Scheidingen en delingen nr. 772 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 772

Stuk 1: 02.03.1667

| 772-01-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Anthonis Adriaenssen Van de Mierop, weduwer wijlen Jenneken Niclaes Cornelissen, ende Niclaes Cornelissen als grootvader ende momboir ende Adriaen Van de Mierop als grootvader ende als toesiende van de weeskinde vande vs Jenneken daer de vs ierste comparant vader aff is, hebben gescheijden vanden sterfhuijse van vs Jenneke

Den iersten comparant heeft sijn voornoemde kinde (dat blijkens de akte blijkbaar geboren is 27/11/1662) aengenomen te onderhouden etc…

Stuk 2: 05.11.1667

| 772-02-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Maijcken Anthonis van Aecken met Jan Wouters, timmerman, haeren man ende momboir - Cornelis Janssen Aernouts als vader ende in desen als momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Neeltien Anthonis van Aecken - Jacobmijntien Anthonis van Aecken met Jan Melssens haeren man ende momboir - Anthonis Gilliams, schepene alhier als momboir bij provisie ende in desen voor de weeskinderen van wijlen Aernout Anthonis van Aecken, alle voorkinderen en kindskinderen vanden selven Anthonis van Aecken - Geert Anthonis van Aecken voor hem selven ende Catheleijn Anthonis van Aecken met Adriaen Hendricx Bertholomeusen haeren man ende momboir, kinderen vanden tweeden bedde desselfs Anthonis van Aecken, kennende ende lijden dat sij volghens den transporte henlieden gedaen bij Geert Anthonis van Aecken henlieden broeder bij forme van wederovergifte vande naergenoemde goederen mits hij die van de vs comparanten gecocht hadde gepasseert selve transporte voor schepenen alhier den 15 october lestleden, deselve goederen gecomen van henlieden vader gepaert, gescheijden ende gedeijlt soo hier naer volght:

Geert Anthonis van Aecken is bevallen:

-eene weijde genaemt het eussel gelegen binnen dese dorpe tot bij de aenstede aen de ambachtsstraet O de vs stede hiernaer de kinderen Neeltien Anthonis van Aecken bevallen S ambachtsstraet ende Mathijns Goossens erve W ende N oock Mathijns Goossens erve

De kinderen Neeltien Anthonis van Aecken sijn bevallen:

-het woonhuijs metten hoff, aenstede ende erve O de naervolghende erve genaempt den drijhoeck S de ambachtsstraet W de vs weijde oft eussel

De weeskinde van Aernout Anthonis van Aecken is bevallen:

-de schuere om alsnoch daer die instaet voor twee naestcomende jaeren gebruijckt ende alsdan affgebrooken en vanden gront geruijmt te worden (nota: staat thans nog op den tweeden cavel), mitsgaeders eenen acker, gronde ende toebehoorten gelegen oock tot s

Jacobmijntien Anthonis van Aecken is bevallen:

-het achterste stuck vanden grooten acker inde undels tot sneppel O het boschken vande kinderen Anna Joerdaens ende de erffgenaemen Jacob Theeus erve S oock Jacob Theeus W het voorste stuck van selven acker N Jan Wouters erve

Item een stuck bemde ende toebehoorten gelegen alhier inde dorens O de beke S Adriaen Hendrick Bertolomeussen nomine uxoris bemde W de kinderen Joannes van Elsacker bemt N de kinderen Anthonis Stoffels van Aerde bemt

Item de hellicht van een stuck int heijvelt genaemt den heesterman te wetene de Ohelft

Catheleijn Anthonis van Aecken is bevallen:

-het voorste stuck inden grooten acker tot sneppel inde undels O het voorste stuck toecomende Jacobmijntien S d'erve hiernaer Maeijken bevallen W oock deselven erve oft hooghvelleken N Adriaen Hendrick Bertholomeussen erve

Item een parcheel bemden genaemt den perbeemt gelegen inde perbemden alhier achter sneppel acker O de beeck S Jan Aert Rennen erve W Aernout Cornelis van Ostijen erve N Jan Wouters erve

Item de Whellicht van t stuck vs int heijvelt genaemt den heesterman

Maeijken Anthonis van Aecken is bevallen:

-eene weijde genaemt het hooghvelleken gelegen tot sneppel inde undels O de vs acker S de naervolghende haer selffs weijde W ende N Adriaen Hendrick Bertholomeussen erve

Item eene weijde oock aldaer gelegen O Jacob Theus weduwe ende kinderen erve S Anthonis Quirijn Willems ende Peeter Aerts Jacobs erve W Adriaen Hendrick Bertholomeussen erve N het hooghvelt

