Extracten uit de samengevatte en bewerkte schepenregisters van Wuustwezel 1483-1796

Nota

| WW-001-01 |

De volledige schepenregisters werden bewerkt door Jean Bastiaens, Frank Dictus, Hugo Lambrechts, Willy Nuytemans en Renaat Vissers. U kunt hiervoor terecht o.m. bij het rijksdarchief Antwerpen, Wesalia, en gemeentelijk archief Kalmthout.

20.3.1483

| WW-002-01 |

Jan Huybrecht Braens en zijn broer Herman, moeder was + Lysbeth Willem Thysdochter vander Herstraten, verkopen aan Jan en Digne, kinderen van Mathys Braens x + Marie Willem Thys Herstraeten, 10 meuken rogge 's jaars op 5 meukenzaad land, "den Espackker".

Personen:

14.4.1483

| WW-003-01 |

Katheline Jan Goossens x + Cornelys Boodts geeft aan haar kinderen Huybrecht en Katheline Boode, haar vruchtgebruik van 1 B beemd. Huybrecht en Katheline verkopen deze beemd aan Jan den Brouwer, Peeterssone. Peeter en Jan Boeye stemmen toe als voogden van het kind van hun broer Heynric Boeye.

11.11.1483

| WW-004-01 |

Jan, Peeter en Kerstiaen Boeye, ook in naam van hun broeders kinderen, o.a. Huybrecht Cornelys Boodtssone, Hillegont Florysdochter waarvan Margriete Heynrick Boets de moeder was, Symon vanden Broeke alias Aels, ook in naam van de kinderen van zijn broer Peeter; Jan Peeter Baets c.s., verkopen aan heer Jan Loeycx de helft van een stede van 1/2 B te Velthoven. Belast met 1 sister rogge aan Janys Loeycx en zijn vrouw en 1 meuken rogge aan de kerk. Zie volgende akte.

27.1.1484

| WW-005-01 |

Heynric Janssone vanden Broeke, Wouter vanden Broeke, Lysbet Peetersdochter vanden Broeke en Machiel Goeens x Kateline Peetersdochter vanden Broeke verkopen aan heer Jan Loeycx de andere helft van voornoemde stede.

25.7.1483

| WW-006-01 |

Heer Jan Loeycx heeft deze stede geschonken aan zijn natuurlijke kinderen bij Marie Heyn Pullekens.

19.8.1487

| WW-007-01 |

Jan de Brouwer en Peeter Gorys als kerkmeesters verkopen aan Cornelys Bastyns, met toestemming van de bisschop van Luik, 1 halster rogge jaarlijks te Loenhout, die Dibbout vanden Broek destijs aan de kerk geschonken had.

25.8.1487

| WW-008-01 |

Akkoord tussen Lysbeth, weduwe Jan Hegge, met haar voogd Jan Pullekens en haar zoon Jan Hegge, waarvan Cornelys Jan Hecxsone de voogd was en Willem van Onstaeynen de toez.

27.1.1488

| WW-009-01 |

Austyn Boode vraagt getuigenis van Mathys Peeter Dignen (van Huysen) en Jan Wouters Clercx i.v.m. de oude stede te Gooreind, waarop Heyn der Werven woont. Heyn Berniers bevestigde dat ze pand was voor 6 meuken rogge jaarlijks die de kinderen van + Willem Keysers x Lysbeth Nout Berniers verkochten aan Mathys Peer Dignen, die ze voort overgaf aan Austyn Boode als nader bloedverwant.

5.1.1489

| WW-010-01 |

Jan Merck Leenaerts verkoopt aan Magriete Jan Jacops Backersdochter 1 Rgld jaarlijks, waarvoor Heynric Zeegers pand gezet heeft een beemd genaamd "de gouwe" gelegen "aen den voetpad van Loenhout".

20.11.1489

| WW-011-01 |

Belasting op bepaalde goederen? Volgende personen werden vermeld, met hun getaxeerd bezit.

Heer Jan: - "tfenne opt Weerland opt heybloc"

1 veertel op Gheert Biekens.

Nys met Aeylen: - Velthoven beemt, den Huysacker, den Neervoert.

Cyns te Ghinhoven.

Jan van Tygelt met Digne: - "tvoelant metten moelenvoerde"

7 meuken aan Heyn Goesems

de Straetacker.

1 veertel op Loeyc.

2 sister rogge te Ghinhoven.

"berchsken metten hoogen huysacker".

10 veertel te Breekelen.

2 meuken op Willem de Backer.

Willem Jannis: - "de stede aendene roester metten groeten broele metten vlashove".

1 sister rogge aan Geert Wouters Clercx.

3 veertel op Nout Luycx op 2 eeusels.

2 meuken rogge op Heyn den Backer.

Heyn: - 2 beemden te Loenhout.

2 veertel rogge aan Neel Hecx.

2 veertel op Jan Luycx.

Marie: - "de Langebrake".

2 sister te Velthoven en idem op de hofstede.

1 sister rogge op Peer Loeycx te Loenhout.

1 sister op de "Vorsten bruel".

Personen:

11.11.1491

| WW-012-01 |

Dieric van Wou verkoopt aan Gheert Wouter Clercx 1 veertel rogge jaarlijks op "den Molenvoert" aan Lammen Coels, volgens schepenbrief van Jan vanden Broeke van Loenhout.

Personen:

19.4.1501

| WW-013-01 |

Denys van Tyghelt Heynricxsone ter eenre en Peeter Bouwen Heynricxsone waarvan Lysbet Heynricx dr van Tyghelt moeder was, mangelen eerve om erfrenten. Denys bekomt een eeusel aan "de Bont", Anthonys de Backer O, Joes de Hoeveneer W, tgasthuys van Antwerpen Z en N. De vs Peeter zal hebben een geldrente op goeden onder Loenhout.

Personen:

21.2.1502

| WW-014-01 |

Gerdt Leenaertssone Wil Boyenssone verkoopt Janne Diel Luycx vander Eycke x Marie de helft van "tHoel bemde­ken" gelegen tussen erve vs Jan W, "de Bordonck" O, Z de gemeyne beke, N Mathijs vander Eyke en Leenaerde Thijs, belast enkel met den heren chijs. Jan Heyn Lauwers vander Goerbraken met broers en zusters blijven mee borg.

Personen:

9.3.1505

| WW-015-01 |

Heynrick van Huysen diemen heet Peeter Dignen geeft in erfwinning aan Meeusen van Huysen diemen heet Peeter Dignen een stede met toebehoren gelegen tussen Peeter Thijs Laryen kinderen O, Heyn Cornelys van Aerde W, Jan Meeus en Cornelys Peeter Diels Z, Willem Oudelmans N, op een erfpacht van een rogrente.

Personen:

...

| WW-016-01 |

Wouter Willemssone x Lysbetten Jorys Cuyps (?) dr zijn Adriana Peeter Pauwels dr, waarvan Margriete Jorys Theus dr moeder was, een rogrente schuldig. Pand is land gelegen Cor (?) Michiel Cornelys sone van Houte O, de heerenstrate W, Z en N, belast met renten aan Dieric­ken van Wou en Willem van Oestaeyen en den heren chijs.

Personen:

17.8.1506

| WW-017-01 |

In het geschil tussen Janne Jan Hecx sone ter eenre, en Michielen en Cornelisen Jan Michiels kinde­ren met hun broers en zusters ter andere, bekomt Jan Hegge vs de erfgoeden van zijn ouders te Loenhout en nog een rogrente op Clausen Jan Nijs. Ook Willem van Oestaey­en als voogd van Nouyt Jan Dibbouts kinderen wordt ver­noemd.

Personen:

...(1506?)

| WW-018-01 |

Martine Peeter Verdijck dr x Goedevaerde Janssone van Ymmersel ter eenre, en Leenaert Verdijck voogd en Jan Faes toesiender van den weeskinderen Peeters Verdijck, waarvan Kathlyn Heynrick Peeter Aerts dr moeder is, ter andere, verdelen alle renten die Peeter Verdijck vs heffende was binnen Ww, Bracht en Loenhout.

12.8.1506

| WW-019-01 |

Andries Willem Herstraets sone voor zich­zelf en none Mathijsen en Cornelysen zijn broers en none Claes Willem Herstraets kinderen en none Luytten Willem Herstraets dr, Cornelys Peeter Cleyssone voor zichzelf en none Margrieten zijn zuster en Lysbetten zijn zusters kinderen, en none Peeter Peeter Cleys kynderen en Jacop­pen Peeter Cleys kinderen, Cornelys Jan Nijs voor zich­zelf en none Janne zijn broer en Peetryne zijn zusters kinderen, Margriete Huyb Wouters dr met een voogd, Jan Joessens none Pauwelijn zijn huisvrouw en ook none Adri­aene Gielyssone en none Digne Willem Heyts dr, Peeter Jan Boechs sone voor zichzelf en none Heynrick Boechs en Lysbetten Boes kinderen, verkopen gezamenderhand Clausen Jan Nijs eerst een rogrente hen verstorven van Cornelysen Heyn Cleyssone hun neef op goeden binnen Ww volgens een schepen­brief van 1459. Item nog "de Doerenweel" hen ook verstorven van vs Cornelysen. De vs goeden zijn belast enkel met den heren chijs.

Personen:

25.5.1507

| WW-020-01 |

Pauwels Gheen Huygen sone geeft in erfwin­ning aan Cornelys ... x Magdalenen Jan Meeus dr en hun nakomelingen een stede met toebehoren gelegen Luyck Nouyt Luycx O, ... W, de beke Z en de Heystrate N. Item nog saetland gelegen ter Eycke aent "Roelleken", den waterlaet O,de vs Cornelys W en N, de herenstrate Z. Item nog "tHeylaer" onder Loenhout. Dit alles op een erfpacht van een rente aan Cornelys van Berghen opten "Ouden hoff", een rente tAntwerpen en een te Ww te leveren en den heren chijs.

6.2.1508

| WW-021-01 |

Kathelyn Meeus Peeter Dignen x Rombouten Jan Romboutssone verkoopt Michielen Jan Michielssone en zijn nakomelingen een rogrente die vs Bertelmeeus Kathelyn zijn dr ten huwelijk gegeven had met als pand een stede met toebehoren gelegen ter Eycke.

Personen:

20.10.1508

| WW-022-01 |

Voor de schepenbank van Ww verklaren de schoutet en secretarys van Loenhout dat op 29.8.1507 Heynrick Cornelyssone van Aerde openbaar verhuert heeft joncker van Varenborch "groten Rietbempt" gelegen onder Loenhout aan Jan Leys Zeebrechtssone voor wie Jan Claus Peeters borg was. In een betwisting hier omtrent wordt Anthonye van Huysden vernoemd. Als getuigen treden op Dierick van Wou en de schepenen van Ww.

Personen:

14.1.1510

| WW-023-01 |

Jan Huybrecht Aeyelen sone, Lysbet dezelfde Huybrechts dr x Willem Heynrick Luycx sone,Kathelyne dezelfde Huybrechts dr met Nijsen van Tygelt haar voogd, begeven aan Heynric­ken, Janne, Willeme, Peeteren, Gher­den, Gielysen, Lysbetten en Dignen Rombout Huybrecht Aeyelen kinderen waarvan Peetrine Heynricx dr van Wezele moeder is, een stede met toebehoren gelegen op Brekelen tussen de weduwe Jacop Jans en kinderen O, de herenstrate Z en W, Kerstyaen Heyn Jans N. Item nog "de Gagel", Jan de Leege O, Aert Neels W, de vs Petrine Z. Item nog "de Vrouwen bempt", Jan de Lege O, Jan en Gherdt de Bye W en Z en vs Petrine N. Dit alles op een erfpacht van renten aan Jan Lauwer Thijs, Coppen Jans erfgenamen, de H. Gheest, Digne Pullekens dr, Thijs Peeter Dignen, de capelrye van Loenhout, Willem Henrick Luycx x Lysbette, Jan Huybrechts cleermaker, Kathelyne weduwe wylen Antho­nys Backers en kinderen, Peetrine weduwe Rombout Aeyelen en kinderen en den heren chijs. De vs begevers en hun nakomelingen blijven borg voor alle andere commer op vs goeden behalve voor wat betreft dat wat Lysbet Kathelynen Huybrechts Aeyelen dr dr x Michielen Cornelyssone van Houte van Huybrecht Aeyelen x Lysbet haar grootouders verstorven is. De vs begevers verklaren ook dat vs goeden veronderpand zijn met zekere renten.

19.1.1511

| WW-024-01 |

Margriete weduwe wylen Henrickx van Huysen alias Peeter Dignen geeft Janne, Michielen, Huyben, Cornelyen x Symon Nout Symons, Margrieten x Willem van Staeyen, Dignen x Claus Eels, haar tocht over aangaande eerst land, eeuselen en een bemdeken gelegen tussen Cornelys Gielys Wouters O, de weduwe Peeter Thijs en kinderen W, spapen beempt Z, de herenstrate N. Item nog aangaande saetland en een heyblock gelegen Jan Gherdt Wils O, Cornelys Dorens W, de herenstrate Z, N aan haar heyblock. Item de helft van "de Boedonck" welke bempt gelegen is tussen Heynrick Corenlys van Aerde O en N, Jan Luycx W, de gemeyne beke Z. Item nog "den Westenvoert beempt", de vs Margriete O, Ste Lysbetten erve W en Z, Heyn Cornelys met meer anderen N. Item nog beemd gelegen int "tScoubosch", Jan Wouters O, Claus de Wever W, Jans kinderen van Aerde Z, Merten van Staeyen N. Item nog heyden. Item nog moer gelegen achter de Hoechstrate tussen ... Gorys moer O, de vroente W, Jan Diericx Z, Cornelys de Lathouwer N. De vs kinderen waarbij nog Peeter, Kathelyne x Leenaert Gielys Wouters en Heyle x Henricken Buersteets, geven in erfwinning aan Abrande, hun broer, en zijn nakomelingen alle vs goeden op een erfpacht van renten aan de erfgenamen van Jacoppen vanden Wygaerde, St Jacops godshuyse tAntwerpen, den blauwen broeders tot Antwerpen, Ste Margrieten buiten St Jorys, de bedienaar der kerk tot Ww, Clausen Stuyt, Matthijs van Marum erfgenamen, Margrieten Heynricx dr van Huysden en haar nakomelingen, de vs Heyle, de vs Huybrechten, de vs Janne, en vs Abrande van gelijken rechte.

Personen:

2.7.1511

| WW-025-01 |

Een geschil tussen Heynrick Goesems van Loenhout en Willem Dermuyden x Margrieten betreffende het gebruik van een heyblock gelegen ter Eycke komt voor de schepenbank.

Personen:

24.2.1512

| WW-026-01 |

Mattheus Meeus van Huysen diemen heet Peeter Dignen belooft Michielen Jan Michielssone en zijn nakomelin­gen schadeloos te houden tegenover alle Meeus van Huysen kinderen, zowel de voorkinderen waarvan Kathe­lyne Meeus Peeter Dignen dr moeder was, als de nakinderen waarvan Margriete Peeter Cleys dr moeder was. (Het juiste familieverband is uit deze akte moeilijk op te maken).

Personen:

2.3.1512

| WW-027-01 |

Mattheus Meeussone van Huysen verkoopt Michielen Heynrickx sone van Huysen een rogrente op goeden gelegen ter Eycke toebehorende Margriete weduwe wylen Heyns van Huysen, te weten op "de Voertbemt" gele­gen Jan vanden Wygaerde Bouwenssone O, Abrant Heynricx van Huysen W, tgasthuys Z, Cornelys Gielys Wouterssone N. Item nog op de stede met toebehoren der vs weduwe, Heyn Cornelys W en Z, Cornelys Gielys Wouters O, de herenstra­te N.

Personen:

14.12.1512

| WW-028-01 |

Heer Jan Matthijssone van Huysen diemen heet Peeter Dignen, Kathelyne vs Matthijs dr x Janne Joes Maes, Kathelyne (een andere dochter met dezelfde naam) vs Matthijs dr x Wouteren Heynricx sone, Margriete Matthijs dr x Mr Gherden Bellens, Marie Mat­thijs dr van Huysen x Mr Adriaen suyrgijn, Gabriel vander Haerdt als vader van Cornelysen, Kathelynen en Margrieten zijn wettige kinde­ren waarvan Digne Matthijs van Huysen dr moeder was, Claus Scuyt voogd en Jan Meeus­sone van Huysen toesiender van Willem Nout Claus Scuyts­sone waar­van Cornelye Mat­thijs dr van Huysen moeder was, verdelen de nalatenschap van Matthijs van Huysen, hun vader en van sommigen groot­vader. Heer Jan Thijs is gedeeld op beemden inde "Buyten beemde" achter Brekelen tussen Claus Wouters weduwe en kinderen O, Peter vanden Broeke en Jacop Jans erfgenamen W, Gherdt de Bye Z, Gorys Byen erfgenamen of kinderen N. Item nog op een leenpacht en diverse renten op goeden binnen Ww. Kathelyne Mat­thijs dr x Janne Joes Maes bekomt ook meerdere renten op goeden binnen Ww. De andere Kathelyne Matthijs dr x Wouteren Heynricx krijgt meerdere renten o.a. een op erfgoeden die Kerstyne, haar moeder, in handen heeft en de helft van "de Gouwe" waarvan de andere helft behoort Willem Nout Claus Scuytssone vs. Margriete Matthijs dr erft ook renten waarvan een op goeden binnen Loenhout. Maria vs Matthijs dr krijgt verscheidene renten. Gabriels kinderen vander Haerdt bekomen renten en Willem Nout Claus Stuyts sone idem met nog de helft van "de Gouwe" vs.

Personen:

23.4.1513

| WW-029-01 |

Jaspaer vanden Wygaerde Willems natuurlijke zoon als gemachtigd van Florisen Willems vanden Wygaerde natuurlijke zoon, zijn broer, ter eenre en Janne Peeters sone vanden Broeke ter andere zijde, verdelen de goeden die vs Florisen verstorven zijn van Agneesen Buydens zijn moeder. De vs Jan moet een schuld betalen aan Janne Lodewijcx, zijn tocht afstaan van een rogrente die vs Agneese heffende was op goeden binnen Loenhout en hij blijft nog een som schuldig voor zekere goeden die hij gekocht heeft van vs Jaspaer.

Personen:

12.12.1513

| WW-030-01 |

Doeren Neeus verkoopt Cornelysen en Gher­truyen zijn wettige kinderen waarvan Marie Tsleegen moeder was, heyen gelegen achter der Eycke tussen Goeyen Gorys heyden O, Heynrick Janssone van Aerde W, Heyn Goesems en meer anderen Z en Mattheeus Meeus N, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

11.7.1514

| WW-031-01 |

Cornelye Lambrecht Smeets dr x Henricken Cleyssone geseten te Loenhout verkopen Peeteren van Staeyen x Cornelyen Henrick Pullekens dr en hun nakome­lingen moeren gelegen tussen de vroente O, Aert Ghijsels van Staebroeck Z, Lemmen de Brouwer N, W aan joncker Philips moeren vander Meeren, belast enkel met den heren chijs. Jan Aert Neels blijft borg voor de verkopers.

Personen:

22.10.1514

| WW-032-01 |

Jasper vanden Wygaerde Willems vanden Wygaerde natuurlijke sone als gemachtigd van Florysen vanden Wygaerde Willemssone natuurlijk verklaart dat Jan vanden Broeke Peeterssone hem voldaen heeft voor wat betreft alle goeden de vs Florysen verstorven zijn van Agnee­sen Matthijs Boyens dr, zijn moeder.

Personen:

15.2.1517

| WW-033-01 |

Henrick Jan Meeussone is Oliviere vanden Wygaerde en zijn nakomelingen een geldrente schuldig. Pand zijn heyen onder Ww, Jan Dingnen W, Henrick van Huysen ergenamen O, Balman van Bracht N, belast enkel met den heren chijs. De verkoper zet nog als onderpand een beemd gelegen te Loenhout.

Personen:

11.5.1517

| WW-034-01 |

Jan Boeye Cornelyssone gheseten tot Loen­hout en Henrick van Tygelt mangelen erfrenten om erfgron­den. De vs Jan bekomt moeren van vs Henrick x Berbele van Pannenbrugge en deze laatste krijgt kwijting van een rente die hij vs Jan verkocht had.

Personen:

22.2.1518

| WW-035-01 |

Willem Cornelis Herstaetssone erkent een schuld van 5 groten Brabants erfelijks aan Jacomijne en Marie, wettige kinderen van Adriaen Haest x +Katlijne Jacop Jans dochter, te Ww met Lichtmis te beta­len. Pand is een stede met toebehoorten gelegen Jan Wouters Leenaerts goed O, de vroente W, Z en N, die vs Willem belooft vrij te maken. Hij blijft borg voor bijkomende lasten en voor hem borgen de broeders Peeter en Anthonys van Beeke.

Personen:

18.7.1518

| WW-036-01 |

Peeter Wouter Clercx bekent dat hij twaalf jaar geleden verkocht heeft aan Janne Wouters tot Loenhout een stuk moers gelegen onder Ww tussen Peeteren van Beeke moeren O en N, Meeus Hovelmans W en Margriete Jan Dingnen huisvrouw moer Z. Hij belooft vs stuk moers vrij te houden op den heren chijs na.

Personen:

28.2.1519

| WW-037-01 |

Margriete Henricx dochter van Huysen x Willem van Staeyen verkoopt Abrande Henricxsone van Huysen en zijn nakomelingen een rogrente die vs Margriete heffende is op zekere goede toebehorende vs Abrande van Huysen gelegen ter Eycke.

Personen:

...(1519?)

| WW-038-01 |

Magdalene Cornelys dochter vanden Bleeken x Cornelyse van Staeyen, Dingne dezelfde Cornelys dochter x Jan Hove en Adriaen Cornelyssone vanden Bleeken geven in erfwinning aan Henrick Cornelys sone vanden Bleeken hun broeder en zijn nakomelingen, een stede met alle toebehoren gelegen te Doerne (Westdeurne) tussen Jan Aerts goed O, Dierick van Wou W, Anthonys Pullekens en meer anderen Z, de herenstrate N. Item nog saet land gelegen oick aldaer tussen Jan Scuyts O, Anthonys Pullekens en meer anderen W, Cornelys Jan Nijs Z, comende N aan Henricx vanden Bleeken erve. Op een erfpacht Diericken van Wou een rogrente, Katlyne Coprnelis Boets dochter een rogrente, Matthijs van Huysen erfgenamen een rogrente, Jan Wouters tot Loenhout een rogren­te, Jan de Backer een rogrente, Lambrecht Kerstiaens een rogrente, Katlyne weduwe Goesem Cleys een rogrente en Cornelyse Jan Michiels een rogrente, alle vervallende op Lichtmis en te Ww te leveren. Item Magdalene Cornelys dochter vanden Bleeken een rogrente half geld half rogs, Dingne Cornelys dochter vanden Bleeken een rogrente half geld half rogs en Adriaen Cornelyssone vanden Bleeken een rogrente en Henrick vanden Bleeken een rogrente half geld half rogs, Soete hun moeder een rogrente en een geldrente. En op vs pacht en den heren chijs beloven vs personen de vs goeden vrij te houden.

Personen:

13.5.1519

| WW-039-01 |

Jan Meeussone van Huysen verkoopt Meeusen, Huybrechten, Lysbetten, Margrieten en Dingnen, wettige kynderen Michiel Jan Michiels waarvan Heyle Bertelmeeus dochter van Huysen moeder was, een rogrente. Pand is een stuk land geheten "de Boenhoff" gelegen Ter Eycke tussen Peeter Matthijs Laryen erfgenamen O, Cornelys Gielys Wouters erfgenamen N, W aan een straetken en dezelfde Jan Meeus goed Z. Belast enkel met den heren chijs.

Personen:

3.3.1520

| WW-040-01 |

Jan en Willem Henrick Pullekens sonen, Marie Henrick Pullekens dochter met Diericken van Wou haar voecht, Anthonye Henrickx dochter met Mr. Adriaen Diericx haar voecht, Cornelye Henrickx dochter x Peeteren van Staeyen en Magdalene Henrick Pullekens dochter x Jacoppen den Clerck bekennen ghesamender handt dat zij gedeylt hebben alle erfgoeden verstorven van Henrick Pullekens en Margriete zijn huysvrouw hun vader en moeder. Te weten inden iersten Jan Henrick Pullekens een stuk beemts geheten "den Dryehoeck" gelegen tussen Gherdts Byeen goed O, W en Z en Peeter vanden Broeke N. Item nog tdeerdeel in een stuk beemts geheten "de Capelryen beemt" geheten "de Ropkens" gelegen tussen Joes Cornelyssone en zijn kinderen goed O, Lysbet Rommen Jan Wils weduwe W, Anthonys Pullekens Z en Gheerdt de Bye N. Item nog een rogrente volgens een schepenbrief die Henrick Goesems Backers en Margriete zijn zuster daar af verleden hebben. Item Willem Henrick Pullekens een stuk beemts geheten "den Wilden beemt" gelegen tussen Cornelye weduwe Jacop Jans O, Jan Scuyt W, Jan Jan Joessone Z, de gemene beeke N. Item nog een rogrente op een stuk lants gelegen te Dorne toebehorende Janne vanden Willaert tussen Meeus Henrick Pulle­kens O, Adriaen Jan Nout Coppens W, Jan Luycx Z, de herenstrate N. Marie Henrick Pullekens dochter een rogrente op Jan Jan Diericx goed volgens de schepenbrief daarvan. Item Anthonye Henrick Pullekens dochter een rogrente waarvan het pand is saetland dat Jan vanden Willaert in handen heeft. Cornelye Henrick Pullekens dochter x Peeteren van Staeyen een stuk beemts geheten "den Borstocht beemt" gelegen tussen Cornelys Coppens Clercx erfgenamen goed O, Joes Cornelysso­ne en zijn kinderen W en N, Henrick Gielys goed vanden Merijt Z. Item Magdalene Henrick Pullekens dochter x Jacoppen den Clerck een rogrente op de panden die Jan Jan Diericx in handen heeft en waar Marie haar zuster een deel van heeft. Op Leenaerde Gielys Wouters goed een rogrente volgens de schepenbrief daarvan. Alle partijen stemmen in met vs erfdeylinge en verbinden zichzelf en hunne nakomelingen moesten er verholen lasten op erfpaarten wegen.

Personen:

15.1.1521

| WW-041-01 |

Olivier vanden Wygaerde verkoopt Marie Jans vanden Wygaer­de natuurlijke dochter waarvan Katlyne Nout Rommens moeder was, de geldrente die hij heffende was op goeden gelegen binnen Ww nu toebe­horende aan Henrick Jan Meeussone. De vs Olivier belooft de geldrente vrij te houden en blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

17.1.1521

| WW-042-01 |

Lysbet weduwe wylen Rommen Jan Wils met Cornelyse Jan Michielssone haar voecht geeft over aan Willem, Katlynen, Lysbetten en Ghertruyen haar wettige kinderen waar Rommen Jan Wilssone vanden Bleeke vader van was, haar tocht eerst van een stede met toebehoren gelegen op tGoereynde tussen de herenstrate O, Anthonys Pullekens erfgenamen W en Z en Lauwer Thijs Coels erfgenamen N. Item nog aangaande een stuk geheten "tGoer" gelegen ook aldaar tussen Cornelys Jan Michiels en meer anderen O, Anthonys Thijs Coels W, de beeke Z, de Goerstrate N. Item nog aangaande een stuk lands geheten "Gestel­mans lant" en ook een stuk geheten "Block" gelegen te Doerne int acker tussen Anthonys Pullekens erfgenamen en Gabriel Coppen Ghiels erfgenamen goeden O, Willem van Oestaeyen en Adriaen Jan Joes W, de Goerstrate Z, Jans vander Moelen erfgenamen goed N. Item nog aangaan­de een stuk land geheten "den Langenacker", Jans vander Moelen erfgenamen en meer andere goeden O, Cornelys Jan Michiels W, Adriaen Joessone Z en Jan Joes erfgenamen ook W en N. Item nog aangaande een stuk land geheten "de Berge" gelegen tussen Willem Byen O, Jan Scuyt W, Dierick van Wou Z en ... N. Item aangaande een goed geheten "den Gagel" gelegen tussen Goesem Pullekens erfgenamen goed O, Jan Aerts erfgenamen W, Ste Lysbetten godshuys goed Z, Luyck Jan Luycx N. Item aangaande een stuk beemds geheten "den Grooten beemt" gelegen tussen Gherts Byeen erfgenamen en Jan Joes goed O, Peetersdijck W, de beeke Z en Gherts Byeen erfgenamen N. Item nog aangaande een stuk beemds gelegen in de "Drye Hoeck" hetwelk jaarlijks omgaat tegen beemden toebehorende Willem van Oestaeyen en zijn kinderen gelegen tussen Meeus Tielens W, Willem Maes Ghijsels en meer anderen O, Jan Jan Joes Z en Gherts Byeen erfgenamen N. Willem Romboutssone vanden Bleeke Lysbet dezelfde Rombouts dochter x Willem Huybrechtssone vander Booven en Katlyne en Ghertruyt dezelfde Rombouts dochters met Cornelyse Jan Mi­chielssone hun voecht, begeven in erfwinning aan Janne Rombout Jan Wilssone, hun broer, x Katlyne, de vs stede en alle voornoemde percelen op een erfpacht van verscheidene rog- en geldrenten aan Katlyne Rombouts dochter, zijn zuster, aan Lysbetten Rombouts dochter x Willem en hun nakomelin­gen, en aan Ghertruyde Rombouts dochter, zijn zuster. De vs Willem, Lysbet x Willem, Katlyne en Ghertruyt met hun voecht, beloven vs stede en percelen vrij te houden behalve Willems kinderen vanden Bleeken een rogrente. Zij blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

11.3.1521

| WW-043-01 |

Marie vanden Cloete weduwe wylen Huybrechts vander Booven met Denyse van Tygelt haar voecht geeft over aan Wouteren, Cornelyse, Beatruyse en Lysbetten haar wettige kinderen waarvan Huybrecht vander Booven vader was, haar tocht eerst aangaande een stede met toebehoren gelegen te Velthoven tussen Peetryne Henrick Thijs dochter O, Willem Peeter Wouter Clercx W, Claus Jan Nijs en meer anderen Z en Willem Huybrechtssone vander Booven ook met zijn leengoed Z en de herenstrate N. Item nog aangaande een stuk land geheten "de Heyninge" gelegen tussen Willem Peeter Wouter Clercx O, Jan Heinrick Lauwers W, de vs Willem Z, de herenstrate N. Item nog aangaande saetland geheten "den Scytbosch" gelegen tussen Gabriels goed vander Haerdt en meer anderen O, Jan Leenaerts erfgenamen W, Katlyne Gheerdts dochter van Santvliet Z en Cornelys Willem Backers N. Item aangaande een eeuwsele geheten "cleyn Rijken" gelegen aldaer tussen dezelfde Willems leen­goed O, Jan Henrick Lauwers W en vs Willem met zijn erfgoed Z en N. Item nog aangaande "tHoege eeusele" gelegen tussen dezelfde Willems leengoed O, Margriete weduwe wylen Wouter Clercx en hun kinderen W, Margriete weduwe Jan Maes Ghijsels en hun kinderen goed Z, Jan Lauwers en vs Willem N. Item nog omtrent heide gelegen tussen Jans van Elsacker O, Jan Leenaerts erfgenamen W, Jan vanden Wyngaerde Z en de vroente N. Item nog moeren gelegen achter den langenhovel tussen Peeter Conincx Z, heer Philips vander Meeren N. De vs Wouter, Corne­lys, Beatruys en Lysbet geven in erfwinning aan Willem Huybrechtssone vander Booven hun broeder en zijn nakomelingen, de vs stede en perseelen op een erfpacht van meerdere rog- en geldrenten aan hen en hun moeder te betalen. Zij beloven de verpachte goeden vrij te houden. Item Marie weduwe Huybrechts vanden Booven blijft heffen op Henricke van Tygelt een rogrente, op Huybrechten Jacop Jans een geldrente en behoudt al haar renten te Loenhout. Item Wouter, Corne­lys, Beatruys en Lysbet heffen een geldrente op Luycken Nout Luycx sone ter Eycke, een geldrente op Thoen van Beeke, een geldrente op Goeyen Claus Wilssone, een geldrente op Margriete weduwe Jan Maes Ghijsels, een geldrente op Wouteren Cornelys Wouters, een geldrente op Corne­lys Peeter Cleys erfgenamen, een geldrente op Jan Scuyts hoeve te Westdoerne.

Personen:

26.8.1521

| WW-044-01 |

Marie Bernier Merten Braens dochter x Janne Coel Coppens verkopen Janne Jan Backersso­ne en zijn nakomelingen 1/4 van een beemd waarvan vs Jan de Backer de helft heeft en Katlyne Berniers Merten Braens dochter het ander 1/4, gelegen tussen de gemeyne beeke van Ww en Loenhout O, Thomaes Weyns erfgenamen W, Peeter Jan Aerts en meer anderen Z, Coppen Zegers erfgena­men N. Zij beloven het vierendeel beemds vrij te houden en blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

5.5.1522

| WW-045-01 |

Cornelys Doeren Nessone is Adriaen Nout Coppenssone een rogrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren gelegen ter Eycke tussen de beeke O, de moelenstrate Z, de herenstrate W en Luyck Nout Luycx N, waar uitgaat aan Gheerden van Elsacker een rogrente, aan Genne Nout Luycx dochter een rogrente, aan Janne Thomase tot Hoechstraten een rogrente en den heren chijs. Als onderpand stelt vs Cornelys nog een stuk goeds gelegen onder Loenhout geheten "tHijlant" gelegen tussen Jonckeren goede van Arenberch O en N, Luyck Nout Luycx W, belast enkel met den heren chijs. De vs Cornelys blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

28.8.1522

| WW-046-01 |

Lysbet weduwe wylen Jans vander Eycke met Janne Mercx haar momboer geeft over aan Aernouten, Mercken, Katlynen, Heylen, Cornelyen en Lysbetten, haar wettige kinderen waarvan Jan vander Eycke vader was, haar tocht aangaande een stede met toebehoren geheten "de Stertho­vel" gelegen tussen de vroente O en W, Goesem Claus Goesems Z en joncker Rombrecht van Arenberch erfgoeden N. De vs Aernout, Merck, Katlyne x Peeteren Jan Claussone, Heyle x Peeteren Jan Claus Wouters, Cornelye en Lysbet met Clausen Goesems hun voecht, geven in erfwinning Huybrechten Janssone vander Eycke hun broer x Heylen en hun nakomelingen de vs stede op een erfpacht van rog- en geldrenten aan de H. Gheest van St Jorys tantwerpen en de H. Gheest van Ww. Zij beloven de stede verder vrij te houden.

Personen:

9.9.1522

| WW-047-01 |

Cornelye weduwe wylen Cornelys Jan Michielssone met Jan Gorys haar voecht, ter eenre, en de erfgenamen van Cornelyse Jan Michielssone, ter andere zijde, verdelen de erfenis van de overlede­ne. De vs Cornelye een stuk eerve geheten "Bremvelt" gelegen op tGoereynde tussen Jan Joes Zeeghers erfgenamen O, Luyck Jan Luycx W, Lauwereys Matthijs Coels erfgenamen Z en Peeter van Marum N. Item de helft van den goerbeemde, Willerm van Oestaeyen O, Thoen Pullekens erfgenamen W, Dierick van Wou en Anthonys Jacop Zeeghers Z en de erfgenamen van Cornelyse Machiels N. Item nog een rogrente op "de Velbraeke" gelegen opt goereynde tussen Adriaen Jan Joes O, Anthonys Thijs Coels W, de ackerstrate Z en Cornelys Jan Michiels erfgena­men N. Item een rogrente op Luycken Jan Luycx goeden. Item een rogrente op Adriaen Heyns erfgenamen goed. Item een landpacht op Janne Huy­brechts x Crystyn goed. Iten een geldrente op Joes Wouters goed. Item een rogrente op Adriaen Jan Nout Coppens goed. Item op Janne Hegge tot Loenhout een geldrente. Item nog op Dingne weduwe wylen Peeters vander Moelen een geldrente. De vs erfgenamen zijn gedeylt op een stede met toebehoren gelegen op tGoereynde tussen Adriaen Jan Joes O, de herenstrate W en N, Lauwer Thijs Coels erfgenamen Z. Item op een stuk eerfs gelegen ook aldaer tussen Adriaen Jan Joes O, de herenstrate Z, de ackerstrate N. Item nog op een stuk land gelegen ook aldaer tussen Adriaen Jan Joes en Jan Rommen Jan Wils O, Thoen Thijs Coels W, de ackerstrate Z, Jan Joes Zeegers erfgenamen N. Item op "tGoer" tussen Jan Huybrechts O, Jan Rommen Jan Wils W, Willem van Oestaeyen Z, de herenstrate N. Item de helft van de goerbeemde gelegen tussen Willem van Oestaeyen O, Thoen Pullekens erfgenamen W, Dierick van Wou en Anthonys Coppen Zeegers Z en zijzelf N. Item nog op twee ettingen gelegen tussen Jans Byeen goed O, Thoen Pullekens erfgenamen W, den goerbeemt Z en Jan Rommen Jan Wils N. Item op een beemd gelegen onder Loenhout in de blaeckt, geheten "den Boekhees­ter". Item op een heyblock oopt goereynde tussen Thoen Thijs en Lauwer Thijs Coels erfgenamen O, Dierick van Wou W, Thoen Pullekens Z en Luyck Jan Luycx N. Item op Jan Heggen goed tot Loenhout een geldrente. Item een rogrente op Henrick Goesems Backers erfgenamen goed. Item een rogrente op een beemd toebehorende heer Peeteren Cornelys Peeter Cleyssone priester. Item op Lauwers Matthijs Coels erfgenamen goed een geldrente.

Personen:

1.12.1522

| WW-048-01 |

Brueder Jacop procurator vanden cloostere van Huyberghen machticht Janne Beyers meyer tot Ww om te handelen in naam van het klooster binnen Ww en Loenhout.

29.12.1522

| WW-049-01 |

Katlyne Wouter Clercx dochter x Janne Cornelys Lauwer Thijs­sone verkopen Willem Henrick Pullekens x Jacomijne en hun nakomelin­gen een stuk lands gelegen tussen Willem Huybrechts vander Booven O, meester Adriaen W, Z en N, belast met aan de H. Gheest van Loenhout een rogrente en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

16.2.1523

| WW-050-01 |

Cornelys Willems Backers en Lysbet weduwe wylen Joerys Jan Dibbouts met Nouten Scuyt haar voecht, Willem en Tielman en Jan Jans kinderen van Tyghelt, Lysbet Jans dochter van Tyghelt x Jacoppen Janssone, Ghertruyt Jans dochter van Tyghelt x Aerden, Marie dezelfde Jans dochter x Matthijse Brants, Dingne dezelfde Jans dochter x Cornelyse, Cornelye Jans dochter van Tyghelt x Stasen Staessone en Berbele dezelfde Jans dochter x Gielyse van Stegoven, Lysbet Dierick Dibbouts dochter x Clausen Haeyen, Cornelye Diericx dochter x Cornelyse Aert Steevens­sone, Margriete en Leenaert Diericx dochters met hun voechden, verkopen aan Janne Jorys Dibboutssone x Dingne en hun nakome­lingen een stede met toebehoren gelegen tussen Jan Heyn Zeeghers erfgenamen O, Wouter Willemssone Z, den Lyckwech W en de herenstrate N. Item nog een eeusele gelegen ook aldaer tussen de herenstrate O, Katlyne weduwe wilen Jans vanden Berge W, de Lyckwech Z, Jan vanden Wigaerde en meer anderen N. Item nog "cleyn Gouken" ook aldaer tussen Huybrecht Jacop Jans O, Gabriel vander Haerdt en Katlyn weduwe Jans vanden Berge Z en N. De verkopers beloven deze goeden vrij te houden behalve zekere renten aan Jacop Jans erfgenamen, den prochyaen tot Loenhout en die tot Ww, Cornelyse Willem Backers, Lysbetten weduwe wilen Jorys Jan Dibbouts en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten.

10.3.1523

| WW-051-01 |

Henrick en Jan Kerstyaen Henrick Janssonen, Lysbet Kersty­aens dochter x Henrick Jacopsso­ne, Katlyn Kerstyaens dochter x Joessen Peeters­sone en Henrick Kerstyaenssone als voecht van Magdalenen Kerstyaens dochter onbejaerde kinderen waarvan Gheerdt Pauwelssone tot Huybergen vader is, geven in erfwinning Willem Cornelys Meeussone x Heylen en hun nakomelin­gen een stede met toebehoren gelegen op Brekelen de herenstrate O, W en N, Rommen Huybs erfgenamen en meer anderen Z, op een erfpacht van geld- en rogrenten aan den H. Gheest tot Ww, Janne Wouters tot Loenhout, Henricken Kerstyaenssone, Janne Kerstyaenssone, Lysbetten Kerstyaensdr x Henricke Jacopssone en hun nakomelingen, en Symon, Peeter en Genne Gheerdt Pauwels onbejaerde kinderen waarvan Magdalene Kerstyaens dochter moeder was.

24.2.1523

| WW-052-01 |

Huybrecht Janssone vander Eycke is Lysbetten en Cornely­en Jans dochters vander Eycke, zijn zusters, een geldrente schuldig. Pand zijn alle erfgoeden hem verstorven van Jans vander Eycke zijn vader. Item een moer tussen Jan Claus Peeters erfgenamen O, de vroente W, Mr. Peeter Voerspoel priester en meer anderen Z en Thomaes de Wese N. Item nog al zijn hafelycke goeden. Hij belooft alle panden vrij te houden behalve van den heren chijs, en blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

9.3.1523

| WW-053-01 |

Anthonys van Beeke Cornelyssone verkoopt Cornelyse Mercx tot Loenhout een rogrente. Pand is een beemdeken gelegen ter Braken tussen de herenstrate O, de vs Anthonys W, Z en N. Item nog een goed geheten "..." en nog een geheten "tGroet eeusele" beyde gelegen tussen de vs Anthonys goed O, W en N en Matthijs van Marum erfgenamen Z. De vs Anthonys belooft vs panden vrij te houden en blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

26.5.1523

| WW-054-01 |

Willem Cornelys Meeussone verkoopt Lysbetten Henrick Jans dochter een geldrente. Pand is een stede met toebehoren gestaen op Breke­len tussen de herenstrate O, W en N, en Rombout Aeyelen erfgenamen en meer anderen Z, belast met rog- en geldrenten aan den H. Gheest van Ww, Janne Wouters tot Loenhout, Mercelyse Balmakers, Henrick, Janne en Lysbetten Kerstyaens kinderen vs (?) en de onbejaerde kinderen Gheert Pauwels tot Huybergen waarvan Magdalena Kerstyaens dochter moeder was, en den heren chijs. De vs Willem blijft borg voor verdere lasten.

22.2.1524

| WW-055-01 |

Willem en Gherdt Rombout Aeyelen sonen, Dingne Rombouts dochter en Lysbet dezelfde Rommens dochter verkopen gesamender handt Janne Jan Huybrechts Aeyelen sone x Marie en hun nakomelingen een stede met toebehoren gelegen op Brekelen tussen Jacop Jans erfgenamen O, de herenstrate W en Z en Willem Neel Meeus en zijn huysvrouwe goed N. Item nog "den Gagel" Jan Legen erfgenamen O, Aert Neels en meer anderen W, den vs Jan Jan Huybrechten leengoed Z, de herenstrate N. Welke stede en erfgronden vs Willem, Gherdt, Lysbet en Dingne beloven vrij te maken behalve renten aan Peeteren Joes Cornelyssone, Jacop Jans erfgenamen, den H. Gheest van Wezele, Jasperen Nouts, Willem Nout Claes Stuytssone, de capelrye van Loenhout, Willem Henrick Luycx x Lysbetten, Janne Huybrechts en zijn nakomelingen, Katlyne weduwe Anthnys Backers, Lysbetten en Dingnen Rombouts Aeyelen dochters, en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten behalve dat Lysbet, Katlyne Huybrechts Aeyelen dochter dochter, x Michielen Cornelyssone van Houtte haar recht zal houden op de goeden waar Huybrecht Aeyelen x Lysbet, haar grootvader en grootmoeder, uitgestorven zijn.

7.5.1524

| WW-056-01 |

Jan Michiel Jan Michielssone, Huybrecht Jan Michielssone met Janne zijn broer als voecht, Lysbet Michiels dochter met Lambrechten Theussone haar voecht, en Dingne dezelfde Michiels dochter met Cornelys Jan Nijs haar voecht hebben gedeylt alle erfrenten hen verstorven van Michie­len Jan Michielssone en Heylen Meeus dochter van Huysen hun vader en moeder en oick van Cornelyse Jan Michielssone hun oem. Margriete Michiels dochter met Willeme van Oestaeyen haar voecht deelt ook mee als erfgenaam. De vs Jan Michielssone op een rog- en een geldrente op Lenaert Theeus stede opt goereynde. Item op een stede onder Eekeren toebehorende Michie­len Jan Michielssone zijn vader. Huybrecht Mi­chielssone op een rogrente op Lenaert Theus stede op tGoe­reynde en op zekere renten op Peeter Denys Peeter Cleys goeden. Lysbet Michiels dochter op renten op Adriaen Joes goeden, op Thijsen Luycx en op Janne Meeussone van Huysen. Margriete Michiels dochter op renten op Adriaen Jan Joes goed op tGoereynde, op Luyck Jan Luycx en op Janne Gherdt Wouter Clercx. Dingne Michiels dochter op renten op Jacop Gabriels goed, op Thijsen Luycx goed en op Janne den Byee. Lysbet en Margriete gesuste­ren samen op een geldrente op goeden onder Eekeren nu toebeho­rende Andriesen den Buekelere. Huybrecht en Dingnen Jan Michiels kynderen op renten op Henricx goeden vanden Bleeken. De vs Jan, Huybrecht, Lysbet, Margrie­te en Dingne verklaren zich akkoord met vs deylinge.

Personen:

9.1.1525

| WW-057-01 |

Merck Janssone vander Eycke verkoopt Lysbetten Jan vander Eyck dochter zijn suyster en haar nakomelingen een rogrente tegens Henrick Lauwer Coelssone, rente die hij belooft vrij te houden. Hij blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

9.1.1525

| WW-058-01 |

Merck Janssone vander Eycke laat afquiten Huybrechten vander Eycke zijn broer zijn zevenste deel in een geldrente op vs Huybrechts stede geheten "den Sterthovel" en in een rogrente op Mercelys Ghijsels Balmakers goed. Hij belooft die renten te vrijwaren en blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

9.1.1525

| WW-059-01 |

Huybrecht Janssone vander Eycke is Aernouts vander Eycke onbeiaerd weeskind een geldrente schuldig. Pand is zijn kyntsgedeel in de stede "den Sterthovel" gelegen tussen de vroente O en W, Goesem Claus Goesems Z en Joncker Robbrecht van Arenborch N. Hij belooft dit vrij te houden en blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

18.4.1525

| WW-060-01 |

Jan van Eekele Janssone geseten tot Loehout verkoopt Marcelyse Ghijsels Balmakerssone x Marien en hun nakomelingen den "Rietbemt" onder Ww tussen de beeke O en N, Huybrecht Goesems en meer anderen W en Jan de Backer Z, belast enkel met den heren chijs. Hij blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

27.11.1525

| WW-061-01 |

Henrick Henrick Backerssone, Dingne Jan Backers dochter met Peeteren Dries Backersso­ne haar voecht, Marie Jans Backers dochter x Aerden den Bye, Adriaene, Peeter ende Jan Dries Backersso­nen en Jan Jans Backerssone als voecht van Willeme en Cornelyse Andries Backers kinderen en in naam van Coppen Andries Backerssone, Dingne Jans Backers dochter met Peeteren van Beeke haar voecht en Stijn Jans Backers dochter met Henrick Driessen vander Herstraete, verkopen gesamender handt Annen, Cornelyen en Marien Michiel Henricx van Huysen erfgenamen waarvan Dingne Jan Arnouyt Luycx dochter moeder was, en hun nakomelingen een stede te Ginhoven tussen Cornelys Willems Backers goed O en N, W de herenstrate en Matthijs van Marum erfgenamen Z, die zij beloven vrij te houden behalve rogrenten aan de kercke en aan den persoon (parochiaan) van Ww en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

27.11.1525

| WW-062-01 |

Cornelys Jan Nout Luycxsone toesiender en Abrant Hen­ricxsone van Huysen voecht van Annen, Cornelyen en Marien, wettige kinderen Michiels Henricxsone van Huysen waarna Dingne Jan Nout Luycx de moeder was, zijn een rog- en een geldrente schuldig aan de erfge­namen van Jan de Backer x Lysbetten. Pand is een stede tot Ginhoven tussen Cornelys Willems Backers goed O en N, de herenstrate W en de erfgenamen van Matthijse (van Marum) Z, welke stede zij beloven vrij te houden behalve twee rogrenten en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

16.4.1526

| WW-063-01 |

Jan Claus Peeterssone verkoopt Peeteren Claus Peeterssone en zijn nakomelingen alle goeden hem verstorven van Ghertruyen Jan Diericx huysvrouw zijn moeyen, onder Ww, Loenhout of waar ook.

Personen:

8.1.1526

| WW-064-01 |

Joes Cornelys Hoevenerensone verkoopt Michiele van Elsac­ker x Marien en hun nakomelin­gen de helft van een moer waarvan de andere helft behoort aan Nouten vander Vloet Janssone gelegen onder Ww int gra... tussen mijns heren van Nassouwen moer O, Adriaen Jan Willemssone W, Jan Claussone erfgenamen Z en de vroente N, belast enkel met den braspenning totten heren chijs. Hij blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

30.11.1525

| WW-065-01 |

Jan en Abrant Henricxsonen van Huysen, Margriete Henricx dochter x Willem van Achtert, Dingne Henricx dochter met Peeteren Maechssone haar voecht, Katlyne Henricx dochter x Leenaerde Gielys Wouters, Abrant Henricx sone als voecht en Luyck Nout Luycxsone als toesiender van Michielen Henricxsone van Huysen onbeiaerde kinderen, Jan Henricxsone als voecht en Willem Henricx Diericxsone als toesiender van Huybrecht Heyns onbeiaerde kinderen, Anthonys, Peeter, Adriaen, Jozyne en Margriete, Henrick Bruers kinderen waarvan Heyle Henricx dochter van Huysen moeder was, Nout, Peeter, Jan en Henrick, Symon Nout Symons kinderen waarvan Cornelye Henricx dochter van Huysen moeder was, ende Jan Hen­ricxsone van Huysen als voecht en Jan Nout Ruelens als toesiender van Peeters van Huysen onbeiaerde kinderen, geven gesamender handt in erfwinning Clemente vanden Score x Margriete en hun nakomelingen hun stede gelegen ter Eycke tussen Cornelys Duerens O, Henrick Cornelys van Aerde Z en W en de herenstrate N. Item nog een stuk land geheten "tHilloo" ter Eycke tussen Luyck Nout Luycx O, W en N, de herenstrate Z. Item nog land tussen Cornelys Duerens O, de vroente W en Z, Peeter Vorsselmans N. Item de helft van de "Boedonck" waarvan de andere helft behoort aan Abrande Henricxsone van Huysen, gelegen tussen Henricx goed van Aerde O en N, Jan Luycx W, de beke Z. Item de helft van den "Voertbeemt" tussen Jan Bouwenssone vanden Wijgaerde O, Abrant van Huysen W, Ste Lysbetten godshuys goed Z en Henrick van Aerde en meer anderen N. Item beemden gelegen onder Loehout. Item nog den "heye Willaert" tussen Mr. Adriaen Diericx en meer anderen O, Matthijs van Marum erfgenamen W, Mr. Adriaen Diericx Z en Nout Stuyt N. Item nog al hun heyen gelegen onder Ww. Op een erfpacht van renten aan de H. Gheest van O.L.V. tAntwer­pen, Janne van Houte, Willem Nout Scuytssone, Dingne Henricxdr van Huysen, Katlyne Henricxdr van Huysen, Michielen Heyns kinderen, Huybrecht Heyns kinderen, Gorys Byeen kinderen, den prochiaen van Ww, Wouteren Henricxsone. De uitgevers beloven de vs goeden vrij te houden.

Personen:

22.1.1526

| WW-066-01 |

Jozyne Henrick Buers dochter x Aerde Nout Francxsone verkopen Abrande Heynricxso­ne van Huysen en zijn nakomelingen een rogrente haar verstorven van Heylen Henricxdr van Huysen, haar moeder, op goeden gelegen ter Eycke toebehorende den vs Abrande. De vs verkopers beloven de rente vrij te houden en blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

3.3.1526

| WW-067-01 |

Willem Cornelys Meeussone is Margriete weduwe wylen Henricx van Huysen en haar nakomelingen een geldrente schuldig. Pand is een stede gestaen tussen de herenstrate O en W, Jan Huybrechts erfgenamen Z en de vroente N, die hij belooft vrij te houden behalve renten aan Lysbetten Kerstyaen Henrick Jans dochter, Magdaleenen Kersty­aens dochter erfgenamen, Jan Aerts, Lysbetten Henrick Jans dochter, Marie Jan Wouters weduwe tot Loenhout, den H. Gheest alhier, Mercelyse Ghijsel Balmakers en den heren chijs. De vs Willem blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

4.4.1526

| WW-068-01 |

Peeter van Oekele Noutssone voecht en Jan van Staeyen toesiender van Jacoppen, Janne, Peeteren, Lynken en Annen, Jacop Peeter Baten Jacopssone onbeiaerde kinderen, verkopen Nout van Oekele het gedeel van vs kinderen in een heyblock gelegen ter Eycke onder Ww tussen Jan Gheert Wouter Clercx O, Thijs Jan Pauwels W, de herenstra­te Z en Nout van Oekele en meer anderen N, welk gedeel de verkopers beloven vrij te houden behalve een geldrente aan Clausen Stuyt en den heren chijs. Jacop Peeter Baten, scoutet tot Werenhout, grootvader van vs kinderen, Cornelys vanden Wiele, Stoffel Janssone en Jan Cornelyssone van der vaders zijden en Jan en Willem van Staeyen en Anthonys Verscueren van der moeders zijden, verklaren zich akkoord met de verkoop.

13.3.1526

| WW-069-01 |

Andries Peeter Jan Jacop, Andries Backerssone, Jan Janne Backerssone in naam van Cornelyse en Willem Jan Backerssone en Dingne Jan Backers dochter met Denyse van Tyghelt haar voecht, geven gesamender handt over aan Henrick Andries Herstraetssone x Cristyne Jans Backers dochter en hun nakomelingen eerst saetland tussen Mr. Adriaen Diericx O, Bernaert van Houterle W en N en het kercken goed Z. Item nog saetland gelegen ook daar. De overgevers beloven de goeden vrij te houden behalve renten aan den cloesteren vanden Trone, Mr. Gheerdt Bellens en den heren chijs. Zij blijven borg voor verdere lasten. De vs Henrick Andriessone x Cristyne doen afstand van alle goeden die Andries de Backer aan vs Cristyne zijn dochter te houwelyck met Henricken Andries Herstraetssone gelooft had en ook van alle goeden die haar versterven mochten zijn van Andriese de Backer x Margriete, haar vader en moeder. Ook geeft vs Henrick Andries Herstraetsso­ne aan elk van de zeven Andries Backers kinderen 2 schellingen in de hand.

9.10.1526

| WW-070-01 |

Wouter Cornelys Wouterssone verkoopt Marien Nout Jan Wouters Clercx dochter x Claus Scuyt en hun nakomelingen een geldrente. Pand is een stede gestaen tussen Matthijs Staes O, Peeter Jan Jansso­ne W en N en de herenstrate Z. Item nog land tussen Cornelys Jan Nijs O en Z, Peeter Jan Claussone W en de herenstrate N. De vs Wouter belooft die goeden vrij te houden behalve renten aan Lysbetten weduwe Rommen Jan Wils, Willem Noutssone, Jan den Backer tot Loen­hout en den heren chijs. Hij blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

3.7.1526

| WW-071-01 |

Katlyne weduwe wylen Huybrecht Boots met Mr. Adriaen Diericxsone haar voecht geeft over aan Katlyne haar dochter waarvan vs Huybrecht Boots vader was, haar tocht aangaande haar (dochters') kyntsgedeel in een stede gelegen opten Cleynberch tussen Gherts Byeen erfgenamen O, Henrick Diericx erfgenamen W, Jan Jan Diericx Z en de herenstrate N. Voert aangaande haar (de dochter) kyntsgedeel in alle goeden waar Huybrecht haar vader uitgestorven is en Katlyne haar moeder in tocht bezit. Katlyne Huybrechts dochter x Gorysen den Lockere verkopen Lauwerey­se Huybrecht Bootssone en zijn nakomelingen de vs kyntsgedelen in alle goeden waar haar vader uitgestorven is en die haar nog versterven mogen van haar moeder.

Personen:

...

| WW-072-01 |

Lysbet Merck Leenaerts dochter x Willem Luycx geeft over aan Huy­brechten, Heylen, Cornelyen en Lysbetten haar wettige kinderen waarvan Jan vander Eycke de vader was, en ook aan Peeter Jan Cley­s kinderen waarvan Katlyne Jans dochter vander Eycke moeder was, en aan Aer­nouts vander Eycke onbeiaerde kinderen waar Jan vander Eycke ­grootva­der en vs Lysbet grootmoe­der van was, alle goeden haar ver­storven van Henrick Merck Leenaertssone, poorter van Antwer­pen, haar broer saliger gedachten. De vs Heyle, Lysbet en Cornelye Jans dochters vander Eycke machtigen hun mannen Peeteren Jan Claus Wouters, Jacop­pen de Byee en Jacoppen Cornelyssone om over alle vs overgegeven goeden te beschikken.

Personen:

25.6.1526

| WW-073-01 |

Lysbet Jan Goesems Backers natuerlycke dochter met Willem Henrick Ryguytssone haar voecht, verklaart dat Henrick Goesems Backers, haar vaders broer, haar bij haar huwelijk een rogrente geschonken heeft op goeden gelegen ter Eycke nu toebehorende Janne Gherdt Wouters Clercx, rente waarvan zij maar kon genieten na de dood van vs Henrick, haar oom. Margriete weduwe wylen Wouters Clercx, oud zijnde meer dan 80 jaar, bevestigt dat zij er bij was toen Henrick Goesems Backers, haar broer, toendertijd gehuwd met Margriete van Houterle, de schenking deed aan Lysbetten Jan Goesems, haar broers natuerlycke dochter. En Margriete van Houterle, weduwe wylen Henrick Goesems, oud omtrent LXXX jaar, confirmeert dit. Peeter Wouter Clercx, Jan Lauwer Thijs in naam van Katlyne zijn huysvrouwe, Nout vander Vloet in naam van Agnesen zijn huysvrouw, Jan Pullekens en meer andere verwanten dragen hier consent toe.

Personen:

20.6.1526

| WW-074-01 |

Peeter Claus Peeterssone voor zichzelf en in naam van Janne, Margrieten, Katlyne en Petryne Claus Peeters kinderen, Katlyne weduwe wilen Aerts der Weduwen met Peeteren Claussone haar broer en voecht, voor zichzelf en in naam van Berbelen Claus Peeters dochter, Beele Claus Peeters dochter x Henricke Henricx Backerssone, Thijs Jan Claussone, Lysbet Jan Claus dochter x Peeteren den Cuyper, Heyle Jan Claus dochter x Huybrechte vander Eycke, Jan Jan Cleyssone x Marie Jan Claus dochter, verkopen Willem vander Booven Huybrechtssone x Lysbetten en hun nakomelingen een goed gelegen onder Ww tussen Jan vander Eycke erfgenamen O, de donckstrate W en N en Katlyne weduwe wylen Aerts der Weduwen Z, belast enkel met den heren chijs. De verkopers blijven borg voor verdere lasten.

10.12.1526

| WW-075-01 |

Katlyne weduwe wylen Willem Maes Ghijsels met Jan van Eekele haar voecht, Cornelys, Jan en Jan Willem Maessonen, Machtelt Willem Maes dochter x Janne van Oestaeyen, Anna Willem Maes dochter x Janne Jan Pullekenssone, de vs Cornelys Willem Maessone als voecht en Huybrecht Thoen Pullekenssone als toesiender van Cornelyse en Marien, Anthonys Matthijs Coels kinderen waarvan Berbele Willem Maes dochter moeder was, verdelen alle goeden waar Willem Maes Ghijsels uitgestorven is. De vs Katlyne behoudt de kamer waar ze nu in woont en is gedeylt op de helft van de meeste erfelijke goeden. Item op een rogrente op Willems van Wou goed en op Henrick van Tyghelts goed en een geldrente op Mr. Diericx goed. Haar kinderen moeten haar nog renten en verdelen de rest van de goeden onder hen.

Personen:

21.4.1527

| WW-076-01 |

Peeter Willem Couwenberchssone is Cornelyen Jan Aerts dochter vanden Broeke een geldrente schuldig. Pand is een stede met toebeho­ren gestaen tot Doerne tussen Jans vanden Willaert goeden O, Dictus vander Moelen erfgenamen W, Jan Luycx en meer anderen Z en de heren­strate N. Item nog land gelegen tussen Peeter Dictus goede O en W, Jan Scuyt Z en Nout vander Vloet N. De vs Peeter belooft vs panden vrij te houden behalve renten aan de erfgenamen Jan vander Meeren, de vs Cornelye Jan Aerts dochter, Leenaerde Andriessen, Cornelys Mi­chiels tot Loenhout, Clausen Scuyt en den heren chijs. Hij blijft borg voor verdere lasten.

