Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

  1. Vooreerst willen wij Maria Gorissen hartelijk danken voor de bijdragen die zij aan dit bestand al geleverd heeft en waarbij weer heel wat gegevens aangevuld konden worden. Daar dit veelal over data voor en na 1800 gaat is met deze gegevens ook een aanvulling voor ons bestand na 1800 te vinden. Verder ook dank aan gebruikers die ons verbeteringen en/of aanvullingen hebben geleverd.
  2. Bij deze willen we er nogmaals op wijzen dat ons bestand een dynamisch werkbestand is. Dynamisch wil zeggen dat er minstens wekelijks, vaak dagelijks, aanvullingen, verbeteringen, koppelingen worden aangebracht. Deze aanvullingen etc zijn voor U als gebruiker slechts zichtbaar zodra een nieuwe versie op onze website wordt gepubliceerd. Werkbestand wil zeggen dat wij zoals vermeld in onze FAQ's de bevolking van Loenhout voor 1800 zoveel als mogelijk trachten in kaart te brengen en dat U als gebruiker van deze gegevens als een werkinstrument mag gebruik maken m.a.w. dat U onze gegevens naar eigen inzicht kunt gebruiken maar dat U uiteraard uw eigen accenten zult leggen. In de doopakten hebben wij ons bvb voor de getuigen beperkt tot het blote weergeven van de namen, wij gaan ervan uit dat onze gebruikers wel voldoende vertrouwd zijn met opzoeking en lezing van de parochieregisters en dus zelf de bijkomende gegevens kunnen aanvullen. Dit neemt niet weg dat wij graag in kennis gesteld worden mocht U foutieve gegevens in de PR gegevens vaststellen, maar zelf vinden wij het belangrijker ons thans toe te leggen op de verwerking van het oude archief (zoals reeds gezegd hebben wij fouten in de bewerkte registers van A.W. vastgesteld waarvan we hopen intussen de meeste verbeterd te hebben)

  3. Door een gebruiker werd ons de vraag gesteld waarom wij Ijken Joos Verboven uit de oude archiefstukken hebben gekoppeld aan Aldegondis (LT 14.12.1620) en niet aan Ida vulgo Yken (LT 07.02.1617). Een terechte vraag gezien alle parochie akten waaraan zij gekoppeld is spreken van Ida en alle andere archiefstukken van Eijken. En als we er een oud artikel uit vlaamse stam bij nemen zou Aldegondis = Aelken, Aelut; Ida = Iken en Aleid is = Eelen.

    Nemen we nu echter uit ons bestand Eyken Melsen Rombout (Meer 23.01.1637). We zien dat bij doop, huwelijk en doop van haar kind ze steevast Aleijdis wordt genoemd. Deze persoon is gekoppeld aan heel wat akten uit het oude archief van Loenhout en daarbij treffen we volgende namen aan: Eijken (3x), Alijt met verschillende schrijfwijzen (4x), Allegonda (1x), Eelen (1x). Nochtans blijkt uit de akten duidelijk dat het steeds om een en dezelfde persoon gaat, dus hoe werd ze nu in feite genoemd? Werden er voor haar verschillende roepnamen gebruikt? Was er door dialectvorming interpretatie mogelijk (bvb verwarring tussen Eijken en Eijlken)? Waren de pastoors, secretarissen, klerken niet altijd vertrouwd met de plaatselijke naamgeving en interpretatie? In de meeste gevallen vormt dit echter geen probleem voor onze gezinssamenstelling omdat we meestal slechts over één mogelijkheid beschikken om de persoon te duiden om wie het gaat. En weet de pastoor het altijd zelf wel want de doop van Margriet Bartolomeusen (LT 13.03.1674) schrijft hij in als Gertrudis om er dan (nadien?) in de marge bij te voegen dat ze Margareta wordt genoemd.

    We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat zelfs in de archiefstukken door klerken en secretarissen de namen in een 'beschaafd' jasje werden gestoken en dat hoe men op straat mekaar noemde effectief nog anders zal geklonken hebben, de ene Jacob zal bvb Kobus en de andere Koppen genoemd zijn, maar daar hebben wij geen gegevens over tenzij toevallig zoals in een akte uit 1698: Adriaen alias Jaen

    In het bovenstaande geval van Ida en Aldegondis mogen we er op basis van onze archiefstukken vanuit gaan gaan dat slechts één van de twee dopelingen in leven is gebleven, dient dus een keuze gemaakt en zal er altijd een zekere mate van onzekerheid blijven. Jammer genoeg leveren de archiefstukken geen duidelijke oplossing en is dus een koppeling aan Ida zeker ook te verantwoorden. In dit verband wijzen we op de tante van Ida/Aldegondis die ons gekend is als Ijken (=Ida) Peter Arnauts alias Ijlken (=Aldegondis) Peter Boersen, en de grootmoeder die dan weer Aelken was, en we weten dat familieleden vaak naar voorouders werden genoemd. De uiteindelijke beslissing zal dus bij de eindgebruiker liggen, wij kunnen slechts een aantal hulpmiddelen aanreiken  waarvan hij/zij gebruik kan van maken