Item een gedeel van het heijvelt gelegen alhier bij de vossingen

Stuk 3: 11.08.1692

| 772-03-01 |

Personen:

betreft een vercoopakte waarbij Jan Christiaen Raets bekent verkocht te hebben aan Jean Francois van Elsacker, secretaris, een ackerken ende weijde genaemt het oudt leenhoff, gelegen bij nederven, O den acker genaemt den poorthoff, Cornelis Raets ende Gabriel vanden Bleke erve S ende W de coopers ende Adriaen Mathijs Weerts erve N Cornelis Goossens erve

Item een stuckxken lants achter nedervenne O ende W Michiel Cornelis van Elsacker erve S de cofstraet N Gabriel van den Bleke erve

Item een stuck lants daerbij gelegen O ende W de vs Michiel Cornelis van Elsacker S de vs Gabriel van den Bleke N Cornelis Goossens erve

Stuk 4: 09.06.1671

| 772-04-01 |

Personen:

1°deel: accoort van affscheijt tusschen Geerdt Peters van Westerhoven weduwer wijlen Sussanneken Janssen ter eenre ende Cornelis Peters als momboir van der selven vs kinderen tot twee in getal met naeme Corneliken out tusschen de seven ende acht jaeren ende Aelheijt out tusschen de vijff ende ses jaeren. Ierste comparant sal de kinderen onderhouden voor welck onderhout hij sal hebben voor hem ende sijn naercomelingen der selven kinderen deel wesende het vierde paert van 't stedeken, huijssinge, grond, boomgaerde ende lande gelegen alhier inde perstraet met oock derselven vierde paert van geheelen inboel als meubels, weverije etc

Personen:

2°deel: affscheijt tusschen Geert Petrus van Westerhoven weduwer wijlen Susanneken Janssen ende Willem Janssen van Dommelen voor hem selven ende Jan Lucassen van Dommel als momboir van Mariken Jans van Dommel voorkinderen van wijlen Susanneken Janssen.

De vs ierste comparant ende sijne overleden vs huijsvrouwe hebbende samen een stedeken met huijssinghe ende toebehoorten gelegen binnen desen dorpe inde perstraet, daervan vs comparant van ierste sijde is competerende ierst de een gerecht helft soo is geaccordeert dat hij de selve helft hebben sal aen de Oostsijde lancx door comende O Antonis Mattijs Goossens erven S de kinderen Dionijs Janssen Cornelis Goris ende andere erven W de perstraet N Jan Jan Lippens erven

Item de selve noch hebbende de helft vande andere helft vuijtten hoofde van sijne kinderen aenden suijteijnde daer de huijssinghe op staen comende alsoo O sijne voorgaende helft vant geheel stedeken S der kinderen erve van Dionijs Janssen Cornelis Goris W de perstraet N de wederhelft van vs helft

Item de vs voorkinderen competerende vande twee sijde sulen hebben de helft van vs weederhelft aende Nsijde comende alsoo O aen den iersten comparant ierste helft W de perstraet N Jan Jan Lippens erve

Verder accoord betreffen verdeling van gelden en obligaties

Stuk 5: 24.12.1672

| 772-05-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Laureijs Peeters van der Buijten in houwelijck gehadt hebbende Adriaentien Willem Anxten ter eenre, Frans Cornelis Franssen als momboir ende Geert Frans van der Buijten als toesiender van de kinderen desselfs ierste comparant daer de vs Adriaentien moeder aff was ter andere sijde, sijn gescheiden van den sterfhuijse van de vs Adriaentien

Den eerste comparant heeft aengenomen sijn kinderen te onderhouden etc…

Stuk 6: 17.2.1689

| 772-06-01 |

Personen:

voor schepen van Loenhout quamen Adriaen Adriaen Deckers als man ende momboir van Cornelie Christiaen Wouters - Mattijs Jan Tijs Goossens als man ende momboir van Jenneken Cristen Wouters - Jan Geert van Buijten in hauwelijck gehadt hebbende Maria Christiaen Wouters ende dijenvolgens hem comen bij contract van afscheijt van sijne kinderen gemaekt gepasseert voor schepenen alhier hebben gescheijden ende gedeijlt de erfelijcke goederen van Margeriet Joos Verboven den selve comparanten schoonmoeder

Adriaen Adriaen Deckers ende Jan Geert van Buijten is bevallen:

-eene stede met huijse erop staende, hoven, driessche, landen, weijden ende heijden gelegen in den gehuchte van sneppel in de hoenderstraet O Willem Straetmans S Jan Adam Wouters ende Lenaert Huijbrecht Hendrickx W ende N de straet