Personen:

10.12.1527

| WW-077-01 |

Katlyne Berniers dochter x Peeteren van Marum Gheertssone verkopen Janne Jan Backerssone en zijn nakomelingen 1/4 beemds waarvan vs Jan al de andere 3/4 bezit, gelegen opte "Ryet" tussen de Loenhoutsche beeke O, Willem Polmans W, Claus Stuyt Z en Ceel Ghij­sels en meer anderen N, belast enkel met den heren chijs. De verko­pers blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

15.9.1528

| WW-078-01 |

Jan en Abrant Henricxsonen van Huysen, Margriete Henricx dochter van Huysen x Willeme van Achter, Katlyne Henricx dochter x Lee­naerde Gielys Wouters, Dingne Henricx dochter van Huysen weduwe wylen Claes Eels (?) met Janne van Tygelt huer voecht, Nout Symoens voor zichzelf en in naam van Peeteren en Janne en Henrick zijn broers, en de vs Jan Henricxsone van Huysen als voecht van Kerstyaen en Henricke Peeters erfgenamen van Huysen, en de vs Jan ook voecht van Lysbetten, Corne­lyen, Margrieten en Huybrechten Huybrecht van Huysen erfgenamen, item de vs Abrant van Huysen als voecht van Adriaen, Cornelyen en Marien Michiels van Huysen erfgenamen, Antho­nys, Peeter, Adriaen, Henrick, Jozyne en Margriete Henrick Buers erfgenamen waarvan Heyle Henricx dochter van Huysen moeder was, paerten en deylen alle erfrenten hen verstor­ven van Henricke van Huysen en Margriete zijn huysvrouwe, hun vader en moeder en van sommigen grootvader en grootmoeder. Te weten dat Jan, Abrant, Mar­griete, Peeters van Huysen erfgenamen, Heylen van Huysen erfgenamen, Dingne van Huysen en erfgenamen, Michiels erfgena­men, elk cluster (groep) van hen een twee veertel rogs rente op de oude stede gelegen ter Eycke gelyck Clement vanden Score die terve genomen heeft. Item Katlyne Henricx dochter van Huysen x Leenaerde Gielys Wouters op een rogrente op Jan Meeus (?) van Huysen goeden. Huybrecht Henricx van Huysen erfgenamen op Peeter M... goeden onder Sundert. Cornelye Henricx dochter van Huysen erfgenamen (de kinderen Symoens) op een rogren­te. Verder worden nog enkele renten verdeeld.

Personen:

13.4.1529

| WW-079-01 |

Huybrecht Jacop Jans geeft over (zijn tocht) aan Jacop­pen, Jannen, Adriaenen, Willemen en Katlynen zijn wettige kinderen waarvan Katlyne Willems dochter van Oestaeyen moeder was, aangaande een stede met toebehoren gelegen tot Velthoven, Maes Jan Maessone en meer anderen O, Cornelys Jan Nijs W, de vs Huybrechts kinderen met hun andere goeden Z en de herenstrate N. Item nog aangaande een stuk land gelegen tussen Bernaert van Houterle, Henrick Andries Her­straets, Wouter Clercx erfgenamen en Jacop Jans erfgenamen O, Corne­lys Jan Nijs en Claus Stuyt W, Ste. Lysbetten godshuys goed en Adriaen Joesso­ne Stomme Z en vs Huybrechts kinderen N. De vs Jacop, Jan en Adriaen voor henzelf en in naam van Willem en Huy­brecht, hun onbei­aerde broers, en Katlyne hun zuster, begeven in erfwinning Adriaenen Mr. Adriaen Diericxsone x Berbelen en hun nakome­lingen de vs stede en land op een erfpacht van renten te weten aan den satroysen cloester, den H. Gheest tot St. Jacops tAntwerpen, O.L.V. capelrye tot Merckblaes, den H. Gheest van Ww, Jan de Cock tot Brecht, Jan Wouters erfgenamen tot Loenhout, Denys van Tygelt, Cornelys Nijs van Tygelt natuerlyck sone waarvan Marie vander Moelen moeder is, Huybrecht vander Booven, de vs kinderen samen een rog- en een geldrente, Clause Stuyt en den heren chijs. De stede is nog veronderpand met een geldrente op Claus vanden Broeke goed. De vs kinderen blijven borg voor verdere lasten.

Personen:

4.5.1529

| WW-080-01 |

Huybrecht en Anthonys Jacop Janssonen, Marie Jacop Jansdr. x Cornelyse Leenaerts, Dingne Jacop Jansdr. x Aerden Rombout Jan Rombouts en Jacomijne Adriaen Haest dochter (waarvan Katlyn Jacop Jans dochter moeder was) x Peeteren Joes Cornelyssone, verdelen alle goeden hen verstorven van Jacop Janssone x Cornelyen, hun vader en moeder. De vs Huybrecht is gedeylt op den "Codtsbeemt", Ste. Lysbetten godshuys goed O en Z, Peeter Nijssone vander Heyen W, Anthonys Jacop Jans N. Item op "de Vosheyninge" gelegen tussen Anthonys Jacop Jans O, Jan Rombout Jan Rombouts W, de gemeyne beeke Z, Jannes heer Jans diemen heet Joncker N. De vs Anthonys is gedeylt op "de Legwuyt" met saetlant gelegen tussen Willem Cornelys Herstraets O, Huybrecht Jacop Jans W en met meer anderen Z, Cristyn van Tygelt en huerder kinderen N. Item op "de Wils beemt" tussen heer Jans van Huysen, priester O en Z, Claus vanden Broeke W en N. Item op "de cleyn Spuye" gelegen tussen Henrick Thomas Weyns O, Aert Cornelyssone van Aerde W, Bertel­meeus Tielens Z en Bertelmeeus Pullekens N. De vs dochter Marie is gedeylt op een stede met toebehoren gelegen in de katerstrate tussen Cristyn van Tygelt en haar kinderen O, de katerstrate W, Corijn de Molder Z en N. Item op 1/3 van den "Vrouwen beemt" waar Willem Maes Ghijsels ook 2/3 van bezit waarvan de helft jaarlijks omgaat tegen de andere helft toebe­horende Henricke van Tygelt x Berbelen. De hele beemd is gelegen tussen beide beeken O en N, Jan Cornelys Lauwer Thijs en meer anderen W. Item op "tFierendel" gelegen tussen Jan Van Eekele O, Anthonys Thijs Coels en meer anderen W, Joes Cornelyssone Z en Ste. Lysbetten Godshuys goed N. De vs dochter Dingne is gedeylt op "de Spuye" gelegen tussen Matthijs vanden Bleeken O, steenbackers beemt en meer anderen W, Bertelmeeus Tielens gaegel Z en Peeter Aert Thijs erfgenamen N. Item op "den Ouwen hoeff" tussen Peeter Claus Peeters O, Huybrecht Jacop Jans Z, de herenstrate W en N. Jacomijn Adriaen Haest dochter is gedeylt op "den Berschot beemt" gelegen Cornelys Peeter Dyps erfgena­men O en Z, Henrick Gielys vanden Meeryt erfgenamen W, Henrick Coppens Clercx erfgenamen N. Item op een stuk lands tussen Claus Jan Nijs erfgenamen O, Adriaen Mr. Adriaenssone W en N, Jan Cornelys Lauwer Thijs en meer anderen Z. Item op saetlant tussen Jan Cornelys Lauwer Thijs O, Ste. Lysbetten goedshuys goed W, den Ackerwech Z en Jacomijne vs N.

Personen:

...(1529?)

| WW-081-01 |

Nout Claus Stuytssone, Marie Claus Stuytsdr x Peeteren Claus­sone, en Marie Nout Jan Wouters Clercx dochter weduwe wylen Claus Stuyts met hueren voecht, en Lauwereys Peeter Claussone als voecht van Claus onbeiaerde kinderen waarvan moeder is de vs Marie Nout Jan Wouters Clercx dochter, verdelen alle goeden hen verstorven van Clausen Stuyt en Hillegont sijnder huysvrouw. De vs Nout Claus Stuytssone is gedeylt op een stede met toebehoren gelegen tussen Jan Byeen O, Peeter Claus Peeters x Marie W, Ste. Lysbetten Godshuys goed Z en de herenstrate N, belast met renten aan Marien Wouters, Henricke Thomaes Weyns, heer Jan Thijs, priester en Marie Claus Stuyts dochter en haar nakomelingen. Item nog op een stuk land tussen Cornelys Jan Nijs O, Peeter Jan Janssone W, N opten waterlaet, Ste. Lysbetten goed Z. Item op een stuk beemd. Item op renten op Peeters Smits erfgenamen goed, Jan Wouters Clercx goed, Wouter Cornelys Wouter Clercx goed, Adriaen Mr. Adri­aenssone, Jan Gorys, Jan van Yperen, Huybrechten Thoen Coppens, Cornelyse den Grauwe, Gheerden Diel Brachts, een heyblock gelegen ter Eycke en op heyen comende van Anthonyse Jan Nouts. Item Marie Claus Stuyts dochter x Peeteren Claussone zijn gedeylt op een rogrente op land toebehorende Nout Claus Stuytssone en dat belast is met een rente aan Lysbetten weduwe wylen Rommen Jan Wils. Item op renten op Jan Gheert Wouters Clercx, Abrande van Huysen, Heylen Michiel Rens dochter, Henricke den Molder tot Callemthout, Goeyen vanden Berge, Zoeten vanden Bleeken erfgenamen goede, Wouter Gielys Pauwels erfgenamen goede, Henrick Andries Herstraets, Peeter Dries Backers, Jan Symons, Peeter Couwenberchs, Huybrechten Thoen Coppens, op een heyblock gelegen ter Eycke, op "de Riet" gelegen tussen Peeter Jan Aerts erfgenamen O, Henrick Coppen Clercx erfgenamen W, Willem Maes Ghijsels erfgenamen Z en Jan de Backer N, op Jan Huyben erfgena­men, op Clausen Cornelyssone van Marum goede, op Lysbetten weduwe Wouters Bruynen, op heyen comende van Anthonyse Jan Nouts. Item Marie Nout Jan Wouters Clercx dochter weduwe wylen Claus en haar kinderen zijn gedeylt op een stede met toebehoren gelegen tussen Henrick Tsmoelne­ren O, Wouter Diel Pauwels erfgenamen W en N en de herenstra­te Z. Item op een eeusel tussen Wouter Cornelys Wouters O, Jan Huybrechts erfgenamen W, Peeter Jan Janssone en een waterlaet Z en Peeter Jan Claus Wouters N. Item op beemden gelegen onder Loenhout. Itm op alzulke heye als Claus Stuyt gecocht had van Jan van Yperen en Jan Heynrick Pullekens. Item op renten op Anthonyse van Beeke, Jan Mercelys Balmakers, Peeteren Ghertssone van Marum, Jan Diel Brachts, Bernaerde van Houterle en op Goryse de Locker.

Personen:

5.2.1531

| WW-082-01 |

Heynken Symon Peeter Symons dochter x Jacoppen Coels verkopen Peeteren Symonssone, haar broer, en zijn nakomelingen alle goeden verstorven van Lysbetten weduwe Symon Peeter Symons haar moeder, gelegen binnen Ww. Cornelys Symon Peeter Symonssone verkoopt Peeteren Symonssone, zijn broer, en zijn nakomelingen alle goeden hem en Marie Symons dochter, zijn zuster, verstorven van Lysbetten, hun moeder. De verkopers blijven borg voor de lasten, de vs Heene x Jacoppen met hun stede onder Loenhout, de vs Cornelys met een rogren­te op Gheerts vander Heyen stede opte herstrate.

14.8.1529

| WW-083-01 |

Matthijs Theeus en Peeter Kerstyaen Reyns als H. Gheest­mrs. van Loenhout vragen beslag te leggen op zekere erfgronden die Lysbet weduwe wylen Gabriele (vander Haerdt) en haar kinderen in handen hebben maar twee jaar erfpacht achter staan. Als getuigen worden gehoord Henrick Leemans, Matthijs de Cuyper, Adriaen Wouters, Gheryt Yngelbrecht scoutet tot Loenhout en Mr. Clause vander Heyen (zie f°70 r° voor het vervolg).

Personen:

...

| WW-084-01 |

Willem, Cornelys en Jorys Wouter Willems kinderen waarvan Lysbet Jorys Cuyps dochter moeder was, verdelen alle goeden hen verstorven van Wouteren Willemssone en Lysbetten Jorys Cuyps dochter, hun vader en moeder. Willem bekomt de oude stede waar zijn ouders uitge­storven zijn te Ginhoven tussen mijnder vrouwe vander Meeren goed W, de herenstrate O, Beatrijs Jan Zegers dochter Z en den Lyckwech N. Item 1/3 inden "Vondertbeemt" gelegen tussen de gemeyne beeke O, Jan Gabriels vander Haerdt W, mijvrouwe vander Meeren en Henrick Oenoels erfgena­men Z, Willem Noutssone en meer anderen N. Item 1/3 in de heyen en moeren gelegen tussen Michiels van Houte goed O, Cornelys van MW, Jan vander Eycke erfgenamen Z, de vroente N. Item 1/3 in het moer gelegen tussen Peeters van Beeke goed O, de vroente W, Matthijs de Cuyper Z, Gherdt Leysens N. Cornelys is gedeylt op saetlant gelegen tussen Peeter van Oestaeyen en Anthonys van Beeke goeden O, Jorys Wouter Willemssone W, Peeter van Beeke Z, mijvrouwe vander Meeren en meer anderen N. Item nog op saetlant gelegen Goeyvaert Claussone O, de Ackerstrate W, bercken block Z en Jorys Wouterssone N. Item nog op "tFenne", de Ackerstrate O en Z, Goeyvaert Claussone W en Anthonys van Beeke N, belast met een geld­rente aan Janne Aerts. Item op 1/2 van "Jan Huybs beemt", Wouter Cornelys Wouters goed O, mijvrouwe vander Meeren W en Z en Jorys Wouter Willemssone N. Item 1/3 van heyen en moeren. Jorys is gepaert op saetlant tussen Cornelys Wouter Willems O, mijvrouwe vander Meeren W en N en Lysbet Willem Jannes dochter goed Z. Item nog op saetlant gelegen tussen Goeyvaert Claussone O en N, de Ackerstrate W, Cornelys Wouter Willemssone Z. Item nog op 1/2 van "Jan Huybs beemt" vs. Item op 1/3 van een beemd waarvan de andere 2/3 behoren aan Katlyne Cornelys Jan Backers natuurlijke dochter gelegen tussen Peeters van Oestaeyen goed O, mijvrouwe vander Meeren W, hijzelf Z en Cornelys Leenaerts N. Item 1/3 inde heyen en moeren. De vs stede is belast met renten aan Dingne van Tygelt, Janne den Backer, Marie weduwe Huy­brecht vander Booven en Jorys Wouter Wil­lemssone.

Personen:

20.5.1533

| WW-085-01 |

Jacop Gheerts Byen, Willem Gheerts Byen, Jan Gheerts Byen, Lucie Gheerts Byen dochter x Aerden Peeter Aerts, Lysbeth Gheerts Byen dochter x Peeteren Jan Lenaerts, Cornelie Gheerts Byen dochter x Peeter Couwenberchs, Jenne Gheerts Byen dochter x Huybrecht Thoen Pulle­kens, Katlyne Gheerts Byen met Cornelys Diericxsone haar voecht, Kris­tyne Gheerts Byen dochter x Lauwereys Peeterssone, geven in erfwinning aan Willem Rommen Wils x Marie een stede op den Cley­berch, Jan vanden Willaert W, de erfgenamen van Cornelys Jan Diericxs O, de vroente N, tsherenstrate Z, op een erfpacht van renten aan diverse personen.

Personen:

5.6.1533

| WW-086-01 |

Peeter Verwilt x Lysbeth Joes Hoevenaren dochter, waarvan Katlyne Leys Zebrechts dochter moeder was, verkopen Peeteren Joes Corne­lyssone x Jacopmijne en hun nakomelin­gen 1/2 van een beemd waarvan Ghijsbrecht Jan Pauwelszone x Digne Jan Hovelmans dochter de ander 1/2 hebben, gelegen tegens de Wachtelberge over ter Eycke tussen Michiels Verstrate W, de beke Z, Katlyne weduwe van Gheryt Ingel­brechts heyblock N en Laureys Maes Ghijsels en Mr. Adri­aens beempt O, belast met renten aan de capelryen van Ste. Sebastiaen, de capelaen van O.L.V. tAntwerpen en den heren chijs. De verkoper blijft borg.

Personen:

18.2.1534

| WW-087-01 |

(stijl Luydicx) Jan Beyerssone van Voxdael als stadthouder en rentmr. van Jan vanden Wijgaerde Bouwensso­ne, verhuurt Cornelysen Jan Boots zone een hoeve gelegen onder Ww te Ginhooven, met alle toebehoren zoals Clement vanden Schore en andere voorpachters die in laetscappen bezeten hebben, en dit voor een termijn van 12 jaren. Willem van Wou, Jan Nijs van Tyghelt en Jan Lauwers de Weerdt, drie goede mannen van Ww, zijn borg voor de nieuwe pachter. Deze laatste zet als pand voor zijn borgen al zijn goeden onder Loenhout.

Personen:

2.2.1534

| WW-088-01 |

Magriete Jan Langenberch dochter geeft over aan Cornely­sen, Bertelmeeusen, Beatruys x Driesen de Backer, Magriete en Mary­ken, Faes Meeus kinderen waarvan Katlyne Cornelys Jacops ... dochter moeder was, en hun nakomelin­gen de renten die zij jaarlijks heffende is in Ww, Loen­hout of Sundert. Item nog al haar haefflycke (roerende) goeden aan de vs kinderen.

Personen:

17.3.1534

| WW-089-01 |

Heynrick Diels, Wouter Heyn Diels, Marie Heyn Diels dochter x Peeteren Coppenssone en Lysbeth Heyn Diels dochter x Jan vanden Cloete verdelen de erfenis van Heynricken Diels x Marie Wouters Clercx dochter, hun vader en moeder. Heynrick Diels bekomt 1/2 van "de Hofstat". Item nog een stuk van "de Vloet". Item nog "den Gars­hof". Item nog 1/4 in "den Bers­schot". Wouter Heyn Diels krijgt 1/2 van "de Hofstat" en een stuk van "de Vloet". Item nog 1/4 van "den Bersschot" beemd. Item Marie Heyn Diels dochter x Peeteren Jacopssone vander Heyden is gepaert op "het Heyblock". Item nog op een stuk van "de Vloet". Item nog op 1/4 van "den Bers­schot". Item Lysbeth Heyn Diels x Jan vanden Cloete is gedeylt op de oude stede. Item nog op een stuk van "den Vloet". Item nog op "Moey Coels hoff". Item nog een stuk land int acker. Item nog 1/4 van "den Bersschot". Elke erfgenaam moet de oude pacht en de be­staande renten op zijn erfdeel ten laste nemen.

Personen:

20.9.1534

| WW-090-01 |

Gheertruyt Doeren Neefs dochter weduwe wylen Jan Meeus van Huysen, Doeren Jan Meeus van Huysen zoen, Peeter, Cornelys, Jan en Bertelmeeus Jans van Huysen zoenen, zijn Wouteren Peeter Snels x Marie en hun nakome­lingen een rogrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren gestaan ter Eycke onder Ww, Cornelys Heynricx van Aerde W, Doeren Jan Meeus van Huysen N, Lysbeth Verstraten met haar kinderen O, Cornelys van Staeyen met meer anderen Z, belast met een rogrente en den heren chijs. De schuldenaars blijven borg.In de marge: Deze rente is afgekweten op 20.3.1612.

Personen:

26.11.1534

| WW-091-01 |

Claeys Derweduwen verkoopt Cornelys Korsti­aensen en zijn nakomelingen een moer gelegen beneden "den ..yshovel", Nout Stuyt moer O en Z, Gheert van Elsacker N, Abraham van Huysen W, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

16.12.1532

| WW-092-01 |

Doeren Jan Meeus van Huysen zoen verkoopt Michielen Verdijck en zijn nakomelingen een rogrente. Pand is de stede die hij gekocht heeft van Cornelys Doerens zijn oom, gestaan ter Eycke onder Ww tussen Peeter Thijs Larien erfgenamen O, Cornelys van Staeyen W, Jan Meeus van Huysen erfgenamen Z en de herenstrate N, belast met renten aan Peeter Jan Nout Luycx, Michiel Jan Michiels erfgenamen, Gheerden Dielys Embrechts en den heren chijs. De vs Doeren zet nog als onderpand al wat hem verstorven is van Jan Meeus van Huysen, zijn vader, en wat hem versterven mag van Gheertruyt Doerens zijn moeder.

Personen:

30.4.1536

| WW-093-01 |

Clement vanden Schore en Cornelys van Staeyen, timmer­man, mangelen steden en gronden. De vs Clement zal hebben van vs Cornelys een stede met toebeho­ren zoals deze laatste die bewoond heeft in 1528, gestaan opte Donck bynnen Loenhout, met alle lasten die er op rusten. En vs Cornelys zal hebben van vs Clement de stede met toebehoren die deze laatste gekocht heeft van Abraham Heinricxso­ne van Huysen en zijn broers en zusters met meer anderen volgens schepen­brief van 30.11.1524 (behalve een beemd gelegen onder Loenhout en een wei geheten "den heye wil­laert"), met alle lasten die er jaarlijks uit­gaan. De vs Cornelys zet deze laatste stede als onder­pand voor een rogrente die Cornelys Heinricxsone van Aerde op hem heeft.

Personen:

21.8.1536

| WW-094-01 |

Jan Gheert Wouter Clercx is de H. Gheest tot Loenhout een rogrente schuldig. Pand is "den Ouden hof" gelegen ter Eycke, Corne­lys van Aerde O, Neel Willem Maes N, Jan Luycx vander Eycke W, de herenstrate Z, belast met renten aan Willem van Wou, Peeter Claeys Peterssone, Cornelys Heyns van Aerde tot Zundert en den heren chijs.

Personen:

...(1537?)

| WW-095-01 |

Adriaen Peeter Thoens verkoopt Janne Nouts x Maryen en hun nakomelingen heyen gelegen ter Eyck onder Ww, Jan Clossaerts W, de vs Jan Nouts O. Nog heyen comen­de van Dierick Dermuy­en, de vs Jan (Nouts) O. Nog heyen comende van Aert Maes en te voren van heer Willem Hagen, Henrick Peeter Dignen O. Nog heyen comende van Jan Haest Henricxsone en van Claes Jans van Loenhout. Al deze heyen zijn belast enkel met den heren chijs. De verkoper blijft borg.

Personen:

28.4.1537

| WW-096-01 |

Peeter Jan Jans verkoopt Adriaen Adriaens zoon vander Heyen x Katlyne Adriaen Aerts dochter en hun nakomelingen saetland gelegen tussen Willem Peeter Wouter Clercx goed O, ghasthuys erve van Antwer­pen Z, Neel Ghijsels erfgenamen en meer anderen W, Marie weduwe Claeys Schuyts en haar kinderen N, belast met renten aan Jan Braens erfgenamen tot Loenhout, de prochiaen alhier, de capelrye van O.L.V., Willem Marcelys Balmakers, Anthonys van Eekele, Jacop Anthonys Backers, Jan Theeus en den heren chijs.

...

| WW-097-01 |

Mr. Adriaen Diericxssen x Marie Mathijs van Huysen dochter verklaren dat de kinderen Adriaenken en Maryken, die hun dochter Magriete in eerste huwelijk had en waarvan Jan Willem Maes saliger vader was, en de kinderen die de vs Magriete in haar huidig huwelijk met Peeter Jan Hovelmans heeft en nog hebben zal, gelijke rechten zullen hebben op alle goeden die hun moeder erven zal van haar vs ouders.

Personen:

11.6.1538

| WW-098-01 |

Lysbeth Henrick Diels dochter de oude weduwe wylen Jan Wouters vanden Clote met een voecht, Marie haar dochter x Adriaen Jans van Eekele zoen en Gheertruyt haar dochter met een voecht vervangende Magdale­nen hun zuster, verkla­ren dat Jan Wouters vanden Clote x vs Lysbetten ontvan­gen hadden van Marie Wouters dochter vanden Clote 4 pond groten Brabants en dat zij, de verklaarders, daarvoor aan vs Marie en haar nakomelingen een geldrente schuldig zijn. Pand is een stede met toebehoren, Henrick Diels N, Jan Dielys Scoonvorst O, de herenstrate Z en W. Item nog land aldaar, de heren­strate O, Z het H. Gheest goed, Peeter Jan Lenaerts weduwe en haar kinderen W, heer Gheryt Loemans goed N. De panden zijn belast met een rogrente en den heren chijs. De schuldenaars blijven borg.

Personen:

10.12.1538

| WW-099-01 |

De erfgenamen van Cornelys Jan Nijs te weten Lysbeth zijn dochter x Francxs Marcelys, Willem Jan Cornelys Nijs zoen, Hanneken en Magriete haar zuster x Willem Heyn Pullekens, Hanneken Jan Pries­terdoncxs zoen en Anthonys Priesterdoncxs voecht en Jacop de Bye momboor van Jan Pries­terdoncxs onbejaarde kinderen waarvan Katly­ne Cornelys Jan Nijs dochter moeder was, verdelen de goeden waar Cornelys Jan Nijs, hun vader en van sommige grootva­der, uitgestor­ven is. De vs Lysbeth krijgt renten op Henrick Leest stede, op Henrick de Bye goed, op Jacops de Bye goed, op heer Peeter Verheyen en op Aert Verboven. Jan Priester­doncks kinderen bekomen renten op hun vaders stede tot Asschen, op Jacop de Bye goed, op Jan Roeymans goed, op Jan Willems goed en op Jan Luycx goed. Willem Henrick Pullekens x zijn huysvrouw en Willem en Hanneken zijn huysvrouw, gebroers, erven samen renten op heer Peeters vander Heyen goed, op Jacop Thoens goed, op Henrick Leest goed, op Neel Merten Thijs goed, op Jan Roeymans goed en op Willem Henrick Pullekens goed.

Personen:

7.1.1539

| WW-100-01 |

Jan Cornelys Lenaerts zone x Katlyne Jan Aerts dr is Janne van Eekele tot Loenhout Janssone en zijn nakomelingen een rogrente schuldig. Pand is een beemd gelegen ter brake geheten "de Braken­sen", Magdalene weduwe Peeter van Beke en haar kinderen N, de beke O, Goesem Jan Aerts Z, Jan Gheerdt Leysens en zijn kinderen W, belast enkel met den heeren chijs. De schulde­naar blijft borg.

Personen:

1.8.1539

| WW-101-01 |

Willem Nout Claeys Sthuyts zone vraagt om bevestiging per schepenbrief van een rogrente hem ver­storven van Mathijs Peeter Dignen x Cristyna Peeter Nootmans dr, zijn grootouders. De vs rogren­te maakte deel uit van een erfregeling waarvan een schepenbrief van

Personen:

7.5.1477

| WW-102-01 |

nu in handen is van Abraham Henrick Peeter Dignen zone en waarbij toendertijd betrokken waren Jan, Henrick en Mathijs Peeter Dignen en Katlyne hun zuster. Pand voor vs rente is een stede met toebehoren gestaan tussen Jan Henrick Oudelmans O, Dierick Dibbouts W. Item nog "den Voertbeempt" gelegen tussen Bouwens erve vanden Wygaerde O, Andries vander Goerbraken W. Item nog "tHil­loe" gelegen tussen Henrick Coppens O en W. Item nog "Maerbechs heyninge" tussen Gielys Peeter Giels zone O, de heren vroente W. Item nog moeyr en heye de vs Jannen Peeter Dignen ook toebehorende. Deze laatste en zijn broer Henrick blijven borg.

Personen:

3.2.1540

| WW-103-01 |

Cornelis Wouter Hagen is Anthonys Hovelmans tot Brecht x Cornelie Verbraken Dielys dr en zijn nakome­lingen een rog- en een geldrente schuldig. Pand is "Jan Huybs beempt" gelegen tot Ginhoven, mijvrouwe vander Mere Z en W, Peeter van Oestaeyen met meer anderen O en N, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

18.1.1540

| WW-104-01 |

Marye Claeys Wouters dr x Cornelis Boeyens mangelen goeden met Janne de Bie Willemssone x Magriete Peeter Claeys dr. De vs Cornelis en zijn huisvrouw beko­men een geldrente die de vs Jan en zijn huisvrouw heffen­de waren op goeden binnen Loenhout en waarvan Beernaert van Cauwenberghe uitreiker is. De vs Jan en zijn huis­vrouw krijgen een geldrente beschreven in een schepen­brief van 15.12.1524.

29.6.1540

| WW-105-01 |

Adriaen Gheleyns verkoopt Gielyse en Katly­ne, wettige kinderen Lenaert Luycx waarvan wylen Lysbeth van Massenhoven moeder was, de rogrente die hij heft op een stede met toebehoren gestaan ter eycke onder Ww tussen Luyck Nout Luycx O en N, Henrick Goesems opte donck tot Loenhout W en de herenstrate Z, welke rente oorspronkelijk op

Personen:

22.5.1505

| WW-106-01 |

Meeus van Huysen diemen heet Peeter Dignen x Magriete aan Heylen hun dr x Michielen Jan Michielssone ten huwelijk gegeven hebben, waarna ze in handen kwam van Mathijs Cornelis Merten Braens x Magrieten Michiel Jan Michielsen waarvan Heyle Meeus van Huysen dr moeder was, die de rente op 6.3.1539 aan vs Adriaen Gheleyns overge­transporteerd hebben.

Personen:

...(1540?)

| WW-107-01 |

Willem Verboven, Willem van Wou, Peeter van Eeke­le, Adriaen Wouters, Claeys vanden Brouke, Wouter Henrick Dyels en Gheerdt Verhey­en, scepenen mijnder Vrouwen vander Mere in haar heerlijkheid van Ww, verklaren dat op verzoek van Laureys van Aerde en Peeter Verbuyten als bedezetters van Loenhout voor ons verschenen zijn Willem Verboven onze medescepen, Peeter van Staeyen oud ca 70 jaar, Adriaen Wouters onze medescepen, en Mr. Adriaen Diericxssen secretaris tot Ww oud ca 50 jaar, waarvan de verklaringen in verband met de betaling van belastingen op goeden gelegen in Loenhout maar behorende aan ingeze­tenen van Ww geakteerd werden.

Personen:

25.11.1540

| WW-108-01 |

Katlyne Mathijs van Huysen dr weduwe wylen Wouter van Schalluynen, Jan Joes Maes met Peeteren zijn zoon, daar moeder van was Katlyne Mathijs van Huysen dr, vervangende de andere broers en zusters, Marie haar zuster x Mr. Adriaen Diericxssone, Magriete Gabryeels dr vander Haerdt met Janne Verhaerdt haar broer, Willem Nout Claes Sthuyts, Katlyne Mr. Gheerts dr x Pauwels vanden Wyele, Marie haar zuster x Cornelyssen Smeyers en Kristy­ne hun zuster met een voecht vervangende samen heer Janne hun broer, verkopen openbaar Joeryssen Wijns x Lysbetten "de Buyten beemden" gelegen bij de byest, de vs Joerys O, Peeter Jacopssen N, Claes vanden Brouke en Anthonys Jacop Jans erfgenamen W en Willem Rommens Z, belast met een geldrente en den heren chijs.

Personen:

18.2.1541

| WW-109-01 |

Anne Jan Willen dr x Adriaen Heyn Thijs, Hillegondt Annes zuster x Quryn Adriaen Lauwers, Heyle huer zuster x Braen Gheert Braens zone, Lyne huer zuster, Janne huer zuster en Hanneken Jan Willen zone, zusteren en brueder van vollen bedde met Joesen Wouters hun voec­ht, verkopen Goeyen Huyb Nijs en zijn nakomelingen saet­land gelegen onder Ww, Neel Ghijsels en Adriaen Willen goeden Z, de heerenstrate O, Michiel Noutsen N, Jan Diericxssens molders erve en Mathijs Neel Mertens W, belast met renten aan Adriaen Michiels, Cornelis de Ram tAntwerpen, Nout de Deckere, Jan Adriaenssone int hoff, de vs Goeyen Huyb Nijs en den heren chijs.

Personen:

22.8.1535

| WW-110-01 |

Arnout vanden Vloet meyer x Agnese, Jan van Pulle Agnesen brueder, Jan van Tyghelt, Dierick Danckaert x Gheertruyt Nijs van Tyghelt dr, Huybrecht Michielssone als voecht en Jan van Tyghelt als toesiender van ... waarvan Matte Harman Clercxs dr moeder was, Henrick van Tyghelt met zijn kinderen, Peeter Bouwenssone, verdelen de goeden hen verstorven van Digne van Tyghelt de vs Henricks van Tyghelt zuster, van de andere moeye en van de weeskinderen grootmoe­der. Arnout vanden Vloet met zijn huisvrouw samen met Janne van Pulle bekomen een rogrente op de stede die vs meyer en zijn huisvrouw nu toebehoort, gestaan op de biest. Dezelfden nog een rogrente op Wil­lems Wouter Hagen goeden. Item nog een rogrente te beta­len door Jacop Aert Rommens zone. Dezelden samen met Peeteren Bouwens de helft van Digne van Tyghelt moer. Henrick van Tyghelt met zijn kinderen en Jan van Tyghelt met zijn zuster en haar kind vs bekomen samen de andere helft van vs moer. Nog is Henrick van Tyghelt en zijn kinderen gedeeld op een rogrente op Jan Wouter Clercxs. Item nog op een rogrente op Jacop Aert Rommens vs. Item nog op een rogrente op des meyers stede. Jan van Tyghelt met zijn zuster en haar kind vs is gepaart op een rogren­te op des meyers stede. Item nog op "tcleyn Gemundeken". Item op een rogrente op Claes Derweduwen goed tot Loen­hout. Item nog op een geldrente op Huybrecht Thoen Pulle­kens goed. Peeter Bouwenssone erft een rogrente op Jas­paer vanden Dorpe goeden tot Loenhout. Item een rogrente op Claesen Derweduwen goed tot Loenhout en een rogrente op des meyers stede.

Personen:

22.5.1541

| WW-111-01 |

Gheertruyt Doren Neefs dr weduwe wylen Jan Matheeus van Huysen verkoopt Abraham van Huysen en zijn nakomelingen heyen gelegen ter Eycke onder Ww, Meeus Jan van Huysen W, Jan Gheert Wouters erfgenamen N, Anna Nouts van Oestaeyen weduwe O, Neel Pauwels Z, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

29.8.1541

| WW-112-01 |

Anthonys Gielys Zymonssen en Jan Gheert Larien mangelen erfrenten om erfrenten. Anthonys bekomt een rogrente op gronden toebehorende Cornelissen van Staeyen. De vs Jan krijgt kwijting voor een andere rog­rente die Peeter Larien Mathijssone vroeger verleden heeft aan Wouteren Wouter Janssone wylen op een stede gestaan tot Loenhout.

Personen:

23.2.1538

| WW-113-01 |

Symon Gheert Pauwels zone wiens moeder Magdalena Kersti­aens Henrick Jans dr was, Lysbeth, Katlyne en Jan, Heynrick Kersti­aen Henrick Jans wettige kinderen, Heyle Kerstiaen Henrick Jans dr x Willem Corne­lis van Brouchoven, verkopen Peeteren van Staeyen alias Verachtert x Magriete Willem Gielys dr vanden Wyngaerde en hun nakomelingen een geldrente hen verstorven van Lysbeth Henrick Jans dr hun moeyen.

25.6.1541

| WW-114-01 |

Peeter van Eekele en Claes vanden Brouke als momboren van Willem Peeters van Eekele wettige zone, waarvan Magdaleene Gheraerts Ingelbrechs wettige dr de moeder is, maken machtig den eerbaren Andries Goedert­huys, procureur in den rade van Brabant, om in name van haer en Willemen Peeters zone te procederen tegen Peete­ren Verbuy­ten x Anna Gheraerts Ingelbrechs wettige dr, Magdaleenen zuster, aangaande zekere goeden die vs Wille­men Peeters van Eekele verstorven zijn bij der aflivi­cheit wylen Hanneken Pauwels Dignen wettige zone, Willems neve, waarvan Magriete Gheraerts Ingelbrechs wettige dr moeder was, gelegen onder Loenhout.

Personen:

8.10.1542

| WW-115-01 |

Aert Vergult en Quyrijn Thonissen molder mangelen erf­gronden om erfrenten. Aert bekomt een beemd gelegen in de Blaect onder Loenhout. De vs Quyrijn krijgt een geldrente op goeden binnen Ww.

Personen:

23.4.1543

| WW-116-01 |

Abraham van Huysen Henricxsone x Marie verkopen Janne Abrahams, hun zoon, x Adriaene een stede met toebehoren gestaan ter Eycke onder Ww, tussen de heerenstrate N, Jan de Coninck O, Mathijs Peeter Larien W, Z aan "Spapen beempt". Item nog "de Voirt beempt" gelegen ook aldaar, Jan de Coninck N, tgasthuys erve van Antwerpen Z en W, O aan Cornelis van Staeyen. Item nog "de Boeydonck" aldaar, Jan de Coninck N, Neel van Staeyen O, de beke Z en W. Item nog "de Heylaert" aldaar, Mr. Adriaens Z en O, Wouter vanden Cloote N, de erfgenamen van Gheryt Ingelbrechts W. Item nog een straetken aldaar, Doren Jan Meeus O en N, Cornelis van Staeyen W, Peer Jan Meeus van Huysen Z. Item nog land en heyen aldaar, Doren Jan Meeus en Neel van Staeyen W, de heerenstrate Z, Janne Gheert Wouters weduwe en haar kinderen N, Neel van Staey­en O. Item nog "die Wielputten", Peeter Maes en meer anderen O, Thoen Diel Zymons N, Peeter Diericxs van Aerde W, Cornelis Vorspoels Z. Item nog vree heyen gelegen opten varenhouck, Lysken Peeter Vorselmans weduwe en haar kinderen Z, Neel Janssen O, Jan Gheert Wouters weduwe en haar kinderen N. Item nog vree heyen gelegen achter Jans vanden Wijngaerts heyblock Z, Mr. Peeters erfgenamen tAntwerpen W, Peeter Claes Peeters erfgenamen O. Item nog beemd gelegen onder Loenhout int schoubosch. Item nog een heyblock gelegen omtrent de watermolen. De vs stede is belast met renten aan Jacop Huyb Coppens x Lysbeth, Meeus van Staeyen, Huyb van Huysen erfgenamen, Michiels van Huysen erfgenamen, Magriete Heyn Buers dr, de prochiaen alhier, den coster alhier, Adriaen Schueyt, Ste Magrieten cloester tAntwerpen, de H. Gheest van St. Jacops tAnt­werpen, de blauwen bruers tAntwerpen, Abraham van Huysen x Marie vs Jans vader en moeder, en den heren chijs.

Personen:

12.9.1543

| WW-117-01 |

Anthonys Gielys Zymons zone en Gielys zijn broer mange­len erfrenten om erfrenten. Gielys krijgt een geldrente op zijn stede tot Loenhout waarvan Anthonys de heffer is. Anthonys bekomt van Gielys een rog- en een geldrente die vs Gielys x Katlynen Matheeus Lemmens dr heffende zijn op goeden binnen Ww.

Personen:

26.12.1544

| WW-118-01 |

Adriaen Jans Byen zone, Gherdt en Augus­tijn zijn broers, Marie hun zuster x Andriesen Jans van Couchoven zone, Lucye hun zuster x Nijs Lenaerts, vervan­gende samen Cornelie Jans Byen dr hun zuster, verkopen Lambrecht Matheeussen x Magrieten Cornelis Goesem Lemmens dr en hun nakomelingen de helft van een geldrente hen verstorven van Gheerde de Bye x Lycye hun grootouders, naar uitwijzen van den scheybrieff die de kinderen van Gheerden de Bye onder elkaar verleden hebben op 20.5.15­33. Pand van vs rente is een stede met toebehoren gestaan op den Cleyberch, Jan Verwillaerts W, de erfgena­men van Cornelis Jan Diericxs O, de vroempte N en de heerenstrate Z, zoals Marye weduwe wylen Willem Rommens bekend heeft, belast met een rente aan de H. Gheest alhier en den heren chijs. De vs kinderen zijn akkoord dat Goesem Jans Byen hun broer, waarvan de vs Magriete Cornelis Goesem Lemmens dr moeder is, de andere helft van vs rente geschonken heeft aan Neelken en Jaenken, wettige kinderen van Lam­brecht Matheeus­sen waarvan Magriete Cornelis Goesem Lemmens dr ook moeder is.

Personen:

19.2.1545

| WW-119-01 |

Hillegondt Michiels van Houte dr x Willem vanden Boe­gaerde en Jan Pauwels Keessellmans mangelen erfgronden om erfrenten. De vs Willem en Hillegondt krijgen "Jan Kesselmans hoff" gelegen onder Loenhout. De vs Jan Kesselmans bekomt een geldrente op goeden binnen Ww.

Personen:

19.2.1545

| WW-120-01 |

Dezelfde partijen als in vorige akte mange­len erfgronden om erfrenten. De vs Willem en zijn huys­vrouwe bekomen zaetland gelegen onder Loenhout. De vs Jan krijgt een geldrente op goeden binnen Ww.

Personen:

24.4.1547

| WW-121-01 |

Katlyne Heyle Claes Peters dr (waarvan Huybrecht Jan Vereyck zone vader was) x Joeryssen Wouters verkopen Janne Huybrechs Vereyck, Katlynen broeder, en zijn nakomelingen een derdendeel van een rogrente op goeden binnen Ww waarvan de schepenbrief in handen is van Heyle Claes Peters der vs kinderen moeder. Pand dezer rente is een stede geheten "de Sterthovel" gestaan tot Ginhoven tussen de gemeyne vroempte O en W, Goesem Claes Goesems Z, joncker Robrechs van Arenborch N, belast met renten aan de H. Gheest tot St. Joerys tAnt­werpen, de H. Gheest tot Ww, Jacop de Bye, Jacop Neel Lenaerts, Peter Jan Claeys, Nouts Vereyck kind, Heyle weduwe Huybrechs Vereyck, de gemeyne erfgenamen van Jan Vereycke en den heren chijs. Huybrecht Anthonis Backers zet nog als onderpand al zijn goeden.

Personen:

14.3.1541

| WW-122-01 |

Copie van een akte van Loenhout van 14.3.15­41. De kinderen van Marien Jan Wouters huys­vrouw verkla­ren dat zij met hun moeder in 1525 overeengekomen zijn dat haar nalatenschap later zal verdeeld worden de voor­kinde­ren gelijk de nakinderen. Peter Verwilt, Ysabeele Willems Verwilt dr x Peter Cristiaen Reyns, Wouter Snels voicht en Willem Gielys vanden Wyngaerde toesiender van Thoenken Jans Verwilt onbe­jaard kind verklaarden zich hiermee akkoord. De vs Marie heeft toen al aan elk van vs kinde­ren een rogrente geschonken. In 1536 heeft Anthonis Jans Verwilt zone (het vs Thoenken) zich ook akkoord verklaard.

Personen:

2.6.1549

| WW-123-01 |

Marie Jan Meeus Coppens dr x Jan Cornelis Nijs, Beatricxs Marien zuster x Henrick Diericxssen, Digne haar zuster x Jacop Jans Verhaert, Katlyne haar zuster x Nout de Bruyne, Jan Gabryeels toe­siender van Cornelis Jan Meeus (Coppens) onbejaarde kinderen Hanne­ken, Neelen en Lucye waarvan Magriete Gabryeels Verhaert de moeder is, Bertel Meeusen, Katlyne x Adriaen Rommens, verkopen Lenaert Verhaert Cornelissone en Lysbeth zijn zuster en hun beider nakome­lin­gen een rogrente hen ver­storven van Anthonis Jan Meeus Coppens op goeden binnen Ww.

Personen:

3.6.1544

| WW-124-01 |

Jan Willem Byen sone is Hanneken, Adriaenken en Neelken, Magriete Adriaen Jan Aerts dr onbejaarde kinderen waarvan Jan Luycx Vergult Janssone vader was, en hun nakomelingen een geldrente schul­dig. Pand is "de Laexkens" gelegen tot Doerne, Marie weduwe Jan Luycx en kinderen O, Peeter Jan Aerts W, de beke N, Z aan de Heyestrate, belast enkel met den heren chijs. De vs Jan Wils Byen zet nog als onderpand een rogrente op een stede met toebehoren geheten "den Sterdthovel" gelegen tot Ginhoven aan de heye. Gheerden Jan Luycx en Anthonis Mathijs Cools zijn voicht en toesiender van vs kinderen.

Personen:

...

| WW-125-01 |

Willem Wouter Hagen is Peeteren van Staeyen alias Verachtert x Magriete Dielis vanden Wyngaerts dr en hun nakomelingen een geldrente schuldig. Pand is land in "de Hoghe ackere", mijvrouwe vander Mere W, Cornelis Wouter Hagen N, de Ackerstrate O, Goeyvaert Claes Wellens Z, belast met renten aan Peeters Verwilt erfgenamen, Jacop Thoens, Quyrijn Thonyssen en den heren chijs.

Personen:

14.2.1546

| WW-126-01 |

Peter Joes momboer van Jan Nijs onbejaarde kinderen, Cornelis Vermere x Jaenen Jan Nijs dr, Jan Clements x Agnesen de vs Janen zuster, Merten Peter Claes Peters x Anthonye de vs Jaenen en Agnesen zuster, zijn Peter van Staeyen alias Verachtert x Magriete Dielys vande Wygaerts en hun nakomelingen een rogrente schuldig. Pand is beempt gelegen ter Eycke tusschen Peters van Oestaeyen Petersone O, Mr. Adriaen met meer anderen W, Wouter Peeter Woeyts N, Z aan de beke, belast met een geldrente aan het cloester van Ste Magriete en den heren chijs.

Personen:

25.1.1550

| WW-127-01 |

Jan Claes Wellens heeft afgegeven aan Willem Jan Claes Wellens zone, Jan zijn broer, Marie hun zuster met Jan Willem Claes haar voocht en Adriaena hun zuster x Huybrecht Willems Verboven, zijn tocht aangaande een stede met toebehoren gestaan tot Ginhoven, mijvrouwe vander Mere Z, Peter van Oestaeyen en Willem Nouts O, joncker Jan vanden Wyngaerde N, W aan de heerenstrate. Item nog omtrent saetland in de mispelacker, Jan Neel Willem Claes W, de Lyckwech N, Jan Gheert Leysens O, Z aan mijvrouwe vander Mere goeden. De vs kinderen Willem, Jan zijn broer en Marie hun zuster verkopen aan vs Huy­brecht Verboven Willems zone x Adriaene, hun zuster, de vs stede met toebehoren en vs saetland. De stede is belast met renten aan Cornelis Mercxs tot Loenhout, Jan Willem Claes, Cornelie Merten Cocxs dr, Adriaen Neel Willem Claes erfgenamen, Dyelys Willem Claes weduwe en kinderen, Adriaen Heyn Thijs voirkinderen waarvan Magrie­te Jan Claes Wellens dr moeder was, Willem Jan Claes Wellens zone, Jan Claes Wellens zone en Marie Jan Claes Wellens dr. De vs mispelacker is belast met renten aan O.L.V. capelrye alhier, de capelrye van Ste Katlyne altaer, Adriaen Heyn Thijs voirkinderen waarvan Magriete Jan Claes Wellens dr moeder was, Jan Priesterdoncxs kinderen en den heren chijs. In de vs koop is begrepen alle roe­rende goeden binnen de stede en de oogst op het veld.

Personen:

9.2.1550

| WW-128-01 |

Lambrecht Matheeussen voordochters, waarvan Digne Nout Dibbouts dr moeder was, te weten Anne Lam­brechts dr x Joes Adriaens­sen, Marye haar zuster x Ghij­sel Cornelis Ghijsels, Jaene haar zuster x Willem Corne­lis Vermanten, verkopen Lambrecht Matheeussen hun vader x Magrieten Cornelis Goesems dr en hun nakomelingen de geldrente die zij heffende zijn op goeden binnen Ww.

Personen:

13.7.1550

| WW-129-01 |

Goesem Jan Aerts is Marie weduwe wylen Wouter Peter Snels en hun nakomelingen een geldrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren gestaan ter Braken, Willem Nout Claes Sthuyts N en Z, Jan Heertsens erfgenamen O, W aan de herenstrate. Nog is pand een deel in "de Veltbrake" gelegen ook ter Brake, de gemeyne vroempte O, Nout de Bruyne met meer anderen N, Peter van Oestaeyen W, Z aan de herenstrate. De vs panden zijn belast met meerdere renten o.a. aan Gabryeel Dyelys Hoochmans zone, Lysbeth Goesem Lemmens dr en den heren chijs.

Personen:

18.8.1550

| WW-130-01 |

Cornelis van Staeyen timmerman x Genne Peter Lenaerts dr zijn Peteren van Staeyen alias Verachtert x Magriete Dielys vanden Wyngaerts en hun nakomelingen een rog- en een geldrente schuldig. Pand is "dat Beemdeken" gelegen ter Eycke, spapen beemd Z, Jan Abra­hams O, Ma­thijs de hoevenyer N, W aan Cornelis van Aerde, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

30.9.1550

| WW-131-01 |

Adriaen van Elsacker voor zijn huysvrouw, Gielys Corne­lis Ghijsels voor zijn huysvrouw, Adriaen Goesem Claes Goesems voor hemzelf en Adriaen Huyb Coppen Jans in naam van zijn huysvrouw, verkopen Jan Corstens van Tyghelt x Annen en hun nakomelingen de helft van Pauwels Jan Jans land en weyen gelijk dat gelegen is achter vs Pauwels stede, deze stede Z, Cornelis Jan Joes N en W, O aan Adriaens Verheyen weduwe en kinderen, belast met renten o.a. aan Pauwels Jan Jans en den heren chijs.

18.1.1551

| WW-132-01 |

Cornelis Dorens heeft Gielys Jan Gheert Wouters zone gedood. De vrienden van de dader ter eenre en Willem Jan Gheert Wouter Clercxs zone met Symoen Jan Luycxs zijn voogd en Jan Cock zijn toeziender daar hij onbejaard is, ter andere, verkiezen vier arbiters die de straf moeten bepalen. Deze arbiters zijn Jan Beyerssen van Voxdale, meyer tot Ww, en Jan Lodewijcx, vorster aldaar, van der dode zijde en Peter Pylvaeck, casteleyn tot Loenhout, en Peter Boeghaerts voor de misdadige, en hun uitspraak is als volgt. De vs Cornelis moet zielmis­sen doen celebreren, kaarsen offeren, hij moet voetgeval doen in Ww, in zijn lijnwaad, bervoets en blootshoofs. Hij moet zoenpen­ningen betalen in handen van de arbiters van der doden zijde en hiervoor blijven borg Jan Corstens van Tyghelt en Dierick Thoen Coppen Jans. Hij mag nooit meer gelagen betreden waar verwanten van de dode vertoe­ven. Het voetgeval heeft plaats in Ww op de Plaetse omtrent den noenen op in presentie van de arbiters, de stadthouder van de schouteth en vele andere goede mannen.

Personen:

12.10.1551

| WW-133-01 |

Jan Aerts Derweuwen en Cornelis Aerts Derweuwen gebroe­ders verkopen Petryne weduwe wylen Lam­brecht Broemans en haar nakomelingen een beemd gelegen bij de brugghe, Willems Verboven goeden N, de beke Z, Jacop Lenaerts O, de herestrate en Gheert Vorsselmans leengronden W, belast met een rogrente, een geldrente aan de prochi­aen van Ww en den heren chijs.

Personen:

...

| WW-134-01 |

Katlyne Michiels van Houte dr x Adriaen Huyb Coppens, Anna de vs Katlynen zuster x Claesen Heyns Backers, Digne haar zuster x Cornelis Thomaes zone van Aerde, begeven aan Adriaen Michiels zone van Houte, hun broer, en zijn nakomelingen elk hun gedeel in een stede met toebe­horen gestaen ter Braken tussen Willem Nout Sthuyts en Peter van Oestaeyen Z, de Donckstrate O, N en W aan de herenstrate, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

27.1.1553

| WW-135-01 |

Jan Jans van Pulle wettige zone, Peter zijn broer, Cornelie hun zuster x Zymon van Yperen, Berbele hun zuster met Gielys Boeye haar voogd, Jan vanden Vloet voogd en Cornelis Willem Maes toesiender van Gabryeelken, Sthijnken en Lenaert Jans van Pulle onbejaarde kinderen waarvan Anna Willem Maes Ghijsels de moeder is, bekennen dat Aernout vanden Vloet x Agnese, de vs Jan van Pulle's zuster, een rog- en een geld­rente afgekweten heeft waarop Jan van Pulle, hun vader, gepaart was na overlij­den van zijn vader. Pand dezer rente was vs Aernouts stede tot West­doerne.

Personen:

...

| WW-136-01 |

Cornelis Jan Wouters als voogd van Marck Jans Vereyck onbejaarde kinderen Magriete en Gheertruyt, Marck Marcken Jans Vereyck zone, Marie Marcxs dr x Jan de Knoddere, Adriaen haar zuster x Anthonis Philips, verko­pen Jan Vervloet voogd en Cornelis Willem Maes toesiender van Gabryeelken, Sthijnken en Lenaert Jans van Pulle onbejaarde kinderen, en Peteren van Pulle en Berbele zijn zuster en hun nakomelingen, een rogrente. Pand is een stede met toebehoren (akte is onvolledig).

Personen:

15.2.1554

| WW-137-01 |

Jan Clement x Agnese Jannen van Tyghelt dr beloven Peteren Joes Cornelyssone een rogrente die Gheer­truyt Nijs van Tyghelt dr heffende is op vs Peter Joes Cornelyssone beempt gelegen ter Eycke. Als pand zetten zij alle goeden die vs Agnese versterven mogen van haar moeder. Ook worden vernoemd Merten Peter Claes Peters zone x Anthonye.

Personen:

12.3.1554

| WW-138-01 |

Gielys Blanckaert verkoopt Peteren van Staeyen x Magrieten vanden Wyngaerde en hun nakomelingen een geldrente die hij heffende is op goeden binnen Ww. (Deze akte betreft waar­schijnlijk dezelde transactie als die van het los blaadje f°31bis v°).

Personen:

9.4.1554

| WW-139-01 |

Cornelis van Elsacker verkoopt Jan vanden Berghe en zijn nakomelingen een deel van een rogrente die hem verstor­ven is van Lysbeth Jan Luycx dr geseten tot Loenhout, zijn moeder. Het ander deel dezer rogrente is Genne Nout Luycx dr heffende. Pand is een erve met toebe­horen dat vroeger aan Cornelis Doren Neefs zone behoorde gestaan ter Eycke tussen de gemeyne waterlaet O, de Molenstrate W, N aan de heerstrate.

Personen:

3.3.1555

| WW-140-01 |

De erfgenamen van Gheert Verheyen x Agnese te weten Cornelis Gheerts Verheyen voor hemzelf en none Adriaen zijn broer, Henrick, Jan en Sebastiaen hun broe­ders, Berbele hun zuster x Huybrecht Adriaen Joes, Corne­lie hun zuster x Nout Adriaen Joes, verdelen de erfenis. Cornelis krijgt land bij "den Ouden Molenberch". Adriaen is gepaart op een vierendeel in "den Vrouwen­beempt" en een rogrente. Henrick bekomt een beemd gelegen aan de Meer­voert. Jan krijgt een rog- en een geldrente. Sebastiaen bekomt geld- en rogrenten op Corstens van Tyghelt leen­gronden en op Nout Adriaen Joes stede op de heerstrate. Huybrecht Adriaen Joes x Berbele zijn gedeeld op het vierendeel van de stede met toebehoren waar Gheert x Agnese uitgestorven zijn gestaan op de heerstrate. Nout Adriaen Joes x Corne­lie zijn gepaart op een zelfde vie­rendeel.

Personen:

3.3.1555

| WW-141-01 |

Nout Adriaen Joes x Cornelie geven in erf­winning aan Thomase Cornelis Lenaerts en zijn nakomelin­gen een stede met toebehoren gelegen Huybrecht Roevers W, Huybrecht Adriaen Joes x Berbele O en N, Z aan tsheren­strate, op een erfpacht van renten aan Willem Jan Pee­ters, Adriaens Verheyen kinderen, Lenaert Leys erfgena­men, Wouter Michiels van Huysen, Adriane vorster Jans huisvrouw, Henrick Meryts tot Brecht, Laureys Leys als voogd van weeskinderen, Willem Fijen tot Hoochstraten, Sebastiaen Verheyen, Willem Verboven en den heren chijs. Mathijs Lauwers moet vs Thomasen de vs renten mee helpen betalen. De vs Thomaes heeft vs stede veronderpand met een zeker bedrag dat vs Nout erkent ontvangen te hebben.

Personen:

27.3.1555

| WW-142-01 |

Gheert heer Claes van Eekele natuurlijke zone, Pauwels zijn broer, Magriete hun zuster x Cornelis Jan Lenaerts zone, Peeter van Eekele voogd en Jan Adriaen Wouters toesiender van Hanneken, Neelken en Claes, de vs heer Claes onbe­jaarde kinderen waarvan Anne Jans Verheyen dr moeder is, verkopen openbaar aan Aernout vander Vloet x Agnese en hun nakomelingen land gelegen bij de Bondt, de erfgenamen Peters Verwilt en Jan Lodewijcx N, de vs erfgenamen O, Z en W aan tgasthuys van Ste Lysbeth tAnt­werpen, belast met renten en den heren chijs. Peeter van Eekele, Jan zijn zone, Claes vanden Broeke en Adriaen van Eekele, van vaders zijde, en Jan Adriaen Wouters, Corne­lis Gheerts Verheyen en Anthonis van Santvliet van moe­ders zijde, zijn hiermee akkoord.

Personen:

30.6.1555

| WW-143-01 |

Sebastiaen Verheyen x Marie Jan Claes Peters dr belenen aan Wouter Peterssone vanden Clote een rogrente die zij heffende waren binnen Loenhout.

Personen:

17.1.1556

| WW-144-01 |

Jan Huybrechs Vereyck, Katlyne Huybrechs Vereyck dr Jans zuster x Joerys Wouter Hagen en Lysbeth hun zuster met Thomaes Cornelyssone haar voogd, verdelen de erfenis hen verstorven van Huybrecht Vereyck x Heyl­wyck Claes Peters dr, hun ouders. De vs Jan bekomt rog- en geldrenten op de stede geheten "de Sterdthovel". Item nog renten op Adriaen Wouters stede en op mijvrouwe vander Mere erfgronden die zij gekocht heeft van Cornelis Wouter Hagen. Item nog een lapken vroeheyen gelegen omtrent de grave. De vs Katlyne krijgt renten op dezelde goeden als die van vs Jan en een lapken moers int Acht­maelse grave. De vs Lysbeth is gepaart op renten op dezelfde goeden als haar zuster en nog renten op Jan Corstens stede, op Peter Joes Cornelis goed, op Jan Jan Nijs weye en op Michiel van Staeyen tot Loenhout goeden. Item nog een lapken moers.

Personen:

10.2.1556

| WW-145-01 |

Peter Symon Aerts is Henrick van Staeyen tot Loenhout en zijn nakomelingen een rogrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren gestaan tot Westdoerne, het gasthuys berschot O, Neel Lauwers N, Lauwer Thijs Cools W, de gemeyne vroempte Z, belast met een rog- en een geldrente en den heren chijs.

Personen:

15.12.1556

| WW-146-01 |

Cornelis, Berbele, Anne, Magriete, Katly­ne, Cornelie, Willem en Ghijsbrecht, wettige kinderen Jan Willem Maes Ghijsels waarvan Marie Laureys Bervoets dr moeder was, voor henzelf en vervangende Cornelis(?) Jan Willem Maes Ghijsels die buytenlants is, Anthonis Teeus x Katlyne Laureys Bervoets dr, verkopen openbaar aan Mathijssen Thoen Thijs en zijn nakomelingen zaetland gelegen op "den Molendries", tghasthuys van Antwerpen N en O, Peeter vanden Broeke W, Z aan de Ackerstrate, belast enkel met den heren chijs.

21.4.1557

| WW-147-01 |

Digne weduwe wylen Aert Rommens, Cornelis, Pauwels, Jan en Aert, Aert Rombouts zonen en Lambrecht Matheeussen als voogd van Jacob Aert Rommens onbejaarde kinderen, verklaren dat zij aan (Cornelis?) Anthonis Willems x Corne­lie Gheerts Byen dr een rogrente schuldig zijn waarvoor pand is "het Hoeren" op Brekelen, Claes vanden Broeke Z, Laureys Stuyt N, Gheert Luycx met meer anderen O, Joerys Wijns en Jan van Oestaeyen W, belast enkel met den heren chijs.

