Scheidingen en delingen nr. 769 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 769

Stuk 1 F°1R: 22.01.1676

| 769-01-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Maeijken Peeter Cornelis Arnauts weduwe wijlen Aert Nops geassisteert met Jan Verboven ter eenre, Cornelis Adriaen Huijben als momboir ende Cornelis Janssen Arnauts als toesiender vande vs ierste comparante kinderen tot vier in getal met naeme Eva, Peerijn, Adriaentien ende Gabriel daer vs Aert Nops vader aff was, S/D sterffhuijsse laatstvernoemde

Comparante van ierste sijde heeft aengenomen haer kinderen te onderhouden totdat de jongste vande vieren te weten Gabriel etc...

Ierste comprante sal behouden:

-eene stede opten heijsselinck over lant als groese gecomen van Jan van Ham

Kinderen sullen hebben:

-stuck lants in wilborts acker ende schuere

Stuk 2 F°3R: 12.03.1676

| 769-02-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Joos Jan Luijcx weduwer wijlen Anneken Christiaen Raets ter eenre, Jenneken Joos Luijcx met Geert Anthonis van Aecken haeren man, ende Elisabeth Joos Luijcx jongedochter dan beiaert met Cornelis Raets ende Jan Heijndrick Bertelmeussen haeren vercoren momboirs S/D henne gemeijne goederen bijden vs ierste comparant ende wijlen sijne huijsvrouwe geconquesteert

Comparant van ierste sijde sal hebben:

-eene weijde alhier inden rijt O het bosken S de straet W erffgenaemen Cornelis Matthijs Ooms erve N ter halven straete aen Jan Adriaen van Ostaeijen erve

Item de helft van eene weijde tot sneppel inden auden hoff O wederhelft S, W ende N erffgenaemen Cornelis Matthijs Ooms erve

Item de helft van een stuck lants opt sneppel heijlaer O de straet S Adriaen Jacob Theus erve W Cornelis ende Margriet van Elsackers erve N de wederhelft

Item een stucxken lant drijhoechachtich oock opt sneppel heijlaer O Jan ende Arnaut Adriaen van Ostaeijen erve S met eenen hoecke aen sijns selffs andere erve W ende N de straete

Met o.m. volgende lasten:

-eene obligatie van 100 guldens aen Jacob Kenis

-eene obligatie van 100 guldens aen Melsen Bertelmeussen

-eene obligatie van 100 guldens aen Tomas Gijsbrechts tot Brecht

-eene obligatie manuael van 100 guldens aen Jan Cornelis Lenaerts

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen en hebben verdeelt

Elisabeth Joos Luijcx:

-stuck lants tot sneppel inden auden hoff wesende het achterste parcheel O erffgenaemen Cornelis Mattijs Ooms erve S clooster van St. Michiels ende erffgenaemen Cornelis van Ostaeijen erve W het voorste stuck in selven hoff ende effgenaemen Cornelis Matthijs Ooms erve

Item de helft van eene weijde oock in vs auden hoff O de beeck s ende N Cornelis mattijs Ooms ereffgenaemen erve W wederhelft ierste comparante

Item stuck lants opt hannenswaens wesende het achterste aldaar O Matthijs Goossens effgenaemen erve S clooster van St. Michiels erve W Michiel Adriaenssen erve N straet

Item de helft van een stuck lants opt sneppel heijlaer O de straet S wederhelft ierste comparante W Cornelis ende Margriet van Elsackers erve N Frans Vorsselmans effgenaemen erve

Met last o.m.:

-helft van een condemnatie volontair van 200guldens aen dheere advocaat Reijns tot Antwerpen

-65 guldens aen Jan Heijndrick Bertelmeussen

-50 guldens aen het weeskint Adam Wauters daer moeder aff is Neeltien Jan Francquen

Jenneken Joos Luijcx:

-een stuck lants tot sneppel O, S ende W weduwe Matthijs Goossens erve N de straet

Item stuck lants in vs auden hoff wesende aldaer het achterste stuck O erffgenaemen Cornelis Matthijs Ooms S het voorsten stuck bevallen Elisabeth vs W ende N de straet

Item het voorste parcheel opt hannenswaens O kinde Adrien Wauters ende Jan Verboven nomine uxoris erve S clooster van St. Michiels W weduwe Matthijs Goossens N straet

