Scheidingen en delingen nr. 771 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 771

Stuk 1: 12.03.1630

| 771-01-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Heijlken Aerdt Adriaen Aerts weche wijlen Jan Jan Neefs met Jan Meus Francken haeren tegenwoordigen man ter eenre ende Cornelis Jan Neefs als momboir ende Jan Cornelis Goris als toesiende vande drije weeskinderen des vs Jan Jan Neefs wijlen genaemt Aerdt, Jan ende Cornelis ter andere sijde sijn geaccordeert vande sterffhuijse ende achtergelatene goederen vander weeskinderen vs vader

Heijlen des weeskinderen moeder met Jan Meussen sullen hebben alle de meubele ende haeffelijcke goederen, bestialen, incomende schulden, actien ende crediten wel verstaende dat hierinnen nijet is begrepen het sterffhuijs van wijlen Jan Neefs der kinderen grootvader mits betalende alle wettelijcke schulden staende tot last vanden sterffhuijse ende de kinderen daarbij costelloos ... behoudelijck dat de vs momboirs vande weeskinderen tot hueren last nemen ende beloven des kinderen moeder en hueren man aff te dragen ende te ontlasten van alsulcke obligatie off schepene geloefte van 50 guldens metten intereste van dijen van eenen verschenen ende den loopenden jaere die Adriaen Peeters van Aken als momboir vande weeskinderen van Adriaen Laureijs van Aken is competerende ende is der vs kinderen moeder met Jan Meus Francken gehouden de vs drije kinderen ... te houden van ete ende dranck, cleede ende reeden, sieck ende gesont ter tijt toe dat het joncxte kind sal out geworden sijn 16 jaeren

Stuk 2: 07.12.1630

| 771-02-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Jan Aerdts der Weuwen als momboir ende Adriaen Vermeren als toesiender vande twee weeskinderen van Lambrecht Broomans genaemt Peeter ende Adriaen ende Cornelis Lambrecht Broomans voor hem selven (inde marge bijgevoegd: daer moeder aff was Catelijn Vermeren) ter eenre ende Adriaen Wouters als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Margriet Adriaens Vermeren ter andere, hebben bij lotinghe gescheijden ende gedeijlt hunlieden (goederen) achtergelaten ende aenbestorven van wijlen Adriaen Vermeren hueren grootvader ende grootmoeder wijlen

Ierst sijn de kinderen van Adriaen Wouters bevallen:

den leegen driese metten boomgaert ende het lant daeraen gelegen ter beke O sheeren strate of heijlaer S ende W aen Adriaen Adriaens Vermeren erve N Mattijs Goossens erve

Item het leech heijvelt opt hesselinck mette bomen ende grachten vuijtgenomen de halve gracht aen de Nsijde daervan de helft toecomt de kinderen van Cornelis Jan Peeter Martens erffgenaemen O Jan Peeter Huijben erffgenaemen heijvelt S Adriaen Vermeren erve W ende N Jan Peeter Martens erve

Item de helft vanden acker opte hesselinck op slangen O Lambrecht Broomans kinderen erve S Adriaen Adriaens Vermeren erve W ende N Jan Peeter Martens erve dit alles mette grachten rontomme ende noch een eijnde grachten mette hegge over dandere sijde van het straeken comende teijnde aen Jan Cornelis Peeter Martens hoff

Item de helft van een parcheel lants genaemt boetshoff gelegen ter beke achter Adriaens Vermeren erffgenaemen stede O Jan Vuijst erffgenaemen erve S ende W Lambrecht Broomans kinderen erve N Adriaen Adriaens Vermeren erve

Item de achterste helft van dlant opte hesschot acker genaemt het hooch buijnder O Lambrecht Broomans kinderen erve wesende dander helft S Mattijs Goossens erve W Jan Cornelis Peeter Martens erve N Adriaen Vermeren erve

Item de helft van een halff buijnder heijmaden opt molenbos O de beke S Adriaens Vermeren heijmade wesende de andere helft W de kinderen van Goris Gabriels weijde N Adriaens de Haen erffgenaemen heijmade

Item het vierendeel vanden laren bemt achter het molenbos vuijtgenomen dat Lisken Cornelis Peeter Martens het tienstegedeel vuijtten geheelen bemt heeft O de beke S Adriens Vermeren gedeel vanden selven bemt W het molenbos N Lambrecht Broomans kinderen erve wesende de helft vanden selven bemt

Item het vierendeel van een ackerken genaemt den vogelsanck gelegen tot popendonck achter de acker daervan de helft toecomt de kinderen Lambrecht Broomans ende het vierendeel Arnaut Cornelis Arnauts

Item een heijmade opte blaeckt O Jans van Dale erve S Lambrecht Broomans kinderen heijmade W den engeler N clooster van St. Michiels heijmade

met last aen Cornelis Heijnricx de Suut van hoochstraten erffgenaemen ende aen Cornelis Schoenmakers tot Bracht

De kinderen van Lambrecht Broomans daer moeder aff was Catelijn Vermeren sijn bevallen:

Ierts den achtersten driese achter het huijs vanden erffgenaemen Adriaens Vermeren ter beke O Adriaen Wouters kinderen erve S Jan Vuijst erffgenaemen erve W Mattijs Goossens erve N Adriaen Adriaens Vermeren erve

Item een parcheelken lants achter het leech buijnder op hesschot acker O Jan Cornelis Peeter Martens erve S Peeters van Aerde kinderen erve W Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve N de ackerstrate

Item een weijde genaemt t'hulsdonck O de ackerstrate ende beeckse acker S Jan Vuijst erffgenaemen W Jan Peeters Bode erve N Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve

Item de achterste weijde opten hesselinck op slangen O ende W Jan Cornelis Peeter Martens erve S Adriaen Wouters kinderen erve N Lambrecht Janssens erve

Stuk 3: 04.03.1630

| 771-03-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Adriaen ende Cornelis Arnouts van Ostaeijen voor hen selven, Dingne Arnouts van Ostaeijen met Jacob Adriaen Teus hueren man ende momboir, Cornelis Antonis Goris als momboir ende Peeter van Bavel als toesiende vande twee weeskinderen Arnouts van Ostaeijen genaemt Peeter ende Tanneken, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen hueren vader Arnouts van Ostaeijen wijlen

Personen:

Ierst soo is te wetene dat dese comparanten nu onlancx geleden hebben vuijtgecocht Maijke Arnouts van Ostaeijen huere suster met Jan Jacobs hueren man ende momboir

Tanneken Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

-het woonhuijs mette erve, driese ende boomgaert te sneppel O ende S de gemeijn rijt W Cornelis ende Adriaen Arnouts van Ostaeijen erve

Cornelis Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

-de schuere staende bij de vs huijse met een loopensaets erve O de erve vanden woonhuijse vs S de strate W Peeters van Aken erffgenaemen erve N Adriaen ende Peeter Arnouts van Ostaeijen erve

Item het bemdeken gelegen overstrate op het beecxken O sijn moeders erve S Michiel Jans van Elsacker erve W de beke N Michiel Jordaens ende Lenaerdt Putcuijps bemt

Adriaen Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

-de helft van een percheel lants met hoff vande vs huijse gelegen aende Osijde daeraff de andere helft bij dese deijling toebehoort Peeter Arnouts van Ostaeijen O Tanneken Arnouts van Ostaeijen erve S Cornelis Arnouts van Ostaeijen erve W dander helft N Michiel Jans van Elsacker erve genaemt sluijters lant

Item een weijde genaemt het buijsvelt gelegen tot sneppel O Jan Lenaerdts wedue S het mechels goet toecoemende d'erffgenaemen meester Charles vander Meren W sijns moeders heijvelt N sijns moeders buijsvelt erve

Item de helft vanden acker inde mosvoorden O Jacob Adriaen Teus erve S Peeter Jan Bode erffgenaemen erve W de kevelerstrate N dander helft toebehorende Peeter Arnouts van ostaeijen

Item een heijvelt gelegen achter Claes van Dale stede O de strate S Adriaen Wouters stede W Tuen Wackers heijvelt

Peeter Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

de helft van het lant inden vs hoff daer het huijs ende schuere staet O dander helft toebehorende Adriaen Arnouts van Ostaeijen S Cornelis Arnouts van Ostaijen erve W Peeters van Aken erffgenaemen erve N sluijters lant

Item een weijde genaemt den hanschoot O sneppel heijken S Jan Lenaerts erffgenaemen erve W de beke N Antonis vander Buijten erve

Item de helft van een percheel lants inde mosvoorden aende Nsijde O sijns moeders bemdekens S de andere helft van selven acker W de kevelerstrate N sijns moeders ende Wouter Peters Ren erve

Lisken Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

de helft van een veertelsaet lants te wetene aen de Ssijde inden hoff bij Jan Neefs genaemt haeckx hoff O Matijs Gerardt Luijcx erve S sijns moeders erve W de ackerstrate N de andere helft

Item een bemdeken inde mosvoorden genaemt lang bemdeken O de beke S haer moeders halven bemt W haer moeders ende dorenacker N de clootkens toecomende Jan Kersten Vorsselmans ende withagens bemt met Matijs Gerardt Luijcx erve

Item een bemdeken inde mosvoorden O de ackerstrate S Peeter Jans Bode erffgenaemen erve W Adriaen Arnouts van Ostaeijen erve N haers moeder

Dingne Arnouts van Ostaeijen is bevallen:

de helft van een veertelsaet lants aende Nsijde inden hoff bij Jan Neefs genaemt haeckx hoff O de ackerstrate ende Matijs Gerardt Luijcx erve S Lisken Arnouts van Ostaeijen erve W de strate bij Jan Neefs N Jan Neefs erffgenaemen erve

Item drie vierendeelen buijnders heijmade opt hoochbos O Jan Heijnrick de Crom heijmade S Marten Jan Duerens ende Peeters van Breda erffgenaemen heijmade W de beke N Jan Antonis Tijs huijsvrou heijmade

Navolgend bijgeschreven:

1. Mitsdijn dat aende huijse reparatie ende oncosten gedaen moeten worden ende de weeskind onproffijtelijck waeren soo hebben de momboirs van Tanneken met consent van schouteth ende schepene gemangelt tegens Adriaen Arnouts van Ostaeijen cavele om cavele ende dat tot des anders behoeff gerenuncieert met conditie dat Tanneken voor haer moeders deel sal mogen wonen inden buer of bij Adriaen soo lang als sij ongesont is. Actum 4.3.1630

Personen:

2. Wij schepenen maken condt dat voor ons quam Adriaen Govaerts wonende tot Bracht kennende ende lijdende ... (verkocht te hebben?) Cornelis Adriaen Verboven ende Tanneken Huijbrechts sijne huijsvrou ende hueren nacomelingen een half buijnder heijmade alhier tot Loenhout opt schoubos rijbaer tegens Jan Lippens half buijnder O Josijne Adriaen Verboven S Michiel Jans van Elsacker heijmade W Cornelis Arnouts erffgenaemen heijmade N Peeter Janssen heijmade. Actum 4.3.1630

Personen:

3. Claes Jan Claessen heeft opgedragen de helft vanden acker gecomen van Jacob Verkaert ende is Jan van Ditvoord daerinne gelost naede volle deijlinge. Actum 4.3.1630

Personen:

4. Lenaerdt Jan Lenaerts heeft opgedragen een parcheel lants te sneppel O de wedue Jan Henrick Luijcx erve S sheeren strate W Peeters van Aken kinderen erve ende Antonis Wackers los ende vrij vuijtgenoemen den heeren chijns, gelijck hij dat gecocht heeft vande kinderen van Jan Lenaert Luijcx ende van Anthonis van Aken als gevest opten 2.3.1630

Stuk 4

| 771-04-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Adriaen Verheijen man ende momboir van Lisken Adriaens de Haen, Antonis Broumeel als momoir vande weeskinderen van Jacob Broumeel daer moeder aff was Maeijken Adriaens de Haen ende Peeter Geerdts vander Buijten als momboir ende de vs Adriaen Verheijen als toesiender vande weeskinderen van Heijnrick Heijnrickx vander Buijten daer moeder aff was Paulijne Adriaens de Haen ter eenre, ende Michiel Jans van Elsacker voor hem selven mede oock als momboir vande weeskinderen van Jan Heijnricx de Crom daer moeder aff was Margriete Jans van Elsacker met vs Jan Heijnricx als vader vande selve kinderen ter andere; hebben gepaert, gescheijden ende gedeijlt eene stede met huijse, lande, driese, weijde, heijde ende alle huere toebehoorten gelegen alhier tot Loenhout inde berenstrate de vs comparanten ter eenre ende ter andere sijde elck voor deene helft toecomende bij versterve van hueren ouders

Adriaen Verheijen inden name van sijn huijsvrou ende de momboirs vande vs weeskinderen van Jacob Broumeel ende van Heijnrick Heijnrickx vander Buijten sijn bevallen:

-de binnenstede metten vervallen huijse daerop staende ende een weijde daerachteraen gelegen O sheeren strate S Jaspars de Hase erve W de wedue ende kinderen Lenaert (doorstreept) Cornelis Lenaerts erve N de selve kinderen erve

Item een bemdeken gelegen over het beeckxen (vuijtgenomen een stukske toecoemende de kinderen Jan Michielssen) O de beke S de kinderen Jan Michielssen erve W Lenaerdt Mattijssen heijvelt N Cornelis Lenaerdts ende Jan Gillis Luijcx kinderen erve

Michiel Jans van Elsacker soo voor hem selven ende als momboir van Margriete sijns susters kinderen daer vader aff is Jan Heijnricx de Crom die hier mede present is sijn voor de tweede helft van selve stede bevallen:

-een parcheel lants N ende O Jaspars de Hase erve S Lenaerdts Mattijssen erve N Jan Lippens erve

Item een parcheel lants genoemt het heijlant O Jan Lippens erve S ende W Lenaerdt Matijssen erve N Jaspars de Hase erve

Item twee weijkens daer het beecxken tusschen beijde loopt O huer andere erve S ende W Lenaerdt Mathijssen erve N de kinderen Adriaen de Haen ende Jaspars de Hase erve

Item een parcheel lants int hencxktblock

Item twee veldekens daeraen gelegen genaemt het wolffs velt met een bemdeken daerteijnde O Adriaen Teus kinderen heijblock S Jan Lippens kinderen erve W t'hasenblock toecomende Willem Adriaens van Ostaeijen N Mathijs Goosens ende Adriaen Teus kinderen erve

