Scheidingen en delingen nr. 770 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 770

Stuk 1 : 11.01.1565 stile Ludich

| 770-01-01 |

Betreft d'erffgenaemen van Marie Henrick Leijs Rombouts. Voor schepenen van Loenhout verschenen Henrick Leijs Rombouts sone voor hem selven en als momboir van twee onbejaerde kinderen van Marie Jan Leijs Rombouts dochtere sijnder sustere vervangende Adriana Luijcx wonende tot Eeckeren - Cornelis Luijcx als man ende momboir van Anne Jan Leijs Rombouts dochtere sijnder huijsvrouwen - Cornelis Merck Mercx als man ende momboir van Heijlwich Jan Leijs Rombouts dochtere sijnder huijsvrouwen - Machiel van Elsacker Cornelissen als gecocht hebbende de gedeelen in dit versterff nabeschreeven van Janne ende Cornelise Wouter van Elsacker soonen daer moeder aff was Adriana Jan Leijs Rombouts dochtere - Cornelis Geerts van Elsacker als momboir van Marije Heijndrick Diricx dochtere daer moeder aff was Aechte Wouters van Elsacker dochtere daer oock moeder aff was Adriana vs ende de vs Cornelis oock als momboir van Clara Wouters van Elsacker vs dochtere - Jan vande Bogaerde als gecocht hebbende tgedeel van Anthonis Luijcx daer moeder aff was Alit Jan Leijs Rombouts dochtere vervangende de vs comparante gelijckerhant - Gheerde van Elsacker Wouterssen daer oock moeder aff was Adriana Jan Leijs Rombouts dochtere alle erffgenaemen van wijle Marie Henrick Leijs Rombouts dochtere voor een cluste ende partije

Item Cornelia ende Catharina Machiel Leijs Rombouts dochtere met Cornelis Ijsendonck huere momboir huer beijde mette rechte gelevert - Lijsbeth Machiel Leijs Rombouts dochtere met Geerde vanden Bruijnenberge hueren man ende voicht - Joos Henricx - Lenaerdt Couwenberchs ende Anthonis Pauels Wuijts als momboirs van de voor ende naekinderen van Jan Michiel Leijs Rombouts als voorde tweede cluste ende partije

Item Henrick Jan Luijcx voor hem selven vervangende Cornelise Luijcx sijne broeder - Alit Jan Luijcx dochtere met Cornelis Peeter Faes hueren man ende momboir van welcke Henrick, Cornelise ende Alit vs moeder was Elijsabet Henrick Rombouts dochtere als voor de derde cluste ende partije

Scheijding:

Henrick Leijs Rombouts c.s. een rente op Anthonis van Aerde, een rente op Cornelis Peeter Faes (schepenbrief Loenhout dd 13.2.1654 stile Ludich) en twee renten op Jan Adriaen Haest (schepenbrieven Wuestwezel dd 29.6.1634 en dd 18.2.1637 stile Ludich)

Item Cornelia ende Catharina Machiel Leijs Rombouts dochteren c.s. een rente op Geerde Verkaert (schepenen Loenhout dd 16.2.1563 stile Ludich) in mindernisse op een vroegere rente (schepenbrief Loenhout dd 16.8.1546), een rente die vercocht heeft Adriaen Heuffkens (schepenbrieven Loenhout dd 29.1.1545 4.4.1553), een rente op Janne Claes Janssen (schepenbrief Loenhout dd 10.8.1560) en een rente op Cornelis Luijcx

Item Henrick Jan Luijcx c.s. een rente op Machiele Thijs tot Meere (schepenbrieven Hoogstraten buitenbank dd 19.1.1552 en dd 4.10.1560), een rente op d'erffgenaemen Adriaen Peeter Boets (schepenbrief Loenhout dd 2.5.1555)

Stuk 2 : 1565

| 770-02-01 |

Verschenen voor notaris Adriaen de Queron en getuigen Mathijs Peter Thonissen - Adriaen Lenaerts - Niclaes Matthijssen - Peter Janssen van Baerle - heer Hugo van Amerengem ende medeconsorten - Henrick Haecx - Jacop Snels ende Laureijs Adriaen Thijs als man ende borge huerlieden beijden huijsvrouwe vervangende oock hunne medeconsorten - Jan Jacop Cheens - meester Adriaen van Ghils als gemechtigt van Marijken Frans Huijbs dochter - Jan Franssen - Wouter Aert Nijs - Jan de Cock - Ghijsbrecht Kerst Van de Loock - Henrick Jan Sprangers - Jan Adriaen Cornelissen van Meerle - heer Hugo van Amerengem ende Marie Jan Cheens dochtere vervangende alle sij hier vs hier inne hunne medeconsorten

Renten daer Heijndrick Haeck met broeders en susters opgedeijlt sijn: op Joris Peeter Diercx - op de erffgenaemen Peeter Wille Bode - op Cornelis Jacops tot Wuestwesel - op Cornelis Hovelmans

Renten daer Jacop Snels ende Laureijs Adriaen Thijs op gedeijlt sijn: op Lenaert Dierck Bode - op Cornelis van den Bruijnenberghe - op Cornelis Willem Maes - op Janne van Staijen - op Catherina Peeter Diericx dochtere - op Heijndrick van Aecken

Renten daer Jan Jacop Chens cum suis op gedeijlt sijn: op d'erffgenaemen Peeter Faes - op Adriaen ... - op d'erffgenaemen Jan de Visser

Renten daer Aert Meijs erffgenaemen met hun consorten op gedeijlt sijn: op Janne Verboven - op Cornelis IJsendonck - op Jan Heijndrick Hovelmans

Renten waerop Hendrick van Huesden cum suis op gedeijlt sijn: op d'erffgenaemen Peeter Faes - op Jan Heijndrick Hovelmans

Renten waarop Jan van Vorspoele bij vuijtcoop van Dierick Martens cum suis op gedeijlt sijn: op Janne Verboven - op Cornelis Peeter Nouts - op d'erffgenaemen Jans de Visser

Item de vs vier staken: op Gheerde Vorsselmans

Renten daer Mathijs Peeter Athonis cum suis op gedeijlt is: op Joris Wouter armen tot Wuestwesel - op Janne Goosem Lemens - op Cornelis Peeter Nouts - op Cornelis Thuens op Cornelis Pauwels Geens - op Joose Heijndricx - op Merck Loijcx erffgenaemen - op Anthonis van Dietford

Stuk 3: 11.11.1599

| 770-03-01 |

Personen:

S/D. ts Wouter Willem Maes - Luijcas Willem Maes ende Jan Cornelis Peter Maes als man ende momboir van Adriaenken Willem Maes dochter over de renten hen aengecoomen en verstorven van Cornelis Maes doude heuren grootvader wijlen

Wouter Willem Maes is bedeelt op Cornelis Henricx Philips. Item op Cornelis Aertssen Verhaert

Luijcas Willem Maes is bedeelt op een rente op de panden achtergelaeten bij wijlen Peter van Alfen gelegen tot popendonck nu toebehorende Cornelis van Elsacker Geritssen. Item op een rente geheven op sekere stede gelegen ter beeke achtergelaeten bij wijlen Henrick Lodders. Item op een rente geheven op sekere stede te Wuestwesel toebehorende Cornelis Bastiaens

Jan Cornelis Peter Maes als man ende momboir van Adriaenken Willem Maes dochter is bedeelt op een rente op sekere stede onder sneppel nu staende inden naeme van Peter vande Cloote. Item op een rente op sekere stede tot sneppel bijden steenoven nu toebehorende Peter Geert Anthonissen alias Haultepenne

Bijgevoegd is nog een schuldbekentenis vanwege Lenaert Lippens aan de drie bovenvermelde erffgenaemen van Cornelis Maes doude hem aengecoomen van wijlen Cornelis Lippens en die geheven wordt op zijn goederen tot sneppel

Stuk 4: s.d.

| 770-04-01 |

Personen:

Accoord tussen de oppervoogden, Claes van Dale als toesiender van de onbejaerde weeskinderen Gerit Cornelissen ter eenre, ende Dingne Jans van Dale weduwe wijlen de vs Gerit Cornelis als moeder vande vs weeskinderen, geassisteerd met Jan Jacopssen haeren tegenwoordigen man ende momboir. Dingne en haeren tegenwoordigen man neemt de drie onbejaerde weeskinderen aen voor haeff ende onderhoud.

Stuk 5: 28.05.1604

| 770-05-01 |

Personen:

Jan Nijs van Tijchelt ende Adriaen van Acken Lauwreijs soon sijn gescheijden ende gedeijlt van seckere vierendelen, sijnde twee beempden deen gelegen onder westel inde wachelberghen ende dander inden doorent onder Loenhout waeraff Peeter Peeterssen van Breda de helfft heeft te weten dat Jan Nijs van Tijchelt tvierendeel in den dorent vercrijght ende Adriaen Lauwreijs van Aken tvierendeel van den bempt onder wesel aende wachelberch

Stuk 6: s.d. (1613)

| 770-06-01 |

Personen:

Jacob Jacobs Verkaert ende Philips Jan Philips als voigt ende Laureijs Cornelis Claessen als toesiender van de vier onbejaerde kinderen achtergelaeten bij wijlen Jan Claessen daer moeder aff was Engelken Cornelis Claes dochter hebben gescheijden ende gedeijlt d'achtergelaeten meuble ende haeffelijcke goederen van wijlen de vs Jan Claessen ende Engele Cornelis vs dochter man ende wijff in hunnen leven - de vs Jacob der weesen halve broeder sal behouden de vs meuble haeffgoederen ende aen de vier weeskinderen betaelen tot lichtmisse 1614 (toecomende jaere) 126 guldens eens

Stuk 7: s.d.

| 770-07-01 |

Personen:

Deijlinghe tussen Marie Franchoijs Imbrechts dochtere weduwe Cornelis Cornelis Goossem Aerts met Anthonis Peeter Denis haeren tegenwoordighen man ende momboir ter eenre ende Adriaen Cornelis Goossem Aerts als voigt ende Franchoijs Imbrechts als toesiender der drie weeskinderen vande vs Cornelis Cornelis Goossem Aerts ten andere

Marie Franchoijs Imbrechts ende Anthonis Peeter Denis beloven de weeskinderen te onderhouden tot het jongste kind 16 jaer oud sal weesen ende behouden daervoor alle haeffelijcke goederen ende moghen oock gebruijcken alle de erffelijcke ende onroerende goederen ten tijt van 12jaeren, sullen tlaetste jaer alle de landen moghen besaeien vuijtgenomen buijens hof geleghen suijtwaerts aenden woonhuijse vande stede, verder is geconditionneert dat bij de staet vanden sterffhuijse is bevonden dat er schulden sijn die der vs kinderen moeder met vs Cornelis Cornelis Aerts hueren man wijlen schuldig waeren gebleven vande erffpenninghen vande coop van het steken vande erffgenaemen Peeter Imbrechts tot Cleijn Neervenne