Item eene driessche tot sneppel O weduwe Matthijs Goossens erve S ende W het beecxken N de straet

Item een stuck lants opt sneppel heijaer O Cornelis ende Margriet van Elsackers erve S de straet W Adriaen Versportten erve N Adriaen Jacob Theus cum suis erve

Met last o.m.:

-helft van een condemnatie volontair van 200guldens aen dheere advocaat Reijns tot Antwerpen

-obligatie van 100guldens aen Marie Peter Valentijns

-25 guldens aen Peeter Melssens

Stuk 3 F°6R: 16.03.1676

| 769-03-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Neeltien Cornelis Aerts Sgrauwen weduwe wijlen Jan Joris Coecken ter eenre, Peeter Joris Coecken als momboir ende Jan Cornelis Aerts Sgrauwen als toesiender vande weeskinde vande vs Jan Joris Coecken daer moeder aff is ierste comparante, S/D sterffhuijse vs Jan Joris Coecken

Personen:

Ierste comparante neemt aen haeren kinde met naeme Joris te onderhouden etc...totdat den selven sal audt geworden sijn vijfthien jaeren ende alsdan noch tot meijdage daernaest volgende sijnde alnoch over de vier jaeren midts den vs kinde den 20 deser elff jaeren audt worden sal...

Stuk 4 F°8R: 18.3.1676

| 769-04-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Mr. Peeter van Elsacker secretaris alhier ende Joanna van Duijsel desselffs huijsvrouwe, machtiging van Mr. Michiel van Elsacker, ierste comparants broeder, ende Jan Francois van Elsacker der vs comparants sone om te verkopen 7 bunderen lants gelegen inden lande van Sevenbergen ende in cas van veercoopinghe de gemelde cooppen t'assigneren betaelt te worden aende Eerw. heere Jan Baptist Pens de Baron off desselffs order tot Brusselen

Nota: de akte is doorgehaald

Stuk 5 F°9R: 08.06.1675

| 769-05-01 |

Personen:

Schepenen van Loenhout verclaeren dat voor goet van weerden ende onverbreckelijcken moet gehouden worden het contract van affscheijt gemaeckt tusschen Peeter van Elsacker secretaris, weduwer van Joanna Goers , ende Jan Goers als momboir ende Cornelis van Elsacker als toesiende vande twee weeskinderen, gepasseert 1.4.1645

(Blijkbaar zijn de twee kinderen inmiddels toegetreden tot de orde der minderbroeders)

Nota: de akte is doorgehaald

Stuk 6 F°10R: 24.03.1676

| 769-06-01 |

Personen:

Voor schepenen verscheen Michiel Jacob Pluijm, ingesetene van Wuestwesel, bekende dat hij ten bestedene van Cornelis Bernaerts van Aecken als momboir ende Jan Rijnieren als toesiender vande weeskinde Cornelis Cornelis Bernaerts van Aecken daer moeder aff is Maeijken Reijnieren des vs comparants huijsvrauwe heeft aengenomen denselve weeskinde te onderhouden etc...

Ierste comparant sal daertoe innen de verloopen ende innecomen van alsulcke 200 gulden capitael als op heden datum deser ten behoven vanden vs kinde sijn vuijtgeset ende overgedaen aen Peeter Cornelis van Aerde etc...

Stuk 7 F°11R: 27.06.1676

| 769-07-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Margriet Joos Verboven weduwe lestmael van Peeter Geerts van den Cloot ter eenre, Jacob Geerts van den Cloot als momboir ende Cornelis Janssen Arnauts als toesiender vanden weeskinde Peeter Geerts van den Cloot daer moeder aff was Neeltien Adriaen Cornelis Mertens ter andere, S/D sterffhuijse vs Peter Geerts van den Cloot

Personen:

Alsoo contracten van affscheijt sijn gemaeckt geweest soo tusschen den vs Peeter Geerts van den Cloot ende de momboirs van sijne kinderen daer moeder aff was de vs Neeltien Adriaen Cornelis Mertens voor schepenen alhier 11.4.1664 als tusschen de vs ierste comparante ende de momboirs van haere kinderen daer vader aff was Christiaen Wauters voor schepenen alhier 5.6.1668 ende dat daerbij blijckt d'aenneminghe van henne vs kinderen en daertoe mochten gebruijcken deselve haere kinderen goederen