Stuk 5: 29.01.1631

| 771-05-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Margriet Michiels van Elsacker met Heijnrick Geerdts vander Buijten hueren man ende momboir, Elisabeth Michiels van Elsacker met Jan Christiaen Vorsselmans hueren man ende momboir Maeijken Michiels van Elsacker met Peeter Jan Nijs hueren man ende momboir ende Michiel Jans van Elsacker als momboir van Magdalena Michiels van Elsacker; hebben gescheijden de erffelijcke goederen hun toecomende bij versterven van Michiel Michielssen van Elsacker hueren vader ende Barbara Beijerssen huere moeder wijlen

Ierst is te wetene dat de cavelinge is gedaen inden jaere 1629

Margriet Michiels van Elsacker is bevallen:

-het woonhuijs, brouhuijs ende schuere, metten driese, hove ende erve gelegen alhier tot Loenhout te Neervenne S ende W de strate O Wouter Jan Wouters erve N Cornelia meester Jan Hegge erve

Item drije quartier van een loopensaet lants gelegen achter Christiaen Matijs Raets stede te Neervenne genaemt den dries O Christiaen Raets kinderen erve S de erve vande wedue van meester Peeter Beijerssen W Jans van Dale ende de vs wedue erve N Maximiliana Beijerssen erffgenaemen erve

Item de helft van een parcheel lants in steechde daeraff Jan van Dale dander helft heeft O Peeters van Staeijen erve S Jans van Dale erve W Antonis Princen erve N Jan Nijs kinderen erve

Item de helft van een parcheel lants achter Jans van Dale stede daervan selve Jans van Dale dander helft heeft O Nijs de Bie erve S Peeter Jan Engelen erve W ende N Jans van Dale erve

Item het derdendeel vande heijde onder den dorpe van Wustwesel

Elisabeth Michiels van Elsacker is bevallen:

-het woonhuijs metten driese ende erve te sneppel genaemt kindermakers stede O sneppel heijken S meester Laureijs Reijns secretaris tot Wustwesel was kinderen erve W de beke N clooster van St. Michiels erve

Item de helft van een parcheel lants opte buijteler acker daeraff hij de andere helft alnu oick heeft vercregen bij koope van Michiel Jans van Elsacker O ende S clooster van St. Michiels erve W ende N Antonis vander Buijten erve

Item helft van 36 roeden lants daerbij gelegen daervan hij de andere helft alnu oock bij koope heeft vercregen van Michiel Jans van Elsacker O den wech S de heijde toecoemende Catelijn van Elsacker W clooster van St. Michiels erve N sijn selffs erve

Item de weijden, bos ende heijde genaemt de clootkens te sneppel achter den dorenacker O Matijs Luijcx erve S het straetken van Jacob Adriaen Teus W de dorenacker N Huijbrecht Jan Huijbs bemt

Item helft vanden perbemt welcken halven bemt sij alnu verkocht heeft aen Matijs Goosens O de beke W Jaspars de Hase erve S Gabriel de Smits erve N dander helft

Item de heijde ende moer alhier onder Loenhout

Maijken Michiels van Elsacker is bevallen:

-een parcheel lants opte meulenacker O Maximiliana Beijerssen erffgenaemen erve S Cornelia meester Jan hegge erve W Jan Jan Nijs ende Christiaen Raets erve N Michiel Jordaens erve

Item weijde tot nedervenne gelegen bij des heeren Van den Wijngaerde hoeve W des heeren Van den Wijngaerde erve O, S ende N Christiaen Matijs Raets erve

Item vierendeel buijnders heijmaden opte blaeckt O Laureijs Wouter Rombouts ende Peeter Geerdts vander Buijten erve S Jan Gijsbrecht Niclaessen van Bracht kinderen heijmade W den Robrecht N Rombout Wouter Rombouts heijmade

Item een bemdeken achter Peeter Imbrechts erffgenaemen stede te neervenne O Antonis Peeter Denis S Christiaen Raets weijde W Jan Jan Nijs van Tijchelt erve N des heeren Van den Wijngaerde weijde

Item weijde achter de wedue ende kinderen van Cornelis Philips stede te neervenne O derselve kinderen van Cornelis Philips erve S Jan Ditvoorts erve W de blaeckt N Laureijs Wouter Rombouts weijde

Item derdedeel vande heijde ende moer onder den dorpe van Wustwesel

Magdalena Michiels van Elsacker is bevallen:

-de twee derdedeelen van het schalienhuijs mette twee derdedeelen vanden hove gelegen inde plaetse ende waaervan de kinderen ende erffgenaemen wijlen Jan Michielssen van Elsacker het ander derdedeel toecomt

Item vijff vierendeelen buijnders heijmaden opt hoochbos O Jan Lenaerdt Mens erffgenaemen S huffel heijken W Ditvoorts heijmade N de beke

Item een parcheel lants genaemt t'hasselt int steechd O Heijnrickx de Mulder ende vrou Jordaens erve S meester Laureijs Reijns wedue ende kinderen erve W Wouter Antonis Rombouts erve N Jan Antonis Wouters vande Venne weeskints ende Christiaen Matijs Raets erve

Item een parcheel lants opte meulenacker genaemt de stap S Michiel Jordaens erve W Jans van Dale ende Christiaen Raets erve N Geertruijdt Lucas Maes erve

Item het derdedeel vande heijde ende moer onder den dorpe van Wustwesel

Stuk 6: 12.03.1632

| 771-06-01 |

Personen:

voor schepen in Loenhout quamen Jan Antonis Wackers - Engel Antonis Wackers wedue ende beiaert sijnde met een momboir haer metten rechte gegeven - Maeijken Antonis Wackers met Cornelis Cornelis Tuens hueren man ende momboir - Adriaen Cornelis als momboir ende Adriaen Wouters als toesiender vande twee weeskinderen van wijlen Cornelis Antonis Wackers ende Adriaen Peeters van Aken als momboir van Catelijn Antonis Wackers deselve Catelijn out sijnde 20 ofte 21 jaeren; hebben gescheijden ende gedeijlt er erffelijcke ende onroerende goederen van hueren vader ende moeder wijlen

Personen:

Maeijken Antonis Wackers is bevallen:

-het huijs metten dries ende lande genaemt de groote stede gelegen te sneppel N de strate O de beke S Niclaes van Dale erve W clooster van St. Michiels ende haer selffs erve

Item hoffstede genaemt swierens steken oock te sneppele O heeren van Loenhout heijvelt S Jan Heijnricx de Crom kinderen erve genaemt Jan Saeldien steken W de leemstraat N Jan Ooms erve genaemt d'middelaer

Jan Antonis Wackers is bevallen:

-de schuere staende bij het woonhuijs tot sneppel met een stuck vanden driese ende lande daerachteraen komende voor aan de strate N, O ende S den dries ende erve van Marie Antonis Wackers met Cornelis Cornelis Tuens hueren man gelijck dat affgepaert is

Item de helft vanden bemt aende donckervoort ende daertoe noch dander helft vande selven bemt die de comparanten vader in beleeninge heeft vercregen van Jan sone van den jongen Jan Huijbrechts Bode O ende S de beke W Matteus Peeter Nuijts erve N clooster van St. Michiels erve

Item helft van een steken tot sneppel genaemt hannen swaens steken daeraff de andere helft toecomt de weeskinderen van Cornelis Antonis Wackers O de kinderen van Jan Lenaerdt Luijcx erve S clooster van St. Michiels erve W andere helft van selve steken N sneppel heijken

De weeskinderen van Cornelis Antonis Wackers sijn bevallen:

-het woonhuijs daer deser kinderen vader ende moeder lest gewoont hebben ende vuijtgestorven sijn met binnenhoff, driese, lande, die men noemde de cleijn stede oock tot sneppel gelegen comende voor aende strate N ende O Adriaens van Aken tevoren Peeters

Item weijde over de beke aldaer tot sneppel O de beke S Niclaes van Dale erve W ende N Maeijken Antonis Wackers ende Cornelis Cornelis Tuens huer mans erve

Item helft van een steken tot sneppele genaemt hannen swaens steken daeraff de ander helft toebehoort Jan Antonis Wackers O de andere helft S clooster van St. Michiels erve W Jan Engelen kinderen heijvelt N sneppel heijken

Catelijn Antonis Wackers is bevallen:

-een steken tot sneppel over dander sijde vande strate van het woonhuijs met een weijde daerachter S de strate W de rijt oft beecxken N Wouter Jan Wouters erve O Jan ende Antonis Peeters van Aken erve

Item een parcheel lants op buijteler acker genaemt kretenburch O Wouter Peeters Ren erve S clooster van St. Michiels W Antonis Verbuijten erve N Jan Engelen kinderen heijvelt

Item vierendeel buijnders heijmaden opt hoochbos

Item heijvelt aen het ruijnkens

Engel Antonis Wackers is bevallen:

-een stede genaemt kuijpers oock gelegen tot sneppel N de strate S Antonis Peeters van Aken erve W Wouter Jan Wouters ende Jan Jacobs erve

Item stuck lants inden ouden hoff aen sneppel heijken O Jan Antonis Wackers erve S clooster van St. Michiels erve W sneppel heijken N Adriaen Peeters van Aken ende Jan Antonis Wackers erve

Item half buijnder heijmaden opte blaeckt

Item de heijde op hoenderen blijft gemeijn ende ongedeijlt

Stuk 7

| 771-07-01 |

(betreft een los stuk, behoort blijkbaar tot stuk 8 hiernavolgend, waarvan het mogelijk een vervolg is, maar is in dossier 771 voor dit stuk geklasseerd. Het stuk is niet gedateerd en heeft geen inleiding)

Personen:

Jan Peeter Joris:

De helft van een half buijnder inden grooten hoff achter het huijs daervan Peeter Peeter Joris dandere helft heeft O Gabriel Peeter Joris heijblock S Cornelis Jan Kerstens erve W sheeren strate N Peeter Peeter Joris erve

Item een vierendeel buijnders heijmade opt molenbos O dongens erve S Cornelis Jan Neefs W huffel heijken N Cornelis Jan Kerstens erve

Item een half bosken daervan Peeter Peeter Joris dander helft heeft aende laren genaemt de duepens O Wouter Vergullen S Josijn Verboven erve

Personen:

Gabriel Peeter Joris:

Een gedeeltken inden bemthoff ende driese met weijde daerachter O ende S Jan Kerstens W ende N Maeijken Peeter Joris erve

Item een vierendeel van het ackerken bij het meubos daervan Maeijken Pr Joris het ander vierendeel heeft ende Cornelis Jan Kerstens de helft O Maeijken Peeter Joris S Peeter Janssen W ende N Cornelis Jan Kerstens

Item bos opt schoubos O de kinderen Peeter Joris heijvelt S Peeter Janssen W Adriaen Lemmers N Adriaen Peeter Jans

Personen:

Maijken met Huijb Jan Nijs

de erve daer de schuere op staet ende daerachteraen gelegen met weijde O ende N Cornelis Jan Kerstens S Gabriel Peeter Joris W de strate

Item het vierendeel int ackerken bij het meubos O het meubos S Peeter Jans W Gabriel N Cornelis Jan Kerstens

Item de helft van het vs bos gecomen van Niclaes van Dale daervan Huijbrecht Peeter Joris dander helft heeft O Peeter Jans S dander helft W de beke N Jan van Culenverelt ?

Personen:

Peeter Peeter Joris:

Een gedeel achter inden grooten hoff O Gabriel Peeter Joris heijblock S Jan Peeter Joris W de strate N Gabriel Peeter Joris

Vierendeel buijnders opt molenbos O dongens erve S Jan Peeter Joris W huffel heijken N Cornelis Jan Kerstens erve

Item een half schaerbosken

Personen:

Gijsbrecht Peeter Joris:

De voorste helft van een weijde over de strate O de strate S Adriaen Peeter Jans W dander helft N sijn selffs andere erve

Dachterste helft van het middelsten heijblock S de andere helft toecomende Cornelis Jan Cornelis W ende O Cornelis Jan Kerstens N Michiel van Elsacker

Het voorste gedeel int lanck heijblock O de strate S sijn andere erve W dander erve block toecomende Cornelis Jan Kerstens N Michiel van Elsacker

Personen:

Cornelis Joris Peeter Joris sone:

De helft van een half buijnder op aerts acker daerbij Kersten Peeter Joris dander helft heeft O de kerk S Peeter Peeter Joris W Adriaen Bernaerts N Heijndrick vander Buijten kinderen ende Willem Ostaeijens erve

Item een parcheel heijmade opt schoubos O Nuijt Cornelis Arnouts S Cornelis Rommens W het beecxken N Adriaen Jan De(c)kers heijmade

Personen:

Kersten Peeter Joris:

De helft van een half buijnder lant op aerts acker O de kerck S Cornelis Jan Kerstens W Adriaen Bernaerts kinderen N Cornelis Joris Peeter Joris

Item een heijmade inden werrelt? O Peeter Jans S Jan van Dale W de beke N Cornelis Jan Peter Martens kinderen

Ontrent 1 loopensaet heijmaden opt schoubos genaemt het bulcxken O het beecxken S ... ter eijck W Jan Cornelis Arnauts N Adriaen Cornelis De(c)kers

Stuk 8: 10.10.1632

| 771-08-01 |

Personen:

de erffgenaemen van wijlen Peeter Joris Christiaensen ter eenre ende Cornelis Jan Kerstens als man ende momboir van Catharina Joris Jacobs ter andere sijde bekenden wel ende deugdelijck tevreden te sijn met de cavelinge bij hun gedaen soo hiernaer volgt:

Cornelis Jan Kerstens als man ende momboir van Catharina Joris Jacobs sal behouden:

-het huijs met het landt gelegen tot popendonck O des heeren van Loenhout erve S des vs erffgenaemen erve W sheeren strate N des vs erffgenaemen erve

Item noch het weijken geheeten den aert gelegen aen heemsdijck O Adriaen Vermeren erve S Peeter van Aerde erve W Adriaen Janssen erve N de ackerstraet

Item de voorste helft vanden grooten lentenhoff achter het woonhuijs ende de weijde daerteijnde aen gelegen O ende N Peeter Joris kinderen erve S Peeter Jans W sheeren strate

Item een ackerken geheeten het hooch stuck gelegen aen het meubos O ende S des vs erffgenaemen erve W idem N sheeren cruijs huesel

Item het achterste gedeelte van een ackerken in het lanck heijblock gelegen O ende W vs erffgenaemen erve S des vs Cornelis andere erve N Michiel Jans van Elsacker erve

Item het voorste gedeel in het lant genaemt middelste heijblock O des vs Cornelis andere erve S Peeter Janssen erve W des vs Cornelis erve N des vs erffgenaemen ende Peeter Jans erve

Item het achterste gedeelt inde weijde gelegen over de straet O vs erffgenaemen erve S Andries Peeter Jans erve N vs Cornelis erve