Verder verclaerden de voigden der weeskinderen dat der kinderen vader gerecht was voor een vierdepaert in een somme van 78 R(ijns)guldens die Aert Stuijts van Westwesel schuldich is ende noch voor het vierdepaert in 20 R(ijns)guldens die Willem Peeters Puls schuldich is

Stuk 8: 16.03.1617

| 770-08-01 |

Personen:

Michiel Jordaens met Cornelia Jan Huijbrechts Bode doude dochtere - Peeter Staeijmans als voigt ende Cornelis Neelemans als toesiender vande voorkinderen van wijlen Jan Huijbrechts Bode de Jonge - Adriaen Staeijmans als voigt ende Matijs Janssen als toesiender vande naerkinderen vande selven Jan Huijbrechts Bode de Jonge - ende Jan Bode als voigt met Jan Michielsen als toesiender vande naerkinderen van wijlen Jan Huijbrechts doude verweckt bij Margriet Bartholomeussen hebben bij blinde cavelinghe gepaert ende gedeijlt de achtergelaeten goederen soo in erve, leen ende renten achtergelaeten bij wijlen Jan Huijbrechts Bode doude ende Cornelia Joos Huijbrechts dochtere sijne ierste huijsvrouwe soo hier naer volght:

ierste is te weten dat Jan Huijbrechts Bode de Jonge in sijn leven heeft gehadt het versterff ende successie vande vs Cornelia Joos Huijbrechts dochtere sijne moeder bij minnelijck contract van vuijtcoop met sijne vader daeraff gemaeckt voor schepenen van Loenhout op 1.4.1608, hebbende daerbij behouden seecker stuk lants gelegen inde beeckse acker, gecomen van Peeter ende Cornelis Pauwels, ende van sijnen vader vercreeghen een lamblock daeraff Goosem Cornelis Goosems dander helfft is toebehorende, geleghen neffens sheeren straete N sheeren lant Z Jan Nijs van Tijchelt W des heeren Van den Wijngaerde -

Item de twee derdedeelen in een stuk lants opten molenacker daeraff het ander derdedeel toebehoort Peeter Anthonis Wackers off sijne huijsvrouwe -

Item een halff buijnder bemde met heijvelt geleeghen opt hoochbosch, gecomen van Peeter Thijs Larien, daerinne Michiel Jordaens huijsvrouwe het vierendeel hadde

Item Cornelie dochter van Jan Huijbrechts Bode doude met Michiel Jordaens haeren man heeft ierst bij cavele voor de successie van Cornelie Joos Huijbrechts dochtere haere moeder bevallen de keucken metten kelder ende thoochcamerken metten groote camer aen doistsijde vanden huijse genaemt de molen gestaen onder huffel met halven hove N en Z sijn selffs erve O en W derve der naerkinderen Jan Huijbrechts Bode doude bij dese bevallen

Item de helfft vanden hove gecomen van Heijnrick Vermunten aen het suijteijnde onder popendonck O Peeter Jan Janssen S en W d'ackerstraete N dander helfft van selven acker

Item het ackerken oock gelegen tot popendonck ende gecoomen van Heijnrick Vermunten O Peeter Goris S Peeters van Aerde W ende N d'ackerstraete

Item de helfft vande heijmade inder dijcpt gecomen van Jan Geijsels tegen Jan Michielssen ende Jan Goossem bemde

Item het vierendeel inde groote heijmade opt hoochbosch neffens Cornelis Arnauts Wagemaeckers W

Item hebben vs comparanten gedeijlt dachtergelaeten goeden vanden vs Jan Huijbrechts Bode doude te wetene dat Cornelie Jan Huijbrechts Bode met Michiel Jordaens is ten dele bevallen huijs metten hove ende derve daerachter geleghen aen huffelen heijken N ende O aen huffeleer heijken S sijn selffs ende de weeskinderen vanden jongen Jan Huijbs erve W Cornelis Peeters vanden Bruijnenberghe

Item de helfft van twee loopensaet lants opt den molenacker gecoomen van Peeter Verhaert te wetene het noorteijnde O Cornelis Anthonis Goris S dander helfft toecomende de naerkinderen van Jan Jan Huijbrechts Bode doude W den molenberg N Adriaen van Ostaeijen

Item twee loopensaet opt aertsacker O ackerstraete S Adriaen van Ostaeijen ende Adriaen Peeters de Haen W Adriaen Vermunten N Cornelis Arnauts Wagemaeckers

Item binnenstede met twee parcheelen lants op den donck gecomen van Dingne Praeijens daerinne Michiel Jordaens deen helfft bij coope was toebehorende van Catharina Cornelis van Bavele O de boschstraete S Jan Nijs van Tijchelts allaren W Adriaen van Aken N de donckstraet (Michiel Jordaens bezit nu het geheel stedeken)

Item een weijken neffens de blaeckt O Jan Nijs van Tijchelts allaren S de blaeckt W ende N Adriaen Thoomas van Aken

Item een halven bemt geheeten den kijs(f?)tbemt neffens de blaeckt daer meester Geeraerts Luijcx de weerdeel aff heeft O ende S Aert Anthonis Aerts bemt ende de blaeckt W ende N Adriaen Verboven ende Cornelis Couwenbergs bemde, al gecomen van Dingne Praeijens

Item een loopensaet een vierde lants inden molenacker gecomen van Willem Heuvelmans O Peeter Staeijmans ende Jan Nijs van Tijchelts erve S Adriaen van Ostaeijen W ende N den ackerwech ende Jan Nijs van Tijchelts met last aen Peeter Geerts vande Cloot

Item een loopensaet lants achter de wintmolen O d'ackerstraete S Jan Dietforts W Peeter Staeijmans N naerkinderen vanden ouden Jan Huijbrechts Bode ende kinderen vanden jongen Jan Huijbrechts Bode erven

Item een halff buijnder bemden opt hoochbos inden dijckt daervan Jan Goossen een vierendeel heeft, tegens Jan Michielssen ende sijn selffs ander bemde

Item een vierendeel inden groote heijmade opt hoochbos neffens het vierendeel van Michiel Jordaens hiervooren gedeijlt

Item een vierendeel int donckbemdeken daerinne Adriaen Vermunten het ander vierendeel heeft ende Adriaen Verboven de helfft, geleghen tot popendonck O d'ackerstraet W de beeck

Item een rente op Heijl van Daels goederen

Item een rente op Peeter Heijnricx van Aerde

Item een rente op Anthonis Adriaenssen

Item de vs Jan Bode als voogt ende Jan Michielssen van Elsacker als toesiender vande naekinderen van wijlen Jan Huijbrechts Bode doude daer moeder aff is Margriete Bartholomeussen sullen hebben:

Ierst de grote camer met doude keucken wesende het westeijnde vanden huijse genaemt de meulen onder huffel aende plaetse ende de middelweech tusschen de oude keucken ende dander keucken die Michiel Jordaens is ten dele gevallen

Item het cleijn moeshoffken met brouhuijsken ende halven hoff achter brouhuijsken aende westseijde O ende N Michiel Jordaens W de waterlaet

Item de schuere oostwaerts metten driesse off boomgaert ende het hoffsteken genaemt puijengat daer achteraen geleghen O Anthonis Joos ende huffeleer heijken S de plaetse W ende N Michiel Jordaens met last aen erffgenaemen van Peeter Imbrechts

Item de helfft inde drie derdedeelen vande groote heijmade opt hoochbosch neffens Peeter Aerts Sgraewen heijmade

Item een bemt achter sneppelacker O Peeters van Aken bemt S de erffgenaemen Michiels van Elsacker W het straetken N Dingne Dardennen weduwe Jans van Vollenhove

Item twee vierendeelen lants opten molenacker gecomen van Dingne Praeijens O d'ackerstraet S Michiel Jordaens W Stoffel van Aerde

Item een loopensaet lants gecomen van Peeter Verhaert geleghen bij den wintmolen O Cornelis Anthonis Goris W den gemeijnen wech

Item twee derdedeelen in een bemt achter thoochbos genaemt den hesschot bemt

Item de helfft van Heijnrick Vermunten hoff tot popendonck O kinderen Jan Huijbrechts Bode de jonge S Michiel Jordaens helfft W ende N de straete, met last aen Cornelis Arnauts Wagemaeckers

Item de helfft van bogaerts hoff aent westeijnde geleghen tot popendonck O dander helfft S d'ackerstraete W Adriaen Puts erffgenaemen N Jan Michielssen

Item Peeter Heijnricx van Staeijen als voogt ende Cornelis Heijnricx als toesiender vande voorkinderen van Jan Huijbrechts Bode de jonge, ende Adriaen Staeijmans als voogd ende Mattijs Janssen als toesiender vande naerkinderen vande selven sijn bij cavelinghe bevallen:

de helfft van de drie vierdedeelen buijnders hoeijmade opt hoochbos inden duijcpt gecomen van Jan Geijsels

Item het derdedeel inden bemt achter thoochbos genaemt den hesschotbemt, gecomen van Dingne Praeijens

Item een vierdedeel inden grooten hoeijmade opt hoochbos O de kinderen vanden oude Jan Huijbrechts Bode gedeel W Michiel Jordaens gedeel

Item een halff buijnder hoeijmade daerinne Jasper de Hase het achtstedeel heeft ende daeraff de schouteth Dongens erffgenaemen de weerdeel is toebehorende geleghen opt molenbos O de beecke W Jan Michielssen - Anthonis Verbuijten ende meer andere

Item een derdedeel loopensaet lants achter de wintmolen

Item een weijde met schoubos tot popendonck O de beecke S Adriaen van Ostaeijen w de naerkinderen vanden ouden Jan Huijbrechts Bode ende Michiels Jordaens huijsvrouwe

Item de helfft van bogaerts hoff tot popendonck

Stuk 9: 28.01.1626

| 770-09-01 |

Personen:

memorie van scheijdinghe ende deijlinghe vande stede met haere toebehoorten achtergelaeten bij Adriaen Willems Vermeijren ende Dingna Peeters van Aerde saliger ende nu bijden erff(genaemen) gedeijlt wort, te weten bij Adriaen Vermeijren voer deen helfft ende Niclaes van Daele als voecht ende Peeter van Aerde als toesiender vanden weeskinderen Adriaen Wouters daer moeder aff was Magriete Adriaen Vermeijren dochter ende Jan Aerts als voecht vanden kinderen Lambrecht Broomans daer moeder aff was Cathelijne Adriaen Vermeijren tsaemen voerde anderhelfft