Regeling gezien het gebruik van de goederen in feite gemengd werd daar de termijn ervan bij het tweede huwelijk van Margriet Joos Verboven nog lopende was

De erffelijcke goederen der vs comparaten wederssijts sullen gaen gelijck die gecomen sijn

Het torffhuijsken bij vs ierste comparante met vs Peeter van den Cloot gemaeckt op deselve ierste comparant haere kinderen goederen inde rijt tot sneppel sal tot desselfs behoef blijven

Stuk 8 F°13R: 06.08.1676

| 769-08-01 |

Personen:

Cavelinghe tusschen de kinderen Gabriel vanden Bleke

Personen:

1° cavel: Maeijken

-een stuck lants bij d'exter tot cleijn nedervenne O Cornelis Huijgens erve S Jacob Jan Nijs erve W ende N Cornelis Goossens erve

Personen:

2° cavel: Neeltien

-een stuck lants oock tot cleijn nederven O erffgenaemen Anthonis Peeter Denis S kinderen Willem Raets W weduwe Jacob van Ostaeijen erve N Cornelis Goossens erve

Personen:

3° cavel: Gabriel

-vijffdedeel van eenen beemt inden marumhoeck O de blaect S weduwe Jacob van Ostaeijen W de beeck N Peeter Cornelissen deel inselven beemt

Item een stucxken bij nederven O weduwe Peeter Claessen erve S Jan Rombauts W ende N erffgenaemen Willem van Dael

Personen:

4° cavel: Michiel

-helft van eene beemde inde engelers O de blaect S Cornelis Jan Lodewijcx W de beeck N wederhelft toecomende Heijndrick Braucatus

Item een stucxken lants achter Adriaen Jan Gabrielen stede O erffgenaemen Maeijken Jacob Snels erve S ende N Jan Christiaen Raets W Michiel Adriaenssen erve

Item een ackerken bij schaepsdijck O ende N de straet S Jan Peter Jan Wauters W Goris Rombouts weduwe

Personen:

5° cavel: Jan

-veertelsaet lants onder jurisdictie van Wuestwesel opde hagelcruijsacker, sal moeten accorderen mette weduwe Jacob van Ostaeijen aengaende sekere mangelingen die der condividenten vader wijlen gedaen hadde

Nota: stukken 5 tot en met 8 betreffen losse stukken die vermoedelijk per vergissing in dit register terecht gekomen zijn

Stuk 9 F°14R: 10.04.1676

| 769-09-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jacob Jan Nijs van Tijchelt weduwer lestmael van Cathelijn Peeters Meijs ter eenre, Dingne Jacob Jan Nijs van Tijchelt met Peeter Matthijs Goossens haeren man, Peerijntien Jacob Jan Nijs van Tijchelt met Michiel Cornelis van Elscker haeren man, kinderen vande naerbedde vanden vs Jacob Jan Nijs van Tijchelt daer de vs Cathelijn Peeter Meijs moeder aff was ter andere, S/D goederen vs 1° comparant met vs Cathelijne tijdens sijn hauwelijck geconquesteerd

Comparant van ierste sijde is bevallen:

-een stede met huijssinghe, hove driessche, gronde ende lande gelegen tot nederven O sheerenstraet S Michiel Adriaenssen erve W Wouter Jan Rombauts erve N Heijndrick Cornelis Philips kinderen stede

Item een stuck lants gecomen vn Heijndrick vander Buijten alhier inde steeghde O Adriaen Luijcx erve S Elisabeth van Dael erve W den herwegh N sijn selffs

Item een loopensaet lants in vs steeghde soo ende gelijck hij comparant tselve loopensaet gecocht hadde vande erffgenaemen Jan Peeter Joris

Item een stuck lants oft acker inde aenstede vande selven ierste comparant ende bij hem gecocht van Sijcken Jan Nijs van Tijchelt ende Anthonis Anthonissen van Ditfort hauwelijcxlieden waren S Peeter Anthonissen stede W de straet N sijn selffs

Item eene weijde tot nederven O weduwe ende kinderen sieur Joan Marcelli erve S Jan Melssens erve W de blaect N boschstraet

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen:

-een stuck lants genaemt den eijck opt molenacker O den kerckpat en derselver naergenoemde erve S Adriaen Luijcx erve W Cornelis Goossens erve N Gabriel vanden Bleke kinderen erve