Item gerechte helft van het lant gelegen opde aertsche acker neffens Peeter Jans erve S ende W Adriaen Lenaerts kinderen erve N vs erffgenaemen erve wesende de andere helft O Adriaen Janssen Koeck erve

Item de helft van een buijnder hooijmaden gelegen opt molenbosch O Sr. Cornelis van Dongen erve S vs erffgenaemen erve W huffeleer heijken N Cornelis van Aerde erve van Brecht

Item het voorste gedeel in het achterste heijvelt

Personen:

(Nota: Na dit gedeelte werd in persoon getekend door Cornelis Jan Kerstens, en door Huijbrecht Jan Nijs als man ende momboir van Maria Peeter Joris, verder worden met een 'hantmerck' vermeld: Joris Christiaen Peeter of Christiaen Peeter Joris - Adriaen Jans Verboven als momboir van Christiaen Peeter Joris - Cornelis Adriaen Geeraert Wouters als toesiender van het weeskint wijlen Joris Peeter Joris - Jan Peeter Joris - Gabriel Peeter Joris - Peeter Peeter Joris - Gijsbrecht Peeter Joris

De tekst gaat als volgt verder):

Jan Peeter Joris - Gabriel Peeter Joris - Peeter Peeter Joris - Maeijken Peeter Joris met Huijbrecht Jan Nijs hueren man ende momboir - Jan Peeter Joris als momboir vande weeskinde van Joris Peeter Joris ende Adriaen Verboven als momboir van Kerstiaen Peeter Joris ende Gijsbrecht Peeter Joris:

-de schuere met erve metten weijde daerachteraen gelegen O ende S Cornelis Jan Kerstens W sheeren strate

Item de achterste helft van het meubos daervan vs Cornelis de andere helft heeft O het meubos S Peeter Jans erve W de andere helft N vs Cornelis erve

Item de achterste helft vanden grooten lentenhoff achter het woonhuijs O ende N Gabriel Peeter Joris erve W sheeren strate S Cornelis Jan Kerstens erve wesende de andere helft

Item het voorste gedeel van een weijde overstrate ende comende aende strate O ende S Adriaen Peeter Jans erve W Cornelis gedeel N Peeter Joris kinderen andere erve

Item het achterste gedeel van een parcheel erve genaemt het middelste heijvelt O Cornelis gedeel W ende S desselfs erve N Michiel van Elsackers erve

Item de voorste helft van een parcheel lants op aerts acker O Adriaen Janssen Koeck S de andere helft W Adriaen Lenaerts kinderen erve N Willem Adriaen van Ostaeijen erve

Item een half buijnder hoijmaden gelegen opt molenbos O vrou Dongens efgenamen S Cornelis Jan Neefs W huffeler heijken N de andere helft

Item de voorste helft van het lanck heijblock

Item het achterste gedeel int achterste heijvelt

Item daerbij blijft ongedeijlt een heijvelt opte laren

Stuk 9: s.d.

| 771-09-01 |

Personen:

voor schepen van Loenhout quamen Jacob Adriaen Teus - Bastiaen Adriaen Teus - Jenneken Adriaen Teus met Peeter van Dale hueren man ende momboir - Neelken Adriaen Teus met Jan Aerdt Francken hueren man ende momboir - Jacob Adriaen Teus als momboir ende Jan Aerdt Francken als toesiender van Matteus Adriaen Teus oud sijnde 18 jaren alhier mede present; hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen achtergelaten bij der comparanten vader ende moeder

Matteus Adriaen Teus is bevallen:

-het woonhuijs gestaen tot Loenhout inde berenstrate metten halven lentenhoff naest de huijse wel verstaende dat aen dese helft is verbonden den moeshoff ende den garsdries

Item een parcheel lants genaemt het achterste hencxktblock O Bastiaen Adriaen Teus erve S Michiel Jans van Elsacker erve W Mattijs Goossens heijvelt N Jaspars de Hase heijvelt

Item een weijde of velt genaemt het achterste leechvelt O Bastiaen Adriaen Teus erve S ende W Adriaen Wouters erve N sijn selfs erve

Item het vierdepart van een parcheel lants genaemt elsackers gelegen naest Adriaen Wouters erve

Met last o.m. aan Michiel Jans van Elsacker

Bastiaen Adriaen Teus is bevallen:

-de acherste helft vanden lentenhoff

Item een parcheel lants genaemt het voorste hencxtblock metten straetken en heijvelt O sheeren strate S Claes Jan Claessen ende Claes Segers erve W Matteus Adriaen Teus erve N Jaspars de Hase erve

Item een weijde genaemt het voorste leechvelt S Adriaen Wouters erve O sheeren strate W Matteus Adriaen Teus erve N Jacob Adriaen Teus - Jan Aerdts Francken ende Peeters van Dale huijsvrouwen erve

Item het vierdedeel van een acker gelegen naast Matteus Adriaen Teus vierendeel

Met last o.m. aan Michiel Jans van Elsacker

Jenneken Adriaen Teus is bevallen:

-de helft vande schuere aende Ssijde

Item de helft van een weijde genaemt t'havervelt naest de schuere daer Neelken Adriaen Teus de andere helft heeft

Item de helft vanden hoog dries te wetene de helft naest de strate daeraff Neelken Adriaen Teus de andere helft heeft

Item de helft van het ackerken naest den hoog driese daertegens Neelken Adriaen Teus de andere helft heeft

Item de helft vanden nieuwen acker naest de huijse daervan Neelken Adriaen Teus de andere heflt toecomt

Item het vierendeel vanden acker genaemt d'elsackers naest Bastiaen Adriaen Teus vierendeel

Neelken Adriaen Teus is bevallen:

-de helft vande schuere naest de strate

Item de helft van de weijde genaemt t'havervelt wesende de Wsijde

Item de helft vanden hoogen driese wesende de helft aen de Ssijde

Item de helft van het ackerken daer Swaerts aen gelegen neffens Jaspars de Hase erve

Item de helft vanden nieuwen acker wesende de S-Osijde naest Adriaen Straetmans erve

Item het vierendeel vanden acker genaemt d'elsackers naest het voorgaende derde vierendeel

Jacob Adriaen Teus is bevallen:

-de schaapskoije met conditie dat hij dese sal moeten afbreken alsoo den gront is toecomende Matteus Adriaen Teus

Item een parcheel soo lant als weijde genaemt de hoffstede op elsackers

Stuk 10: 07.12.1632

| 771-10-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Antonis Jan van Ditvoort - Jan Jan van Ditvoort - Maeijken Jans van Ditvoort met Dionijs Adriaen van Aken hueren man ende momboir - Adriaenken Jan van Ditvoort met Mattijs Kersten Vorsselmans hueren man ende momboir - Cornelis Stoffels van Aerde als momboir ende Adriaen Adriaen Vermeren als toesiender vande twee weeskinderen van wijlen Jan van Ditvoort genaemt Peeter en Cornelis - Jan Kersten Vorsselmans als momboir ende Antonis Stoffels van Aerde als toesiender vande weeskinderen van Peeter Kersten Vorsselmans daer moeder aff was Margriet Jans van Ditvoort - Adriaen Jan Peeter Martens als toesiender vande weeskinderen van Adriaen Peeters van Staeijen daer moeder aff was Tuenken Jans van Ditvoort geassisteerd metten vader derselve weeskinderen; hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen van Jan van Ditvoort hueren vader ende Cornelia Adriaen Vermeren huere moeder wijlen.

Jan Jan van Ditvoort is bevallen:

-het woonhuijs tot Neervenne metten halven hoff aende Nsijde O sheeren strate S Peeter Kersten Vorsselmans kinderen erve daer dese helft affgedeijlt is W sijn selfs N Heijnrick Engelen erve

Item de middelhoff O sijn selfs ende Peeter Kersten Vorsselmans kinderen erve S Peeter Geerdt vander Buijten erve W de vs Peeter Kerstens kinderen erve N Antonis Jan Rombouts erve

Item twee weijden genaemt de koeijweijden O Rommen Wouter Rombouts erve S Peeter Kersten Vorsselmans kinderen erve W Aerdt Antonis Aerts erve N Peeter Jan Nijs ende Cornelis Philips wedue ende kinderen erve

Item de helft vanden bemt gelegen achter huffeler heijken genaemt heer Jans bemt daervan Antonis Jan Ditvoorts dander helft toebehoort, nochtertijt ongedeijlt sijnde

Item een derdedeel van drije buijnders heijde opten nuijsheuvel

Deze cavel met last o.m. aan Jan Jan Laureijs Nouts

De kinderen Peeter Kersten Vorsselmans sijn bevallen:

-de schuere tot Neervenne

Item de helft vanden hoff aen de Ssijde O sheeren strate S Peeter Geerdt vander Buijten erve W Jan Jan Ditvoorts erve N desselfs Jan van Ditvoorts erve wesende dander helft

Item den achtersten hoff O Jan Jan Ditvoorts ende Antonis Jan Rombouts erve S Jan Rommen Wouter Rombouts erve W Jan Aerdt Antonis Aerts erve N Jan Jan Ditvoorts ende Rommen Wouter Rombouts erve

Item een weijde genaemt stoops weijde gelegen tot heecht O Wouter Antonis Rombouts erve S Cornelis Jan van Ditvoorts erve W Adriaen Peeters van Staeijen kinderen ende Wouter Antonis Rombouts erve N Sijmon Cornelis Kesselmans kinderen erve

Item een derdedeel van vijf vierendeelen buijnders heijmaden gelegen opt hoochbos daervan de andere twee derdedeelen toebehooren Adriaenken Jans van Ditvoort ende Cornelis Jan van Ditvoorts nochtertijt ongedeijlt sijnde O Jan Vuijst erffgenaemen erve S huffel heijken W de heeren van Westmalle heijmade N de heijmade gecomen van joncker Van der Noot

Item een derdedeel vande heijde gelegen opt nuijsheuvel

Peeter Jan van Ditvoort is bevallen:

-een hoffstede nu weijde ende lant genaemt Jan Willems gelegen tot neerven W sheeren strate N Jans van Dale erve O Jan Engelen erffgenaemen erve S Cornelis Philips erffgenaemen erve

Item de helft van een bosvelt opte blaect daeraff de kinderen Adriaen Wouters dander helft toebehoort O Jans van Dale ende Lisken weche Mr. Peeter Beijerssen erffgenaemen erve S Lambrecht Broomans erffgenaemen W Cornelis Philips weche ende kinderen Engelen N het clooster van St. Michiels heijmade

Item een bemdeken achter het hoochbos O Jan Peeters de Bracht heijmade S Peeters van Aerde kinderen ende Stoffels van Aerde heijmade W Jan Vergouwen heijmade N Mattijs Kersten Vorsselmans heijmade

Item een bos tot sneppel achter Peeters van Bavel stede O Adriaen Wouters ende sijn suster erve S ende W Adriaen Teus kinderen erve N Antonis Wouters erffgenaemen

Item een derdedeel vande heijde opten nuijsheuvel

Antonis van Ditvoort is bevallen:

-het huijs inden huffel met hove, driese ende erve

Item de helft vanden bemt achter huffel heijken genaemt heer Jans bemt daer dander helft toebehoort Jan Jan van Ditvoort O Huijbrecht Jan Nijs heijmade S huffel heijken W Jan Adriaens Verboven kinderen erve N Cornelis Adriaen Diels erve

Item een bosken tot sneppel achter de tommelberch O de strate S Jan van Dale ende Michiel Jans van Elsacker erve W het beecxken N Adriaen Wouters erve

Item een loopensaet lants opte molenacker O Wouter Jan Wouters erve S kerckpat W ende N Wouter Jan Wouters erve

De kinderen Adriaen Peeters van Staeijen sijn bevallen:

-het huijs metten binnenhoff tot heecht gelegen O de strate S Jan Marijnis erve gecomen van stap W de stapelheijde N Nijs Peeter Denis erve

Item een half buijnder lants tot heecht O Peeter Kersten Vorsselmans kinderen weijde S Antonis Peeter Denis erve W Marije Menaerts hoff N de jonge Jan Huijbs ende Wouter Antonis Rombouts erve

Item een weijde genaemt den honschoot tot heecht aende donckervoort O, W ende N Matteus Peeter Arnauts erve S den wech

Item een half buijnder heijmade opt hoochbos int slaghen O Antonis Stoffel van Aerde heijmade S huffel heijken W Peeter Joossen heijmade N de beke ende Jan Cornelis Goris heijmade

Met last o.m. aen Jan Voets van Ravensteijn tot Hoochstraten

Cornelis Jan van Ditvoort is bevallen:

-een parcheel lants inden heechtse acker genaemt de monckbijster? O Mr. Laureijs Reijns kinderen erve S Jan Marijnis erve W Antonis ende Nijs Peeter Denis erve N Peeter Kersten Vorsselmans kinderen erve

Item een parcheel lants gecomen van Claes Jan Claessen oock tot heecht gelegen O de heerstrate S Cornelis Peeter Denis ende Matteus Peeter Nuijts erve W oock Matteus Peeter Arnauts erve N Jan Marijnis erve

Item twee weijkens aende donckervoort O de beke S Mattijs Janssen Hoemmers bemd W Antonis Jan Laureijs Nouts erve N den heirwech

Item een derdedeel van vijf vierendeelen buijnders heijmade opt hoochbos daervan dander twee derdedeelen toebehoren Peeter Kersten Vorsselmans kinderen ende Mattijs Kersten Vorsselmans vuijt naeme sijner huijsvrouwe

Item twee heijvelden achter buijteler acker

Maeijken Jan van Ditvoort is bevallen:

-een parcheel lants te neerven O heeren vanden Wijngaerde erve S Cornelis Cornelis Goris ende Mr. Laureijs Reijns kinderen W Cornelis Cornelis Goris erve N de nonnen van Antwerpen lant

Item een parcheel lants genaemt rullen O Cornelis Philips weche ende kinderen erve S Peeter Jan Wouters erve W de heeren vanden Wijngaerde erve N den heirwech

Item een bemd genaemt den evener achter de winckels O de beke S Cornelis Jan Koppens erve W Marten Jan Duerens ende Jan Heijndrick de Crom erve N oock Jan Heijnrick de Crom erve

Item een heijvelt gelegen achter ter eijck

Adriaenken Jan van Ditvoort is bevallen:

-een parcheel lants gelegen inden molenacker bij Stoffel van Aerde S ende O den wech W Andries Jordaens erve N Michiel Jordaens ende Peeter Jan Wouters erve

Item een parcheel lants inden molenacker O Mattijs Laureijs Rombouts erve S de nonnen van Antwerpen erve W Peeters van Staeijen erve N den heirwech

