Scheidingen en delingen nr. 768 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 768

Stuk 1 F°1R: 14.06.1673

| 768-01-01 |

Personen:

Testament van Steven Laureijs Rombauts, tegenwoordich woonende inden dorpe van Ginneken, baronije van Breda, voor schepenen van Loenhout de dato 14.06.1673. Heeft alle sijne goederen aen sijne wettige kinderen ende kints kinderen soo vande voor- als van de naerbedde overgemaeckt soo hier naer volght:

Personen:

Vooraff bewijst ende assigneert hij aen Jenneken (x Rombaut Brocken) sijne dochter verweckt aen Elisabeth Jan Centen sijne tweede huijsvrouwe eene somme van 822 guldens 10 stuivers haer comende bij contract van affscheijt ende deijlinghe voor schepenen van Lt opten 8.3.1669 met noch vier guldens 7 stuijvers voor de helft vant meer bedrag der obligatien op Jacob Kenis ende Jacob van den Cloot om de selve penninghen bij haer getrocken ende ontfangen te worden vuijt eene obligatie van twelff honderd gulden capitael staende op dese gemeijnte van Loenhout sijnde den bescheede van date 26.1.1661

Item het restant der vs obligatie tot 373 gulden 3 stuijvers

Item 77 gulden 19 stuijvers vuijt een obligatie van 150 gulden op Cornelis Raets, volgens bescheed dd 14.3.1663

Personen:

Item ordonneert hij sijne voorkinderen daer moeder aff was Jenneken Reijns oock elck eene gelijcke portie van 451 gulden 2 stuivers

Personen:

Allegonde sijne dochter vuijt eene obligatie van 464 gulden op Jacob Kenis (gepasseert voor schepenen opten 2.9.1669)

Personen:

Marie sijne dochter eene obligatie van 164 gulden op Jacob Geerts van den Cloot

Item eene obligatie van 156 gulden opten selve (schepenbrief dd 26.9.1672)

Item 131 gulden 2 stuijvers vuijt eene obligatie van 300 gulden op Jan Verboven (gepasseert voor schepenen op 29.10.1663)

Personen:

Cathelijn (x Adriaen Heijndricx van der Buijten)sijne dochter eene obligatie van 200 gulden op Jan Heuvelmans (volgens bescheed daervan op heden gepasseert)

Item 72 gulden 1 stuijver als rest vande voorgeruerde obligatie van 150 gulden op Cornelis Raets

Item 13 gulden 12 stuijvers als rest van vs obligatie van 464 gulden 14 stuijver op Jacob Kenis

Item 165 gulden 9 stuijvers vuijt opgemelte obligatie op Jan Verboven van 300 gulden

Personen:

Elisabeth sijne dochter 451 gulden 2 stuijvers vuijt een rente van 1.000 gulden capitael op Adriaen Heijndrick Bertelmeussen ende desselffs panden (bescheede van 23.12.1666)

Personen:

De kinderen van Cornelis Steven Laureijssen sijns testateurs sone was tsaemen 451 gulden 2 stuijvers vuijtten vs rente van 1.000 gulden

Personen:

Ammerentiana sijne dochter eene obligatie van 350 gulden op Peeter Vermeiren (bescheede de dato 2.9.1669)

Item 97 gulden 16 stuijvers vuijt vs rente van 1.000 gulden

Item 3 gulden 9 stuijvers als reste vande obligatie op Jan Verboven

Stuk 2 F°5R: 19.07.1673

| 768-02-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Cornelis Aerts van Tijchelt weduwer wijlen Cathelijn Geerts van den Cloot ter eenre, Jacob Geerts van den Cloot als momboir ende Jan Aerts van Tijchelt als toesiender vande weeskinderen des vs 1° comparant tot vier in getalle met naeme Peeter, Jan, Cathelijn ende Elisabeth ter andere, S/D vanden sterffhuijse vande huijsvrouwe vs Cornelis Aerts van Tijchelt.