Item een stuck lants oock opde molenacker genaemt den thijs O molenwegh S Jan ende Doriken vanden Mierop erve W kinderen Jan Jan Nijs met meer andere erve N den eijckhoff vs

Item een stuck lants gecomen van Geert Frans vander Buijten genaemt de trappen oock opde molenacker O mr. Peeter Joerdaens erve S erffgenaemen Jan Jan Nijs erve W Jan Wauters erve N den molenwegh

Item een stuck lants opde molenacker oock gecomen van Geert Frans vander Buijten O Jan ende Doriken vanden Mierop erve S heeren van Loenhouts erve W molenbergh N Jan Wauters erve

Item noch een stuck lants opde molenacker genaempt den breunacker O Peeter Jan Rombauts erve S Jan Peeter Rombauts erve W Adriaen Sijmons erve N den wegh

Item een stuck lants inde steeghde opt huffelt O Goris Gabriel Goris kinderen erve S Cornelis Raets cum suis erve W erffgenaemen Dilis Heijndricx van Gestels erve N Adriaen Luijcx erve

Item eene weijde alhier tot nederven O ende N erffgenaemen Goris Rombauts erve S erffgenaemen Anthonis van Gastels ende meer andere erve W secr. Elsackers weijken genaemt de quickvelden

Item de achterste helft vande ritbeemt bijden comparant van ierste sijde gecocht van Huijbrecht Jan Nijs ende de erffgenaemen Tanneken Jan Nijs O ende N Michiel van Elsackers erve S erffgenaemen Nijs Jan Nijs erve W de beeck

Met last dese cavel o.m. aen Cornelis Jan Kerstens erffgenaemen tot Sundert

Stuk 10 F°16: 13.11.1677

| 769-10-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Dingne Jacob van Tijchelt met Peeter Matthijs Goossens haeren man ter eenre ende Peerijntien Jacobs van Tijchelt met Michiel Cornelis van Elsacker haeren man ter andere, S/D henne gemeijne erffelijcke goederen comende bij doode van Catelijn Peeter Meijs henne moeder ende deelinghe tegens Jacob van Tijchelt henne vader

Peerijntien Jacobs van Tijchelt is bevallen:

-een stuck lants genaemt den eijckhoff opde molenacker (zie vorige akte) N Maeijken Gabriel van den Bleke

Item een stuck lants opde molenacker (idem)

Item eene weijde genaemt de haverweijde alhier tot nederven O ende N erffgenaemen Goris Rombauts erve S erffgenaemen Anthonis van Gastels ende meer andere erve W secr. Elsackers erffgenaemen weijden genaemt de quickvelden

Item de voorste helft in eene weijde genaemt de osseschooten tot cleijn nederven O Jacob Kenis Nomine uxoris ende Cornelis Goossens erve S ende W Cornelis Goossens ende Michiel Adriaenssen cum suis erve N wederhelft

Item de helft van eenen beemt genaemt den ritbeemt O Michiel van Elssackers erve S erffgenaemen Nijs Jan Nijs erve W de beeck N wederhelft

Met last dese cavel aen erffgenaemen Cornelis Jan Kerstens tot Sundert

Dingne Jacob van Tijchelt is bevallen:

-een stuck lants genaemt den thijs (zie vorieg akte)

Item een stuck lants de trappen (idem)

Item een stuck lants genaemt den breunacker (idem)

Item een stuck lants inde steeghde opt huffelt (idem)

Item de achterste helft van eene weijde genaemt d'ossenschooten O Cornelis Goossens erve S de wederhelft W ende N kinderen Jan Anthonis van Ditfort erve

Item de helft van eenen beemt genaemt den ritbeemt O ende N Michiel van Elsacker erve S wederhelft W de beeck

Stuk 11 F°20R: 18.08.1677

| 769-11-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Adriaen Cornelis Jacobs van Tijchelt voor hem selven, Maeijken Jacobs van Tijchelt met Jan Aerts van Tijchelt haeren man, Jan Heuvelmans als gestelden momboir voorde kint ofte kinderen Jan Jacobs van Tijchelt, Dingne Jacobs van Tijchelt met Peeter Matthijs Goossens haeren man, ende Peerijntien Jacobs van Tijchelt met Michiel Cornelis van Elsacker haeren man, alle kinderen ende kintskinderen van wijlen Jacob van Tijchelt, S/D erffgoederen bij vs Jacob van Tijchelt achtergelaeten