Item een parcheel lants gelegen bijde kercke O Lucia Michielssen erve nu in handen vanden pastoor S het clooster van St. Bernaert ende de gilde van St. Sebastiaen erve W Peeter Heijnrick van Staeijen erve N Jan Jan Nijs huijsvrou erve

Item een bemt genaemt smits bemt over het beecxken ter beke O joncker Jans de Herdde erve S Peeter Jans Bode erffgenaemen heijbemt W Peeter Lambrecht Broomans erve N het beecxken

Item een derdedeel van vijf veirendeelen buijnders heijmade opt hoochbos

Item de heijde opte beemde ende het gedeel heijken met Goossen Cornelis Goossen heijde onder den dorpe van Wustwesel gelegen

Stuk 11: 15.04.1632

| 771-11-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Adriaen Sijmon Kesselmans voor hem selven - Anthonis Nouts als momboir vande weeskinderen van wijlen Laureijs Nouts daer moeder aff was …(opengelaten) Sijmon Kesselmans ende Jan Henricx de Crom onse medeschepene als momboir van Lijnken Sijmon Kesselmans; hebben gesamendeelt de goederen soo hiernaer volcht:

Adriaen Sijmon Kesselmans is bevallen:

-den halven hoff achter het huijs aen de Ssijde naest Wouter Antonis Rombouts erve daervan het weeskint van Laureijs Jan Nouts dandere helft aen de Nsijde (Cornelis Cornelis Goris aerts stede) heeft

Item een weijde genaemt de lange weijde achter Aerdt Anthonis Aerts hoff naest Dionijs Peeter Denis weijde waertegen het vs weeskint van Laureijs Jan Nouts heeft een weijde genaemt de cortte weijde neffens de vs lange weijde aende Nsijde

Item de helft van een parcheel lants achter Wouter Antonis Rombouts hoff waertegens de vs Catlijne Sijmon Kesselmans de andere helft heeft gelegen aen de Osijde naest Goris Rommens - Wouter Antonis Rombouts ende Jan Henricx van Gestel wedue erve

Item een weijde suijtwaerts neffens de boonstrate waertegens de vs Catelijne Sijmon Kesselmans de andere weijde heeft wesende de groote weijde neffens de voorgaende

Stuk 12

| 771-12-01 |

betreft een los stuk gedateerd 31.12.1632 dat evenwel geen concrete verwijzingen bevat, mogelijk betreft dit een blad uit een andere (vorige) akte

Stuk 13: 03.08.1633

| 771-13-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Adriana Casus wedue wijlen Peeter Jans Bode met eenen vremden momboir, ter eenre, ende Jan Peeter Bode voor hem selven, Jan Cornelissen man ende momboir van Nelleken Peeters Bode; Bernaert van Aken als man ende momboir van Neelken Peeter Jans Bode; Wouter Jan Wouters als momboir van Maeijken ende Jenneken Peeter Jans Bode; Heijlwich Peeter Jans Bode ende oock voor Margriet Peeter Jans Bode ter andere sijde.

Adriana Casus heeft hierbij overgedragen ten behoeve van haere kinderen alle de haeffelijcke goederen die bij openbaere coopdach vercocht sijn, met conditie dat sij comparante voor haer is behoudende de meuble ende haeffelijcke goederen dije overgebleven ende niet vercocht sijn.

Transponeert alle de erffelijcke ende onroerende goederen die sij comparante met Peeter Jans Bode wijlen hueren man heeft geconquesteerd ende vercregen mede oock alle de oude patrimoniale ende matrimoniale goederen gecomen vanden selven Peeter Jans Bode, dan is besproken dat sij comparante bekomt eene weijde gelegen ter beke aende rijt genaemt het busken metten houtwas behorende tot Michiel Buijens stede ende noch de navolgende parcheelen van erve

-een loopensaet lants bij de mosvoorden

-de grote weijde

-het meublock

-de schootacker

-Adriaen boetshoff mette driese

-huere woninge in het huijs ende plaetse om twee koeien te setten met een vreijlaet ende half gebijnt inde schuere om haer goet inne te tassen,

of anders indien een huijs getimmerd wordt op de oude hoffstede doet sij afstand van de woninge in het huijs zoals vs ten behove van haere kinderen

Stuk 14: 11.02.1634

| 771-14-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Henrick Jan Michielssen met Neelken Lambrecht Janssen sijnen huijsvrou voorde drije sevenste deelen mits dat sij wettelijck bij koope hebben vercregen het gedeel van Jan Lambrecht Janssen ende Maeijken Lambrecht Janssen - Peeter Janssen als momboir vande vier onbejaerde kinderen van wijlen Lambrecht Janssen genaemt Jacob, Peeter, Lambrecht ende Tanneken tsamen voorde vier sevensten deelen; hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen van hueren ouders gelegen alhier tot Loenhout ter beke aenden rijtcant

Henrick Jan Michielssen met Neelken Lambrecht Janssen sullen hebben:

-het huijs metten hoff, garsdries ende lentenhoff metten boomgaert

Item twee weijen Owaerts gelegen achter aenden lentenhoff metten grachten mist dat daerane sal reg(enoten) den acker genaemt de waterlaet, ende het grootblock met een weijken daerane O de vs vier kinderen erve S ende N Jan Cornelis Jan peeter Martens erve W den rijt

De vs vier kinderen wijlen Lambrecht Janssen bij naeme Jacob, Peeter, Lambrecht ende Tanneken sullen hebben:

-eenen acker achter de vs stede genaemt de waterlaet

Item een velt daerane gelegen genaemt het grootblock met een weijken daerane O Adriaen Janssen Koeck ende meer andere heijblock S Jan Cornelis Jan Peeter Martens erve W deselve Jan ende Henrick Jan Michielssen erve bij dese deijlinge toecomende N Lambrecht Broomans kinderen erve

Item een parcheel erve eertijts geweest sijnde een hoffstede genaemt de duijfhoren gelegen opte Wsijde vanden rijt O ende S deselven rijt W Jan Oom Janssen ende sijnder kinderen erve N Adriaen Vermunten wedue off kinderen erve

Met last o.m. aen Mr. Jacobus Casus tot Hoochstraten

Stuk 15: 30.03.1634

| 771-15-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Jan Peeters Bode - Neelken Peeters Bode dochter met Bernaerdt van Aken hueren man ende momboir - Nelleken Peeters Bode dochter met Jan Cornelis Martens hueren man ende momboir - Heijlwich Peeters Bode dochter met Heijnrick Peeters hueren man ende momboir - Margriet, Maeijken ende Jenneken Peeters Bode dochteren beiaert sijnde elck met eenen momboir metten rechte gegeven; hebben gescheijden ende gedeijlt de achtergelatene goederen van wijlen hueren vader.

Jan Peeters Bode is bevallen:

-den achtersten acker gelegen in de beeckse acker O Jennekens Peeters Bode lant S Mattijs Goossens ende Adriaen Cornelis Mertens lant W de ackerstrate N Jan Peeter Huijben kinderen erve

Item een parcheel lants op praikens aen den rijtcant O Bernaerdts van Aken huijsvrou erve S Margriet Peeters Bode erve W huers moeders erve N Henrick Peeters huijsvrou erve

Item een bemdeken genaemt het ritbemdeken metten heijvelden onder sneppel O Aerdt Laureijssen heijvelt S Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve W Geerdts vander Cloot ende Cornelis Aerdt Nouts bemt genaemt den hooge pulman N Peeters vanden Cloot erffgenaemen bemde

Item een velt oock onder sneppel bos sijnde O Jenneken Peeters Bode erve S Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve W het straetken N Adriaen Arnauts van Ostaeijen erve

Neelken Peeters Bode is bevallen:

-het derdedeel vanden hoff aende erve gelegen aen het woonhuijs ter beke O sheeren strate S Mattijs Goossens erve W Adriaen Cornelis Martens huijsvrou erve N Maeijken Peeters Bode erve

Item een parcheel lants op praikens dat is inde stede aen den rijt O Peeter Broomans erve W haer selfs andere erve N de vruntheijde

Item een weijde nu heijde sijnde oock aen vs stede aenden rijt O Peeter Broomans erve S Jenneken Peeters Bode erve W Jan Peeters Bode N huer selfs andere erve

Item het derdedeel van een weijde met tderdedeel van een heijveldeken over de waterloop O Jan Peeter Huijben kinderen erve S Mattijs Goossens erve W Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve N Maeijken Peeters Bode erve

Margriet Peeters Bode is bevallen:

-een parcheel lants genaemt den schootacker gelegen opte beeckse acker O Adriaen Cornelis Verboven kints erve S Cornelis Jan Peeter Huijben kints erve W Cornelis Adriaens Verboven kinderen erve N Huijbrecht Verboven ende Peeter Janssen erve

Item het voorste parcheel erve soo lants als driese op praikens O Jan Peeters Bode erve ende Henrick Peeters huijsvrou erve S Jan Cornelis Peeter Martens huijsvrou erve W ende N aenden wech of rijt

Item een bemdeken in sneppel O Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve S ende W Aerdt Laureijssen doijenbemt N den waterloop

Item den voorsten heijbemt O Huijbrecht Cornelis Verboven ende Lambrecht Broomans erffgenaemen erve S Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve W haer selfs andere erve ende Jan Cornelis Martens erve N Jonckers de Herdde erve

Item de helft vanden achtersten heijbemt daer Jan Cornelis Martens de andere helft toecomt O Margriet Peeters Bode voorste heijbemt S Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve W de beke N Mattijs Goossens ende meer andere erve

Heijlken Peeters Bode is bevallen:

-het derdedeel vanden hoff ende erve daer het woonhuijs ter beke op staet O sheeren strate S Maeijken Peeters Bode erve wesende haer derdedeel W Adriaen Cornelis Martens erve N Jan Peeter Huijben wedue erve

Item een parcheel lants op praikens O Maeijken Peeters Bode erve S Jan Peeters Bode erve W Margriet Peeters Bode erve N sheeren strate

Item het derdedeel van een weijde geheeten de groote mosvoorden met tderdedeel van een heijveldeken over den waterloop O Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve S Maeijken Peeters Bode erve W ende N Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve

Item de helft van een weijde genaemt de statrijt ende Maeijken Peeters Bode dandere helft gelegen eensdeels onder sneppel ende eensdeels over de beke alsoo de waterloop off beecxken daertussen beijde loopt O Jans van Dale heijvelt S, W ende N Jan Henrick de Crom erve

Maeijken Peeters Bode is bevallen:

-het derdedeel inden hoff mette erve daer het huijs ter beke op staet wesende het middelste derdedeel O sheeren strate S Bernaerts van Aken huijsvbrou erve W Adriaen Cornelis Martens erve N Henrick Peeters huijsvrou erve

Item het derdedeel van dlant op praikens O Bernaerts van Aken huijsvrou erve S Jan Peeters Bode erve N sheeren strate

Item de helft vanden stadtrijt wesende een weijde gelegen eensdeels onder sneppel ende eensdeels onder beke ende is geregenot aen Heijken Peeters Bode cavele

Item het derdedeel vande weijde geheeten de groote mosvoorden wesende het middelste derdedeel ende het derdeeel van een heijveldeken O Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve S Bernaerdts van Aken huijsvrou erve W Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve N Henrick Peeters huijsvrou erve

Jenneken Peeters Bode is bevallen:

-een parcheel lants genaemt den voorsten acker gelegen inde beeckse acker O Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve S ende N Adriaen Cornelis Martens erve W Jan Peeters Bode erve

Item een weijde geheeten de cleijn mosvoorden O huers moeders erve S Peeters vanden Cloot erffgenaemen erve W Jan Peeters Bode erve N Jacob Theus erve

Item een weijde nu heijde op praikens O Peeters Broomans erve S Lambrecht Janssen erffgenaemen erve W haers moeders erve N Bernaerts van Aken huijsvrou erve

Nelleken Peeters Bode is bevallen:

-een parcheel lants geheeten verlorencost gelegen inde beeckse acker O Adriaen Cornelis Martens erve S ende W Mattijs Goossens erve N Jenneken Peeters Bode erve

Item een parcheel lants op praikens O huers moeders erve S Henrick Janssen erve W den wech of rijt N Margriet Peeters Bode erve

Item de helft vanden achtersten heijbemt daervan Margriet Peeters Bode de andere helft toecomt O Margriet Peeters Bode voorste heijbemt S Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve W de beke N Mattijs Goossens ende meer andere erve

De heijde blijft nochtertijt ongedeelt

Stuk 16: 21.11.1634

| 771-16-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Jan Jan Peeter Huijben voor hem selven, mede oock als momboir ende Arnout Cornelis Arnouts als toesiender vande weeskinderen Cornelis Jan Peeter Huijben - Adriaen Cornelis van Hulten met Maeijken Jan Peeter Huijben dochter sijn huijsvrou - Huijbrecht Jan Peeter Huijben ende Adriaen Jan Peeter Huijben tsamen ter eenre, ende Catelijne Jan Casus wedue wijlen Jan Peeter Huijben

Comparanten bekenden enige tijt geleden vercocht te hebben eenige haefelijcke goederen vanden sterfhuijse vanden vs Jan Peeter Huijben tot betalinge vande schulden; ende de onvercochte goederen sijn daer gebleven en werden door eeste comparanten overgegeven aen tweede comparante hueren moeder die daerover mach beschikken

Aengaende de erffelijcke goederen sijn de comparanten veraccordeert als volcht:

De vs kinderen moeder sal hebben:

-het groot huijs mette helft vande schuere naest het huijs

Item het levenlanck gebruijck vanden halven hoff achter aen het huijs, blijvende de proprieteit vanden selven halven hoff van haer kinderen vs

Item het levenlanck gebruijck van drije loopensaet lants opte beeckse acker genaemt den voorsten acker, blijvende proprieteit van etc…

Item een loopensaet lants genaemt het meublock gelegen neffens de ackerstrate vande beeckse acker met een weijken daerane

Item een loopensaet lants opte hesschotacker comende aen de ackerstrate

Item een weijken daerneffens gelegen

Item twee bemdekens inde mosvoorden

Item de helft van een bos opten hesselinck inden hoeck

Item het gebruijck van alle de heijde haer leven lanck

De vs ierste comparanten sullen hebben:

-alle de resterende erffelijcke ende onroerende goederen

Stuk 17: 15.03.1634

| 771-17-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Dionijs Jan Nijs van Tijchelt - Jan Jan Nijs van Tijchelt - Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt - Peeter Jan Nijs van Tijchelt - Jacob Jan Nijs van Tijchelt - Maeijken Jan Nijs van Tijchelt met Jan Peeter Joris hueren man ende momboir - Tanneken Jan Nijs van Tijchelt met Lenaerdt Mattijssen hueren man ende momboir - Catelijn Jan Nijs van Tijchelt met Gabriel Peeter Joris hueren man ende momboir - Lucia Jan Nijs van Tijchelt met Antonis Jan Ditvoorts hueren man ende momboir; hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke ende onroerende goederen van hueren vader ende moeder wijlen

Peeter Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-het huijs metten koehuijs ende schuere, hove, driese ende erve alhier tot Loenhout inden huffel genaemt de bijl O Adriaen Deckers ende Michiel Jordaens weeskints ende Cornelia Jan Huijbrechts Bode sijns moeders erve S ende W de strate N Jan Henricx de

Item parcheel lants aen sheeren strate O der nonnen lant S Adriaen Laureijs van Aken kinderen erve W des heeren van den Wijngaerde landt N sheeren strate

Item helft van een bemt nu genaemt sijnde den watermolenbemt bij den verckenshoeck gelegen daervan Cornelis Jan Kerstens tot Sundert de andere helft toecomt O de andere helft S Cornelis Adriaen Diels bemde W ende N de beke

Item parcheel lants gelegen opte molenacker genaemt den bremacker O Jans van Dale erve S Peeter Geerdts vander Buijten ende Rombout Wouter Rombouts erve W den gemeijnen wech N Goris Cornelisssen erve

Jacob Jan Nijs is bevallen:

-weijde aende merstrate O Michiel Jans van Elsacker S merstrate W Lenaert Mattijsseen ende Huijbrecht Jan Nijs erve N sijns selffs erve

Item parcheel lants aen vs weijde O heeren van Loenhout erve S sijn selffs erve N Cornelis Peeter Joos erve

Item parcheel lants in steechd O Peeter Henricx van Staeijen erve S het loopensaet erve dwelck daeraff is gedeelt toecomende Huijbrecht Jan Nijs W ende N de waterloop

Item derdedeel vanden achtersten middelsten ossenschoot ende de cleijen allare daerom gelegen O des heeren vanden Wijngaerde erve S vs middelsten ossenschoot daervan Huijbrecht Jan Nijs ende Tanneken Jan Nijs van Tijchelt de andere twee derdedeelen toebehoren alnoch ongedeijlt sijnde W de blaeckt N Jan Jan Nijs van Tijchelt ossenschoot

Item een vierendeel inden ritbemt daervan Huijbrecht, Dionijs ende Tanneken Jan Nijs van Tijchelt de andere drije vierendeelen toebehooren rijbaer sijnde tegens des heeren vanden Wijngaerde bemt gelegen opte donck W de beke

Tanneken Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een hoffstede gecomen van Geerdt Verkaerts erffgenaemen gelegen aende merstrate O Jacob Jan Nijs erve S mette merstrate aen Wouter Jan Wouters erve W Peeter Ijsendoncks kinderen erve N Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt erve

Item twee loopensaet lants bijde vs hoffstede O Jacob Jan Nijs van Tijchelt erve S Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt erve W Dionijs Jan Nijs van Tijchelts erve N Peeter Cornelis Joos erve

Item tderdedeel aenden Ssijde van een parcheel lants opte molenacker aende nonnen velders O de nonnen van Antwerpen lant S Peeters van Staeijen erve W Michiel Jordaens weeskints ende wedue erve N Nijs Jan Nijs van Tijchelts erve

Item het derdedeel vanden achterste middelsten ossenschoot met tderdedeel van dallaer gelijck dat aende cavele van Jacob Jan Nijs geregenot is

Item een vierdedeel van den ritbemt rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegens des heeren vanden Wijngaerde bemt opte donck W de beke

Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-de hoffstede gecomen van Thomas Goris met lande daeraen O Jacob Jan Nijs van Tijchelts weijde S Lenaert Mattijssen huijsvrou erve W merstrate N Dionijs Jan Nijs ende Lenaert Mattijssen huijsvrou erffe

Item een loopensaet lants aende Wsijde naest den wech van het parcheel lants opte molenacker daervan de reste toecomt Maeijken Jan Nijs met Jan Peeter Joris hueren man O vs Jan Peeter Joris huijsvrou lants S Antonis Jan Rombouts erve W ende N den gemeijnen wech

Item een loopensaet landts aende Ssijde van een parcheel lants in steechde daervan reste toebehoort Jacob Jan Nijs van Tijchelt O Peeters van Staeijen landt S Henrick Geerdts vander Buijten landt W den gemeijnen wech N Jacob Jan Nijs landt

Item het derdendeel vanden achtersten middelsten ossenschoot met dallaer daerane gelijck tselve aende cavele van Jacob Jan Nijs van Tijchelt geregenot staet

Item het vierdedeel inden ritbemt rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegens des heeren vanden Wijngaerde bemt opte donck W aende beke

Dionijs jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een hoffstede metten lande daeraen gelegen genaemt mermans hoffstede O Tanneken Jan Nijs van Tijchelts erve S Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelts erve W het merstraetken N Maeijken Jan Nijs van Tijchelts erve alsmede oock Cornelis Peeter Joos erve

Item middelste derdedeel van het parcheel lants opte molenacker bijde nonnenvelders O de nonnen van Antwerpen erve S Tanneken Jan Nijs van Tijchelts erve W Michiel Jordaens kints ende wedue erve N Jan Jan Nijs erve

Item derdedeel van de voorste middelste ossenschoot metten derdedeel vanden grooten allaer daervan de andere twee derdedeelen toecomen Lijnken Jan Nijs ende Sijken Jan Nijs O des heeren vanden Wijngaerde erve S Maeijken Jan Nijs erve genaemt dallare ende Kerstiaen Raets ende Peeter Jan Nijs erve W de blaeckt ende Peeter Ijsendonckx kinderen erve N Huijbrecht Jan Nijs ende meer andere erven genaemt den cleijnen allaere ende den achtersten middelsten ossenschoot

Item een vierdedeel vanden ritbemt rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegens des heeren vanden Wijngaerde bemt opte donck aende beke westwaerts

Maeijken Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een hoffstede (genaemt den pollepel ?) met landt ende weijde O Dionijs Jan Nijs erve ende Cornelis Peeter Joos erve S oock Dionijs Jan Nijs erve W de merstraet N des heeren vanden Wijngaerde erve

Item een parcheelken lants opte molenacker bijde molen vuijtgenomen dat Huijbrecht Jan Nijs daervan een loopensaet heeft aende westsijde naest de wech O Michiel Jans van Elsacker erve S Peeter Jan Wouters erve W Huijbrecht Jan Nijs erve N de wech

Item den heelen voorste ossenschoot O Peeter Jan Nijs ende Christiaen Raets erve S Antonis Peeter Denis erve W Christiaen Raets erve N vs middelste ossenschoot toecomende Gabriel Peeter Joris

Item vierendeel vanden bemt genaemt den evener daervan Jan Jan Nijs, Lijnken Jan Nijs ende Sijken Jan Nijs de andere drije vierendeelen sijn toebehoorende O de beke S Jan Henricx de Crom erve genaemt oock den evener W Antonis Wouters van Venne kints erve N Jan Jan Nijs gedeel

Item het huijse staende bij het woonhuijs

Jan Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-het woonhuijs metten helft vande erve daeraen gelegen aen de Osijde naest de merstrate gelegen tot kesselbeke O ende N de straete S Peeter Ijsendonck kinderen erve N Gabriel Peeter Joris huijsvrou erve

Item derdedeel van het parcheel lants opten molenacker bijde nonnen velders O de nonnen velders oft erve S Nijs Jan Nijs erve W Michiel Jordaens kints erve N Willem Adriaens van Ostaeijen ende Michiel Jordaens erve

Item den geheelen ossenschoot gelegen aende Nsijde naest den donckdijck met een heijveldeken O des heeren vanden Wijngaerde weijde S den achtersten middelsten ossenschoot W Adriaen Thomas van Aken erve N Michiel Jordaens kints ende wedue erve

Item het tweede vierendeel vanden bemt genaemt den evener O de beke S Maeijken Jan Nijs gedeel W Antonis Wouters vanden Venne kints erve N Lijnken Jan Nijs gedeel

Lijnken Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-de schuere staende bij het woonhuijs te kesselbeke metten helft vanden hoff ende erve daerane gelegen aende Wsijde O de andere helft S Peeter Ijsendoncks kinderen erve W Sijken Jan Nijs weijde N de strate

Item parcheel lants opte meulenacker N neervensen voetpat O de jongen Jan Huijbs kinderen erve S Michiel Jordaens kints ende wedue erve W Kerstiaen Raets erve

Item parcheel lants opte molenacker O Michiel Jans van Elsacker erve S den waterlaet vanden steechd W Jan Jan Ditvoorts erve N Jan Peeter Joris huijsvrou erve

Item derdedeel vanden vs middelsten ossenschoot met derdedeel van dallaer daeraen gelegen

Item vierendeel vanden bemt genaemt den evener O de beke S Jan Jan Nijs gedeel W Antonis Wouters vanden Venne erve N Sijken Jan Nijs gedeel

Sijken Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-weijde tot kesselbeke bijde schuere O Lijnken Jan Nijs erve S Peeter Jan Wouters erve W ende N de strate

Item parcheel lants genaemt den berch gelegen teijnde de merstrate O Wouter Jan Wouters erve S Peeters van Staeijen erve W des heeren vanden Wijngaerde N Gabriel Henricx vander Beuten wijlen ende Tuenken Nieuwenhuijsen sijnder huijsvrou erve

Item derdedeel vanden voorsten middelsten ossenschoot met derdedeel van dallaer daeraen gelegen

Item het leste vierendeel vanden bemt genaemt den evener O de beke S Lijnken Jan Nijs gedeel W Antonis Wouter vande Venne erve N Cornelis Cornelis Aerts die men noemt maes van bracht bemt

Stuk 18: 21.11.1634

| 771-18-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Jan Jan Peeter Huijben voor hem selven, mede oock als momboir ende Arnout Cornelis Arnouts als toesiender vande weeskinderen van wijlen Cornelis Jan Peeter Huijben - Maeijken Jan Peeter Huijben met Adriaen van Hulten hueren man ende momboir - Huijbrecht Jan Peeter Huijben ende Adriaen Jan Peeter Huijben.

S/D van erffelijkcke goederen

Maeijken Jan Peeter Huijben is bevallen:

-het cleijn huijs mette hofstede alhier ter beke O sheeren strate S haers moeders en Adriaen haeren broeders erve W Adriaen Cornelis Martens erve N de wedue Peeter Jans Bode erve

Item een loopensaet lants oock ter beke O ende S de wedue Peeter Jans Bode erve W haers moeders erve N Cornelis Verboven hoff

Item de helft van eenen acker opte hesselinck daervan dander helft toecomt het weeskint Cornelis Jan Peeter Huijben mette weijde daerneffens O Jan Jan Peeter Huijben heijvelt S de andere helft ende Maeijken Jan Peeter Huijben W AdriaenVermeeren ende Adriaen Wouters kinderen erve N Maeijken Jan Peeter Huijben ende weeskinderen van Cornelis Jan Peeter Huijben erve

Dese cavel met last o.m. aen Jan Verhese erffgenaemen tot Hoochstraten ende de erffgenaemen Peeter de Cnodder

Adriaen Jan Peeter Huijben is bevallen:

-de helft vande schuere ter beke

Item de helft vanden hof daer de kinderen moeder dander helft is gebruijckende O sheeren strate S ende W sijns moeders erve N Maeijken Jan Peeter Huijben erve

Item een loopensaet achter inden hof O sijn moeders erve S de ackerstrate ende Adriaen Cornelis Peeter Martens erve W Cornelis Wiercx erve N Maeijken Jan Peeter Huijben erve

Item een parcheel lants achter opten hesselinck O Jan Jan Peeter Huijben erve S ende W Jacob Krockx erve N Jan Ooms erve

Item een leech velt genaemt de rijt daerane gelegen S sheeren strate

Dese cavel met last o.m. aen Jan Laureijssen tot Sundert

Maeijken het weeskint van wijlen Cornelis Jan Peeter Huijben is bevallen:

-een parcheel lants opte beeckse acker genaemt de schootacker O Cornelis Verboven hof S de wedue Peeter Jans Bode erve W Huijbrecht Vermunten N Margriet Peeter Jans Bode erve

Item de voorste helft van het lant inden hoeck opten hesselinck O ende W Jan Jan Peeter Huijben erve S Lenaerdt Mens kinderen erve W oock de strate N de andere helft

Item het achterste weijken oock aldaer opten hesselinck inden hoeck O Huijbrecht Jan Peeter Huijben heijvelt S Maeijken Jan Peeter Huijben erve W Jan Peeter Martens erve N het bos dese gemeijne erffgenaemen toebehorende

Dese cavel met last o.m. aen Peeter Geerdts vander Buijten (vercregen van Cornelis Cornelis Goris Aerts) ende Aerdt Michielsen tot Bracht

Jan Jan Peeter Huijben is bevallen:

-de helft van een parcheel lants opte beeckse acker genaemt den achtersten acker te weten de helft aende Wsijde O Adriaen Jan Peeter Martens erve S Jans Bode erve W de ackerstrate N Huijbrecht Jan Peeters Huijben gedeel, wesende de andere helft

Item een hofstede opten hesselinck mette weijde daerane O sheeren strate S Jacob Krockx erve W Adriaen Jan Peeter Huijben erve N Jan Ooms erve

Item de voorste helft vant heijvelt wesende de Ssijde gelegen neffens koeckx heijde aen d'een sijde ende Lenaert Ments kinderen heijde aen dander sijde

Huijbrecht Jan Peeter Huijben is bevallen:

-de helft van een parcheel lants opte beeckse acker O ende N Adriaen Cornelis Martens erve S Jan Jan Huijben erve wesende de andere helft W de ackerstrate

Item een parcheel lants opte hesschot acker O Peeters van Aerde kinderen erve S Matthijs Goossens erve W de ackerstrate N Peeter Jans Bode wedue erve

Item een gedeel inden heijbemt gelijck der erffgenaemen vader ende moeder daerinne gerecht waeren, welcke heijbemt voort is toebehorende de erffgenaemen Peeter Bode comende dit gedeel aende beeckse acker O broomans erve S het beeckxen W ende N den selven heijbemt

Item het achterste gedeel wesende de helft van het heijvelt

Item de helft van het bos dese erffgenaemen toebehorende opte hesselinck blijft gemeijn ende ongedeijlt