Personen:

7.5.1557

| WW-148-01 |

Franck de Coninck, Willem Francxs zone, Marie Francxs Conincxs dr x Cornelis vanden Cloete, laten elk van hen een deel van een rogrente belenen door Jan Thoen Aerts en zijn medeplegers, rente die zij heffende waren op een stede met toebehoren gestaan op Brekelen, Cornelie weduwe wylen Jacob Jans en kinderen O, de heren­strate Z en W, Corstiaen Henrick Janssone N. Item nog "de Gagele", Jan de Leghe O, Aert Neel W, Petryne Henricxs dr van Wezele Z. Item nog "Vroukensbeempt", Jan de Leghe O, Gheert de Bye W en Z, de vs Petryne N. De vs Henrick, Jan, Willem, Peter, Gheert Dielys, Lysbeth en Digne (??) beloven vs panden te bewaren vrij van commer behalve renten aan Janne Lauwer Thijs zone, Jacob Jans erfgena­men, de H. Gheest alhier, Digne Jan Pullekens erfgenamen, Mathijse van Huysen, de capelryen van Loenhout, Jan Huybrechs cleermaker, Katlyne weduwe Jacobs Backers en kinderen, de vs kinderen (Henrick ... Digne) en den heren chijs.

24.6.1556

| WW-149-01 |

Petryne Lenaert Coppens weduwe met Lenaert Coppens haar voogd, Jacob Lemmen Coppens zone, Claes Lemmen Coppens, Neel Lemmen Coppens zone, Heyn van Staey­en x ..., Peter Nouts x Lynken Lemmen Coppens dr, Jan Vereyck als voogd van Jacopmijne Lemmen Coppens dr en Lenaert St... Backers als voogd van zijn drie weeskinde­ren waarvan Paulyne Lemmen Coppens dr moeder was, verko­pen Gheert Henrick Meermans en zijn nakomelingen een beemd die Petryne weduwe wylen Lambrecht Broemans gekocht had van Jan Aerts Derweuwen en Cornelys zijn broer op 12.10.1551.

Personen:

24.2.1558

| WW-150-01 |

Ghorys Jan Rommens, Dierick zijn broer, Cornelie hun zuster, Elysabeth hun zuster x Henrick Gheerts Verheyen, wier aller moeder Katlyne Wouter de Clercx dr was, verkopen Jan Mertens x Marie Jan Rommens wettige dr, zuster van vs kinderen, en hun nakomelingen hun gedeel in de helft van een geldrente hen verstorven van Elysabeth Clercx hun oude moeyken, rente op het huys "de Gulden Handt" in de Chierickstrate tAntwerpen.

Personen:

1.4.1560

| WW-151-01 |

Jan en Marie van de Wygaert verkochten een geld- en rogge­ren­te aan Anthonis Geleyns geboren te Wilmarsdonk x Marie Aerts Pauwels dochter. Pand is een hof met toebehoren te Ginhoven in bezit van Anthonis van Dietvoirt.

In de marge: Jacop van Dijck x Anna Geleyns hebben op 28.12.1598 voor de schepenen van Loenhout de rente terugbetaald. Genoteerd te Ww op 27.7.1599.

Personen:

8.8.1560

| WW-152-01 |

Brief aan de schepenen van Loenhout. Cornelis Jan Lauwers is borg gebleven voor Thoen Wouters zoon Aerts voor de koop van een paard gekocht voor 9 1/2 Kgld op een koopdag van Gylis Ghysels. Co­llecteur was Claes Goesems.

Personen:

22.12.1561

| WW-153-01 |

Geraert Lauwerys Loemans x Adriana Claes der Weeuwen dochter verkochten aan Goewaert Claes Wellens een weide "de Neer­voirt", Neel Dries Backers Z, Wyllem Nouts W, Cornelis Huygen O en de Akkerstraat N.

Personen:

12.1.1562

| WW-154-01 |

Peeter van Eeckel, schepen transporteerde zijn recht in een obligatie verleden door Peeter Imbrechts, schout te Loenhout aan Cornelis Thoens x Cornelie Wouter Berniers dochter dd 13.4.1559.

Personen:

12.1.1562

| WW-155-01 |

Cornelie Huybrecht van Huysen dochter x Jan Thoenen met Matheeus Thoenen x Magriet, Cornelis Jan x Elysabeth, Jan Thoenen als voogd van de weeskinderen van wijlen Huybrecht van Huysen hebben opgedragen verschillende 1/6 delen (zie vorige akte) aan Cornelis Jacops en Pauwels Jan Cornelis, "more solito".

24.8.1562

| WW-156-01 |

Jan Wouter Stevens x Heyweyck Huybs Verhaert dochter belooft Cornelis Bernaert Nout zoon kosteloos te houden van een roggerente die Bertelmeeus Machiels op vs Cornelis gehven had. Daarvoor hebben vs Jan Wouter Stevens en zijn vrouw hun huis te Loenhout tot pand gesteld aan "Stapelheye", Jacop van Eeckel O, Cornelis van Boogaerd Z en 's Herenstraat W.

Personen:

18.11.1562

| WW-157-01 |

Claes Claes Stuyts ook uit naam van de kinderen van zijn broer Henrick, Jan Claes Stuyts zoon, Marie Claes Stuyts dochter x Adriaen Goesems verkochten aan Henr. van Tyghelt een beemd te Brekelen 1/4 B, Peeter Claes van den Broeck O, de weduwe Jan Thoen Thys Z, Marie Wyllem Rommens weduwe W, Jorys Weyns, kescoopers (kaaskoper) en de weduwe Jan van Ostaeyen N.

juli 1563 Mr Adriaen Diericksen, "surgyn" te Brecht verklaart dat op 27.6.1563 de Heer Philips van der Meeren "met groot perikel syn been verwronghen heeft tot Brecht". Mr Adriaen Diericksen brengt verslag uit over de verzorging.

Personen:

10.6.1563

| WW-158-01 |

Magriet Meester Adriaens dochter x Machiel Cornelis van Elsacker, Cornelis Aerts Byen vanwege zijn kinderen, ter eenre. Adriaen Peeter Aerts x Christyne Adriaen Meester Adriaens dochter ter andere zijde. Zij hebben de nagelaten goederen verdeeld van Meester Adriaen Diercx x Marie Mathys van Huysen dochter.

Personen:

s.d.

| WW-159-01 |

Cornelis Vermeeren x Adriana van Tyghelt, Henr. van Tyghelt, Machiel Adriaensen x Agneese van Tyghelt, Peeter Joes als voogd van Anthonie van Tyghelt laatst weduwe van Merten Stuyts machtigen samen Nys van Tyghelt hun broer en zwager om te procederen te Woensdrecht over zekere penningen die hun toekomen van Sebaert Coenraets en nog meer andere zaken.

Personen:

13.3.1564

| WW-160-01 |

De erfgenamen van Kathalyne Rommen Wyls dochter te weten: Huybrecht Verboven ook voor zijn broer Rommen, Cornelis Jan Lauwers in naam van zijn vrouw Marie Verboven, Adriaen Wyllem Rommens en Jan Verreyck bekennen samen de aflossing ontvangen te hebben van Henr. Verheyden van een roggerente dd 17.1.1521.

Personen:

20.7.1564

| WW-161-01 |

Anthonis van Ditforts Jans gemachtigd van Marie van de Wygaerde x jonker Jan van de Wygaerde (procuratie gepasseerd te Loenhout op 27.5.1564) krijgt de toelating om zekere panden te belasten. Zij is aldus een geld- en roggerente schuldig aan Wyllem Pauwels Aerts zoon x Kathalyne Delien. Pand is een hoeve met huis en land 7 B te Ginhoven waarvan Anthonis Dielzymons gebruiker is, Peeters van Ostaeyen W, Goewaert Claes Wellens N, 's Herenstraat O Jan Cornelis Goesen Z.

Personen:

20.3.1565

| WW-162-01 |

Peeter van Eekel transporteerde aan Cornelis Anthonis x Cornelia Wouter Bernaers dochter een roggerente, schepenbrief van Loenhout dd 31.1.1534.

Daaronder: deze brief werd door Cornelis Thoens getransporteerd aan Magriet Vuytrechts.

Personen:

20.3.1565

| WW-163-01 |

Peeter van Eekel transporteerde aan Cornelis Anthonis x Cornelia Wouter Bernaers dochter een geldrente uitgereikt door Cornelis Machiels. De schepenbrief was in handen van Joris Kersti­aens, Loenhout.

Personen:

28.1.1566

| WW-164-01 |

Peeter Maes voogd van de onbejaarde kinderen Lynken, Claes en Heyn Backers, bekent dat hij volledig werd betaald door Adri­aen Machiels Verstraten van een rente van 1 pond Brabants die vs Adriaen beloofde te betalen aan de weeskinderen van Machiel Backers.

Personen:

6.2.1566

| WW-165-01 |

Wyllem van den Boogaerd junior, Cornelis van den Boog­aerd als voogd en Joes Huybrechts als toeziener van Lysken, dochter van Wyllem van den Boogaerd waar moeder van was Hilleken Ma­chiels dochter, transporteerden een geld- en roggerente aan Peeter Gielis Maes als voogd en Adriaen Machiels als toeziener van Lynken, Claes en Heyn Backers waar moeder van was Anna Machiels Verstra­ten dochter.

Personen:

6.2.1566

| WW-166-01 |

Dezelfde comparanten van vorige akte verklaren dat zij volledig betaald werden door Adriaen Machiels Verstraten voor de stede te Braken die hij van hen kocht.

Personen:

1566?

| WW-167-01 |

Brief aan de ambtman, burgemeester en schepenen van Antw. Arnout van der Vloet, Jan Lodewycx, meier, Claes van den Broeck, Anthonis Dielzymons, Symons Luycx, Jan van Yperen, Henr. Geerts van der Heyden en Jacop van Broeckhoven, schepenen, Arnout van Tyghelt, Jan Wouter wijlen Jans zoon, kerkmeesters, Peeter van Ostaeyen wijlen Jans zoon, Lenaert van Ghent, Heilige Geestmeesters, Jan Cornelis, Peeter van Eekelen, Henr. Jan Jans, Goewaert Jansen en Jan van Yperen, "setter van de Conincx bede", allen samen uit naam van de gemeente Ww machtigen Maximiliaen Beyers van Voxdael, schout, Cornelis van Ysendonck, Loenhout, Mr. Gielis Fabry, Walffaert van Egmont, Peeter Bruysels, Wylbort van den Nyewenhoven, Antw. om een proces te voeren te Antw. tegen jonker van Halmalen over een rente van Jacop Cornelis Lenaerts, Ww.

11.3.1566

| WW-168-01 |

Henr. Leys Rombouts, Cornelis Mercx x Heylken Jan Leys dochter, Cornelis Luycx x Anna Jan Leys dochter, Cornelis van Elsacker als voogd van Wouter van Elsackers' kinderen, Henr. Leys als voogd van de weeskinderen van Marie Leys Rombouts, ook als voogd van Eelen zijn zusters kinderen transporteer­den aan Gielis Steenbackers een roggerente, schepenbrief van 29.6.1534. Pand is een stede met toebehoren 5 B op Tereik, Doren Jan Meeus O, 's Heren­straat Z, W en N. Nog een tweede rente die Cornelis Van Staeyen Tymmermans, Pauwels Henr. Gielis en Marie Leys Rombouts op 18.2.1537 verleden. Pand is "den Koeydonck" 1 B op Tereik, Jan Luycx W, Neel Heyn Cornelis N e O, de beek Z.

Personen:

28.12.1566

| WW-169-01 |

Arnout van der Vloet met zijn kinderen te weten: Jan van der Vloet, Jacop van der Vloet, Cornelis van der Vloet met zijn voogd Jacop van Broeckho­ven, vs Jan van der Vloet als voogd van de kinderen van Jacop Verhallen waar moeder van was Anna van der Vloet verkochten aan Peeter van Wouwe x Kathaly­ne Jan Wyllem Claes dochter een stede met toebehoren te "Dorne" 1/4 B leen zijnde, Jan Thoen Joes O, Jan Leys Z, vs Peeter van Wouwe zijn lenen W en 's Herenstraat N. Nog een "eusel" en een stuk land gelegen aan de stede, Jan Henr W, vs Peeter van Wouwe N, Jan Leys O, Peeter Jan Aerts Z.

Personen:

20.1.1567

| WW-170-01 |

Meijer, schepenen en wethouders van Ww certificeren dat gecompareerd zijn Henr. Geerts Verheijden, schepen, Jacob Gabriels en Claes van den Broecke, Jan Cornelis Joes van de H. Geest­tafel. Zij verklaren dat Berbele Wouter Clercx dochter, weduwe van Adriaen Jan Joes overleden is te Ww, hij heeft 10 kinderen nagelaten: Huy­brecht, Cornelis, Arnout, Jan, Wouter, Peeter, Adriaen, Marie, Metten en Kathalyne. Adriaen is ongehuwd overleden. Cornelis en Jan zijn overleden, gehuwd met kinderen. Huybrecht Adriaen Joes werd aangesteld tot voogd en Jan Leijs Boets, Ekeren, werd toeziener van de weeskinderen van Cornelis Adriaen Joes. Kerstenen van Tychelt werd toeziener van de weeskinderen van Jan Adriaen Joes.

Personen:

29.1.1567

| WW-171-01 |

Mathys van Marum, Mathys Wyllems, voogd en Jan Adriaenssen Lauwers toeziener van Betken, Kathalyne, Hanneke, Lenaert, Gheert, Cornelia en Adriaen Mathys, zijn kinderen, waar moeder van was Tanneken Peter van Stecho­ven dochter hebben een stede met huis en toebehoren verkocht 12 G in "het Putsche Venne", Lauwerijs Stoffels Z, Jan Peeter Hermans kinderen en Lauwerys Jan Mercx W, Jan Lauwers N, Anthonis Peeter Ghens en Lauwers Stoffels O aan Anthonis Jan Verhoeven. De stede was belast met 7 veertelen rogge aan Jan opt Perclay, Antw. 2 veertelen rogge aan Cornelis Ghysels, 6 1/2 Rgld aan Jan Lauwers, Wildert, 3 Rgld aan de weeskin­deren Jan Dierck, 2 Rgld aan de H. Geest van Kt, 20 st. aan Adriaen Adriaen Thoen Wyllems.

9.2.1567

| WW-172-01 |

Jan Thoenen x Cornelia Huybrechts van Huysen dochter, Cornelis Cornelis Jansen x Lysbeth Huybrechts van Huysen dochter, Mattheus Anthonissen x Margriete van Huysen, vs Jan Thoenen en Anthonis Couwenbrechts als voogd en toeziener van de weeskinderen van + Huybrecht van Huysen x + Cathalyn Henr. Tsmolenaers dochter, samen als erfgenamen van + Marie Henr. Diercx dochter x + Huybrechts van Huysen voor deze helft en Jan Cornelis voor de andere helft hebben verkocht aan Merten Thomas, een weide "de Weyde Weyde" omtrent "Delbroeck", Adriaen van Houte O, Gheert van Ostaeyen weduwe Z en W, Jan Rommens N, belast met 6 moken rogge aan Arnout van de Vloet, voor de "commer" geven de erfgena­men als borg 1 Rgld uit 2 Rgld en 5 st. en 2 veertelen rogge die de erfgenamen hadden van Pauwels Jan Cornelis op de Kleinenberg.

Daaronder: Merten Ooms bekent land en weide verkocht te hebben en verklaart Claes Welle, salvo dat hij nog belast heeft 2 1/2 veertelen rogge te kwijten met 15 pond Brabants.

2.5.1567

| WW-173-01 |

Wyllem van Gent x Cornelia van den Bogaerde transpor­teerden aan Wyllem Polmans een rente van 11 "moken" rogge volgens schepenbrief van 18.11.1553 overgegeven te Loenhout van Jan Nys Peeter op 22.2.1563.

Personen:

29.5.1567

| WW-174-01 |

Cornelis Jans van Huysen, Marie van Huysen x Jacop van Ostaeyen, Jan van Huysen, samen voor de kinderen van Jan Abrahams van Huysen ter eenre, Jan Abrahams als vader en voogd dan Adriaen van Huysen, waar moeder van is Magriete Jan Aert Neels dochter ter andere zijde. zij komen overeen dat de voorkinderen en het nakind ieder evenveel zullen krijgen uit de erfenis van hun vader. De voorkin­deren zullen hun deel krijgen in de goederen van wijlen hun moeder Adriana Bernaers van den Broecke dochter. Het nakind zal het patri­moni­um krijgen van haar moeder. Magriete zal het vruchtgebruik hebben zolang haar man leeft.

Personen:

10.10.1567

| WW-175-01 |

De schout en schepenen van Loenhout laten weten aan de wethouders van Ww dat voor hen gecompareerd is Lambrecht van Ostaeyen, vorster te Ww. Hij verklaart onder eed dat Anthonis Dielzy­mons en Joesen Loecx een vonnis heeft bekomen tegen Jan en Adriaen Haest.

11.1.1568

| WW-176-01 |

De schout, schepenen, kerkmeester en de Heilige Geest­meesters betuigen hun akkoord met het rekwest van 30.12.1567 vanwege Quiryn en Lauwerys Lauweryszoon en Franck Joesen als pachters van "den imposten" van de vierschaar te Ww waarbij tussen oktober en acht dagen na Pasen alle feesten en bruiloften, vergaderin­gen, schutterijen en dergelijke feesten verboden werden, uit oorzaak dat de pest was uitgebroken te Rijkevorsel. Te Brecht en te Loenhout werden gelijke verboden uitgevaardigd. Temeer daar ook in 1532 te Ww de pest heerste en in 1557 te Ww meer dan 320 personen aan de pest gestor­ven zijn.

3.2.1568

| WW-177-01 |

Peeter van Wouwe, Wyllem van Wouwe Wyllemszoon, Peeter Claes van den Broeck als voogd van Nelken Diercx van Wouwe dochter waar moeder van was Genne Jan Heestermans dochter, Gabriel van Wouwe x Augustyn Jan Byen, Magriete van Wouwe x Adriaens Elisabeth Mertens, Mechtelt Wyllems van Wouwe dochter x Marcus Jan Mertens, Cornelis Thoen Thys als voogd van Nelken Lauwers Thoen Thys dochter waar moeder van was Marie Wyllems van Wou­we, samen erfgenamen van Wyllems van Wouwe hebben gekaveld en gedeeld.

Peeter van Wouwe is bevallen: een stuk land "den Bremacker" Jan Mertens O, Peeter Jan Rens W, Cornelis Mertens Z, Jan de Bie N. Nog een stuk land "'t Gelleken", nog een beemd in "den Buynder".

Wyllem van Wouwe is bevallen: een stuk land "den Daelacker in den Antwerp­schen acker", nog de helft van "den Heybempt", nog 1 G land in "den Doren­boom".

Nelken Diercx van Wouwe dochter is bevallen: 2 G land, nog "Baey­ens Bempt" waarvan Adriaen Ghysbrechts de andere helft bezat, nog een deel van "den Doren­schen Gaghel".

Magriete Wyllems van Wouwe is bevallen: 2 G land, de andere helft van "Baeyens Bempt", nog een deel van "den Dorenschen Gaghel".

Gabriel Wyllems van Wouwe is bevallen: 1 G land, nog 1 G in "den Daelacker", nog de helft van "den Heybempt".

Mechtelt Wyllems van Wouwe is bevallen: "den Baenacker", nog de helft van "'t Gelleken", nog een beemd "den Buynder, en nog een weide.

Nelken Lauwerys dochter is bevallen 1 G land, nog 1 G in "den Daelacker", een weide "den Dyck" enz.

23.2.1568

| WW-178-01 |

Jan Peeters x Clara Jan Peeters dochter hebben een rente van 3 veertelen rogge getransporteerd aan Jan Diercx junior geheven te Loenhout volgens brief van 28.8.1490 en volgens een schepenbrief van 6.8.1419.

23.2.1568

| WW-179-01 |

Cornelis Jan Abrahams is een roggerente debet aan Anhonis Dielzy­mons en Anna Machiels van Huysen dochter. Bepand op een stede met huis en toebehoren op Tereik, Thys Vervoirt erfgena­men O, 's Herenstraat Z, Jan Abra­hams W, Cornelis Pauwels Gheens N, belast met 6 veertelen rogge aan Henr. van Huy­sen kinde­ren en 1 Rgld aan Cornelis van Staeyen.

Personen:

3.3.1568

| WW-180-01 |

Marie Jan Cleys dochter laatst weduwe van Jan Machiels van Huysen, met Lauwerys Peeter Claes haar voogd ter eenre, Wouter Machiel van Huysen en Machiel Henr. Mertens ter andere zijde hebben de goederen van wijlen Jan Machiels van Huysen gescheiden en gedeeld.

Marie krijgt alle "haeffelycke" goederen behalve de klederen en het linnen, daarvoor neemt zij alle schulden van het sterfhuis voor haar rekening.

Wouter Machiel van Huysen en Machiel Henr. Mertens krijgen een rente van 3 Rgld die Jan Machiels geheven had op de goederen van Wyllem Cheels op 's Herens­traat, Marie zal daarvan de pacht krijgen.

Personen:

14.3.1568

| WW-181-01 |

Jan Lauwers heeft een rente van 20 st. grote Brabants getransporteerd aan Jan Peeter Nys, schepenbrief van Ww op 10.8.1530. Jan Peeter Nys heeft deze rente dan getransporteerd aan Quiryn Lauwerys, schoenmakerszoon en Marieken en Adriaenken, zijn zusters, met Claes Cornelis Claes, Loenhout hun voogd. Deze hebben dan op hun beurt de rente getransporteerd aan Gielis van Houte alias Steen­backer.

7.5.1568

| WW-182-01 |

Jan Cornelis Joes, hovenier van de Heer van der Meeren verklaart dat hij van de Heer in pacht gekregen heeft: zijn hoeve met huis, schuur, stallingen met toebehoren 7 1/2 B te Ginhoven bij het Hof van de vs Heer gelegen aan de straat om naar Loenhout te rijden O, Joeris Wouters N, Wyllem Verwylt W, het gasthuis van Antw. Z. Nog een stuk land "den Haeck" en een stuk land op "den Hooghen Acker" 2 B, het gasthuis van Antw. O, Cornelis de Bruyne N en W, Joeris Wouters Z. Nog een weide 1 B Anthonis Dielzymons O, Huybrecht Verboven N, 's Herenstraat W, Anthonis Jacop Thoens Z. Een weide "'t Hey­block" 1 B aan de Heer van der Meeren O en N Goewaert Claes Wellens W en de juffrouw van de Weyngaerd Z. Een beemd "de Reep" 1 B en een beemd "den Briel" 2 beemden in "de Bosch­beemden". Een heiblok 6 B op de Veldvoort. Alles tesamen gepacht voor 68 Kgld in koren 16 1/2 sester rogge, te betalen half maart, uit welke vs hoeve jaarlijks is gaande naar de erfgenamen Adriaen Schuyt, 8 sester rogge en 6 pond Brabants aan Mr. Gielis Brugmans. Indien hiermede niet "plaats" genoeg zou zijn zo heeft de Heer alsnog verbon­den zijn "haeff en hooff wesende meest in herten schaliëndacke" met een schone boomgaard daaraan gelegen met rondom een dorenhaag 3 B. Daarbovenop nog een windmolen en een rosmolen met een woning voor de molenaars en 1 B land samen verpacht aan Claes Jans zoon, molenaar voor een termijn van 12 jaar voor 256 Rgld per jaar. De herstellingen moet de molenaar zelf doen.

22.8.1568

| WW-183-01 |

Peeter van Eeckel ter eenre, Peeter Imbrechts ter andere zijde hebben hun geschillen bijgelegd welke voor het gerecht van Loenhout dienden.

23.8.1568

| WW-184-01 |

Peeter Imbrechts, Anna Imbrechts x Pauwels Arben?..., Magdalena Imbrechts x Peeter van Eeckel geven volmacht aan Peeter Beyers van Voxdael om een overeenkomst te sluiten met de erfgena­men van Jan van Naelden?, voorts om te compareren te Melschen in Vlaanderen over de inventaris van de nagelaten goederen van wijlen Gielis de Leuve, priester, en te procederen voor "alle Heren hoven".

11.1.1569

| WW-185-01 |

Jan Geerts Verheyden x Katlyne Wouter Henr. Gilis verkochten aan Gabreelen Henr. Gilis een stede met huis, hof, land, weide en heide gelegen over de Brug, Matheeus Lauwers O, Maximili­aen Beyers Z en W, 's Herenstraat N. Nog een beemd 1/2 B aan "'t Berschat" W, Wouter Henr. Gilis erfgenamen Z, Goosen Thoens N, Thoen Jan Heyns erfgenamen O. Nog een weide "de Vloeyen", de beek N, Jan Verryt O, Gheert Peeter Neeffs Z, Adriaen van Eeckel W.

Personen:

11.1.1569

| WW-186-01 |

Gabreel Henr. Gilis, Pauwels Henr. Gilis als voogd en Nys Peeters van Bavele als toeziener der weeskinderen van vs Gabreel, verkochten aan Jan Geerts Verheyden x Katlyne Wouter Henr. Gilis dochter een stede met huis, hof, land, weide en heide, achter de Brug, Jan Wouter Henr. Gilis N, Adriaen van Eeckel Z, de Vroente O, 's Herenstraat W. Nog de helft van een beemd "de Neer­voirt" 1/4 B waarvan Jan Verheyden de andere helft bezit, Jacop Meeus O, de beek Z, vs Jan W, de Akkerstraat N. Nog een weide 1/2 B achter de Brug, Gillis Vleminck N en W, Jan Wouter Henr. Gilis Z en O. Nog een heiblok aan "de Wippe" 1 B, Jan Wouter Henr. Gilis W en N, Mer­chelis Peeter Chels O, de vroente Z.

Personen:

25.1.1569

| WW-187-01 |

De erfgenamen van Claes Dictus te weten Dictus Claesen, Jan, Geraert en Pauwels, allen broers en hun zusters Marieke x Sebastiaen Moers, en Margriete x Cornelis Adriaens, allen samen voor hun zuster Katharyne absent zijnde. De erfgenamen van wijlen Magriet Wyllem Jans te weten Adriaen Jan Wyllem Jans en zijn zusters Katha­ryne x Peeter Jan Theeus, Marieke x Jan Peeters. De erfgena­men van Peeter Dictus te weten Dictus, Mathys, Peeter, Merten, allen broers, en hun zuster Lynken x Hans Tsmeyers, de vs erfgenamen samen voor hun zuster Katharyne absent zijnde. Marieken Dictus Vermoelen dochter, weduwe van wijlen Cornelis Lauwers met haar voogden Lauwerys Henr. zoon en Henr. Geerts Verheyden. Samen verkoch­ten zij aan Dictus Claesen x Marie Cornelis Henr. Thys dochter een stede met huis, hof, schuur, schaapskooi, turfhuis en toebehoren met een weide daaraan, Cornelia Dictus erfgenamen O, Jonker Schuyt Z, de erfgena­men van Magriet van Staeyen W, 's Herenstraat N.

Personen:

9.4.1569

| WW-188-01 |

Adriaen van Houte ook als voogd voor de kinderen van Anna van Houte en voor de kinderen van wijlen Digne van Houte, zijn zusters, Claes Goessens ook als toeziener voor de kinderen van Corne­lie Wyls van Marum weduwe en Adriaen van Elsacker voor Cornelia, zijn vrouw, Cornelis Gielis Ghysels ook voor zijn zusters en broers, Adriaen Huybrechts x Kathalyn van Houte, Mathys van Marum ook voor Marie, zijn zuster, Jan de Lege voor Cornelie, zijn vrouw en voor Adriaen van Houte, samen erfgenamen van wijlen Adriaen Anthonis Meeus verkochten aan Digne Jan Praeyns weduwe hun deel in deze erfenis.

25.7.1569

| WW-189-01 |

David de Coninck is een rente van 3 sester rogge debet aan Gilis van Hontele alias Steenbacker x Kathalyn. Bepand op de helft van een hof met huis op Tereik 10 B, nu verhuurd aan vs Gilis.

Personen:

2.1.1570

| WW-190-01 |

De schout en schepenen van Loenhout laten weten aan de schepe­nen van Ww dat voor hen compareerden Cornelis Lambrechts van Ostaeyen, vorster te Ww betreffende een zaak tussen Cornelis Jan Abrahams, Cornelis van Staeyen, Joesen Loecx en Jan Dorens.

Personen:

12.1.1570

| WW-191-01 |

Peeter van den Broecke Claes zoon, Pauwels van den Broecke, Jan van den Broecke, Cornelis van den Broecke met zijn voogd Peeter Beyers en Claes van den Broecke allen broers, Christina Claes van den Broecke x Mathys Thoen Thys, Magriet Claes van den Broecke x Leys Bervoets, Marie Claes van den Broecke x Jan Lauwers, allen zusters sterk gemaakt met Jacop van Broeckhoven, schepen, allen samen machtigen zij hun vader Claesen van den Broecke Peeters zoon om zijn stede te Brekelen, Joeris Weyns erfgenamen O en Z, Adriaen Jan Wyllem Jans W, de Beemdstraat N, te belasten. Er is ook sprake van een schepenbrief van 10 veertelen rogge van 15.9.1438 waarvan Dierck Thoen Coppejans uitreiker was.

Personen:

6.3.1570

| WW-192-01 |

Jordaens Aerts zoon van Breda heeft de aflossing van een rente ontvan­gen van Mr. Jan Hegge.

Personen:

17.4.1570

| WW-193-01 |

Merten Thomas Neelkens x Dimpna Jan Cornelis dochter zijn een rente van 1 sester rogge debet aan Jan Adriaen Machiels. Bepand op het versterf van zijn moeder Berbele Thomas Neelkens weduwe en op het versterf van Jan Cornelis, vader van zijn vrouw.

Personen:

s.d.

| WW-194-01 |

Peeter van den Broeck, Pauwels van den Broeck, Jan van den Broeck, Claes van den Broeck, Lauwerys Bernaerts x Magriet Claes dochter, Jan Lauwers x Marie Claes van den Broeck dochter, Mathys Thoen Thys x Christyn verkochten aan Thomas Schoeffs. De akte werd niet ingevuld!

Personen:

20.4.1570

| WW-195-01 |

Gabriel van den Blecke, voogd van de nakinderen van Gilis Byen heeft zeker vonnis gekregen voor de schepenen van Ww op 20.2.1570 jegens Geerden Vorselmans die toeziener was van de vs nakinderen.

Personen:

21.8.1570

| WW-196-01 |

Peeter van Ostaeyen en zijn broer Jacop van Ostaeyen, Cornelis van Elsacker x Marie van Ostaeyen, Cornelis Jan Hoevel­mans x Heywych van Ostaey­en, Anthonis Thomas x Kathalyn van Ostaeyen, machtigen voor een bepaalde zaak Jan van Ostaeyen, procureur te Brecht.

Personen:

13.10.1570

| WW-197-01 |

Jan Abrahams van Huysen bekent dat Marie Cornelis Abrahams van Huysen dochter x Geerden Aert Lenaert een rente van 2 veertelen rogge hadden uit een rente van 1 Sester rogge die Abraham van Huysen hun grootvader op 2.5.1562 beleend heeft aan Marie van Huysen en Magriet Gabriels Verhaert dochter.

Daaronder: Marie Cornelis Abraham van Huysen dochter x Geert Aert Lenaerts heeft deze vs 2 veertelen getransporteerd aan Huybrecht Leys.

Personen:

24.3.1571

| WW-198-01 |

Johanna Geert Weyns dochter met haar voogd Lenaert Huybs heeft de aflossing ontvangen van een rente van 3 veertelen rogge van Lauwerys Maes waarvan de originele brief van Loenhout verbrand is.

22.4.1571

| WW-199-01 |

Peeter Thomas van Dietvoort is een rente van 1 sester rogge debet aan Adriaen van Aken als voogd van de kinderen van Thomas van Aken. Bepand op 1/6 deel dat Peeter Thomas van Diet­voort verstorven is van zijn moeder Anna van Huysen.

Personen:

1571?

| WW-200-01 |

Claes van den Broecke machtigt Cornelis van Ysendonck, procureur te Loenhout om alle geschriften enz. in te zien die voorgedragen zijn in de griffie van de Raad van Brabant.

Personen:

22.9.1571

| WW-201-01 |

Betwisting tussen de Heilige Geestmeesters van Loenhout ter eenre en Harman Guldens ter andere zijde.

23.10.1571

| WW-202-01 |

Pauwels Jan Cornelis, Mertens Domas x Digne Jan Cornelis, Pauwels Jan Cornelis als voogd en Jan Dueren als toeziener van de kinderen van Geleyn Jan Cornelis waar moeder van was Magriet Hecdorens van Huysen, Lysbeth Jan Cornelis dochter weduwe van wijlen Cornelis Willem Henr. Diercx met haar voogd Henr. Verheyden, Wouter Augustyns als voogd en Pauwels Jan Cornelis als toeziener van de kinderen van vs Lysbeth Jan Cornelis dochter hebben de nagelaten goederen van Jan Cornelis verdeeld, gelegen te Braken.

Personen:

12.11.1571

| WW-203-01 |

Jan Hecdorens van Huysen verkocht aan Jan Oom Jans zoon een stede met huis en toebehoren 4 B op Tereik, Jans Coninckx erfgenamen Z, O en W, de kinderen van Hector van Huysen N.

Personen:

s.d.

| WW-204-01 |

Adriana Mathys van Schaluynen dochter x + Jan Oom Jans zoon met Anthonis Dielzymons en Anthonis Dietvoirt haar voogden, Jan Mathys van Schaluynen, toeziener en Pauwels Jan Cornelis als voogd van de weeskinderen van wijlen Jan Oom Jans zoon bekennen dat zij jaarlijks 4 veertelen rogge moeten uitreiken van de verkoop van de stede van Jan Oom aan Jan Hecdorens van Huysen.

Personen:

15.10.1571

| WW-205-01 |

Dierck Thoens en zijn broer Cornelis Thoens ook voor hun andere broer Jacop Thoens, Geert Luyck x Kathalyn Thoens, Wouter Augustyns x Marie (Thoens), Wyllem van Ostaeyen x Adriana (Thoens), vs Dierck als voogd voor de weeskinderen van Jan Thoens, samen als erfgena­men van Anna, hun zuster weduwe van Jan Kerstens geven procuratie aan Cornelis Yskens.

Personen:

4.3.1572

| WW-206-01 |

Cornelis Waeffelaerts heeft de aflossing ontvangen van een rente van Geert Lauwerys Loomans, schepenbrief van Loenhout 11.9.1564.

Personen:

9.6.1572

| WW-207-01 |

Gabriel Henr. Gielis, Cornelis Adriaen Huybrechts x Cornelia Gabriel dochter, Jan Wouters als voogd van de onmondige kinderen van vs Gabriel beloven Peeter Beyers van Voxdael schadeloos te houden van 6 Kgld en 2 veertelen rogge die Claes Jacops, molenaar te Ww geheven had op Gabriels' stede en op een stuk beemd dat vs Gabriel verkocht aan Peeter Beyers. Gabriel heeft daaraan verbonden zijn stede achter de kerk over de Brug en nog een weyde in "de Vloeyen" als bijpand verbindt Gabriel nog een rente uitgereikt door Joeris Peeter Diercx voor de schepenen van Loenhout.

Personen:

4.2.1573

| WW-208-01 |

Jan Diercx x Krystyn Jan van Ostaeyen dochter, Jan Adriaen Machiels x Cornelia Jan van Ostaeyen dochter, Cornelis Cornelis Aert Rommens x Maria Jan van Ostaeyen dochter zijn een rente van 4 Kgld debet aan Pauwels Aert Rommens x Tanneken Pauwels. Bepand op een stuk land te Deurne in de Bleken, Peeter Jan Aerts N, Neel Mertens erfgenamen W, Adriaen Luycx Z, "de Bawa­terlaet" O. Bijpand is een stede met huis en toebehoren te Brekelen, Geert Luycx O, Joris Wyns N, 's Herenstraat Z en W.

Personen:

2.3.1573

| WW-209-01 |

Digne Govaert Claes Wellens met haar voogd Jacop Meeus constitueert Anthonis van Dietvorst, Loenhout.

20.2.1573

| WW-210-01 |

Wyllem Hegge heeft laten belenen van Jan Jan Wyllems 2 veertelen rogge (uit 6 veertelen) die Jan Wyllems uitreikte. De andere 4 veertelen behoren aan zijn zuster Marie Jan Hegge dochter. De 6 veertelen werden verleden door Denys Jan Hegge aan Jan Hegge in 1489. Pand is een stede te Neerven, Loenhout, Cornelis Gielis van de Wyn­gaerde N en Z, Jacop Pauwels O, 's Herenstraat W.

Personen:

9.11.1573

| WW-211-01 |

Peeter van den Broecke Claes zoon, Pauwel en Jan Claes zoon van den Broecke met hun voogd Cornelis van den Broecke, Christyn Claes van den Broecke dochter x Mathys Thoen Thys, Magriet Claes van den Broecke dochter x Leys Bernaerts, Marie Claes van den Broecke dochter met haar voogd Henr. Verheyden "ratifice­ren, approberen en lauderen" dat hun van Niclaes van den Broecke ter eenre en Cornelia Waeffelaerts x + Pauwels van den Broecke ter andere zijde voor de schepenen van Antw. op 8.6.1571 compareerden.

Personen:

6.7.1574

| WW-212-01 |

Magriet Peeter Hovelmans met haar voogd Cornelis Nys heeft een roggerente laten kwijten door de erfgenamen Peeter van Ostaeyen. De rentebrief kon zij niet meer vinden. Zij belooft behoor­lijk kwijting te geven door Maria, Machiels van Elsackers' huisvrouw, voordochter van vs Magriet.

Personen:

8.1.1575

| WW-213-01 |

Cornelis Lambrecht van Ostaeyen, vorster zal zijn 7 kinderen waar moeder van was Tanne Goosen Jan Aerts dochter opvoeden tot het jongste 18 jaar zal geworden zijn te weten: Marie, Neelken, Thoenken, Martyne, Maximiliana, Dimpna en Lambrecht. Voogd van de kinderen is Peeter Lambrecht en toeziener is Cornelis Goosens. Daarvoor krijgt de vader alle nagelaten goederen van zijn overleden vrouw. Als de kinderen trouwen moet hij aan elk kind 5 Rgld geven. Hij woonde aan de Plaats in "St Joeris".

Personen:

s.d.

| WW-214-01 |

Jan van de Vloet, Cornelis van de Vloet met Jan Cornelis van de Vloet zijn voogd, Marie van de Vloet x Mathys Pellens, Mr. Chri­stoffel Christoffels Honaerts x Christelken Jacops Vervloet dochter. De vs Jan Vervloet Arnouts zoon als voogd en Jan de Bie als toeziener van Jan, Mariken en Anthonia Jacops Vervloet zijn voorkinderen, Cornelis Pauwels Zymons als voogd van Jacop en Wouter Jacops Vervloet zijn nakinderen waar moeder van was Maria Wouters van de Cloot dochter, Thomas van Heester x Maria Jacops Verhallen dochter, Peeter Jans van Pulle, voogd en Jan Cornelis Vervloet, toeziener van Hendrick, Reynier en Anna, kinderen van wijlen Jacop Verhallen x + Anna Aernouts Vervloet dochter hebben de nagelaten goederen van Arnout van de Vloet, hun vader en grootvader. Cornelis van de Vloet krijgt een stede met huis, hof, stallen, schuren enz. op de Biest, waar vs Arnout van de Vloet uitgestorven is. Cornelis moet aan de andere "clusters" ieder 100 Rgld geven. Hij mag de stede niet verkopen "tenwaere in grooten noot".

Personen:

22.2.1575

| WW-215-01 |

Wyllem Polmans transporteerde aan Wyllem van den Bogaert als voogd van Anthonia van Geent een rente van 2 veertelen rogge welke Katharyn Nout Peeter Nouts dochter met Joes en Adriaen Jan van Elsacker uitreikten aan Wyllem Pomans x Marie Henr. Leys Rombouts dochter op 10.11.1545 voor de schepenen van Loenhout.

1.3.1575

| WW-216-01 |

Jan Vervloet Arnouts zoon, Marie van de Vloet x Mathys Pauwels, Mr. Christoffer Hoenaerts x Christoffera Jacops Vervloet dochter, Jan Vervloet als voogd en Jan de Bie als toeziener van Jan, Mariken en Anthonia Jacops Vervloet voorkinderen, Cornelis Pauwels Zymons als voogd van Jacop en Wouter Jacops Vervloet nakinderen waar moeder van is Marie Wouters van de Cloot dochter Thomas van Heester x Marie Jacops Verhallen dochter, Peeter Jan van Pulle als voogd en Jan van Achtmael als toeziener van Henr., Reynier en Anna Jacops onbejaarde kinderen waar moeder van was Anna Arnouts van de Vloet dochter verkochten openbaar aan Peeter van Pulle en Maximi­liaen Beyers van Voxdael die de koop overgaven aan Cornelis van de Vloet. Een beemd "Blochuys" gelegen voor de stede van Cornelis van de Vloet aan de Biest. Een stuk land "de Boeyn" ten noorden van de kerk.

Personen:

14.3.1575

| WW-217-01 |

Jan Jacops ook voor zijn zuster Elisabeth met Jan Geert Bevers, haar man, Marie Jacops Lenaerts dochter x Henr. van Brel, Magriet Jacop Lenaerts dochter x Gabriel Jan Nouts, de weduwe van Jacop Cornelis Lenaerts de jonge ook voor Leonora Jacop Lenaerts dochter x Machiel Mertens hebben de goedere en lenen verdeeld nagelaten door Jacop Cornelis de oude.

Jan Jacops en zijn zuster Elisabeth zijn bevallen: een stede met huis op de Veld­voort, leen zijnde, "Theylich Geestblock" en "de Schooten".

Marie en Magriet en de weduwe van Jacop Lenaerts ook voor Leonora krijgen samen een stede met huis op de Veldvoort en een stuk land daar tegenover, nog een weide te Braken en "den Braken­bempt" alle percelen zijn belast met renten.

6.3.1575

| WW-218-01 |

Mr. Peeter de Cuyper verkocht aan Geert Vorselmans Geerts zoon een stuk land "den Berch" op Tereik, de vroente W en Z, Jan Dorens O en N.

Personen:

6.3.1575

| WW-219-01 |

Mr. de Cuyper verkocht aan Cornelis Jan Abrahams een stuk land "Lilloo" op Tereik belast met een sester rogge grondcijns aan Jan de Decker, Zt.

Personen:

6.3.1575

| WW-220-01 |

Jan Abrahams van Huysen als voogd van Cornelis Henr. van Huysen waar moeder van was Anthonia Peeter Smits heeft een roggerente laten kwijten van Mr. Peeter de Cuyper geheven door het weeskind op de stede op Tereik waarop Cornelis Peeter Nys woont.

Personen:

8.2.1575

| WW-221-01 |

Jan van Wellen zoon, schout te Loenhout kocht "den Boey­donckbempt" van Jan Maesen Cornelis die de beemd kocht van Mr. de Cuyper met opdracht van Jan Brans, vorster te Loenhout.

7.11.1575

| WW-222-01 |

Jacop van Nyspen x Magdalena Kersten van Tyghelt zijn debet aan Peeter Vorselmans x Christyne van Tyghelt een rente van 4 Rgld verbonden aan het versterf dat vs Magdalena zal toekomen van haar vader Kersten van Tyghelt.

Personen:

12.4.1576

| WW-223-01 |

De erfgenamen van Peeter Huyben x Kathalyn Peeters van Marum dochter te weten: Huybrecht Peeters, Marie Peeter Huyben dochter x Jan van Bavel, Heylwych Peeter Huyben dochter x Nout Nouts de Bruyne, Govaert Huyben, voogd en Cornelis Dries, toeziener van Adriana Peeter Huyben dochter, vs Nout de Bruyne als voogd en Merck Jansen als toeziener der weeskinde­ren van Jan Nouts de Bruyne hebben de goederen gelegen te Gooreind verdeeld.

Personen:

12.5.1576

| WW-224-01 |

Henr. van Hout Anthonis zoon bekent dat hij betaald werd door Adriaen Machiels Verstraten alias van Houte van een geld- en roggerente, volgens schepenbrief die Adriaen Verstraten Anthonis van Houte zijn vader had verleden, waarvan de brief verloren is gegaan. Nog een rentebrief op Wyllem van den Boogaerde, Loenhout.

Personen:

12.5.1576

| WW-225-01 |

Heer Cornelis van de Vloet bekent dat hij van de ver­kochte erfgoede­ren van Arnout van de Vloet aan de kinderen van zijn broer Jacop van de Vloet waar moeder van is Marie Wouter van de Clootte weten: Jacop en Wouter 164 Kgld 12 st. 1 oord schuldig is. Hij zal de kinderen bijhouden tot hij de som betaald heeft.

Personen:

18.4.1578

| WW-226-01 |

Jan Henr. Jans zoon, Huyb Henr. Jans zoon, Elisabeth Henr. Jans dochter x Jan van den Wyngaerde, Cornelis Jansen, voogd en Henr. Jan van den Bolcke, toeziener van de 4 weeskinderen van wijlen Kathalyn Henr. Jans dochter waar vader van is Jan Jansen van den Bolcke, samen erfgenamen van wijlen Henr. Jan Jans hun vader en grootvader hebben zijn nagelaten goederen verdeeld. Zijnde het woon­huis, "de Voirt Heyninge", "d'Acker Weyde", "den Huysac­ker", "Thex­ken", "Buyntken", "Cattegat", "'t Voirste End", "Dorenlant", "'t Hooch Buyn­der", "Cleyn Buynder", "Doren Weyke" enz.

Personen:

20.5.1578

| WW-227-01 |

Magriet Lauwerys Adriaens dochter laatst weduwe van Peeter Verbuyten, met Adriaen Henr. haar man zijn debet aan Jan Nys Jans zoon de jonge een rente van 4 Rgld. Bepand op de stede op 't Hillo die haar vorige man Peeter Verbuyten kocht van Lauwer Corne­lis Lauwers, haar zoon (waarschijnlijk uit een vorig huwelijk).

12.5.1579

| WW-228-01 |

Mr. Jan Hegge en Jan Joes, voogden van de kinderen van Wyllem Jan Hegge hebben 11 pond Brabants ontvangen van Gielis Jan Gielis. Daarvoor mag hij het deel van de onbejaarde kinderen in de heivelden gelegen in "Marum Hoeck" te Loenhout voor 8 jaar gebruiken. Daarna zal hij de 11 pond terug krijgen.

In de marge: op 5.2.1596 bekent Jacop Jan Geertsen als erfgenaam van de goede­ren van wijlen Gielis Jan Gielis dat hij betaald werd van de 11 pond door Gabriel Jan Gabriels x Cornelia Mr. Jan Hegge dochter.

Personen:

16.8.1579

| WW-229-01 |

Adriaen Henr. Vos ter eenre, Lauwer Adriaen Lauwers, voogd van de kinderen van Peeter Verbuyten waar moeder van is Magriet Lauwer Adriaen dochter ter andere zijde, zijn overeengeko­men dat Petroneela het voorkind van Peeter Verbuyten en de nakinde­ren die Adriaen Henr. Vos nog zou kunnen verwek­ken bij vs Magriet later de erfenissen gelijk zullen verdelen.

3.5.1576

| WW-230-01 |

Machiel Verstraten Machiels zoon en zijn broer Peeter en hun zuster Cornelia hebben de renten verdeeld verstorven van hun ouders Machiel Verstraten x Adriana Peeter Thoens.

Personen:

15.1.1580

| WW-231-01 |

Cornelis Peeter Hovelmans, ter eenre, Peeter Jan Hovel­mans, voogd en Wyllem Verboven Rommens zoon als toeziener van Heywyck Cornelis Peeter Hovelmans dochter waar moeder van was Kahalyn Rommens Verboven dochter ter andere zijde komen overeen dat Cornelis Peeter Hovelmans zijn 7 kinderen gedurende 8 jaar zal opvoeden beginnend half maart 1580 Hij moet zijn dochter naar school laten gaan en daarna moet ze te Breda 2 jaar leren naaien bij zijn moei Cornelia. De vader zal daarvoor de erfgoederen gedurende 8 jaar mogen gebrui­ken.

Personen:

7.3.1580

| WW-232-01 |

Z... Wouters x Tanneken Jan Henr.(van den Blecke) dochter, Adriaen Jan Henr. (van den Blecke) zoon, Jacop van Nyspen, voogd en Peeter van Pulle, toeziener van de weeskinderen van Jan Henr. (van den Blecke) te weten Henr. en Jan waar moeder van was Berbele Jan van Pulle dochter, ter eenre. Peeter Thys x Cornelia Henr. van den Blecke dochter waar moeder van was Kathalyn Mortelmans, Gabriel Jan Joes zoon en zijn zusters Berbele en Kathalyn waarvoor responderen hun vader Jan Joes en Cornelis hun oudste broer, ter andere zijde. Zij verdelen de nagelaten goederen van Henr. van den Blecke in 2 delen. De eerste partij krijgt het woonhuis en een deel van de schuur, een weide "Groot Eusel" en een weide "Deven Veldeken". De tweede partij is bevallen: het bakhuis en een deel van de schuur, "Thoen Thys Bempdeken", "den Calverbruel", "het Geerhoeckxken", "Henr. Byenbempt", "den Oistersten Gaghel".

Personen:

5.3.1580

| WW-233-01 |

Adriana Wyllems van Ostaeyen weduwe met haar man Jan van Mynhem ter eenre. Lenaert van Ostaeyen x Marie Wyllems van Ostaeyen dochter, Peeter Beyers van Voxdael, voogd en Niclaes Jacops zoon, toeziener van Tanne­ken, Cornelis, Adriaenken en Wyl­lem, kinderen van Wyllem van Ostaeyen, Wyllem van Ostaeyen de oude zijn veraccordeerd dat de moeder haar voorkinderen de goederen geeft, bevallen na de dood van Magriet Jan Beyers weduwe, groot­moeder van de kinderen gelegen te Gooreind. De nagelaten goederen met de brouwerij van haar man zal de weduwe mogen behouden daarvoor moet zij haar 4 kinderen opvoeden tot het jongste 16 jaar oud is, als de kinderen trouwen moet zij aan elk kind een koe en een bed geven of 32 Kgld enz.

Personen:

2.5.1580

| WW-234-01 |

Anna Henr. Lemans dochter x Lucas Vergult met haar zoon Henr. Huyb Verlindt, Jacop van Broeckhoven gemachtigd voor de andere kinderen van Huyb Verlindt verkochten aan Jan Huyb van Meer x Laurentia een stede met huis achter de Kruisweg 1 B, de vroente Z, W en N, Jan Diercx O. De verkopers blijven op de stede een rente heffen van 7 Rgld.

In de marge: de rente van 7 Rgld is gekweten door Heynr. en Cornelis Cornelis van der Linden op 14.12.1607 voor de Schepenen van Fij­naert. Voor een notaris te Tholen bevestigd op 29.9.1609. Te Ww in de schepenregister geregistreerd op 27.11.1609.

Personen:

21.4.1580

| WW-235-01 |

Adriana Gielis van Houtel dochter x Henr. Peeter Maes, haar zuster Magriet x Cornelis Peeters, nog een zuster Tanneken x Jacop Jan Huybs, nog een zuster ook Magriet x Cornelis Joeris, Anthonis Jan Diezymons, de weeskinderen van Lenaert x Cathalyn van Houtel verkochten aan Merten Jacops zoon, Antw. "Digne van Tyghelt Bempt" te Ginhoven gelegen achter het hof van de Heer van Ww.

Personen:

15.5.1581

| WW-236-01 |

Huybrecht Govaerts Claes Wellens, zijn broers Jan en Adriaen, Magriet Go­vaerts dochter x Jan van Berghen, Neelken Govaerts dochter x Wyllem Wouters, Marie Govaerts dochter x Henr. Thys, Huyb Verboven, voogd en Huybrecht Govaerts, toeziener van de kinderen van Rombouts Verboven waar moeder van was Anna Go­vaerts dochter verkochten aan Maximiliaen Beyers van Voxdael een weide "den Neervoirt", Cornelis Dries Backers Z, Wyllem Nouts erfgenamen W, de erfgenamen van Wyllem van Ostaeyen O, de Akkerstraat N.

Personen:

15.5.1581

| WW-237-01 |

Anthonis Cornelis Jans en zijn broers Wyllem en Jan, Jan Henr., voogd en Huybrecht Verboven, toeziener van de weeskin­deren van Cornelis Jans te weten Adriaenken en Lauwerysken, onbe­jaard zijnde, Wyllem Cornelis, voogd en Arnout van de Vloet, toezie­ner van de weeskinderen van Jan Cornelis Jans, Kathalyn Cornelis Jans dochter x Anthonis Coels, Huybrecht Henr., voogd van Digne Cornelis Jans dochter hebben de nagelaten goederen van wijlen Corne­lis Jans x Marie Wyllems Verboven verdeeld. Een stede met brouw­huis bij de Kruisweg te Velthoven waar Cornelis Jans, hun vader uitgestorven is, "de Sluysha­ge" te Loenhout. De stede die gekomen is van Wyllem Verboven, de stede gekomen van Jan Kersten van Tyghelt. De stede gekomen van Govaert van Yperen.

Personen:

27.11.1581

| WW-238-01 |

Pauwels Peeter Mathysen belooft aan Wouter Joeris Haghe, voogd van Tanneken en haar oudere zuster Magrietken kinde­ren van wijlen Adriaen Jacop Jans x + Kathalyn Peeter Thys Larien dochter om deze kinderen bij te houden gedurende 6 jaar vanaf 1.1.1582. Hiervoor krijgt hij alle "haeffelycke" goederen nagelaten door hun ouders en ook de nagelaten goederen van hun grootvader Peeter Thys Larien.

Personen:

6.12.1581

| WW-239-01 |

Lenaert Jacop Lenaerts zoon, Jan Jacop Lenaerts, Adriaen Jacop Lenaerts, Jacop Jacop Lenaerts, Cornelia Jacop Le­naerts dochter x Jan Casus, Kathalyn Jacop Lenaerts x Cornelis de Ruese, samen kinderen van wijlen Jacop Lenaerts x Cathalyn Verdyck hun vader en moeder hebben de nagelaten goederen verdeeld. De stede te Velthoven genaamd "d'Oude Stede" en enkele renten en pachten.

Personen:

2.4.1582

| WW-240-01 |

Jan Nys van Tyghelt x Tanneken Adriaen Verheyen en Aert Aerts Bevers, toeziener en Claes Adriaen Verheyen bekennen dat zij voldaan werden door Jan Geerts Verheyen die collecteur was op de koopdag van de nagelaten goederen van wijlen Adriaen Verhey­en x Kathalyn.

Personen:

22.4.1582

| WW-241-01 |

Cornelis Jaspers, Ossendrecht, transporteerde aan Reynier Thomas, voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis Thomas een rente waarvan Conrade en Wyllem op Marum uitreikers waren waarvan de brief berust bij Adriaen Machiels van Houte, toeziener van de vs kinderen. Nog een rente waarvan Machiel van Staeyen, Loenhout, uitreiker was en nog een rente waarvan Cornelis Goesen Aerts uitreiker was.

Personen:

20.5.1582

| WW-242-01 |

Adriaen Jan Abrahams, voogd en Peeter Jan de Bie, toeziener van de weeskinderen van Cornelis Jan Abrahams waar moeder van was Cornelia Anthonis van Aerde dochter hebben laten belenen aan Jacop van Broeckhoven een rente van 3 veertelen grond­cijns geheven op de stede te Neerven, Loenhout, van de erfgenamen van Anthonis van Aerde.

Personen:

29.10.1582

| WW-243-01 |

Jan Wouters en Adriaen van Houte, schepenen certifi­ceren dat Philips van der Meeren te leen houdt van de Hertog van Brabant het dorp van Ww en Westdoorne met zijn "appenditien en dependentien en zijn gehuchten" palend aan Loenhout, Kt, Ekeren en het land van Breda. Met lage jurisdictie en dat hem toekomt het "justificeren hals ende hooffde en te stellen den ghalge" het aanstellen van schout, meier, stadhouder en leenmannen en 7 schepenen enz. met vogelrije, visserije, leggen van balken om ganzen te vangen. De heer competeert ook het leenboek van de eigendommen van Brecht. Verder heeft de heer een windmolen, een rosmolen met huis verpacht aan Niclaes Jans zoon. Voorts heeft de heer nog "een heerlyck huys en hooff vuyten water gemetst" aan twee zijden van de hoeve bewaterd en met schaliën gedekt, en een boomgaard van 1/2 B. De heer heeft nog een hoeve bij de windmolen met beemden en weiden 10 B verpacht aan Cornelis Jan Cornelis zoon enz.

28.2.1583

| WW-244-01 |

Huybrecht Thomas, Merten Thomas Jan Thomas, broers, hebben de nagelaten goederen verdeeld van wijlen hun vader Thomas Cornelis. Vs Huybrecht en Jan Thomas hebben Reynier Thomas, Bertelmeeus Thomas, Thomas Thomas en de kinderen van Cornelis Thomas uitgekocht volgens contract daarvan zijnde. Merten Thomas is uit het sterfhuis gescheiden met een weide "het Venneken", Claes Thomas is uitgekocht omdat hij "simpel" was. Verder is er sprake van een hoeve, "het Heyblocxken" en "de Groote Weyde".

Personen:

3.6.1606

| WW-245-01 |

Huwelijksvoorwaarden. Adriaen Willems van Ostaeyen, als toekomende bruidegom en Cornelia, dochter van "Meester" Jan Hegge met Corn. Goosens van Beke, haar voogd, als toekomende bruid, verklaart dat zij haar nakinderen, die zij zou verwekken bij Adriaen Willems van Ostaeyen, al haar erfelijke goederen geven die zij tegen­woordig heeft liggen te Loenhout, welke zij samen met Gabriel Jansen zaliger heeft gekocht. Al haar goederen te Ww komen aan haar kinderen van haar 1e huwelijk met Gabriel Jansen (zie f°25 v°).

Los stuk: de originele akte met de huwelijksvoorwaarden.

Personen:

31.6.1606

| WW-246-01 |

Cornelia Jan Hegge x Adriaen Wilms van Ostaeyen ter eenre, Corn. Jan Huybs als voogd en Jan Loduwycx als toeziener van de onbejaarde kinderen van Cornelia Jan Hegge x + Gabreel Jan Gabreels, geassisteerd met Corn. Goosens van Beke en Willem van Wouwe ter andere zijde. Zij zijn overeengeko­men dat haar kinderen uit haar 1e huwelijk en haar nakinderen die zouden verwekt worden met haar huidige man, na hun dood de goederen gelijk zullen verdelen, zowel die onder Loenhout als onder Ww gelegen.

Dan volgt de uitgebreide inventaris van de bestaande goederen, die Gabreel Jan Gabreels, zaliger heeft nagelaten: een stuk land op de Ginhovenakker, gekomen van zijn moeder. Goederen die zij samen hebben gekocht of gekregen: een stuk land achter "den Poorthoff", "den Bergh", gekocht van Jan Gabriels, een stuk land op de Ginhoven­akker gekocht van Adriaen Beken en Pauwels Heerstraets enz., verder nog een 50-tal stukken land, een brouwerij met toebehoren, paarden, koeien, varkens enz.

Personen:

16.12.1606

| WW-247-01 |

Jaques Jan van Thol heeft opgedragen aan David Jan van Thol, al wat hun verstorven was van hun ouders: Jan van Thol x Leonora Conincx, t.w. huizen, land en heide te Ww, Loenhout en Zundert. Daarvoor moet David aan zijn broer Jaques 260 gld betalen.

Personen:

30.4.1607

| WW-248-01 |

Corn. Jacops van Broeckhoven ook voor Anth. Janssen van Broeckho­ven en Willem van Ostaeyen x Maeyken Jacops van Broeckhoven, Corn. Jan Symons x Machtelt Jacops van Broeckho­ven, Adriana Jacops van Broeckhoven, transporteren een rente van 3 veertelen rogge aan Peeter Anthonis minor, geheven op de stede van Anth. van Aerde te Loenhout "Nedervenne" welke Jacop van Broeckho­ven beleend heeft van de weeskinderen van Corn. Jan Abrahams op 20.2.1582.

Personen:

28.5.1607

| WW-249-01 |

Rommens Corn. Rommens gemachtigd van Jacus Jans van Tol, heeft opgedragen aan David Jans van Thol de helft van een hoeve, huis en schuur die vs Jaques van Thol competeerde bij verster­ven van hun ouders Hans van Thol x Leonora Conincx, gelegen onder Zundert, Loenhout en Ww.

Personen:

17.10.1607

| WW-250-01 |

Lisken Peeter de Cnodders met een vreemde momber, mits afwezig­heid van haar man, Adriaen Bogaerts als vader en Jan Bogaerts als momber van zijn kinderen, waar moeder van was Naen­ken Peeter de Knodders. De vs Lysbeth, last hebbend van Heynr. Peeter de Molder, wonende te Delft, als vader van zijn kinderen, verwekt met Cornelia Peeter de Cnodders, Magriet Peeter de Knodder x + Corn. Heynricx, hebben opgedragen aan Adriaen Corn. Goetstou­wers x Magriet (Beyers) een hofstede zonder huis 1 B.

Personen:

2.3.1608

| WW-251-01 |

Peeter Jordaens x Magriet Bolckmans, met procuratie van zijn vrouw gepasseerd voor de schepenen van Loenhout op 26.2.1608, heeft opgedragen aan Adriaen Corn. Goosens een stede zonder huis met land en weiden op de Veldvoort, welke hij kocht van de erfgenamen Jans Verhaert, Gabreel Jan Huybs.