1° cavelinghe:

Ierst het woonhuijs daer Adriaen in woont alsoo dat affgepaelt is O het heijken S d'erff(genaemen) van Jan Vuijst W sijn selffs

Item twee gedeelen inden boetshoff O de vs erve S de kinderen Cornelis Jan Mertens W de waterlaet N Mathijs Goosems ende den gemeijnen wech

Item tot sijnen laste twee renten (aan heilige geest Loenhout en aan Peeter Adriaen Heijns)

Item een vijfffdedeel inden lenten hoff geleeghen O Cornelis Jan Mertens kinderen erve S aen vs boetshoff W ende N Mathijs Goosems erve

Item vier vijffdegedeelen van twee parchellen lants opden waterlaet

Item twee vijffdedeelen van het lant opt leechbuijnder O Peeters van Aerde S den gemeijnen trempt W Cornelis Jan Mertens kinderen ende N de mosvoordenstraete

Item de cleijnen pellens pat gelegen onder sneppel O de hulsdonck straete S den grooten pellens pat W het beecxken N Jan Vuijst erffgenaemen

Item de hoffstede opden heijsselinck gecomen van Adriaen de Langhe met grachten ende acker geheeten den leenhoff met een heijvelt met noch een bossken O Jan Huijben erve genaempt den hoeck S Lambrecht Jan Jansen W sheeren strate N haer selffs erve en Cornelis Jan Mertens kinderen erve

2° cavelinghe:

Item het cleijn huijsken metter erve met drie vijffdedeelen inden gersthoff O het beecx heijken S de andere cavelinghe W Cornelis Jan Mertens kinderen N Mathijs Goosems erve

Item twee vijffdedeelen inden boetshoff en twee vijffdedeelen inden dries O ende S d'erffgenaemen Jan Vuijst W den waterlaet N Cornelis Jan Mertens erffgenaemen erve

Item twee vijffdedeelen van dlant op het hoochbuijnder O aende erve genaempt den waterlaet ofte ierste cavelinghe S Mathijs Goosems erve W Cornelis Jan Mertens kinderen N den gemeijnen trempt oft het leechbuijnder

Item een weijde inden mosvoorden genaempt het hulsdonck O de mossnoorden straete S de erffgenaemen Jan Vuijst W de erffgenaemen Peeter Jan Boeij N Jan Peeter Huijben heijbempt

Item ten laste een rente aan Cornelis Heijndrick Peeters tot Hoochstraten

Item een stuck lants opden heijsselinck met noch twee weijden ende een heijvelt gecomen eertijts van Adriaen de Langhe O Jan Peeter Huijben erve S de ierste cavelinghe oft leenhoff W de hoffstede ende erffgenaemen Cornelis Jan Mertens N de selve erffgenaemen van Cornelis Jan Mertens ende een weijken regenotende N Lambrecht Jan Janssens

Item het verbrant hout datter gebleven is vande schuere

Item de eerste cavelinghe sal tot sijnen laste moeten nemen een rente aen het rijckgasthuijs tot Antwerpen vuijtgaende op de stede van Adriaen de Langhe

Item het vijffdedeel van dlant op het leechbuijnder O Cornelis Jan Mertens kinderen S Peeter van Aerde W Jan Huijben ende Peeter Boede N de straete met last van een rente aan Jan van Gierle tot Bavel

Item de helfft een hoijmade opt molenbosch

Item den grooten pellens pat

Stuk 10

| 770-10-01 |

Personen:

S ende D tusschen Marten Jan Dorens met broers ende susters ende Thrijnken Frans Imbrechts

Merten met sijne broeders is gevallen op het woonhuijs met de helfft vande schuere ende helfft vanden hoff

Thrijnken is bevallen het cleijn huijsken oft backhuijs met de helfft vanden schuere

Stuk 11

| 770-11-01 |

Personen:

Michiel Jan van Elsacker ter eenre ende Margriete Jan van Elsacker met Jan Heijnricx de Crom haeren man ende momboir scheijden ende deijlen de achtergelaeten goederen van wijlen Jan Michielssen van Elsacker ende Tanneken sijne huijsvrouwe der comparanten vader ende moeder

Michiel Jan van Elsacker is bevallen:

De hoffstede inden palinckstrate door de vader vercreghen bij coop van Balten Edelinckx O Cornelis Peeter vanden Bruijnenberge ende Jan van Dietfoort S de nonnen van St Margrietendael N de palincxstraet

Item twee loopensaet lants opden meulenacker O Cornelis Philips erffgenaemen S den wech W Cornelia meester Jan Hegs dochter N heer vanden Wijngaerde

Item acker ende driess genaemt huijs en hoff gecomen vande stede Cornelis Michiel van Elsacker die men noempt 'kindermaekers'stede gelegen onder sneppel O sneppeler heijken ende Arnauts van Ostaeijen erffgenaemen S clooster van St Michiels W de beke N erffgenaemen Arnaut van Ostaeijen

Item het lant genaemt dachterste laecht oock gecomen vande vs stede waervan de middelgrachte de erffgenaemen Laureijs Cornelis Reijns toebehoort, gelegen onder sneppel O erffgenaemen Jan van Vollenhoven S Laureijs Cornelis Reijns laect W Lenaert ende Matthijs Putcuijps bemt, alias laect N het cleije

Item de perbempt gecomen van vs stede achter sneppel acker O het beecxken S Peeters van Aken erffgenaemen bempt W erffgenaemen Jans van Vollenhove N Peeter Jans Bode bempt

Item de helfft vanhet lant opte buijtelen acker gecomen van vs stede Cornelis Michiel van Elsacker en waervan dander helfft toebehoort Michiel Michiels van Elsacker ieder helfft bevallen bij S/D van de vs stede

Item een derdedeel inde heijde ende moeren tot de vs stede behorende

Item den buer met sijne toebehoorten staende op de stede

Item een stuck lants gelegen in Steechd met een bemdeken genaemt den stuiderbemt O het clooster van St. Michiels ende Laureijs Reijns erffgenaemen bemde S Cornelis Stoops erve W Jan Joossen erve N mr. Peeter Jordaens ende Cornelis Anthonis Goris erve

Item een parcheel heijmade opt hoochbos inden duijckt soo dat rijt ende te wissel gaet tegens Michiel Jordaens met sijne consorten als erffgenaemen van Jan Huijbrechts Bode

Item een halff heijmade opte blaect daeraff Wouter Jan Wouter Rombouts dander helfft toebehoort O Peeter Beijerssen erffgenaemen heijmade S Jacobs Verkaert heijmade W de engelers N Jacob Tuens welcke halve heijmade hij bekende vercocht te hebben aen Jan Heijnrickx de Crom sijn swager, die deselve voorts heeft vercocht aenden schouteth Buijcx

Item een stuck lants op aerts acker O de weeskinderen vanden ouden Jan Huijbrechts Bode erve S Cornelis Arnouts Wagemaeckers erve W Adriaen Lenaerts N sijn andere erve

Item een halff buijnder heijmade opt Schoubos O Peeter Aerts Sgrauwen heijmade S Peeter Janssen heijmade W ende N het beecxken vanden smoutmolen

Item een stede met huijse, hove, lande, weijde, bempde in verscheijden parcheelen gestaen tot popendonck te wetene huijs ende hoff O de straete S Adriaen Lenaerts erve W het beecxken N Adriaen Verboven

Item een halff loopensaet lants op arts acker O Adriaen Lenaerts erve S Adriaen van Ostaeijen kinderen erve W de donckbempt toecomende Adriaen Verboven ende meer andere N Adriaen Peeters de Haen erffgenaemen

Item noch een stuck lants op arts acker O Cornelis Arnouts Wagemaeckers S sijn selffs ende Adriaen Lenaerts erve W Adriaen Peeters de Haen erffgenaemen N Adriaen Verboven

Item noch een parcheel lants op aerts acker O Adriaen Vermeren erffgenaemen S Adriaen Lenaerts W ende N Adriaen Peeters de Haen kinderen

Item twee weijden bij aerts acker O Adriaen Verboven S bogaerts hoff ende Adriaen Vermeeren erffgenaemen W de strate N de boschstrate

Item een buijnder hoijmade opt schoubos O het beecxken ende sijn selffs huijs S Lambrecht Broomans heijmade W sijn selffs ende Cornelis Arnouts Wagemaeckers N Adriaen Lenaerts heijmade

Item een halff buijnder heijmade daerbovenaen O sijn selffs ende Adriaen Lenaerts heijmade S sijn ander heijmade W Cornelis Jan Verboven N Adriaen Jans van Ostaeijen kinderen weijde

Item een stede opten hesselinck metten huijse ende schuer, met hoven, heijvelden etc… O de heijde ende Aerts der Weeuwen erffgenaemen S de heijde W den rijt gecommen van Peeter Geerdt Wuijts N de heijde

Item de helfft van een stede gecomen van Willbort Verstraten opte Vossingers daeraff dander helfft toebehoort Jan Laureijs Nouts wedue ende erffgenaemen O Jacob Krockx erffe die hij van de vs Jan Laureijs Nouts erffgenaemen gecocht heeft S de heijde W Jan Jordaens erffgenaemen N sheeren strate

Item een heijvelt gelegen bij het gericht soo men naer Hoochstraten gaet

Item twee loopensaet erve gecomen van Heijnrick van Staeijen gelegen tot sneppel O de brielen S Arnouts van Ostaeijen erffgenaemen W Peeters van Aken kinderen N de hoffstede ende leenpanden des vs Heijnrick van Staeijen

Item de helfft in Knodders bos metten heijvelt gecomen van Pauwels Arts, als Laureijs Cornelis Reijns erffgenaemen daerinne een vierendeel voor vuijt hebben, gelegen opten heijbaert O de straete S Jenneken Cornelis Peeter Nouts W Cornelis Wiercx N de vs Jenneken Cornelis Peeter Nouts cleijnen heijbaert

Item alle daktie ende gerechtichheijt inden opgewonnen stede van Cornelis Willems van Staeijen gelegen tot popendonck bij Jan Michielssen van Elsacker der comparanten vader wijlen geevinceerd sijnde

Item de vs Margriete Jans van Elsacker dochtere met Jan Heijnrick de Crom hueren man ende momboir is bevallen:

Ierst het woonhuijs met stallinge, schuer, hoven, landen gelegen aen de plaetse, daer Jan Michielssen van Elsacker der comparanten vader vuijtgestorven is, O de plaetse ende derve genaemt den Leuw S de palinckstrate W huer andere erffen gecomen van Marie Vorspoels stede N Cornelis Peeter vanden Bruijnenberchs erffe, nu toebehorende bij coope haer comparante met hueren man, ende oock comende aen Jan Peeters erffe

