Voorbereiding Russische veldtocht

  Terug naar overzicht

Mijn tijd [te Osterode] was er echter zeer kort, want na er enige dagen gelogeerd te hebben, kreeg ik bevel het logement te verlaten en te vertrekken met een konvooi wagens naar Mohrungen [Morag, Polen] om aldaar voor tien dagen levensmiddelen te halen.

Intussen veranderde ook het regiment weer van kantonnement en verbleef te Damnau [Domnovo, Rusland], een klein stadje gelegen in de mastbossen, waar wij in dorpen ondergebracht werden. Ik verbleef er een korte tijd en vertrok weder naar Königsberg [Kaliningrad, Rusland] om aldaar te doen fabriceren zadels, marmitten, emmers, potten en pannen, bidons en ander krijgsgereedschap voor heel het regiment.

Voor ik vertrok voorzag de kolonel mij van geld en ik vertrok wederom per post naar Königsberg. Ik arriveerde daar laat in de avond en werd gearresteerd aan de poort van de stad. Met een escorte gezonden naar de plaatscommandant, passeerde ik voorbij een herberg waar ik van te voren nog geweest was. Ik vroeg om er te mogen logeren wat zij mij toestonden. Toen zond ik mijn begeleider terug naar zijn post nadat ik hem mijn adres en dat van de weerd had gegeven.

's Anderendaags 's morgens ging ik mijn eer betuigen bij de plaatscommandant. Ik zegde hem waarom ik in Königsberg was en vroeg hem om aankoopbiljetten, die hij mij gaf. Hij verwees mij naar een Jood, een zeer rijke handelaar en een goed man. Nauwelijks was ik enige dagen te Königsberg of ik ontving reeds een brief van de kolonel, gedateerd vanuit Friedrichshof, en waarin ik verzocht werd terug te keren en mede te brengen al wat er al gefabriceerd was.

Osterode, Mohrungen, Damnau, Königsberg (Kaliningrad), Friedrichshof (Rozogi) (april-mei 1812)

Alzo was ik verplicht de postwagen te nemen en een reis te doen naar Friedrichshof [Rozogi, Polen]. Aldaar aangekomen verzocht hij mij bovendien nog laken te kopen voor het regiment en beval hij mij geld te halen bij de betaalmeester.

Friedrichshof [Rozogi, Polen] is een groot dorp met een schoon kasteel en een hof van plaisance toebehorend aan de koning met een schone warande en een kluis waarvan de kluizenaar nog maar sedert korte tijd was overleden. Men vond er nog zijn kleine woning, zijn rustplaats en zijn keukengereedschap, alles vervaardigd uit hout en mos.

Königsberg [Kaliningrad, Rusland] is een schone, grote stad, gelegen aan de Pregel. Het land is er zeer vruchtbaar in granen, men drijft er een drukke handel en men vindt er vele rijke joden. Enige jaren geleden is Königsberg door een schromelijke brand geteisterd geweest. Ja, alle magazijnen van de koning en de huizen van de inwoners die langsheen de Pregel stonden zijn verbrand. Een depot van traan, olie en teer brandde zo schromelijk, dat, toen de vaten verbrand waren, de brandende olie en teer langs de straten in de rivier liep, zodat geheel de rivier niets was dan vlam en vuur, die lange tijd daarna nog steeds voortbrandde.

De [oningevuld] ontving ik een brief van de kolonel, die mij beval de fabrikant tot spoed aan te zetten en hem te zeggen dat alles in korte tijd moest gemaakt zijn, want dat wij eerlang in het veld zouden trekken. Ik was wel verplicht al de blikslagers hun werk te doen bespoedigen, mits hen wel te belonen.

Mijn bestellingen gefabriceerd zijnd, kreeg ik bericht seffens te vertrekken, want dat het regiment zich op hetzelfde ogenblik op marsch begaf, en dat ik mij moest voorzien van levensmiddelen voor veertien dagen en dat elke ruiter een voorraad van tien pond tarwebloem in zijn mantelzak had mee te nemen.

  Terug naar overzicht