Personen:

31.3.1608

| WW-252-01 |

Staat en inventaris van de nagelaten goederen van wijlen Cathalyn Jan Domus: een stede zonder huis 1 B op 's Herenstraat.

Een rente van 2 gld van Peeter Denis, Loenhout.

Een beemd 1/2 B aan "het Berschat", gekocht van Jacop van Elsacker.

Een weide "het Venneken".

Een erfelijke rente van 30 st. op de stede van Jan Domus.

een rente van 2 gld van Peeter Jordaens op de goederen van Huyb. Domus.

Een rente van 2 gld van de erfgenamen van Willem Fyen.

Een rente van 2 gld van Thys Lauwereys Rombouts.

Een rente van 3 veertelen rogge van Jan Adriaen Verheyden.

Geld te goed van Cornelis Jan Wouters, Symon Goosens, Cornelis van Eeckel.

Schulden aan Peeter Jans van Ostaeyen, Niclaes van Houte, Peeter Thoens, Willem van Ostaeyen, Adriaen van Ostaeyen, Jan Beyers enz.

Personen:

23.6.1608

| WW-253-01 |

Anth. Peeter Leys, gemachtigd van Mayken Hans Goosens x Peeter Geertssen, heeft opgedragen aan Peeter Cleyn Neels 1/5 van een perceel land en de rente welke haar was compete­rende in de nagelaten goederen, gelegen te Kt, Loenhout en Ww, van haar overleden vader Hans Goosens en Goosen Peeter Goosens, haar oom.

15.9.1608

| WW-254-01 |

Jan Michiels van Elsacker, Michiel Michiels van Elsac­ker, Lauwereys Corn. Reyns x Magriet Michiels van Elsacker, hebben een rente van 2 gld getransporteerd aan Willem Mathyssen en Corn. Jan Symons, bepand op de nagelaten goederen van wijlen Bertholo­meus van Broeckhoven, de renten zijn hun verstorven van Magriet Hovelmans, hun grootmoeder.

Personen:

10.12.1608

| WW-255-01 |

Jan Huybrecht Jordaens, voor één helft, Corn. Braens en Peeter der Weeuwen en zijn zuster Cathalyne ieder voor 1/4 deel, hebben laten kwijten aan Corn. Heerstraets 3/4 van een rente van 4 veertelen rogge, welke Cristina Thoen Paes x Jan Merten Braens en de mombers van wijlen Huybrecht Goris Janss beleden hadden t.b.v. Jan Haest x Heylwyck Heynr. Keest op 6.2.1561. Jan Betten als momber van de kinderen van Symon Keest heeft daarin 1/4 behouden.

Personen:

18.1.1610

| WW-256-01 |

Peeter Jans van Bavel, ook voor Magriet Corn. van Bavel, zijn zuster, en voor Lambrecht Jansen x Lijntken van Bavel ter eenre, en Marie Peeter Huyben x Willem de Bie ter andere zijde, zijn akkoord over het sterfhuis van wijlen Jan van Bavel, de eerste man van Marie.

Personen:

21.8.1611

| WW-257-01 |

Cornelis Cornelis alias Nelemans beleende voor 90 gld aan Adriaen Willems van Ostaeyen, een beemd "den Engelen" aan "de Blaec­te" te Loenhout tegenover "de Vrouwenbeemd", welke hij onlangs kocht van zijn zuster Marie.

Personen:

26.9.1611

| WW-258-01 |

Anthonis Pauwels, Westmalle, ook voor Jan de Beucke­leer, Henrick Janss x Anna Peeters de Beuckeleer, Joachim Daniels x Keere­mans Corneliss dochter waar moeder van was Elisabeth de Beuckeleer, hebben een heiblok opgedragen aan Lauwereys Corneliss Reyns, Loenhout.

25.11.1611

| WW-259-01 |

Jan Dorens van Huysen, Loenhout, verkocht aan Lucas Willem Maes, 1/3 van "de Putacker" op Tereik.

Personen:

20.3.1612

| WW-260-01 |

Jan Huybrechts Bode, Lyntken Cornelis van Bavel x + Goris Tiel­mans, Jan Jooss uit naam van zijn vrouw, Jan Michielss van Elsacker en Peeter van den Cloot, erfgenamen van Dingne Jan Praens, weduwe, en E.H. Merten Aerts, pastoor te Loenhout, vanwege zijn pastorij, als actie en transport hebbend van Jan van Voorspoel erfgenamen voor 1/5 deel van een rente van 2 gld 10 st. volgens brief van 20.9.1534, die Corn. Jan Ooms heden aflost.

21.3.1612

| WW-261-01 |

Cornelia Peeter Joos, eerst weduwe van wijlen Mathys Hovel­mans, laatst weduwe van wijlen Adriaen Dielis, geassisteerd met Jan Nyss van Tichelt, haar voogd en Boudewyn Mathys Hovelmans, haar zoon, ook als oom en voogd der kinderen van Geeryt Luycx x + Marie Mathys Hovel­mans, verkochten aan Corn. Adriaen Dielis x Betken Denys, een stuk beemd 3 L in de Wachel­bergen, ter Eycke, belast met een rente t.b.v. de nonnen van St. Margrietendaele te Antw.

Personen:

14.5.1612

| WW-262-01 |

Corn. Adriaen Dielis, Loenhout, heeft voor 150 gld een beemd 1/2 B in de Wachelbergen, beleend aan Willem van Ostaeyen, gekocht van de weduwe en de kinderen van Mathys Hovelmans.

In de marge: Willem van Ostaeyen heeft van Peeter Peeterss, welke deze beemd tegenwoordig beleent, 150 gld ontvangen, zodat deze belening nu dood en te niet is, 7.5.1615.

Personen:

21.10.1613

| WW-263-01 |

Jan de Wyse heeft opgedragen aan Cornelis Jan Huybs, 2 weiden aan de Heirstraat, gekomen van Huybrecht Thomas, de koper geeft hiervoor 2/3 van een sester rogge, die hij kocht van Cornelis Philips, Loenhout, enz.

Personen:

26.3.1613

| WW-264-01 |

Gielis Empssen, rentmeester en kastelein van de Heer van Ww, Laureijs Reijns, secretaris, gemachtigd van Willem Adriaen de Hornes, Heer van Ww, verklaren dat Antonis Aertssen en Cornelis Peeter Ruijs, beiden wonende in Loenhout, de kooppenningen voldaan hebben van 2 beemden "de Doode Verreijcken" te Loenhout.

Personen:

10.4.1613

| WW-265-01 |

Cornelis Pauwels x Heijltken Joris Wouters ter eenre, en Willem Bernaerts, uit naam van Anna Joris Wouters zijn "behoude" moeder ter andere zijde, hebben "den Vonder Beemd" te Ginhoven aan de Loenhoutse Vonder gedeeld, belast met 3 gld aan het klooster van Corsendonck, welke Cornelis Pauwels op zich neemt.

Personen:

1.7.1613

| WW-266-01 |

Magriet Adriaen Lenaerts Coeck x Jan Willem Voort, Heusden, geassisteerd met Francois Wagemans, haar voogd, verkocht aan Adriaen Janssens Coeck, haar gedeelte in de nagelaten goederen van + Adriana Polmans x + Jan Loduwijcx, haar overgrootvader.

Personen:

1.7.1613

| WW-267-01 |

Jan Janss Coeck, Ettenhoven, constitueert Adriaen Jans Coeck, zijn neef, om zijn "aenpaert" in de goederen nagelaten door wijlen Adriaen Polmans te ontvangen.

Personen:

20.8.1613

| WW-268-01 |

Willem Gijsel Maes zoon heeft voor 60 gld opgedragen aan Jan Thijs Lauwers, 1/8 deel van een beemd "de Rit", Willem had het stuk beemd in belening genomen van Corn. Philips, Loenhout, hij heeft Jan Thijs Lauwers in zijn plaats gesteld om het te gebruiken.

16.1.1614

| WW-269-01 |

Jan Jacop Antoniss is 225 gld schuldig aan Cornelis van Dongen, schout, rentmeester en kastelein van Loenhout, ter zake van koop of aflossing van een rente van 9 gld, volgens brief van 11.2.1562, welke vs van Dongen onlangs kocht van Joachim Gillis als erfgenaam van wijlen Cornelis Byerlyncx x Cornelia van Beken.

18.4.1603

| WW-270-01 |

Willem van Ostaeyen verklaart dat hij lange tijd geleden voldaan is door Frans Vents x Tanneken Mathijs Thoen Tijs dochter van de koop van haar kindsdeel dat zij verkochten aan Peeter Adri­aenss x Lijsbetten Joris Wouters in een stede op de Kruisweg, in presentie van Cornelis Jan Haenscorffs en P. Jordaens.

Personen:

1.2.1601

| WW-271-01 |

Frans Vents x Tanneken Mathijs Thoen Tijs dochter verkochten voor 39 gld haar part verstorven van + Mathijs Thoen Tijs x Cristina van den Broeck, haar ouders, aan Peeter Adriaenss.

Personen:

1.3.1601

| WW-272-01 |

Tanneken Mathijs Thoen Tijs dochter x Frans Vents verkochten haar deel in de stede van Mathijs Thoen Tijs aan Peeter Adriaenss x Elisabeth Joris Wouter, in presentie van Huybrecht Verheijen, Cornelis Jan Wouters, schepenen en in bijzijn van Willem van Ostaeyen.

Personen:

15.6.1601

| WW-273-01 |

Cornelia Mathijs Thoen Tijs dochter van wijlen Chris­tijne van den Broecke Claes dochter, geassisteerd met Cornelis Janss Haen­scorffs, haar man, verkoch­ten voor 72 gld aan Peeter Adriaenss x Lysbeth Joris Wouters, haar deel in de stede verstorven van haar ouders.

Personen:

15.6.1601

| WW-274-01 |

Magdaleenken, 25 jaar, dochter van + Mathijs Thoen Tijs x + Cristijne Claes van den Broecke, geassisteerd met Cornelis Nele­mans, haar neef, verkocht voor 72 gld haar kindsdeel in een stede op de Kruisweg aan Peeter Adriaenss x Elisabeth Joris Wouters.

Daaronder: dezelfde dag heeft Magdaleene, geassisteerd met Peeter Jor­daens, schout, en Cornelis Nelemans, haar voogd verklaart voldaan te zijn.

Personen:

14.3.1617

| WW-275-01 |

Voor Anthonis van Asseliers, schout en de schepenen van Ww, compareerden Franchois Imbrechts x + Margarete Niclaes Jacops dochter, Marie Franchois Imbrechts dochter x Corn. Goosen Aerts, geassisteerd met haar vs vader, mits haar man ziek te bed lag, Catryn Franchois Imbrechts dochter x Jan Jan van Huysen, Margriet Fran­chois Imbrechts dochter, onbejaard, geassisteerd met Corn. Corneliss van Eeckele, haar voogd, Geeryt Franchois Imbrechts zoon, Roosen­daal, Niclaes Franchois Imbrechts zoon Borgvliet, Niclaes Peeter Claes Jacops zoon, en Merten Maeyken en Peeryntken, kinde­ren van Peeter Claes Jacops, onbejaard zijnde, geassis­teerd met Lambrecht Corneliss, stadhouder alhier, Cornelia Peeter Claes Jacops dochter x Peeters Henricx, verkochten aan Laureys Reyns x Cathery­ne Willem Pauwels Aerts dochter, de stede en percelen nagelaten door Niclaes Jacops, hun grootvader, te weten een huis, brouwhuis, wagen­huis, boomgaard, eiken schaarbossen enz. aan de Heistraat, een beemd "de Steenbacker" 3 1/2 L achter de Kleinen­berg, een weide en 2 beemden in "de Leguyte" achter Brekelen aan "de Codtsbeem­den", een beemd "de Vierendeelt­kens" 2 1/2 L achter Brekelen en verder alle moeren onder Ww en Zundert.

Personen:

27.9.1618

| WW-276-01 |

Willem Henrick de Bye ook voor zijn broer Peeter, en voor Henrick Jacops de zoon van zijn zuster, en voor de weduwe Cornelis Pauwels en zijn broer Gabriel, ook voor de zonen van Jan Huybr. Coppens, Marie Jan Huyb. Coppens x Jacop Anthoniss, samen voor de kinderen van wijlen Huybrecht Jan Huybrechts, Bergen-op-Zoom, en in naam van Christiaen Jacques Jaspar en Maeyken Offer­mans en Neeltken (Jan doorgehaald) Geerts van Eeckel x Berthelmeeus van Leerberghen en voor de kinderen van wijlen Gabriel Jan Gabriels van den Bleke, ook voor Jenneken Jan Gabriels van den Bleke, die blind is, en Willem van Wouwe x + Mar­griet Jan Gabriels van den Bleke, als vader van zijn onmondige kinderen, samen voor 1/4 deel, Laureys Reyns voor de 5 kinderen van wijlen Jan Jan Jacop Lenaerts en voor de kinderen van wijlen Michelis de Keteler, Roosendaal, met Bernaert Raets, vorster, samen voor Wouter en Corn. Anthoniss alias Vroegen, volgens be­scheiden van de schepenen van Stabroek, en ook voor Jan Adriaen Wil. Janss, en voor Cathelyne Janss Poorter, erfgenamen van wijlen Marcus Vereyck, en Jan van den Bleke, oud-secretaris van Essen en Kt, Jacop Jan Wellens, ook voor zijn moeder Naentken Jacop van Broeckhoven x + Jan Wellens en van zijn andere broers en zusters, Peeter Adriaens Hoevener x Elisa­beth Joris Wou­ters, ook voor Anne Joris Wouters x + Corn. Janss Belgiaers en de kinderen van wijlen Corn. Pauwels x Heyltken Joris Wouters, voor de andere twee 1/4 delen. Allen erfgenamen van wijlen Jan Willems de Bye x Mar­griet Backers, verkochten aan Jacop Aertss van Chaem x Cornelia Willems de Bye, een hofstede 11 B in de Blekenstraat te Deurne, en enkele partijen leen "de Branden" 3 1/2 B aldaar, een stuk land 8 L, leen­roerig, 2/3 onder de Heer van Ww en 1/3 onder Willem van Wouwe, een weide "de Laechkens" 1 1/2 B aan de Deurensendijk, een weide "de Witser Beemt" achter "Berschat". De stede is belast met 3 gld aan Jan Buycx, Weelde, en "de Branden" met 12 veertelen rogge leenpacht aan Char­les Della Faille, en 6 gld aan het klooster van Auwelgem.

Personen:

19.3.1619

| WW-277-01 |

Christiaen Peeter Vorselmans, Loenhout, heeft opgedragen aan de erfgenamen van Jacop Berthelmeeus van Broeckhoven 4 B heide en 1/5 deel van een heiveld aan "de Vloeykens".

Personen:

28.5.1619

| WW-278-01 |

Cathelyne Corn. Bellekens x Niclaes Sebastiaens, Nieuw­moer-Kt, en Lucie Heyliger Corn. Bellekens x Jan Gabriels van den Bleke, Loenhout, verkochten aan Symon Jacops x Martyntken Cornelis Belle­kens, hun zuster en moei, elk 1/14 deel, samen 1/7, van een stede te Rijsbergen, nagelaten door Cornelis Bellekens.

Personen:

18.8.1620

| WW-279-01 |

Quiryna Anthonis dochter x + Anthonis Adriaenss, Loenhout, geassisteerd met Laureys Reyns, haar voogd, verkochten aan Jan van Tychelt, Loenhout, 1 B "Vrede­hey­de", gekomen van haar oom Lenaert Dirck van Roey.

Personen:

7.10.1620

| WW-280-01 |

Elisabeth Adriaen Peeter de Hoon x Adriaen Huybrechts Verheyden en haar ongeh. zuster Paulyne Adriaen Peeter de Hoon consti­tu­eren hun vader Adriaen Peeter de Hoon om te compareren voor de schepe­nen van Hoogstraten en een heiveld te verkopen aldaar aan Jaspar Wach­mans, bakker.

Personen:

23.10.1619

| WW-281-01 |

Cornelis Lambrecht Engelen zoon, Loenhout, heeft de aflossing ontvangen van een rente van 6 veertelen rogge, van Jacop Aerts van Chaem, uit een meerdere rente van 18 veertelen volgens brief van 16.3.1544.

Personen:

29.12.1620

| WW-282-01 |

Dezelfden verkochten aan Michiel Jordaens Peeters zoon, Loenhout, een weide achter 's Herenstraat.

Personen:

9.3.1621

| WW-283-01 |

Corn. Lambrecht Engelen, Loenhout, heeft 113 gld ontvangen van Michiel Jans van Elsacker voor de belening van "de Santschellen" 1 G aan "de Donck Brugge" voor een termijn van 8 jaar, de gebruiker moet 4 veertelen rogge betalen aan de rector van "de Cappelrye".

Personen:

6.4.1621

| WW-284-01 |

Jan Petit x Christina Maton machtigden Henrick van Staey­en, procureur te Loenhout, om van Michiel Jordaens de kooppenningen te ontvangen voor de verkoop van een weide aan de Heirstraat.

Personen:

14.4.1621

| WW-285-01 |

Jacop de Witte, vorster, voor Jan Jacop Geerts, ruiter onder de compagnie van ritmeester Lambert van der Welle te Bergen-op-Zoom, testamentair macht hebbend van zijn vrouw Anna Mathys Heylen verkocht aan Aert Laureys van Don­gen, Loenhout, de helft van een 1/2 B moer achter Tereik, waarvan de andere helft in bezit is van Laureys Reyns, gekomen van Arnoult van der Vloet.

Personen:

5.6.1621

| WW-286-01 |

Andries Verryt als voogd van de kinderen van Denys Jacops x Cornelia Vermeren, Brecht, heeft Andries Jordaens, secreta­ris te Loenhout, gemachtigd om een proces te voeren voor de wethouders te Brecht en voor de hoofdbank te Zandhoven, tegen Jan van Roy en Jan Hensskens beiden wonende te Brecht.

Personen:

22.6.1621

| WW-287-01 |

Cornelia Peeter Jans dochter x + Cornelis Anthonis Prins, en Anthonis en Cornelis haar zonen, en Syken Heyliger Cornelis dochter x + Jan Gabriels van den Bleke, waarvan vs Cornelia de moeder is. Zij hebben zich onderworpen (gesubmiteert) aan de uit­spraak in verband met de doodslag van Peeter Cornelis Prins, van Laureys Reyns en Cornelis Huybs als arbiters in deze zaak.

Personen:

10.7.1621

| WW-288-01 |

In augustus 1619 is een doodslag geschied op Peeter Cornelis Anthonis Prins, door Henrick Adriaens van Staeyen, Loenhout. Vs Henrick van Staeyen en zijn vrienden ter eenre, en Cornelia Peeter Jans dochter x + Cornelis Anthonis Prins, moeder, en Anthonis en Cornelis Anthonis Prins, broers en Syken Heyliger Cornelis dochter, halfzuster van de vermoorde ter andere zijde. Er is uitspraak geveld door E.H. Gregorius Donckaerts, pastoor en Laureys Cornelis Reyns, schepen te Loenhout van de levende zijde, en Laureys Reyns, secretaris te Ww en Cornelis Willem Huybs, van de dode zijde. De "handadige" moet 15 zielemissen laten opdragen. De schuldige zal aan de armen van Loenhout en Ww 1 veertel rogge laten uitdelen. Hij moet 3 gld betalen aan de kerk voor de begrafenis. Hij zal op een "soendach" met een lijnwaad kleed, barrevoets en blootshoofds met een wassen kaars van een half pond in de hand, komende uit het huis van de secretaris te Ww naar de plaats gaan te Loenhout waar het ongeluk is geschied, waar hij moet neer­knielen en een paternoster bidden, daarna zal hij naar de kerk gaan van Ww en drie "voetgevallen" doen en 5 paternosters bidden voor het H. Sacrament, daarbij zullen aanwezig zijn de vrien­den, en de hoofd­man, koning en dekens van de St. Jorisgilde, waarvan de aflijvige een gildebroeder was, hij zal 30 st. moeten geven aan het altaar van St. Joris enz.

Hij zal de moeder, broers en zusters moeten ontwijken en mag de eerste 4 jaar niet wonen te Loenhout en Ww enz.

Hij moet de begrafenis bekostigen en 60 gld doodschuld betalen aan de moeder, in 3 betalingen enz. en de onkosten van de vergaderingen en van de "soencedullen" vergoeden enz.

Personen:

23.7.1621

| WW-289-01 |

Andries Jordaens, secr. te Loenhout x Anthonette Smidts machti­gen Jacques Bormans, nots, om een schuld te vorderen van Fernando Peeters, controleur van "licenten" te Antw.

Personen:

4.9.1621

| WW-290-01 |

Jenneken Anthonis dochter x + Henrick Corneliss Joncxken, met Adriaen Peeter Lambrechts haar tegenwoordige man ter eenre, en Cornelia Henrick Joncxken x + Tielman Jacopss Proot, met Jan Le­naertss haar tegenwoor­dige man, Anthonis, zoon van vs Henrick Joncxken, ook voor zijn broer Jan, Breda en Symon Goosens van Beke, schepen als voogd van Wouter, ook een zoon van vs Hen­rick Joncxken ter andere zijde, verklaren dat ingevolge het akkoord van 27.3.1621 zij de nagelaten goederen van Henrick Joncxken in 2 gelijke kavels hebben verdeeld.

Jenneken Anthonis krijgt de hofstede " den Stertheuvel" aan de Kruis­weg en een hofstede "Buysens Stede" achter de Kruisweg en een beemd 1 B aan "'t Hooch Bosch" te Loenhout en een heiveld te Stabroek.

De kinderen krijgen een huis 1/2 B aan de Kruisweg, en een weide, gekocht van Cornelis Lambrecht Engelen en een stede "de Cleynen­berch" en een weide te Geertruidenberg.

Personen:

24.2.1622

| WW-291-01 |

Cathelyne Cornelis Maes x Cornelis Janss Hesselmans, Berendrecht, transporteerde aan Laureys Reyns een stede te Loenhout.

Personen:

11.3.1622

| WW-292-01 |

Willem Cornelis Sebastiaens Verheyden, Marie Cornelis Sebastiaens Verheyden x Jan Anthonis Cools, Peeter Jan Wouter Rom­bouts x Cornelia Cornelis Sebastiaens Verheyden, verklaren dat hun moeder Naerden Elisabeth Willem Wouters x + Cornelis Sebastiaens, afstand gedaan heeft van de nagelaten goederen van haar man, de kinderen hebben deze goederen verdeeld in 3 gelijke kavels. Aan vs Willem is bevallen "het Boonlant" 7 L te Ginhoven aan de Akker­straat, 2 weiden "de Osseveldekens" 1 L, "den Halven Beemt", "het Achter Block" op "de Hooch Acker" en een rente van 2 gld die Anthonis Jan Rombouts, Loenhout-Neerven, uitreikte.

Aan vs Marie is bevallen: de stede 1/2 B te Ginhoven, de weide "het Heester­bosch" 1/2 B enz.

Aan vs Peeter is bevallen een huis "Roomen" met het land 7 L aan de Kruisweg enz.

Personen:

10.5.1623

| WW-293-01 |

Willem Andries Ruelens van den Langenberg, Loenhout, ge­machtigd van Peeter Janss van den Broecke x Cornelia Anthonis Jan Peeters Verwymaer dochter en van Cornelis Jan Jan Peeters Verwy­maer zoon, verkochten aan Cornelis Adriaenss x Anneken Peeter Aert Sgraeuwen, den koop overgenomen van haar vader Peeter Aert Sgraeu­wen x Elisabeth Maes, 1/3 deel van een rente van 4 pond grote Bra­bants, uitge­reikt op de goederen van David van Tolle te Tereik volgens brief van 17.5.1535.

Personen:

17.5.1624

| WW-294-01 |

Gabreel Peeter Engelen zoon ter eenre, en Laureys Reyns ter andere zijde, komen overeen dat vs Laureys Reyns een perceel land 8 L in de hofstede van vs Gabreel in belening zal hebben, voor 225 gld, gekomen van Gabriel Heyndrick Diels, zijn grootvader. Aan Cornelis Adriaen Schoenmakers moet 75 gld betaald worden voor de aflossing van een rente van 4 gld die de erfgenamen van Niclaes Jacops op de stede geheven hadden. De belening geldt voor 18 jaar.

In de marge: Michiel van Elsacker, stadhouder te Loenhout, als momber van de zoon van Laureys Reyns, bekent dat hij voldaan is en deze belening geroyeerd is op 8.4.1641.

Personen:

27.8.1624

| WW-295-01 |

Michiel Peeter Jordaens x Cornelia Jan Huybrechts Bode ontvangen van Laureys Reyns 400 gld, 2e betaling door Cornelis Heuvelmans, Brecht voor de stede "de Groote Leeuwerck" te Brechter­loo. Vs Cornelis Heuvelmans had de koop overgenomen van Andries Jordaens, secretaris te Loenhout.

Personen:

26.10.1624

| WW-296-01 |

Laureys Reyns heeft zich borg gesteld voor Cornelis Botterschot, schout te Brecht, voor de betaling van de pacht van de molen te Brecht door Dingman en Peeter, zonen van Henrick Peeter Henricx gepacht voor een termijn van 3 jaar ingaande november 1624. Jan Cornelis Goosens van Beke en Aert Peeterss, molenaar alhier en Henrick Henricx, broer van de pachter, molenaar te Loenhout en Jan Antho­nis van de Mirop, schepen te Rijkevorsel, hebben zich als "contre­borg" voor de pacht gesteld met hun goederen.

Personen:

17.2.1625

| WW-297-01 |

Franchois Dielis Leemans, leent 40 gld van Adriaen Adriaen Wouters x Henricxken Dielis Leemans, Loenhout, verbonden aan zijn kindsdeel der erfgoederen van zijn moeder te Oirschot aan het Molen­einde.

Personen:

17.2.1625

| WW-298-01 |

Franchois Dielis Leemans heeft Adriaen Adriaen Wou­ters, Loenhout, zijn zwager, geconsti­tueerd, om in zijn plaats te compareren voor de schepenen van Oirschot voor de goederen die zijn broer Ghysbrecht Leemans verkocht heeft aan Rutgeer Henrick Geeryts.

Personen:

11.12.1625

| WW-299-01 |

De schepenen attesteren en verklaren op verzoek van doctor Hellem­ont: wij weten niet of Charles de Berlo hier enig land of perceel van erve heeft, wij weten niet of al de erven welke vs Charles de Berlo hier gehad heeft aan de Heer van Kessel bij akkoord of koop aan hem werden overgegeven, nu omtrent 15 of 16 jaar geleden tot het jaar 1623 incluis en of hij de inkomsten hiervan heeft ontvangen. De heerlijkheid werd in 1624 verkocht aan de Heer Willem van der Ryt. Wij weten niet welke percelen de Heer van Berlo in Loenhout nog zou gehad hebben.

7.4.1626

| WW-300-01 |

Michiel Jordaens x Cornelia Jan Huybrechts verkochten aan Andries Jordaens, secr. te Loenhout, een stede op de Herstraat.

Personen:

28.4.1626

| WW-301-01 |

Andries Jordaens, Loenhout, verkocht aan Jan Augustyns, een stede 3 B aan de Heirbaan bij "het Sant".

Personen:

28.4.1626

| WW-302-01 |

Jacop Philipss voor de tocht en Cornelis Adriaensen Dilis, voogd van de onbejaarde kinderen van vs Jacop Philipss x + Adri­aentken Adriaen Geerts dochter voor de eigendom verkochten aan Willem Bertholomeussen een stuk land 1/2 B en de helft van een huis dat daarop staat op de Heirstraat.

Personen:

30.4.1626

| WW-303-01 |

Andries Jordaens, Loenhout, verkocht aan Andries Verryt, de koop bij "calengiering" gekregen hebbend van Pauwels Jan Huyps een stuk land 1/2 B te Brekelen in "het Santblock".

Personen:

30.4.1626

| WW-304-01 |

Jan Peeter Jordaens is 161 gld schuldig aan Matys Jansen Hoevener, Loenhout, als voogd van het weeskind van Jan Matys Jans zoon, voor de koop van een stuk land.

In de marge: Matys Jansen Hoevener heeft de 161 gld ontvangen in 1633.

Personen:

1.10.1626

| WW-305-01 |

De schepenen verklaren op verzoek van Jan Nys van Ty­chelt, Loenhout, dat Jan van Tolle, vader van David van Tolle, geen rente op zijn goederen had in 1581 toen de ingezetenen hun renten moesten aangeven, waar een register van gemaakt werd woonde vs Jan van Tolle te Antw.

Personen:

14.1.1627

| WW-306-01 |

Andries Jordaens, secr. te Loenhout, als momber van de wees­kinderen van + Jaques Borremans x + Maria Smits, ook voor Jaques Noydens, medemomber verkocht aan Adriaen Peeter Cools en Aert Corn. Jan Wouters, 2 percelen land op de Hagelkruisakker.

Personen:

1.2.1627

| WW-307-01 |

Andries Jordaens, secr. te Loenhout, verkocht aan Anthonis Peeters een weide aan de Heirstraat, belast met 2 veertelen koren aan de erfgenamen van Laureys Maes.

Personen:

16.2.1627

| WW-308-01 |

Cornelis Jan Ooms x Maeyken Mens Jans dochter ter eenre, en zijn zoon Jan, bejaard, en zijn dochter Maeyken, geassisteerd met haar vs broer ter andere zijde, komen overeen dat bij overlijden van Cornelis Jan Ooms, zijn tweede vrouw Maeyken Mens Jans dochter 300 gld zal krijgen, enz.

Personen:

15.3.1627

| WW-309-01 |

Daniel Buycx, schout en kastelein te Loenhout, in naam van Abraham Clinckenborch en zijn zuster Susanna Clinckenborch x Johan Cocx, met procuratie gepasseerd voor nots van den Berghe te Antw. op 12.3.1627, verkocht aan Peeter Mertens, "den Leenbempt" 1 G achter de Kleinenberg.

Personen:

11.1.1628

| WW-310-01 |

Catelijn Peeter Aert Schrauwen x + Gijsbrecht Hend. Hoppen­brouwers geassisteerd met Hendrick Maes, haar voogd, heeft "tot diversche reijsen" Adriaen Peeter Goossens, momber wonend te Oor­schot, en Willem Roelants van den Langenberch als toeziener, Loenhout, van de 3 onmondige kinderen nagelaten door vs Gijsbrecht Hoppen­brou­wers, "in der minne als met der rechte" heeft verzocht om te komen tot afscheid van haar 3 kinderen, de staat en inventaris op te maken van alle goederen die vs Gijsbrecht heeft nagelaten. Zo zijn de stad­houder en schepenen overeenge­komen dat de moeder haar 3 kinderen m.n. Tan, Hendrick en Jan, moet opvoeden tot het jongste kind, Jan thans 5 jaar, 16 jaar oud zal geworden zijn, zij zal bij hun huwelijk of anderszins aan ieder kind 150 gld moeten uitreiken.

Personen:

14.2.1628

| WW-311-01 |

Daniel Buycx, schout en kastelein te Loenhout, in naam van Abraham Clinckenborch en Susanna Clinckenborch x Jan Cocx, chirur­gijn, verkocht aan Jan en Adriaen Sijmon Luijcx, half om half, een stuk land 1/2 B te Deurne, belast met 11 "lopen" rogge aan de erfge­namen van Jan Wellens.

Personen:

7.3.1628

| WW-312-01 |

Merten Jan Deurens zoon, Loenhout, verkocht aan Franchois Cristiaen Vorselmans een heiveld 1/2 B op Tereik.

Personen:

22.5.1628

| WW-313-01 |

Adriaen Peeter Staijmans, Loenhout, leent 100 gld van Jan Augustijns.

In de marge: Corn. Jan Augustijns heeft de 100 gld terug ontvangen van Willem van Eeckel op 6.12.1661.

Personen:

31.7.1628

| WW-314-01 |

Sijken Goris, Loenhout, verkocht met consent van de schout aan Jan Jansen van Gelder een heiveld 1 B achter de Brug.

Personen:

19.9.1628

| WW-315-01 |

Adriaen Sijmon Sijmons, Loenhout, is 50 gld schuldig aan Aert Jan Pauwels en zijn broers en zusters welke hij belooft terug te betalen op 1.8.1629.

Personen:

19.9.1628

| WW-316-01 |

Naentken Pauwels Aertssen x + Jan Lenaerts, Loenhout, geassisteerd met Adriaen Sijmons, haar voogd en Sijmon Sijmons als toeziener van haar 2 onbejaar­de kinderen m.n. Joos en Margriet Lenaerts leent 100 gld van Aert Jan Pauwels, die zij belooft terug te betalen op 1.8.1629.

In de marge: de 100 gld zijn door Joos Jansen Lenaerts voldaan 61 gld aan Stijntken Corn. Sijmons x + Jan Jansen en 39 gld aan Adriaen Matthijs van Aerde, op 4.9.1660.

Personen:

12.2.1629

| WW-317-01 |

Matyss Jans gerechtelijk gedaagd door Jacop de Witte, vorster, op verzoek van Anthonis Wackers, Loenhout, die verklaart dat hij 25 jaar te Loenhout heeft gewoond bij Aert Bevers, zijn zwager, en een stede op Sneppel in huur had van Jan Huyb. en Anthoniss Joos, enz.

Personen:

13.2.1629

| WW-318-01 |

Jan Cornelis Goris, Loenhout, als "renteur" van Charles de la Faille (Falie), ridder en Heer van State, als momber van Helena Maes, zijn vrouw, heeft Matys Anthonis Kools de kwijting ontvangen van een rente van 3 gld, geheven op de goederen van Anthonis Tys Cools.

Personen:

12.3.1629

| WW-319-01 |

Jacop en Bertholomeus, zonen van Corn. Jacops van Broeck­hoven, ook voor hun afwezige broer Jan, Peeter en Willem Jan Willems met Aert Peeter Aert x Catelyn Jan Willems, ook voor het weeskind van wijlen Jacop, constitueren Andries Jordaens, schepen te Loenhout om een proces te voeren tegen Laureys Corn. Jacops.

Personen:

4.11.1630

| WW-320-01 |

De schepenen certificeren op verzoek van Elisabeth, vrouw van Peeter Verwilt, dat deze een "oudt en ongevallich" man is welke onderhouden wordt door zijn zoon Peeter, anders zou hij moeten onderhouden worden van de Heilige Geesttafel. Hij bezat een stuk land 1/2 B waarop een huisje staat, belast met vele renten en schulden, dat werd verkocht. Dat hij tot armoe is gekomen is te wijten aan ver­schillende processen, alsook door de belegering van Bergen(-op-Zoom) en Breda, zodat hij al zijn goederen heeft moeten verkopen.

28.11.1630

| WW-321-01 |

Dirck Joossen, ruiter onder de compagnie van ritmeester van der Wele, in naam van zijn vrouw Catelyn Lambrecht Cornelis dochter, volgens procuratie van 22.11.1630 te Bergen-op-Zoom, heeft opgedragen aan Adriaen Lambrechts 1/3 part van enkele percelen land, o.a. "het Steken" in de Slijkstraat 1/2 B, een stuk land in de Ginho­vense akker, een stuk land op "den Hooch Acker", een weide 1/2 B in "het Cattegat", een weide 1 G in "de Buynders" een stuk land in "de Drye Buynders" te Loenhout, een stuk land in "de Grooten Vrouwen­bempt" te Deurne, 1/4 part in een huis en schuur aan de Heirstraat, waar nu vs Adriaen Lambrechts woont enz.

Personen:

23.12.1630

| WW-322-01 |

Jan Lenaerts van Ostayen voor één helft, en Peeter Lenaerts, voogd en Jan Cornelis Goossens, toeziener van de onbejaar­de kinderen van + Willem Lenaerts x + Margareta Cornelis Goossens dochter voor de andere helft, verkoch­ten aan Adriaen Heuvelmans een beemd 1/2 B bij "het Cappelleken" op de weg naar Loenhout.

Personen:

10.3.1631

| WW-323-01 |

Jan Anthonis Tys Cools, Loenhout, verkocht aan zijn broer Matys Anthonis Tys Cools een weide "den Heybruel" 1 V.

Personen:

8.3.1632

| WW-324-01 |

Cornelia Gabriels x Anthonis Jongeskens, Peeter Geerts van der Buyten, momber, en Gabriel Jan Huybs, toeziener van de 2 nagelaten kinderen van + Fran­choys Geerts van der Buyten x + Maeyken Gabriels, en Pauwels Corn. Goossens als momber van het weeskind van + Jan Gabriels x Syken Princen, Cornelia Jan Hegge dochter x + Gabriel Jan Gabriels, daarna getrouwd met Adriaen van Ostaeyen, verkochten aan Jacop Claessen x Catelyn Gabriels dochter, hun part in een huis en toebehoren op de Plaats aan het kerkhof, waarin vs Cornelia Jan Hegge de tocht heeft, belast met een rente van 1 "loopen" rogge aan de pastorij.

Daaronder: Gabriel Jan Gabriels heeft van Jacob Claessen de kooppen­ningen ontvangen op 3.2.1643.

Personen:

16.3.1632

| WW-325-01 |

Heynderick Heyndericx van der Buyten, Loenhout, leent 100 gld van Adriaen Verheyden.

In de marge: deze 100 gld werden terugbetaald op 30.8.1641.

Personen:

22.3.1632

| WW-326-01 |

Peeter Cornelis Jan Symons is 300 gld schuldig aan Michiel Jans van Elsacker, stadhouder te Loenhout, voogd van de weeskinde­ren van wijlen Laureys Reyns, verbonden aan een stuk land 1 G achter de Brug.

In de marge: deze 300 gld werden terugbetaald op 20.3.1634.

Personen:

13.6.1632

| WW-327-01 |

Carel Jan Hermans zoon ook voor zijn broer Peeter Jan Hermans, Adriaen Maryniss de Ruyter de jonge x Dingentken Jan Her­mans, Peeter Geert Hermans, voogd en Peeter Anthoniss, toeziener over Jan, Jacob, Cornelis, Catelyn, Martijn en Maijken, kinderen van wijlen Jan Hermans x Neeltken Jan Daelmans, Cornelis van Eeckel, vader en voogd en Pauwels Cornelis, toeziener over Tanneken Corne­lis van Eeckel doch­ter, verwekt met vs Neeltken, samen voor 3/5 parten, Neeltken Jan Haen­scorffs dochter x Adriaen Symons, voor 1/5 part, samen transpor­teer­den zij aan Cornelis Adriaen Geertss, een stede met toebehoren 2 B, gelegen achter de Brug.

Personen:

24.4.1632

| WW-328-01 |

Cornelis van Aerde momber en Joachim Leest toeziener der kinderen van wijlen Matijs Lenaerts van Aerde, en vs Joachim Leest, momber en Peeter Jan Huijb., toeziener der kinderen van wijlen Peeter der Weuwen, Adriaen de Gruijter, momber en Willem Jan Neelen, toeziener der kinderen van wijlen Hendrick Geeraerts van Raeck, verkochten aan Cornelis Wilborts x Jenneken Dircx, die de koop overnam van Huijb. Hendricx, de helft van een stede 12 G te Onder­seel, waarvan de andere helft eigendom is van Wouter de Cleijn, St-Job-Brecht.

Personen:

11.5.1632

| WW-329-01 |

Cornelis Willem Huijbr. gemachtigd volgens procuratie gepasseerd te Brecht van Jan Hendricx van Elsacker, vader en mom­ber van zijn kinderen: Willem, Lijsken en Neeltken, waarvan wijlen Maeijken Peeter Aert Sgrauwen de moeder was, ook voor Willem en Hendrick Aert Peeter Aerts Schrauwen, en voor Peeter en Lisken, zijn broer en zuster, allen kindskinderen van "den voorbedde" van wijlen Peeter Aerts Schrauwen heeft opgedragen aan Willem van den Lan­gen­berch x Maria Peeter Aert Sgrauwen, Willem Anchsten x Neeltken Peeter Aert Sgrau­wen, allen kinde­ren van "den nabedde" van Peeter Aert Sgrauwen, hun part dat hun competeert bij versterven van hun grootva­der.

Personen:

12.4.1632

| WW-330-01 |

Jan Lodewijcx, Lambrecht Cornelissen, Willem van Wou, Adriaen Verheijden en Jacop van Ostaijen, schepenen te Ww, attesteren dat Giliam Blijens, schout aan hen op

Personen:

12.4.1632

| WW-331-01 |

een missive heeft getoond, geschreven door de drossaard van Hoogstraten, met de toela­ting om op een wolf te jagen die grote schade toebracht. Op woensdag 15.4.1632 moet de vorster te Loenhout en te Ww "publiceren" om 's morgens te 7 uur in de bossen tussen Hoogstraten en Loenhout de wolf te helpen jagen "opte breuck van drij gld", te verhalen op degene die niet op de jacht present is.

3.2.1633

| WW-332-01 |

Cornelis Rommens voogd van het nakind van wijlen Cathe­lijn Peeter Aert Schrauwen x Jan de Backer ter eenre, en Jan Hendricx Hoppenbrouwers, voogd en Willem van den Langen­berch, toeziener van de onbejaarde kinderen van + Gijsbrecht Hendricx Hoppenbrou­wers x + Cathelijn Peeter Aerts Schrauwen ter andere zijde. Zij komen overeen dat het vs nakind een halve beemd te Loenhout krijgt, geko­men van Jan de Ruijter, en 1/4 van het koren tegenwoordig bezaaid op "de Meulenacker" en alle kleren, "soo wullen, lijnden als anderszins die haar vs moeder tot haeren lijven gehadt heeft" en 2 gld.

Personen:

9.3.1633

| WW-333-01 |

S/D tussen de kinderen van Jan van Ostaijen.

Huijbrecht Francken x Cathelijn Jans van Ostaijen dochter, Gabriel Corn. Goos­sens x Lijntken Hendrickx Wilts dochter, tevoren weduwe van Jan Janssen van Ostaijen, de vs Huijbrecht Francken, voogd en Adriaen Huijbrecht Verheijden, toeziener van het onbejaard kind van wijlen Jan Janssen van Ostaijen x Lijntken Hendrickx Wilts, Jan Cornelis Brou­meels x Cathelijn Janssen Rubbens, tevoren weduwe van Peeter Janssen van Ostaijen en Pauwels Corn. van Eeckel, voogd en Jan Janssen Rubbens, toeziener van de 2 onbejaarde kinderen van vs + Peeter van Ostaijen x vs Cathelijn Janssen Rubbens, zij hebben 1.972 gld verdeeld in obliga­ties op diverse personen.

Personen:

12.9.1633

| WW-334-01 |

Willem Matthijssen x Lijntken Bernaert Raets, schuld van 85 gld aan Matthijs Janssen van Reussel, bode op Holland, x Elisabeth Behoort, Antw. Pand: een stede enz. 12 à 13 G op't Onderseel, belast met 146 gld aan Jenneken Bernaert Raets, 112 gld aan de kinderen van Gerraert N. te Loenhout en 18 gld 15 st. jaarlijks aan de erfgn. van Matthijs Janssen van Reussel x Elisabeth Behoort.

Personen:

14.11.1633

| WW-335-01 |

Jan Cornelis Goris, Loenhout, verkoopt aan Anthonis Joncxken en Jacob Claessen en hun nakomelingen, het kapitaal van de helft van een rente van 2 veertelen rogge 's jaars die de erfgena­men van de oude Gabriel Jan Gabriels schuldig zijn te betalen volgens een rentebrief die ca 30 jaar geleden opgesteld is. Hij heeft deze rentebrief niet meer. De comp. heeft de helft van vs rente aan de koper geschon­ken.

Personen:

10.12.1633

| WW-336-01 |

Jan Janssen van Gelder, schuld van 50 gld aan Jan Hen­dricx, Loenhout. Vonnis 5.3.1635.

Personen:

7.3.1634

| WW-337-01 |

De schepenen verklaren voor waarheid, bij verzoek gedaan door Gabriel Peeter Engelen, dat Gabriel een stede bezit, ca 2 G, hem aangekomen bij dood van zijn moeder, gelegen over de Brugge. Van de 2 G zijn in 1624 8 L beleend door + Laureijs Reijns, secr., voor een termijn van 18 jaar. Zij zijn nog belast met 4 gld jaarlijks aan de erfgenamen van Franchois Imbrechts, Loenhout.

Personen:

7.3.1634

| WW-338-01 |

De schepenen ter instantie van Sijmon Hendricx vander Buijten, dat hij in vrije eigen­dom volgende goederen bezit: 1/2 van een stede enz. 1 G, 1/2 stuk land 1/2 B en nog verscheidene percelen, belast met een rente van 7 gld 7 st. 2 oord aan Margriet Bolckmans x + Peeter Joerdaans. De goederen zijn gelegen achter de Brugge, on­verdeeld met Henrick Hendrickx vander Buijten en nog belast met 100 gld aan Aert Janssen, 64 gld aan Adriaen Verheijden.

Personen:

14.3.1634

| WW-339-01 |

Cornelis Henrick Wilborts verkoopt aan Adriaen en Jan Henrick Wilborts, zijn broers, zijn deel in de nagelaten goederen van zijn broer + Hen­drick Hendrick Wilborts, gelegen te Ginhoven en zijn deel in de renten die zijn broer had met nog het deel in een rente van 4 gld die hij met zijn broers had op de goederen van N. Keselmans, Loenhout.

Personen:

23.3.1634

| WW-340-01 |

Anthonis Adriaenssen van Bavel x Margriet Pauwels Heirstraets verkopen aan Peeter Cornelis van Eeckel, 1/4 van een stede, in 't geheel 1 B op de Heirstraet en 1/4 van een stuk land 5 L, het "Merven" bij de Kruisweg, belast met 6 gld aan Cornelis Willem Huijbs en 1 veertel rogge aan de H. Geesttafel van Loenhout.

Personen:

2.5.1634

| WW-341-01 |

Jan Jan Jacob Toens, Jacob Jan Jacob Toens, Hendrick Anthonissen en Cornelis Sijmons zijn 250 gld schuldig aan Jan Corn. Goris, Loenhout, gemachtigd van Charles de Lafalie x Helena Maes, terzake van een rente van 3 1/2 veertelen rogge die zij hadden op de goederen van Jan Jacob Toens.

Personen:

30.5.1634

| WW-342-01 |

Adriaen Anthonis Lambrechts en Cornelia Peeter Leijs geven voor 150 gld in belening aan Adriaen Peeter Cools 1/2 van 2 beemdekens, samen 1 G, ongedeeld met Jan Aernouts n.u., gelegen achter de stede van Kersten Vorsselmans erfgenamen te Loenhout. Adriaen zal de beemden gebruiken tot de 150 gld betaald zijn.

Marge: Marten Andriessen x Cathalijn Adriaen Pr. Cools, in naam van zijn kinderen, Cornelis Jan Adriaenssen x Anneken Corn. Brou­mels verklaren dat de penningen voldaan zijn door Matthijs Ker­sten Vorsselmans dd 5.12.1659.

Personen:

7.12.1634

| WW-343-01 |

De schepenen ter instantie van Maria Vorspoels x + Cornelis van Nieuwen­huijse. Jan Verheijden, timmerman, oud 55 of 56 jaar, hij heeft de eed gedaan in handen van Lambrecht Cornelissen als stadhouder van de schout. Hij heeft geattesteerd en verzekerd dat hij van + Cornelis vanden Nieuwenhuijse, die geassisteerd was met + Cornelis van Donghen, schout van Loenhout, een eikenboom gekocht heeft, staande te Brecht, "tot Sterhoven op een dijcken bij het hoffken", nu toekomende aan de Heer van Spanghen, en dat hij die boom nu ge­kocht heeft voor 60 gld en van welke boom de attestant een "standert" voor een windmolen gemaakt heeft. De attestant verklaart dat hij de vs boom met takken en afval gekocht heeft en dat de vs Cornelis vanden Nieuwnhuijse "daaraff niet en heeft geprofiteert". De verkoop heeft plaatsgevonden ten tijde dat de "gemuinteerde soldaten te Hoogstraten waren liggende", nu geleden omtrent 30 jaar. Hij verklaart dat de vs boom in die tijd voor de juiste waarde verkocht is en dat hij daarvoor zoveel niet zou gegeven hebben dan dat hij die noodzakelijk moest hebben, alzo dat hij een boom gekocht had tot een "standart", de welke een "steecxken" had en een zulks in "noot" (houtsoort) was.

Personen:

14.11.1634

| WW-344-01 |

Jan Hendricx vanden Bleke is 100 gld schuldig aan Maijken Jan Rombouts x + Jan Hendricx van Gestel, Loenhout, over de koop van een "roij ruijnpeert".

Personen:

5.3.1635

| WW-345-01 |

Jan van Daele x Magdaleen Maximiliaan Peeter Beijers voor 1/3; Peeter Jan Nijs x Maria Michiel van Elsacker voor 1/3; Adriaen van Staijen x Margriet Lambecht Cornelissen, Lambrecht Lambrecht Cornelissen en Lambrecht Cornelissen als voogd en Aert Corn. Jan Wouters als toez. van de weeskinderen van Cornelis Lam­brechts, tezamen ook voor 1/3, behoudelijk dat het weeskind Dimpna Lambrecht Cornelissen in het 1/3 een zeker gedeelte competeert, ver­kopen zij aan Peeter Jan Beijers, de koop overhebbend van Cornelis Adriaen Geertssen, 1/2 van een beemd 1 V bij de "Ritten".

Personen:

21.3.1635

| WW-346-01 |

Daniel Buijcx, schout, rentmeester en kastelijn te Loenhout, in de naam van Elisabeth Buijcx x + Michiel Rijers, zijn zuster, trans­porteert aan Jan Jacob Theuns x Pirijntken Rommen Cornelis­sen, een obl. van 1.000 gld, die Elisabeth had op Cornelis Peeters alias Baarl, wonend te Steelhoven bij "Geertruijden bergen" en waarvoor Jacob Thoens x Maria Jan Huijbs op 29.3.1632 twee steden te pand hebben gesteld, resp. te Ginhoven en op de Veldvoort.

Personen:

2.4.1635

| WW-347-01 |

Jan Jan Jacob Theuns x Cathalijn Lucas vanden Bogaerde verkopen aan Adriaen Verheijden 1/2 beemd in de Wachelbergen, gekomen van de vader van Cathalijn, de andere 1/2 is van de erfgn. van Adriaen van Aecken, Loenhout.

Personen:

3.4.1635

| WW-348-01 |

Andries Jordaens, secr. te Loenhout, gemachtigd van Jacques Bormans, voor hemzelf en van Augustijn Noijdens als momber van de onbej. kinderen van vs Jaques x Maria Smits, proc. voor nots Fran­chois van Vekene, Wilmarsdonk, 2.4.1635 en met consent van de weesmeesters van Antw. 10.10.1634 transporteert aan Jan Jan Jacob Theuns, een huis enz. 1 B bij de Kruisweg op de Baan.

Personen:

25.8.1635

| WW-349-01 |

S/D tussen de kinderen van Pauwels Heirstraets. Mat­thijs Anthonis Cools, transport hebbend van Peeter Cornelis van Eec­kel x Maijken Pauwels Herstraets voor 2/4, Jenneken Pauwels Heir­straets geass. met Willem Cornelis Heir­straets, haar voogd, voor 1/4 en Hilleken Pauwels Heirstraets x Adriaen Gabriel Daelmans voor 1/4.

1e kavel: Matthijs, 1/2 huis bij de Baan, 1/2 van een akker, het "Mer­ven" achter de Kruisweg 5 L. Hij moet een rente aan de H. Geesttafel van Loenhout tot zijn last nemen en 1/2 van 6 gld jaarlijks aan de kinderen van Gabriel Jan Gabriels.

2e kavel: Jenneken, 1/4 van het huis, 1/4 van de "Mervenne", en tot haar last 1/4 van de vs rente.

3e kavel: Hilleken, idem als 2e kavel.

Personen:

15.10.1635

| WW-350-01 |

Peeter Cornelis Boer (Beer) x Elisabeth Jan Lodewijcx, met Jenne­ken Marijnis Bos, verkopen aan Jan Jan Lodewijcx en aan Jan Adriaenssen Verheijden x Tanneken Jan Lodewijcx, de weeskinde­ren van Anthonis Jan Lode­wijcx, Thomas Jan Lodewijcx en Peeter Mertens x Cornelia Jan Lodewijcx, tezamen voor 1/6 van de goederen nagelaten door + Dingna Thomas, grootmoeder van Elisabeth en hetgeen zij nog zal krijgen als haar grootvader: Jan Lodewijcx komt te overlijden.

Personen:

15.10.1635

| WW-351-01 |

Jan Adriaenssen Verheijden x Tanneken Jan Lodewijcx, Peeter Martens x Cornelia Jan Lodewijcx, Geeraert Jan Sijmon Luijcx als toez. van de kinderen van Anthonis Jan Lodewijcx x + Cathalijn Jan Sijmon Luijcx, zij samen in de naam van Thomas Jan Lodewijcx verkopen aan Jan Jan Lodewijcx 4/5 van een beemd in de "Gouwen" 2 1/2 L. De koper heeft het andere 1/5 al.

Personen:

15.3.1636

| WW-352-01 |

Verzoek van Willem vanden Langenborch, Loenhout, in de naam en als toez. van de weeskin­deren van Gijsbrecht Hendrick Hop­penbrouwers x Cathalijn Peeter Aert Schrauwen. Voor de schepe­nen van Ww: Cornelis Rommen Cornelissen verklaart dat de vs kinde­ren in Ww een stede bezitten, aangekomen bij dood van hun ouders, 5 B in Tereik. Door de vs ouders in koop verkregen van Davidt Jans van Tholle, 30.3.1622, een beemd, de "Booijdonck" 1 B in Tereik, een weide, "'t Vils" 1 B. Belast met 600 gld als rest van de kooppenningen en 74 gld aan Johan Buijcx, secr. De goederen zijn 3.000 gld waard.

Personen:

2.4.1636

| WW-353-01 |

Willem Andriessen van den Langenbergh, Loenhout, als voogd van de weeskinderen van Gijsbrecht Hendricx Hoppenbrouwers x + Cathalijn Peeter Aert Schrauwen, apostille van schout en schepenen, 31.3.1635. Zij verkopen aan Robrecht van Loon, advocaat te Antw, x Susanna de Bruijn, 's jaars 37 gld 10 st. op een stede 5 B in Tereik en de goederen zie 147 r°.

Personen:

11.12.1636

| WW-354-01 |

Staat en inventaris van de erfgoederen nagelaten door Tanneken Jan Sijmons x Adriaen Peeter Cools Smidt, verkregen in haar huwelijk zowel als de patrimonale goederen. Eerst: bij dood van haar ouders verkregen: een beemd 1/2 B in de "Bersgatsbeemd". Ten tweede: tijdens haar huwelijk verkregen bij koop: een stede enz. 2 B bij de Kruisweg op de Heirstraat, een stuk land bij koop van Jan Ja­cobs, 1 V, een weide bij koop van Cornelis Heirstraets, 3 L, een stuk land, de "Inslagh" 1 B bij koop van Jan Augustijns, een stuk land 4 L in de Hagelkruisak­ker bij koop van Jacques Borre­mans, een beemd te Deurne bij koop van Frans vanden Bolcke en nog moeren en heide, bij belening van Adriaen Anthonis Lambrechts, 1/4 van 2 beemden te Loenhout, 5 L. Deze staat en inventaris door Adriaen Peeter Cools ten overstaan van Cornelis Cornelis Broumeels x Maria Adriaen Cools, Jan Cornelis van Gelder x Cornelia Adriaen Cools, Merten Andriessen x Cathalijn Adriaen Cools, Adriaen Verheijden als voogd van Peeter Adriaen Cools. Zie 172 v°.

Personen:

13.1.1636

| WW-355-01 |

S/D tussen de erfgn. van Adriaen Heuvelmans x Maria Cornelis Sijmons. Anthonis, Cornelis en Adriaen gebroeders Adriaen Heuvelmans zonen, Jenneken Adriaen Heuvelmans, Margriet Adriaen Heuvelmans x Lambrecht Anthonis Lambrechts.

1e kavel: Anthonij, een huis met 1/2 hofstede 1 G, 1 L in 5 L van "den Inslagh", en nog andere percelen. Hij moet gedogen dat zijn moeder haar leven lang de warmoeshof gebruikt. hij zal aan elk van de andere 4 kavels 12 gld 10 st. moeten betalen.

2e kavel: Cornelis, 2 weiden op de Heirstraat 4 L, 1/2 van de "Neer­venne" 1/2 B, 1/5 van "den Inslagh". Hij moet 20 st. jaarlijks aan de pastoor die deze had op de "Neervenne".

3e kavel: Jenneken, de andere 1/2 van de hofstede, 1 L in "den In­slagh". Zij ontvangt 260 gld van de 4e kavel en 12 gld 10 st. van de 5e kavel.

4e kavel: Margriet, een weide 1 V op de Heirstraat, 1 L in "den In­slagh" en nog percelen.

5e kavel: Adriaen, een stuk land tegenover de hofstede, de andere 1/2 van de "Neervenne" waarvan Cornelis de andere helft heeft, 1 L in de "Inslagh".

Hun moeder mag in een huisje wonen. Een paar percelen blijven onge­deeld, waaronder 1/2 beemd in de "Bersgats beemd", waarvan de andere 1/2 van Sijmon Sijmons is.

Personen:

7.5.1637

| WW-356-01 |

Procuratie: Jan Peeter Dielen, Weelde, machtigt Mr. Andries Jordaens, secr. van Loenhout, om van zijnentwege Dielis Mi­chielssen 's Waegemaeckers, Hoogstraten te "compilleren" tot betaling van 200 gld.

Personen:

13.10.1637

| WW-357-01 |

S/D Comp. Cornelis Corn. Brouwmeels x Maria Adri­aen Cools, Merttten Andriessen x Cathalijn Adriaen Cools, Jan Sij­mons als voogd van Peeter Adriaen Cools zoon, innocent zijnde, de vs Cornelis Broumeels en Mertten Andrienssen in de naam van Cornelia Adriaen Cools x Jan Cornelis van Gelder. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun moeder + Tanneken Jan Sijmons x Adriaen Cools.

1e partij: Cornelis Broumeels c.u., Mertten Andriessen c.u. en Corne­lia Adriaen Cools, 3/4 van de 1/2 van een stuk land op de Hagelkrui­sakker gekomen van Jaques Bormans en nog een paar percelen.

2e partij: Jan Sijmons in de naam van vs Peeter Cools, het andere 1/4 van de vorige percelen.

De goederen zijn belast met 1 "lopen" rogge aan de prior van Huiber­gen, 8 st. aan de H. Geest te Ww. Verscheidene percelen blijven ongedeeld, waaronder een beemd te Loenhout, komende bij belening van Adriaen Antho­nis Lambrechts.

Personen:

15.2.1638

| WW-358-01 |

Adriaen Verheijden, medeschepen, last hebbend van Hen­drick Hen­dricx van der Buijten, proc. voor nots Laureijs vander Buijten, Loenhout, 6.2.1638. Volgens de verkoop ca 4 jaar geleden gedaan aan zijn broer Sijmon Hendricx vander Buijten, transporteert hij nu aan Niclaes Huijbrecht Pullen­kens als momber van de 2 onbej. weeskinde­ren van vs + Sijmon, de 1/2 van een stede enz. achter de Brugge, aan de constituant aangekomen van zijn moeder + Maria Sijmons, met de conditie dat de kinderen de lasten en renten moeten dragen.

Personen:

22.1.1639

| WW-359-01 |

S/D Comp. Jan en Hendrick Gijsbrecht Hoppenbrou­wers voor henzelf, Jan ook in de naam van Jannen alias Maes Gijs­brecht Hoppenbrouwers onbej. zoon. De moeder was + Cathalijn Peeter Aert s'Grauwen; Cornelis Rommen Cornelissen als momber van het onbej. weeskind van Jan Janssen de Backer, hiervan was + Catha­lijn ook de moeder uit het nabed. S/D van de nagelaten goederen van Peeter Aert Sgrauwen x Elisabeth Jan Maes, zijnde hun grootouders. De goederen zijn gelegen in Tereik.

1e kavel: Cornelis Rommens als voogd, 1/3 van de "Grooten Acker", de "Voorste Weijde" 1 G, 1/3 van de "Langenbempt" te Loenhout, 1/3 van een heivled "Laeren", 1/4 van een moer achter de "Valcken­hutte".

2e kavel: Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers, ook 1/3 van de "Grooten Acker", 1/2 van de "Achterste Weijde", 1/2 van het "Hoijlant" te Zun­dert, ook 1/4 in het vs moer en 1/2 van de houtwas op de "Molen­bergh".

3e kavel: Jan Hendr. Hoppenbrouwers als momber, 1/3 van de "Grooten Acker", 1/3 van de "Langhen Bempt" te Loenhout, 1/2 van de "Ach­terste Weijde", 1/2 van het "Hoijlant" te Zundert, 1/3 van het heiveld de "Laeren" en 1/4 van het vs moer.

4e kavel: Hendrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, een akker in de "Molenacker" 5 L, een beemd te Loenhout bij de watermolen 1 G, 1/3 van de "Langhen Bempt" te Loenhout, 1/3 van het vs heiveld en 1/4 van het vs moer.