Item alle de heijde ende moeren opte heijde van Wustwesel

Item het lant dat Michiel Jans van Elsacker gekocht hadde van Cornelis Peeters vanden Bruijnenberge ende Elisabeth Vorspoels O huer andere erffe S de palinckstrate W huer andere erffe bij coope vercreghen van Cornelis Peeters vanden Bruijnenberge N de heeren van Loenhout, met betaelinghe o.m. aen Wouter de Winter tot Antwerpen

Item een hoffstede opt donck O de heeren van Loenhout ende Adriaen van Aken S desselffs Adriaen van Aken W de straten N Jan Joossen van Riele

Item een weijde opt donck O Jan Joossen van Riele S Peeter Joris bempt W de donderbempt N Jan Joossen ende Engelbert Rijsheuvels

Item een gedeel in een bempt onder Wustwesel afgedeijlt tegen Peeter Leijs erffgenaemen O de heijmade van Michiel Michielssen van Elsacker S de beke W de weerdeel vanden selven bempde toecomende Peeter Leijs erffgenaemen

Item een deel vande stede onder sneppel gecomen van Jan de Visen inde Caterstrate genaemt de perre O Adriaen Adriaen Vermeeren erffgenaemen S de strate W meer andere erffe gecomen van Cornelis Peeter Pauels stede N Peeter Jans Bode

Item een parcheel erffe over de strate O de heijde S ende W huer andere erffe W de strate

Item een weijde daerneffens gelegen

Item een acker N de vs weijde O der comparanten gemeijne bos S ende W de weduwe ende erffgenaemen Cornelis van Donghen

Item twee heijveldekens daerachteraen O Jenneken Cornelis Peeter Nouts S Marie Heijnrick Leijs W der comparanten gracht van hun gemeijne bos N de strate

Item ongeveer drie loopensaet soo bos als lants aen d'ast comende aen de weduwe ende kinderen Cornelis van Donghen

Item een hoffstede inde Caterstrate te sneppel met acker gecomen van Cornelis Peeter Pauels O ende N huer andere erffe S de strate W vrou Donghens erffe

Item drij parcheelen soo lants als weijde daerachter gelegen O Peeter Jans Bode S ende W haer andere erffe ende vrou Donghens erffe N het hesschot heijblock genaemt de rijt

Item een buijnder heijmade opt schoubos O, S ende N Cornelis Arnouts Wagemaeckers

Item de helfft van Jan Saeldien stede tot sneppel op hoenderen daeraff Joris Heijnrickx vander Wijen dander helfft toebehoort O, S ende W de heijde ende strate N Anthonis Wackers

Item de helfft van Nijs de Beer stede oock op hoenderen daeraff Joris Heijndrickx vander Wijen dander helfft toebehoort O de strate S de strate ende Peeter Meus W desselffs Peeter Meus ende Peeter Arnout Bernaerts kinderen N Marie Heijnrick Leijs ende Jan Lippens

Stuk 12: 24.09.1626

| 770-12-01 |

Personen:

Jan Adriaen van Ostaeijen - Michiel Michielsen van Elsacker als momboir ende Michiel Jan van Elsacker als toesiender van Willem Adriaen van Ostaeijen, ende Maeijken Adriaen van Ostaeijen met Jaspar Kinschots hueren man ende momboir verdelen de achtergelaetene goederen van wijlen Adriaen Adriaens van Ostaeijen ende Margriete Adriaens van Ostaeijen der vs comparanten broeder ende suster

Marie Adriaens van Ostaeijen met Jaspar van Kinschot is bevallen:

het woonhuijs mette helfft vande binnenstede gelegen tot popendonck O Adriaen Verboven S de houtstrate W sheeren strate N dander helfft toecomende Jan Adriaens van Ostaeijen

Item een heijveldeken aende rijt O Peeter Janssen heijde S de rijt

Willem Adriaens van Ostaeijen is bevallen:

een weijde aen de Nseijde der vs binnenstede te popendonck O Peeter Janssen weijde S Jan Adriaens van Ostaeijen W de strate N Heijnrick Heijnrickx van der Buijten

Item een parcheel lants in aerts acker genaemt den dorenacker O Heijnrick Heijnrickx vander Buijten S Peeter Joris Christiaensen erffgenaemen W Adriaen Lenaerts van Sundert erffgenaemen N Michiel Jordaens

Item een vierdedeel buijnders hoijmade opte blaect rijbaer wesende met Jacob Verkaert ende Cornelis Verboven twee vierendeelen O Rombout Wouter Rombouts heijmade S Jan van Vollenhoven erffgenaemen heijmade W de nonnen bempt N Jan Wouter Rombouts kinderen heijmade

Jan Adriaens van Ostaeijen is bevallen:

een halff heijmade opt schoubos metten helfft vanden bulck daeraen gelegen daeraff dander helfft hem te vooren was toebehorende bij voorgaende S/D van dese gemeijne erffgenaemen O Jan Willems van Ostaeijen heijvelt S Cornelis van Elsacker heijmade W Cornelis Jans Verboven N Matijs Jan Cleijs heijmade en Cornelis Cornelis Verboven heijmade

Item een derdedeel loopensaet lants op aerts acker gecomen van Jan van Daele eensdeels leen wesende onder mijnheer van Loenhout O Cornelis Arnouts Wagemaeckers kinderen S Adriaen Vermunten W Cornelis Cornelis Verboven weijde N Michiel Jan van Elsacker

Item twee loopensaet lants op aerts acker genaemt den hoogacker O Cornelis Arnouts Wagemaeckers kinderen S Peeter Janssen W Adriaen Jans Verboven N Peeter Jan Philips

Item een rijbaer weijken genaemt het aerdeken W de beke S leems dijck W Peeter Jan Jans weijde N Jan Huijbrechts Bode erffgenaemen

Stuk 13: 11.07.1626

| 770-13-01 |

Personen:

Jan Joossen van Riele man ende momboir van Josijne Claes van Aken dochtere voor eenen staeck; Adriaen Thomas van Aken voor hem ende voor Marie sijnder suster, weduwe van Thomas vander Sande, die welcke ten tijde vande S/D mede present was ende huer part ende deel mede ontfangen heeft, tsamen voorden tweeden staeck; Staes Dirickx als man ende momboir van Elisabeth Adriaens van Aken, de kinderen Peeters van Aken genaemt Adriaen (bijgeschreven: voor hem selven ende oock als momboir van wijlen Joos sijns broeders kinderen), Anthonis, Jan, Bernaert ende Cornelis Arnouts van Ostaeijen als man ende momboir van Lijnken Peeters van Aken ende Marie Adriaens van Aken met eenen vremden momboir voorden derden staeck; Adriaen Peeters van Aken als momboir ende Adriaen Thomas van Aken als toesiende vande weeskinderen van wijlen Adriaen Laureijs van Aken ende Adriaen Thomas van Aken last hebbende van Laureijs Joos van Aken wonende tot Bergen op Soom en hem sterckmaeckende voor Cornelia sijn suster tsamen voorden vierden staeck, alle erffgenaemen van wijlen Marie Adriaens van Aken, weduwe was van Cornelis Goris Aerts, kennende ende lijende dat sijlieden bij kersmisse 1625 hebben gepart ende gedijlt de goederen, renten ende obligatien die de vs Marie achtergelaeten heeft

Jan Joossen van Riele met Josijne Niclaes van Aken sijn bevallen:

obligatie van 80 guldens die Cornelis Lambrecht Engelen voor schepenen van Loenhout verleden heeft op 28.11.1622

Item een obligatie van 50 gulden die Jacob Janssen Krock voor schepen alhier veleden heeft op 26.08.1619

Item een obligatie van 100 gulden die hij Jan Joossen selve verleden hadde voor schepenen alhier op 28.11.1622

Adriaen Thomas van Aken ende Marie sijn suster sijn bevallen:

een obligatie van 100 gulden die Thomas vande Sande voor schepenen in Loenhout verleden heeft op 02.03.1620

Item een obligatie van 50 gulden die Anthoni sone van Adriaen Thomas van Aken schuldich was vuijt een obligatie van 100 gulden die Anthonis Wackers voor schepenen alhier verleden hadde op 22.05.1619

Staes Dirircx man ende momboir van Elisabeth Adriaens van Aken, de kinderen Peeters van Aken genaemt Adriaen (oock als momboir vande kinderen Joos van Aken) Anthonis, Jan, Bernaert ende Cornelis Arnouts van Ostaeijen als man van Lijnken Peeters van Aken ende Marie Adriaens van Aken met een vremden momboir sijn bevallen:

een obligatie van 100 gulden die Jacob Marcus Kenis voor schepen alhier verleden hadde op 09.09.1621

Item een obligatie van 100 gulden die Jacob Verkaert voor schepen alhier verleden hadde op 28.11.1622

Item vuijt een obligatie van 100 gulden die Anthonis Wackers verleden heeft op 22.05.1619 heeft Lenaert Cornelis Lenaerts ondergenomen de som van 50 gulden, welcke somme desen staeck ten dele is gevallen

Item op Jan Cornelis Goris de somme van 33 gulden 15 stuijvers die hij als rechte van erffgenaemen schuldich was gebleven

De vs Adriaen Peeters van Aken als momboir ende Adriaen Thomas van Aken etc (zie vooraan de akte, oock last hebbende vande sone Dionijs Adriaen Laureijs van Aken) sijn bevallen:

een obligatie van 150 gulden op Peeter Geerts van der Buijten verleden voor schepen alhier op 28.11.1622

Item een obligatie van 100 gulden op Lauwereijs Wouter Rombouts voor schepen alhier verleden op 02.05.1622

Item een obligatie van 50 gulden op Jan Jan Neeffs verleden voor schepenen alhier op 01.07.1620

Stuk 14: 1626: voor schepenen van Loenhout verschenen

| 770-14-01 |

Personen:

Arnaut Cornelis Arnauts - Jan Cornelis Arnauts ende Tuenken Cornelis Arnauts dochter met Dionijs Peeter Denis hueren man ende momboir - Arnaut Cornelis Arnauts als momboir ende Heijnrick Janssen als toesiender vande drije weeskinderen genaemt Peeter, Marie ende Tanneke alle weesende voorkinderen van Cornelis Arnauts, daer moeder aff was Marie Heijnrick Pauels, ende Cornelis Jan Ooms als momboir vande twee naekinderen van Cornelis Arnauts genaemt Lisbeth ende Dingne daer moeder aff is Tanneke Kerremans