Item eenen acker gelegen bij de beirenstraet O Jan Lippens erffgenaemen S de beirenstraet W ende N Willem Straetmans erve

Item een weijde oock in de hoenderstraet O Jan Geerts van Cloots ende Cornelis Claes Lenaerts kints S ende W Jan Wouters van Heuvel nomine uxoris N de s'heerenstraet

Item een stuck erve gelegen daer tegenover de straet O Jan Wouters Timmermans erffgenaemen erve S de schierenstraet W Adriaen Peeter Vermeiren nomine uxoris N Jan Mattijs Goossens lande

Item de achterstallige huerpenningen die Laureijs Peeter van Buijten huer man der selfde stede ten achteren is

Mattijs Jan Goossens is bevallen:

-eenen beemde gelegen achter het molenbos genaemt den larenbeemt O de beke S Peeter Broomans beemt W winckelacker ende het molenbosch N Cornelis Adriaen Huijben

Item de helft van een bemde gelegen bij sneppel SO Jan Cornelis van Elsackers erve SW Jan Jan Claessen erve NW op te beke NO deselve wederhelft toecomende Willem Straetmans

Bijvoegsels:

10.3.1689: compareerde voor schepenen Jenneken Christiaen Wouters huijsvrouw van Mattijs Jan Goossens geassisteert metten selven haeren man ende verclaerde den geheelen inhouden der voorgaende scheijdinge ende deijlinge te aggreren ende te approberen als oft sij selven die hadde aengegaen ende gepasseert ende is ons schepenen ten dese gebleken sekere acte van aggregatie gedaen ende gepasseert bij Cornelie Christiaen Wouters huijsvrouw van Adriaen Adriaenssen Deckers voor notaris Paulus Rutten binnen Geertruijdenbergh

10.3.1689: compareerden voor mij Paulus Rutten openbaer notaris binnen Geertruijdenbergh Cornelia Cristiaen Wouters huijsvrouw van Adriaen Adriaen de Decker woonende alhier ter stede ende verclaeren te agreren, approberen ende ratificeren soodanigen contract van scheijdinge ende verdeelinge concernerende de erffgoederen van hare moeder Magrita Joosten Verboven als tussen haren vs man ende haer competerende susters opden 17 februari 1689 voor schepenen van Loenhout is verleden

Stuk 7: 7.7.1707

| 772-07-01 |

Personen:

extract vuijt sekere cavelinge, scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen wijlen Floris Severijns ende Cornelia Adriaenssen van der Lee. Voor schepenen van Esschen en Calmpthout verschenen Jan Floris Severijns - Joanna-Maria ende Elisabeth Floris Severijns, begijntiens op den hoeve tot Hooghstraeten, geassisteerd met Hendrick van Gilse van Baarle Hertoghs hunnen momboir, den selve Hendrick van Gilse noch als voogt ende Jan van der Lee als toesiender van Catharina Floris Severijns, minderjarige dochter, S/D van de naergelaeten erffgoederen soo van hunne ouders als van Severijn Floren ende Anna Adriaenssen hunne grootvader ende grootmoeder waeren mitsgaeders van Jenneken Adriaenssen hun voornoempde kinderen overmoeijtken was die in haer leven is geweest begijntien op de vs hoeve tot Hooghstraeten

Cavel A:

Dese cavel sal hebben seker huijs metten waegemaeckerswinckel ende hoff gelegen inde Nieuwstraet alhier tot Esschen

Item drij blocxkens lant gelegen tot Nispen inden blockacker

Item obligatie van 500 guldens die bij Geeraert Luijcx ende Adriaentien Janssen van Ostaijen sijne huijsvrou compareerde voor de schepenen van den dorpe van Loenhout opden 3/10./1675 bekent ende beleden hebben aen Jenneken Adriaenssen begijntien van Hooghstraeten

Item een obligatie van 500 guldens staende tot laste van Elisabeth Janssen van Wesel tot Cleijn Eijssel onder Meerle

Item een obligatie van 200 guldens die Peeter Goris Janssen tot Castel onder Baerle Nassauw bekent ende beleden heeft schuldich te sijn aen de vs Jenneken Adriaenssen

Dese cavel is ten dele gevallen Joanna-Maria Floris Severijns

Stuk 8: 07.07.1708

| 772-08-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Maeijken Marijnis Bevers weduwe wijlen Jan Naes Janssen ter eenre ende Cornelis Dirickx als momboir vande weeskinderen van den vs Jan Naes Janssen bijde vs Maeijken Bevers geprocreert sijnde ten getalle van drije met naeme Petrus out ontrent dertien jaeren, Elisabeth negen ende Adriaen acht jaeren ter andere, sijn gescheijden vanden sterffhuijse vanden vs Jan Naes Janssen