Personen:

1.3.1639

| WW-360-01 |

Codicille: Comp. Margriet Vermunten x + Peeter van Staijen, zij is gezond van geest. Zij geeft aan haar zoon Adriaen van Staijen 100 gld. Adriaen was als kind verbrand geweest en heeft daar­van een gebrek aan zijn hand overge­houden. Zij geeft de 100 gld niet­tegenstaande het testament dat zij samen met haar man gemaakt heeft te Loenhout.

Ondertekend: Margriet van der Munten, Adriaen Huijbrachs Verheij­den.

Personen:

12.3.1639

| WW-361-01 |

S/D Comp. Anneken Jacob Thoens x Cornelis Peeters­sen Bael (Bavel), Huijbrecht Jacob Thoens voor zichzelf, Michiel Jordaens x Beatricx Jacob Thoens, proc. Etten

Personen:

10.3.1639;

| WW-362-01 |

Elisabeth Jacob Thoens x Adriaen Lambrechts, Jan Jacob Thoens voor zichzelf. Zij delen de goederen van hun moeder + Maria Jan Huijps en die hun vader Jacob Thoens nog voor 3/4 in tocht blijft bezitten.

1e kavel: Anneken, een stede enz. "Marijnis Stedeken" te Ginhoven 6 L, de "Mispelacker" 5 L, 1/2 van de "Regenbempt". Last: 2 1/2 veer­telen rogge uit 5 veertelen aan de erfgn. van Andries vanden Langen­berge, aan de 2e, 3e en 4e kavel tezamen 200 gld.

Marge: - Het deel aan Michiel Jordaens is betaald op 25.2.1659.

Aan Adriaen Lambrechts x + Elisabeth, 25.2.1659.

Aan Huijbrecht Jacob Thoens op 8.2.1661.

2e kavel: Huijbrecht, 1/3 van de binnenstede 5 L, 1/2 B weide in "Jan Slegen Hof", 1/3 van een beemd te Loenhout, in 't geheel 9 L. Last: 2 veerte­len rogge 's jaars aan de "cappelrije".

3e kavel: Michiel Jordaens, een woonhuis waar Huijbrecht tegenwoor­dig in woont en 1/3 van de binnenstede 5L en nog een paar percelen. Last: idem als 2e kavel.

4e kavel: Elisabeth, 1/3 van de binnenstede "Meeus Visschers" 5 L, een stuk land 1 G gekomen van Willem Huips, een stuk land de "Bergh" 1 G en het deel dat de erfgn. competeren in "Gabriel Jan Huijps stede" en nog een paar percelen. Last: 1 veertel rogge 's jaars aan de "cappelrije" en de andere 1/2 van de rente uit 1e kavel.

5e kavel: Jan, een stede enz. de "Nieuwe stede" 21 L op de Veldvoort en de "Varenbempdekens" 4 L te Loenhout. Last: 100 gld aan de 4e kavel.

Samen moeten zij de kosten dragen die er nog zijn alsook de kosten van processen die hun vader voert en de kleine renten aan de kerk en H. Geest.

Personen:

19.12.1639

| WW-363-01 |

Geert Peeters van Cloot; Cathalijn Peeters van Cloot x Cornelis Aert Nops en Jenneken Peeters van Cloot x Anthonis van Aecken verkopen aan Anthonis Hendrick Dircx 1/2 van een stuk erve achter de Brugge 1/2 B.

Personen:

7.5.1640

| WW-364-01 |

Cornelis, Adriaen en Anthonis, gebroeders, Adriaen Heu­velmans zonen, Margriet Adriaen Heuvelmans x Lambrecht Anthonis Lambrechts en vs Cornelis als momber van het weeskind van Jan Sijmons x + Jenneken Adriaen Heuvelmans, samen verkopen zij aan Anthonis Goossens Corn. Aerts een beemd 1/2 B bij het kapelle­ken te Ginhoven, belast met 3 "lopen" rogge 's jaars aan de pastorij en 6 "lopen" rogge aan de H. Geest te Loenhout.

Personen:

22.8.1640

| WW-365-01 |

Ratificatie: Jacobus Verdijck, Brecht, als toez. van de weeskinderen van Laureijs Reijns, secr., hij ratificeert het kontrakt dat Michiel van Elsacker, stadhouder te Loenhout, als voogd van de vs kinderen heeft aangegaan met het klooster van St. Margrietendael voor nots Guijot dd 24.7.1640.

Personen:

4.1.1641

| WW-366-01 |

Jan Jan Hendricx de Crom, Loenhout, verkoopt aan Aert Hen­dricx van Gilse een beemd 2 L in de Wachelbergen.

Personen:

8.4.1641

| WW-367-01 |

Willem Dilissen in de naam van zijn zwager Peeter Cristi­aen Raets, proc. voor Laureijs van der Buijten, nots te Loenhout, 13.2.1641, transport aan Jan Christiaen Raets, broer van de constituant, 1/2 beemd de "Rit" hem aangekomen bij S/D.

Personen:

8.4.1641

| WW-368-01 |

Jan Cristiaen Raets voor zichzelf en Willem Dilissen ge­machtigd van Magdalene Cristiaen Raets, zijn vrouw, proc. voor nots Laureijs van der Buijten, Loenhout, zij verkopen aan Laureijs Cornelis Jans­sen, een beemd, de "Rit" 1/2 B, aan Jan aangekomen bij koop van Peeter, zijn broer en aan Magdalena bij dood van haar moeder.

Personen:

13.4.1641

| WW-369-01 |

Michiel van Elsacker, stadhouder van Loenhout, gemachtigd van Jan van Baserode, nots te Antw. proc. voor nots Dirck Ketgen, Antw., 16.4.1641, hij transporteert aan Martinus de Beer, schout van Ww t.b.v. Willem vander Rijt, ridder, Heer van Brouchoven, Ww en West­dorne, een hoeve met huis enz. 9 B te Witgoor.

Personen:

13.4.1641

| WW-370-01 |

Jacob Claessen is 170 gld schuldig aan Michiel van Elsac­ker, stadhou­der van Loenhout, als momber van de zoon van Laureijs Reijns. Pand: een stuk erve 2 B gekomen van Gabriel Peeter Engelen.

Marge: Cassatie van 185 gld 18 st., 2.11.1642.

Personen:

3.7.1641

| WW-371-01 |

Voor de schepenen van Ww comp.: Michiel van Elsacker, stadhouder van Loenhout, als momber van de zoon van Laureijs Reijns, trans­porteert hij aan E.V. Franchoise van Mullem, priorin van St. Margrie­tendael of Ter Nonnen, waar Margriet Laureijs Reijns gepro­fest is, 386 gld, die Anthonis Hendrick Jongskens aan vs zoon schuldig was bij schuldbrief Ww 18.4.1640, en dit als afkorting van de schuld aan het godshuis. Is mede present, Johanna Segers, "procuratrice" van het godshuis. Zij sluit een akkoord over de betaling, Ww 3.7.1641.

Personen:

20.4.1622

| WW-372-01 |

Kopie: Testament: Comp. voor nots Laureijs Reijns: Cor­nelis Willem Huijps, brouwer, gezond van lichaam en geest. Hij wil een christelijke begrafenis. Als hij voor zijn vrouw, Cornelia Jan Heg­ge overlijdt, behoudt zij alle "haeff en meubele goederen" enz.

Personen:

19.4.1642

| WW-373-01 |

Testament: Comp. Cornelia Jan Hegge, x + Cornelis Willem Huijps, enigszins ziekelijk, zij wil een christelijke begrafenis en een uitvaart, bovendien wil zij dat het contract dd 21.7.1606 blijft gelden waarin haar voor- en nakinderen dezelfde rechten krijgen. Haar voorkinderen willen hiertegen opponeren en het contract teniet laten doen. In dat geval zal aan haar 3 nakinderen uit haar huwelijk met Adriaen van Ostaijen elk 500 gld betaald worden met de opbrengst van haar "haeffelijke goederen". De rest van de goederen zal gelijk ver­deeld worden. Ondertekend: Neelken Jan Hegge.

Personen:

12.5.1642

| WW-374-01 |

Testament voor Cornelia Jan Hegge x + Cornelis Willem Huijps. Zij gebruikt de open brief van "Octroije" haar door de hertog van Brabant verleend, ondertekend door secr. van Steen­huijse, eerst verklaart zij haar testament van 19.4.1641 teniet te doen. Zij wil een christelijke begrafenis en uitvaart. Zij wil dat het contract dd 21.7.1606 blijft gelden, zie 66 r°. Als haar voorkinderen het contract teniet doen, geeft zij aan haar 3 nakinderen verwekt door Adriaen van Ostaijen, 1/2 stede enz. te Loenhout te "Cleijn Nedervenne" 1/2 van een hofstedeken aan vs stede over de straat 36 R, 1/2 van 1 L land te Nedervenne, gekomen van Michiel Michielssen van Elsacker, gekocht en verkregen van Jan Deurens, 1/2 hofstede ook daar gelegen, gekomen van Sijken Luijcx en nog een paar percelen gekocht met haar man Adriaen van Ostaijen en met Gabriel Jan Gabriels, 3 L land op de Molenakker, zijnde haar patrimoniale goed, tegenwoordig gehuurd door Frans Geerts vander Buijten, een stuk beemd in de "Engeleirs" haar verstorven van Teunt­ken Nijs 1 G, een perceel in belening verkregen van Cornelis Nele­mans en nog 1/2 B beemd verkregen bij koop met haar laatste man wijlen Cornelis Willem Huijps, van Peeter Heijlen die men noemt Peeter de Coster. De rest zal gelijk verdeeld worden.

Personen:

4.10.1642

| WW-375-01 |

Kopie: Voor de schepenen van Antw. comp.: de oude Jan Baptista Bormans, licentiaat in de rechten, zijn broer, Jacques Bormans en zijn zuster Maria Bormans x Phlippe le Muet en in de naam van Augustijn Bormans, hun broer, absent zijnde, in zijn officie van Alpheris, voor een som geld transporteren zij aan Jan Buijcx x Isabeel Alewijns, 400 gld die Jan Jacob Thoens aan + Jacques Bor­mans, hun vader, schuldig is als rest van 1.400 gld dd 28.2.1635, koop van een huis enz. te Ww.

Marge: Adriaen van Driel xx Ida Hooghcamer, x + Joan Buijcx be­kent dat schout Peeter Maesmans de 400 gld voldaan heeft te Loenhout, 12.6.1677, ingeschreven te Ww 16.6.1677.

15.8.1642

| WW-376-01 |

Cornelis Cornelis Goris alias Binck x Adriaentken Adri­aens van Ostaijen, Loenhout, zijn 100 gld schuldig aan Willem en Pau­wels Jan Cornelis Thoens zonen. Is medegecomp. Willem Adriaens van Ostaijen, broer van vs Adriaentken, hij stelt zicht principale borg met een stuk land "Quackel­hoff" gekomen eensdeels van zijn vader en eensdeels bij koop van de kinderen van Guilliam Blijens.

Marge: Pauwels Janssen Thoens bekent dat Adriaentken Adriaenssen van Ostaijen x + Cornelis Corn. Aerts alias Binck de 100 gld voldaan heeft 1.5.1670.

Personen:

3.12.1642

| WW-377-01 |

Willem Corn. Heirstraets x Cathalijn Anthonis Cools en Adriaen Peeter Adriaenssen transporteren t.b.v. de kinderen van Mat­thijs Anthonis Cools en voor Joos N. x Christina Anthoni Cools teza­men half om half, hun deel in 225 gld die Franchois Geerts van der Buijten op 8.11.1639 te Loenhout bekende schuldig te zijn aan de erfgn. van Jan Anthonis Thijs.

Personen:

9.4.1644

| WW-378-01 |

Joris Adriaenssen Coeck als momber van Cathalijn Jan Luijcas vanden Bogaerde, onbej. dochter, en last hebbend van Jan Jan Luijcas vanden Bogaerde, proc. te Halsteren 18.3.1644 en Jacob Mer­tens x Cathalijn Jan Luijcas vanden Bogaerde, proc. 8.3.1544, zij samen voor de erfdom en Elisabeth Adriaenssen Coeck x + Jan Luijcas vanden Bogaerde, moeder van vs kinderen voor de tocht ver­kopen aan Adriaen Verheijden, hun deel van een beemd in de Wachel­bergen, gekomen van Peeter Joos, ongedeeld met de koper en meer anderen. Zie volgende akte.

Personen:

9.4.1644

| WW-379-01 |

Dezelfde verkopers, zie 172 r°, aan Aert Peeter Aerts van Tijchelt en Cornelis Jacob Philips, half om half, hun deel in 2 beemden in de "Santschellen" achter Braken.

Personen:

28.4.1644

| WW-380-01 |

Anthoniken en Maria Cornelis Nelemans dochters en Cornelia Cornelis Nelemans x Adriaen Jan Adriaenssen, voor 250 gld transporteren zij in belening aan Peeter van Beeck, secr, een weide 3 L op de Ginhovense akker, om te gebruiken voor 3 jaar. Bepand met nog een stede enz. in de Slijkstraat en nog een weide aan de "Doren­boom", gekomen van hun ouders. Met de 250 gld zijn 133 gld betaald aan de erfgn. van Cornelis van Dongen, ex-schout te Loenhout, in voldoening van een obl., er blijven nog 117 gld te betalen.

Marge: - De 250 gld zijn door Anthoni Matthijs Cools als koper van de weide gecasseerd 1.6.1648.

De resterende 117 gld zijn voldaan aan de kinderen van Corne­lis Nelemans, zo Maijra en Cornelia bekennen, 8.10.1644.

Personen:

3.12.1644

| WW-381-01 |

Wouter Jan Wouters, Loenhout, transporteert aan Jan Donc­kaerts, Zundert, 2 schepen obl., één van 200 gld, de andere van 100 gld, door Cornelis Jan Rommens verleden op 10.1. en 12.2.1632 t.b.v. Jan Buijcx die deze transporteerde aan Daniel Buijcx, zijn broer op 31.5.1633 en op die dag heeft de transportant deze obl. ook in trans­port verkregen.

Marge: Cassatie 30.3.1659.

Personen:

2.4.1645

| WW-382-01 |

Jenneken Peeter vanden Cloot x Anthonis Peeters van Aecken en Geerit Peeters vanden Cloote verkopen aan Cornelis Aert Nops, 2/3 uit 1/4 van de helft van een beemd in de Wachelber­gen, de andere 1/3 heeft de koper n.u. al. De beemd in 't geheel 1 B. De voorwaarden zijn gepass. te Loenhout.

Personen:

12.8.1645

| WW-383-01 |

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x + Michiel Joerdaens xx Franchois vander Buijten verklaren dat Jan Sijmons beneffens Mechtelt Jacob van Broecho­ven, zijn moeder, en zijn andere broers en zuster, op 30.8.1632 een obl. van 16 gld verleden heeft t.b.v. Margriet Bolckmans x + Peeter Joerdaens en nu aan de comp. toebehorend bij testament of erfdeling en welke 176 gld voor 1/2 moet betaald worden door Peeter Cornelis Jan Sijmons en Sijmon Cornelis Jan Sijmons voor de andere 1/2. Vs Peeter is medegecomp. en verbindt voor het verze­keren van de betaling nog 1/2 beemd, de "Vloijen" 1 B ongedeeld met zijn broer Sijmon.

Personen:

19.5.1646

| WW-384-01 |

S/D Anthoniken Cornelis Nelenams; Neeltken Cornelis Nelemans x Adriaen Jan Adriaens­sen; Maria Cornelis Nelemans.

1e kavel: Teuntken, 1/3 van een woonhuis, ongedeeld met de andere 2/3 en 1/3 van verscheidene percelen land e.a.

2e kavel: Neeltken, ook 1/3 van het huis, welk deel zij verkoopt aan haar zuster Maria en 1/3 van de percelen uit 1e kavel.

3e kavel: Maria, 1/3 van de vs goederen.

"'t Schoorbempdeken", door Jan Lodewijcx in belening gebruikt, blijft ongedeeld, ook een beemd te Loenhout, evenals moeren en heide blijven ongedeeld.

Personen:

19.11.1646

| WW-385-01 |

S/D Aert en Adriaen Peeter Aerts van Tichelt voor henzelf; Cornelia Peeter Aerts van Tichelt xx Cornelis Jacob Philips, x + Huijbrecht Pauwels; vs Aert alsnog als actie en koop hebbend van Elisabeth Peeter Aerts van Tichelt x Jacob Janssen Thoens; Dingna Peeter Aerts van Tichelt x Gijsbrecht Peeter Gijsbrechts; Barbara Peeter Aerts van Tichelt x Marijnis Adriaen Goossen Aerts en Adri­aentken Pauwels Cornelis Goossens x Peeter Peeter Anthonissen, Adri­aentken is de dochter van Maria Peeter Aerts van Tichelt. Zij zijn kinderen en kindskinde­ren van Peeter Aerts van Tichelt x Cornelis Michiels.

1e kavel: Aert Peeter Aerts, actie hebbend van Elisabeth, zie voor, en de kavel over hebbend van Adriaentken Pauwels Cornelis Goossen n.u., het woonhuis op de stede te Braken, verscheidene percelen waar­onder de "Santschellen". Last: een veertel rogge uit 4 veertelen 's jaars aan zekere lieden te Antw. Voor het woon­huis: aan Adriaen Peeter Aerts 70 gld, aan Barbara Peeter Aerts 70 gld, aan Dingna Peeter Aerts 70 gld, aan Adriaentken Pauwel Cornelis Goossens 70 gld, aan zichzelf ook 1/5 of 70 gld.

Marge: Adriaen Peeter Aerts; Gijsbrecht Peeter Gijsbrechts; Marijnis Adriaen Goossen Aerts en Peeter Peeter Thoens bekennen dat Aert Peeter Aerts aan ieder de 70 gld betaald heeft, 29.11.1654.

2e kavel: Adriaen Peeter Aerts, het 2e gedeelte van de hofstede te Braken en verscheidene percelen waaronder 1/4 van de "Gouwe". Last: ook 1/4 van de 4 veertelen.

3e kavel: Barbara, 1/4 van de vs hofstede en ook 1/4 van de "Gouwe". Last: ook 1/4 van vs rente.

4e kavel: Aert, 1/2 van de schuur en 1/2 van 't klein huisje en 1/2 van het turfhuis en 1/2 van de eikenbomen, 1/4 van de hofstede, 1/2 van de "Santschellen". Last: ook 1/4 van de vs rente.

5e kavel: Cornelia, een stuk land in "Adriaen Cornelis Goossens Hof" 1 V, een beemd 1 L, "'t Santschelleken" en de andere helft van de schuur eta:.

6e kavel: Dingna, verscheidene percelen waaronder 1/4 van de "Gou­we". Last: 1/2 van 24 st. 's jaars aan de "cappelrije".

7e kavel: Adriaentken, deze kavel eensdeels overgenomen van Aert Peeter Aerts, 1/4 van de "Gouwe". Last: 1/2 van de vs rente.

Personen:

26.3.1647

| WW-386-01 |

Adriaen Philips Molder, Loenhout, verkoopt aan Dirck van Wou­we, de koop overgenomen van Augustijn Jan Augustijns een beemd achter Deurne 1/2 B.

Personen:

25.4.1647

| WW-387-01 |

Dingna Rombout Cornelissen x Frans Willem van Amme­roij, geass. met Peeter van Beeck mits absentie van haar man, ver­koopt aan haar broer Cornelis Rombout Cornelissen haar kindsdeel in de goederen nagelaten door haar ouders, gelegen te Tereik te Loenhout en Zundert.

Personen:

6.5.1647

| WW-388-01 |

Maria Jan Joossen x Goris Cornelissen geass. met Jan van Gelder, proc. te BoZ,

Personen:

30.4.1647

| WW-389-01 |

Zij transporteren ingevolge de ver­koop door vs Goris gedaan, aan Aert Hendricx Moons Keteleir, Loenhout, 3 percelen land, heide en moer, haar aanbestorven van haar ouders, gelegen te Wachelbergen en de "Groeninge".

Personen:

27.1.1648

| WW-390-01 |

Afscheid: Adriaen Hendrick vander Buijten x + Tanne­ken Cornelis van Eeckel ter eenre en Willem Cornelis van Eeckel als momber van het weeskind van vs Adriaen x + Tanneken ter andere zijde. Zij verklaren dat ca 2 jaar geleden, toen Peeter Jacob Broumeels nog in leven was, Peeter was toez., zij een akkoord hebben gesloten over het sterfhuis. Adriaen moet zijn kind, dat toen 1/2 jaar oud was, onderhouden totdat het 16 jaar is. Hij behoudt al de "haeff en meubele goederen", hiervoor moet hij 80 gld betalen aan zijn kind als het 18 jaar is.

Personen:

21.3.1648

| WW-391-01 |

Kopie: Comp. voor mij Jan van Wesel, nots te BoZ: Gabriel Jan Gabriels die te Loenhout gewoond heeft en nu ritmeester is onder de compagnie van de Heer Ritmeester Schmettznich. Hij bekent 300 gld schuldig te zijn aan Jan van Dijck, koopman van "greijnen" die gemachtigd is van zijn zwager Peeter vander Creke. Pand: de goede­ren, zie f°115 r°. Hij machtigt Jacob van Ostaijen, oud-schepen van Ww om de vernieuwing te doen. Is medegecomp. Jacob Claessen, genoemd "de Vlamminck", hij stelt zich principale borg.

Marge: De 300 gld zijn door Jacob Claessen Vlamminck voldaan aan Jan van Dijck, 3.11.1655.

Personen:

22.8.1648

| WW-392-01 |

Afscheid: Maria Peeter Laureijssen x + Willem Adri­aenssen van Ostaijen, geass. met Deonijs Cornelis Deckers ter eenre en Gabriel Adriaen van Ostaijen, vaderlijke oom als momber en Adri­aen Peeter Laureijssen, moederlijke oom als toez. van de 3 weeskinde­ren van vs Willem x Maria en ten overstaan van Cornelis Goris Aerts, de "behout oom" van de kinderen, ter andere zijde. Maria zal haar kinderen m.n. Adriaentken, Cornelisken en Peeterken onder­houden tot Peeterken, nu 1 jaar en 2 maanden, 16 jaar zal zijn. Zij behoudt al de "haeff en meubele goederen" en zij moet aan elk kind 50 gld betalen als ze huwen. Zij mag de erfelijke goederen gebruiken, gelegen onder Loenhout en Ww. Zij mag geen tocht pretenderen op de goederen die de kinderen zullen erven van hun grootmoeder Cornelia Hegge.

Personen:

8.2.1649

| WW-393-01 |

Maria Matthijs Cools x Peeter Melssen Rombouts verko­pen aan haar broer Anthonis Matthijs Cools x Cornelia Sijmon Maes 1/2 hofstede, waarvan de andere 1/2 Anthonis al heeft. Gelegen op de Heirbaan, belast met 37 st. 's jaars uit meerdere partijen aan de erfgn. van Gabriel Jan Gabriels of Cornelia Hegge. Voor de betaling ver­koopt Cornelia Sijmon Maes haar goederen te Rijsbergen.

Personen:

27.2.1649

| WW-394-01 |

S/D Anthoni Matthijs Anthonis Cools ter eenre en Maria Matthijs Anthonis Cools x Peeter Melssen Rombouts ter andere zijde.

1e kavel: Maria, 1/2 van een perceel op de Ginhovense akker, "d'Els­broeck", 1/2 van 3 "quartier­saet" land op de Hagelkruisakker, geko­men van Jan Anthonis Thijs Cools, 1/2 van het "Bremvelt" 1/2 van de "Bruel", 1/2 van de "Neervennen".

2e kavel: Anthonis, de andere helft van de vs goederen.

Hun deel in de "Cleijnen Vrouwenbempt" blijft ongedeeld.

Personen:

19.7.1649

| WW-395-01 |

Cornelis Jan Nous, Loenhout, is 84 gld schuldig aan Cornelis Jan Ooms terzake van de koop van een paard. Is medegecomp. Aert Cornelis Jan Wouters, hij stelt zich pricipale borg.

Personen:

6.9.1649

| WW-396-01 |

S/D Laureijs, Peeter, Jan, Anthoni en Cornelis, gebroe­ders Cornelis Anthonis Lam­brechts zonen, elk voor zichzelf en Mat­thijs van Aerde als momber en vs Laureijs als toez. van het weeskind van Wil­lem Matthijs van Aerde x + Cornelia Cornelis Anthonis Lam­brechts. Zij verklaren ca 2 jaar geleden de goederen van hun ouders gedeeld te hebben als volgt.

1e kavel: Laureijs, 1/6 van de hofstede aan de Heirbaan en een stuk land 1 G.

2e kavel: Matthijs van Aerde als momber, 1/6 van de hofstede en een weide aan de "Rijsvennen".

3e kavel: Cornelis, ook 1/6 en 1/2 weide aan de Heirstraat en 50 gld uit de gemene kooppenningen die Willem Matthijs van Aerde over de koop van het huis enz. aan de comp. schuldig is. Last: 1/4 van 2 "lopen" rogge aan de pastorij.

4e kavel: Jan, ook 1/6, 1/2 stuk land aan de Heirstraat, ook 50 gld als voor. Last: idem als 3e kavel.

5e kavel: Anthoni, ook 1/6 en een akker daar achter aan gelegen, 1 G en ook 50 gld als voor. Last: idem als vorige kavels.

6e kavel: Peeter, ook 1/6 en een weide daar achter aan gelegen, 1 G en ook 50 gld als voor. Last: idem als vorige kavels.

Personen:

2.10.1649

| WW-397-01 |

De schepenen ter instantie en op verzoek van Wijnant de Glijmes, "dict" Wijngaerde, graaf van Glijmes en Holebeke, burggraaf en heer van Gelder­naecken, Baron de Nouville enz. dat hij in eigen­dom bezit te Ww, gekomen in successie van Wijnandt vanden Wijn­gaerde, Domproost te Luik, een hoeve met huis enz. te Ginhoven 15 B, tegenwoordig gepacht door Matthijs Adriaen Goet­stouwers met een beemd te Loenhout, bij betaalt doorvoor jaarlijks 275 gld. De goederen onder Ww zijn 10.000 gld waard en zijn belast met 4 of 5 gld aan de erfgn. van Willem de Visschere, Zundert.

Personen:

27.10.1649

| WW-398-01 |

Kopie: Voor de schepenen van Antw. comp.: Jan Buijcx, residerend binnen Antw., gemachtigd van de Heer Wijnandt, zie 211 r°, proc. voor J.W. Brande, nots te Leuven,

19.10.1649

| WW-399-01 |

Hij verkoopt aan Anna van Colen x Joachim Marchandt, "Heer van Marte­laer, kapitein gereformeert ten dienste van zijne K.M. en secr. van dezelfde K.M. Secret Rade" 's jaars erfelijk 312 gld 10 st. op de goederen, zie 211 r° en een op een hoeve enz. te Loenhout in "Nedervenne" 17 B waarvan Adriaen Peeter Aerts van Tichelt pachter is en nog percelen te Loenhout, 4 B, belast met enige rente aan de H. Geest, pastoor en koster te Loenhout. Willem Dielissen, vorster te Loenhout en Jan Sijmons worden gemachtigd om de vernieuwingen te doen.

Personen:

9.2.1650

| WW-400-01 |

Hendrick Huijbrecht Beens bekent dat hij op 19.6.1649 proc. heeft gepass. op Laureijs vander Buijten, procureur te Loenhout, en Peeter van Beeck, secr. en hen last heeft gegeven om te executeren aan Jan Baptista Keijsers, gewezen stadhouder van de drossaard van Hoog­straten in voldoening van zeker vonnis onder akte van "taxaat", Hoog­straten, tot last van vs Keijsers. Deze is naar Breda getrokken. Hen­drick houdt de proc. aan en geeft ook proc. aan Johan van Nedervenne, procureur te Breda, om de vs Keijsers te Breda te vervol­gen.

Personen:

21.2.1650

| WW-401-01 |

Dielis de Visschere is 200 gld schuldig aan Peeter Mels­sen Rombouts x Maria Matthijs­sen Cools, Loenhout, als rest van erfpen­ningen van de koop van een stuk land bij de Kruisweg, door de comp. gekocht van de vs credi­teuren en van Antho­ni Matthijs Cools. Het stuk land 5 L blijft als pand.

Marge: Cassatie 15.11.1662.

Personen:

5.5.1651

| WW-402-01 |

Daniel Janssen is 100 gld schuldig aan Peeter Melssen Rombouts, Loenhout. Pand: de goederen, zie 128 r°.

Marge: Peeter Melssen Rombouts bekent dat de wed. en kinderen van Daniel Janssen de penningen voldaan hebben, 20.10.1653.

Personen:

15.4.1652

| WW-403-01 |

Govaert Jan Joerdaens, Loenhout, transporteert aan Peeter van Beeck, secr, een rente van 2 gld 's jaars die hij heft op de erfpanden van Jan Joos Janssen, gelegen op de Heirstraat, schepenbrief dd 7.3.1552.

Personen:

17.12.1652

| WW-404-01 |

Niclaes Hendricx Steenbackers is 100 gld schuldig aan Hendrick Janssen de Crom, Loenhout, over de koop van een hengst paard. Pand: een perceel land, het "Cleijn Ackerken" op de Kleinen­berg 1 G.

Personen:

4.3.1653

| WW-405-01 |

Maijken Mees Jans x + Cornelis Jan Ooms, geass. met Jan Hendricx en Cornelis Hendricx, gebroeders, wonend te Zundert, ter eenre; Jan Cornelis Ooms voor zichzelf en zijn zuster Maijken Cornelis Ooms x Jan van Dael. Akkoord over hetgeen de 1e comp. uit het sterfhuis van Cornelis Jan Ooms vooruit mocht ontvangen, volgens contract 16.2.1627. De 2e comp. betalen aan de 1e comp. 300 gld bij transport van 100 gld die de vs Jan van Dael schuldig is, 100 gld die Bastiaen Vorsselmans, Donck onder Loenhout, aan hen schuldig is, 100 gld die de kinderen van Jan Cornelis Arnouts, Loenhout, ook schuldig zijn. De 1e comp. behoudt ook nog 1/2 blok land te Tereik, in 't geheel 1 V, een bed met toebehoren enz. Zij is hiermede tevreden en maakt geen ver­dere aanspraken op de andere goederen. De 2e comp. krijgen al de rest waaronder de andere 1/2 van het vs blok land.

Marge: Jan Henrick Meeus en Marijnis Bertholomeus van Sittert be­kennen dat Jan Cornelis Ooms en Jan van Dael n.u. de 100 gld vol­daan hebben, 23.7.1654.

Personen:

2.5.1653

| WW-406-01 |

Bastiaen Peeter Vorsselmans, Loenhout, is 100 gld schuldig aan Joos Willem Bernaerts. Is medegecomp. Cornelis Goossen Aerts, hij stelt zich principale borg.

Personen:

7.10.1653

| WW-407-01 |

Jan van Dael x Maria Cornelis Ooms, Loenhout, verkopen aan Jan Cornelis Ooms, broer van Maria, 1/2 stede te Tereik.

Personen:

1.12.1653

| WW-408-01 |

Augustijn van Loon x + Cornelia Jacob Claessen ter eenre en Cornelis Jansen de Crom, vaderlijke oom als momber en Jacob Claessen, moeder­lijke grootvader als toez. van het weeskind van Willem Janssen de Crom x + Cornelia ter andere zijde. Akkoord over de "haeff en meubele goederen". Augus­tijn behoudt al de vs goederen van het weeskind zoals huisraad, meubelen, al de inkomende schulden en de kosten van het sterfhuis en 63 gld t.b.v. het weeskind. De erf­penningen terzake van de koop van 1/2 huis enz. van Jan Janssen de Crom te Loenhout, blijven ongedeeld evenals al de andere goederen te Loenhout.

Marge: De 63 gld zijn betaald aan Jacob Claessen, 15.10.1655.

Personen:

18.3.1654

| WW-409-01 |

S/D Perijntken Rommen Cornelissen x + Jan Jacob Thoens geass. met Geeraert Sijmon Luijcx, schepen, ter eenre en Cornelis Jan Rommens als momber met Adriaen Verheijden, schepen, als toez. van Maijken en Cathalijntken, minder­jarige dochters van vs + Jan x Perijntken, en vs Cornelis Jan Rommens nog in de naam van Abraham Verhooff x Neeltken Jan Jacob Thoens ter andere zijde. S/D van de erfelijke goederen eensdeels gekomen van de zijde van vs Jan Jacob Thoens en eensdeels verkregen tijdens het huwelijk van Jan x Perijntken.

1e kavel: Perijntken, de keuken van het huis op de nieuwe stede op de Veldvoort, de kelder enz., 1 G land in de stede van Cornelis Jan Rom­mens, een bosje in de "Rijdt" en een perceel weide, de "rijdt", een stuk land "Berchsken", 1/2 van de "Regenbeemd", de andere 1/2 is van de wed. van Cornelis Pauwels, belast met 2 1/2 veertelen rogge uit 5 veertelen jaarlijks aan de erfgn. van advocaat Langen­berg, en nog een paar percelen waaronder de "Inslagh".

2e kavel: de vs mombers, het achterhuis van het huis, 1/2 van de schuur enz., de voorste weide van de "Rijdt", de "Varen beempt" onder Loenhout, 1/2 B en nog een paar percelen.

23.3.1654

| WW-410-01 |

Peeter Valentijn, Loenhout, als vader en momber van Remi Va­lentijn, waarvan

Cathalijn Peeter Groesen de moeder was, Aert Jan N.... x Maria Peeter Groesen, samen voor 1/3; Marijnis Bertholo­meeussen van Zittert x Margriet Cornelissen, waarvan Dingna Mees Groesen de moeder was, ook voor 1/3; Cornelis, Jan en Willem Hen­drick Meeus Groesen zonen voor zichzelf en Peeter Sijmons als mom­ber van de nagelaten kinderen van Jacob Sijmons x Sijken Hen­drik Meeus Groesen en nog gemachtigd van Adriaen en Henrick Meeus zonen, Wouw, proc. te Wouw 25.1.1654; De comp. ook nog in naam van Jannen Jacob Roovers x Maijken Henrick Meeus Groesen, samen ook voor 1/3 verkopen zij aan Hendrick Gijsbrecht Hoppen­brouwers 1/2 van een akker, de "Putacker" te Tereik ongedeeld met Jan Corn. Ooms, aan hen verstorven van Maria Meeus Groesen.

Personen:

28.3.1654

| WW-411-01 |

Jan Corn. Ooms voor zichzelf en actie en koop hebbend van Maria Corn. Jan Ooms, zijn zuster x Jan van Dael, ter eenre en Hendrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers als actie en koop hebbend van de erfgn. Van Maria Meeus Groesen ter andere zijde. Zij verklaren dat zij de "Putacker" verkaveld hebben te Tereik, nagelaten door Cornelis Jan Ooms x Maria Meeus Groesen. Jan Cornelis Ooms krijgt de O-zijde en vs Hendrick de W-zijde. Het deel dat zij hebben in het "Lil­lostraet­ken" blijft ongedeeld.

Personen:

27.4.1654

| WW-412-01 |

Aert Peeter Aerts van Tichelt is 300 gld schuldig aan Elisabeth Janssen van Gilse x Steven Laureijs Rombouts, Loenhout, terzake van overgegeven penningen die Peeter Artnouts van Ostaeijen in afkor­ting van erfpenningen over enige jaren geleden heeft beloofd te beta­len. Pand: een beemd "Santschellen" achter Braken, 1/2 B.

Marge: Elisabeth Janssen van Gilse x Steven Laureijs Rombouts met een vreemde momber wegens de absentie van haar man, bekent dat Aert Prs. van Tichelt de 300 gld betaald heeft, 18.6.1663.

Personen:

12.5.1654

| WW-413-01 |

Peeter Melssen Rombouts, Loenhout, is 100 gld schuldig aan Augustijn Jan Augustijns terzake van overgegeven penningen die Lau­reijs Anthonis Rombouts aan vs Augustijn over de koop en levering van een paard schuldig is.

Marge: Cassatie 15.4.1659.

Personen:

10.7.1654

| WW-414-01 |

Cathalijn Lambrecht Cornelissen x Matthijs Claessen, Loenhout, met een vreemde momber wegens absentie van haar man, bekent dat Cornelis Willem Heirstraets de volle kooppenningen voldaan heeft van een woonhuis enz. op de Kruisweg, verkocht op 28.4.1653. Corne­lis belooft om Cathalijn schadeloos te stellen voor 300 gld die Adriaen de Haese, BoZ, tot haar last had bij obl.

Personen:

24.11.1654

| WW-415-01 |

Aerdt Peeter Aerts van Tichelt x Jenneken Peeter Denis, Loenhout, is 300 gld schuldig aan Louwise Adriana de Perez, geleend tegen de penning 20. Pand: een huis, hof enz. te Braken 1 G en verscheidene percelen waaronder 1 G beemd, de "Santschillen".

Marge: Johan Marchelli, schout van Loenhout, vanwege Louwise Adriana de Perez, bekent dat Jan Jacob Phlips de 300 gld betaald heeft vanwege Aert Peeters van Tichelt, 22.10.1663.

Personen:

24.11.1654

| WW-416-01 |

Aert Peeter Aerts van Tichelt en Jenneken Peeter Denis, Loenhout, zijn 200 gld schuldig aan Jan Baptista Barron, priester. Pand: de goederen uit vorige akte.

Marge: Johan Marchelli, schout van Loenhout, in de naam van Jan Baptista Barron bekent dat Jan Jacob Philips vanwege Aert Peeters van Tichelt de 200 gld betaald heeft, 22.10.1663.

Personen:

7.12.1654

| WW-417-01 |

Peeter Aerts van Tichelt, Loenhout, is 100 gld schuldig aan Jacob Janssen Thoens als momber van de nakinderen van + Cornelis Janssen Thoens x Margriet Adriaen Goetstouwers. Is medege­comp. Cornelis Aerts van Tichelt, broer van Peeter, hij stelt zich pricipale borg en verbindt 1/2 stuk land in de "Mispelakker" ongedeeld met zijn broer Jan, in 't geheel 8 L.

Marge: Qurijn Adriaen Goossen Aerts x Anneken Cornelis Janssen Thoens bekent dat Peeter Aerts van Tichelt de 100 gld betaald heeft, 18.2.1668. Ondertekend: Quirijn Adriaen Goosen Aerts.

Personen:

5.4.1655

| WW-418-01 |

Cornelia Gabriel Janssen van den Bleke x Jacob van Ostai­jen, stadhou­der, Cathalijn Janssen vanden Bleke x Jacob Claes­sen, Gabriel Jan Gabriels van den Bleke voor zichzelf, Geeraert Frans van der Buijten en Cornelia Geeraert Frans van der Buijten x Peeter Cor­nelis Anthonissen, Geerit en Cornelia zijn kinderen van Maria Gabriel Janssen van den Bleke, tezamen ter eenre; Adriaentken Adri­aens van Ostaijen x Cornelis Cornelis Aerts en Maria Peeter Laureijs­sen x + Willem Adriaens van Ostaijen, xx Anthoni Cornelis Lam­brechts en Jan Lodewijcx, schepen als momber met Adriaen Peeter Laureijssen als toez. van de kinderen van vs Willem x Maria, samen ter andere zijde. De moeder van de kinderen van Gabriel Janssen van den Bleke en van de kinderen van Adriaen van Ostaijen is Cornelia Jan Hegge. Akkoord: de 2e comp. krijgen een weide bij de Hofse akker, "'t Venne", de "Quackel", de "Waetstappe", een blok land "Jan Dorens Acker­ken" te Loenhout. De 1e comp. krijgen 1/2 beemd "Engelaer" te Loenhout, en 25 R in een beemd, de "Blaecht" in de "Marumhoek" onder Loenhout, 1/2 van de "Regenbeemt" te Loenhout. Gabriel wordt hier vermeld als Gabriel Janssen. Cornelia Hegge geass. met Peeter van Beeck is medegecomp. en her­roept al de vorige verkopen, transporten, testa­menten e.d. die zij zou gemaakt hebben. Cornelia behoudt zelf 2 percelen m.n. de "Grootenbeempt" in de Marum en een perceel in de "Engelaers".

Personen:

7.6.1655

| WW-419-01 |

Cornelis Aertssen van Tichelt x Cathalijn Geertssen van den Cloote. Cathalijn ratificeert de vs rente. Is medegecomp. Geeraert van den Cloote, Loenhout, vader van Cathalijne, hij blijft borg voor de beta­ling van de intrest.

Personen:

15.10.1655

| WW-420-01 |

Akkoord: Augustijn van Loon ter eenre en Jacob Claes­sen ter andere zijde. Akkoord over de alimentatie van het kind van Willem Janssen de Crom x + Neeltken Jacob Claessen. Contract van alimentatie gepass. voor de schepenen van Loenhout, 20.4.1651. Willem neemt de kinderen bij zich en ontlast Augustijn. Augustijn was volgens het vs contract schuldig het kind te alimente­ren. Hij was ook ge­trouwd met vs Neeltken. Willem betaalt ook 100 gld tot onderhoud van het kind en hij transporteert aan Jacob de huur van 12 pond Vlaams jaarlijks die Jan Janssen de Crom bij contract van 11.12.1651 te Loenhout gepass. heeft en beloofde te betalen aan vs van Loon, over het gebruik van zekere huizen en erve en waaruit Cornelis Janssen de Crom 11 gld 10 st. zal ontvangen van vs Jan.

Personen:

30.10.1655

| WW-421-01 |

Gabriel Jan Gabriels vanden Bleke, Loenhout, verkoopt aan Jacob Claessen, zijn deel dat hem toekomt uit hoofde van zijn vader in een stede enz., de "Bruel" aan de kerkmuur en zijn deel van een her­berg enz. tegenover de "Bruel" en hetgeen hem zou toekomen bij dood van zijn grootmoe­der Cornelia Hegge.

Personen:

5.2.1656

| WW-422-01 |

S/D Abraham en Reijnier Cornelis Rommens voor henzelf en Rommen Cornelis Rommens geass. met Roelant vanden Langenber­ge, zijn neef en momber, mits zijn minderjarigheid. Anne­ken Cornelis Rommens x Matthijs Lenaerts en Cathalijn Cornelis Rommens, 26 jaar, ongetrouwd, geass. met Roelant, tezamen als erfgn. van Cornelis Rommens x Anneken Janssen Vos. Deling van de goederen te Tereik, Loenhout en Wernhout.

1e kavel: Rommen, het woonhuis te Tereik enz. 1/2 B land, het "Lil­lo", 1/2 van de "Els­beempt", "Vogels heijvelt" waarvan Joos van Kieboom en Wouter Vergou­wen de andere delen hebben, 2 percelen moer op de "Valckenhutte", 1/2 B, de "Laeren" te Loenhout, waarvan Hen­drick Hoppenbrouwers het andere 1/3 heeft. Aan de 4e en 5e kavel moet hij 100 gld betalen.

2e kavel: Abraham, de schuur bij het huis, "Trijnen Acker" en "Vogels Acker", een stedeken, 1/2 van een blok land "Willaerdeke" waarvan Jan Vergouwen de andere helft heeft, een heiveld "Heijlaere" aan de Wachelbergen, 1/2 van de "Elssenbeemd", 1/2 van "Hoeckenbempt" Loenhout, 1/2 van het "Schoubos" te Loenhout.

3e kavel: Cathalijn, een koop bij het huis, 1/2 van een akker "'t Heijlant" en "Neel Brants" "Neel Brantsweijken", "Trijnenweijken", 1/2 van "Bredonckbeemd", 1/2 van "den Doolhof" bij de schuur van Joos van de Kieboom, 1/2 van de "Koeckenbempt" te Loenhout, "'t Schoobem­deken" met het "Fransbempde­ken" te Loenhout. Aan de 4e en 5e kavel elk 100 gld.

4e en 5e kavel: Reijnier en Anneken, een stede in de "Heijstraet" te Wernhout gekomen van Jan Reijniers de Vos 7 à 8 G, 1/2 moer bij Geerit de Dul, "'t Voortbempdeken" te Tereik, 2 veertelen rogge uitgaande bij Anthoni van Lanschot op zekere panden te Achtmaal, 300 gld uit vorige kavel.

Personen:

2.1.1657

| WW-423-01 |

Michiel Jan Adriaenssen is 50 gld schuldig aan Deonijs Lenaert Matthijssen, Loenhout, opgeno­men om te betalen aan de wed. van + Jan Pauwels Jan Huijbs op rekening van 150 gld die zij van de comp. en zijn voorkinderen compe­teert. Pand: een beemd "Papenbempt" in 't geheel 1 V achter Brekelen. Apostille verleend 6.11.1656.

marge: Betaling gedaan aan Johan Marchelli Sgrauwen, transport heb­bend van Deonijs Lenaert Matthijssen, 17.9.1662, ingeschreven 8.5.1663.

Personen:

17.2.1657

| WW-424-01 |

Peeter Anthonis Peeter Denis, Loenhout, is 150 gld schuldig aan Jacob van Ostaijen als momber en Adriaen Peeter Laureijssen als toez. van de weeskinderen van Willem Adriaens van Ostaijen x Maria Peeter Laureijssen. Zijn medegecomp. Cornelis Aerts en Adriaentken van Ostaijen, Loenhout, zij stellen zich pricipale borg en verbinden een deel in een blok land, de "Quackel".

Marge: Jan Luijcas van Loon x Cornelia Willem van Ostaijen verkla­ren dat de erfgn. van Cornelis Aerts x Adriaentken van Ostaijen bij het leven van Adriaentken Willem van Ostaijen, zuster van vs Cornelia, de 150 gld betaald hebben, 30.1.1671.

Personen:

22.10.1657

| WW-425-01 |

S/D: Jan Adriaenssen Huijbs, Peeter Janssen van Chaem x Marie Adriaenssen Huijbs, Matthijs Adr. Goetstouwers momber van de minderj. kinderen van zijn broer + Peeter Adriaen Goetstouwers x Marie Adriaenssen Huijbs tezamen ter eenre, Govaert Jan Joerdaens, Maria en Anna, zusters Jan Joerdaens dochters begijnen, Hoogstraten, kinderen van Jan Joerdaens x Marie Willem Huijbs tezamen ter andere zijde, deling achtergela­ten erf. goederen van hun oom Corn. Willem Huijbs, in 2 kavels:

Kavel 1: 1e comptn.: 1/2 "gaardries", "Luijcas Hoff" aan de Plaats 205 R volgens meting van landmeter Corn. Henselmans, andere 1/2 van erfgn. van Cornelia Hegge, stuk land op Hagelkruis­akker 122 R, gerechtige N-helft van een hooimaat op het "Blaect" in Marumhoek te Loenhout in het geheel 170 R.

Kavel 2: 2e comptn.: perceel erve in de "Buijnders" 196 R, weide in de Veewei­den 119 1/2 R, 1/2 perceel land in "Hendr. Dircx Hoff" 1 1/2 L, wederhelft van Cornelia Hegge, Z-helft van een hooimaat op het "Blaect" in Marumhoek te Loenhout in het geheel 170 R.

Personen:

5.12.1658

| WW-426-01 |

Dingna Peeters x Adriaen Cornelissen geassis. met haar broer Peeter Peeters, mits de afwezigheid en gevangenzetting van haar man te Doncheri in het gebied van de koning van Frankrijk, betaalt het rantsoen hetwelk gemaakt schijnt voor 300 patakons, wil graag te Luik 800, 900 of 1.000 gld lenen van de Vrouwe van Loenhout, van mevr. Perez of enige andere goede vrienden door hulp en voorspraak, verbindende de percelen die hun toebehoren.

Personen:

5.12.1658

| WW-427-01 |

S/D: Cornelia Gabriel Janssen vanden Bleke x + Antho­nis Jongskens xx stadhouder Jacob van Osaijen, Cathelijn Gabriel Janssen vanden Bleke x Jacob van Ostaijen, (moet Jacob Claessen zijn, zie verder) Gabriel Jan Gabriels van­den Bleke de jonge, Geerit Frans van der Buijten, Cornelia Frans van der Buijten x Pr. Cornelis Anthonissen, moeder van Geerit en Cornelia was Marie Gabriel Janssen vanden Bleke, alle kinderen en kleinkinde­ren van + Gabriel Janssen vanden Bleke x Cornelia Hegge, Adriaent­ken Adriaens van Ostaijen x Cornelis Aerts, Jacob van Ostai­jen, stad­houder als momber en Adriaen Peeter Laureijs­sen toeziener van de achtergelaten weeskinde­ren + Willem Adriaen van Ostaijen, moeder van Adriaent­ken en Willem was vn. Cornelia Jan Hegge, de­ling erf. goederen ach­tergela­ten bij Gabriel Janssen vanden Bleke x Cornelia Hegge van het 1e bed, en ook van vn. Adriaen van Ostaijen met de­zelfde Cornelia Hegge van het 2e bed.

Kavel 1: Cornelia Gabriel Janssen vanden Bleke x Jacob van Ostaijen perceel land op Ginhovense akker 1/2 B met nog 1 L land O-waarts daaraan gelegen, 1/4 perceel land op vs Ginhovense akker 1 V, perceel land op Hagelkruisakker 1 L, 1/4 perceel land "de Corte Geweijnden" op Hagelkrui­sakker in het geheel 1 G, 1/2 van 2 beem­den "de Spaeij­kens" achter Deurne, wederhelft Gabriel Jan Gabriels en kinderen Marie Gabriel Janssen is aangedeeld, weide in de "Veeweij­den" gehe­ten de "Hooge Veeweijde" gekomen van Corn. Jan Sijmons, 1/4 weide in vs Veewei­den aan "de Hoffsak­ker", 1/4 "gaardries" aan de Plaats "den Bruel", 1/4 schuur en brouwhuis op vs "gaardries" met 1/4 van een hoekje erve aan de W-zijde van het brouwhuis naast de straat, en van een hoekje erve aan de schuur nog onverdeeld blijvende met andere kavels, haar gerechtigheid in woonhuis, brouwhuis, brouwe­rij, enz. aan de Plaats naast de brouwerij.

Kavel 2: Cathelijn Gabriel Janssen vanden Bleke x Jacob Claessen perceel land op Hagelkruisak­ker bij de "Dorenboom" 5 L, enz., 4 "lopen" rogge op stede nu in handen van Andries Huijbrecht Pullekens in de Blekenstraat te Deurne, nog 1/2 beemd "den Dorenwiel" achter de "Waetstappe" in het geheel 1 G.

Kavel 3: Gabriel Jan Gabriels vanden Bleke de jonge perceel land "Peeters land" op Hagelkrui­sak­ker 1 V, enz.

Kavel 4: Geerit Frans van der Buijten en Cornelia Frans van der Buijten x Pr. Cornelis Anthonis­sen, tezamen stuk land achter de "Poor­thoff" op Hagelkruisak­ker "den Berch" 1/2 B, perceel land "den Geer" ook aldaar 1 L, enz. nog 1/2 van 1/2 B in "Hendrick Dircx Hoff" de andere helft van Jan Joerdaens.

Kavel 5: Adriaentken Adriaens van Ostaijen x Cornelis Aerts een weide "het Venne" bij "de Hoffsakker", 1 G land op "Hoffsakker", 1/2 van 1/2 en 1/4 in andere 1/2 van een blok land "de Quackel", 1/2 beemd door "de Waetstappe" achter "de Quackel" in het geheel 1/2 B, 1/4 in weide "Luijcas Hoff" aan de Plaats.

Kavel 6: Jacob van Ostaijen als momber en Adriaen Peeter Laureijssen als toeziener van de kinderen van Willem Adriaen van Ostaijen weide "de Quackel­weijde", enz.

Erfgn. + Adriaen van Ostaijen behouden gemeenschappelijk de oude moeren en heiden gekomen van de zijde van dezelfde + Adriaen van Ostaijen, blijft tussen erfgn. nog gemeenschappelijk een veertel rogge jaarlijks uitgereikt bij Aert Corn. Jan Wouters op de erf. goederen toegekomen van zijn vader + Corn. Jan Wouters. Nog ongedeeld de leenrenten op de leenpanden gekomen van + Willem Huijbs x Barbara Goderts van Iperen, aan de Plaats, nu in handen van secr. Peeter van Beeck en de kinderen van Adriaen Willem Huijbs.

Personen:

5.12.1658

| WW-428-01 |

Peeter Corn. Anthonissen x Cornelia Frans van der Buijten, Geerit Frans van der Buijten, van wie Marie Gabriels vanden Bleke de moeder was, verkopen aan Jacob Claessen x Cathelijn Ga­briels vanden Bleke 1/4 perceel land in het geheel 1 G op de Hagel­kruisakker "de Corte Geweijn­den", 1/4 perceel land op Ginhovense akker in het ge­heel 1 V, 1/4 weide "t'Hoeck­weijken" bij vs Ginhoven­se akker in de Vee­weiden, 1 "lopen" rogge uit de 4 "lopen" rogge jaarlijks uitgereikt door Andries Huijbr. Pullekens op zijn stede in de Bleken­straat, nog zijn gerechtig­heid in een woonhuis, brouwhuis, brouwerij, enz. aan de Plaat­s.

Personen:

5.12.1658

| WW-429-01 |

Gabriel Janssen vanden Bleke, Loenhout, transp. aan Jacob Claes­sen x Cathelijn Gabriels vanden Bleke 1/4 perceel "de Corte Geweijn­den", enz., kooppenningen zijn ontvangen.

Personen:

28.1.1659

| WW-430-01 |

Jan Gabriel Jan Huijbs, Loenhout, is 700 gld schuldig aan Mar­tinus de Beer, drossaard van Merksem en Dambrugge in naam van zijn dochter Catharina de Beer, moeder was Anna Roovers, verbinden­de een weide in "de Veeweiden" 1/2 B, een stede met een nieuw woon­huis, enz. 8 L te Ginhoven uitgenomen 1/10 deel competerende aan Pr. Jan Wellens, 1/2 B land op Veldvoort in hofstede "Thijs Janssen", blokje land aldaar 1/2 B, 1/2 beemd "de Riet" achter "de Wippe" 1/2 B, 1 L beemd aan "het gemunt", weide achter "het Hoff" 4 L behalve 1/10 paart daarin van Pr. Jan Wellens, 1/2 van een deel in een hofste­de op de Heirbaan onverdeeld met wed. en kinderen van Jan van Os­taijen groot samen 1 B, 1/2 weide aldaar onverdeeld als voor, 1/2 van 1 B land in stede "Thijs Janssen" op Veldvoort onverdeeld als voor, 1/23 blok weide in het geheel 1 G onverdeeld als voor, vs percelen nog belast met 550 gld die vn. Catharina de Beer daarop heeft, 200 gld aan Jan Aert Stuijts.

In rand: voldaan aan Jacques van Dongelberge x Catharina de Beer, cassatie 29.4.1669.

Personen:

3.4.1659

| WW-431-01 |

S/D: Anthoni en Cornelis broers Goossen Corn. Aerts zonen, Adri­aentken Goossen Corn. Aerts x + Jacob Thomas Brocx, Marie Goossen Corn. Aerts x + Bastiaen Vorsselmans xx Jan Adri­aenssen vanden Mirop, Willem Pr. Coppens x Jenneken Goossen Corn. Aerts, vn. Anthoni Goossen Aerts nog als momber van de ach­tergela­ten weeskinderen bij Reijnier Hendr. Boudewijns x + Anneken Goos­sen Corn. Aerts, gemachtigd van Corn. Hendr. Boudewijns toezie­ner, procuratie 30.3.1659, deling erf. goederen te Ww en Loenhout toeko­men­de van hun ouders:

Kavel 1: Anthoni en zijn zuster Adriaentken: een stede met huis, enz. te Loenhout, in huur gebruikt bij vn. Anthoni Goossen Aerts, 4 B heide te Ww achter het heiveld van dhr vanden Wijngaerde in de Wachelber­gen, belast met 500 gld aan erfgn. van Hans Coppens te Ekeren.

Kavel 2: Cornelis: woonhuis, enz. te Braken 1 V, geen actie in de schuur, blok erve te Braken 5 L "d'block", Z-helft beemd "de Gouwe", 100 gld uitreiken aan de weeskinderen van Reijnier Hendr. Bou­dewijns.

Kavel 3: Willem Peeter Coppens t.b.v. zijn huisvrouw: een hofstede, enz. te Braken 11 L, beemd achter Braken 1/2 B.

Kavel 4: Marie: deel in blok land "den Acker" te Braken, 1 G land te Loenhout "den Ouden Sondach", 1/2 B beemd op "het Blaakt" te Loenhout.

Kavel 5: Anthoni als momber van de weeskinderen + Reijnier Hendr. Boudweijns: 5 L erve, 1 G land in "de Veltbraecke", 1/2 beemd in "de Gouwen" wederhelft van Corn. Goossen Aerts 1 G, ontvangen 100 gld van Corn. Goossen Aerts.

De moeren en heiden blijven gemeenschappelijk.

Personen:

27.5.1659

| WW-432-01 |

S/D: Rombout Corn. Rombouts, Cathelijn Cornelis Rom­bouts x Jan Matthijs Ooms, Anneken Cornelis Rombouts x Mat­thijs Lenaerts, deling achterge­laten erf. goederen te Ww en Loenhout van hun broer + Abraham Cornelis Rommens:

Kavel 1: Anneken Corn. Rommens: schuur bij het huis te Tereik, 1/2 blok land "het Willaerdeken" wederhelft van Jan Vergouwen, 1/2 van 1/2 beemd "den Elstenbempt", 1/2 van 1/2 beemd "Koeckenbempt" te Loenhout, 1/2 heiveld "de Groote Heijlaeren" in de Wachelbergen, 1/2 B heide achter heiblok van dhr vanden Wijngaerde, nog 3 gld jaarlijks uitgereikt door erfgn. van Anthoni Beens op zekere panden op Goor­eind, ontvangt 25 gld van andere kavels samen.

Kavel 2: Rombout Cornelis Rombouts: perceel "het stedeken" tegen­over de straat eertijds tegen Jan Vergouwen gedeeld, 1/2 "gaardries" achter het huis, 1/2 van 1/2 "Koeckenbempt" te Loenhout, wederhelft "Heij­laeren", jaarlijks 2 veertelen rogge aan Jan Bruggens, Brecht.

Kavel 3: Cathelijn Corn. Rommens: perceel land bij het huis "Trijnen Ackerken ende Vogels Ackerken" eertijds gedeeld tegen Jan Vergou­wen, 1/2 van 1/2 "den Elstenbempt", 1/2 van 1/2 B beemd "het Schoubos" te Loenhout wederhelft Jan Vergou­wen, heiveld "de Cleijnen Heij­laerts" in de Wachelber­gen. Blijft nog onverdeeld tussen partijen 1/4 B heide achter het heiveld van dhr van­den Wijngaerde.

Personen:

15.10.1659

| WW-433-01 |

Jan Gabriel Jan Huijbs, Loenhout, is 400 gld schuldig aan Martinus de Beer, drossaard van Merksem en Dambrugge, t.b.v. zijn doch­ter Catharina de Beer, moeder was Anna Roovers, verbinden­de een weide in "de Veeweiden" 1/2 B, een stede met een nieuw woon­huis, enz. 8 L te Ginhoven, 1/2 B land op de Veldvoort in hofstede "Thijs Jans­sen", blokje land 1/2 B ook aldaar, 1/2 beemd "de Rict" achter de Wip 1/2 B, 1 L beemd aan het "gemunne", weide achter "het Hoff" 4 L, 1/2 van een deel in hofstede op de Heirbaan onverdeeld met wed. en kin­deren van Jan van Ostaijen in het geheel 1 B, 1/2 weide ook aldaar onverdeeld als voor, 1/2 B land op de Veldvoort in stede "Thijs Jans­sen", 1/2 blok in het geheel 1 G onverdeeld als voor bij "de Veeweiden".

In rand: voldaan aan Jacques de Dongelberge x Catharina de Beer, 29.4.1664.

Personen:

19.1.1660

| WW-434-01 |

Arnout Adriaenssen van Ostaijen x Maijken Janssen de Backer transp. aan Jan Anthonis Vergouwen, stadhouder Zundert, de koop overhebbende van Corn. Aert Bogaerts, perceel land 2 G ter Eijcke in de "Hooge Acker".

Personen:

3.2.1660

| WW-435-01 |

S/D: Jan Lodewijcx Janssone, mede-schepen, Jan Antho­nis Lodewijcx, Adriaentken Anthonis Lodewijcx, Merten Peeter Mer­tens moeder was Neeltken Janssen Lodewijcx, Jan Janssen Verhe­ijden, Peeter Janssen Verheijden ook als momber van de kinderen van Sijmon Corn. Sijmons moeder was Neeltken Jans Verheijden, Anthoni Heuvel­mans in naam van zijn kinderen moeder was Elisabeth Jans Verheij­den, Dingna Jans Verheijden x + Jan Adriaen Goossen Aerts, Tanne­ken Jans Verheijden x Corn. Adriaen Deckers, vs kinderen van Jan Verheijden tezamen nog in naam van Adriaen Jans Verheijden en van Cathelijn Jans Verheij­den, kinderen van Jan Verheijden x Tanne­ken Janssen Lodewijcx, tezamen als erfgn. van + Thomas Janssen Lode­wijcx: deling van een hofstede op de Heir­straat:

Kavel 1: Jan Anthonis Lodewijcx en zijn zuster Adriaentken Anthonis Lodewijcx: voorste deel hofstede.

Kavel 2: Jan Janssen Lodewijcx: 2e deel hofstede.

Kavel 3: Merten Peeter Mertens: 3e deel hofstede.