Ierst is te wetene dat de kinderen vande voor ende naebedde tsamen hebben vuijtgecocht Tanneke Kerremans voor de somme van 280 gulden eens

Arnaut Cornelis Arnauts is bevallen:

t'huijs metten hoff ende schuere tot popendonck genaemt Lambrechts van Bavel O ende S Adriaen Peeters de Haen kinderen W ende N sheeren strate

Item een vierendeel buijnders heijmade opt schoubos daeraff het ander vierendeel toecomt de kinderen Jan Lippens rijbaer tegen het halff buijnder van Jan Verhese, wesende het hele buijnder aldus opt schoubos S Jan Michielsen van Elsacker kinderen erve gecomen van Neel Willekens W Peeter Joris kinderen N Peeter Jan Janssen heijmade

Item een weijde bij den tolberch O de vruntheijde S Peeter Jan Janssen erve W Joos van Bavel N sheeren strate

Item een halff buijnder heijmade daeraff Peeter Cornelis Arnauts dander helft heeft, opt schoubos O Peeter Jan Janssen erve ende Adriaen Verboven heijmade W Adriaen Verboven erve N Peeter Jan Janssen heijmade, met last aen Peeters de Knodder erffgenaemen tot Hoochstraeten

Peeter Cornelis Arnauts is bevallen:

de aenstede tot popendonck gecomen van Cornelis Broomans O de vruntheijde S ende W sheeren strate N Peeter Jan Janssen

Item een vierendeel buijnder heijmade opt hoochbos O Michiel Jordaens heijmade gecomen van Jan Huijbrechts Bode vorster S huffel heijken W Antonis Wouters heijmade

Item een halff buijnder heijmade opt schoubos daer Arnaut Cornelis Arnauts dander helfft toecomt O Peeter Jan Janssen ende Adriaens Verboven heijmade S Cornelis Centen heijmade W Adriaens Verboven erve N Peeter Jan Janssen heijmade, met last aen Peeters de Knodder erffgenaemen tot Hoochstraten

Item de twee naekinderen van Cornelis Arnauts Wagemaecker genaemt Lijsbeth ende Dingne (daer moeder aff is Tanneken Kerremans) die welcke niet gerecht en sijn inde oude goederen vande vs voorkinderen moeder sijn bevallen:

-eenen acker gelegen bij Adriaens Verboven stede aende heijde O ende S Adriaens Verboven erve W Jas van Ostaaeijen erve N Peeter Jan Janssen

Item een buijnder heijmade opt schoubos O Jans Verhese S Peeter Joris erffgenaemen W Matijs Laureijs Rombouts erffgenaemen N Michiel Jans van Elsacker heijmade

Item een parcheel lants op aerts acker genaemt het tijchelstuck O ende S Adriaen Peeters de Haen kinderen erve W ende N Adriaen Verboven erve

Item Marie Cornelis Arnauts is bevallen:

-eenen acker bij des heer hoeve tot popendonck O de strate S Joes Cornelis van Bavel erve W jonckers de Herde erve N de hoeve mijns heeren van Loenhout

Item een parcheel lants gelegen bij Joes Cornelis van Bavel stede O de strate S Peeter Jan Janssen W jonckers de Herde N Joes Cornelis van Bavel erve

Item een halff buijnder heijmade opt schoubos O het beecxken S Tanneken Cornelis Arnauts W Jan Cornelis Arnauts erve N Lambrecht Broomans kinderen

Item een vierendeel buijnders heijmade opt schoubos W Jan Verhese erffgenaemen heijmade S Michiel Jans van Elsacker heijmade W Adriaen Verboven erve N Lambrecht Broomans kinderen

Item een parcheelke lants op aerts acker O Adriaen Lenaerts kinderen S Cornelis Jacobs van Sundert W de beke N Jans van Dietvoert erve

Item is Marie Cornelis Arnauts bij testamente van hueren vader ende moeder gemaeckt ende gegeven de kamer vanden huijse met een parcheel lants gelegen op arts acker volgens de twee testamenten daervan sijnde, mits dijen dat sij kruepel ende impotent is

Jan Cornelis Arnauts is bevallen:

-het woonhuijs, schuere, hoochkamer, kelder, oven, een enckel schou, ende eenen dries, gestaen tot popendonck daer de vader in sijn leven gewoont heeft O Tanneken Cornelis Arnauts erve S de strate W Tanneken Cornelis Arnauts N desseffls Jans andere er

Item een weijde achteraen de dries O Maeijken Cornelis Arnauts heijmade S sijn selffs dries W Tuenken Cornelis Arnauts huijsvrou van Nijs Peeter Denis erve N Lambrecht Broomans erffgenaemen

Item twee loopensaet lants op aerts acker gecomen vanden schouteth Donghen O de ackerstrate S Michiel Jordaens W Adriaens van Ostaeijen kinderen N Michiel Jans van Elsacker

Item den koolhoff gelegen O ende S Tuenken Cornelis Arnauts erve W de ackerstrate N Adriaens Verboven erve, met last aen de erffgenaemen van Laureijs Domus tot Sundert

Tanneken Cornelis Arnauts is bevallen

-het vs stuck lants opte beeckse acker gecomen van Cornelis Goosens O Peeter Huijben erve S Peeter Jans Bode W ende N Jan Peeter Huijben erve

Item noch een parcheel lants opte beeckse acker gecomen van Jacob Heijnrick Heremans O ende S Jan Peeter Huijben erve W de strate N Adriaen Vermunten erve

Item een weijde oft lant gelegen aende beeckse acker O ende N de beeckse acker S Jan Peeter Huijben weijde W de ackerstrate

Item een halff buijnder heijmade opt Schoubos O het beecxken S sheeren strate W Jan Cornelis Arnauts gersdriese N Marie Cornelis Arnauts heijvelt

Tuenken Cornelis Arnauts is bevallen:

-de affgebrande hoffstede tot popendonck O Jan Cornelis Arnauts erve S ende W de ackerstrate N de selve Tuenkens andere erve

Item een weijde aende vs hoffstede gelegen O ende N Jan Cornelis Arnauts erve S deselve Tuenkens andere erve W de ackerstrate

Item een halff weijken oock daeraen gelegen O Michiel Jans van Elsacker S Lambrecht Broomans W Jan Cornelis Arnauts N Adriaens Verboven erve

Item een parcheel lants genaemt den leegen acker gelegen in aerts acker O ende S Adriaens Verboven erve W de beke N Cornelis Jacobs van Sundert erve

Stuk 15

| 770-15-01 |

akte met dezelfde inhoud als voorgaande akte (stuk 14) doch blijkbaar door een andere schrijver opgesteld

Stuk 16: 25.03.1627

| 770-16-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Elisabeth Adriaens Verboven dochter met Wouter Anthonis Vergouwen hueren man ende momboir - Tanneken Adriaens Verboven dochter met Jan Merckx hueren man ende momboir - Margriete Adriaens Verboven dochter met Cornelis Jan Neeffs hueren man ende momboir - Cornelis Adriaens Verboven - elck voor hen selven ende Adriaen Jans Verboven ende Huijbrecht Cornelis Verboven als momboir van Josijne Adriaens Verboven dochter ende daerneffens geassisteerd met Adriaen Verboven hueren vader ende bekenden sij comparanten naedijen de vs Adriaen Verboven hueren vader hunlieden alle de goederen soo haeffelijke als erffelijcke overgegeven hadde, als blijct bijden wettel. bescheede gepasseert voor schepenen van Loenhout opten 18.02.1627 dat sijlieden de selve goederen van hueren vader ende van huere overledene moeder hebben gepart ende gedeijlt

Margriete Adriaens Verboven is bevallen:

-de hoffstede met lande ende weijde aende heijde daer de huijsinge afgebrant sijn gelegen tot laeren (popendonck) O de heijde S de strate W Cornelis Arnauts Wagemakers erffgenaemen ende Jan Adriaens van Ostaeijen erve N de heije erve daerane gelegen en bij dese S/d oock de vs Margriete toebehorende N streckende tot sheeren meubos toe W Peeter Jans erve oft heije

Item het huijs mette schuere, hove, erve ende met een rijbaer weijken, eertijts gecomen van Joris Peeter Dirickx O sheeren strate S leems dijck W de beke N Adriaen Lenaerts erffgenaemen erve, met o.m. last aan de weduwe van den schouteth tot hoochstraten sijnde Jan Casus

Personen:

Catelijn Adriaens Verboven dochter met Adriaen Peeter Janssen hueren man ende momboir (nota: staan niet vermeld in de aanhef van de akte) is bevallen:

-de hoffstede genaemt het Jan Ooms, mette erve, groese ende weijde gelegen te popendonck O Peeter Jans erve S sheeren strate W het schoubos N Peeter Joris erffgenaemen erve

Item een parcheel erve genaemt de hoeve (mogelijk ook hoene) oock tot popendonck O sheeren strate S sheeren strate W Peeter Jans erve N Peeter Joris erffgenaemen erve

Item de hoffstede gecomen van Cornelis Jans Verboven daer de huijsinge affgebrant sijn oock te popendonck gelegen O Peeter Janssen erve S sheeren strate W het schoubos N Peeter Joris erffgenaemen erve

Josijne Adriaens Verboven is bevallen:

-parcheelken lants te popendonck in lijnen acker O Heijnrick Heijnrickx van der Buijten weeskints erve S Peeter Jans erve W sheeren strate N Arnout Cornelis Arnouts Wagemaeckers erve

Item parcheel lants genaemt de braeck O sheeren strate S Adriaen Lenaerts erffgenaemen W het steken vande kinderen Jan Michielssen van Elsacker genaemt Neel Willekens N Peeter Jans erve

Item een parcheel lants genaemt de strepe oock aldaer gelegen O Peeter Jans erve S Jan Michielssen van Elsacker kinderen erve W huer selffs andere erve N Adriaen Lenaerts erffgenaemen erffe

Item twee weijden daerachteraen O Michiel Jans van Elsacker ende meer andere S oock Michiel Jans van Elsacker erve W het schoubos N Sr. Daniel Buijcx de schouteth alhier erve gekomen van Matijs Jan Cleijs

Item een halff buijnder heijmade met noch een vierendeel heijmade daeraen gelegen opt schoubos O Adriaens Vermunten erffgenaemen heijmade S Peeter Jans heijmade W Elisabeth Maes wedue van Peeter Aerts Grauwen heijmade N heeren van Loenhout erve

Item een bosken genaemt den bolck O de beke S Cornelis Arnouts Wagemaeckers kinderen erve W Wouter Anthonis Vergouwen ende meer andere N heeren van Loenhout erve

Item een bosken genaemt de dorent O Wouter Anthonis Vergouwen erve S Peeter Jans erve W de heesterbempt N Peeter Joris erffgenaemen erve

