nuijten – Sebastiaen Brauwmeels, ook als momboor van het weeskind +Peeter Brauwmeels – Willem Jan Augustijns x Catelijn Brauwmeels; S/D hooimade op het molenbos