Kavel 4: erfgn. Tanneken Janssen Lodewijcx: 4e deel hofstede.

Personen:

28.2.1660

| WW-436-01 |

Corn.en Gab., broers Sijmon Quirijn Rommens, Ambro­sius Andries­sen x Elisabeth Sijmon Quirijn Rommens, Rommen Qui­rijn Rommens momber van Quirijn, Huijbrecht en Jan Sijmon Quirijn Rommens, minderj. zonen, tezamen nog in naam van Maijken Sijmon Quirijn Rommens x Philips Adriaenssen Lathouwers, zijn 127 gld schuldig aan Willem Pauwels Jan Huijbs toeziener van de vs kinderen, terzake van een obligatie die Sijmon Quirijn Rommens x Beatrix Pau­wels Jan Huijbs voor enige jaren t.b.v. vs Willem Pauwels hebben verleden, crediteur gebruikt voor de intrest 1 L land in de stede geko­men van Pauwels Jan Huijbs op Brekelen, verbindende deel beemd 1 G te Deurne "den Zuijcker".

In rand: voldaan aan Willem Pauwels door Peeter Peeters wegens kinderen van Sijmon quirijn Rommens, cassatie 15.3.1661.

Personen:

6.3.1660

| WW-437-01 |

Gabriel Jan Gabriels vanden Bleke, Loenhout, is 200 gld schuldig aan Jacques Anthoni de Witte, lic. in de rechten Antw., verbindende perceel land 2 g op Hagelkruisakker.

In rand: voldaan aan wed. Maillarts x + Jacques Anthonis de Witte, 13.5.1693.

Personen:

6.3.1660

| WW-438-01 |

Adriaentken Adriaens van Ostaijen x Corn. Corn. Aerts, Loenhout, is 75 gld schuldig aan Pr. Anthonis Peeters momber en Pr. Janssen Goossens toeziener van Adriaentken natuurlijke onbej. dochter van + Gabriel Adriaens van Ostaijen, in voldoening van de helft van het legaat welk vs Gab. van Ostaijen aan zijn vs dochter gemaakt had, andere helft moet betaald worden door kinderen van Willem Adriaens van Ostaijen.

In rand: Pr. Anthonis Peeters ontvangt 75 gld van Hendr. Brochatus, 24.11.1672.

Personen:

23.3.1660

| WW-439-01 |

S/D: Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers ter eenre, zijn broer Hendr. Gijsbrecht Hoppen­brou­wers ter andere zijde.

Kavel 1: Jan: perceel erve "Weijnheijninge" Tereik 1/2 B met nieuw woonhuis door vs Hendrick Hoppenbrouwers daarop getimmerd, 1/2 weide "de Haverweij­de" naast vs perceel, 1/2 perceel land "de veertel­saet" achter vs weide, 1/2 perceel land "t'heijlandt" achter voorgaand perceel, 1/2 perceel land als voor "den Geer" O-waarts aan hun eigen erf genoemd "den Geer­hoeck", 1/2 van "de Lentenhoff" achter het oud huis op Tereik, weide "d'Blocxken", Jan mag een gebint met een oversteek in de schuur gebruiken, op perceel "Wlijnheijninge" moet hij 4 gld jaarlijks aan erfgn. Anna Pr. Schraeuwen, huur van het nieuw woonhuis, verhuurt aan Jan Pr. Engelen voor 21 gld.

Kavel 2: Hendrick: het oud woonhuis met warmoeshof "de Hulsthoe­ve" Tereik met het O-einde van de kooi waar zijn schapen staan, de schuur, wederhelft "de Lentenhoff" achter het huis, W-helft van "den Geer", 1/2 haverweide, O-helft "de Veertelsaet", 1/2 "t'heijlandt", weide "t'Sils" achter Jan Cornelis Doms achter Tereik met gewezen huurder Arnout Adriaens van Ostaijen.

Blijft gemeenschappelijk een beemd "den Roerdonck" met de heivel­den, "vreheiden" en moeren onder Ww en Loenhout.

Personen:

12.4.1660

| WW-440-01 |

Geerit Frans vander Buijten, Loenhout, geeft voor 100 gld in pandschap aan Peeter Corn. Anthonissen, te betalen aan Matthijs Adri­aen Goetstouwers, 1/2 van 1 1/2 L land bij de Plaats in de hof geko­men van Hendrick Dircx onverdeeld met vs Pr. Corn. Anthonissen n.u., voor termijn van 3 jaar. Akkoord dat vs perceel land zal volgen in koop voor 100 gld.

In rand: 100 gld voldaan aan Matthijs Adr. Goetstouwers, 30.10.1662.

Personen:

4.4.1659

| WW-441-01 |

Kopie schepenbrief Loenhout: mangeling tussen Anna van Elsac­ker x secr. Pr. van Beeck en Adriaenten van Ostaeijen x Cornelis Corn. Aerts.

Anna aan Adriaenten: weide 1/2 B te Loenhout aan de Meerstraat bij Kessel­beek.

Adriaenten aan Anna: weide 1/2 B te Ww, O "de Hoffsakker", Z weide "het Venne", W "Luijcas Hoff", N Jacob van Ostaeijen. Recht op "volutie" op weide te Ww door dochter Cornelie Peeters x Peeter Anthonissen. Comptn. constitueren stadhouder Jacob van Ostaeij­en om te compare­ren voor wethouders Ww om akte te vernieuwen.

Personen:

23.12.1660:

| WW-442-01 |

Jacob van Ostaijen gemachtigd van Adriaentken Adriaens van Ostaijen x Corn. Corn. Aerts en van Cornelie Peeters x Peeter Anthonissen herniewing contract van mangeling.

Personen:

10.7.1660

| WW-443-01 |

Corn. Bormans x Marije Sijmon Hendricx vander Buijten, procuratie schepenen Hogerhei­de 9.7.1660 ondert. Cristians Ingel­berchs, Niclaes Huijb Pullekens in naam van Cornelis Sijmons vander Buijten, verkopen aan Corn. Peeter Luijcx en Gillis de Visscher, beide half om half 1/3 beemd in "de Vloijen", andere 2/3 behoren Corn. Ja­cobs toe, Niclaes Huijb Pullekens stelt zich tot borg.

Personen:

7.9.1660

| WW-444-01 |

Anthoni Stoffels van Aerde, Bergen-op-Zoom, transp. aan Dielis Janssen de Crom, Loenhout, 1/2 van 2 "vreheiden", wederhelft van Corn. Stoffels van Aerde, broer van verkoper, gekomen van ouders van verkoper.

Personen:

25.10.1660

| WW-445-01 |

Adriaen Jans van Ostaijen, Wouter Corn. Janssen x Margriet Janssen van Ostaijen, ook in naam van Corstiaen Jans van Ostaijen, Corstiaen Vorsselmans voor schout Maesmans en Jan Lode­wijcx schepen heeft bekend en Matthijs Vorssel­mans als momber van Maijken Jans van Ostaijen, minderj., kinderen van Jan van Ostaijen x Alit Corstiaen Vorsselmans, verkopen openbaar aan Peeter Joer­daens, koop overhebbende van Dielis de Crom, een heiveld 7 L.

Personen:

25.10.1660

| WW-446-01 |

Verkopers ut supra en Matthijs Kersten Vorsselmans als de koop overhebbende van Jan de Crom, perceel heide.

Personen:

25.10.1660

| WW-447-01 |

Verkopers ut supra en Corn. Cristiaen Raets als de koop overhebben­de van Michiel Prs. van Antwerpen, 1/4 in 3 B heide achter Tereik.

Personen:

20.12.1660

| WW-448-01 |

Cornelia Matthijs Janssen x Jan Corn. Anthonissen, zelfde Jan ook gemachtigd van Anthoni Matthijs Janssen, Steenbergen, Peeter Verlijnden, Westmalle, als momber en vs Jan Corn. Anthonis­sen toeziener van de weeskinde­ren van Jan Matthijs Janssen x Margrie­te Corn. Thoens, transp. aan hun halfbroer Corn. Janssen van Pulle moeder is ook vn. Margriete Cornelis Thoens 1/3 blok land bij Hagel­kruisakker onverdeeld met koper, 1/2 weide over de Heirstraat, andere 1/2 ook van koper, verkopers toegekomen van Jan Dielmans, zwager van koper.

Personen:

21.2.1661

| WW-449-01 |

Cornelis Anthoni Goossen Aerts is 101 gld 10 st. schul­dig aan Staes Dircx, Loenhout, verbin­dende 1/3 stede met huis, enz. te Gin­hoven bij het kapelletje, toegekomen bij successie van zijn moeder.

In rand: Anthoni Guilliams, Loenhout, x Marie Lenaerts van Gastel tevoren wed. van Staes Dircx ontvangt kapitale som van Corn. Anthonis Goos­sen Aerts, 15.10.1669.

Personen:

23.2.1661

| WW-450-01 |

S/D tussen erfgn. Jan Cornelis Mens.

Gabriel en Jan broers Jan Corn. Mens, Martijntken Jan Corn. Mens x Geerit van Hertssen Smidt, Willemijntken Jan Corn. Mens geassis. met Cornelis Heuvelmans, schepen, Michiel Jan Adriaens­sen toeziener van Maijken Jan Corn. Mens, deling erfgoederen gekomen van Jan Corn. Mens x Cathelijn Jan Adriaenssen.

Kavel 1: Willemijntken Janssen Mens: woonhuis met 1/2 binnenstede, achterste blokje land in het Kerkstraatje, 3e heiveld te Kt in de Kapel­straat, belast met 4 vertelen rogge jaarlijks aan erfgn. van Willem Brou­wers, Bergen-op-Zoom, 75 gld aan kavel 4.

Kavel 2: Martijntken Janssen Mens: 1/2 schuur, O-helft van de binnen­stede, voorste blokje land in het Kerkstraatje, 2e heiveld te Kt, belast met 2 gld aan erfg. Domus Greeffs, 25 gld aan kavel 5.

Kavel 3: Jan Janssen Mens: blok land te Kt in de Kapelstraat "Berbelshoff", achterste heiveld, 75 gld aan kavel 5.

Kavel 4: Michiel Jan Adriaenssen: 1/2 schuur, 2 blokken land "de Paelbloken", achterste blokje aan de heide aldaar, voorste heiveld.

Kavel 5: Gabriel Janssen Mens: blok land "den Vleminck", voorste blokje gelegen aan de heide.

Huurder Jan Daniel Janssen.

Personen:

1.6.1661

| WW-451-01 |

Jan Adriaenssen van de Mirop x Marie Goossen Aerts, Loenhout, is 150 gld schuldig aan Staes Dircx, om 200 gld af te kwijten die vn. Marie Goossen Aerts met haar 1e man Bastiaen Pr. Vorsselmans had opgenomen van haar broer Corn. Goossen Aerts, verbindende blok land te Braken 8 L.

In rand: Marie Doremans x Frans Janssen van Beerloven, Breda, be­kent dat Jan Adriaenssen van de Mirop 150 gld heeft voldaan bij kwi­tantie van 2.5.1672, nu getoond 8.5.1673.

Personen:

29.3.1662

| WW-452-01 |

De bisschop van Antw. autoriseert de pastoor van Ww en de H. Geestmeesters om te ageren in rechte tegen Geert vanden Cloot over de 4 veertelen koren die hij bij fundatie en vonnis van de wethou­ders van Loenhout schuldig is.

Personen:

16.1.1662

| WW-453-01 |

Secr. Pr. van Beeck hem sterkmakende voor zijn dochter Marie, erfg van + Andries Verrijt van zijn vaderlijke zijde, Anna Joirdaens x + Michiel van Elsacker, in zijn leven stadhou­der Loenhout, haar zoon Machiel van Elsacker hem voor zijn moeder sterkmakende, Pr. Joirdaens mede in naam van Corn. van beeck x Margriete Lenaert Cornelissen, mede in naam van de kinderen Jan Joirdaens, Geert Frans vander Buijten x Margriete Michiel Joirdaens, Franchois Cristiaen Vorssel­mans x Marie Denis en momber van de kinderen Adriaen De­nis en van de kinderen Jacob Denis, samen erfgn. van vn. Andries Ver­rijt van de moederlijke zijde en al in die kwaliteit ter eenre, Corn. Janssen van Pulle en in naam van zijn zuster Marie Jans van Pulle x Jan Dielmans, Jan en Pr. broers Corn. van Pulle zonen, Merten An­driessen x Marie Corn. van Pulle, Hendrick Huijb Beens x Cathelijne Corn. van Pulle, vs Jan Corn. van Pulle als momber van het weeskind van Geert Jacobs van Eeckel x Neeltken Corn. van Pulle, Adriaen Willems van Pulle en als momber van de kinderen Machiel Cornelissen x Josijntken Willems van Pulle, Cornelis Janssen Paes in naam van de kinderen Huijb Willemssen van Pulle, Daniel Cornelissen x Anneken Willems van Pulle, Jan Adriaenssen van Gilse, Brecht, toeziener van de kinderen Floris Dielis van Pulle daar momber Huijbrecht Willems van Pulle is overleden, Pr. en Willem broers Jan Aerden zonen alsme­de voor hun broer Aert, Corn. Jacobs van Hoijdoncq moeder was Anne­ken Jan Aerden, Adriaen Jan Sijmon Luijcx x Neeltken Jan Aer­den, kinderen van Jan Aerden x Elisabeth Prs. van Pulle, Jan Henr. vanden Bleke, Laureijs Anthonis Geerts moeder was Maeijken Hen­dricx van­den Bleke, Anneken Huijbr. Beens moeder was Antho­nijntken Hen­dricx vanden Bleke met haar man Pr. Jan Luijcx, vs Jan Henr. van den Bleke, Laureijs Anthonis Geerts en Pr. Janssen Luijcx mede in naam van de andere kinderen van Anthonis Jacob Geerts, van Berbel Hen­dricx vanden Bleke en van Anthonijntken Hendr. vanden Bleke, allen erfgn. van de kinderen van Andries Verrijt x Anneken ... (niet inge­vuld = Lambrecht van Zegelberge) moeder van Anneken was Engel van Pulle, ter andere zijde,

Akkoord nopens goederen bij vn. Andries Verrijt en zijn kinderen nagelaten.

Daaronder stond: Jan Dielissen x Marie Jans van Pulle ratificeert ak­koord, 24.1.1662.

Lager stond: Govaert Joirdaens ratificeert akkoord, 23.4.1663. (Zie ook volgende akte).

Personen:

2.6.1662

| WW-454-01 |

Procureur Michiel van Elsacker, gemachtigd van Huijbrecht Drinckvelt, schepen te Roosen­daal en wijnsteker, procuratie voor nots Adriaen Nuijts, Roosendaal 17.4.1662, verkoopt openbaar aan Huijbrecht Bode, Loenhout, 1/2 schaarbos te Witgoor, onverdeeld met erfgn. van Quirijn Pr. Rommens in het geheel 5 G, een stede bij Achter­broek 8 G, 5 blokken erve achter Achterbroek 11 G, bezet en evictie in voorjaar bij Jacob Marchelissen, waarvan vn. Huijbrecht Drinckvelt hetzelfde in koop heeft verkregen.

Personen:

20.6.1662

| WW-455-01 |

Magdaleene Corn. van Eeckel x + Huijbr. Jacob Thoens, Neeltken Huijbr. Jacob Thoens, bej. en ongehuwd, Willem Corn. van Eeckel en Gabriel Corn. Goossens als mombers van Jan, Jacobus, Anthoni, Willem, Cornelis en Maijken, minderj. kinderen van Huijbr. Jacob Thoens x Magdaleene Corn. van Eeckel, samen in naam van Pr. Huijbr. Jacob Thoens, gehuwd en wonende Oisterhout, is 350 gld schuldig aan Maria van Praet, meesteres begijnhof Antw., verbindende een blok land 2 G met een weide Z-waarts aangelegen 1/2 B achter de Kruisweg bij de Kleinenberg, perceel land op Ginhovense akker 1 G, belast met 100 gld aan Carel van Breusegem, Antw., penningen dienen voor koop van een beemd te Loenhout "de Vaerenbempt" t.b.v. vs kinderen van Huijbr. Jacob Thoens.

In rand: voldaan aan Maria van Praet, s.d.

Personen:

5.8.1662

| WW-456-01 |

Vorster Stoffel Janssen gemachtigd van Jan Gabriels, Loenhout, x Neeltien Pieters, en van zijn zoon Gabriel Jan Gabriels, procuratie nots Laureijs Willemssen, Antw. 19.7.1662, compt. leende 800 gld op 29.8.1659 van Balthasar Roels, verbinden nog een stede met huis, enz. te Ginhoven waar nu zijn zoon Gabriel woont, 1/2 andere hofstede tegenover vs stede, ook in huur bij zijn zoon, beemd 1 G achter "Wesels Hoff", 2 stukken land 3 G "de Veltvoort", beemd 1 G aan het voetpad naar Loenhout, beemd 1 G omtrent het kapelletje, beemd 1/2 B aan de Lijkweg, belast met 1.700 gld, hem verstor­ven uit hoofde van zijn vader + Gabriel Jan Huijbs, zijn zoon Gabriel stelt zich borg.

In rand: 800 gld voldaan door Jan Gabriels aan Louyse van Overstra­ten x + Balthasar Roels, Antw. 27.5.1664, cassatie 19.6.1664.

Personen:

16.10.1662

| WW-457-01 |

Adriaen Peeter Aerts van Tichelt x Marie Peeters van Iperen, Loenhout, verkopen voor 400 gld aan het Scholieren Convent, op het begijnhof Antw., erfrente 25 gld, op een kamer met 1/2 schouw, hoven, kelder en toebehoren, gedeeld met 2e 1/4 part "gaardries" 1 L, gelegen te Deurne, 1/4 stuk land "t'Cappelblock" bij de kapel 1 L, perceel land "t'Hoen" gelegen tegenover vn. stede 50 R, 1/4 stuk land "Blekenhoff" 1 L te Deurne, 1/4 blok land "den Blekenacker" 1 1/2 L, 1/4 stuk land "d'Bunder" op Deurense akker 1 L en 1 "kwartier­saat", deel van stuk land in de "Schreijac­kers" 1 1/2 L, weide aan Deurensedijk 1/2 B, O-helft beemd ook aldaar 1 1/2 L, 1/4 beemd "den Leem­bempt" 55 R, 1/4 blok land "t'groot Ossenblock" 3 "kwar­tier­saat", vs percelen Marie Pr. van Iperen toegekomen bij versterven van haar ouders Peeter Mertens van Iperen x + Margriete Jan Sijmon Luijcx.

In rand: ontvangen van Hendrick Bol 500 gld, gecasseerd 8.1.1717.

Personen:

6.11.1662

| WW-458-01 |

Procureur Michiel van Elsacker, Loenhout, verkoopt aan Jan van Kestel 5 blokken erve 11 G te Achterbroek, verkoper verkregen van Huijbr. Bode op 3.7.1662 en door vs Huijbr. Bode verkregen in koop van Huijbrecht Drinckvelt op 2.6.1662 bij evictie van Willem Govaerts van Scharluijnen.

Personen:

6.3.1663

| WW-459-01 |

Marie Goossen Aerts x + Bastiaen Pr. Vorsselmans xx Jan Adriaenssen vande Mirop, Frans Vorsselmans momber en Anthoni Goossen Aerts toeziener van de weeskinderen van vs Bastiaen Pr. Vorsselmans, alle ingezetenen Loenhout, verkopen voor 350 gld aan Elisabeth van Praet, begijn Antw., erfrente 21 gld 17 1/2 st. op een perceel erve 4 G te Braken, aan vn. Marie Goossen Aerts verstorven van haar ouders, stuk land op Tereik 1 g vn. weeskinderen toegeko­men bij successie van hun ouders.

In rand: gepasseerd Loenhout en hier vernieuwd 1.9.1770.

Personen:

1.3.1663

| WW-460-01 |

Kopie schepenbrief Antw.

Joannes van Kessel, Achterbroek te Kt, verkoopt aan Magdaleene Willemssen x + Jeronimus Bruijnseels erfrente 175 gld op een stede, uitspanning met huis, schuur, stalling, brouwerij, enz. te Achterbroek onder Kt "den Rooden Leeuw" 3 G met erve 11 G naast het goed van Huijbrecht Wagemaeckers erfgn. op 7.8.1662 bij overlating van Michiel van Elsacker dezelfde dag van Willem Goijvaerts van Schar­luijnen x Anneken Franchen van Blanckeleir voor schepenen Essen en Kt verkregen, op 5 blokken land 11 G te Achterbroek onder Ww, verkregen op 6.11.1662 van Michiel van Elsacker, Loenhout. Te vernieuwen door Pr. van Beeck voor schepen Essen, Kt en Ww.

Vernieuwd te Ww op 3.3.1663, kapitaal 2.800 gld door Willem Go­vaerts van Scharluijnen verleden op 7.8.1660.

Personen:

28.3.1663

| WW-461-01 |

Laurijsken Peeter Vorselmans x Bastiaen Broumeels verkopen aan Franchois Vorselmans als momber en Anthoni Goossen Aerts als toeziener van de weeskinderen van Bastiaen Pr. Vorsel­mans x Marie Goossen Aerts 1/5 stuk erve op Tereik, verstorven van haar vader, in het geheel 1 G.

Personen:

6.6.1663

| WW-462-01 |

Secr. Peeter van Beeck gemachtigd van Corn. van Elsac­ker, van Michiel van Elsacker in naam van de erfgn. van Cornelie van Elsacker van de vaderlijke zijde, en van Peeter Buijdens actie hebben­de van de erfgn. van de moederlijke zijde van vn. Cornelie van Elsac­ker, bij procuratie voor schout Johan Marchelli, van Loenhout op 5.4.1663, transp; aan Willem Jan Aerden 1/2 stuk land in de "Poorthoff" onver­deeld met vs Willem Jan Aerden die wederhelft toebehoord bij koop van de erfgn. van Andries Verrijt.

Personen:

7.1.1664

| WW-463-01 |

Jan Gabriel Jan Huijbs, Loenhout, verkoopt aan Adriaen van Doren een perceel beemd bij "het Hoff" 1 L.

Personen:

7.1.1664

| WW-464-01 |

Jan Gabriel Jan Huijbs, Loenhout, is 400 gld schuldig aan Anthoni Janssen Thoens, deels als rest van een obligatie van 264 gld t.b.v. Anthoni Janssen Thoens verleden op 22.5.1652, Pr. Pr. Antho­nis­sen stelt zich borg.

In rand: Willem Jans van Ostaeijen hem sterkmakend voor erfgn. Anthoni Janssen Thoens bekent dat Adriaen Pauwels Corn. Goossens heeft voldaan, 30.12.1683.

Personen:

17.1.1664

| WW-465-01 |

Rekwisitie Jan Gabriels x Cornelia Peeter Anthonissen, Loenhout, competeren stede met nieuw woonhuis en schuur op de Baan te Ginhoven 8 L, hofstede tegenover voorgaande stede 3 1/2 L, weide aldaar aan de Baan 2 L, beemd te Ginhoven bij het kapelletje 1 G, vs percelen leen zijnde onder het leenhof van de heer, nog perceel land op de Veldvoort in hofstede "Thijs Janssen" 1 G, blok land achter zelfde hofstede 1/2 B, perceel land te Ginhoven in stede gekomen van Pr. Anthonis­sen "de Corte Geweijnden" 1/2 B, perceel land in zelfde stede, weide achter "het Hoff" 2 1/2 L, 2 weiden in de "Veeweijden" 1/2 B, perceel land op Ginhovense akker 1/2 B, percelen alodiaal of cijns­goed, waarde samen 5.550 gld, belast met 1.650 gld aan Catharina de Beer x Jacques de Dongelberge, 500 gld aan Clara Nesschers, Antw., 800 gld aan wed. en kinderen Balthasar Beels.

Personen:

20.3.1664

| WW-466-01 |

Cornelie Peeter Anthonissen x Jan Gabriels, Loenhout, mach­tigt haar man om goederen te belasten met 4.000 gld, goederen toege­komen bij versterven van haar ouders.

Personen:

16.4.1664

| WW-467-01 |

Cornelia Peeter Anthonissen x Jan Gabriels, Loenhout, houdt procuratie van waarde die zij aan vs Jan Gabriels zoon van Gabriel Jan Huijbs passeerde voor schepenen op 20.3.1664, om gelden te ontvan­gen.

Personen:

24.4.1664

| WW-468-01 |

Kopie schepenbrief Antw.

Jan Gabriels (Jan Huijbs), pachter Loenhout, gemachtigd van zijn huisvrouw Cornelia Peeter Anthonis, procuratie Ww 20.3.1664, verkoopt aan Gillis de Heuvel, Antw., erfrente 237 gld 10 st., de gulden tot 40 grote Vlaams, op een stede met nieuw woonhuis en nieuwe schuur te Ginhoven op de Baan 8 L, aan compt. voor 9/10 verstorven van zijn vader + Adriaen Huijbs en ten dele bevallen in erfdeling 28.2.1651, resterende 1/10 verkregen van Peeter Jan Wellens bij erfmange­ling, nog een hofstede 1/2 B gelegen ook aldaar, in koop verkregen van zijn broer Cornelis Gabriels op 21.3.1661, weide Z-waarts aan de Baan aldaar 2 L, in koop verkregen van zijn zuster Beatrix Gabriels, beemd 1 G te Ginhoven bij "Thijs Janssen" op de Veldvoort, blok land 1/2 B aan N-zijde van vs stede, weide bij "het Hoff" 3 L, stuk land te Ginho­ven in stede gekomen van vs Peeter Anthonissen "het Voorste Stuck de Corte Geweijnden" 1/2 B, stuk land achter in zelfde stede 3 1/2 L, stuk land op Ginhovense akker 1/2 B "den Scheijtbosch" op 20.9.1650 in koop verkregen van Cornelis Peeter Cornelissen x Elisabeth Jan Rommens, weide 1/2 B in de "Veeweij­den" bij de Lijkweg in koop verkregen op 20.2.1634 van zijn schoonvader Peeter Anthonissen.

Personen:

23.6.1664

| WW-469-01 |

Jan Janssen Thoens verkoopt voor 400 gld aan de H. Geesttafel erfrente van 25 gld, gekomen van 380 gld van erfgn. Jan Corn. Janssen, Loenhout, voor het kwijten van een erfrente van 4 veertelen rogge, resterende 20 gld van een andere ontvangst, verbindende hofstede, enz. in de Slijkstraat 7 L, gekocht van erfgn. Corn. Nele­mans, Adriaen Anthonis Lambrechts stelt zich borg, verbindende daarvoor een weide naast vs hofstede 1/2 B.

22.9.1664

| WW-470-01 |

Michiel van Elsacker, procureur wonende te Loenhout, in naam van Wijnant Graaf van Glijmes Hollebeque, burggraaf van Jodoigne, heeft bij brief gepass. op 28.8.1661 voor nots Jan Claessens te Antw. verkocht aan Jacobus Anthonis de Witte, licentiaat, een rente van 1.062 gld per jaar, verbonden aan een hoeve met land 16 B te Loenhout Neerven, en aan de "Wemers Hoeve" 16 B aan Stapelheide te Brecht, en aan een hoeve 18 B te Ginhoven, "t'Hoff van den Wijngaerde" 14 B te Loenhout, een heiblok 35 1/2 B aan de Wachelbergen, belast met een rente van 4 gld 10 st. aan de erfgenamen van Cornelis de Visscher, Zundert, en 5.000 gld kapitaal aan Amand de Hornes, schout te Mechelen, Heer van Niel, hem toekomende door testament van wijlen Wijnant van den Wijngaer­de, dom-proost van de St. Lambrechtskerk te Luik, en bij transactie van zijn broer Charles de Glijmes, "viscomte de Wastien" op 24.10.1654. Deze brief werd voorgelezen in de "Nederlant­sche taele" te Ww vernieuwd op 22.9.1664.

Personen:

11.10.1664

| WW-471-01 |

Aert Peeters van Tichelt, laatst weduwnaar van wijlen Jenneken Peeter Denis, Anthonis en Peeter, zijn zonen en Anthonis Jan Lenaerts, momber van Michiel en Maijken, zijn minderjari­ge kinderen verkochten aan Peeter Aertsen van Tichelt, zijn voorzoon, een huis met land 1 G te Braken, "het Lanck Weijken" 1 1/2 L, de helft van een weide 1 1/2 L aldaar, waarvan Marijnis Adriaenssen de andere helft bezit, een weide 1 G bij "de Donckbrugge", "t'Cleijn Ackerken" op Tereik, en 1/4 van "den Mageren Acker" op Tereik, en nog enkele percelen in de "Bagghijne Moeren".

Personen:

29.12.1664

| WW-472-01 |

Jan Gabriels, Loenhout x Cornelia Pr. Anthonissen, zijn 600 gld schuldig aan Johan Marchelli, schout, rentmeester en "castelijn" van Loenhout, in naam van Catharina Leonora de Baron, Vrouwe van Loenhout, op mindering van achterstallige pacht van "de Nederhoeve" bij het kasteel van Loenhout, verbonden aan een nieuw huis en een nieuwe schuur 8 L door comparant daar opgetimmerd, te Ginhoven, en een hofstede 1/2 B aldaar, en aan nog enkele weiden en beemden o.a. "de Corte Geweijn­den".

Personen:

19.5.1665

| WW-473-01 |

Michiel van Elsacker, procureur te Loenhout, verkocht aan Jan Janssen de Crom, de helft van een bos 5 G te Witgoor, ongedeeld met Cornelis Quirijnssen, verkocht bij "plackbrieven" om de schulden te betalen wan Willem Govaerts van Schaerluijn.

Personen:

22.10.1665

| WW-474-01 |

Wijnandt graaf van Glijmes en van Hollebeke, Burggraaf van Geldenaken, verkocht aan Peeter van Elsacker een "Leenhoff ende Laethoff" te Loenhout, een adelijk "stamhuis 't Hoff van den Wijngaerde" te Loenhout, 2 hoeven met alle toebehoren te "Groot en Cleijn Nedervenne", een rente van 4 veertelen op de goederen van Bastiaen Crock en consorten, "de Wemershoeve" te Brecht aan de Stapelheide, een hoeve met toebeho­ren te Ginhoven, belast met 4 gld jaarlijks aan de erfge­namen van Willem de Visser, Zundert, de goederen zijn hem deels verstorven van zijn oudoom Wijnant van den Wijngaerde, dom-proost van St. Lam­brechtskerk te Luik, deels gekocht van Jan Charles de Glymes, Burg­graaf van Lawatinne, zijn broer.

In de marge: deze "vesten" gedaan voor de schepen te Antw. op 30.10.1665, hier vernieuwd op 8.12.1665.

Personen:

17.2.1665

| WW-475-01 |

Jan Willemssen alias Knaep x Heijltien Aelbrecht Gijs­brechts ter eenre, en Merten Pieterssen van Breda, Gastel, als momber der minderjarige kinderen van Peeter van Breda x + Adriaentken Aelbrecht Gijsbrechts ter andere zijde. Vs Heijltien en vs wijlen Adriaentken Aelbrecht Gijsbrechts, waren dochters van wijlen Margriet Peeters Bode. Zij sluiten een akkoord nopens het sterfhuis van hun moeder. De 1e partij krijgt de "inkomende" schulden en het huisraad, kleren enz., nagelaten door vs Margriet Peeters Bode, zij moeten daarvoor 158 gld betalen aan de vs kinderen van Peeter van Breda, de dorpslasten en de kosten voor deze akte en het kleden van de kinderen worden daar afgetrokken. Blijft 141 gld, betaald op 10.4.1665.

Personen:

19.12.1665

| WW-476-01 |

Peeter Aerts van Tichelt, ook voor zijn vader Aert Peeters van Tichelt, en voor zijn broers Jan en Cornelis, Loenhout, ver­kochten voor 550 gld, een erfelijke rente van 34 gld per jaar aan Maria van Praet, meesteres van het begijnhof te Antw. verbonden aan een perceel land 3 1/2 L te Braken in de stede gekomen van wijlen Peeter Aerts van Tichelt de oude, en aan de helft van een beemd in "de Santschelle", en aan een perceel land 5 L op Tereik.

in de marge: Deze panden werden getransporteerd aan Cornelia Geerts op 9.5.1757. Ook de vs rente volgens akte van 1.6.1757.

Personen:

18.1.1666

| WW-477-01 |

Jan Janssen Goris x Anna Jacob Claessen, Loenhout, is 300 gld schuldig aan Jan Adriaenssen van Pelt, verbindende part van Anna Jacob Claessen in erfgoederen haar verstorven van haar vader + Jacob Claessen, in vruchtgebruik bij haar moeder.

Personen:

13.2.1666

| WW-478-01 |

Norbertus Dervoort, pastoor Ww, Peeter Timmermans oud-H. Geestmeester, in naam van deze H. Geesttafel bekennen dat Jan Matthijs Ooms en Geerit vanden Cloote, aan de H. Geesttafel hebben afgelost 4 veertelen rogge op zekere erfpanden te Loenhout, waarover een proces is geweest, lospenningen bedragen 380 gld, hiermede gecasseerd en wederom aangelegd op rente aan Jan Janssen Thoens op een stede in de Slijkstraat volgens brief van 23.6.1664.

Personen:

29.4.1666

| WW-479-01 |

Adriaen Peeter Aerts van Tichelt x Marie Peeter Mertens van Iperen is 180 gld schuldig aan Johan Buijcx, oud-borgemr. en nu schepen te Breda als schuld van huurpenningen van een hoeve te Groot-Nedervenne onder Loenhout, toegekomen aan de graaf van Glymes en van Hollebeke dict Wijngaerde, verbindende de gerechtigheid van vs Marie Pr. Mertens van Iperen in een stede te Westdeurne volgens deling 7.3.1662, nog een nieuw woonhuis bij hun getimmerd op de hoek van de straat van de Deurense dijk.

Personen:

29.11.1666

| WW-480-01 |

Jan Gabriel Jan Huijbs, Loenhout, verkoopt aan Anthoni Goossen Aerts 1/3 beemd te Ww omtrent de "Vonderbempt", toegeko­men van an Adriaenssen Verheijden belast met 200 gld aan dokter "Guillelmus Marcquis off ..." te Antw.

Personen:

15.1.1667

| WW-481-01 |

Cornelia Cornelis Peeters x Corn. van Aerde, Loenhout, transp. aan Huijbrecht Jacob Smidt x Cathelijn Luijcas perceel land op Ginho­vense akker 1 1/2 L, toebehorende bij successie van haar ouders en deling tegen haar broer en zusters, tot pand stellende een stuk land "den ouen hoff metten lande geheeten d'berchsken" op de Heirbaan, wederhelft van Pr. Corn. Peeters.

7.2.1667

| WW-482-01 |

Jan Janssen Goris x Anna Jacob Claessens, Loenhout, is 100 dukatons en 100 patakons schuldig aan Jan Adriaenssen van Pelt, verbindende part en kindsdeel van Anna Jacob Claessens in erfgoederen haar verstorven van haar vader + Jacob Claessens, in vruchtgebruik bij haar moeder.

26.10.1667

| WW-483-01 |

Wouter Reniers, pastoor te Nieuwmoer, verkoopt aan Michiel van Elsacker, nots en procureur te Loenhout, een stede, enz. 8 of 9 G in de Kapelstraat te Achterbroek, contract voor nots Laur. vander Buijten te Loenhout. Michiel van Elsacker heeft de koop gedaan t.b.v. Geerebrandus Fredericx.

5.11.1667

| WW-484-01 |

Jan Reijnier Boudewijns, jonkman, geassis. met zijn oom Anthoni Goossen Aerts, Marthijntken Reijnier Boudewijns x Jan Jan Engelen, vs Anthoni Goossen Aerts nog als momber van Maijken Reijnier Boudewijns, minderj., kinderen van Reijnier Boudewijns x Anneken Goossen Aerts, deling erfgoederen hun toegekomen uit hoofde van hun moeder bij versterven van hun grootouders Goossen Corn. Aerts en zijn huisvrouw.

Kavel 1: Jan: 1/2 van 5 L land in de grote akker te Braken, 1/2 van 1 G beemd in "de Gouwe" bij Braken.

Kavel 2: Maijken: wederhelft van 5 L land, wederhelft van 1 G beemd.

Kavel 3: Marthijntken: perceel land in "de Veltbraecke" 1 G, beemd bij Braken 1 G.

5.11.1667

| WW-485-01 |

Marthijntken Reijnier Boudewijns x Jan Jan Engelen transp. aan haar broer Jan Reijnier Boudewijns en haar zuster Marie Reijnier Boudewijns beiden half om half perceel land 1 G in "de Velt­braecken" te Ginhoven.

Personen:

5.11.1667

| WW-486-01 |

Verkoopster en haar man ut supra transp. aan haar oom Corn. Goossen Aerts een beemd bij Braken 1 G.

Personen:

12.11.1667

| WW-487-01 |

Jan Lodewijcx, oud-schepen, x Marie Cornelis Basti­aens Verheijden, Cornelis Cornelis Bastiaens Verheijden x + Peeter Jan Wouters, Loenhout, geassis. met haar zoon Cornelis Peeter Jan Wouters, verklaren de wil te volbrengen van + Willem Cornelis Bastiaens Verheijden, onlangs overleden, waarvan comparanten erfgn. zijn, te transp. aan de H. Geesttafel t.b.v. de armen 100 gld die Cornelis Janssen van Pulle schuldig is aan vs Willem Cornelis Bastiaens Verhe­ijden op 10.2.1663 op zekere stede op de Heirstraat, nog 100 gld aan het kerkfabriek, die Merten Pr. Mertens op de Heirstraat compare­rende als voor heeft bekend schuldig te zijn aan vs Willem ook op een stede op de Heirstraat 18.7.1654.

In rand: de 100 gld aan de H. Geesttafel aan Anthoni Pr. Engelen op 4.11.1675.

Personen:

12.11.1667

| WW-488-01 |

Erfgenamen Willem Corn. Bastiaens Verheijden.

Jan Lodewijcx, mede-schepen, x Marie Cornelis Bastiaens Verheijden ter eenre, Cornelia Cornelis Bastiaens Verheijden, Loenhout, x + Peeter Jan Wouters met haar zoon ter andere zijde, deling erfgoede­ren hun toegekomen bij versterven van hun broer en zwager + Willem Corne­lis Bastiaens Verheijden.

Aan Jan Lodewijcx: 1/2 perceel beemd in de Engeleirs te Loenhout, weder­helft toebehorende aan dezelfde Jan, vs Willem C.B. Verheijden zelfde gedeelte gekocht had in zijn leven van erfgn. Corn. Nelemans en van Jacob Claessen, in het geheel 1 G, obligatie 500 gld op erfgn. van Dirck van Wouwe, obligatie 400 gld op Merten Pr. Mertens op de Heirstraat, obligatie 270 gld op erfgn. van Cornelis Broumels, obligatie 200 gld op Jan Lodewijcx de jonge te Loenhout.

Aan Cornelia C.B. Verheijden: 500 gld bij contract van belening op een stede "Roomen" op de Kruisweg, voor schepenen op 10.4.1628, 2 obligaties één van 300 gld op erfgn. van Macx Jan Beijers de andere van 200 gld, 2 obligaties op Cornelis Janssen van Pulle één van 225 gld de andere van 200 gld, 200 gld op Peeter Mattheus Aernouts, Loenhout, obligatie 200 gld op Sijmon Sijmons.

Personen:

15.3.1668

| WW-489-01 |

Adriaen Pauwels van Eeckel x Elisabeth Melssen Antho­nissen is 142 gld 10 st. schuldig aan haar zuster Marie Melssen Anthonissen x + Willem Cristiaen Raets, Loenhout, likwidatie tussen erfgn. van hun moeder Cathelijn Janssen, verbindende blok land "t'Heijblock" achter Deurne 1 B.

Personen:

21.4.1668

| WW-490-01 |

Peeter Cornelis Peeters, Cornelia Corn. Peeters x Corn. van Aerde, Margriete Cornelis Peeters x Hendrick Janssen van Baerle, Marie Cornelis Peeters x Gabriel Adriaenssen, Jenneken Cornelis Peeters, jonge dochter geassis. met haar broer Pr. Corn. Peeters en haar "behoudsoom" Cornelis Heuvelmans, verkopen aan Jan Aertssen Stuijts 1/2 beemd in de Wachelbergen, wederhelft van Bertholomeus Adri­aenssen, 1/4 beemd ook aldaar onverdeeld als voor.

Personen:

14.5.1668

| WW-491-01 |

Neeltien Jans van Baerle x + Cornelis Willem Heir­straets xx Hendrick Geboers, Anthoni Willem Heirstraets momber van de weeskinderen van vs Corn. Willem Heirstraets, zijn 64 gld schuldig aan Peeter Melssen Rombouts, Loenhout, die Jan Janssen van Baerle tot last van comparant had op 23.1.1664, mits deze gecasseerd, verbindende 1/4 stede op de heirbaan met woonhuis op zelfde gedeelte getimmerd.

Personen:

18.12.1668

| WW-492-01 |

Jan Jan Cornelis Goris x Anna Jacob Claessen, Loenhout, transp. aan Jan Adriaenssen van Pelt x Appollonia Jacob Claessen het kindsdeel van Anna Jacob Claessen haar verstorven van haar vader + Jacob Claessen en zullen komen te versterven van haar moeder Cathelijn Gabriels vanden Bleke, gelegen te Ww en te Loenhout.

Personen:

10.10.1668

| WW-493-01 |

Peeter van Elsacker, secr. Loenhout, verkoopt aan secr. Peeter van Beeck x Anna van Elsacker, koop "overhebbende" van Jan Marchelli, schout, rentmr. en kastelijn van Loenhout, een hoeve met huis, enz. te Ginhoven, perceel land op Ginhovense akker, weide "Staijmans" te Ginhoven, 4 weiden ook aldaar en nog een beemd te Tereik "den Watermolenbempt" gekocht en verkregen van de graaf van Glijmes dict Wijngaerde.

Personen:

9.1.1669

| WW-494-01 |

Cornelis Cornelis Anthonissen is 100 gld schuldig aan Pr. Melssen Rombouts, Loenhout, borg is zijn broer Anthoni Cornelis Anthonis­sen verbindende blok land bij de Heirstraat waarin Willem Matthijs van Aerde woont, 1 G.

Personen:

9.1.1669

| WW-495-01 |

Jan Janssen de Crom, Loenhout, verkoopt aan Michiel van Elsacker en Peeter Joerdaens, Loenhout, 1/2 van boshoutwas, heide, grachten, gronden en toebehoren te Witgoor, wederhelft is van Quirijn Stommens "Dictus bosken", verkregen bij koop en evictie bij erfgn. van Marchelis Janssen toegekomen hebbende Willem Govaerts van Schar­luijnen.

Personen:

23.2.1669

| WW-496-01 |

S/D: Rommen, Sijmon en Jan, broers, Sijmon Sijmons zonen, Jenneken Sijmon Sijmons x Anthoni Geerts, moeder was Anneken Jan Rombouts, deling goederen te Ginhoven:

Kavel 1: Sijmon de jonge: woonhuis op stede met 1/2 van binnenste­de, blok land aldaar aan de baan, 1/4 perceel land in akker op de Veldvoort, akker in de Wachelbergen, 1/4 beemd in de Wachelbergen waarvan het kind van Jan Willem Neefs 1/2 en erfgn. van Cornelis Peeter Cornelis­sen ander 1/4 toebehoren, moet 125 gld betalen aan kavel 4.

Kavel 2: Jan: schuur bij vs woonhuis, 1/2 binnenstede, stuk land in blok "d'Berchsken", 1/4 stuk land op de Veldvoort, weide aan de Wachelbergen bij de Donckdijk.

Kavel 3: Rommen: woonhuis bij de Kruisweg waarin hij woont met 1/2 van het land daaraan toebehorende, 1/4 stuk land op de Veldvoort, beemd achter "het Hoff", moet 125 gld betalen aan kavel 4.

Kavel 4: Jenneken: O-helft akker van wederhelft kavel 3, 1/4 stuk land op de Veld­voort, 2/3 beemd bij "de Waetstappe" ander 1/3 van Cornelis van Aerde n.u., akker bij de baan, ontvangt 125 gld van kavel 1 en 3.

Personen:

23.7.1669

| WW-497-01 |

Testament van schoolmeester Jan Luijcx, ziek zijnde, legateert aan het altaar van O.L.Vrouw in de kerk alhier 100 gld om gestoelte tegenover het altaar onder de schilderij te maken, legateert 200 gld aan de 2 kinderen van zijn zoon Willem Luijcx, 100 gld voor elk kind en nog 6 veertelen koren of 3 veertelen voor elk kind, nog aan elk kind 6 hemdjes van nieuw lijnwaad gemaakt, het overschot van dit lijnwaad is voor de moeder van vs kinderen, aan vs Willem Luijcx en zijn huis­vrouw een kist in de kamer, een bedstede waarop zijn zoon Adriaen slaapt, een clavecimbel, een bruin laken dat testateur gewoonlijk in de winter draagt, een ijzeren lat en hangel in de keuken; aan zijn zoon Adriaen Luijcx zijn beste beddekoets waarop testateur slaapt met alle toebehoren, een bed waarop een paar nieuw slaaplakens ligt en een paar oude slaapla­kens, 2 sargies, een oorkussen, 2 fluwijnen en het behangsel van de vs koets, al zijn hemden, zijn beste kemelharen rok, een richtbank in de keuken; aan zijn oudste zoon Peeter een tafel in zijn kamer, een schapraai en zijn resterende klederen. Testateur wilt dat zijn zoon Willem en zijn huisvrouw Marie en ook zijn zoon Adri­aen voor hun leven lang, hun woning en gebruik zullen hebben in de kamer en het huis staande aan de Plaats met warmoeshof daarachter gelegen, tegenwoordig gebruikt bij Neeltien Gabriels vanden Bleke, bij hem verkregen van Hendr. Janssen van Tolhuijsen, deling roerende goederen, obligaties, enz. bij zijn 3 zonen Peeter, Willem en Adriaen.

Personen:

21.8.1669

| WW-498-01 |

Adriaen Jacobs de Backer x Neeltien Hendr. Heuvel­mans, Loenhout, is 275 gld schuldig aan Anthoni Goossen Aerts, verbindende gerechtigheid van Neeltien in een stede met huis, enz. op de Veld­voort, verstorven van haar vader en bij haar moeder in vruchtgebruik bezet.

Personen:

16.12.1669

| WW-499-01 |

Willem Corn. van Eeckel x + Margriet van Staeijen, Geerit Jossen van Aecken, Joos Willem Adriaenssen Hoppenbrouwers, Peeter Jacob Peeters x Marie Willem Adriaenssen Hoppen­brou­wers, vs Geerit Joos en Peeter tezamen nog in naam van Margriet Willemssen Hoppenbrou­wers x Geerit Cornelissen Smoor, vs Geerit Joos van Aecken nog in naam en momber van Gijsbrecht, Govaert, Adriaentken, Jenneken en Anneken Willem Adriaenssen Hoppenbrouwers, ouders waren Willem Hoppenbrouwers x Margriete Joos van Aecken, samen nog in naam van de achtergelaten kinderen bij Marie Joos van Aecken x Lambrecht Lambrechts en van de kinderen achtergelaten bij Cornelis Adriaen Broumels, welke kinderen in Duitsland woonachtig zijn, transp. achtereenvolgens bij Willem Cornelis van Eeckel aan Cornelis Pauwels Janssen Smidt, een woonhuis, enz. op de Kruisweg.

Personen:

18.1.1670

| WW-500-01 |

Jan Peeter Ooms x + Cathelijn Anthoni Adriaenssen ter eenre, Peeter Anthoni Adriaenssen moederlijke oom als momber en Cornelis Peeter Ooms vaderlijke oom als toeziener van de 2 minderj. weeskinderen bij vs Cathelijne achtergelaten, waarvan vs Jan Pr. Ooms vader is, ter andere zijde, akkoord over alimentatie en onderhoud voor vs weeskinderen, met name Clementken 6 jaar en Cornelis 5 jaar.

Personen:

25.1.1670

| WW-501-01 |

Melchior Bertholomeeussen x Elisabeth Hendricx vander Buyten, Neeltien Hendricx vander Buyten x + Gabriel Janssen vanden Bleke geassis. met haar zoon Michiel Gabriels vanden Bleke, Cornelis Anthonis Goossens x Anneken Henr. vander Buyten, Jan Hendrick Bertholomeeus­sen x + Marie Hendricx vander Buyten, Melchior Bertholomeeussen nog als toeziener van de kinderen achtergelaten bij Geerit Hendricx vander Buyten, Geerit Peeters vander Buyten als momber van dezelfde kinderen, moeder vs kinderen was Margriete Michiel van Elsacker, verkopen aan Jacob Jan Nijs van Tichelt voor 1/2, vs Cornelis Anthonis Goossens, mede-verkoper, voor 1/4 en vs Neeltien Hendricx vander Buyten met haar kinderen voor andere 1/4 van de gerechtigheden in moeren en heide hun toekomende bij verster­ven van hun ouders.

Personen:

28.1.1670

| WW-502-01 |

Jan Willems de Crom, Loenhout, is 225 gld schuldig aan Niclaes Adriaenssen van Doren, verbindende zijn gerechtigheid in erfgoederen verstorven van zijn moederlijke grootvader Jacob Claes­sen, bij zijn grootmoeder Cathelijne Gabriels vanden Bleke in erf als in vruchtgebruik bezet.

Personen:

14.4.1670

| WW-503-01 |

Jan Corn. Ooms is 60 patakons schuldig aan Adriaen Corn. Mertens, Loenhout, verbindende een stede met huis, enz. te Tereik waar hij nu woont.

In rand: Wouter Pr. Jan Ooms x Jacobmijne Adriaen Corn. Mertens ontvangen 60 patakons van Matthijs Peeters Vermeiren als koper van de stede en erve, 5.12.1685

Personen:

9.4.1670

| WW-504-01 |

Jan Corn. Ooms x + Jenneken Jans van Dael ter eenre, Pr. Anthoni Adriaenssen, Loenhout, Heyltien Anthoni Adriaenssen, Oostmalle, x + Jacob Meisens geassis. met Thomas Wijns, schepen Oostmalle, Jan Pr. Ooms x + Cathelijn Anthoni Adriaenssen uit naam van zijn weeskinderen, vs Pr. Adriaenssen als momber van deze kinderen, Jan Wuyts x + Elisabeth Anthoni Adriaenssen, Oostmalle, met vs Peter Anthoni Adriaenssen als momber en Thomas Wijns toeziener van de kinderen van Anthoni Adriaenssen x Jenneken Jans van Dael samen ter andere zijde, akkoord betreffende erfgoederen van Jan Corn. Ooms x Jenneken van Dael. Jan Corn. Ooms behoudt erf. en onroerende goederen bij hem en zijn vs + huisvrouw gekocht, nog perceel beemd "den Cogen bempde" en 1/2 akker bij de Dorenakker, wederhelft van Elisabeth Jans van Dael, gekomen van zijn zuster + Marie Corn. Ooms, 2 percelen land op "Hussel Heylaer" gekomen van Marie Corn. Ooms, nog 1/2 B "hoymaden" gelegen op het Molenbos.

Personen:

22.9.1670

| WW-505-01 |

Cornelia Jan Engelen x + Adriaen Deckers, Loenhout, geassis. met nots Michiel van Elsacker, Loenhout, transp. in pandschap aan haar broer Cornelis Jan Engelen, 1 G land in hofstede gekomen van haar ouders op Brekelen, perceel land achter vs stede 47 R, 1/7 beemd achter Katerstraat 52 R, voor 100 dukatons voor termijn van 6 jaar.

Personen:

10.11.1670

| WW-506-01 |

Jan Willems de Crom, Loenhout, is 50 gld schuldig aan Niclaes van Doren, verbindende zijn deel in erfgoederen hem verstor­ven van zijn moederlijke grootvader Jacob Claessen x Cathelijne Gabriels vanden Bleke.

Personen:

10.11.1670

| WW-507-01 |

Franchois Naulaerts als vader en aangesteld momber bij de heren weesmees­ters van Bergen-op-Zoom van zijn dochter Cornelia, 21 jaar, moeder was Maria Jans van Halle die een voordochter was van Cornelia Cornelis Jan Huijbs, hem sterkmakende voor zijn doch­ter, transp. aan Cornelis Jan Engelen, Neeltien Jan Engelen, Cathelijn Jan Engelen x Cornelis Adriaenssen Heirstraets, Tanneken Jan Enge­len, Marie Jan Engelen, Margriet Jan Engelen en de kinderen van Jan Jan Engelen, hun 7 clusters tezamen, deze vs Cornelia gerechtigheid toekomende uit hoofde van haar moeder Marie Janssen van Halle, bij versterven van vs Cornelia Cornelis Jan Huijbs, erfgoederen tevoren bekomen van haar oud-grootvader en oud-grootmoeder Cornelis Jan Huijbs x Margriet Adriaen Dips.

Personen:

10.11.1670

| WW-508-01 |

Cornelis Jan Engelen, Neeltien Jan Engelen x + Adriaen Deckers, Cathelijn Jan Engelen x Cornelis Adriaenssen Heirstraets, Anneken en Marie Jan Engelen, vs Corn. Jan Engelen nog gemachtigd van zijn zuster Margriet Jan Engelen, Antw., bij procuratie nots Joannes Verstaten op 7.11.1670 Antw., zelfde Cornelis als momber en Corn. Goossen Aerts toeziener van de weeskinderen van Jan Jan Engelen x Cornelia Corn. Jan Huijbs, comptn. verkopen open­baar aan Adriaen Hendr. Adriaenssen van Looveren een blok land 1 V in de Biest.

Personen:

25.11.1670

| WW-509-01 |

Jan Cornelis Ooms is 150 gld schuldig aan Niclaes Bruijnincx, Zundert, verbindende een stede met huis, enz. te Tereik 4 B belast met 150 gld aan Adriaen Mertens, Loenhout.

In rand: Niclaes Bruijnincx momber van de weeskinderen van zijn broer Jan Jan Niclaes Bruijnincx x Marie Peeters ontvan gt 150 gld van Matthijs Peeters Vermeiren, van de stede op Tereik gekocht van + Jan Corn. Ooms, 27.10.1698.

Personen:

22.12.1670

| WW-510-01 |

Marie Melstens x + Willem Cristiaen Raets constitueert Cornelis Cristiaen Raets, Loenhout, om openbaar te verkopen perceel en gronden toegekomen van vs Willem Cristiaen Raets, gelegen te Loenhout, verkregen in haar huwelijk bij koop.

Personen:

11.12.1670

| WW-511-01 |

Cornelis Jan Engelen, Cathelijn Jan Engelen x Corn. Adriaen Heirstraets, Cornelia Jan Engelen x + Adriaen Deckers, Anneken en Marie Jan Engelen, Cornelis Goossen Aerts toeziener en in naam van de weeskinderen van Jan Jan Engelen, Peeter Anthonis Peeters in naam van Margriet Jan Engelen, Antw., kinderen van Jan Engelen x Cornelia Corn. Jan Huijbs, deling erfgoederen van hun ouders, comptn. kopen tevoren ... (niet ingevuld, = Cornelia) Frans Naulaerts dr, moeder was Marie Jans van Halle, uit van het deel van haar moeder, daar moeder was vs Cornelia Cornelis Jan Huijbs.

Kavel 1: Cathelijn: de keuken met het achterhuis van het woonhuis op Brekelen, scheidende in het midden van de schouw tussen de neerka­mer en de kamer, perceel land achterin de binnenstede 49 R, 1/7 beemd op einde Katerstraat 52 R.

Kavel 2: Marie: de hoogkamer en de neerkamer van het woonhuis op Brekelen met het erf daaraan 65 R 12 voet, perceel land in de hofstede 47 R, 1/7 beemd.

Kavel 3: Cornelis: schuur bij het woonhuis met erf daaraan 86 R 13 voet, perceel land in de

Personen:

14.1.1671

| WW-512-01 |

Peeter Peeter Thoens, medeschepen, is 100 dukatons schuldig aan Willem Janssen Leijs, verbindende stede, huis, enz. te Ginhoven 3 1/2 L, belast met 100 gld, 1/2 stuk land in stede aldaar 2 1/2 G onverdeeld met kinderen van Anthoni Peeter Thoens, "Meermansbempt" aan de Donkbrug 1/2 B.

In rand: Geerit vander Buijten toeziener van de weeskinderen van Roelant vanden Langenberge x Cornelia vander Buijten ontvangt 100 dukatons van Peeter Peeter Thoens, t.b.v. Willem Janssen Leijs bij vs Pr. Pr. Thoens verleden op 10.3.1676, cassatie 28.9.1680.

Personen:

22.1.1671

| WW-513-01 |

Akkoord tussen Jan Peeter Ooms x + Cathelijn Anthoni Adriaenssen en Peeter Anthoni Adriaenssen, Heijltien Anthoni Adri­aenssen x + Jacob Meisens, Jan Wuijts x + Elisabeth Anthoni Adri­aenssen in naam van zijn weeskinderen, met vs Peeter Anthoni Adriaenssen als momber van deze kinderen, over sterfhuis van Jenne­ken Jans van Dael, moeder van contractanten, die gehuwd was met Jan Cornelis Ooms.

Personen:

23.1.1671

| WW-514-01 |

Akkoord tussen Jan Cornelis Ooms tegenwoordig x Maeijken Anthonissen, en erfgn. van Jenneken van Dael (zelfde comptn. als voor) betreffende sterfhuis van Jenneken, volgens testament van Jenneken 40 gld gelegateerd aan de kerk.

Personen:

30.1.1671

| WW-515-01 |

Hendrick Cornelis Philips, Loenhout, geeft in pandschap voor 135 dukatons aan Jan Lode­wijcx, medeschepen, 3/8 beemd "den Grooten Vrouwenbempt" achter "het Hoff" in het geheel 7 L onverdeeld met verschillende personen, voor een termijn van 6 jaar.

Personen:

3.3.1671

| WW-516-01 |

Geerit Verhiel x Marie Joos vanden Kieboom, Alphen, transp. aan Cornelis Aert Schrauwen x Jenneken Bode 1/4 van de gerechtigheid vs Marie vanden Kieboom competerende in een stede met huis, enz. te Tereik alsmede in enige percelen gelegen te Loenhout, ook in stuk land "den hoogen acker" en in weide "de Lijnheijninghe" aan Marie verstorven van haar ouders Joos vanden Kieboom x Anna Pr. Aert Schrauwen, zonder het deel aan vs Marie verstorven van haar broer Jan vanden Kieboom.

Personen:

7.3.1671

| WW-517-01 |

Corstiaen Pauwels momber en Lenaert vanden Langenber­ge toeziener van het voorkind van + Roelandt vanden Langenberge x Anthonijntken Pauwels met assistentie van Hugo Claessen, schout van Wernhout, en Joos van Huijsen, schepen der zelfde heerlijk­heid ter eenre, Cornelia vander Buijten wed. van vs Roelandt vanden Langen­berge, Andries vanden Langenberge momber en geerit vander Buijten toeziener van de 2 weeskinderen van vs Roelandt, met assistentie van Pr. Joerdaens en secr. Pr. van Beeck tezamen ter andere zijde, akkoord goederen Roelandt vanden Langenberge en hetgeen vs voorkind uit hoofde van zijn moeder competeert.

In rand: Corstiaen Pauwels compareert als momber van het kind van Roelandt, 4.2.1672.

Personen:

3.6.1671

| WW-518-01 |

Elisabeth Jans van Dael x + Peeter Janssen opt Hillo ter eenre, Geerit Jaspers vanden Eijnde x Magdaleen Peeter Jans opt Hillo, Adriaen Cornelis Chelen x Adriaentken Peeter Jans opt Hillo, Willem Janssen opt Hillo, momber en in naam van Elisabeth, Jenneken, Peeter en Jan Peeter Janssen opt Hillo, minderj. kinderen samen ter andere zijde, akkoord 1e compte. bezet erf. en onroerende goederen die Peeter Janssen opt Hillo achtergelaten heeft, zij zal 1.500 gld uitbetalen aan de kinderen, nog te betalen enige erfpenningen van de stede te Achterbroek bij het Hillo bij 1e compte. ingekocht na het overlijden van haar man.

Personen:

3.10.1671

| WW-519-01 |

Jan Willems de Crom, Loenhout, transp. aan Niclaes Adriaens van Doren en Michiel Cornelis Lambrechts half om half compt's kindsdeel van goederen van zijn moeder verstorven, en van zijn grootvader + Jacob Claessen en nog zullen verstorven worden van zijn grootmoeder Cathelijn Gabriels vanden Bleke.

Personen:

5.12.1671

| WW-520-01 |

Jan Reinier Boudewijns, Loenhout, ontvangt 95 gld van Corne­lis Goossen Aerts voor pandschap van een perceel land in "de Velt­braecke" te Ginhoven 1 L zijnde 1/2 van 2 L onverdeeld met zijn zuster Marie Reijnier Boudewijns, voor een termijn van 3 jaar.

Personen:

9.4.1672

| WW-521-01 |

Jan Willems de Crom, soldaat Cie van kolonel Torche voor de staten der verenigde Nederlanden, bekent dat Niclaes Adrianus van Doren en Bertholomeus Cornelis Lambrechts aan hem kooppennin­gen hebben voldaan, van zijn deel in de goederen van zijn moeder verstorven, zo van zijn grootvader Jacob Claessen, als nog bij verster­ven van zijn grootmoeder Cathalijn Gabriels, aan Niclaes van Doren en Bertholomeus Cornelis Lambrechts verkocht.