Elisabeth Adriaens Verboven is bevallen:

-een veertelsaije lants gelegen inden popendonckse acker O Cornelis Adriaens Verboven erve S Joes Cornelis van Bavel erve W Dionijs Peeter Denis erve N Marie Cornelis Arnouts Wagemaeckers

Item de geheele laren wesende vijfff off sesse veldekens onder popendonck O Josijne Adriaens Verboven erve S Sr. Daniel Buijcx den schouteth met noch d'erffgenaemen van Adriaen Lenaerts ende Heijnrick Heijnrickx van der Buijten weeskints erve W Peeter Jans erve N sijn selffs met Peeter Joris erffgenaemen ende Jan Ooms erve

Item dachterste laren wesende een heijvelt O Jan Ooms erve S sijn selffs erve W Josijnken Adriaens Verboven ende Peeter Joris kinderen erve N Rommen Cornelissen erve

Item een lopensaet inden bempt genaemt den evener O de beke S Cornelis Cornelis Verboven bempt W Jan Duerens erffgenaemen N Cornelis Jacob Janssen bempt

Item drije vierendeel buijnders opt schoubos daerinne een heijehuevel leet O Jan Duerens, vrou Vollenhovens ende Jans van Dietvoort heijmade ende erve S huffeler heijen W Sr. Cornelis van Dongen erffgenaemen N Jan Duerens erffgenaemen heijmade oft weijken (deze cavel heeft o.m. een last aan de sevenste cavel toecomende Cornelis Adriaen Verboven; desbetreffend staat in de marge: Dielis Michielssen man ende momboir van Neeltien Cornelis Verboven hem oock sterckmaeckende voor sijnder huisvrouven broeders en susters bekende dat Wauter Anthonis Vergouwen de last voldaen heeft, dato 23.02.1641)

Tanneken Adriaens Verboven dochter is bevallen:

-eenen bempt opte donck leen wesende onder den heere van den Wijngaerde daervan deen helfft beleen is van Jacobuijne Jans wedue van Joris Peeter Joris ende van Jan Peeter Joris als momboir van desselffs Joris Peeter Joris weeskint, ende deene helfft die s

Item een parcheel lants aen de breebeke O Cornelis Cornelis Verboven erve S Peeter Jans erve W Jan Ooms kinderen bempt N de weijde gecomen van Wouter van Ostaeijen

Personen:

Jan Adriaens Verboven is bevallen:

-de twee weijden inden popendonckse acker metten huijsen daerop staende, leen wesende onder den heere van Loenhout O aerts acker S Heijnrick Heijnrickx vander Buijten weeskints erve W de selve N Dionijs Peeter Denis erve

Item drije loopensaet lants O Dionijs Peeter Denis erve S Michiel Jans van Elsacker erve W Heijnrick Heijnrickx vander Buijten weeskints erve N Peeter Jans erve

Item eenen bempt met weijkens bij het molenbos O sijn selffs S Heijnrick Heijnrickx vander Buijten weeskints erve W de beke N Adriaen Vermunten kinderen erve

Item halff buijnder lants gelegen voor aen den vs bempt leen wesende van den heere van Loenhout O Adriaen Lenaerts erffgenaemen erve S Cornelis Arnouts Wagemaeckers naekinderen erve W sijn selffs ende Adriaen Vermunten erve N desselffs Adriaen Vermunten erve

met last o.m. aen Cornelis Cornelis Aerts tot Bracht

Cornelis Adriaens Verboven is bevallen:

-twee loopensaet lants opte beeckse acker O Peeter Jans Bode ende Jan Peeter Huijben erffgenaemen erve S Adriaen Vermunten kinderen erve W Adriaen Wauters kinderen erve N Cornelis Jan Centen erve

Item twee loopensaet in heijn munts hoff te popendonck gelijck dat tegens Peeter Heijnrickx van Aerde gedeelt is O Jan Adriaens van Ostaeijen ende Peeter Jans erve S het straetken van leemans dijck W Michiel Jordaens erve N Peeter Heijnrickx van Aerde erffgenaemen erve

Item het cleijn bempdeken leen wesende onder Peeter Jans Bode gelegen aende popendonckse acker O de popendonckse acker S Michiel Jordaens erve W molenbos beke N Heijnrick Heijnrickx vander Buijten weeskints erve

Item een parcheelken lants genaemt de hueninge O sijn selffs erve S Jan Cornelis Nuijten erve W Wouter Anthonis Vergouwen erve N bogaerts hoff

Item een weijde daerachteraen O Michiel Jans van Elsacker ende Jan Adriaens van Ostaeijen erve S Dionijs Peeter Denis erve W bogaerts hoff ende sijn selffs erve N Michiel Jans van Elsacker erve

Item een loopensaet opt schoubos O Peeter Joris kinderen heijmade S Peeter Jan Jans heijmade W de beke N Peeter Joris kinderen

Item noch een loopensaet opt schoubos O Peeter Joris erffgenaemen heijmade S de selve W de beke N Wouter Peeters Ren heijmade

Item het middelste vierendeel buijnders opt schoubos O een rijbaer heijmade toecomende Jan Lippens ende Cornelis Arnouts Wagemaeckers erffgenaemen ende een man van Bracht heijmade S Heijnrick Heijnrickx vander Buijten weeskints heijmade W de beke N Jan Ooms heijmade

(dese cavel heeft o.m. een tegoed van de eerste cavel; desbetreffend volgende vermelding inde marge: Cornelis Adriaens Verboven bekende voldaen te sijn door Cornelis Jan Neeffs, dato 22.02.1628)

Stuk 17: 06.03.1628

| 770-17-01 |

Personen:

scheijdinge ende deijlinghe tussen Adriaaen, Jan, Anthonis ende Bernaert Peeters van Aken sonen, selve Adriaen oock als momboir ende Adriaen Peeters van Staeijen als toesiender vande weeskinderen van wijlen Joos Peeters van Aken, ende Catelijn Peeters van Aken dochter met Cornelis Arnouts van Ostaeijen hueren man ende momboir vande erffelijcke ende onroerende goederen achtergelaeten bij wijlen den vs Peeter van Aken huer vader wijlen

Adriaen Peeters van Aken is bevallen:

- een parcheel lants opt ast O ende S Matijs Goosens erve W ende N Adriaen Bartelmeussen erffgenaemen

Item een weijde genaemt het lanck veldeken O Anthonis Peeters van Aken S Joos Peeters van Aken W dese kinderen moeders erve N Peeters van Bavel

Item een vierendeel inden perbemt achter sneppel acker O de beke S de weijde genaemt de clootkens toebehorende Michiel Michielsen van Elsacker W Jan Huijbrechts Bode erffgenaemen bempt N Wouter Jan Wouters bempt

Item een derdedeel vanden woonhuijse, moeshoff ende bogaerde ende gersdries

Catelijn Peeters van Aken is bevallen:

-de helfft van een parcheel lants daervan dander helfft toebehoort Anthonis Peeters van Aken O Peeter Cornelis bosken S Adriaen Jan Teus erffgenaemen W de vs ander helfft N Peeters van Bavel erve

Item een weijken genaemt dachterste sneppele O erffgenaemen Sr. Cornelis van Donghe erve S ende N Jan Michielsen van Elsacker kinderen

Item een vierendeel inden perbemt vs

Item een derdedeel vanden woonhuijse, hove, bogaert, driese

Anthonis Peeters van Aken is bevallen:

-een hoffsteken komende rontomme aen sheeren strate vuijtgenomen O de weijde genaemt d'eusel toecomende Jan Peeters van Aken

Item een weijde O den binnenhof vande stede S de vs weijde Jan Peeters van Aken W ende N Antonis Wackers erve

Item de helfft van een parcheel lants gelegen int undele O de helfft toecomende Adriaen Peeters van Aken S Joes van Aken weeskinderen erve W Adriaens van Aken lanck veldeken N Peeter van Bavel

Item een vierendeel buijnders heijmade opt hoochbos O Arnaut van Ostaeijen erffgenaemen heijmade W sheeren buijnder

Item een derdedeel inden woonhuijse, moeshove, boomgaerde ende gaersdries

Jan Peeters van Aken is bevallen:

-het voorste eusel sijnde een weijde O de vs stede S sheeren strate ende thoffsteken ende visserije van Anthonis Peeter van Aken W Antonis Backers erve N Anthonis Peeters van Aken weijde

Item twee loopensaet lants opte buijteler acker O Anthonis vander Buijten erve S ende W de wedue ende kinderen meester Laureijs Reijns secretaris tot Wustwesel heijvelt

Item een vierdedeel buijnder heijmade opte blaect O Peeter IJsendonck kinderen weijde S Cornelis Antonis Goris heijmade N meester Huijbrecht schoelmeester tot Bracht heijmade

Item een derdedeel vande schuere met een derdedeel van het saeijlant inden hoff gelijck het selve lant vanden driese afgescheijden is

Bernaert Peeters van Aken is bevallen:

-een weijde genaemt de voorste sneppele O sr. Cornelis van Donghen erffgenaemen erve S sheeren strate W het heijvelt genaemt de heest.. N de weijde van Catelijn Peeters van Aken genaemt dachterste sneppele

Item de helfft van een halff buijnder lants opte buijteler acker waervan dese kinderen moeder dander helfft toebehoort O Anthonis vander Buijten erve S Jan Peeters van Aken erve W Cornelis Adriaen Diels erve N dese kinderen moeder erve

Item een halff loopensaet lants in ienenhoff O Joos Peeters van Aken weeskinderen erve S ende W sneppel heijken N Antonis Wackers erve

Item een vierendeel inden perbemt achter sneppel acker aende clootkens

Item een derdedeel inde schuere met een derdedeel inden lande en heggen gelijck dit vanden driese gedeijlt is

de weeskinderen Joos Peeters van Aken sijn bevallen:

-een weijde genaemt dachterste undele met hegge rontomme O Adriaen Jan Teus erffgenaemen erve S Wouter Peeters Ren erve W hun grootmoeders erve N de voorste undele van Antonis Peeters van Aken

Item een halff veertelsaet lants inden hoff genaemt ienenhoff in sneppel heijken O tclooster van St. Michiels erve S sneppel heijken W Bernaert Peeters van Aken erve N Antonis Wackers erve

Item een vierendeel inden perbemt achter sneppel acker aende clootkens

Item een derdedeel vande schuere met een derdedeel inden lande ende hegge gelijck dat vanden driese affgedeijlt is

-Item alle de vs comparanten delen noch in een heijvelt, groot twee buijnders, gelegen opte vossingers

Stuk 18: s.d.