Dingne Jacob van Tijchelt is bevallen:

-de hooghcamer metten kelder vande huijssinghe gestaen tot cleijn nederven metten muer tusschen deselve hooghcamer ende den ganck mette erve daer deselve hoochcamer is staende midtsgaeders de erve aende suijt, west ende noortsijde vande vs camer

Item een percheel lants inden binnenhoff van vs stede aen de Nsijde O Cornelis Kostermns erve S de wederhelft W de straet N oock het straettien

Item een bemdeken inde ossenschooten achter het verbrant hoff O den heer desen dorpe S Michiel van Elsackers erve W den allaer Peerijntien Jacobs van Tijchelt bevallen N Cornelis Raets erve

Item de gerechtige helft van een percheel lants genaemt d'achterste steeghde aen de Ssijde O Adriaen Luijcx erve S Jan Adriaen Roelen erve W heirbane N de wederhelft Maeijken Jacobs van Tijchelt

De kinderen Jan Jacobs van Tijchelt sijn bevallen:

-de reste van vs huijssinghe tot cleijn nederven bestaende inde keucken, naerkamer, schuere, koeijstallen ende anderssints

Item de gerechte helft van eene weijde achter nederven aende blaeckt O erffgenaemen den heere schouteth Marcelli erve S Jan Melssens ende meer andere erve W wederhelft N bosstraet

Item de gerechtige helft vanden ritbeemt O Jan Vorsselmans erve S wederhelft Maeijken Jacobs van Tijchelt W de beke N Heijndrick Clair cum suis

Item noch de helft van vs binnenhoff O Cornelis Kostermans erve S Peerijntien Jacobs van Tijchelt driesch W de straet N wederhelft

Peerijntien Jacobs van Tijchelt is bevallen:

-een stuck erven inden vs binnenhof wesende driesch met het ackerken daerneffens aengelegen O Cornelis Kostermans ende Peeter Anthonissen erve S oock Peeter Anthonissen erve W de straet N erve vs (tweede cavel)

Item de gerechtige tweedepaertten van een stuck lants int steeghde O naest den waterlaet aen Adriaen Luijcx erve S vs ander derdepaert W ende N waterlaet

Item een percheel erven genaemt den allaer aent cleijn bosch O Michiel van Elsackers erve ende Adriaen Cornelis Jacobs van Tijchelts weijde inden ossenschoot S Adriaen Nijssen van Tijchelts erve W het cleijn bosch N Cornelis Raets erve

Maeijken Jacobs van Tijchelt is bevallen bij datelijcke mangeling tegens Adriaen Cornelis Jacobs van Tijchelt:

-stede met huijssinghe, hove, driessche ende lande alhier tot groot neerven O sheerenstraet S Michiel Adriaenssen erve W Wouter Jan Rombouts erve N kinderen Heijndrick Cornelis Philips erve

Item de gerechtige helft van eene weijde achter vs stede ende blaeckt O wederhelft kinderen Jan Jacob van Tijchelt vs S Jan Melssens ende meer andere erve W de blaeckt N bosstraet

Item de gerechtige helft van een stuck erve inde steeghde O Adriaen Luijcx erve S wederhelft Dingne Jacob van Tijchelt W heirbane N Peeter Melssens erve

Item de gerechtige helft vande vs ritbeemt O Jan Vorsselmans ende Peeter Joerdaens S den selven Peeter Joerdaens W de beke N wederhelft kinderen Jan Jacob van Tijchelt

Adriaen Cornelis Jacob van Tijchelt is bevallen:

-eene weijde aende meirstraete met het lant daeraen O heer van Loenhout S meirstraet W Adriaen Nijs van Tijchelt ende meer andere erve N Anthonis Goessens erve

Item het gerechte derdepaert in een stuck lants inde steeghde O Adriaen Luijcx erve S Elisabeth van Daels erve W den waterlaet N wederhelft Peerijntien Jacobs van Tijchelt

Item eene weijde genaempt den ossenschoot O het bempdeken Dingne Jacobs van Tijchelt bevallen S Michiel van Elsacker erve W den allaer Peerijntien Jacob van Tijchelt bevallen N Cornelis Raets erve