Personen:

14.5.1672

| WW-522-01 |

Jan Cornelis Ooms is 50 gld schuldig aan Adriaen Cornelis Marttens, Loenhout, verbindende een stede met huis, enz. in Terei­k.

In rand: Wouter Pr. Jan Ooms x Jacobmijn Adriaen Merttens bekent dat Matthijs Prs. Vermeiren als koper van de erfgoederen 50 gld heeft voldaan, 5.12.1685.

Personen:

10.10.1672

| WW-523-01 |

Hendrick Brocatus, Loenhout, Corn. Corn. Aerts, vs Hendr. Brocatus ook in naam van Adriaen en Peeter, broers, Corn. Aertszo­nen, procuratie 28.12.1671, nog in naam van en als momber van de weeskinderen van Pr. Anthonissen x Neeltien Peeter Allerts, allen erfgn. van wijlen Adriaentken Adriaens van Ostaeijen, hun moeder en grootmoe­der, verkopen openbaar aan Janne Adriaenssen van Pelt en Willem Janssen Leijs, elk voor de helft, een perceel land in een akker "Quac­kelhoff" omtrent "het Hoff", 2 L, aan verkopers achtergelaten bij vs Adriaentken van Ostaeijen.

Personen:

24.10.1672

| WW-524-01 |

Jan Jan Corn. Goris x Anna Jacob Claessen dochter, Loenhout, transp. aan Michiel van Elsacker, nots en procureur Loenhout, de som van 275 gld, hun competerende van Jan Adriaenssen van Pelt, als rest van erfkooppenningen van het kindsdeel van Anna Jacob Claessen, volgens koop van 18.12.1668.

Personen:

30.1.1673

| WW-525-01 |

Cornelis Cornelis Willem Augustijns zoon, ook als momber en Jan Cornelis Jacobs toeziener van Elisabeth en Cathelijn Cornelis Willem Augustijns, minderj. dochters, transp. aan Jenneken Willem Augustijns voor de ene helft en aan de weeskin­deren van Laureijs Peeters vander Buijten x Adriaentken Willem Augustijns voor de andere helft, een rogrente van 4 veertelen jaarlijks en een geldrente van 4 Rgl­d geheven op een stede op Tereik, geko­men van Anna Peeter Aert Schrauwen, en tegenwoordig in handen van haar erfgn., renten achtergelaten bij hun moeder en grootmoeder Cornelia Peeter Schrauwen, en aan dezelfde Cornelia toegekomen hebbende volgens testament gemaakt bij Peeter Aert Schrauwen x Elisabeth Maes voor nots Bormans op 30.11.1620, en in respect van welke renten de compt. zekere percelen zijn aangedeeld te Wernhout. (nota etienne: augustijns moet anxten zijn ??)

Personen:

30.1.1673

| WW-526-01 |

Frans Cornelis Francken momber en Geerit Frans vander Buijten toeziener van de weeskinderen van Laureijs Peeters vander Buijten x + Adriaentken Willem Augustijns, bekennen comptn. ten overstaan van Laureijs vander Buijten als vader, 25 gld schuldig te zijn aan Michiel van Elsacker, Loenhout, tot betaling van de schulden van het sterfhuis van vs moeder van de weeskinde­ren. (opmerking etienne:augustijns moet anxten zijn)

Personen:

10.3.1673

| WW-527-01 |

Anna Berckmans x + Gillis de Visschere geassis. met haar momber Adriaen Joos Deckers transp. aan Jacob van Ostaeijen 1/2 perceel beemd in "de Vloijen" onver­deeld met Peeter Jan A... voor andere helft.

Personen:

10.3.1673

| WW-528-01 |

Anna Berckmans x + Gillis de Visschere ter eenre, Adriaen Joos Deckers x Cornelie Dilissen ter andere zijde, akkoord nopens mondkosten en onderhoud van vs Anna Berckmans voor het leven, Anna transp. al haar goederen aan 2e compt, Adriaen en zijn huisvrouw gevest in goederen op 12.3.1673.

Personen:

10.4.1673

| WW-529-01 |

Hendrick de Crom x Anna Geertssen Luijcx is 300 gld schuldig aan Christiaen de Ridder, brouwer te Merksem, verbindende een stede met woonhuis 1 V, enz. op de Kruisweg, hun toekomende bij koop van Willem Heerstraten, 1/8 stede met huis, enz. te Ginhoven 7 of 8 B, compte. toekomende in erfdom van haar vader + Geert Janssen Luijcx en in vruchtgebruik bij haar moeder Neeltien vande Wouwe, vs percelen belast met 800 gld aan Jan Baptist Graffis, nog 1/8 stede te Westdeurne, competerende aan compte. en in vruchtge­bruik bij haar moeder.

Personen:

12.4.1673

| WW-530-01 |

Jan Peeter Jan Wouters zoon, Marie Peeter Jan Wouters dochter x Peeter Anthoni Adriaenssens, Loenhout, ter eenre, Elisabeth Peeter Jan Wouters dochter x Bertholo­meus Jacob Tacx, Loenhout, ter andere zijde, S/D voor wethouders Loenhout over erfgoederen hun verstorven van hun ouders Peeter Jan Wouters x Neeltien Corn. Bastiaens:

Elisabeth is aangedeeld een stede met huis, enz. op de Kruisweg 'Roomen" 8 of 9 L, beemd 1 1/2 L in de Brakenstraat, comptn. 1e zijde transp. vs erve aan comptn. 2e zijde. Deling obligaties van hun moeder bij versterven van hun oom Willem Corn. Bastiaens.

Elisabeth met haar man: obligatie 300 gld schuldig bij wed. en erfgn. van Maximiliaen Jan Beijers, 31.11.1632 - In rand: deze 300 gld bij erfgn. afgelost aan Berthol. Jacob Tacx.

Marie met haar man: obligatie 200 gld schuldig bij vs wed. en erfgn. van Macx Jan Beijers, 6.3.1634, nog 100 gld uit 200 gld die kinderen van Cornelis Jans van Pulle bij obligatie gepasseerd 30.4.1636, transp. Marie aan haar zuster Elisabeth voorgaande 200 gld op wed. en kinderen van Macx Jan Beijers met nog 50 gld uit 100 gld op kinderen van Corn. Jans van Pulle, in voldoening van de 100 patakons die zij bij voormelde erfdeling schuldig zijn aan haar broer Jan Pr. Wouters, de resterende 50 gld uit 100 gld op mindering van 40 patakons die zij bij vs erfdeling ook schuldig is uit te reiken.

Laatste kavel, Jan Peeter Jan Wouters: andere 100 gld uit vs 200 gld, 200 gld uit 225 gld die kinderen van Cornelis Jans van Pulle ook nog schuldig zijn bij obligatie 20.12.1660.

Blijven tussen partijen gemeenschappelijk en onverdeeld de vs 25 gld, nog obligatie 200 gld op erfgn. van Sijmon Sijmons op 13.4.1643, om met zelfde 200 gld achterstellen te betalen aan de erfgn. van Henr. de Keteleir, Brecht.

Personen:

15.7.1573

| WW-531-01 |

Jan Reijnier Boudewijns, Loenhout, is 75 gld schuldig aan Cornelis Goossen Aerts, verbinden­de 1 L beemd bij Braken "de Gouwe".

Personen:

13.9.1673

| WW-532-01 |

Elisabeth van Dael x + Peeter Jans opt Hillo geassis. met haar "behoudszonen" Geert Jaspers vanden Eijnde en Adriaen Corn. Chelen, dezelfde Geerit en Adriaen ook in naam van hun huisvrouwen en Willem Janssen opt Hillo als momber van de andere kinderen van Pr. Jans opt Hillo, samen ter eenre, Cathelijn Adriaen Augustijns x + Adriaen Jans opt Hillo geassis. met haar "behoudszoon" Cornelis Corn. Rommens, Cornelis mede in naam van zijn huisvrouw, hun samen nog sterkmakend voor andere minderj. kinderen van Adriaen Jans opt Hillo, samen ter andere zijde, akkoord deling moeren toebehorende vs Elisabeth van Dael.

Personen:

6.4.1674

| WW-533-01 |

S/D: Cornelis Jan Lodewijcx, Jan Peeter Beijers schepen als momber voor de kinderen van Jan Janssen Lodewijcx, Pr. Mattheus Arnouts als vader en in naam van zijn 4 minderj. kinderen, moeder was Maijken Jan Lodewijcx met assistentie van Pr. Peeter Thoens, schepen als toeziener, erfgn. van + Jan Lodewijcx x Marie Corn. Bastiaens.

Kavel 1: Jan Janssen Lodewijcx: het oud woonhuis 97 R, blok land "het Eesterbos" met weide O-waarts aankomende samen 415 R, perceel land "d'Le..."(?) 125 R, 1/2 stuk land in de hoek op de "Hoffsakker" 141 R, 1/2 stuk land "den Crans" 94 1/4 R, stuk land op de Heirstraat 73 R, perceel beemd "Huijbr. Bempdeken" 140 1/3 R, beemd "Theun Beensbempt" bij Jan Lodewijcx en zijn huisvrouw in erfdom achtergelaten, 1/3 van een belening op deel van dezelfde beemd bij contract gemaakt bij Jan Lodewijcx tegen Hendr. Cornelis Philips, 1/2 perceel beemd te Loenhout in de grote Engeleir 1 1/2 L, 1/2 van 1 1/2 B heide op Tereik achter "den Mageren Acker", 1 B heide bij het "Bobbelvenneken" tussen Peeter Jan Wellens-heide, 110 gld aan kavel 2 uitreiken.

Kavel 2: kinderen Peeter Mattheus Arnouts x + Maijken Jan Lode­wijcx: het molenhuisje staande op de binnestede achter het oud huis van kavel 1, 93 R met de oude schuur op het erf van Kavel 3, blok land "d'Boonvelt" met weide, nog weide op de "Hoffse akker" 62 R, perceel land "Peeters landt" 70 2/3 R, 1/2 perceel land in de hoek op vs akker 141 R, 1/2 perceel land "den Crans" 94 1/4 R, 1/2 perceel land op de Heirstraat 1 1/2 L, perceel beemd "t'Gouken" 160 1/2 R, perceel beemd in "de Engeleir" te Loenhout 1/2 L, perceel beemd "t' Schootsbempdeken" 114 R, 1/2 perceel beemd in "de Engeleir" te Loenhout 1 1/2 L, middelste 1/3 part in 1 1/2 B heide op einde van de mageren akker bij Tereik, N-helft van de "vreeheide" achter "Wijngaerden heijblock", 110 gld van kavel 1 en 10 gld van kavel 3 - in rand: 120 gld voldaan aan de kinderen van Pr. Mattheus Arnouts, 12.1.1677.

Kavel 3: Cornelis Jan Lodewijcx, de nieuwe schuur met het oud turfhuis staande bij de oude schuur 76 1/2 R, perceel land "de vijff Loopensaet" op de Hoffse akker 367 R, perceel land op de "Hoffsakker" 112 R, perceel land gekomen van Corn. Mercx 88 2/3 R, 1/2 perceel land op de Heirstraat 1 1/2 L, beemd in "de Neervoorden", "t'Gagelvelt" 130 1/4 R, 1/2 beemd "den Doren­wiel" 113 R, 1/2 beemd aan "de Waetstappe" onverdeeld met de kappelrij gefondeerd in de kerk in het geheel 206 1/2 R, 2/3 van een lening op de "Grooten Vrouwenbempt" volgens contract bij Jan Lodewijcx gemaakt met Hendr. Cornelis Philips, perceel beemd in de Engeleir te Loenhout 140 R, 1/3 van de heide achter de "Wijngaerden Heijblock", 10 gld aan kavel 2.

Personen:

29.5.1674

| WW-534-01 |

Adriaen Joos Deckers x Cornelia Dielissen verkopen aan Hendrick de Crom x Anneken Geertssen Luijcx, perceel land 1 G op Ginhovense akker, verkregen van Anna Beeckmans x + Gillis de Visscher.

Personen:

24.11.1674

| WW-535-01 |

Cornelis Peeter Arnouts zoon, Marie Pr. Arnouts dochter x Adriaen Laureijssen, Cornelis Jan Lodewijcx, moederlijke oom als momber en Pr. Mattheeus Arnouts, vader als toeziener over Mattheeus en Anneken Peeter Mattheus Arnouts, minderj. zoon en dochter, moeder was Marie Jan Lodewijcx, deling erfgoederen van hun moeder verstorven en achtergelaten van hun grootvader Jan Lodewijcx x Marie Corn. Bastiaens.

Kavel 1: Marie Peeter Arnouts, woonhuis waarin nu Jan Hendricx in woond, achter "het Hoff" 93 R, "t'Schoorbempdeken" 114 R, blok land "d'Ackerblock" 141 R bij de Quackel.

Kavel 2: Cornelis Mattheeus Arnouts: blokje land "d'Boonlandt" met weide daarachter samen 1 B in de Akkerstraat, 100 gld van kavel 1 - in rand: 100 gld aan Corn. Pr. Mattheeus Arnouts betaald door Adriaen Corn. Anthonissen bij transp. van gelijke som van Mertten Pr. Merttens, 12.1.1677.

Kavel 3: Anneken Peeter Arnouts: beemdje "t'Gouken" achter "het Hoff" 1/2 B, 1 L land "Peeters Loopensaet" op "Hoffsakker", 1 L land op zelfde akker aan het kerkpad.

Kavel 4: Mattheeus Peeter Mattheus Arnouts: 1 G beemd in "de Enge­leir" te Loenhout, stuk land "den Crans" op de "Hoffsakker" 1 1/2 L, 1 1/2 L land op de heirstraat.

Personen:

27.11.1674

| WW-536-01 |

Sijmon Jasper Peeters x + Margriete Geertssen Luijcx ter eenre, Neeltien Willems van Wouwe x + Geerit Janssen Luijcx, Gabriel Geertssen Luijcx, Willem Jacobs van Ostaeijen, Adriaen Matthijs Goetstouwers, Jan Janssen Stuijts en Hendrick de Crom in naam van hun resp. huisvrou­wen, dochters van + Geerit Janssen Luijcx, vs comptn. nog in naam van Jan en Huijbr. Geerit Janssen Luijcx zonen en Wouter Jan Rombouts x Wilhelmijne Geertssen Luijcx dochter, ter andere zijde: akkoord nopens goederen bij vs Margriete Geertssen Luijcx achtergelaten, haar gedevolv­eerd in haar leven bij aflijvigheid van haar vader Geerit Janssen Luijcx.

Personen:

8.12.1674

| WW-537-01 |

Jan Renier Boudewijns, Loenhout, transp. aan Cornelis Goos­sen Aerts, stuk land te Braken in "den Grootenacker" 1 G, verkoper toegekomen bij versterven van zijn moeder Anneken Goossen Aerts, O-waarts zijn zuster Marie Reijnier Boudewijns.

Personen:

4.5.1675

| WW-538-01 |

S/D: Jan Adriaen Peeter Aerts, Marie Adriaen Pr. Aerts van Tichelt x Jan Cornelis Augustijns, Jenneken Adriaen Peeter Aerts x Sijmon Adriaen Sijmons, Michiel en Willem Adriaen Peeter Aerts zonen, Neeltien Adriaen Peeter Aerts bej. dochter geassis. met Corne­lis Huijbrecht Pauwels gekozen momber en dezelfde Cornelis als momber en Mertten Peeter Merttens van Iperen toeziener van Peeter en Magriet Adriaen Peeter Aerts, deling erfgoederen van Adriaen Peeter Aerts van Tichelt x Maeijken Pr. Merttens van Iperen.

Kavel 1: Jan: mangeling van kaveling met zijn broer Willem, woonhuis te Westdeurne 1 1/2 L.

Kavel 2: Jenneken: perceel beemd in de Gouwen 1 1/4 L, perceel land in "den Mageren Acker" Tereik 1 L.

Kavel 3: Marie: perceel land "den Tongelaer" te Westdeurne 1/2 B

Kavel 4: Magriet: perceel beemd "den Langenbempt" te Westdeurne 1 1/2 L, perceel land "het Hoen" 50 R

Kavel 5: Neeltien: perceel land in de Bleken akker 1 1/2 L, perceel land in "het Cappelblock" 1 L.

Kavel 6: Michiel: perceel land op Deurnese akker "t'Buijnder" 1 1/2 L, perceel beemd in "den Leenbempt" 28 R

Kavel 7: Peeter: perceel land in "de Schreijackers" 1 1/2 L, perceel beemd in "de Leenbempt" 60 R

Kavel 8: Willem: perceel land in "de Blekenhoff" 1 L, perceel land in "de Ossenbloken" 1/2 L, part in heiveld achter het Gooreind 1 G

Nog bepaald dat Neeltien Adriaen Pr. Aerts het turfhuis, gestaan op kavel 1, haar bij testament van haar vader gemaakt, van de grond zal moeten geruimd worden.

Personen:

21.5.1675

| WW-539-01 |

Adriaen Joos Deckers, smid, x Cornelia Dielissen is 300 gld schuldig aan Jan Adriaen Schouteren x Marie Willemsen vanden Langenberge, Kt, verbindende blok land en weide op Kleinenberg achter de Kruisweg 8 L, contract aangegaan samen met Anna Berckmans x + Gillis de Visscher op 12.3.1673, nog een woonhuis bij de Kruisweg toekomende bij koop van Cornelis Pauwels Janssen, nog met 100 gld aan Adriaen Verheijden.

Personen:

21.5.1675

| WW-540-01 |

Adriaen Joos Deckers x Cornelia Dielissen is 100 gld schuldig aan Adriaen Verheijden, penningen die Corn. Pauwels Janssen, smid, aan vs Adriaen Verheijden schuldig was, die dezelfde Cornelis Pauwels Janssen in voldoening van erfkooppenningen van een huis op Kruisweg waarvan voorgaande obligatie is gecasseerd en te betalen aan vs Adriaen Verheijden.

Personen:

29.5.1675

| WW-541-01 |

Cornelis Jacob Philips gemachtigd van Jacob Adriaenssen van Brecht, in een akte van borgtocht van een rentebrief voor schepe­nen Loenhout 20.5.1675: compareerden Michiel Adriaenssen x Neeltien Anthonissen en verkopen aan Lenaert Hendrick Gijssens, Brecht, erfelijk 37 gld 10 st. op een stede 1 B te Loenhout tot "Nedervenne", stuk land groot 1 V op het einde van de Nedervenne, op 3 beemd­ekens achter "Nedervenne" samen 1 B en heiveld 1 B bij de Buijtelaerac­ker. Medecompt. Jacob Adriaenssen, broer van Michiel, als borg, verbindende zijn stede op Gooreind, nog een weide 1 G aldaar, stuk land "het Biesblock" 2 L of 1 G niet ver van vs stede, stuk land in het "Heijblock" 1 G gelegen omtrent "Staexboom", stuk land in de "Stappelen Bergh" 1 G, stuk land ook daarbij "den Bergh" 1 1/2 L.

Personen:

3.4.1675

| WW-542-01 |

Jan Geertssen Luijcx, Loenhout, is 200 gld schuldig aan Rommen Cornelis Rommens.

Personen:

8.4.1675

| WW-543-01 |

Rekwisitie van Jan Adriaens van Ostaeijen x Cornelia Willem Matthijssen (van Aerde), dat Cornelia 2 percelen erve compe­teert verkregen ten dele bij successie van haar moeder en ten dele bij koop van haar oom Cornelis Corn. Anthonissen, te weten een weide "de Hoffstadt" in de Akkerstraat aan de Ginhovense akker 5 L, een perceel land uit de stede van Willem Matthijssen op de Heirstraat 1 G, en nog met 200 gld belast aan Franchois Naulaerts. Medecompt. Berthols Jacob Tacx.

Personen:

11.4.1675

| WW-544-01 |

Rekwisitie van Adriaen Joos Deckers, smid, x Neeltien Dielissen compete­ren blok land op Kleineberg achter de Kruisweg, samen 8 L, hun toekomende bij contract met Anna Berckmans x + Gielis de Visscher, voor schout op 10.3.1673(?) en nog bij koopcontract van Corn. Pauwels Janssen, smid, een woonhuis op de Kruisweg volgens erfenis voor schepenen 14.3.1674(?) 1 1/2 L, belast met 100 gld aan Adriaen Verheijden, waarde 8 L erve: 550 gld, en de stede gekocht voor 510 gld.

Personen:

20.11.1675

| WW-545-01 |

Berthols Jacob Tacx is 150 gld schuldig aan Peeter Melssen Rombauts, Loenhout, verbindende perceel land 535 R achter Kruisweg op Steertheuvel, in koop verkregen van erfgn. Niclaes Hen­dricx Steenbacker. Cassatie 24.12.1691

Personen:

29.1.1676:

| WW-546-01 |

... Huijbr. Thoens, Kt, ... Huijbr. Thoens, Antw., broers, hun sterk makend voor hun andere broers en zusters, constitue­ren Mr. Peeter Joerdaens nots procureur Loenhout, sterfhuis van Willem van Eeckel in hun naam te regelen.

Personen:

29.1.1676

| WW-547-01 |

Vs comptn. constitueren nots Michiel van Elsacker, Loenhout, om erfkooppenningen te ontvangen die Peeter Peeters en Jan Adr. van Staeijen hun schuldig zijn over koop van de herberg "den Valck" hun verkocht bij + Willem Corn. van Eeckel op 15.6.1671

Personen:

26.2.1676

| WW-548-01 |

Adriaen Verboven is 400 gld schuldig aan Anthoni Adriaenssen Haest momber en Cornelis Adr. Kerstens toeziener van Adriaentken Joos Jan Hoppenbrouwers, onbej. dochter, terzake van erfpenningen over koop van 1/5 in een stede Tereik, ten dele ook onder Loenhout, verbinden­de 4/5 parten in een stede Tereik. Gekwe­ten 1.3.1679

Personen:

10.3.1676

| WW-549-01 |

Willem Janssen Leijs transp. aan Andries vanden Lan­genberge als momber en Mr. Geerit vander Buijten toeziener van de weeskinderen van Roelant vanden Langenberge x Cornelia vander Buijten, een obligatie 100 dukatons tot last van Peeter Pr. Thoens gepasseerd 14.1.1671, obligatie 200 gld tot last van vs Peeter Pr. Thoens gepasseerd 30.7.1674, in betaling van weeskinderen part en gerechtigheid in goederen achtergela­ten bij hun oom Lenaert Willems­sen vanden Langenberge.

Personen:

9.5.1676

| WW-550-01 |

Willem Aert Bogaerts, Woensdrecht, is 100 gld schuldig aan Elisabeth van Dael x + Peeter Jans opt Hillo, verbindende 1/4 van een stede in Achterbroek­straat, hem toegekomen bij verster­ven van zijn vader en deling tegen zijn broers en zusters. Gecasseerd 20.4.1682

Personen:

9.5.1676

| WW-551-01 |

Jan Hendricx van Loenhoudt x Pieternella Joos Durings is 50 gld schuldig aan Cornelis Janssen Goetstouwers, verbindende part van Pieternella Joos Durings in 1/3 van een beemd achter Deur­ne, andere 2/3 Cornelis Adriaen Goossen Aerts en Huijbr. Adriaen Hendricx n.u. toebehoren, compte. kindsdeel in perceel land op Deurense akker 1 G. Voldaan 3.6.1682

Personen:

9.5.1676

| WW-552-01 |

Comptn. ut supra zijn 62 gld 3 st. schuldig aan H. Geesttafel die Cornelis Janssen Thoens gecollecteerd heeft, inkomende rente die Willem Jan Aerden in zijn leven als H. Geestmr. is geordonneerd geweest, verbindende 1/3 in woonhuis op Gooreind comptn. toebehorende bij versterven van ouders, nog 1/3 in perceel land op Gooreind "Naetiens" 1/2 B

Personen:

2.9.1676

| WW-553-01 |

Jacob Peeters van Eeckel x Neeltien Cristiaen Raets, is 50 gld schuldig aan zijn dochter Jenneken Jacobs van Eeckel, die tante van vs dochter, Jenneken Cristiaen Raets als pete in haar leven had gegeven, waarvan de mombers van de kinderen van Willem Cristiaen Raets voor nots Joerdaens te Loenhout op 19.2.1676 een obligatie t.b.v. vs Jenneken Jacobs van Eeckel hadden verleden. Kinderen van Willem Cristiaen Raets zijn: Cornelis, Peeter en Jan Cristiaens Raets. Obligatie van 150 gld schuldig t.b.v. vs Jenneken, zijn eerste echtgenote op 12.6.1667, verbonden hofstede achter Kruijsweg.

Personen:

12.9.1676

| WW-554-01 |

S/D: Niclaes van Doren x + Marie Jacob Claessen dochter geassis. met zijn oudste zoon Gabriel hun sterk makend voor zijn andere kinderen. Jan Adriaenssen van Pelt x Apollonia Jacob Claessen dr met Niclaes Jacob Claessen momber en Lenaert Adriaenssen van Pelt toeziener van de weeskinderen vs Jan Adriaenssen van Pelt, Jacobmijne Jacob Claessen x Bertholomeus Cornelis Lambrechts, Ursula Jacob Claessen dochter x Willem Janssen Leijs, Marie Augustijn van Loon, moeder was Cornelia Jacob Claessen, begijn te Turnhout, geassis. met haar vader Augustijn, vs Jan Adriaenssen van Pelt voor de 2/6 parten, 1/6 bij hem in koop verkregen van Anneken Jacob Claessen dochter, zuster van zijn huisvrouw x Jan Corn. Goris, Berthol. Cornelis Lambrechts x Jacobmijne Jacob Claessen voor 1/6 part en dezelfde nog voor 1/24 part bij koop van Jan Willemssen de Crom daar moeder Cornelia Jacob Claessen was, Niclaes van Doren en kinderen 1/6 part en nog voor 1/24 part bij koop van vs Jan Wil­lemssen de Crom samen met Berthol. Corn. dezelfde 2/24 parten gekocht, en vs Marie augustijns van Loon voor 1/12 part, verklaren erfgoede­ren te delen verstorven bij Jacob Claessen x Cathelijn Ga­briels vanden Bleke.

Kavel 1: Jacobmijn Jacob Claessen x Berthol. Corn. Lambrechts: 1/3 perceel land achter woonhuis van + Jacob Claessen op Hagelkruis 1 G, 1/2 weide "de Nonne weijde" aan de Slijkstraat, weide achter Pothoek 1/2 B, perceel beemd "den Dorenwiel" 1 1/2 L aan "de Waetstap", 1/24 part in koop verkregen van Jan Willemssen de Crom, de O-helft van een beemd "Jaspers bemde" over de Brugge 1 1/2 L, perceel erve op Kleinenberg 1 1/2 L.

Kavel 2: Jan Adriaenssen van Pelt x + Apollonia Jacob Claessen: 1/3 part land achter woonhuis 1 G, 1/2 perceel land "den Dorenboom" op Hagelkruisakker achter "de Bointkens" 1 G Z-waarts het "Vlaminghsstraatje", weide "t'Hooch Veldeken" 1 1/2 L, 1/2 weide in de Veeweide 1 1/2 L wederhelft toekomende Cornelia Gabriels vanden Bleke, 1/2 beemd achter Adriaen Sijmons erve bij de kerk 1 L, Apollonia bij koop verkregen van Anna Jacob Claessen x Jan Corn. Goris: perceel land bij Hagelkuis "de Cortte Geweijnden", 1/2 weide "de Nonneweijde", perceel weide in de Luijck "den Geer" 1 1/2 L, perceel beemd te Loenhout in de Engelaers 1 L, perceel beemd in de "Groothbempt" te Loenhout 1 1/2 L.

Kavel 3: Marie Augustijn van Loon, begijn: 1/3 part land achter woonhuis 1 G, beemd "Teuntiens beemdeken" 1 1/2 L achter de Brugge, 1/12 perceel erve op Kleinenberg 3 K.

Kavel 4: Niclaes van Doren: perceel land 1 G op Hagelkruisakker, 1/2 perceel land "den Doren­boom" 1 g, perceel weide in "de Luijck" 1 1/2 L, W-helft van perceel beemd 1 L, 1/24 part perceel tegenover de kerk 1 L.

Kavel 5: Ursula Jacob Claessen: 1 G land op Hagelkruisakker bij het Hagelkruis, perceel land 1 L op Hagelkruisakker, "de Pastoors weijde" in de Veeweiden 1 G, perceel dries bij de kerk in de Bruel 1 L O-waarts het kerkhof en de school, 1/6 part perceel land op Kleinenberg dit part 1 1/2 L.

Personen:

15.6.1677

| WW-555-01 |

Pr. Mattheus Arnouts, Loenhout, toeziener van Maria Jan Janssen Lodewijcx, onbej. dochter, transp. aan Cornelis Jan Lodewijcx momber van vs Maria 2 obligaties elk 100 gld, 17.11.1648 en 22.9.1657 wegens het dorp t.b.v. Jan Lodewijcx, grootvader van vs Maria, S/D van 2.4.1675, voor gelijke som van 200 gld die vs Corn. Jan Lodewijcx voor vs Maria Janssen Lodewijcx had bezet en ver­schoten aan juffr. N.N., lijnwaadkoopvrouw te Antw.

Personen:

25.5.1678

| WW-556-01 |

Adriaen van Beeck, jonkman, geconstitueerd van Pr. Janssen Luijcx en Franchois van Beeck secr. bij procuratie van een obligatie voor schepenen van Loenhout, bekent 50 dukatons schuldig te zijn aan Jan vanden Broeck, chirurgijn, verbindende 1/2 beemd in het geheel 5 L, wederhelft van Peeter Jan Wellens, achter het Hoff, Franciscus van Beeck stelt zich borg, en constitueren zij Theodor van Beeck, jonkman, om vs overeenkomst voor schepenen van Ww te vernieuwen.

Personen:

1.6.1678

| WW-557-01 |

Adriaen Philipssen, Zundert, transp. aan Hendrick Hendricx de Crom en Jan Janssen Stuijts 1/5 van 1 B moeren in "Breickels Moer" aan "Smeijersvaart", onverdeeld met gemelden Hendrick de Crom en Jan Janssen Stuijts met meer anderen, hem Adriaen Philipssen competerende vs 1/5 bij transp. van Thomas Merttens en zijn kinderen, moeder was Jenneken Domes, van Peeter Janssen Domus.

s.d.

| WW-558-01 |

Peeter Vermeiren x Cornelia Geertssen van den Cloot, Mat­thijs Adriaenssen Matthijssen x Dingna Peeter Jan Ooms (einde akte).

Personen:

18.6.1678

| WW-559-01 |

Cornelia Geertssen vanden Cloot x Peeter Vermeiren, Cornelis Aerts van Tijchelt x + Cathalijn Geertssen vanden Cloot, Jan Pr. Jan Ooms ook als momber van de kinderen Lambrecht Broomans, Cornelis Pr. Jan Ooms, Dingna Peeter Jan Ooms geassis. met Matthijs Adriaen Matthijs­sen, Jan Huijbr. Jan Huijb x Marie Pr. Jan Ooms, afwezig, Marie Claes Goris Augustijns x Louis Anthonis Rombouts, Willem Claes Goris Augustijns, Adriaentken Claes Goris Augustijns x Cornelis Raphels, dezelfde in naam van Pieternel­le Aert Geerit allen erfgn. van Jan Corn. Ooms, transp. aan Wouter Pr. Jan Ooms hun mede-erfg. een woonhuis op Tereik 2 B 7 R, nog een stede 3 L 17 R, perceel land "de Heijninghe" over de straat 5 L 23 R, 1/2 stuk land in het geheel 4 L 47 R, "gaarsdries" in vs stede 126 1/2 R

Personen:

18.11.1678

| WW-560-01 |

Elisabeth Geertssen vanden Cloot geassis. met Jan Corn. van Dijck, Jan Geertssen vanden Cloot, Jacob Geertssen vanden Cloot ook als momber van de weeskinde­ren Lenaert Pr. Geertssen vanden Cloot, Jan Pr. Ooms momber weeskinderen Cathalijn Pr. Ooms, vader Huijbr. Verboven, te renuntieren sterfhuis van Jan Corn. Ooms, transp. hun part t.b.v. andere mede-erfgn. van Jan Corn Ooms.

Personen:

14.6.1680

| WW-561-01 |

Willem en Cornelis Cornelis Pauwels zonen, moeder was Cornelie Willem Bernaerts ter eenre, Willem Anthonis Goossens ook als momber en Gab. Gabriels vanden Bleke als toeziener van Marie Cornelis Anthonis Goossens, moeder en grootmoeder van Marie en Willem was Marie Willem Bernaerts, deling erfgoederen hun verstor­ven van + Joos Willem Bernaerts, hun moederlij­ke oom:

Kavel 1: Willem en Cornelis: perceel land "t'Somerblock" 4 L achter in hofstede van Corn. Corn. Pauwels, beemd "den Dorenwiel" 4 L, perceel moer bij de "Wijmersche" gekomen van vs Jois Willem Bernaerts.

Kavel 2: Willem Anth. Goossens en Gab. Gab. vanden Bleke voor Marie Corn. Anthonis Goossens: een obligatie van 40 patakons op Cornelis Corn. Goossens, Loenhout, 1/2 van 100 gld op Willem Jan Wellens, daarvoor borg is Anthonis Goossens waarvan kavel 1 andere helft is bevallen, woonhuis achter "het Hoff" 7 L 55 R, weide ook bij "het Hoff" 4 L, "vreeheide op het Grau" gekomen van Bernaert, andere helft van Joos Willem Bernaerts aan "de Wijmersen Moer" en onverdeeld met Anthonis Goossens.

Personen:

22.9.1678

| WW-562-01 |

Cornelis Peeter Aernouts, Mattheus en Marie Pr. Aer­nouts zonen en dochter, Marie x Adriaen Laureijs Cornelissen, delen erfgoederen verstorven bij hun zuster Anneken Pr. Aernouts:

Kavel 1: Mattheus: 1/3 beemd "de Gouwe" achter "het Hoff", 1 L land op de "Hoffsacker", 50 gld aan kavel 2.

Kavel 2: Marie: middelste 1/3 vs beemd "t'Gouken", 100 gld van 1e en 3e kavel.

Kavel 3: Cornelis: 1/3 vs beemd "t'Gouken", 1 L land op de "Hoffsacker" genaamd "Peeters loopensaet".

In rand: Adr. Louis Cornelis Anthonissen x + Marie Pr. Mattheus Aernouts bekent dat hem bij en wegens Mattheus Pr. Mattheus Aer­nouts en Cornelis Peeter Mattheus Aernouts, zijn zwagers, de som van 100 gld is voldaan, 17.2.1691.

Personen:

9.7.1680

| WW-563-01 |

Anthoni Goossens, Marie Goosen Aerts x Jan vanden Mirop, Jenneken Goosen Aerts x Willem Pr. Coppens, Marie Reijniers van Spaendonck x Michiel Pluijm, Marie en Michiel gemachtigd van haar broer en zuster Jan en Martijntien Reijniers van Spaen­donck, moeder was Anneken Goossen Aerts, Cornelis Jacobs momber van de weeskinderen van Jan Verboven, Gijsbrecht Gabriel Pr. Joris momber van de weeskinderen van Cathalijn Verboven, vader was Pr. Joris, Jan Cornelis Eijskens momber van de weeskinderen van Marie Verboven, vader was Huijbrecht Corn. Eijskens, van welk Jan, Cathalijn en Marie Verboven moeder Adriaentken Goossen Aerts was in 1e huwelijk, Marie Pr. Arnouts daar genoemde Adriaentken Goossen Aerts moeder was in 2e huwelijk, geassis. met gekozen momber, Cornelis Thomas voor hem zelf en Cornelis Martten Verhesen als momber van de weeskinde­ren van Andries Jacob Thomas, van welk Cornelis en Andries Jacob Thomas ook moeder vs Adriaent­ken Goossen Aerts was in 3e huwelijk, deling erfgoederen hun verstorven + Cornelis Goossens, resp. hun broer en oom:

Kavel 1: Marie, Jan en Martijntien Reijnier Baudewijns: woonhuis, kamer en stal met erve daarachter.

Kavel 2: Jenneken Goossen Aerts x Willem Pr. Coppens: schuur aan de Z-zijde van vs woonhuis met erve, 4 B, 40 gld aan kavel 4.

Kavel 3: Anthoni Goossen Aerts: blok land bij de Veldvoort 5 L, weide O-zijde van de Braken­straat 1 G.

Kavel 4: weeskinderen van Adriaen Goossen Aerts zo van 1e, 2e als 3e huwelijk: 1 G land op Braken in "de Veltbraecken", 1 L land in zelfde "Veltbraecken", 1/2 weide bij hofstede van Corn. Goossen Aerts, 1/2 beemd "de Gouw", 40 gld van kavel 2.

Kavel 5: Marie Goossen Aerts x Jan vanden Mirop: perceel land op Braken 2 1/2 L, 1/2 beemd "de Gouw", 1/4 beemd "den ouden sondagh" te Loenhout, andere 3/4 competeren ook aan Marie, turfhuis op de stede van + Cornelis Goossens.

Personen:

26.2.1681

| WW-564-01 |

(11.1 doorstreept) Michiel Pluijm is 82 patakons schul­dig aan zijn zwager Livinus Cornelissen, Bergen-op-Zoom, verbin­dende een stede te Braken 4 1/2 L, perceel weide "het Block" 1 1/2 L.

Personen:

6.2.1681

| WW-565-01 |

Rekwisitie van Michiel Jacobs Pluijm x Marie Reijnier Boudewijns competeren een stede op Braken 10 L, bij ver­sterven van Corn. Goossens, oom van 2e compte, als bij koop van Jan en Martijntien Reijnier Boudewijns en van Jenneken Goossen Aerts x Willem Pr. Coppens, perceel weide "het Block" 1 1/2 L, 1 L land in "de Veltbraecken" nog belast met 890 gld, ingekocht bij rekwirant voor 1.440 gld.

Personen:

19.1.1682

| WW-566-01 |

Adriaen Thomas van Hoeijdonck is 135 gld 13 st. 2 oord schuldig aan Martinus vanden Bossche, Loenhout, voor afgerekend huur­geld van crediteurs stede in "het Oostenheijnt" te Loenhout, verbinden­de perceel land te Westdeurne in "de Lammershoeck" 1/2 B, perceel land op Klei­nenberg in de stede 1 1/2 L, perceel land achter de Brugge in de Langestraat 1 L.

Personen:

6.12.1683

| WW-567-01 |

Cornelis Jacob Philips x + Cornelia Peeter Aerts van Tijchelt, in naam van de kinderen en kleinkinderen van zijn huis­vrouw, vader en grootvader was Huijbrecht Pauwels Jan Huijbs, hem sterkmakend voor de 1e staak, Cornelis Aerts van Tijchelt als toe­ziener van de kinderen Peeter Aerts van Tijchelt, zijn broer, momber is Cornelis Verboven, hem ook sterkmakend voor zijn halfbroer Michiel Aerts van Tijchelt, afwezig, ook als toeziener van de kinderen Jan Aerts van Tijchelt, momber is Jan Matthijs Goossens en Peeter Anthoni Aerts van Tijchelt ook in naam van zijn onbej. broers en zusters, ook actie hebbende van + Peeter Aerts van Tijchelt zijn vaderlijke oom, tezamen voor de 2e staak, Jan, Cornelis, Michiel, Peeter en Elisa­beth zonen en dochter van Jacob Janssen Thoens x + Elisabeth Peeter Aerts van Tijchelt, vs Elisabeth x Quirijn Rommen Quirijnssen, Jacob en Cornelis, broers, Peeter Jacob Anthonis Lam­brechts zonen, moeder was Marie Jacob Janssen Thoens en grootmoeder vs Elisabeth Peeter Aerts van Tijchelt, voor de 3e staak, Dingna Peeter Aerts van Tij­chelt x + Gijsbrecht Peeters geassis. met haar "behoudszoon" Jacob Jacob Gijsbrechts voor de 4e staak, Adriaentken Pauwels Cornelis Goossens x + Peeter Peeter Thoens, moeder was Marie Peeter Aerts van Tijchelt, geassis. met haar schoonzoon Pauwels Corn. Jacobs voor de 5e staak, Jan Adriaen Peeter Aerts van Tijchelt voor hem zelf en hem sterkmakend voor zijn zuster Margriet Pr. Aerts van Tijchelt, afwezig, Cornelia Adriaen Pr. Aerts van Tijchelt x Henr. Janssen vanden Bleke, Jenneken Adriaen Pr. Aerts van Tijchelt x + Sijmon Kesselmans, Marie Adriaen Pr. Aerts van Tijchelt x Jan Corn. Augustijns geassis. met vs haar broer Jan Adriaen Pr. Aerts, mits afwezigheid van haar man, hun samen sterkmakend voor Peeter en Willem Adriaen Peeter Aerts van Tijchelt, hun afwezige broers, voor de 6e staak, bekennen samen vs contract te approberen.

Personen:

15.2.1684

| WW-568-01 |

Peeter Bastiaen Vorsselmans x Elisabeth Willem Augus­tijns, Loenhout, is 350 gld schuldig aan haar broer Jacob Willem Augus­tijns, verbindende 1/2 stede met huis en schuur daarop staande op de Heirbaan, wederdeel toebehorende aan Jan Willem Augus­tijns, perceel land 1 G, perceel land op Kleinenberg in de verbrande stede, wederhelft toebehorende aan vs crediteur.

Personen:

26.6.1685

| WW-569-01 |

Geerit Frans vander Buijten x Margriet Michiel Joerdaens verkopen voor 54 gld aan Jan Perlo x Margriet Adriaen Heuvelmans 2 B heide of moer op einde Schuijtvaart, compt. bij versterven van Michiel Joerdaens, N erfgn. Jan Verheijden, Stabroek, om bij vs kopers gebruikt te worden voor 90 jaar.

Personen:

1.8.1685

| WW-570-01 |

Wouter Peeter Jan Ooms, Loenhout, transp. aan Matthijs Peeter Vermeiren een woonhuis, enz. te Tereik 2 B min 7 R met 1 L leen­goed daaronder begrepen, een stede daarbij gelegen 3 L 17 R, perceel land "de Heijninge" over de straat aldaar te Tereik 5 L 23 R, 1/2 stuk land als voor in het geheel 4 L 47 R, "gaarsdries" en weide in vs stede 126 1/2 R, heide, alles in koop verkregen van de erfgn. van Jan Corn. Ooms.

Personen:

31.8.1685

| WW-571-01 |

Rekwisitie van Matthijs Peeters Vermeiren competeert woonhuis, enz. te Tereik 2 B min 7 R (en andere erven beschre­ven in voorgaande akte), waarde 1.500 gld, voor deze som onlangs gekocht van Wouter Pr. Ooms.

Personen:

16.10.1685

| WW-572-01 |

Matthijs Peeters Vermeiren x Cathalijn Thomas van Hoijdoncq ontvangen 800 gld van Adriano Govaertssen vande Graeff, bouwmeester van de stad Antw., en verlijden een rente van 50 gld, bezet op een woonhuis, enz. te Tereik 2 B min 7 R (zie andere panden beschreven op f°72 v°) goedenisse op 1.8.1685 gepasseerd bij Wouter Peeter Jan Ooms, nog op perceel beemd in "de Codsbemden" bij de Plaats achter de Gasthuishoeve 1/2 L, competerende bij versterven van ouders 2e compte. en deling op 21.4.1681.

Personen:

23.11.1685

| WW-573-01 |

Cornelis Aerts van Tijchelt x + Cathalijn Geertssen vanden Cloot, hem sterkmakend voor zijn kinderen, met name Peeter en Cathalijn, Cornelis Peeter Jan Ooms momber kinderen Lambrecht Broom­ans x + Magdaleen Peeter Jan Ooms, Cornelia Geertssen vanden Cloot x + Peeter Vermeiren geassis. met Cornelis Aerts van Tijchelt, Wouter Peeter Ooms hem ook sterkmakend voor Dingna Peeter Ooms x Matthijs Adriaen Matthijssen Lenaerts, Huijbrecht Jan Huijben momber van de kinderen Jan Huijbrecht Jan Huijben x + Marie Peeter Jan Ooms, Laureijs Anthonis Rombauts x Marie Claes Goris Augustijns, dezelfde in naam van Adriaentien Claes Goris Augustijns x Cornelis Raphels, comptn. hun samen sterkmakend voor de erfgn. van Pieternelle Aert Geerts ter eenre, en Jacob Corne­lissen Crock x Dingna Nijs Geertssen de Loecker, moeder was Maeijken Anthonis Deckers, Adriaen Janssen Walen x Theuntien Nijs de Loecker, moeder was vs Marie Anthoni Deckers en als momber van het weeskind Marie Nijs de Loecker, vader was Peeter Jan Heurs, hem daarvoor sterkmakend met gelofte van aggrea­tie over te leveren van wethouders van Roosendaal, en Marie Claes Geert Augustijns x Peeter Hendrixsen geassis. met Jan Claes, en in naam van Henrick Claes Goris Augustijns, allen erfgn. van Marie Anthoni Deckers weduwe laatst van + Jan Cornelis Ooms ter andere zijde: akkoord nopens processen hangende voor wethouders Ww over legaat aan vs Marie Anthoni Deckers gelaten bij testament van Jan Cornelis Ooms

Personen:

7.2.1675,

| WW-574-01 |

nog over obligatie van 45 gld 10 st. 26.4.1676, nog over 5 gld van enige klederen die Jacobmijn Nijs Geerts, mits haar dood nu aan comptn. 2e zijde pretenderende.

Vs comptn. 1e zijde constitueren Cornelis Aerts van Tijchelt, Wouter Peeter Ooms en Laureijs Anthonis Rombauts om kooppenningen te ontvan­gen van Michiel van Elsacker, van een stede te Terei­k, die Wouter Pr. Ooms schuldig is, rakende het sterfhuis van Jan Corn. Ooms.

Personen:

5.12.1685

| WW-575-01 |

Cornelis Aerts van Tijchelt en Laureijs Anthonis Rombauts bekennen ten overstaan van Michiel van Elsacker, 1590 gld ontvangen te hebben van Wouter Peeter Rombauts voor erfkoop­penningen van stede met huis, enz. te Tereik.

Personen:

…s.d.

| WW-576-01 |

Wouter Peeter Jan Ooms, Loenhout, bekend dat Matthijs Peeters Vermeiren aan hem de erfkooppen­ningen heeft voldaan van een stede met huis, enz. te Tereik (akte geëindigd).

Personen:

22.3.1687

| WW-577-01 |

Erfmangeling tussen Jan Adriaenssen van Pelt en Willem Prs. Vermeiren x Marie Adriaen Nuijten: 1e compt. transp. aan 2e compt. 1/2 stuk land 4 1/2 L op Sneppelakker, wederhelft Peeter Gabriel Joris toekomende, weide 2 1/2 L achter Sneppelakker, 2e compt. transp. aan 1e compt. een weide 1 B in Berschat, 1e compt. is gehouden het straatje te effectueren gelegen bij vs stuk land op Sneppelakker en Johan Bode toekomende, gecedeerd worden aan 2e comptn. ten koste van 1e compt.

Personen:

22.12.1687

| WW-578-01 |

Anthonis Goossens de oude x Cathalijn Jacob Corn. Sijmons transp. aan hun zoon Anthoni Goossens de jonge x Marie Adriaenssen van Loon, voor 300 gld, hun gerechtigheid zijnde de helft in een stede met huis, enz. bij "het Hoff" in het geheel 1 B, deze helft de compt. verstorven bij hun zoon Willem Anthonis Goossens, en ten dele gedeeld tegen Marie Cornelis Anthonis Goossens op 8.1.1686, Marie heeft 1/4 van stede en Anthonis Goossens andere 1/4 deel in vruchtgebruik bij versterven van Marie Willem Bernaerts huisvrouw van 1e compt. en grootmoe­der van Marie, Cornelis Corn. Pauwels protesteert tegen deze verkoop, als momber van Marie Cornelis Cornelis Goossens.

Personen:

10.2.1688

| WW-579-01 |

Frans Corn. Franssen en Willem Cornelis Franssen, Loenhout, hun sterkmakend voor hun broer Jan Corn. Franssen, Roosendaal, transp. aan Adriaen Swagemaeckers en Jan Henr. Janssen, Loenhout, perceel "vreeheide" achter Tereik 1 B, in belening accepterende om turf te steken en heide te maaien voor 25 jaar.

Personen:

8.3.1688

| WW-580-01 |

S/D tussen de erfgenamen van Peeter Cornelis Anthonissen x Cornelia Frans van der Buijten. Cornelis Peeter Anthonissen, Marie Peeter Anthonissen x Frans Cornelis Francken, Adriaentken Peeter Anthonissen x Cornelis Peeter Nuijts en Cathalijn Peeter Anthonissen, jonge dochter, geass. met Jan Gabreels van den Bleke, momber en Geert Francken van der Buijten, haar oom als toez. Zij hebben de goederen van hun ouders verdeeld, o.a. "den Bergh" 178 R, "den Regenbeemt" 1 1/2 L, "den Geer" 77 R en nog enkele percelen, ook te Loenhout gelegen.

Personen:

15.2.1690

| WW-581-01 |

Mattheus Peeter Aernouts x Marie Corn. Anthonissen, lenen 80 patakons van Adriaen Swaegemaecker x Marie Corn. Antho­nis Goossens, Loenhout, verbonden aan een perceel land 55 2/3 R op de Ginhoven­se akker, gekocht van de kinderen van Jan Mercx, en aan een halve beemd in "de Gouwe", enz.

Personen:

2.5.1690

| WW-582-01 |

Voor mij Peeter Joerdaens, nots te Brussel en residerende te Loenhout, compareerden Jan Adriaen de Witte en Joos Adriaenssen Deckers, om alle geschillen te vermijden over een rente van 350 gld, verleden in 1663 voor Matthijs Goossens en Huijbrecht Bode, schepenen van Loenhout, t.b.v. Jacob Anthonis de Witte, vader van de 1e comparant en ten laste van de 2e comparant, zijn de comparanten overeengekomen dat de 1e comparant een deel van de intrest werd kwijtgescholden. De schepe­nen vernieuwen dit akkoord.

Personen:

5.6.1690

| WW-583-01 |

Hendrick van Elsacker is "drijvende executie" tot verhaal van 9 gld 7 st. 2 oord van Niclaes Soetens (Zoetens) die vs van Elsacker pretendeert tot last van Adam van Geel, zijn "behout" vader als rest voor de koop van een koe. Quirijn Willemssen Thoens, en Peeter de Bie, Loenhout, zwagers van vs Soetens, beloofden 1/4 van de som te voldoen, het resterende 1/4 moet voldaan worden door Jaspar Rombauts ook een zwager op 20.8.1690.

Personen:

22.2.1691

| WW-584-01 |

Willem Willem Heirstraets, Loenhout, verkocht aan de weduwe en de kinderen van Anthonis Willem Heirstraets, zijn part verstorven van wijlen zijn vader.

Personen:

19.12.1691

| WW-585-01 |

Jenneken Adriaen Peeter Aerts van Tijchelt, eerst weduwe van Geert Henricx van der Buijten, en laatst weduwe van Sijmon Adriaen Kesselmans, Barbara Geert van der Buijten, bejaar­de dochter uit haar 1e huwelijk, Sijmon Goris Rombouts, momber en Jan Adr. van Tijchelt, toez. der weeskinderen uit haar 2e huwe­lijk, verkochten met consent van de schepenen van Loenhout, als opper­mombers der vs kinderen, aan Gabriel Matthijs Goossens x Marie Jacob Anthonis Geerts als "Calengierders vuijt crachte van servituijt" een beemd 69 1/2 R en een beemd in "de Gouwen" en "den Mageren Acker" 64 R op Tereik.

Personen:

24.12.1691

| WW-586-01 |

Peeter Bertholomeussen Tax is 20 patakons schuldig aan Peeter Melssen Rombauts, Loenhout, tegen 6 %, verbonden aan zijn deel van de nagelaten goederen van wijlen Elisabeth Pr. Rombauts, zijn moeder, en de nog na te laten goederen van Bertholomeus Jacob Tax, zijn vader.

In de marge: Jan Peeter Rombauts heeft de 20 patakons ontvangen van Peeter Bertholomeus Tax op 15.4.1698.

Personen:

24.12.1691

| WW-587-01 |

Jan Bertholomeus Tax, leent 100 gld van Peeter Melssen Rombauts, Loenhout, verbonden als in de vorige akte.

In de marge: s.d. Jan Pr. Rombauts, voor zijn andere broers, heeft de 100 gld ontvangen van Peeter Bertholomeus Tax, betalend voor zijn broer (de penningen zijn geteld aan Matthijs, zijn broer t.b.v. de weeskinderen van Adriaen van Tolhuijsen x + Anna Peeter Rombauts).

Personen:

12.7.1692

| WW-588-01 |

Wouter Jan Rommens x Wilhelmijne Geertssen Luijcx, Loenhout, is 160 gld schuldig aan Wouter Adriaen Merttens als toeziener wees­kinderen van Lenaert de Bruijn x Elisabeth Adriaen Merttens, Brecht, verbindende blok land in de Lijkweg 1/2 B, enz. Cassatie 26.6.1695 (handt. Wouter Jan Rombouts en Willemijn Geeraert Luijckx).

Personen:

12.7.1692

| WW-589-01 |

Comptn. ut supra bekennen dat zij tot ontlasting van de erfgn. van Geert Janssen Luijcx aan de kappelrij 45 st. jaarlijks zullen betalen, spruitende uit meerdere renten op erfpanden van + Jan Sijmon Luijcx d'oude, te Westdeurne, verbindende perceel land in stede van Peeter Theuns op Ginhoven, 1 G.

Personen:

12.3.1693

| WW-590-01 |

Cornelis Pr. Arnouts, schepen Loenhout, is 200 gld schuldig aan Franchois van Beeck secr. x Josina Catharina Rommens, verbindende erfkooppennningen die Cornelis Pr. Nuijts, kleermaker, aan compt. schuldig is voor de koop van 1/2 beemd achter "het Hoff", "de Gouwe" waarven Mattheus Pr. Arnouts, compt. broer, wederhelft competeert op 23.2.1693 aan dezelfde verkocht.

Personen:

11.4.1693

| WW-591-01 |

Anneken Anthonis Goossens x Peeter Jacob Janssen, Jenneken Anthonis Goossens x Willebort Peeters van Gorp, Essen op den Heuvel, dezelfde Willebort als toeziener van het enig weeskind van + Jan Anthonis Goossens, bij volmacht schepen Essen en Kt 29.4.1692, van welke kinderen van het 1e bed + vs Anthonis Goossens x + Cathalijn Janssen Koeijmans, ter eenre, en Anthonis Goossens Anthonissone van het nabed moeder was Cathalijn Jacobs ter andere zijde: akkoord sterfhuis + Anthonis Goossens en Cathalijn Jacobs.

Personen:

16.1.1694

| WW-592-01 |

Peeter Peeters van Dijck en Anthoni Peeters van Dijck, broers, hun sterk makend voor Gabriel Peeters van Dijck, hun afwezige broer, moeder was Cornelia Prs. Albert, samen voor 2/3 parten in 1/5 part. In ander 1/3 part Henrick Stoffel Brocatus en Cornelis Corn. Aerts hun samen sterk makend voor Peeter Cornelis Aerts hun afwezige broer, voor de 3/5 parten transp. aan Adriaen Laur. Anthonissen, mede-schepen, perceel land op 1 G.

Personen:

10.2.1694

| WW-593-01 |

Bastiaen Russen(?), vorster Loenhout en boswachter van de bossen van de paters Jezuiten aldaar, getransp. ten gronde op weide bij "het Hoff", "de Koeijbloken" de edele heer competeren­de, Jan Adriaenssen van Pelt aldaar gebost, waarover tussen vs heer en de schout "cum officy" als aanlegger ter eenre, vs Jan van Pelt "cum suis" als verweerder ter andere, heeft een menigte "splonders" en klompen bevonden aan de mutsaard hangende, zo deze van de oude struiken zijn afgekapt.

Personen:

17.5.1695

| WW-594-01 |

Peeter Janssen van Dijck ook hem sterk makend voor zijn 2 broers Gabriel en Anthoni van Dijck, op 3.7.1694 en Henr. Stoffel Brocatus in naam van Cornelis, Adriaen en Peeter Cornelis Aerts, broers en halfbroers van compt. transp. aan Cornelis Goossens de koop bij "kalengiering" verkregen hebbende van Jan Adriaenssen van Pelt, akte 22.3.1694, partijen moeren en heide op de Smeij­ersvaart, bij vs Jan van Pelt ingekocht, zo het aan verkopers moeder toebehoorde.

Personen:

3.11.1695

| WW-595-01 |

Rekwisitie Henrick van Elsacker x Maria Janssen Lodewijcx competeren: stede met huis bij "het Hoff" te Ginhoven 1 L, blok land 356 1/2 R, beemd "Theun Beirsbemd" 76 R, perceel beemd bij "de Ritten" 140 R, perceel land op de "Hoffsakker", "den Crans" 1 1/2 L, perceel land op de Heirstraat 148 R, perceel land aldaar 132 1/2 R, competerend bij versterven van + Jan Lodewijcx x Marie Cornelis Bastiaens­sen, nog blok land te Ginhoven bij "het Hoff", "de Boonacker" 1/2 B in koop verkregen van Cornelis Pr. Arnouts 16.3.1623, geschatte waarde samen 2.225 gld.

Personen:

14.11.1695

| WW-596-01 |

Michiel Janssen Goossens x Cornelia Janssen van Hoijdonck, Cornelis Janssen van Dijck x Maria Janssen van Hoijdonck, transp. voor 80 gld aan Anna Thomas van Hoijdonck x Jan Jacobs Backer, koop bekomen van bloedswege van Cornelis Jacobs van Hoijdonck, perceel land te Westdeurne 1 L, perceel heide te Westdeurne 1 B, perceel heide bij "de Heijvelde" van erfgn. Thomas van Hoijdonck 1/2 B, competerende bij versterven van Jan Thomas van Hoijdonck, hun vader.

Personen:

…s.d.

| WW-597-01 |

S/D erfg. + Peeter van Beeck x Anna van Elsacker:

Franchois van Beeck secr., Adriaen van Beeck schout, Maria van Beeck jonge bej. dochter met als momber Cornelis Laureijssen schepen, Anna van Beeck x Johan Verbraec­ken, Catharina van Beeck x Joan Hermans, Elisabeth van Ostaeijen x + Theodor van Beeck, momberesse van haar 4 minderj. kinderen, geassis. met Jan van Ostaeijen haar broer en toeziener van de vs 4 kinderen, Jan Cornelissen van Pulle, schepen, uit kracht van de autorisatie van de Soevereine Raad van Brabant dd. 3.7.1697, gaautori­seerd als momber voor Anna Maria en Catharina van Beeck, dochters van Mr. Michiel van Beeck, in zijn leven advocaat, moeder was Maria van Zeune, allen kinderen en kleinkin­deren + Peeter van Beeck, in zijn leven secr., x Anna van Elsacker.

Kavel 1: Anna van Beeck: 1/2 huis, brouwerij, mouterij, 1 B 236 R aan de Plaats "den Wildeman" bij volontaire aanneming benevens vs secr. van Beeck gedaan, in het geheel voor de som van 5.000 gld in het geheel voor gemelde som heeft willen aanvaarden, nog partij van landerijen, weiden of beemden op het einde van de Akkerstraat "de Quackels" 1 B 254 R, beemd achter Kleinenberg "het Spaeijken" 207 R, weide aan de "Hoffsakker" in de Lijkweg 129 1/3 R, partij land op Gooreind in de Ertborringsestraat "het Stedeken" 488 R, 1/2 van 1/4 heiveld achter Kruisstraat "des Wijngaer­den Heijvelde", het vierde part 13 B 39 R, de schuur en schaapskooi bij de hoeve te Ginhoven, van kavel 5: 12 gld.

Kavel 2: Franchois van Beeck: wederhelft van kavel 1 in huis, brouwerij, enz. "den Wildeman", wederhelft en de helft van 1/4 van heiveld achter Kruisstraat "des Wijngaerden Heijvel­de", partij landerijen te Ginhoven bij het kapelleken samen 967 3/4 R, 1/2 perceel land op Ginhovense akker 325 1/4 R waarvan Johan Hermans cum uxore wederhelft is bevallen, weide Loenhout in de Dorens 1 G, perceel land aldaar bij "het Lieschot" aan de Molenakker 1 G.

Kavel 3: Elisabeth van Ostaeijen wed. Theodor van Beeck: perceel land "den Meirlande" bij de Plaats 251 R, weide bij de "Hoffsakker", "het Achterste Venne" 186 R, 1/2 van een B moer in "Chartroise Moeren" wederhelft weeskinderen advocaat van Beeck aange­deeld, 1/2 woonhuis waarvan Maria van Beeck andere helft is aangedeeld, "garendries" op Ginhoven "den Opstal en de Boomgaert" 308 R, perceel land op Ginhovense akker 280 3/4 R, weide in de Akkerstraat 115 R, weide achter de Pothoek "de Lange Wijde" 141 3/4 R.