Ierste comparante heeft aengenomen haer vs drije kinderen te onderhouden etc…

Stuk 9: 17.09.1708

| 772-09-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Marie Anthonie van de Mierop weduwe wijlen Laureijs Jan Coninckx met Franchois van Oerle haeren tegenwoordigen man als haeren momboir ter eenre ende Jan Janssen Coninckx als momboir van tweeskint vanden vs Laureijs Jan Coninckx bij de vs Marie van de Mierop verweckt met naeme Laureijs Laureijssen Coninckx out ontrent de drije jaeren ter andere, S/D vanden sterffhuijse van vs Laureijs Jan Coninckx

Ierste comparante heeft aengenomen haer vs weeskinde te onderhouden etc…

Personen:

Sal daervoor o.m. hebben ende ontfanghen het geregte vijeftde paert inde erffcooppenninghen vande vercoghte erftgoederen vanden sterffhuijse van wijlen Jan Anthonis Coninckx ende Jenneken Cornelis Janssen des vs weeskinde vaederlijcken grootvaeder ende grootmoeder

Stuk 10: 10.02.1712

| 772-10-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Bartel Adriaen Bartholomeeussen in houwelijck hebbende de weduwe lestmael Aert Luijcas Anthonissen ter eenre ende Jan Luijcas Anthonissen als momboir ende Hendrick Cornelis Sebrechts als toesiender vande weeskinderen vanden vs Aert Luijcas Anthonissen verweckt bij Franchijntien Cornelis Sebrechts sijnde ten getalle van twee te weeten eenen sone ende eene dochter ter andere, S/D vanden sterffhuijse van vs Aert Luijcas Anthonissen

Personen:

Comparant van ierste seijde heeft aengenomen de twee weeskinderen te onderhouden etc…

Stuk 11: 10.04.1720

| 772-11-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Jacob Cornelissen Rombouts weduwnaer van wijlen Cornelia Wouter Rombouts ter eenre, Goris Sijmen Rombouts als momboir ende Cornelis Peeter Rombouts als toesiender vande drije onbejaerde kinderen vanden selven iersten comparant daer moeder aff was de vs Cornelia Wouter Rombouts met naeme Peeter, Willemijntien ende Margo Rombouts ter andere sijde, S/D sterffhuijse van vs Cornelia Wouter Rombouts

Personen:

Ierste comparant sal sijne drije kinderen onderhouden etc…

Ierste comparant sal o.m. hebben het gebruijck der vs weeskinderen erffgoederen gecomen vande sijde van hunne vs moeder bestaende in een parcheel lant gelegen opde molenacker alhier genaemt den strompdijck

Item parcheel lants gelegen op cleijn nederven bij 't meirstraetien

Item een weijde genaemt het claverweijken gelegen tot nederven achter de stede van Cornelis Hendrick Flips

Stuk 12: 26.10.1722

| 772-12-01 |

Personen:

voor schepenen quamen Cornelis Adriaenssen van Tijchelt - Jacob Adriaenssen van Tijchelt - Peeter Adriaenssen van Tijchelt - Cornelia Adriaenssen van Tijchelt met Joris van der Saecken haeren man ende momboir - Elisabeth Adriaenssen van Tijchelt met Adriaen Gijsbrecht Mattijssen haeren man ende momboir, ende Anna Adriaenssen van Tijchelt met Cornelis Gabriel Goris haeren man ende momboir, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen binnen desen dorpe van Loenhout gecomen van Adriaen Cornelis van Tijchelt ende Digna Jan Neefs hun ouders wijlen

Jacob Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-de woonhuijse met camere, stallinge, hove ende de helft vanden driessche, gelegen tot popendonck O des herestraet S de wederhelft van de vs driessche aen Anna Adriaen van Tijchelt W Jacob Adriaen van Tijchelt vs met het volgende ackerken N Cornelis

Item een derde paert int achterste ackerken sijnde het middelste derde paert W sijn selfs erve O oock sijn selfs sijnde de vs helft van den driessche S de vs Anna Adriaen van Tijchelt W ende N Cornelis Adriaen van Tijchelt

Anna Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-de schuere ende gronden vandien gestaen bij de huijsinge van den eersten cavel met de wederhelft van den dries O sheerenstraet S de erffgenaemen Michiel van Elsacker W haer selfs erve van t volgende achterste ackerken N Jacob van Tijchelt wederhelft van vs dries

Item een derde paert int achterste ackerken naest de Ssijde O haer selfs vs dries S de vs erffgenaemen Michiel van Elsacker W Cornelis van Tijchelt N Jacob van Tijchelt met de eerste cavel

Item een parcheel lants op aertsacker O de wegh S erffgenaemen Michiel van Elsacker W Jan Verboven N Arnout Cornelis Arnouts

Cornelis Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-het torffhuijs, gronde van dien ende het vs ackerken bij de vs huijsinge gestaen O sheerenstraet S Jacob van Tijchelt met de eerste cavel W sijn selfs met sijn paert int achterste ackerken N Arnout Cornelis Arnouts

Item het derde paert int achterste ackerken naest de Nsijde O sijn selfs S Jacob van Tijchelt met de eerste cavel W sijn selfs volgende heijvelt N Arnout Cornelis Arnouts

Item een heijvelt aent vs leste parcheel aengelegen O vs achterste ackerken ende Arnout Cornelis Arnouts S erffgenaemen Michiel van Elsacker W het heijvelt van Cornelis Jacob de Kuijper N Arnout Cornelis Arnouts

Peeter Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-een parcheel lants genaemt maeij peer Jans streep tot popendonck O sheerenstraet S ende W Cornelia Adriaen van Tijchelt ende N Jan Hollander cum suis

Item eenen bemde den duijvenschoot tot popendonck O de beke S Dillis Jacob Franquen ende Arnout Cornelis Arnouts W Jan de Clerck ende Dillis Franquen N erffgenaemen Michiel van Elsacker

Item parcheel lant tot popendonck genaemt peer goris O sheerenstraet S ende N erffgenaemen Jean-francois van Elsacker W de hesschotse vellekens

Elisabeth Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-eene weijde tot popendonck O Cornelia van Tijchelt vs ende Jan Hollander cum suis S Dillis Jacob Franquen W erffgenaemen Jean Francois van Elsacker N erffgenaemen Jacob Peeter Jans

Item een parcheel lants genaemt den tolbergh ende het heijvelt daeraen gelegen O sheeren vrunte S erffgenaemen Jan Adriaen Weerts W mevrouwe van Loenhout N het scheijden van Sundert

Cornelia Adriaen van Tijchelt is bevallen:

-eene hooijmade opt schoubos O erffgenaemen Jean Francois van Elsacker S Arnout Cornelis Arnouts W erffgenaemen Peeter Joris Koecken N erffgenaemen Jacob Peeter Jans

Item parcheel lants genaemt den achtersten streep O Peeter van Tijchelt S Arnout Cornelis Arnouts W Elisabeth Adriaen van Tijchelt N erffgenaemen Jan Hollanders cum suis

Item parcheel lants genaemt den voorsten streep O sheeren straet S Jan Hollanders cum suis W Arnout Cornelis Arnouts N Peeter van Tijchelt

Stuk 13: 1722

| 772-13-01 |

Personen:

betreft een schrijven aan burgemeester en schepenen van Lier, met in marge twee teksten bijgeschreven, en bijgevoegd een los document waarbij Catharina Lens weduwe wijlen Cornelis Sijmon Rombouts vs burgemeester en schepenen supplieert tot accoord met Joris Simon Rombouts en Joos Jan Cornelissen

Personen:

Op het los document verklaren de ondertekenaars met mekaar 'verraccordeert' te zijn en tekenen met handmerck: Catarina Leens - Naenten Sijmon Rombouts - Goeris Sijmon Rombouts - Joes Jan Cornelis

Stuk 14: 08.11.1724

| 772-14-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Flip Jacob Flipsen weduwnaer wijlen Pieternelle Corn Capiteijns ter eenre ende Jan Corn Capiteijns als momboir ende Michiel Jacob Flipsen als toesiender vande twee weeskinderen van vs Pieternelle daer vader aff is de vs Flip Jacob Flipsen met naeme Cornelis oudt sijnde ontrent elf jaeren ende Cornelia oudt sijnde ontrent de twee jaeren, sijn veraccordeert over de staet ende inventaris ende alimentatie der vs weeskinderen

Ierste comparant sal gehouden sijn sijne twee weeskinderen te onderhouden etc

Stuk 15: 10.03.1765

| 772-15-01 |

Personen:

verdeling tussen Aldegunda van Gestel cum marito Erasmus Kerstens - Cornelia van Gestel cum marito Laureijs Huijskens - Christina van Gestel cum marito Jan Geijsels - Lambrecht van Gestel - Wouter Cornelis Ooms nomine uxoris ende twee minderjaerige kinderen van wijlen Jan Van Gestel, alle als erffgenaemen van Anthoni van Gestel ende Jacomina Kenis van de penninghen geprovonieert van de stede ende gronden van erven