Stuk 19: 08.10.1635

| 771-19-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Dionijs Adriaen Laureijs van Aken voor hem selven, Adriaen Peeters van Aken als momboir ende Adriaen Thomas van Aken als toesiender vande drije weeskinderen van wijlen Adriaen Laureijs van Aken (nl.) Neelken, Huijbrecht ende Lisken hebben gedeijlt de achtergelatene onroerende goederen van hueren vader ende moeder wijlen

Neelken Adriaens van Aken is bevallen:

-het woonhuijs sonder den buer oft kamer vanden selven huijse staende opte stede gelegen alhier opt oisteneijnde

Item de helft vande driese ende het landt aen het huijs gelegen O Antonis Wouters erve S de strate W de andere helft toecomende Dionijs Adriaens van Aken N Goris Gabriels kinderen ende haer selfs andere erve

Item het cleijn driesken aen het veken mette voorste weijde erve O huer selfs bemt ende Dionijs Laureijs van Aken S de strate W Antonis Wouters vande Venne erve N Goris Gabriels weduwe ende kinderen ende Dionijs van Aken erve

Item eenen bemt bijde schordijck gecomen van Jan Oom O de beke S de strate W haer selfs erve N Dionijs Adriaens van Aken bemt

dese cavel met last aen Adriaen Gerardt Luijx

Dionijs Adriaens van Aken is bevallen:

-den buer oft kamer aen het woonhuijs opt oisteneijnde om den selven met sijne toebehoorten van het huijs af te breken ende vanden grondt te ruijmen als de hueringe van Cornelis Stoffels van Aerde sal geexpireert sijn

Item het wagenhuijs om tselve oock aff te breken ende vanden grondt te ruijmen gelijck als voor den buer is gestelt

Item de helft vanden driese mette lande aen het huijs gelegen O de andere helft S de strate W Jans van Dale erve N Goris Gabriels wedue ende kinderen erve

Item een weijde aen het molenbos O Dionijs Adriaens van Aken bemt S Neelken Adriaens van Aken erve W Goris Gabriels wedue ende kinderen erve N het molenbos

Item een bemt aen het molenbos O de beke S Neelken Adriaens van Aken bemt W sijn selffs ende Neelken Adriaens van Aken weijde N het molenbos

Lisken Adriaens van Aken is bevallen:

-een parcheel lants gelegen bij wagenmaeckers erffgenaemen stede nu toebehorende Pauel Diricken O Antonis Princen ende Wouter Jan Wouters erve S de wedue ende kinderen Gabriel Henricx vander Beuten merbulck W Michiel Jans van Elsacker weijde ende Jan Nijs van Tijchelts erffgenaemen erve N Pauel Diricken ende de nonnen van Antwerpen erve

Item het vierdedeel van een bemt onder Wustwesel inde wachtelbergen daervan Huijbrecht Adriaens van Aken oock een vierdedeel heeft ende de andere helft vanden bemt is toebehorende de erffgenaemen Lucas vande Bogaerde ende de erffgenaemen Peeter Geerdts vanden Cloot O de beke S de wedue ende kinderen Mr. Peeter Jordaens bemt W de heijvelden

Huijbrecht Adriaens van Aken is bevallen:

-een parcheel lants opte molenacker tegenover de merbulck O Wouter Jan Wouters erve S Antonis Jan Ditvorts erve W de merbulck vande wedue ende kinderen Gabriel Henricx vander Beuten N Wouter Jan Wouters erve

Item parcheel lants opte meulenacker aent meulengat O de strate S Stoffels van Aerde erve W Jan Henricx de Crom erve N de wech

Item het vierdedeel van een bemt onder Wustwesel inde wachtelbergen

Stuk 20: 06.02.1636

| 771-20-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Cornelis Cornelis Goossen Aerts, out 24 jaren, ende Adriaen Cornelis Goossen Aerts, out 22 jaren, daer moeder aff is Maria Franchois Imbrechts, en daertoe geassisteerd sijnde met Adriaen Cornelis Goossen Aerts hueren momboir ter eenre, ende Maria Franchois Imbrechts dochtere met Anthonis Peeter Denis hueren man ende momboir ten andere; hebben gedeijlt de erffelijcke ende onroerende goederen die sij tsamen ende gemeijn waren hebbende.

Ierst is te wetene dat de vs kinderen van wijlen Cornelis Goossen Aerts aen de vs Maria Franchois Imbrechts hebben vercocht de helft van het huijs tot cleijn neervenne

Verder

Maria Franchois Imbrechts is bevallen :

-een driesken achter het huijs W Christiaen Mattijs Raets kinderen weijde N en W Geertruijdt Maes erve

Item de helft van een bemt oock onder cleijn neervenne daervan Geertruijdt Maes de andere helft heeft, met een ackerken daeraen gelegen O sheeren strate S haer selfs ende Geertruijdt Maes erve W Peeter Jan Nijs bemt N heeren vanden Wijngaerde erve

Item een acker achter engels O en S Christiaen Raets kinderen erve W en N Cornelia Mr. Jan Hegge erve

De vs twee kinderen sijn bevallen:

-het huesken met een weijde ende de helft van een ackerken daerachteraen gelegen van welck ackerken Geertruijdt Maes de andere helft toebehoort, oock gelegen tot Cleijn Neervenne O de strate S Cornelia Mr. Jan Hegge ende Christiaen Raets kinderen erve

Item een parcheel lants genaemd de franse heijmade opte meulenacker O Jan Empsen kinderen erve S Cornelia Mr. Jan Hegge N ende W heeren vanden Wijngaerde

Stuk 21: 21.03.1637

| 771-21-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Jan Jan Joossen Van Riele ende Jan Jan Nijs als momboir ende Geraert Van de Cloot als toesiender van het onbejaerd kindt van Dionijs Jan Nijs daer moeder aff was Neelken Adriaen Aerts genaemt sijnde Adriaen deselve Adriaen out sijnde 20 jaeren, alhier present, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen gestaen ende gelegen binnen Lonehout opte donck

Dionijs Jan Nijs is bevallen:

-de camer metten kelder ende het cleijn kamerken vande woonhuijse opten donck scheijdende opten middelweech tusschen de keucken ende deselve kamer

Item den halven boomgaerdt metten gronde aende Wsijde naest de straete mette helft vanden bornput

Item de helft vande calverweijde gelegen teijnder de boomgaerdt neffens de donckstraete te wetene dat de calverweijde is gedeelt vande donckstraete S den hoff N de andere helft W de straete O Jan Christiaen Vorsselmans erve

Item inden acker over dander sijde vande straet tegenover het huijs te wetene 40 roeden vooraff ende voor de helft vande rest vande selven acker O de donckstraet S Andries Jordaens erve W Jan Jan Joossen erve N Matteijs Christiaen Vorsselmans

Item de helft vande weijde achteraen de vs acker genaempt de vonderweijde W Jan Henricx de Crom bemt N des heeren van Loenhout bemt O Mattijs Christiaen Vorsselmans erve

Item het weijken genaemt den reep off de streepe comende aen het straetken soo men naer Wesel gaet N ende O Jan Joossen ende Jan Christiaen Vorsselmans weijde S Aert Anthonis Aerts bemd genaemt den kijfbemd W Andries Jordaens weijde

Item de helft vanden brugacker S de andere helft N Andries Jordaens erve O de straet

Jan Jan Joossen van Riele is bevallen:

-de keucken met het achterhuijs mette helft van den bornput ende de helft van den boomgaerdt W ende N de andere helft S sijn selffs erve

Item 40 roeden lants

Item de helft van de calverweijde N de bosstraet O Jan Christiaen Vorsselmans erve S de andere helft W de straet

Item een gedeel inden acker over de straet tegenover het huijs wesende dit deel het achterste deel S Andries Jordaens erve W sijn selffs deel vande vonderweijde N Mattijs Christiaen Vorsselmans

Item de helft van de vonderweijde S het straetken N de andere helft O sijn selffs ende Andries Jordaens erve

Item een weijde genaemt de boonweijde comende N het weselse straetken O Andries Jordaens erve S Jan Mercx bemd W Jan Henricx de Crom erve

Item de helft vanden brugacker S Jan Anthonissen erve die hij heeft van Adriaen Thomas van Aken S het weselse straetken N de andere helft O de straete

Ongedeijlt blijven een half buijnder hoeijmade

Stuk 22: 13.03.1637

| 771-22-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Cornelis - Lenardt - ende Jan sonen wijlen Jan Cornelis Wiricx - Peerken Jan Cornelis Wiricx dochter met Jan Aerts der Weeuwen haeren man ende momboir - Tanneken Jan Cornelis Wiricx dochter met Bastiaen Jan de Backer haeren man ende momboir - Adriaen Lenardt Mens als momboir van Maeijken Jan Cornelis Wiricx dochter minderjarich sijnde; hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke goederen achtergelaten bij vs Jan Cornelis Jan Wiricx hueren vader

Lenardt Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-het huijs metten garsdries, hove, boomgaert ende de erve genaemt den lentenhoff daerachteraen gelegen binnen Loenhout op hoenderen N de strate SO aen den heijlichs geests van Loenhout stede ende erve genaemt Tan Vorsselmans stede W Maeijken Jan Cornel

Maeijken Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-twee loopensaet lants inden acker achter vs stede SO des heijlichs geests van Loenhout stede W Tanneken Cornelis Jan Wiricx erve gedeel vanden selven acker N Lenardt Jan Cornelis Wiricx erve

Item de achterste weijde

Tanneken Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-de reste vande vs acker daer Maeijken vs twee loopensaet is bevallen

Item het bosken achter aenden selven acker SO Nicolaes Segers erve W Nicolaes Segers ende Jan Lippens heijvelde N Maeijken Jan Cornelis Wiricx erve

Item het voorste eijnde naest de strate vande voorste weijde O ende S deselve weijde over het loopken toecomende Jan Jan Cornelis Wiricx N de strate

Jan Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-het huijs metten garsdries ende de hegge daer achteraen, gelegen op hoenderen S ende O de strate W ende N den acker daerachteraen gelegen toecomende Cornelis ende Peerken Jan Cornelis Wiricx

Item de lange weijde over het loopken comende NO het selven loopken SW den acker van Maeijken Jan Cornelis Wiricx

Peerken Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-de helft vanden acker achter het vs huijs van Jan Jan Cornelis Wiricx te wetene de helft voor aende Wsijde neffens Mattijs Goossens erve comende den geheelen acker O de leemmbloken? toecomende Henrick de Mulder S Jan Jan Cornelis Wiricx driese W Mattijs Goossens erve N Peeter Arnauts erffgenaemen erve

Item de helft van een weijde gelegen neffens Adriaen Antonis Straetmans erve te wetene de helft aen de Nwsijde de gehele weijde gelegen sijnde O Tanneken Jan Cornelis Wiricx erve S Jan Jan Cornelis Wiricx erve W Maeijken Jan Cornelis Wiricx erve N Adriaen Antonis Straetmans erve

Cornelis Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-de helft vanden acker daervan dander helft Peerken Jan Cornelis Wiricx is bevallen

Item de helft van een weijde daervan dander helft eveneens Peerken Jan Cornelis Wiricx is bevallen

Stuk 23: 14.03.1637

| 771-23-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Cornelis - Lenaert - ende Jan, alle drije sonen van Jan Cornelis Wiricx, Adriaen Lenardt Mens als momboir van Maeijken Jan Cornelis Wiricx daer moeder aff was Maeijken Lenardt Mens alle wesende voorkinderen vande selve Maeijken Adriaen Lenardt Mens minderjarich sijnde - Jan Jan Peeter Huijben als volcomen last hebbende van Cornelis Joos Rombouts momboir van Tanneken Jan Joos Rombouts dochtere minderjarich sijnde, alsoo deselve momboir is wonende verre buijten Loenhout, ende Adriaen Lenardt Mens als toesiende vandeselve Tanneken wesende een naekint vande vs Maeijken Lenardt Mens; hebben gescheijden ende gedeijlt de achtergelaten goederen van vs Maeijken Lenardt Mens

Jan Jan Cornelis Wirircx is bevallen:

-het woonhuijs metten gehelen moeshoff, de twee derdedeelen vanden boomgaert ende een cleijn gedeelken inden driese ende met noch een cleijn stucxken lants

Heeft tot sijnen last het derdedeel van alle de renten ende chijnzen (de comparanten moeder had bij voorgaende scheijdinge ende deijlinge, gepasseert voor schepenen in Loenhout tegens Adriaen Lenardt Mens ende Catelijn Lenardt Mens hueren broeder ende suster haer paert ende deel vande renten ende chijnzen tot haeren last genomen)

Cornelis Jan Wirircx is bevallen:

-de helft vande schure ongedeijlt tegens de andere helft toecomende Lenardt Jan Cornelis Wirircx staende dese schure oock aldaer opten hesselinck

Item halven driese metten halven lentenhoff

Item helft van het landt gelegen teijnde de lentenhoff opten hesselinck comende de vs goederen O Adriaen Lenardt Mens weijde S het straetken toecoemende de erffgenaemen Jan Vuijst W het heijken N Adriaen Lenardt Mens erve

Item de helft van een heijmade opt hoochbos int stage rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegens Cornelis Aerdt Nops hoeijmade

Item het derdedeel van het groot heijvelt gelegen achter de grooten acker

Lenardt Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-de helft vande schuere

Item den halven driese metten halven lentenhoff vuijtgenomen tgene Jan Jan Cornelis Wirircx daervan is aengedeelt

Item de helft van dlant gelegen teijnde den lentenhoff

Item de helft van een heijmade opt hoochbos int stage

Tanneken Jan Joos Rombouts is bevallen:

-een parcheel lants inden grooten acker opten hesselinck O Anneken Peeters van Aerde erve S Jan Vuijst erffgenaemen erve W Adriaen Lenardt Mens erve N Frans Imbrechts erffgenaemen heijvelt

Item de helft van een parcheelken lants inden cleijnen acker O Lisken Peeters van Aerde erve S Adriaen Lenardt Mens erve W Maeijken Jan Cornelis Wirircx erve N den hoeck

Item de helft van een parcheelken heijmade opt hoochbos inde drije buijnderen aen caeskens dijck

Item het derdedeel gelegen int midden van het groot heijvelt opten hesselinck achter den groten acker

Maeijken Jan Cornelis Wiricx is bevallen:

-een weijde ende een stuck lants met het lammerveldeken al aen malcanderen opten hesselinck O Adriaen Lenardt Mens erve S Jan Vuijst erffgenaemen erve W Adriaen Lenardt Mens erve N haer selfs heijveldeken

Item het selve heijveldeken

Item de helft van een parcheel hoeijmaden opt hoochbos inde drije buijnderen aen caeskens dijck

Item de helft van een parcheelken lants inden cleijnen acker gelegen

Stuk 24: 24.04.1637

| 771-24-01 |

Personen:

(in de akte lijkt een gedeelte vergeten of overgeslagen, de verdeling gaat over van goederen die aan Lijnken van de Cloot worden toegewezen op goederen die blijkbaar aan Geerd van de Cloot worden toegewezen zonder duidelijke overgang) voor schepenen van Loenhout quamen Geerdt Peeters Van de Cloot - Lijnken Peetrs Van de Cloot met Cornelis Aerdt Nouts hueren man ende momboir, ende Jenneken Peeters Van de Cloot met Anthonis Peeters Van Aken hueren man ende momboir, hebben gescheijden ende gedeijlt de stede gestaen ende gelegen binnen Loenhout te sneppele ende de parcheelen van erve

Jenneken Peeters Van de Cloot is bevallen:

-de kuecken mette camer vanden woonhuijse metten moeshoeve ende een stuck vanden driesse daerbij gelegen S ende W Lijnken Peeters van de Cloot gedeel N Geerdt van den Cloot gedeel O het straetken

Item het middelste deel van dlant wesende den lentenhoff achter de vs driesse O haers selffs ende Geerdt Van de Cloot erve S Lijnken Peeters Van de Cloot erve W ende N Geerdt Van de Cloot erve

Item het achterste deel vande leege sijde vanden achtersten driese O haer selffs andere erve S ende W Lijnken Peeters Van de Cloot erve N Peeter Arnout Bernaerdts wedue ende erffgenaemen erve

Item het achterste deel vande hoochsijde van dlant O de straet S Lijnken Peeters Van de Cloot erve ende deel van tselve lant W desselffs Lijnkens Van de Cloot ende haers selffs driese N Peeter Arnouts wedue ende kinderen erve

Item de helft vande voorsten hoeck van het mosvoordensteken O Lijnken Peeters Van de Cloot erve nu heijde sijnde S ende W de strate N Lijnken Peeters Van de Cloot erve wesende de andere helft van deselve vs hoeck vanhet selve vs steken

Item het voorste dederdeel van eene weijde gelegen bij den lentenhoff O Lijnken Peeters Van de Cloot erve S de strate W de beke N Geerdts Van de Cloot derdedeel vande selve weijde

Item het middelste derdedeel van een stuck lants gelegen op sneppelacker O de erve van wijlen Charles Vandermeren genaemt het mechels lant S Lijnken Peeters Vande Cloot derdedeel W de strate die daermede toebehooren N Geerdts Van de Cloot derdedeel

Item het middelste derdedeel van de bemdekens O de heijde van dese gemeijne erffgenaemen S Geerdts Van de Cloot derdedeel W de beke N Lijnken Peeters Van de Cloot derdedeel

Item een deel vanden achtersten hoeck inden heijacker metten bosken daerane gelegen S haer selffs ende Geerdts Van de Cloot heijden W ende N Geerdts Van de Cloot erve O Jan Peeters Bode wedue erve

Item het middelste derdedeel vande reste vande vs heijacker O haer selffs ende Geerdts Van de Cloot heijde S Lijnken Peeters Van de Cloot erve W de strate N Geerdts Van de Cloot erve

Item de helft vande heijde inden heijacker neffens het bosken metten helft vande hegge daertoe behoorende, ende daervan de andere helft is toebehoorende Geerdt Peeters Van de Cloot tussen hun beijden gemeijn ende ongedeijlt sijnde

Item het middelste derdedeel van het heijveldeken gelegen aende beemdekens

Lijnken Peeters Van de Cloot is bevallen:

-het acherhuijs mette schouwe ende den oven metten middelweech ende de stijlen staende inden middelweech mette banden die daerinne sijn gewerckt metten stijlblocken ende de erve een halven voet Buijten de stijlen ende sal de schouwe moeten afbreken ende op sijne erve setten indien hij eene schouwe begeert te hebben ende de wanden scheijdende daer die op malcanderen sijn gelast

Item een deel vanden driese daerane gelegen

Item een deel van het landt aende beke W, N ende O Jenneken Peeters Van de Cloot erve S de strate

Item het middelste deel vanden achtersten driese aende leege sijde O ende W haer selffs andere erve S Geerdts Van de Cloot erve ende N Lijnken Peeters Van de Cloot erve

Item het middelste deel van dlant aende hoochsijde O het straetken S ende W Geerdts Van den Cloot erve ende N Jenneken Peeters Van de Cloot erve

Item de helft vanden voorsten hoeck van het mosvoordensteken O haer selffs erve ende heijde S de andere helft toecomende Jenneken Peeters Van de Cloot W de strate N Wouter Peeters Ren erve

Item den geheelen achtersten hoeck van het selve steken mette heijde ende bosken ende middelheggeske daertoe behoorende N ende O Wouter Peeters Ren erve S het straetken W haer selffs ende Jenneken Peeters Van de Cloot erve

Item het achterste derdedeel vande weijde gelegen bijden lentenhoff O haer selffs ende Jenneken Peeters Van de Cloot erve W de beke N Peeter Arnout Bernaerts erffgenaemen erve

Item het achterste derdedeel vande bemdekens N Jan Peeters Bode bemde O haers selffs heijde S Jenneken Peeters Van den Cloot derdedeel W de pulman

(gezien vanf hier het gebruik van het woord sijn selffs en het feit dat Lijnken van de Cloot regenoot kan verondersteld worden dat onderstaande goederen aan Geerd van de Cloot werden toegewezen)

Item een deel van dlant aende hooge sijde achter aen het vs stuck driese comende dese twee parcheelen O het mosvoorden straetken S ende O Jennekens Van de Cloot erve mede oock sijn selffs andere erve ende N Lijnken Geerdts Van de Cloot erve

Item een deel van dlant ende vande driese aende leegsijde O sijn selffs ende Lijnkens Van de Cloot erve S Jennekens Van de Cloot erve W sijn selffs en Lijnkens Van de Cloot erve ende N oock Lijnkens Van de Cloot erve

Item het middelste derdedeel vande weijde gelegen bijden lentenhoff N Lijnkens Van de Cloots deel vandeselve weijde S Jennekens Van de Cloot deel O sijn selffs ende Jennekens Van de Cloots erve W de beke

Item het voorste derdedeel vande bemdekens O sijn selffs erve S Bartelmeus Adriaensen erve W de beke N Jennekens Van de Cloot gedeel

Item een gedeel vande voorste hoeck vanden heijacker mette hegge noortwaerts daerane comende en dit deel moet soo groot sijn als de helft vanden vs hoeck van het mosvoorden steken

Item het derdedeel vande reste vanden voorsten hoeck vanden heijacker

Item de helft vanden achtersten hoeck vanden selven heijacker mette heggen daertoe behoorende O Peeters Bode erffgenaemen erve S Jennekens Van de Cloot erve W het straetken N het smalackerken

Item het achterste derdedeel van een stuck lants op sneppel acker O Charles Vermeren erffgenaemen erve S Jennekens Van de Cloot erve W Wouter Peeters Ren erve N Aerdt Laureijssen erve

Item het achterste derdedeel van het heijveldeken gelegen voor aen de bemdekens

Item de helft vande heijde inden heijacker

Blijvende tussen dese erffgenaemen gemeijn ende ongedeijlt een half bunder heijde gelegen inde werdels

Item een derdedeel van een bemdeken inde mosvoorden ende noch een hoecxken

Item het smalackerken met een bleijcken daerachter ane gelegen

Item seker part ende deel inden bemt inde wachtelbergen ende een stucxken van een heijveldeken gelegen achter Wouter Peeters hoffstede

Item drije parcheelen heijde op hoenderen

Stuk 25: s.d.

| 771-25-01 |

Personen:

voor schepenen van Lonehout verschenen Peeter Kerstens Vorsselmans - Jan Kersten Vorsselmans - Frans Kersten Vorsselmans - Mattijs Kersten Vorsselmans - Geert Kersten Vorsselmans - Stijnken Kersten Vorsselmans met Wouter Jan Wouters hueren man ende mamboir - Alijt Kersten Vorsselmans met Jan Van Ostaeijen hueren man ende momboir, ende Heijnrick Geerdts Van der Buijten als toesiende ende Peeter Aerts als momboir van Maeijken Kersten Vorsselmans, hebben gescheijden ende gedeijlt de achtergelaetene goederen van hueren vader ende moeder wijlen

Alijt Kersten Vorsselmans is bevallen:

-den grooten acker metten cleijnen acker ende het heijvelt gelegen ter eijcke onder Wuestwesel SO de bane S Peeter Willem aerts erve W Jan Rommens ende Marten Jan Duerens heijvelden N Cornelis Jan Ooms erve

Stijnken Kersten Vorsselmans is bevallen:

-het huijs ende hoff mette erve daeraen gelegen, ende een parcheelken lants genaemt de venusberch gelegen opt stuijvesande bijde heuvel aen de kerck

Item een weijde aen de meerstraet O Maeijken Voorspoels merbulck nu toebehoorende Gabriel Heijnrick Van der Beuten S de merstrate W Jan Nijs Van Tijchelt erve N Adriaen Laureijs Van Aken erffgenaemen erve

Item een parcheel lants op sneppelacker O meester Charles Van der Meren wedue ende kinderen erve genaemt het mechels goet S Aerdt Wouter Peeters erve W Aerdt Laureijssen van Dongen ende Peeter Meus N Cornelis Schuermans erve

Peeter Kerstens Vorsselmans is bevallen:

-het achterste huijs opte donck metten hove ende driese ende met een parcheelken lants

Item een driesken met ackerken daeraen gelegen NO de strate S Frans Kersten Vorsselmans erve W Jan Aerts der Weuwen bemt N Peeter Mattijs ende Geerdt Kersten Vorsselmans bemde

Item eenen halven bemt aen het vs driesken O het vs driesken S de andere helft vanden bemt toebehoorende Frans Kersten Vorsselmans W de beke N marten alen bemt ende Geerdt Kersten Vorsselmans bemt

Frans Kersten Vorsselmans is bevallen:

-de reste vanden acker daeraff Peeter Kersten Vorsselmans 13 loopensaet heeft O de strate S Geerdt Kersten Vorsselmans weijde genaemt de calverweijde W sijn andere erve N Peeter Kersten Vorsselmans erve

Item een parcheel lants bij het vs parcheel gelegen S de gracht van het straetken toecoomende Geerdt Kersten Vorsselmans erve W Jan Aerts der Weuwen bemt N de grachte van Peeter Kersten Vorsselmans

Item de helft van een bemt daer Peeter Kersten Vorsselmans de andere helft heeft S Michiel Jordaens W de beke O Peeter Kersten Vorsselmans ende Jan Aerts der Weuwen

Jan Kersten Vorsselmans is bevallen:

-de helft van een acker opte donck genaemt de langen acker O des heeren vanden Wijngaerde erve S de bosstrate W de andere helft toecoomende Maeijken Kersten Vorsselmans N Jan Nijs van Tijchelt ende des heeren vanden Wijngaerde bemde

Item de helft van een bemt neffens de donckstraet genaemt de santschelle O ende S de donckstrate W de andere helft toecoomende Maeijken Kersten Vorsselmans N de beke

Item de helft van een weijde genaemt het rietken daervan Maeijken Kersten Vorsselmans de andere helft heeft wesende ongedeijlt O des heeren Vanden Wijngaerde ende Jan Nijs van Tijchelt bemde S Maeijken Kersten Vorsselmans erve W de strate N de beke

Item een heijmade opt hoochbos inde drije buijnders O Maximilaen Beijerssen erffgenaemen heijmade S Kersten Mattijs Raets heijmade W Cornelis Aerdt Nouts ende Joncxker van Wesel heijmade N het beecxken

Maeijken Kersten Vorsselmans is bevallen:

-de helft vanden acker opte donck genaemt de langen acker S de bosstrate W de donckstrate N des heeren vanden Wijngaerde ende Jan Nijs van Tijchelts bemde

Item de helft van een bemt neffens de donckstrate genaemt de santschelle W Mattijs Kersten Vorsselmans bemt N de beke

Item de helft van een weijde genaemt het rietken wesende ongedeijlt

Item een parcheel lants inden molenacker achter de rosmolen O Peeter Jan Wouters erve S Mattijs Kersten Vorsselmans ende Andries Jordaens erve W Andries Jordaens N de rosmolen of des heeren van Loenhout erve

Mattijs Kersten Vorsselmans is bevallen:

-het woonhuijs opte donck daer der comparenaten ouders gewoont hebben ende vuijtgestorven sijn metten backhuijs ende torffhuijs, hove, boomgaert ende derve metten jongen boomgaert naest Jan Joossen kinderen erve gelijck die erve afgepaelt is van dese die

Item de helft van een bemt genaemt de weijde comende met den hoeck aende donckstrate S Peeter Kersten Vorsselmans erve ende dries W de andere helft N de beke mede aen marten alen bemt

Item een weijde bij thoochbos O ende N Peeter Nuijts kinderen erve S Peeter Ditvoorts heijmade W Jan Joossen ende Goris Cornelissen erve

Geerdt Kersten Vorsselmans is bevallen:

-de schuere staende opte donck

Item de calverweijde daerachter metten garsdries ende het lant daerachteraen gelegen O de strate S Mattijs Kersten Vorsselmans W de heeren van Loenhout bemden ende Peeter Leijs kinderen bemde N Frans Kersten Vorsselmans erve

Item de helft van een bemt genaemt de weijde

Item een weijde genaemt de belijcke O Cornelis Willem Huijben erve S Peeter Nuijts kinderen W Michiel Jordaens erve N de beke ende Goossen Cornelis Goossens

Stuk 26: s.d.

| 771-26-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen ... Laureijs Reijns, secretaris tot Wuestwesel - Margarita Laureijs Reijns met Jan Empsen hueren man - Martijnken Laureijs Reijns met Aert Laureijssens hueren man, ende Mechelijn Laureijs Reijns, huijsvrou van Adriaen Janssen Ouwaerts, hebben gescheijden ende gedeijlt de achtergelaeten goederen bij wijlen Laureijs Cornelis Reijns hueren vader ende Margriete Van Elsacker hueren moeder alsnoch in levene sijnde ende daervan sij comparanten de goederen sijn hebbende bij wettige contracte van vuijtcoop voor schepenen alhier gedaen ende gepasseert opten XI deser loopende maent van meije ende dat indeser vuege, te wetene dat de vs

Martijne Laureijs Reijns is bevallen:

-het halff huijs metten hoff ende de helft van deusel daerachterane gestaen alhier tot Loenhout inden huffel O de erve vande pastorije S Peeter Wackers erve W Cornelis Anthonis Goris erve N de strate sijnde dese helft gemeijn metten helft die Michelijn Laureijs Reijns toebehoort