Kavel 4: Maria van Beeck, jonge bej. dochter, blind zijnde, 1/2 vs huis te Ginhoven "des Wijngaerdenhoeve" onverdeeld met Kavel 3, 1/2 land met "gaardries" in de "Grooten Acker" 612 R, weide achter Pothoek op de Lijkweg 198 1/4 R, weide in de Akkerstraat gekomen van Willem Pr. Beijers 110 R, 1/2 van 1/4 part van een heiveld achter Kruisstraat "des Wijngaerden Heijblock" in het geheel 10 B 170 R, 1/2 van de hoeve en landerijen gelegen in verschillende percelen onder Loenhout op "de Hesselinck", op "de Middelaer", "de Vossingers", Beirenstraat en andere plaatsen.

Kavel 5: Adrianus van Beeck, schout: andere helft vs akker te Ginhoven in vs Wijngaerden hoeve 612 R, 1/2 beemd te Tereik bij de watermolen, in het geheel 434 R, weide te Ginhoven "Staije­mans" 488 R, 1/2 van 1/4 van "Wijngaerden Heijblock" achter Kruisstraat, 1/2 van hoeve en landerijen Loenhout onverdeeld met wed. en kinderen + Mr. Michiel van Elsacker en vs Maria van Beeck wederhelft is bevallen.

Personen:

12.9.1697

| WW-598-01 |

Vervolg van erfdeling kinderen + Peeter van Beeck op f°165 verso.

Kavel 6: Jan Cornelissen van Pulle schepen, als momber voor Anna Maria en Catharina van Beeck, onbej. dochters van + Michiel van Beeck, in zijn leven advocaat, x Maria van Zeune t.b.v. haar 2 onbej. dochters: 1/2 akker in vs hoeve te Ginhoven aan Z-zijde van de Middelweg met de Plantagie en visserij op de straat daar O-waarts aangelegen, waarvan vs Catharina van Beeck hun vaderlijke tante met Johan Hermans haar man, deze helft 608 1/2 R, 1/2 weide daar gedeeltelijk Z-waarts aangelegen in het geheel 260 3/4 R, 1/2 beemd te Tereik bij de watermolen 434 R, beemd achter Brekele­n "den Baersbemde" rondom met els beplant 363 1/2 R, perceel land t'einde "de Bointe" op de Hagelkruisakker 110 2/3 R, 1/2 van B moer in "Chartroise moeren", beemd te Loenhout achter de Donk op "het Cleijnbos".

Kavel 7: Catharina van Beeck x Johan Hermans: wederhelft vs land op Ginhoven in de hoeve 608 1/2 R, 1/2 weide Z-waarts daaraan gelegen, enz.

Personen:

…s.d.

| WW-599-01 |

Cathalijn Geertssen Luijcx x Adriaen Matthijs Godtstouwers, Jan Adriaen Nuijten x Marie Geertssen Luijcx, Geerit Luijcx Janssone, zuster Marie Luijcx, begijn Hoogstra­ten en Anna Luijcx, jonge bej. dochter, moeder was Adriaentien Jans van Ostaeijen, samen sterk makend voor Jan Geertssen Luijcx, hun bej. broer, in het buitenland, in vreemde kwartiers zijnde Wilhelmijne Geertssen Luijcx x + Wouter Jan Rommens, Anna Geertssen Luijcx x Henrick de Crom, Jan Willemssen van Ostaeijen ook als momber van zijn onbej. broers en zusters, benevens Adriaen Willemssen van Ostaeijen, zijn bej. broer, moeder was Adriaentken Geertssen Luijcx, verklaren dat Cornelia Dircx van Wouwe wed. laatst van Peeter Jan Nuijten, daarvoor van Cornelis Augustijns, Cornelis Janssen Godtstouwers en Adriaentken Bertholomeussen van Looveren x + Cornelis Peeter Beijers, 1.350 gld hebben betaald die zij schuldig waren betreffende koop van een stede achter Westdeurne bij de Goorstraat, deze koop verkregen bij "calengiering en naderschap" van bloedswe­ge van Willem de Cnaep, (zie ook f°195 v°) die comptn. waren toebehorend bij versterven van Gabriel Geertssen Luijcx, resp. broer en oom.

Personen:

20.11.1697

| WW-600-01 |

Geerit Janssen Luijcx, burger en meesterkuiper te Brussel, transp. aan Franchois van Beeck secr. x Josina Catharina Rommens 1/3 van 635 gld die hij tot last van deze gemeente had, waarvan resterende penningen Johan Janssen Luijcx en Anna Luijcx, zijn broer en zuster, competeren.

Personen:

15.10.1698

| WW-601-01 |

Geert Luijcx x + Magriet Janssen de Crom die wed. was van + Jan Matthijs Vorssel­mans zo in naam van kinderen + Jan Matthijs Vorsselmans voor de ene helft, procuratie van Jan Anthonis Coninck, Loenhout, op 8.10.1698, voor andere helft, transp. aan Jan Peeter Peeters een heiblok te Tereik 3 B.

Personen:

10.3.1699

| WW-602-01 |

Guilliam Jacob Kenis, Loenhout, 160 patakons schuldig aan Franchois van Beeck secr. x Josina Catharina Rommens, 120 patakons bij transp. van Anthonis Goossens uit hoofde van zijn vader aan dezelfde schuldig als restant van erfkooppenningen van erfgoederen onder Loenhout, bij + Anthonis Goossens de oude verkocht aan vs Jacob Kenis des compt. vader, de andere 40 patakons aan vs compt. op 19.12.1696 geteld door vs secr. van Beeck. Voldaan 14.12.1711.

Personen:

9.11.1699

| WW-603-01 |

Jan Cornelis Augustijns, in de wandeling genoemd "patroon" is 60 patakons schuldig aan Maria Janssen x + Adriaen Verdaet, in zijn leven vorster Ww, nu wonende te Loenhout, transport van obligatie ten laste van weduwe en kinderen van + Cornelis Jan Augustijns, 6.3.1685, verbindende 1/2 blok land achter de Kleinen­berg, deze helft 2 G, perceel land achter de Heirbaan "den Thijs" 1 G, de 2 percelen bij compt. voor de helft in koop verkre­gen van Anthoni Corn. Augustijns, zijn broer.

Personen:

28.6.1700

| WW-604-01 |

Akkoord tussen Cornelis Goossens van Loen­hout en de mombers van de minderj. kinderen van + Gabriël van Dijck. Mombers zijn: Anthonis van Dijck en Jan Maes, toez.. Akte 17.5.1695, opdracht van Peeter Janssen van Dijck cum suis, 140 gld.

Personen:

28.6.1700

| WW-605-01 |

Cornelis Goossens van Loenhout ter eenre en Jan van Pelt ter andere zijde. Akkooord over moer en heide welke Jan van Pelt zijn aangekomen van Jan Pr. Cuijlaerts, smid. De wederhelft is van Hendrick de Crom. Jan van Pelt zal de 140 gld betalen die Cornelis Goossens schuldig is aan de weeskinderen van + Gabriël van Dijck.

9.12.1700

| WW-606-01 |

De Eerbare Maria Deckers x + Dielis Swagemaeckers, Herentals ontvangt van Franchois van Beeck, secr., 230 gld uit het sterfhuis van Maria N.N., die weduwe was van + Pr. Dielis Swagemakers.

Personen:

s.d.

| WW-607-01 |

S/D Comp. Cornelis en Mattheus Peeter Arnouts, waar moeder van was Maria Jan Lodewijcx. Zij verdelen het deel van hun zuster + Maria Peeter Arnouts.

1e kavel: Mattheus Peeter Arnouts, een woonhuis enz., de "Ackerblock" 147 R, 1/2 weide waarvan de wed. van Adriaen Laureijssen de andere 1/2 heeft. In vergelijking van kavels moet hij 80 gld betalen aan Cornelis.

2e kavel: Cornelis, een beemd bij het hof 140 R, "Peeters Loopensaet" 70 2/3 R, een heiblok 4 B, de "Mageren ac­ker".

Marge: Er is 80 gld voldaan aan Cornelis door Mattheus op 19.3.1712.

Aan Cornelis: beemd, land "Peeters loopensaet", weide, heiveld enz.

Personen:

11.11.1702

| WW-608-01 |

Sijmon Matthijs Andriessen voor zichzelf en als momber, Willem Peeter Casus als toez. van de 2 weeskinderen + Peeter Matthijs Andriessen x Jenneken Ketelars. De 2 kinderen zijn erfgenamen van 2/4 van de goederen van + Jan Adriaenssen van Turnhout x Anna Mart­tens Andries­sen, hun nicht van moederlijke zijde. Zij verkopen de vs 2/4 aan Adriaen Niclaessen van Turnhout, zwager van de 1e comp. en "behoudt" oom van de weeskinde­ren .

11.11.1702

| WW-609-01 |

Adriaen Janssen van Turnhoudt is 30 gld schuldig aan Sijmon Mertten Andriessen als momber en Willem Peeter Casus als toez. van Cathalijn en Maria Peeter Mertten Andriessen, onbej. dochters van + Peeter Mertten Andriessen x Jenneken Ketelaers, van uitkoop van de weeskinderen van hun goederen achtergela­ten bij hun neef + Jan Adriaenssen van Turnhout.

14.12.1702

| WW-610-01 |

Schepenen ter instantie van Jenneken en haar simpele broeder Christiaen Jacobs van Eeckel, dat + Peeter Corn. van Eeckel x + Maria Heirstraets, hun vader­lijke grootvader en grootmoeder waren. Zij hadden 3 kinderen m.n. Jan, Cornelis en Jacob. Jacob is in Ww gehuwd met Cornelia Christiaen Raedts, uit dit huwelijk de vs Jenneken en Christiaen. Zij zijn nicht en neef van het kind van Jan Peeters van Eeckel m.n. Cornelis. Uit­treksel uit het trouwboek van Ww 2.2.1619. Petrus Cornelij de Eeckel x Maria Pauli de Heirstraets, testibus: Petri Gerardi et Wilhelmi Cornelij Heirstraets. Uittreksel uit de doopboeken: 11.2.1619 Joannes, 9.2.1621 Cornelius en Maria, 31.5.1629 Jacobus.

Personen:

17.3.1703

| WW-611-01 |

S/D Comp. Matthijs, Cornelis en Abraham, Anna en Dingna Jan Matthijs Ooms zonen en dochters waar moeder van was Cathalijn Cornelis Rommens. Anna x + Antho­ni Adriaenssen Sips; Dingna x Anthonij Peeter Anthonis­sen; Abraham is bej. jonkman. Verdeling van alle goederen gelegen te Tereik en te Loenhout.

1e kavel: Matthijs Jan Ooms, een woonhuis enz. in Tereik, 2 G, de "Vogelsacker" 181 1/2 R dries de "Nieuwen Grondt", 1/2 B en nog een paar percelen.

2e kavel: Anna, een perceel in Tereik op "Neel Brants" 220 R, de "Bodonck" 128 R, de "Els­beemd" 140 3/4 R, het "Doolhof­ken", de andere helft is van de erfgen. Jan Vergouwen, een heiveld te Wachelber­gen.

3e kavel: Abraham, het "Heijlandt" in Tereik 126 1/2 R, de "Treijneweijde", 1/2 van de "Nieuwe grondt" 2 G.

4e kavel: Dingna, de "Straethoff" te Loenhout, 4 G, een "vrehe­ijde" te Meir 1/2 B, een weide "Brantswei­de", "'t Voorbeemd­ken". 50 gld aan 5e kavel.

5e kavel: Cornelis, de schuur enz. te Loenhout in Ter Beke, 2 G, een perceel bos in Popendonck 1 1/2 L, de andere 1/2 is van de erfgn. van Anthoni Vergouwen, en nog een paar percelen.

Marge: - 50 gld zijn betaald door Abraham, 13.12.1706.

50 gld zijn betaald door Dingna, 6.9.1704.

Gabriël Matthijs Gossens is dienende borgemr. Jan de Wijze is vorster te Loenhout.

Personen:

17.3.1703

| WW-612-01 |

Erfmangeling tussen Matthijs Jan Ooms, ter eenre en Abraham Jan Ooms, zijn broer, ter andere zijde. Op 23.5.1705 woont Matthijs te Loenhout. Op deze datum wordt 125 gld betaald i.v.m. de erfmangeling.

Personen:

7.5.1707

| WW-613-01 |

Johan Mattheus van Elsacker, voor de broer en zuster van zijn moeder, voor 1/3; Johan en Franchois Heestermans, hun moeder was + Joanna van Huijsen, als erfgn. van + Peeter Jordaens, ook voor 1/3, zij samen voor het enig weeskind van + Charles Gillis, kleermaker te Brussel, x Catharina Heestermans, zuster van de 2e comp.; Franchois van Beeck voor zijn medecomp. voor het andere 1/3, zij verkopen aan Ludovicus de Gode, "commis" ontvanger, Kt, de helft van een bos te Wit­goor, de andere helft heeft hij al bij koop van de kinde­ren van Quirijn Pr. Stammens.

Personen:

28.1.1708

| WW-614-01 |

Testament voor Catharina Anthoni Sweerts, haar moeder is Anna Marcelis Conincx. Comp. de vs Catha­rina, 13 jaar oud, dochter van vs Anna, tegenwoordig wonende te Loenhout, de begunstigde is vs Anna x + Anthonis Sweerts, xx Franchois Heestermans of anders de kinderen van vs Anna x Franchois, haar stiefvader.

Personen:

16.2.1708

| WW-615-01 |

Peeter Bastiaen Vorsselmans, Loenhout x + Elisabeth de Bie, en Jan Vorssel­mans, zijn zoon, zij samen voor Bastiaen, Cathalijn en Willemijn, de 3 voor­kinderen van 1e comp. en broer en zusters van 2e comp. Zij zijn 50 gld schuldig aan Lucia van Ditvoort, geeste­lijke dochter, Loenhout.

Personen:

7.7.1708

| WW-616-01 |

Cornelia Willemsen van Ostaeijen x Johan Weemers, Loenhout bekennen dat Joanna Janssen van Pelt en Matthijs Vorsselmans, kuiper, 1.513 gld voldaan hebben in voldoening van de koopprijs van een stede bij de Plaats, een perceel van 246 3/4 R, nr. 8. Er was een rente van 800 gld voor de weduwe en kinderen van nots Van Cruijse.

Personen:

18.3.1709

| WW-617-01 |

Anna Sijmon Sijmons x Jan Peeter Goossens; Cornelia Sijmon Sijmons x + Geert Janssen Roelen Bertrams. Kinderen van Sijmon Sijmons x + Tanneken Jan Gabriels, Loenhout. Zij verkopen aan Cornelis Rommen Corne­lissen x Cornelia Gabriel Goossen een stede enz. bij de Baan te Ginhoven 124 R., een blok land nr. 173, en nog percelen hen aangekomen bij dood van hun vader Sijmon Sijmonssen.

Personen:

30.8.1710

| WW-618-01 |

Dielis Joos Deckers als momber van de kinderen + Cornelis Joos Deckers x + Cathalijn Corn. Deckers, genaamd Elisabeth. De kinderen zijn, Anna Dec­kers; Cornelis Corn. Deckers, bej. zoon. Zij ontvangen van Franchois van Beeck, 250 gld als rest van erfpennin­gen van het huis en de erfenis van + Adriaen Vorsselmans die het huis kocht van Cathalijn Corn. Deckers, de moeder van de vs kinderen en de vs momber en Jan Adriaen Deckers als toez. en met concent van de schout en schepenen van Loenhout. als oppermombers; Koop 28.4.1678, gevest 9.6.1678.

Personen:

17.2.1711

| WW-619-01 |

Comp. Cathalijn Gabriël Goossens x + Gabriël van de Keijbus geass. met Joos van Oevel haar tegenwoordige man; Jacob Jacobs van Velthoven als momber en Matthijs Gabriël Goossens als toez. van de minderj. kinderen van vs Gabriël, voor 300 gld verkopen zij aan Cornelia Janssen Verboven, jonge dochter te Antw. 's jaars erfelijk 18 gld 15 st. op een half woonhuis enz. te Westdeurne, gedeeld met Peeter van de Keijbus 142 1/4 R, 1/4 van een partij van erve "'t Groot Stuck" 323 1/4 R, 1/2 van de "Gooracker" waarvan de andere 1/2 van Cathalijn van de Keijbus en haar kinderen is 119 1/3 R, 1/2 akker teneinde de Blekenstraat in het "Achterste Heijblock", de andere helft als voor, een deel van de "Elst beemd" 210 R achter Westdoorne, een deel van de "Tongelaar" 232 1/3 R, deze percelen aan de comp. toege­komen bij dood van Niclaes van de Keijbus x Cornelia van Ostaeijen, hun voorouders bij S/D 2.12.1701 en dood van Gabriël van de Keijbus, man van de 1e comp. Cassatie 4.3.1756 f°210.

Personen:

14.12.1711

| WW-620-01 |

Franchois van Beeck x Josina Catha­rina Rommens ontvangen 160 patakons van Guilliam Jacob Kenis, Loenhout, schuld uit een obl. gepass. 10.3.1699.

Personen:

9.3.1712

| WW-621-01 |

Cornelis Pr. Arnouts, Loenhout ontvangt 80 gld van Mattheus Pr. Arnouts, zijn broer. Schuld uit erfdeling van erfgoederen hen nagelaten door hun zuster Maria Pr. Arnouts die zonder kinderen overleden is te Ww. Gepass. in 1702.

Personen:

15.4.1712

| WW-622-01 |

Comp. Geert Wouter Rombouts; Maria Wouter Rombouts x Michiel Fije, Brussel; Jacob Cornelis Rombouts x Cornelia Wouter Rombouts, zij was ziek en daardoor niet aanwezig. Zij waren kinderen van Wouter Rombouts x Wille­mijn Geertssen Luijcx en hebben op 25.3.1712 de S/D verleden te Loenhout. Aan Anna Wouter Rombouts x Geert Janssen vanden Heuvel een perceel land te Ginhoven 113 1/2 R belast met 2 gld 5 st. aan de kapelrije; een half beem­deken te Ginhoven 59 1/4 R, de andere helft is van de kinderen van Willem Jacobs van Ostaeijen. Aan Maria, een blok land te Ginhoven 179 2/3 R.

Personen:

23.11.1712

| WW-623-01 |

Testament van Adrianus en Anna Swaege­maeckers, kinderen van + Adriaen Swaegemaeckers x Maria Cornelis Goossens. Adrianus is 21 jaar, Anna is 19 jaar. Zij zijn gehele broer en zuster. Zij hebben van nature een ziekelijke broosheid en willen daarom een testament maken. Zij willen een christelijke begrafenis met een uitvaart. Hun goederen gaan naar de langstlevende en hun eventuele kinderen. Aan de kinderen van Cornelis Janssen Rommens, hun halfbroer en zuster, waarvan Maria Cornelis Goossens ook de moeder is en aan Bertholomeus en Gabriël Swaegemaeckers, kinderen van + Adriaen Swaegemaeckers x + Adriana Gabriels van den Bleken, ook hun halfbroers. Er moeten 50 missen gedaan worden, te betalen door de langstlevende, idem voor de uitvaart. Als de laatste sterft zijn de kosten voor de kinderen van Cornelis Janssen Rommens.

Personen:

14.10.1716

| WW-624-01 |

Comp. Sijmon Jan Sijmons, Cornelis Jan Sijmons, bej. jonkmans, Anna Jan Sijmons x Cornelis Corn. Goossens, Maria Jan Sijmons x Peeter van Westenho­ven, allen kinderen van + Jan Sijmons x Margriet Corne­lissen van Pulle, zij verkopen aan Hendrick Peeter Lam­brechts x Cornelia Jan Sijmons, voor 560 gld, hun 4/5 in een stede enz. op de Heirbaan, 124 2/3 R, een perceel land, "den Bergh" 141 2/3 R, een perceel op "den Blommen­bergh" 117 3/4 R, de "Hoog­he Weijde" 191 R en nog een paar percelen, belast met 74 gld aan de parochiekerk. Cassatie 16.12.1721 voor 1/4 aan Peeter van Velthoven. Cassatie voor 3/4 op 16.1.17145.

Personen:

18.1.1717

| WW-625-01 |

Testament: Comp. Adriaen Peeters Vermeiren x Jacob­meijne Anthoni Guilliams, Loenhout, Jacobmijne was weduwe van Jan Laureijs Doms. Zij willen een christelijke begrafenis met uitvaart, 14 requiemmissen. De langstle­vende krijgt de volle eigendom van de nagelaten goederen of aan Peeter Jan Doms, zoon van de 2e comp. x Christina Matthijs Vermeiren. Ondertekend: Jakopmijn Anthonis Gilliams.

Personen:

7.6.1717

| WW-626-01 |

Huijbrecht Bode x Anna Maria van Beeck, Loenhout, moeten de uitstaande schuld ontvangen t.b.v. + Catharina Theresia van Beeck, zuster van Anna, bij testament aan hun 6 kinderen nagela­ten door vs Catha­rina.

Personen:

14.6.1717

| WW-627-01 |

Huijbrecht Bode, schoolmeester te Loenhout, x Anna Maria van Beeck machtigen procureur Joannes Christophorus Anssiau, om in hun naam te mogen lichten van Petrus Franchois Brentano de Moretti, als enige en universele erfgenaam van + Cathari­na Theresia van Beeck, zuster van de 2e comp., de som van 300 gld, dienende als legaat voor hun kinderen.

Personen:

14.6.1717

| WW-628-01 |

De naaste vrienden van Anna Maria van Beeck verklaren dat zij 6 kinderen ten laste heeft en dat zij met haar man Huijbrecht Bode, niet in staat is om hun kinderen op te voeden of hun enig ambacht te laten leren en dat haar zuster een legaat van 50 gld per kind heeft nagelaten.

Personen:

6.7.1717

| WW-629-01 |

Adriaen Peeters van Ostaeijen, bej. jonkman, verkoopt voor 200 gld aan Maria Josina van Elsacker, geestelijke doch­ter, 's jaars erfelijk 12 gld 10 st. op een partij land weide en bos, over de Brugge gelegen tegen de Langstraat 481 R (zie f°131 r°) en op 1/2 beemd achter de Gasthuishoeve, waarvan Willem Pr. Luijcx de andere 1/2 heeft. Cassatie 30.9.1752.

Personen:

4.2.1719

| WW-630-01 |

Akkoord: Joan Vergouwen, jonkman, voor zijn zuster Geertruijt Vergouwen die absent is, ter eenre en Cornelis Jan Matthijssen x + Elisabeth Jans van Aerde; Jan Huijbrecht Ees als momber en Aert Jan Matthijssen als toez. van de 7 minderj. kinderen van vs Cornelis x Elisa­beth, ter andere zijde. Akkoord over de achter­stallige huurgelden en dorpslasten voor de borgemrs. van Ww en Loenhout, idem over achterstallige cijns en de geleverde bieren bij Cornelis Bertrams gedaan in't kinderbed en uitvaart van de vrouw van de 2e comp. De 1e comp. zal alle huur­gelden tot 1718 en de dorpslasten betalen, de cijns en de 2 tonnen bier. De 2e comp. transporteren hiervoor al hun haefelijke goederen, paard, 7 melkkoeien of kalfdra­gende vaarzen, enz. Ondertekend: Jan Huijbrecht Eels.

Personen:

24.4.1719

| WW-631-01 |

Peeter Verboven en Marcq Kenis voor de ingeze­tene van Loenhout, Peeter Buijssen, vorster, voor die van Kalmthout en in de naam van die van Ekeren; Jacob Wilborts en Jan Hoffkens voor die van Brecht alsmede voor en in de naam van die van Oostmalle en Wechel­der­zande; Cornelis Nuijts en Willem Pr. Luijcx voor die van Ww. Alle resorterende onder het kwartier van Hoogstraten en Rijen. Zij machtigen Peeter Buijssen om naar Brussel te gaan voor de Heer van zijne Keiz. en Kon. Maj. domei­nen en financiën en andere raden in Brabant. zij willen exemptie van tol en licente (=belasting) om met hun bijen naar Zeeland te gaan en andere resortiën van Holland, de vlucht der biën op de bloemen op de voet van de voorgaan­de premis­sen en "exempliën" aan de voorschreven ingezetene verleend, respectieve 8.8.1684.

Personen:

11.8.1719

| WW-632-01 |

Michiel Verschueren xx Catharina Thoens, x + Jan Anthonis Wircx, Loenhout, ter eenre en Jan Pr. Thoens als toez. van de kinderen van vs + Jan Ant. Wircx x Catharina ter andere zijde. zij ontvangen 152 gld 11 st. en 28 gld 8 st. 1 oord intrest van de wed. en kinde­ren van + Pauwels Janssen van Velthoven x Anna Maria Quirijn Rommens, die vs Pauwels schuldig was aan vs Catharina Pr. Thoens dd 12.3.1714.

Personen:

21.11.1719

| WW-633-01 |

Michiel Verschueren x + Cathalijn Cornelis Goedtstouwers, Loenhout, ontvangt 150 gld van de kinderen + Cornelis Goedtstouwers te weten Jan, Theodor en Cornelia Corn. Goedtstou­wers; Jan Verheijden x + Magdaleen Corn. Goedtstouwers en van Jan van Looveren x Adriaentien Corn. Van Velthoven, voor een contract van uitkoop van zijn gerechtigde deel van de nagelaten goede­ren van zijn vrouw Cathalijn, gepass. 6.2.1713.

Personen:

30.10.1720

| WW-634-01 |

Peeter Janssen Neeffs x Maria Catha­rina Bode; Jan Janssen Neeffs x Lucia Jan Bode; Cornelis Prs. van Aerde als momber en Corn. Janssen als toez. van de 5 minderj. kinderen van + Jan Bode m.n. Jan, Bello, Jenno, Margo en Anna, hun moeder was Elisabeth Corn. van Aerde, voor 1.200 gld verkopen zij aan Cornelis Jan Bode, medeverkoper, x Elisabeth Huijbrecht Wouters, de koop overgenomen van Peeter Anthonis Cools, als laatste verho­ger dd 30.10.1720, een herberg, "den Haenencorff" op de Kruisstraat 142 R.

Personen:

30.10.1720

| WW-635-01 |

S/D tussen de kinderen en de erfgenamen van Jan Bode x Elisabeth Cornelis van Aerde. Compareerden: Cornelis Jan Bode, bejaarde zoon, Maria Catharina Bode x Peeter Janssen Neeffs, Lucia Jan Bode X Jan Janssen Neeffs, Cornelis Peeters van Aerde, momber en Cornelis Janssen toeziener voor de 5 minderjarige kinderen van wijlen Jan Bode: Jan, Isabella, Jenno, Margo en Anna, verdelen de goederen van hun ouders: Jan Bode x Elisabeth Cornelis van Aerde en van Cornelis van Aerde x Cornelia Cornelis Peeters, hun grootouders, o.a. een huis in de Kruis­straat ten Z van de baan 292 R, perceel beemd aan de grote beek de "Kleine Geweijnden" 44 R, een huis ten N van de Heirbaan 267 1/2 R, een beemd 36 R, een afge­broken huis ten Z van de baan, "Anthonis Hendrick Heu­velmans" hofstede 265 R, een perceel land achter de Kruisstraat "de Bleecinge" 130 R, een perceel land op de "Ginhoven­sche" akker 84 1/2 R, een partij land in de Molenstraat "de Korte en de Lange Geweijnden" 302 1/2 R, een perceel land in de Molenstraat 127 1/2 R, een perceel land in "het Santblock" 91 R, een perceel land in de Wachelbergen 93 1/2 R, "de Cleijne Weijde" bij de Kruis­straat 128 1/2 R.

Personen:

31.3.1721

| WW-636-01 |

Jan Jan Goris, bakker, verkoopt aan Adriaen Peeter van Ostaeijen x Catharina Janssen Goris, compa­rants zuster, de helft van een woonhuis enz. alhier bij de Plaats.

Personen:

16.12.1721

| WW-637-01 |

Cassatie. Peeter van Westerhoven x Maria Jan Sijmons, Loenhout, hebben 140 gld ontvangen van Hendrick Peeter Lambrechts x Cornelia Jan Sijmons, zwager en zwagerin, voor een huis enz. verscheidene landen en groezen bij Ginhoven op de Baan omtrent "de Handt" dd 14.10.1716.

Personen:

15.5.1722

| WW-638-01 |

Adriaen Peeter van Ostaeijen x Catharina Janssen Goris zijn 100 gld schuldig aan Michiel Huijgens x Pieternelle Janssen Goris, Loenhout, zwager en zuster van de comparanten, op de nalaten­schap van hun moeder, en haar broeder, wijlen Adriaen Janssen Goris.

Personen:

16.5.1722

| WW-639-01 |

Jan Jan Goris: betreft de erfelijke goede­ren van zijn ouders en broer tussen comparan­ten en Adri­aen Peeter van Ostaeijen en Cathari­na Jan Goris, zijn zwager en zuster, verwijzing akte dd 31.3.1721.

Personen:

10.11.1723

| WW-640-01 |

Cathelijn Michiel Vorsselmans x Jan de Bie, Loenhout bij ver­sterf van haar vader Michiel Vorsselmans, heeft in volle eigendom een blok land in het gehucht "Braec­ken" 137 2/3 R, perceel land 99 3/4 R, enz.

Personen:

16.11.1723

| WW-641-01 |

Cathelijn Michiel Vorsselmans x Jan de Bie, tegenwoor­dig gedetineerd op het Kasteel van Hoog­straten, deze Cathelijn geass. met Cornelis de Wael, aangehuw­de neef en met Willem de Bie neef van haar man is 150 gld schuldig aan Maria Josina van Elsacker, Loenhout, tot lossing van haar man. Borg blok land gehucht Braken 137 2/3 R, perceel land 99 3/4 R, perceel land 123 R, een "hooymae­de" gelegen te Loenhout op "de Blaecht" 1/2 B, geërfd van haar vader Michiel Vorsselmans.

Personen:

3.1.1724

| WW-642-01 |

Mattheus Peter Arnouts, oud-schepen x + Marie Jan Corne­lis Anthonissen is 200 gld schuldig aan Peter Jansse van der Voort, x + Cornelia Cornelis van Craen, volgens testament 5.1.1712, borg perceel zaailand 94 R Ww, beemd genaamd "de Gaver" 80 R, 1e perceel aangeko­men van Jan Lodewijcx bij S/D 6.4.1674, het 2e perceel van Anna Pr. Arnouts bij deling 22.9.1678. Constitutie Peter Mattheus Arnouts zijn meerderj. zoon om te compare­ren voor schepe­nen van Loenhout te verbinden perceel beemd genaamd "Engelaer" 1/2 B, de comp. aangekomen van Maria Jan Lodewijcx die zijn moeder was, perceel beemd "de Donck" 1 1/2 L, Loenhout.

Personen:

12.1.1724

| WW-643-01 |

Mathijs Vorsselmans, Loenhout, verkoopt aan Jan Janssen Goris Backer x Catharina Janssen Hendrix, een woonhuis bij de Plaats, verkoper verkregen van Jan Hendrix van Tolhuy­sen 5.2.1703.

Personen:

22.8.1724

| WW-644-01 |

Taxatie erfgoederen competerende Theodoor Corn. Goet­stauwers, Loenhout, perceel beemd "de Haerdt" 120 R, perceel beemd "het Laecxken" 128 1/2 R, perceel beemd "de Gooren" 161 R, verkre­gen van zijn ouders Cornelis Jansse Goet­stauwers x Magdaleen Dircx van Wouwe volgens deling 9.10.1715.

Personen:

23.8.1724

| WW-645-01 |

Theodoor Corn. Goetstauwers, Loenhout is 250 gld schuldig aan Cornelia Nuyts bej. dochter, verbindende percelen beemd "de Haerd", "het Laecxke" en "de Gooren".

Personen:

15.3.1725

| WW-646-01 |

Jan van Mirop x Maria Prs. van den Keybus, Loenhout, ontvangen 300 gld van Anna Janssen Ooms x + Anthony Adr. Sibs, bezet op een hoeve te Westdorne bij de kapel 149 1/2 R, 1/4 part land op de Deurnse Akker "het Groot Stuck" 323 1/4 R, 1/2 van beemd bij Deurnese dijck 213 3/4 R, enz. lees: O de kinderen van Peter Willem Augustijns de Bie Cassatie dato 4.2.1769.

Personen:

15.3.1725

| WW-647-01 |

Cassatie: Cornelis Peters van den Keybus, Kt, ontvangt 350 gld van Jan Adr. van Mirop x Maria Peter van den Keybus, Loenhout, zuster van Cornelis, voor voldoe­ning van verkaveling volgens S/D van 25.8.1722.

Personen:

14.12.1725

| WW-648-01 |

Maria Adr. Vergouwen x + Jan Hosemans xx Cornelis Cornelis Arnouts is 100 gld schuldig aan Anna Janssen Ooms x + Anthony Sibs. Overleden zoon Jacobus Jan Hosemans en overleden dochter Adriaentie Jan Hosemans; Jan Anthony Sibs zoon van Anna Janssen Ooms. 100 gld aan Cornelis Philipsen, Woensdrecht, schuldbrief aan Cornelis Jan Bertrans, Loenhout, verbinden­de perceel land 236 1/3 R gelegen te Tereik waar vroeger de watermolen stond, aangekomen bij deling; nog perceel weide en erve gelegen als voor 200 3/4 R in koop verkregen van Elisabeth Ver­gouwen.

Personen:

18.12.1725

| WW-649-01 |

Cornelis Cornelis Arnouts x Maria Adri­aensse Vergouwen verkopen voor 100 gld aan Anna Janssen Ooms x + Anthony Sibs, erfrente op perceel land te Te­reik, waar de watermolen stond 236 1/3 R, testament van haar kinderen Jacobus en Adriaentie Hosemans, vader was Jan Hosemans, nog op 1/2 weide.

Personen:

9.4.1726

| WW-650-01 |

Cornelis Pr. Arnouts, Loenhout 75 jaar, en Jan Lambrecht Rommens, Brecht 64 jaar, hebben te Ww gewoond, hebben nooit enige reparatie betaald rakende het hoogkoor, noch iets voor smout of olie in de lamp.

Personen:

14.10.1727

| WW-651-01 |

Peter Houtermans, Loenhout is 123 gld schuldig aan Jan Houtermans zijn bej. zoon, moeder + Cathalijn Cornelis Lodewijcx, akkoord over inventaris nagelaten goederen van zijn gewezen huis­vrouw, akte 2.4.1711, comp. broer Antony Houtermans, als de kinde­ren + Willem Corn. Lodewijcx schuldig zijn voor de koop van stede omtrent "het Hoff" 3.11.1706, te ontvangen huurpen­ningen van een perceel erve op "de Hoffse Acker" en perceel "den Waetstap", perceel "den Dorenwiel", perceel land "den Boonacker".

Personen:

20.5.1729

| WW-652-01 |

Vesting voor Philippus Jacques van der Laen, ridder.

Theodorus Fabri, eerste leenvinder en uitvoerder van de openbare verkoop goederen en heerlijkhe­den van Loenhout en Popendonk met toebehoren op 12.3.1729 met stokslag verbleven aan Phi­lippus Jacques van der Laen, ridder heer van Bilecq, Melin, enz. Alzo ter instantie en verzoek van Joannes Mattheus van Elsacker lic. in beide rechten en secr. Loenhout gemachtigd van Eerw. vader de Bisschop van Antw., van de Eerw. vader van het godshuis van St.Ber­nardus, van de paters van het College der Societeit Jezus Antw.

Rentmr. S. van den Boom, vonnis souvereine raad van Bra­bant 26.3.­1722 ten laste van Bernardine Louise Herry vrouwe van Loenhout en Popendonk als univ. erfg. van + Jan Louis van Sieghem van Seghtem haar man was. De com­missarissen vs. Raad 11.7.1722 ondertekend D. Tonbeur en L. van der Linden.

Te weten: de heerlijkheid van Loenhout consisteert in de hoge, lage en mid­delste juris­dictie met visserij en jacht, het recht van planten op de straten in de grote gehuchten inbegre­pen met het kasteel en omwaterd huis, met zijn grachten met hof van plaisan­tie en andere omliggende hoven, het recht van aanstellen van schout, secretaris, griffier, schepenen, vorster, kenister en andere officieren, het achterhof bij het kasteel afzonderlijk verhuurd 38 B, de heerlijk­heid van Popen­donk met cijnsboek, huisen, landen, weiden en bos 46 B, heerlijke cijnsen 34 gld naargelang de "spijcker" en hun renten 25 gld, jaarlijkse "cappuinen" rente 70 gld, de ganzen en eieren rente 18 gld, cijnsen geincorporeerde erven 3 gld, erfelijke renten 40 gld in het jaar, tiendencijns jaarlijks 50 à 60 gld, de windmo­len, de korenrenten 123 Antwerpse veertelen, 3 moken rogge, gerst cijnsen 24 Antw. veertelen, recht van relieven van leengoede­ren, recht van de kap van bossen 2/3 parten en deel in een tiende.

Een hoeve "het Verbrandhoff" 200 gld verpacht, enige delen van heivelden en moeren en heivelden onder Popen­donk "den Brant".

Verkregen bij contract van koop voor nots J.B.Sittart te Brussel 6.9.1689 in de naam Jonker Jan Louis Sieghem van Seghtem met de Edele vrouwe Magdalena de Gamparra wed. van de Marquis de Melin aangegaan.

Vs goederen verkocht op last en zonder kosten aan de koopprijs een fundatie van 2 dagelijkse missen, één t.b.v. het klooster van Sinte Geertruyden te Brussel, het ander t.b.v. het gasthuis van Turnhout, jaarlijks de som van 600 gld.

Gage van de organist 3 à 400 gld per jaar.

Den heer Petrus Herry.

Zitting van de Souverijne Leenhof zal gehouden worden op 24.12.1728 om 3 uur ten huize van de Graaf van Mastaing stadhouder van de Souvereinen Leenhof tegenover het Hof van Zijne Majestijts rekenka­mers. Het decreet wordt gecontinueerd tot op de 26e daarna, als wanneer compa­reerde N. van Elsacker pastoor van St.Willibrordus te Borgerhout welk de vs. heerlijkheid ten prijze van 30.000 gld heeft gesteld, advocaat Huens en nots van den Velden voor zijn "command", nots van den Velden als laatste verdierder voor 32.950 gld ver­klaart voor zijn "command en principaal", Philips Jacques van der Laen ridder heer van Melin, Bisecq, enz.

Personen:

1.3.1730

| WW-653-01 |

Cornelis Janssen Ooms, Anthony Peeter Antho­nissen x Dingena Janssen Ooms, Reynier en Cornelis Mat­thijssen Ooms meerdej. zonen, Jan en Elisabeth Matthijs Ooms, Adriaen Janssen Luycx x Cornelia Matthijs Ooms, Anthony Barten x Cathalijn Matthijs Ooms, allen wonende Loenhout, mede-erfgn. + Abram Janssen Ooms, getransp. aan Anna Janssen Ooms x + Anthony Adr. Sibs, Jan Anthony Sibs haar meerderj. zoon accepteren 3/4 in woonhuis te Tereik 600 R met ca. 2 G landen, 3/4 in heiveld daar Z-waarts aangelegen 2 B waaronder 98 R land, 3/4 perceel land "den Vogelsacker" gelegen als voor 182 R, 3/4 perceel land "Brantsacker" 220 R, 3/4 rente­brie­ven, obligatien, actie, enz. Resterende 1/4 aan Anna Janssen Ooms aangeko­men bij successie van Abram Janse Ooms, voor 630 gld.

Personen:

11.12.1730

| WW-654-01 |

Cassatie: Cornelis Janssen Ooms, Anthony Peter Anthonis­sen x Dingena Janssen Ooms, Adriana Janssen van Ostaeyen x + Jan Matthijs Ooms xx Joos Adr. van Hal, zich sterk makend voor haar 2 onbej. kinderen vader vs. Jan Matthijs Ooms geassis. met Cornelis Matthijs Ooms, Lambrecht Cornelis Vermeeren x Elisabeth Matthijs Ooms, Adriaen Jansse Luycx x Cornelia Matthijs Ooms en Anthony Bartholo­meussen x Cathalijn Matthijs Ooms, alle wonende Loenhout, Reynier Matthijs Ooms afwezig door ziekte, ontvangen hun deel van 630 gld van Anna Janssen Ooms x + Anthony Zibs en Jan Anthony Zibs haar zoon in voldoening van koopprijs huis en erfgoederen aangeko­men van + Abram Janssen Ooms.

Personen:

25.2.1733

| WW-655-01 |

Cassatie voor Anna Jan Ooms x + Anthony Adri. Zips, 630 gld.

Cornelis Janssen Ooms voor zichzelf.

Jan Anthonissen voor Anthony Peter Anthonissen x Dinge­na Janssen Ooms, zijn ouders.

Reijnier Matthijs Ooms en Cornelis Matthijs Ooms voor zichzelf.

Joos Adr. van Hal xx Adriaentie Janse van Ostaijen, x + Jan Matthijs Ooms.

Lambrecht Corn. Vermeiren x Elisabeth Matthijs Ooms.

Adriaen Janssen Luijcx x Cornelia Matthijse Ooms.

Anthony Bartholomeussen x Cathalijn Matthijs Ooms, allen Loenhout.

Verkoop van nagelaten goederen van Abraham Janssen Ooms, uit handen van Anna Janssen Ooms x + Anthony Adr. Zips.

Personen:

2.6.1733

| WW-656-01 |

Investituur voor Anna Janssen Ooms x + Antho­ny Sips

Wouter Adr. Vergouwen en Wouter Anth. Vergouwen voor zichzelf.

de 2e comp. ook voor zijn broers en zusters.

Huijbrecht Matthijs Goossens x Anna Baudewijn Heuvel­mans voor zichzelf en voor de onbej. kinderen van Adriaen Baudewijn Heuvel­mans x + Elisabeth van de Mirop voor de kinderen en descendenten van Baudewijn Heuvelmans x Cathalijn Vergouwen.

Rombout Vergouwen.

Zij allen voor hun consorten en andere absente "bloet­vrinden" van wijlen Maria Vergouwen x + Jan Hosemans, ook voor de "bloetvrinden" van wijlen dezelfde Jan Hosemans. Jan Adriaen Hollanders, dienende armmeester te Zundert, voor de armen aldaar en voor de kinderen van + Cornelia Bastiaense Vergou­wen, bij akte 23.3.1733, ondertekend door de secr. aldaar P. Tollius.Volgens conditie van verkoop 23.1.1732, transport voor Anna Jansse Ooms x + Anthony Sips. een stede enz. op Tereik. Jan Anth. Sips voor zijn moeder. Zie volgende akte.

Personen:

4.9.1734

| WW-657-01 |

Peeter Pauwels Neeffs x + Catharina Quirijn Willemssen ter eenre, en Willem Quirijn Willemssen als momber en Jan Pauwels Neeffs als toeziener van de 3 onbejaarde kinderen van Peeter Pauwels Neeffs m.n. Cornelie, There­sie en Marie, ter andere zijde, de vader moet de kinderen "alimenteren ende onderhouden in cost ende dranck, klee­den ende reeden in wolle ende linden, sieck ende gesont, te lieve ende te leede" tot het jongste kind 18 jaar zal zijn. Bij hun huwelijk "oft geapprobeerde staet" zal hij aan elk kind 3 gld moeten uitreiken.

Personen:

20.11.1734

| WW-658-01 |

Peeter Willemse van Tichelt, Wouw, voor zichzelf en als momber van Cornelia en Maria, onbejaarde kinderen van Jan van Leuven x Adriana Adr. De Bie, doch­ter van Maria van Tichelt, ook als voogd van Michiel en Peternelle, de onbejaarde kinderen van Marcelis van Staeij x Anneken Kessel­mans, dochter van Sijmon Kesselmans, ook voor Jenneken van Tichelt volgens procuratie dd 3.2.1734 onderte­kend door H. Laussel, Adriaen Peeters van Tichelt en Marijnis Peeters van Tichelt, Bergen-op-Zoom, Peeter Janssen van Tichelt, Jan Keipers x Barbel Janssen van Tichelt, Wouw, en Huijbrecht Hendr. van den Bleecke, Wouw, vs Peter Willemse van Tichelt geautori­seerd van Wijnand Heijnen x Joanna van der Slot, Maas­tricht, ook voor Joannes Slocks x Joanna Christiaensen, en van Paulus Straets x Pieternelle Christiaensen, en ook nog voor Peter Peeters en Adriaen Verbraec­ken, Sint-Job-in-'t-Goor, allen samen erfgenamen van wijlen Hendrick Bal x Margareta van Tichelt, te Nispen overleden, ver­kochten op 6.3.1734 aan Adriaen Hendricx van den Bleecke een perceel bij de Deurensedijk 110 1/2 R, een perceel te Westdoorne "het Hoen" 45 1/4 R, belast met een rente van 1/8 van 7 "lopen cooren" aan de kinderen van Jan Janssen Stuijts en Adriaen van de Mierop.

25.5.1737

| WW-659-01 |

Guilielmus Goossens x Maria van Doren, Joris Dielbeeck x Cornelia van Doren, Joris Dielbeeck als momber voor de 4 onbejaarde kinderen van wijlen Christiaen Martens x Cornelia van Doren vs, en voor de 4 onbejaarde kinderen van wijlen Peter van Doren x Dingna Greeffs en ook voor Peternel Peeters van Doren x Jan Campers, en Laureijs van Gorp x Adriaentie Cornelis Philipsen eerst gehuwd met Cornelis Huijb. van Doren, Cornelis Corn. van Doren voor hemzelf en als momber voor de 6 onbejaarde kinde­ren van wijlen Cornelis Huijb. van Doren x Adriana Corne­lis Philipsen, Jan van Thillo x Maria Cornelis van Doren, en Jacobus Cornelis Pauwelssen x Anna Cornelia Cornelis van Doren, zich allen samen "sterck maeckende ende de rato caverende" voor Jenne Catrien van Elsacker x + Adriaen van Doren en voor hun kinderen. Zij verkochten aan Joos Jansse Palincx voor 1.112 gld een woonhuis, stal, schuur, turfhuis, hof en landen te Achterbroek 399 1/4 R enz.

Personen:

25.2.1743

| WW-660-01 |

Cornelis Willem Cools, Tilburg, en Peeter Willem Cools, Loenhout, broers, transp. aan Adriaen Jacobs van Looveren conditie 6.2.1742 voor 292 gld, perceel weide "den Briel" bij de Kruisstraat 256 R, perceel land "het Bremvelt" bij de Slijkstraat 122 1/4 R, perceel land op Ginhovense akker 26 R, perceel land bij de Slijkstraat 102 R, perceel land aan de Molenstraat "het Meervenne" 277 R, heide ... R achter de "Valcken­hutte", belast met 400 gld aan erfgn van Cornelis Peeters Verheyden, alle aangekomen bij S/D + Matthijs Anthony Cools x Marie Willemse van Aerde, vaderlijke grootouders 15.12.1731.

Personen:

6.11.1745

| WW-661-01 |

Jan van de Mirop geconstit. bij procuratie van akte S/D voor schout en schepenen Loenhout 23.2.1733, compareerden Jan van de Mirop, Maria van de Mirop, gees­tel. dochter geassist. met Jan Vorssel­mans, momber, Cornelia van de Mirop x Adriaen Michiel Goos­sens, Theo­dor van de Mirop met Jan Peeter Vorsselmans, momber, Huybert Matthijs Goossens, momber en Jan van de Mirop, toeziener van de 2 kinderen + Elisabeth van de Mirop x Adriaen Baudewijn Heuvel­mans, alle kinderen + Adriaen van de Mirop x Cathlijn Jan Stoots, beschrijving en verdeling der kavels.

Personen:

5.3.1746

| WW-662-01 |

Renier Matth. Ooms, Elisabeth Matth. Ooms x Lambrecht Vermeiren, Cornelis Matth. Ooms, Cornelia Matth. Ooms x Adriaen Luijcx, Catharina Matth. Ooms x Anthonis Bartholo­meeussen, de wees­kinderen van wijlen Jan Matth. Ooms allen kinderen van wijlen Mat­thijs Jan Ooms voor een staak. Jan en Matthijs Corn. Ooms, Catha­rina Corn. Ooms x Lenaert Huijbrechts, + Adriaen van Aerdt x + Jenneken Corn. Ooms voor de 2e staak. Jan Anthonissen als enig kind van wijlen Dingena Jan Ooms voor de 3de staak, S/D bij versterven van Anna Jan Ooms x + Anthonis Sibs o.a. twee steden op Tereik, gronden o.a. "het Rolle­ken", "de Molenweijde", "het Bemdeken" te Loenhout, en ver­schillende obligaties.

Nota: de comparanten verklaren "deze niet te excederen de waarde" 3.000 gld.

Personen:

5.3.1746

| WW-663-01 |

Anneken Sijmon Sijmons x Cornelis Jacob Janssen, Anneken Bastiaen Bartholomeeussen, de moeder is Cornelia Sijmon Sijmons, met Jan Corn. Vermee­ren wonende te Loenhout, ontvangen 150 gld van de erfgena­men van Anthoni Goossens over een schuld van 23.4.1683 aan Sijmon Sij­mons x Anna Jan Gabriel Huijs, daarna van Peeter Jacob Wille­men.

Personen:

25.11.1751

| WW-664-01 |

Jacobus van de Cloodt als momber over de wezen van zijn broer Franciscus van de Cloodt x Anna Breugels, waar grootmoe­der van was Catharina Lambeer, Cornelia Verbruggen x + Franciscus Lambeer geass. met haar schoon­zoon Andreas Praaster, ook voor de 3 onbejaarde kinderen van wijlen haar dochter Anna Marie Lambeer verwekt met Frederick van Gelder, Andreas Praaster x Anna Cath. Lambeer, kanon­nier van kapitein Moutik te Hulst in garnizoen, allen samen de universele erfgenamen van wijlen Bello Lambeer, jonge dochter, alhier overle­den, verkochten 23.10.1751 een rente van 200 gld op 4.5.1716, verleden door Laurijs Jan van Turnhoudt x Anna Rombouts Sijmons t.b.v. wijlen Cornelius van der Vloet welke bij transport op 29.1.1751 gekomen is aan Bello Lambeer, de rente van 200 gld werd ontvangen door Domini­cus van Pelt t.b.v. de armen.

Personen:

13.6.1752

| WW-665-01 |

Matthijs Ooms, Joannes Anthonissen, Renier Ooms, Lam­brecht Vermeiren x Elisabeth Ooms, Gabriel Jan Anthonissen x Marie Corn. Vermeiren, waar moeder van was Catharina Ooms, Jan Meeusen x Marie Jan Ooms, verklaren akkoord over de S/D dd 5.3.1746, opgetekend ten schot­boek f°161 r° en v° en f°168.

Personen:

17.6.1752

| WW-666-01 |

S/D Renier Matthijs Ooms, Gabriel Jan Anthonissen x Marie Corn. Vermeiren waar moeder van was wijlen Catharina Ooms, Lambrecht Vermeiren x Elisabeth Ooms, Jan Meusen x Marie Jan Ooms bij verster­ven van Matthijs Jan Ooms en de erfgoederen van wijlen Anna Ooms. Renier Matth. Ooms is bevallen de helft van een perceel in "Neel Brans akker" op Tereik, waarvan Jan Anthonis­sen het weder­deel competeert 110 R enz. Aan Gabriel Jan Anthonissen, een weide "den Coeijdonck" 128 R op Tereik enz. Aan Lambrecht Vermeiren is bevallen "Treijne Weijde" 165 R enz. Aan Jan Meusen "het Heij­land" op Tereik 126 1/2 R enz.

Personen:

21.1.1758

| WW-667-01 |

Matthijs Bartholomeussen, Gabriel Jan Antho­nissen x Marie Vermei­ren, Adriaen Verboven x Francisca Vermeiren, Jan Vermeiren, Catharina Vermei­ren x Jan Verdijck, verkochten aan Huijbert Jan van Looveren, een weide op Tereik "den Coeijdonck" 128 R, S/D 17.6.1752.

Personen:

16.2.1765

| WW-668-01 |

Elisabeth Janssen Augustijns x + Adriaen Michielsse van Elsacker, nu gehuwd met Cornelis Corn. Schoepen ter eenre, Jan van Elsacker actuelen momber, maar nu in het buitenland, Lambrecht Michiel van Elsac­ker, die tevoren momber was en Jacob Adr. van Looveren, mits onpasselijkheid van Jan Dirick Augustijns als toeziener van de 3 onbejaarde kinderen van Elisabeth Augustijns x Adr. van Elsac­ker, m.n. Michiel 6 jaar, Jenneken 4 jaar en Adriaen 2 1/2 jaar ter andere zijde, sluiten een ak­koord.

Personen:

2.10.1765

| WW-669-01 |

Adriana Broomans x Jan Corn. Raets, Petro­nella Broomans x Adriaen Corn. Vermei­ren, Margarita Broomans x Cornelis Corn. Vermeiren, Peeter Broomans, allen Adriaens kinderen, voor een staak, Cornelis Le­naert Gorissen x + Catharina Christiaen Goossens, voor de 2e staak, verkochten aan Anna Maria Hollen x + Jacob Jan Anthonis­sen 2 onverdeelde 3e parten van een weide bij de Lijkweg 106 3/4 R enz.

Personen:

9.5.1768

| WW-670-01 |

Peeter Pr. Doms, toont een nots-akte van Francois Jacques van Paesschen, Antw.: Maria Jacops x Franciscus Ceulemans, dochter van Hendrick Jacops x Cornelia Vermeiren, dochter van wijlen Mathijs Vermei­ren, Catharina Jacops x Joannes Boghaerts, "meelpelder", ver­koch­ten voor 105 gld aan Peeter Doms en de kinderen van Peeter Jacops x Perijne Vermeiren en de kinderen van wijlen Adriana Vermeiren en Maria Vermeiren, allen wonend te Loenhout en Ww, een huis 2 B, een stede 1/2 B, een perceel land "de Heijningen", 5 L, "het Hoogh Bunder" te Loenhout enz.

Personen:

9.5.1768

| WW-671-01 |

Jan, Peeter en Catharina van Tichelt, Jan van Aerde x Dingna van Tichelt, kinderen van Marie Mat­thijs Vermeiren voor de 1e staak of 1/4, Jan Kenis x + Marie Lambrechts, waar moeder van was: Adriaentie Mat­thijs Vermeiren, 2e staak, Peeter Lambrechts alias Jacobs x Joan. Corn. Anthoniss­en, mits afwezigheid van haar man, geass. met vs Jan van Aerde, Michiel Ren. Ooms x Marie Lam­brechts alias Jacobs, waar moeder van was: Perina Matthijs Vermeiren, voor de 3e staak, Jan, Anthoni en Adriaen Doms, Adriaen Simon Bevers x Cath. Doms, Wilm Tollenaers x Marie Doms, Peeter Doms en Christina Matt. Vermeiren voor de 4e staak, vermits de uitkoop van Maria en Catharina Hendrick Jacobs, waar moeder van was wijlen Cornelia Matt. Vermeiren, ingevol­ge akte van uitkoop, verkochten aan Peeter Peeter Doms, "hunne compa­rante" delen van een stede op Tereik 586 R, een perceel land in "Deckers Stedeken" 180 1/3 R, een perceel te Westdorne in "den Wierock" 144 R enz.

Personen:

29.3.1770

| WW-672-01 |

Peeter Doms x Marie Cornelis van Aerdt, Jan Cornelis van Aerdt, ook voor Adriaen­tien Cornelis van Aerdt en voor Adriaen Boghers, Marijnis van Bergen, Adriaen Peeter van Aerdt, erfgenamen van + Jenneken Jan Aerden x + Cornelis Prs. van Aerde te Loenhout overle­den, verkochten aan Peeter Wilm Lodewijcx een halve schuur, waarvan Gabriel Jan Wilmsen Thoens de wederhelft compe­teert, in de Biest bij "de Doelen", een weide te Breke­len 115 R enz.

Personen:

24.8.1770

| WW-673-01 |

Adriaentie Ad. Bromans x + Jan Corn. Raets, Loenhout, geass. met Cornelis Vermeiren, Loenhout, verklaart ter rekwisitie van Frans van Beeck, schout, dat zij op maan­dag 20.8.1770 met haar man te Ww is geweest en tegen de avond naar hun woning te Loenhout reden met paard en kar, het jong paard is beginnen springen en haar man is onder het rad van de kar gevallen, hij is op te Ww over­leden.

Personen:

8.5.1773

| WW-674-01 |

Catharina Ooms x + Lenaert Lenaerts, nu gehuwd met Anthoni Doms, Loenhout, geass. met haar bejaarde zoon, Huijb. Lenaerts, Loenhout, mits absen­tie van haar man, Corne­lis Lenaerts, Loenhout, Marijnis van Eijnde x Anna Lenaerts, Marie Lenaerts, allen kinderen van vs + Lenaert Le­naerts, vragen de waarde van de verkoping te behouden, welke vs Anthoni Doms en consorten compareer­den voor nots Joan Baptist van Dun, Antw. op 16.11.1753, van 2 steden op Tereik, "de Grote Stede" en "den Watermolen".

Personen:

9.12.1776

| WW-675-01 |

Abraham Renier Ooms x + Anna Maria Anthonis Neijs, nu gehuwd met Anna Marie Janssen Neefs ter eenre, Wilm Anthoni Neijs als momber en Anthoni Renier Ooms als toeziener van de 4 onbejaarde kinderen van het 1e huwelijk m.n. Joan Anth. 13 jaar, Anna Marie 11 jaar, Anthonij 8 jaar, en Cath. 3 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen:

15.4.1777

| WW-676-01 |

Lenaert Bartel Peeters toont een akte van S/D gepass. op 15.3.1776 voor de schepenen van Loenhout: voor ons Thomas Victor Gerar­di, schout, Joannes Baptist Ar­nouts en Gabriel Janssen, schepenen van Loenhout, compareerden Jan Peeter Gagelmans als momber over de 5 minderj. kinde­ren van + Jan Bartel Peeters x Catharina Peeter Gagel­mans, Lenaert Peeters was toeziener, Peeter Peeters, Petro­nella Peeters x Cornelis Adriaen Driessen, Westmal­le, ook kinderen van vs echtpaar, de goederen van hun ouders werden verdeeld bij akte van S/D van 15.3.1777: Lenaert Bertel Peeters x Begga Cornelis Goris, krijgen een stede op Nedervenne, Bertel Jan Peeters x Petronella Lenaert Huijbrechts krijgen een stede op Terbeek, de kinderen van + Jan Bertel Peeters krijgen ook een stede op Terbeek enz., Catharina Bertel Peeters krijgt "de Buijcksche Vrévelden" 13 L, enz.

Personen:

10.10.1777

| WW-677-01 |

Peeter Corn. Lodeweijckx toont een akte van uitkoop van 26.9.1775: Matthijs Renier Ooms verkocht aan Adriaen Renier Ooms, Loenhout, het 1/9 part in een perceel land 5 L in "Brants Acker" te Tereik, en een perceel weide aldaar.

Personen:

10.10.1777

| WW-678-01 |

Michiel Ooms en Adriaen Ooms, Loenhout, Abraham Ooms, Wilm Anth. Neijs, als momber en Anthoni Ooms als toeziener der kinderen van + Anna Maria Neijs x Abraham Ooms, vs Michiel Ooms, als momber en Jan Gab. Lambrechts als toeziener der kinderen van Catharina Ooms x + Jacob Corn. Lambrechts, Cornelis Jan Ooms, vs Michiel Ooms, als momber en Ad. Bartholo­meussen als toeziener der kinderen van Cornelis Ooms, Adriaen Ooms als momber en Peeter Lode­wijcx als toeziener der kinderen van + Anna Ooms x Jan Corn. Lodewijcx, verkochten voor 536 gld aan Guilielmus van Elsacker, priester, de N-helft van een perceel land in "Neel Brans Acker" 110 R, de helft van een akker 220 R en een halve weide 1 G, waarvan de wederhelft aan Peeter Doms competeert.

Personen:

18.1.1779

| WW-679-01 |

Peeter en Jan van de Mirop, Catharina van de Mirop x Jan van Dijck, Maria Catharina van de Mirop x Peeter Kenis, kinderen van + Joan van de Mirop x Maria van de Keijbus, inwoners van Loenhout, verkoch­ten uit de hand bij vorm van uitkoop, hun 4 onverdeelde 1/5 parten aan Michiel Laur. Aernouts x Elisabeth Janssen van de Mirop, wonend te Westdorne, hun zuster en zwager, een woonhuis 149 1/2 R, door de acceptanten bewoond, 1/4 van "het Groot Stuck" 323 1/4 R, de W-helft van "het Veertel Saet" 112 2/3 R, de helft van "het Voorste Heij­block", een deel van "den Noorden Hoeck" 128 3/4 R, "den Grooten Tongelaer" 200 R enz. hun ouders aangeko­men bij S/D op 26.8.1722.

Personen:

5.10.1779

| WW-680-01 |

Anna, Adriaen en Matthijs Ooms, bejaarde kinde­ren van Cornelis Ooms, Adriaentie Cornelis Ooms x Corne­lis Vermeiren, vs Jan Corn. Ooms ook als momber der kinderen van + Catharina Cornelis Ooms x Peeter Broom­ans, samen kinderen en kindskinderen van + Cornelis Matthijs Ooms x Anna Maria Verboven, hier overle­den, verkochten voor 2.114 gld aan Jacobus Philippus Raem­donck, koopman te Antw., een woonhuis op Tereik 341 R en het bosje daarbij 120 R, "het Voir Bemdeken" 128 2/3 R, "Lillo" 165 3/4 R, "het Stedeken" 158 1/4 R, "Brants Weijde" 128 1/8 R, "den Elsbemt" 140 3/4 R, "t'Reijnen Weijde" 165 R enz.

Personen: