Luchtfoto kerk, ca. 1970

1830-1852 E.H. Mattheus Kuypers

  Terug naar overzicht

Dit is de eerste pastoor in Loenhout die geen band meer had met de ondertussen opgeheven Sint-Bernardsabij aan de Schelde.

Hij werd geboren te Breda op 19 oktober 1791, en is priester gewijd te Gent op 23 september 1815. Hij werd assistent te Zwaluwe op 15 februari 1816 en vanaf 12 december 1816 was hij onderpastoor te Loenhout. Op 18 juni 1830 werd hij aangesteld als pastoor.

Hij overleed er op 8 mei 1852 na 36 jaren dienst voor de parochie.

Hij verschijnt in volgende notariële acten die te raadplegen zijn in het stadarchief van Breda:


 • Bron: Notariële archieven
 • Soort registratie: notariële akte
 • Aktedatum: 31-12-1822
 • Plaats: Teteringen
 • Bijzonderheden:
  • Betrokken bij handeling van Jacobus Krijnen, koopman, wonende in Breda, die verkoopt, als gevolmachtigde van Bartholomeus Franciscus Kuijpers, onderpastoor in Loenhout, prov. Antwerpen, en van Cornelis Franciscus Kuijpers, wonende in Breda, aan de heer Isäac Molenberg, schipper en koopman, wonende in Breda, 1 huis en erf, genaamd den Rooden Molen op het Rood Kruis, staande en gelegen in Breda. Over de Hooge Brug, aan de zuidzijde van de Zoutstraat.
 • Koopbedrag: 500 gld.
 • Volmacht van beide genoemde heren bijgesloten.
 • Gedaan ten huize van Jacobus Krijnen in Breda.
 • Getuigen: Mathijs Karel Gastelaars en Louis Henri Jose-phus Arrachart, beiden wonende in Breda.
 • Notaris: P. van Ginneken
 • Bron
  • P. van Ginneken, Minuutakten, 1822, inventarisnummer 0013, aktenummer 90
  • Gemeente: Teteringen
  • Periode: 1822

 • Bron: Notariële archieven
 • Soort registratie: notariële akte
 • Aktedatum: 19-02-1835
 • Bijzonderheden:
  • Wordt genoemd in akte van verdeling door Mr. Jacobus Mastboom, advocaat, wonende in Breda, die handelt als gevolmachtigde van Bartholomeus Mattheus Kuypers, R.K.priester en pastor, wonende in Loenhout prov. Anwerpen, ingevolge onderhandse volmacht, getekend in Breda op 1835-01-28.
  • Ook aanwezig: Cornelis Franciscus Kuypers, koopman, wonende in Breda, op de Havermarkt lett.C nr.333.
  • Beide genoemd personen gaan over tot verdeling van de tot dusver gezamenlijk gezeten onroerende goederen, in te vorderen gelden en contant geld, nagelaten door hun overleden ouders Antonius Kuypers en Adriana Boenders, in leven echtgenoten, winkeliers, die hebben gewoond en zijn overleden in Breda. Ieder van de 2 genoemde personen heeft recht op de helft van genoemde nalatenschap.
  • De boedel omvat de volgende onroerende goederen:
   1. 1 hof, met daarop staande hoveneirswoning, stalling en schuur, staande en gelegen in Breda aan de noordzijde van de Haagdijk tegen de stadswal.
   2. 1 huis en erf met alle toebehoren, genaamd Sinte Pieter en Paulus, staande en gelegen in Breda aan de zuidzijde van de Kraanstraat.
   3. 1 huis en erf, staande en gelegen in Breda aan de Leugenaarswal.
   4. 1 perceel hooi- of weiland, gelegen in het Abroek onder Princenhage, genaamd lang Spiegelveld. Belendend oost wed. Gijsbert Buysen, zuid Gommarus Vereyt, west Kade-dijkje en Jan van Osta, noord Hendrik en Martien van Hooidonk.
   5. 1 perceel hooi- of weiland, gelegen even buiten de Haagsche poort van Breda aan de stadsveste. Belendend oost de stadsveste, zuid Johannes Adriaan van den Enden en Cornelis Jacob Rens, west de oude Antwerpse baan, noord wijlen Adriaan Kerstens.
 • Contant geld aanwezig: 3200 gld.
 • In te vorderen schuld van Bartholomeus Mattheus Kuypers, bedrag: 927 gld.
 • Waarde boedel totaal: 8781 gld.
 • Verdeling als volgt:
  • Bartholomeus Mattheus Kuypers ontvangt het bedrag aan contanten + door hem te betalen schuld: 3200 + 927 gld = 4127 gld.
  • Cornelis Franciscus Kuypers ontvangt de goederen vermeld onder de posten 1 t/m 5, waarde 4654 gld.
 • Gedaan ten kantore van notaris P.C.Wiercx in Ginneken.
 • Getuigen: Jan van der Steen en Pieter van Steenoven, beiden herbergiers en wonende in Ginneken.
 • Notaris: P.C. Wiercx
 • Bron:
  • P.C. Wiercx, Minuutakten, 1835, inventarisnummer 4901, aktenummer 12
  • Gemeente: Ginneken en Bavel
  • Periode: 1835