1769-1799 Jan Jozef Walckiers de Gamarage

In 1768 hebben verschillende erfgenamen van de familie Walckiers hun deel in de heerlijkheid verkocht:

  1. Maria Elisabeth Constance Walckiers d'Oostwinckel, weduwe van jonker Albert Joseph Wouters, wonend in Aalst, verkocht op 26/101768 haar deel aan jonker Joannes Josephus Walckiers de Gamarage. (not. Van Hencxthoven Antw.)
  2. Joannes Carolus en Joanna Maria Walckiers verkochten op 10/6/1768 ook hun deel aan Joannes Josephus Walckiers de Gamarage. (not. Melchior Kramp Antw.)

Joannes Josephus Walckiers de Gamarage was heer van Oostwinkel en werd de bewoner van het Loenhouts kasteel dat zijn voorvaderen hadden gebouwd. Hij was gehuwd met Cornelia Oonincx.

Deze heer kon de waarde van de heerlijkheid in belangrijke mate vergroten door aankoop van gronden. Hij had in 1776 wel een geschil met de bevolking over het gebruik van de woeste braakliggende gronden. In datzelfde jaar is er echter al een akkoord tussen de heer en de inwoners om de weg van Terbeek naar Hoogstraten aan te leggen. In 1770 kocht Jean Joseph Walckiers de Gammerages bijvoorbeeld het leenhof van Neerven van markies van Hoensbroeck wiens familie het Neerven zeker al vanaf 1662 in leen had, maar niet in Loenhout woonde. Waarschijnlijk was deze familie erfgenaam geweest van de familie Perez de Baron.

Jan Jozef Walckiers behoorde tot een zeer rijke familie. Zij hadden o.a. aandelen in de scheepvaart en de scheepsverzekeringen. Hij verkocht in 1790-1792 een hotel te Brussel aan de karmelitessen en dat enkele jaren vóórdat de Franse Revolutie de kloosters nog meer ging vervolgen dan de "Keizer-Koster Karel" van Oostenrijk al gedaan had.

Jan Jozef Walckiers verloor tijdens die Franse tijd zijn heerlijke rechten. De meeste grondbezitters verloren toen hun rechten en hun goederen. De adel heeft nadien praktisch al die goederen op de één of andere manier terug in eigendom gekregen. De heerlijkheden werden door Napoleon afgeschaft. Van dan af zijn er geen schouten en stadhouders meer. De eerste burgemeesters zoals we die nu nog kennen kwamen nadien aan het hoofd van de gemeente.