Ierste comparant heeft aengenomen sijne vs kinderen te onderhouden etc…totdat het jongste kint sal aut wesen 17 jaeren het welck ontrent lichtmisse naestcomende aut worden sal 12 jaeren

Personen:

…(verder inde akte) ende gemerckt dat den gemelden (moederlijcken) grootvader Geert van de Cloot ontrent sesse weken dese werelt overleden is ende dat oock de voornoemde (moederlijcke) grootmoeder Adriaentien Jan Ooms haeren goederen heeft overgegeven volgens den contracte op heden gepasseert…

Stuk 3 F°7R: s.d.(zeker 1673, vermoedelijk zelfde datum als vorige akte)

| 768-03-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Adriaentien Ooms weduwe van Geert van den Cloot ter eenre, Jan, Peeter ende Jacob Geerts van den Cloot voor hen selven, Jan Cornelissen van Dijeck als man ende momboir van Elisabeth Geerts van den Cloot, item Neeltien Geerts van den Cloot met Peeter Vermeiren haeren man ende momboir, enden vs Jacob Geerts van den Cloot alnoch als momboir ende Jan Aerts van Tijchelts als toesiender vande kinderen Cornelis Aerts van Tijchelt daer moeder aff was Cathelijn Geerts van den Cloot, alle kinderen en kintskinderen respective vanden vs Geert vanden Cloot daer moeder aff is vs 1° comparante ten andere sijde, S/D vanden sterffhuijse vs Geert van den Cloot

Ierste comparante heeft overgegeven aen haere vs kinderen erffelijcke, haeffelijcke ende meubele goederen niets gereserveert dan alleenlijck haer leven lanck haer wooninghe ende huijse

Item een plack corens te velde staende opde sneppel acker aende brilsse vonder

Stuk 4 F°8R: 23.08.1673

| 768-04-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Peeter, Jacob ende Jan Geerts van den Cloot voor hen selven, Neeltien Geerts van den Cloot met Peeter Vermeiren haeren man, Elisabeth Geerts van den Cloot met Jan Cornelissen van Dijeck haeren man, den vs Jacob Geerts van den Cloot alnoch als momboir ende Jan Aerts van Tijchelt als toesiender vande kinderen Cornelis Aerts van Tijchelt daer moeder aff was Cathelijn Geerts van den Cloot, alle kinderen ende kintskinderen van vs Geert van den Cloot daer moeder aff is Adriaentien Ooms, S/D erffgoederen soo bij wijlen Geert van den Cloot mette doodt geruijmt als bij vs Adriaentien Ooms overgegeven

Jacob Geerts van den Cloot is bevallen:

-woonhuijse, hove, driessche ende lande tot sneppel inde caterstraet O naergenoemde weijde S desselffs nomine uxoris erve W hoenderstraet N caterstraet

Item een percheel lants op d'ast wesende het voorste deel gelegen bij vs stede O Digne Empsen bosch S het tweede oft middelste deel W sijn selffs nomine uxoris cum suis erve N naergenoemde weijde

Item het heuff(ss)ken met twee weijden daerneffens alhier bij vs stede O sijn selffs nomine uxoris ende aen de weijde de kinderen Cathelijn Geerts van den Cloot bevallen S vs percheel lants W vs stede N caterstraet

Item een stuck lants opt middellaer met een deel vant bosch daertegens O Huijbrecht Hendricx ende Adriaen Huijben erffgenaemen erve S het wederdeel vant vs bosch W de leemstraet N Cornelis Matthijs Ooms erffgenaemen erve

Item twee heijvelder bijde leemstraet ende bosch vs

Peeter Geerts van den Cloot is bevallen:

-den hoff bij Cornelis Aert Nops O ende S de straeten aldaer W vs Cornelis Aert Nops erffgenaemen erve N deselve mette kinderen Cristiaen Wauters erve ende oock mede aen naergenoemde hooghe weijde