| 770-18-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout quamen Matijs Jan Ooms - Peeter Jan Ooms ende Adriaenken Jan Ooms met Geerdt vanden Cloot hueren man ende momboir, ende hebben gepart ende gedeijlt de achtergelatene goederen van hueren vader ende moeder

Peeter Jan Ooms sal hebben ende behouden:

-de stede met huijse, hove, lande, groese gelegen alhier te Loenhout ter beke O ende W Adriaens de Haen kinderen erve die vande vs stede eertijts is gedeelt S Mattijs Jan Ooms ende Geerdt vanden Cloot erve genaemt lodders hun bij dese toecomende N Adri

Item een parcheel erve soo lant als weijde mette grachte rontomme vuijtgenomen dat Jan Adriaens van Ostaeijen Ssijde een eijnde grachte is toecomende O Joris Koeck ende Cornelis Wouter Peeters erve S Jans van Ostaeijen straethoff W Lambrecht Broomans kinderen erve N Joris Koeck erve

Item eenen acker opte hesselinck genaemt de grooten acker mette grachte vuijtgenomen Nsijde waer de grachte behoort Jan Vuijst erffgenaemen

Item een weijde daerachteraen aen de rijt met een heijveldeken O sheeren strate S Mattijs Jan Ooms ende Jan Peeter Huijben kinderen erve W sheeren strate ende Jonckers de Herde erve N Jan Vuijst erffgenaemen erve

Item een gedeel inden groten acker opt middelaer onder sneppel aende noortsijde S Mattijs Jan Ooms gedeel

Item een bosken aen het vs gedeel met boomgaert mette grachte streckende totte halve dreve toe met een heijveldeken over de dreve gelegen daer doude schuere eertijts op gestaen heeft O Mattijs Jan Ooms bosken ende het heijveldeken O de vrunte S de vrunte ende Cornelis Cornelis Tuens erve W Geerdts vanden Cloot erve ende oock de leemstrate N Jan Michielssen van Elsacker erffgenaemen erve

Item de helfft van een halven bemt genaemt de hoechbemt gelegen ter beke waervan de kinderen van Adriaen de Haen dandere helfft toecomt eertijts afgedeijlt tegens Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens W de beke N Adriaen Vermeren bemt O Huijbrecht Cornelis Verboven weijde N de andere helfft toecomende Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens

Item het derdedeel van een buijnder hoijmade opt schoubos S Cornelis Adriaens Verboven kinderen heijmade W de beke N Adriaenken Jan Ooms gedeel W Arnaut Cornelis Arnauts heijmade

Item het vierendeel van twee buijnderen heijde opt hesselinck O Adriaens de Haen kinderen gedeel S de hollantse strate W Huijbrecht Jan Peeter Huijben gedeel N Jan Vuijst erffgenaemen heijde

Item de heijde genaemt de leemputten gelegen neffens Cornelis Jan Peeter Martens erffgenaemen hoffstede

Item het vierdedeel van een heijblock opte brande oft haenrijt genaemt O Jaspers de Hase heijde S Peeter Janssen heijde W Jonckers de Herdde heijde N Adriaens de Haen kinderen

Item alle dactie, recht ende gedeel van een heijblock gelegen bijde munte, ende waerinne oock mede gerecht sijn Peeter Jans Bode kinderen ende Jan Peeter Huijben kinderen gelijck de comparanten ouders part is afgedeelt

Item der comparanten deel part ende deel vande heijde inde herrijt onder den dorpe van mere voormaels gekomen van Laureijs vanden Broeck

Adriaenken Jan Ooms dochter met Geerdt vanden Cloot hueren man is bevallen:

-woonhuijs met driese ende lant genaemt lodders stede gelegen ter beke O Mattijs Jan Ooms erve S ende W sheeren strate N komende ter halve dreve toe tusschen het huijs ende de schuere, ende van welcke dreve Mattijs Jan Ooms de helfft is toecomende, soo

Item een parcheel lants inden selven binnenhoff vande stede O Mattijs Jan Ooms erve S het beeckse heijken W Mattijs Jan Ooms N Adriaens de Haen kinderen erve

Item een stuck lants achter inden hoff mette grachten ende visserije O ende S het beeckse heijken W ende N Mattijs Jan Ooms erve

Item drije veldekens met een garsdries opte hesselinck aende Ssijde O sheeren strate S Jan ende Adriaen Jan Peeter Huijben erve W Adriaen Jan Peeter Huijben rijt N Mattijs Jan Ooms erve

Item parcheel lants opt hesschot acker geheeten de cortte voren met een ackerken daeraen geheeten het ackerblock O Jan Vuijst erffgenaemen - Mattijs Jan Ooms ende Adriaens de Haen kinderen erve S jonckers de Herdde ende Adriaens de Haen kinderen W Wouter Peeters ende Cornelis Aerdt Nuijts erve N Adriaens de Haen kinderen erve

Item opt middelaer onder sneppel sijn gedeel inden groten acker wesende aen de Ssijde met twee schaerbossen ende een heijvelt O Peeter Jan Ooms heijvelt S Cornelis Cornelis Tuens erve genaemt swierens W de leemstrate N Mattijs Jan Ooms lant ende voort tot de halve dreve toe

Item de voorste helfft van het bemdeken aen de breebeke daervan dander helfft toecomt Mattijs Jan Ooms O ende W Jan Cornelis Joris erve S dander helfft van tselven bemdeken toecomende Mattijs Jan Ooms N sheeren strate

Item het tweede derdedeel van een buijnder heijmade opt schoubos O Arnaut Cornelis Arnauts erve S Peeter Jan Ooms derdedeel W de beke N Mattijs Jan Ooms derdedeel

Item een heijblock inde haenrijt bijde munte O ende N Jaspars de Hase erve W Boudewijn Heuvelmans - Mr. Gerardt Luijcx kinderen erve S de gemeijn strate

Item heijvelt in de achterste herickt O Marten Martens intpeert Smits tot hoochstraten S ende N Mattijs Jan Ooms erve

Mattijs Jan Ooms is bevallen:

-de schuere metten driese ende lant vande stede ter beke genaemt lodders stede O ende S Adriaenkens Jan Ooms erve te weten totde halve dreve W sheeren strate N Adriaens de Haen ende Peeter Jan Ooms erve

Item het tweede parcheel lants met hoff O Adriaenkens Jan Ooms erve S sheeren strate W Adriaenkens Jan Ooms met Geerdt vanden Cloot erve N Mattijs Jan Ooms erve

Item noch een parcheel lants O Adriaenken Jan Ooms S sheeren strate W Adriaenkens met Geerdt vanden Cloot erve N sijn selffs erve

Item een parcheel lants genaemt de daels oock inden vs hoff met parcheel erve soo lant als weijde daerane gelegen O het beekse heijken S Adriaenkens Jan Ooms W Adriaens de Haen kinderen erve N de kinderen Adriaens Vermunten erve genaemt de koppenhaest ende oock aen Lambrecht Janssen kinderen erve genaemt den duijsshove

Item drije ackerkens oft veldekens opte hesselinck Swaerts ende Owaerts tot het vekengat toe aen Peeter Jan Ooms rijt O sheeren strate S Adriaenken Jan Ooms W Adriaen Jan Peeter Huijben ende Peeter Jan Ooms erve genaemt de rijt N Peeter Jan Ooms grooten acker

Item sijn gedeel onder sneppel opt middelaer inden grooten acker O Peeter Jan Ooms erve S Geerdt vanden Cloot gedeel W de leemstrate N Peeter Jan Ooms erve

Item drije velden nu bossen sijnde opt middelaer naast de vrunte komende totte halve dreve toe O de vrunte S Peeter Jan Ooms erve ende heijvelt W oock Peeter Jan Ooms ende Jan Michielssen van Elsacker kinderen ende erffgenaemen N Michiel van Elsackers ende Jan Henrickx de Crom kinderen erve oft bossen

Item een parcheel lants ter beke opte hesschot acker genaemt de lange vooren O jonckers de Herdde erve S Adriaens de Haen kinderen erve W Geerdts vanden Cloot huijsvrou erve N Jan Vuijst erffgenaemen erve

Item de achterste helfft van het bemdeken aende breebeke O Huijbrechts Verboven erve S Peeter Jan Janssen erve W het beecxken N de andere helfft toeocmende Geerdts vanden Cloot huisvrou

Item het derdedeel van een buijnder heijmade opt schoubos N Jans Vergouwens ende Cornelis Rommens heijmade O Arnout Cornelis Arnouts heijmade S Geerdts vanden Cloot huijsvrou derdedeel W de beke

Item halff buijnder heijde van een heijblock gelegen tot popendonck opt laren O mijns heeren van Loenhout erve S Peeter Joris Christiaensen erffgenaemen W Adriaens Verboven erffgenaemen N Rommens Jans Rommens heijde

Item parcheel heijde inden voorste herickten onder mere S Adriaen Peeter Jans ende Adriaens Verboven kinderen heijde W de vrunte van Loenhout N Jans Verhese kinderen ende erffgenaemen heijde

Item twee heijvelden inden achterste herickten onder mere daertussen beijde Adriaenken Jan Ooms een heijvelt heeft

Stuk 19: s.d.

| 770-19-01 |

Personen:

Voor schepenen van Loenhout verschenen Peeter Christiaen Raets ende Mattijs Christiaen Raets, beijde voor hen selven - Pauels Cornelis Van Eeckele als toesiende met Jan Cornelis Goris , schepene, als momboir vande vijff weeskinderen des vs Christiaen Mattijs Raets, bij naeme Magdalena, Cornelis, Jan, Willem ende Anneken ende hebben gescheijden ende gedeijlt de erffgoederen bij versterve van Jenneken Peeter Beijserssen huere moeder

Personen:

Item van Maximiliana Peeter Beijerssen huere moeije ende van Elisabeth van Eeckelen weduwe van wijlen Peeter Beijerssen hueren grootmoeder

Item diegene hun bij vuijtcoop van hueren vs vader toebehoorde

Peeter Christiaen Raets is bevallen:

-de helfft vanden woonhuijse tot Neervenne te wetene de kuecken ende achterhuijs mette helfft vande schouwe ende den oven

Item een derdeel vanden hoff aen het huijs te wetene den geheelen driese soo wel saeijlant O Cornelis Christiaen Raets erve S de bosstrate W Magdalena Christiaen Raets erve N Maria Cornelis Philips wedue ende kinderen erve

Item de helfft vanden moeshoff aende Wsijde

Item de helfft van een parcheel lants genaemt het latbos daervan dander helfft toebehoort Jan van Dale huijsvrou O Jan Christiaen Vorsselmans erve S Jans van Dale huijsvrou erve W Wouter Jan Wouter Rombouts erve N Cornelia meester Jan Hegge ende huere kinderen erve

