Loenhoutse cijnsboeken

In het rijksarchief Antwerpen vinden we onder de archieven van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk diverse cijnsboeken waarvan de oudste dateren resp. van de jaren 1530, 1566 en 1622. Dit betreffen 6 cijnsboeken in de inventaris genummerd 250 t.e.m. 255 (zie ook onze Inventaris van het archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk op de website).

De hoger vernoemde cijnsboeken werden intussen bewerkt zodat U op onze website deze bewerkingen kan raadplegen. U zult opmerken dat bij de beschrijving van de goederen telkens een foto getoond wordt van de desbetreffende pagina uit het cijnsboek. De originele boeken berusten op het rijksarchief dat als dusdanig ook over het copyright op deze boeken beschikt. Wij danken dan ook bij deze de archivaris dhr J. Dambruyne voor zijn welwillendheid om ons toe te laten bij deze bewerkingen de genomen foto's te mogen weergeven.

De bewerkte gegevens zullen in een volgende fase gekoppeld worden aan ons genealogisch bestand zodat U ook daar van persoon naar cijnsgoed en van cijnsgoed naar persoon zult kunnen gaan.

In de boeken van 1622 en 1566 staat elk goed op een recto of verso blad, voor de boeken 1530 is dit niet het geval en kan een goed gedeeltelijk op een recto en gedeeltelijk op een verso blad staan zodat U in die gevallen niet altijd de volledige tekst te zien krijgt. We bekijken nog hoe we dit kunnen oplossen, anders mag U ons altijd contacteren.

In de boeken 1622 en 1566 wordt de cijns uitgedrukt in st(uiver), oort en mijt (tenzij voor de cijns in natura) en zijn de akten ook telkens quasi letterlijk dezelfde op uitzondering van de namen van de cijnsplichtigen en de regenoten van het goed.

In de boeken 1530 worden oudere munteenheden gebruikt, vaak denieren (lov of torn) maar soms ook wel andere eenheden. Ook kan de beschrijving van het goed verschillen doordat er opsplitsing of samenvoeging van goederen is geweest of herbestemming. Hoewel meestal toch kon achterhaald worden welk goed precies bedoeld werd zijn er mogelijk enkele twijfelgevallen.

Iedere akte uit ieder boek begint met de op dat ogenblik ingeschreven cijnsplichtige, en opvolgende cijnsplichtigen worden dan boven de akte vermeld. Wanneer er veel opvolgende cijnsplichtigen zijn kan dit er soms chaotisch uitzien en is het niet altijd makkelijk de juiste chronologische volgorde te bepalen. In dit opzicht is het dan ook zeker een meerwaarde dat wij de foto kunnen vertonen zodat U eventueel zelf een beeld hiervan kunt vormen.

Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen mocht U merken dat wij een vergissing hebben begaan of dat U tot een andere interpretatie van bepaalde gegevens komt U ons hiervan in kennis wil stellen zodat wij de gegevens zo nodig kunnen aanpassen.