Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Leonardus E. Van Elsacker

  Terug naar overzicht

Loenhout, 14 juli 1760 - Loenhout, 20 april 1842

Hij was een zoon van Frans Bernard van Elsacker (geb. Loenhout 22-8-1720, overl. ald. 26-8-1790, zn. van Jan Matthijs van Elsacker en Magdalena Tappers) te Antwerpen op 22-11-1750 getrouwd met Joanna Theresia Hermans (geb. Antwerpen 15-3-1733, overl. Loenhout 18-6-1770, dochter van Peeter Francois Hermans en Theresia van den Bergen).

Op 21/1/1782 schreef hij zich in als student aan de KULeuven.

Ze waren thuis met 14 kinderen, waaronder een zus Carolina Catharina van Elsacker (geb. Loenhout 17-7-1758, overl. Roermond 28-8-1836) die hem op 2 april 1791 te Swalmen machtigt in de verdeling van de goederen van hun ouders:

GA Roermond, Notarieel archief Schreurs, nr. 3446/541
2 april 1791
SWALMEN Carolina van Elsacker machtigt haar broer, de priester Leobertus van Elsacker, in de verdeling van de goederen van hun ouders.
Zie 7-9-1820 en 4-8-1823.
Frans Bernard van Elsacker (geb. Loenhout 22-8-1720, overl. ald. 26-8-1790, zn. van Jan Matthijs van Elsacker en Magdalena Tappers) tr. Antwerpen 22-11-1750 met Joanna Theresia Hermans (geb. Antwerpen 15-3-1733, overl. Loenhout 18-6-1770, dr. van Peeter Francois Hermans en Theresia van den Bergen).
Uit dit huwelijk 14 kinderen, o.a.:
Carolina Catharina van Elsacker, geb. Loenhout 17-7-1758, overl. Roermond 28-8-1836.
Leobard Engelbert van Elsacker, geb. Loenhout 14-7-1760, kapelaan, overl. Loenhout 20-4-1842.

Over hem vermeldt Chr. Oostvogels in zijn boekje "Geschiedenis van Loenhout. Vroeger en heden 1938" het volgende:

"Van vroegere priesters van Loenhout heb ik nooit gehoord dan van den Eerw. Heer Van Elsakker; men zegde altijd Priester Elsakkers, die over ruim honderd jaar alhier op rust leefde en in het dorp het hoog huis bewoonde. Hij bezat in Loenhout veel eigendommen, twee of drij hoeven, veel gronden en maste bosschen en ging dagelijks zijne getijden bidden in het prieeltje van het speelhof, dat hem ook toebehoorde, zoo zegden in mijn jonge jaren oude menschen."

Uit deze schepenakte kunnen we opmaken dat zijn priesterwijding plaatsvond in 1786, toen hij dus 26 jaar oud was. Tevens leren we dat hij een priester was van het (oude) bisdom Antwerpen, dat in 1801 zou opgeheven worden. Hij werd gewijd door Mgr. Cornelius Franciscus de Nelis, die bisschop was van 1785 tot 1798.

Schepenregister 231, f° 234 r° 30.05.1786
Francois Bernard van Elsacker x +Theresia Hermans, als universeel erfgenaam van zijn echtgenote volgens testament notaris Schoensetters te Antwerpen dd 01.09.1754, stelt erven tot een waarde van 3000 gld als pand voor de bisschop van Antwerpen, en dit voor de priesterlijke staat die zijn zoon Leobardus Engelbertus van Elsacker eerstdaags zal aanvaarden. Betreft land het “kerckblock” in Huffel, land de “groote ende cleijne thienpont” achter de kerk en meer andere erven

Hij was pastoor in Lint:

Schepenregister 235, f° 61 r° 08.05.1792
E.H. Leonardus van Elsacker, priester in Lint, ook voor Carolina van Elsacker, Roermond – Guillielmus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Brecht – Francois van Elsacker – Theresia van Elsacker x Joannes Jacobus Masen, schout, Brecht – Joanna van Elsacker x F.D. van Ertrijck, koopman, Etten – Elisabeth Gudula van Elsacker x J.F. Moons, Berlaar – Joannes en Petrus van Elsacker als ‘ naekte tochtenaers’ hun leven lang van het deel dat ieder van hen bij blinde kaveling zal bevallen en voor wie J.J. Masen en F.D. van Ertrijck als testamentair uitvoerders zijn gecompareerd; allen als erfgenaam van E.H. Guillielmus van Elsacker, priester in Loenhout, hun vaderlijke oom, delen diens nagelaten goederen, stede in “tereik” onder Wuustwezel, rente ten laste van Lenaert Verschueren en meer andere onroerende goederen en renten

Vanaf 1794 mag hij jaarlijks 40 zielemissen lezen voor zijn overleden familieleden. Daarvoor ontvangt hij 28 gulden per jaar:

Schepenregister 239, f° 76 r° 20.05.1794
Guillielmus Ferdinandus Roubens hernieuwt akte ‘fondatie 40 zielmissen van requiem’ vanwege juffr Joanna van Elsacker – F.D. van Ertrijck – C. van Elsacker – G. van Elsacker – F. van Elsacker – J.P. van Elsacker – F. van Elsacker – Leob. van Elsacker – J.F. Moons – E.G. van Elsacker; kinderen van +Francois Bernaerd van Elsacker x +Theresia Hermans, erfgenamen van +E.H. Guillielmus van Elsacker, hun vaderlijke oom, en van +Petrus van Elsacker, hun jongste broer, welke comparanten fonderen ipv een eeuwig durende jaargetijde, jaarlijks 40 zielmissen van requiem, meer bepaald 10 voor ieder van de vs overleden personen, te weten in juni voor hun moeder, in augustus voor hun vader, in maart voor hun oom en in januari voor hun broer, en waarvoor de heer aan wie de celebratie zal worden vergund jaarlijks 28 gld zal genieten. In de akte wordt verder bepaald wie deze missen zal mogen celebreren, te beginnen met E.H. Leobardus van Elsacker, priester in Lint

Na de godsdienstvervolgingen in de Franse tijd, heeft hij zich terug in zijn geboortedorp gevestigd. Hij verschijnt namelijk in de Loenhoutse volkstelling van 1816:

Volkstelling Loenhout 1816, 1° section, 025
Leobard Eug(ene?) van Elsacker, 55j6m, prêtre, né 17 juillet 1760 - Jean Louis van Hasselt, 26j10m, son domestique, né 3 mars 1789

In 1835 bepaalt hij per testament dat zijn zilveren kelk zou toekomen aan zijn neef (oomzegger) E.H. Franciscus Van Elsacker.

Tot aan zijn dood in 1842 was hij eigenaar van Het Schaliënhuis. Het huis werd toen bij een openbare verkoop aan notaris Keysers verkocht.

  Terug naar overzicht