Item de helfft vanden ritbemt onder Wustwesel bijde wippe daervan dander helfft toecomt Magdalena Christiaen Raets

Magdalena Christiaen Raets is bevallen:

-de helfft vanden woonhuijse tot Neervenne te wetene kamer staende aen de Osijde metten kelder

Item de helfft vanden moeshoff ende deel van het lant achter inden hoff O Peeter Christiaen Raets erve S de bosstrate W Mattijs Christiaen Raets erve N Maria Cornelis Philips wedue

Item een parcheel lants genaemt de cleijn exter gelegen tot cleijn neervenne O Gabriel Jan Gabriels wedue ende kinderen erve S Anneken Christiaen Raets erve genaemt den grooten exter W Antonis Peeter Denis huijsvrouw genaemt Maria Imbrechts erve N den heeren van den Wijngaerde erve

Item de helfft vanden ritbemt onder Wustwesel bijde wippe

Cornelis Christiaen Raets is bevallen:

-de schuere staende bijden huijse tot Neervenne

Item het driesken achter aende schuere ende met een derdedeel vanden geheelen binnenhoff soo in driese als lants O de strate ende schuer S ende W Peeter Christiaen Raets erve N Maria Cornelis Philips wedue

Item een parcheel lants in steechd O Anthonis Wouters vande Venne kints erve S Antonis Stoffels van Aerde huijsvrouwe erve W Henrick Henricx de Mulders erve N Gabriel Goris Gabriels

Item een parcheel heijmade opt hoochbos O meester Jan Buijcx heijmade S Jan Kerst(iaen) Vorsselmans heijmade W Jan Vuijst erffgenaemen heijmade nu genaemt Nicolaes Brabants erffgenaemen N de heeren van Westmalle ende Jonckers van der Noot heijmade

Jan Christiaen Raets is bevallen:

-een weijde genaemt ...hoff tot neervenne O sijn selffs erve S ende W de heeren van den Wijngaerde erve N het latbos toecomende Jan van Dale, Peeter Christiaen Raets ende meer anderen

Item een parcheel lants genaemt den poorthoff O Jan van Dale erve S Willem Christiaen Raets W sijn selffs N Willem Christiaen Raets

Item twee parcheelen lants achter den driese vande stede tot Neervenne O Mattijs Christiaen Raets erve S de bosstrate W de weijkens toecomende dese gemeijne erffgenaemen ende Jan van Dale N Antonis Peeter Denis erve - int midden van dese twee parcheelen heeft Henrick Geerdts vander Buijten ontrent drie quartielsaet lants vuijtte naeme van sijn huijsvrou

Willem Christiaen Raets is bevallen:

-een parcheel lants tot cleijn Neervenne O de rooten exter toecomende Anneken Christiaen Raets S den poorthoff W Cornelia meester Jan hegge N Antonis Peeter Denis huijsvrouw erve

Item een parcheel lants genaemt de sageweijde O Frans Geerdts vander Buijten huijsvrouw ende kints erve S Peeter Jan Nijs ende Antonis Antonis Adriaenssen erve W Mattijs Christiaen Raets erve N sijn selffs weijde

Item een weijde genaemt de middelste weijde O sijn selffs ende Mattijs Christiaen Raets erve S Peeter Jan Nijs huijsvrou erve W Jan Christiaen Raets erve genaemt d'leenhoff N den poorthoff toecomende Jans Van Dale ende Jan Christiaen Raets erve

Anneken Christiaen Raets is bevallen:

een percheel lants genaemt den grooten exter O Antonis Peeter Denis ende Antonis Stoffels erve S Jan van Daels poorthoff W Willem Christiaen Raets N de cleijne exter toecomende Magdalena Christiaen Raets

Item een percheel lants opten meulenacker O de cappelrije Onse Lieve Vrouwe tot Loenhout ende Maria Cornelis Philips wedue erve S Cornelis Willem Huijbs erve W Peeter Jan Nijs N de wedue Michiel Jordaens erve

Item een weijde gelegen achter Antonis Peeter Denis stede O deselve stede S het straetken soo men gaet naer de ossenschooten toecoemende Jan Nijs van Tijchelt erffgenaemen W deselve ossenschooten N Peeter Jan Nijs bemt ende Antonis Peeter denis weijde

Mattijs Christiaen Raets is bevallen:

-een stuck lants genaempt de grooten dries gelegen achter de stede tot neerven met noch een ackerken O Marie Cornelis Philips wedue ende Magdalena Christiaen Raets erve S de bosstrate W Jan Christiaen Raets ende N Antonis Peeter Denis erve

Item een weijde bijden molenacker O Willem Christiaen Raets erve S Antonis Antonis Adriaenssens W de heeren van den wijngaerde erve N Peeter Jan Nijs ende Willem Christiaen Raets erve

(nota: akte blijkbaar niet volledig,)

Stuk 20: s.d.

| 770-20-01 |

- onvolledige akte, is blijkbaar een copij van de eerste bladzijden van de akte hierboven gekend onder stuk 16: S/D tussen de kinderen Adriaens Verboven

Stuk 21: 31.12.1629

| 770-21-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Adriaen ende Jan Cornelis Jan Peeter Martens sonen; Adriaen Vermeren als momboir ende Jan de Backer als toesiende vande twee onbejaerde kinderen van Cornelis Jan Peeter Martens genaemt Lisken ende Cornelis, hebben gescheijden ende gedeijlt de achtergelaeten goederen huers vader wijlen

Personen:

Ierst is te wetene dat des comparanten moeder Jenneken Backers heeft behouden alle de haeffelijcke ende meubele goederen, actien, schulden ende renten vanden sterffhuijse (volgens contracte gepasseert voor schepenen in Loenhout de dato 30.6.1611)

Adriaen Cornelis Jan Peeter Martens is bevallen:

een parcheel lants inde beeckse acker genaemt den hoeck O Peeter Jans Bode wedue S Matijs Goosens erve oft ackerstrate W desselffs Matijs Goosens ende Peeter Jans Bode N oock Peeter Jans Bode

Item een parcheel lants inden beeckse acker genaemt de corttebedden O sijn selffs ende Matijs Goosens ende de kinderen van Adriaen de Haen S ende W oock Adriaens de Haen kinderen N Cornelis Cornelis Jan Peeter Mertens erve

Item een parcheel lants inde beeckse acker gelegen neffens de kinderen van Lambrecht Broomans aen de Ssijde W sijn selffs ende de kinderen Adriaens de Haen N oock de kinderen Adriaens de Haen O Jan Vuijst erffgenaemen

Item een parcheel lants inde beeckse acker genaemt de waterlaet met een veldeken oft weijde inde mosvoorden beleend met 125 guldens te lossen aen Matijs Goosens, die deselve twee parcheelen in beleeninge heeft O ende W aen Adriaens Vermeren erve W ende N aen Matijs Goosens erve

Item het vs weijken inden mosvoorden O de mosvoortstrate S Arnauts van Ostaeijen kinderen erve W het beecxken N Jan Peeter Huijben kinderen erve

Item de helfft van 41 roeden heijmade inde werdels O Peeter Janssen heijmade S Peeter Joris Christiaens kinderen heijmade W de beke N Heijnricx vander Buijten weeskints heijmade

Jan Cornelis Peeter Martens is bevallen:

-de stede onder den hesselinck aenden rijtkant met twee weijden daerachteraen gelegen W de rijt N Lambrecht Broomans kinderen erve S Adriaens Vermeren erve

Item een weijde daerachteraen met een velt soo heijde als bossen O Adriaen Janssen Koeck, Lambrecht Broomans kinderen ende Jan Peeter Huijben kinderen erve S Adriaen Vermeren erve W Lambrecht Broomans kinderen erve N Lambrecht Janssen erve

Item een parcheel lants inde beeckse acker genaemt het leech buijnder O Adriaens Vermeren erve S het hoochbuijnder wesende sijn selffs ende Lambrecht Broomans kinderen ende Adriaen Wouters kinderen erve N de ackerstrate

Item het vijffdedeel int hoochbuijnder inde beeckse acker O Lambrecht Broomans ende Adriaens Wouters kinderen erve S Matijs Goosens erve W Peeters van Aerde kinderen erve N sijn selffs erve

Item een vierendeel buijnders heijmaden opt molenbos O Staes Diricx ende Cornelis van Donghen kinderen erve S Jan Heijnrick de Crom heijmade W huffel heijken N Cornelis Jan Neeffs erve

met o.m. last aen de erffgenaemen Laureijs Domus

Cornelis Cornelis Jan Peeter Mertens is bevallen:

-het woonhuijs ende stede gelegen ter beke W de strate N de rijt oft inslach O Adriaen Vermeren kinderen erve genaemt den koppenhaest S Jan Oom Janssen ende Adriaens de Haen kinderen erve

Item den inslach soo deselve daeraen gelegen is

Item den halven hericktbemt achter de beeckse acker O Cornelis Verboven kinderen erve S Joncker Janssen de Herde weeskints erve W Jans Ditvoerts bemt N dander helfft van selve bemt toecomende Jan Oom Janssen oft sijn kinderen

Item parcheel lants inde beeckse acker genaemt het lanck stuck O Jan Vuijst erffgenaemen erve S Adriaens de Haen kinderen ende Adriaens Cornelis Jan Peter Mertens erve W Adriaens de Haen kinderen ackerblock N Matijs Goosens acker

met last ondermeer aen Maeijken Peeters van Aken wedue

Lisken Cornelis Jan Peeter Mertens is bevallen:

-den acker ter beke overstraet gelegen in lant en driese O sheeren strate S Cornelis Broomans kinderen erve W Cornelis Verboven kinderen erve N Lambrecht Broomans ende Lenaert Mertens Paessen erve

Item het tiendedeel van een bemt O de beke S Adriaen Vermeren erffgenaemen gedeel W de capelrije heijmade

met o.m. last aen de erffgenaemen Adriaens Vermeren

Nota: onderaan de akte staat volgende tekts bijgeschreven:

Maeijken Arnouts van Ostaeijen met Jan Jacobs hueren man ende momboir heeft opgedragen huer sevenste part ende gedeel in alle de erffelijcke ende onroerende goederen haer competerdende bij versterven haers vaders ende sijn Adriaen ende Cornelis Arnouts van Ostaeijen ende Jacob Adriaen Teus man ende momboir van Lisken Arnouts van Ostaeijen - Matijs Jan Ooms ende sijn huijsvrou ende Cornelis Antonis Goris ende Peeter van Bavel als toesiende van de twee weeskinderen Arnouts van Osijaeijen genaemt Peeter ende Tanneken daerinne ...