Item het vierendeel voor vuijt inden grooten cogenbempt ende alsdan noch de helft inden selven cogenbempt mitsgaders oock in het hoffken daerane gelegen daer daervan de andere deelen toebehooren de weche ende kinderen Peeter Peeter van Breda gelegen O metten bosken aen de straet S Peeter Janssen erve ende smeijs bemdeken toebehoorende Catelijne Aertssen wedue van Mr Laureijs Reijns W aen ... N ... wesende een deel van het corpus van dleenboecxken gecomen van Hugo Oliviers vanden Wijngaerde dwelck te leen wordt gehouden vanden heere van Loenhout

Michelijne Laureijs Reijns is bevallen:

-het half huijs metten hoff mette helft van deusel gelegen in den huffel

Item het vierendeel voor vuijt ende alsdan metten helft inden cleijnen cogenbempt O Peeter Joris kinderen erve S de cleijnen heesterbempt toebehoorende Jan Peeter van Gilsen tot Brecht W de beke N Wouter Anthonis Vergouwen bempt

Item twee derdedeelen van een parcheelken lants alhier aenden heuvel daer een begijnken tot Hoogstraeten dandere derdedeel toecomt O ende N den heuvel ende Christiaen Vorsselmans erve S Wouter Jan Wouters erve W Christiaen Vorsselmans erve

Item de twee derdedeelen in een parcheel lants oock aldaer gelegen aenden heuvel daervan een begijnken tot Hoogstraeten dander derdedeel toecomt O Wouter Jan Wouters erve S Jans van Dietvoort ende meer andere erve W Adriaen van Aken kinderen erve N Wouter Jan Wouters ende Cornelis Anthonis Goris erve

Mr. Laureijs Reijns, sdecretaris tot Wuestwesel, is bevallen:

Item de sneppelste(de) mette schuere ende weijde gelegen alhier tot sneppel O het heijbaer S secretaris Cornelis van Dongen erffgenaemen erve W de beke N Michiel Michielsen van Elsacker erve

Item een parcheel lants genaemt de laechten te sneppel gelegen O de strate S de erffgenaemen Arnouts van Ostaeijen erve W de brachtsen bempt toecomende Lenaert Putcuijps ende Michiel Jordaens N Michiel Jans van Elsacker erve ende den heijacker

Item govaerts de mulder veldekens wesende een acker met een weijken tot sneppel O in Jan Jacobs erve S Jan Wouters erve W de rijt N de strate

Item de cleijnen bempt inden dorent O de beke S Jan Empsen kinderen bempt W Cornelis Stoops weijde ende heijde N Matijs Gossens bempt

Margriete Laureijs Reijns is bevallen:

-de grooten bempt inden dorent O de beke S Anthonis van der Buijten bempt W Cornelis Stoops erve N Mr. Laureijs Reijns bempt

Item een parcheel lants gelegen in steechd N Peeters van Staeijen ende Cornelis Adriaens Verbuijten erve O Heijnrick Jan Engelen oft Deckers erve S het trommelken N Peeter Denis erffgenaemen erve

Item een parcheel lants gerlegen in steechd O het trommelken van Franchois Imbrechts S het trommelken van Andries Jordaens ende het voorkind ende sone Jan Huijbrechts Bode W mr. Peeter Jordaens erve N Peeter Denis erffgenaemen erve

Item de helft voor vuijt in knodders bos ende voort de helft int selve bos daer Michiel Jans van Elsacker dandere helft aff heeft, gelegen te sneppel bij den heijbaert

Item een parcheel lants opten muelenacker genaemt oskens lant O de wech S Gabriel Jan Gabriels erffgenaemen erve Cornelis Goossens erffgenaemen N des heeren Van den Wijngaerde merbulck

Item een bempt genaemt withaegens bempt aende mosvoorden onder sneppel N de beke S Arnouts van Ostaeijen bempt W desselfs Arnouts van Ostaeijen heijvelt N Vollenhovens erffgenaemen weijde

Stuk 27

| 771-27-01 |

betreft een los blad, bestaande uit vier verschillende stukken tekst, waarvan er drie doorstreept zijn, en waarop o.m. schuldbekentenissen. Mogelijk betreft dit een kladblad.

Stuk 28

| 771-28-01 |

betreft eveneens een los blad zonder verdere nuttige referentie, mogelijk behorend tot een der vorige akten

Stuk 29: 06.02.1640

| 771-29-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Adriaen Adriaens Vermeren als momboir ende Adriaen Lenaerts Mens als toesiende van tweeskind van wijlen Peeter Hendrikx van Aerde genaemt Tanneken, Dionijs Cornelis Adriaen Diels man ende momboir van Lijnken Peeters van Aerde, Adriaen Jan Huijben man ende momboir Neelken Peeters van Aerde, ende Huijbrecht Hendricx man ende momboir van Lisken Peeters van Aerde, voor deselve huere vrouwen hen sterckmackende, daer moeder aff was Lijnken Lenaerdt Mens, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffelijcke ende onroerende goederen van hueren ouders

(nota: op de eerste pagina werden diverse stukken tekst geschrapt en andere bijgeschreven, de weergave zoals hierboven stemt overeen met wat wij in de parochieregisters konden weervinden, uit het gezin Peeter Hendrik van Aerde x Catharina Lenaert Adriaen Ments vonden wij ondermeer volgende kinderen: Catharina (°1609) x 1631 Nijs Cornelis Dielis, Cornelia (°1615) x 1635 Adriaen Jan Huijben, Elisabeth (°1618) x 1638 Huijbrecht Hendrickx, Anna (°1624) en dus minderjaring bij de S/D; de andere kinderen (niet vermeld bij de S/D, en waarvan wij evenmin een huwelijk hebben) waren vermoedelijk reeds overleden))

Tanneken Peeters van Aerde is bevallen:

-het huijs metten hoff, driese ende erve, gelegen tot popendonck O sheeren strate S ende W den stroom van d'oude olieme(u)len N Adriaen Vermeren erffgenaemen erve

Item drije weijkens oock tot popendonck achter den smoutmolen O sheeren strate S ende W Lisken Peeters van Aerde erve N erffgenaemen Adriaen Vermeren erve

Item een parcheel lants op aerts acker gelegen genaemt keijen O Lijnken Peeters van Aerde erve S Joris Koeck erve W Adriaen Cornelis Verboven kints erve N de gemeijnen wech loopende naer de watermuelen brugge

Item een parcheel lants inden grooten acker achtergelaeten bij Lenaerdt Mens wijlen genaemt de grooten acker gelegen opt hesselinck O het bosken toecomende de gemeijnen erffgenaemen van wijlen Lenaerdt Mens S Jan Vuijst erffgenaemen erve W Maeijken Lenaerdt Mens kinderen erve N Frans Imbrechts erffgenaemen ende meer andere lieden heijvelt

Item een parcheel van welkens put gelegen ter beke O, S ende W Adriaens Vermeren erve N den doorenbemt

(in de marge bijgevoegd, in een ander handschrift:

Item alnoch een vijfdedeel in de helft van een heijblock gelegen opde brande O de vlaemsche straet S Jan Vuijst erffgenaemen W Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens N Peeter Janssen erffgenaemen heijblock

Item alsnoch de helft van eenen heijblock gelegen inde willaeren

Item ontrent een twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt gecomen van Cornelis Ments gelegen tegens de grooten acker opden hesselinck neffens de hollantsche straet)

Lisken Peeters van Aerde is bevallen:

-een acker wesende eene hoffstee daer eertijts een huijs heeft gestaen gelegen tot popendonck aende rijt mette grachten daer rontomme vuijtgenomen dat aen de oostsijde de erffgenaemen Adriaen Vermunten een eijnde grachte is toecomende O den rijt S Cornelis Wouter Peeters erve W huer selffs ende Joris Koeck erve N Tanneken Peeters van Aerde erve

Item eene weijde wesende de groot weijde oock tot popendonck teijnden aen de vs acker O Tanneken Peeters van Aerde erve S Joris Adriaenssen Koeck erve W Dionijs Cornelis Adriaen Diels erve N Peeter Cornelis Arnouts erve

Item een weijde opten hesselinck met twee heijveledekens daerane O ende W Maeijken Lenaerdt Mens kinderen erve S Adriaen Lenaerdt Mens erve ende heijde N het hoeckstraetken

Item een vierendeel buijnders heijmaden opt hoochbos O de erffgenaemen mr. Peeter Jordaens heijmade S des jonckers Van den Noot heijmade de berch genaemt W ende N het beecxken

Item een half buijnder heijmade opt schoubos O Peeter Janssen ende joncker de Herdde S Peeter Janssen erve W Adriaen Vermunten erffgenaemen ereve N mijns heeren van Loenhout erve

Met last o.m. aan de erffgenaemen Sijmon Kesselmans alhier te Loenhout ter nedervenne, alsook aen Peeter Janssen van Ostaeijen erffgenaemen tot Wustweesel

(in de marge bijgeschreven in een ander handschrift:

Item een derdendeel van eenen heijblock gelegen opde brande O Adriaen Wauters kinderen heijvelden S Jan Vuijst erffgenaemen heijvelden W Michiel van Elsacker heijvelden N Adriaens Vermeiren doude erffgenaemen

Item ontrent het twelffste deel in eenen heijblock genaemt de grooten heijvelde opte hesselinck beneffens de hollantsche straet)

Neelken Peeters van Aerde met Adriaen Jan Peeter Huijben hueren man is bevallen:

-eene hoffstede daer eertijts een huijs op heeft gestaen gelegen opte hesselinck O Lenaertdt Mens erffgenaemen erve wesende bosse genaemt den blick S de hollantsche strate W het hesselinck heijken N Jacob Janssen Krock erve

Item het vijfdedeeel in ontrent vijf loopensaet lants gelegen ter beke in hesschot acker gecomen van Adriaen Vermeren stede O Mattijs Goossens erve S Lambrecht Broomans kinderen erve W Adriaens Vermeren erve N mosvoortstraete

Item twee vijfdedeelen in vijf loopensaet lants oock in hesschot acker ter beke, oock gecomen van Adriaens Vermeren stede O Adriaens Vermeren erve S Mattijs Goossens erve W Huijbrecht Jan Peeter Huijben erve N Lambrecht Broomans kinderen erve

Item de helft van een buijnder heijmade opt hoochbos O Stoffels van Aerde heijmade S de waest W Geert Vanden Cloot heijmade N Peeter Ditvoorts heijmade

Item het derdedeel van drije vierendeelen buijnders heijmaden gecomen van Lenaerdt Mens oock opt hoochbos wel verstaende dat er een vierendeel is gecomen bij beleeninge van Antonis Wackers voorde somme van vijfftich guldenen, ende alsoo die beleenpenningen nu sijn gerestitueert ende voldane soo heeft de vs Neelkens Peeters van Aerde met hueren man ende momboir het derdedeel van die beleenpenningen ontfangen soo dat alhier in proprieteijt maer en blijft tderdedeel van twee vierendeelen buijnders, daer van de andere twee derdedeelen toebehooren de kinderen van Jan Cornelis Wiricx daer moeder aff was Maeijken Lenaerdt Mens ende welcker twee vierendeelen buijnders nochtertijt sijn ongescheijden ende ongedeijlt, rijbaer sijnde ende te wissel gaende tegen Cornelis Aerdt Nouts drije vierendeelen buijnders heijmaden gelijck die heijmade aldaer opt hoochbos is gelegen

Met last o.m. aan Michiel Jans van Elsacker

(in de marge bijgeschreven , in ander handschrift:

Item een parcheel in eenen heijblock genaemt de haenrijte gelegen bij de brande

Item noch het twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt

Item noch een gedeel in eenen heijblock daer Goossen Cornelis Goossens oock eenige deelen in is hebbende gelegen achter den hesselinck)

Lijnken Peeters van Aerde is bevallen:

-de helft van den halven hoff gelegen tot popendonck genaemt heijnrickx vermunten hoff, daervan de andere helft toecomt de kinderen Cornelis Adriaens Verboven sijnde dese helft gemeijn ende ongedeijlt O Peeter Janssen ende Jan Adriaens van Ostaeijen erve

Item een weijde gelegen tot popendonck aende aerts acker O Lisken Peeters van Aerde erve S Joris Koeck erve W Tanneken Peeters van Aerde erve N Peeter Cornelis Arnauts erve

Item de helft van een weijde bij molenbos vonder daervan de andere helft toecomt Matteus Peeter Arnouts nochtertijt ongedeijlt sijnde ende welcke halve weijde nu bij coope is toebehoorende Jan Adriaens van Ostaeijen O des vs Jan van Ostaeijens ander erve S Adriaens Vermunten kinderen erve W de beke N Michiel Jordaens ende Adriaens Vermunten erffgenaemen erve

Item de helft van eenen bemt gelegen aende brielse vonder daervan de andere helft toecomt toecomt Wouter Peeters Ren O de ackerstrate S Michiel Jans van Elsacker erve genaemt sluijters ende meer andere lieden erve W de beke N de andere helft

Item de helft van een bemt bij de breebeke daervan de andere helft toecomt Huijbrecht Cornelis Verboven O de beke S Huijbrechts Verboven kinderen erve W Peeter Lenaerts van Brecht heijmade N Cornelis Wouter Peeters ende Joris Janssen Koeck bemde

Item het derdedeel van een parcheel lants inde beeckse acker, dwelck maer en was beleent voorde somme van eenentsestich guldenen, sesse stuivers drije oort van Adriaen Vermunten, ende alsoo tselve derdedeel vanden lande bij Huijbrecht Adriaens Vermunten sone is gelost heeft de vs Lijnken die beleenpenningen ontfangen

Item twee loopensaet erve inden cleijnen acker bij het huijs van Lenaerdt Mens opten hesselinck O Maeijken Lenaertd Mens kinderen erve S Adriaen Lenaertd Mens kinderen erve W hesselinckx heijken N het hoeckstraetken

Item acht roeden lants mette fruijtbomen daerop staende inden hoff van des vs Lenaerdt Mens huijs wijlen wesende het derdedeel vanden boomgaerdt ende dwelck sij met haeren man ende momboir bekenden verkocht te hebben aen Jan Jan Rombouts

(Nota: vanaf hier gaat de akte verder in het handschrift dat wij voorheen reeds in marge aantroffen)

Item het twelffste deel in eenen heijblock genaemt het groot heijvelt

Item noch de helft van eenen heijblock gelegen bij de munte daervan de wederhelft toecomt Adriaen Vermunten erffgenaemen

Met last o.m. aen Mattijs Goossens ende den schouteth Boterpot tot Hoochstraten