Item de helft van een weijde genaemt de hooghe weijde gelegen neffens vs hoff O de wederhelft toecomende erffgenaemen Cornelis Aert Nops S de selve W de straet N de beeck

Item een percheel erven inden heijacker inde mosvoorden O Adriaen Huijben erffgenaemen erve S Adriaen Hendrick Bertelmeeussen ende Geert Anthonis van Aecken erve W de straet N erffgenaemen Cornelis Aert Nops erve

Item een heijvelleken genaemt bossuervelleken? bijde mosvoortsestraet

Item een percheel erven onder lants ende groes opte hesselinck O het heijsselinck heijken S Jan Adriaen Huijben erffgenaemen erve N kinderen Aernout Mattijs Ooms erve

Item de helfft van een heijvelt inde harrijt O ende N de munte S hollantsche straet W Cornelis Vermeiren kinderen erve

Item een percheel heijde inde voorsten willaert opde hoenderheije

Item drije percheelen vrevelden opde selve hoenderheije

Neeltien Geerts van den Cloot is bevallen:

-een percheel erven genaemt het sluijters onder lants ende driesse tot sneppel gelegen NO de straet SO de heere van der Meiren erve SW erffgenaemen Cornelis Mattijs Ooms met meer andere lieden erve NW de selve erffgenaemen erve ende oock de straet

Item een stuck lants op snepelacker O den heere van der Meiren erve S Maeijken Cornelis van Elsacker erve W de straet N Adriaen Anthonis van Halle nomine uxoris erve

Item het derdendeel van een percheel beemden oft bosvelt onverdeelt mette andere twee derdendeelen toecomende erffgenaemen Cornelis Aert Nops ende Adriaen Heijndricx gelegen alhier inde werdels O de beeck

Item eenen acker genaemt cleijn middellaer met het heijvelt daeraen O mette hegge aen Merck Kenis ende het naergenoemde heijvelt

Item een bemdeken inde mosvoorden O ende N Geert Anthonis van Aecken erve S erffgenaemen Aernout Cornelis van Ostaeijen erve W de beeck

Item een percheel int ritbemdeken wesende de tweederde paerten onverdeelt met het derde toecoemende Jacob van den Cloot nomine uxoris mette heijvelleken daerbij alhier inde mosvoorden O selve Jacob van den Cloot erve S Adriaen Anthonis van Halle nomine uxoris erve W Adriaen Huijben erffgenaemen erve N erffgenaemen Cornelis Aert Nops erve

Item een percheeltien inde doeijenbemt inde mosvoorden O opt becxken S vs Jacob van den Cloot nomine uxoris erve W Adriaen Anthonis van Halle nomine uxoris erve N Adriaen Huijben erffgenaemen erve

Kinderen Cathelijn Geerts van den Cloot sijn bevallen:

-vs helft van eenen acker genaemt den dorenacker tot sneppel gelegen O, S ende W de straeten aldaer N de wederhelft Jan Geerts van den Cloot

Item een stedeken bij vs dorenacker genaemt cauwenberghs steken O Lambrecht van Staeijen weijde S erffgenaemen Cornelis Mattijs Ooms erve W ende N de straeten

Item de helfft van een halff bunder hoijmaden opt hoochbosch onverdeelt mette wederhelfft O erffgenaemen Adriaen Huijben erve S huffel heijlaer W erffgenaemen Niclaes Brabants erve N erffgenaemen Jan Vergauwen erve

Item een weijken genaemt het hooghweijken tot sneppel aen d'ast mette drije hoochweijen daerneffens O Laureijs van Gorp erve S mette hegge aen d'ast W de twee weijen neffens het heuff(ss)ken Jacob Geerts van den Cloot N een percheel erven genaemt den steert Jan Geerts van den Cloot bevallen

Item het tweededeel inden meergenoemde astacker O Jan Rombouts nomine uxoris bosch S het derdedeel Jan Geerts van den Cloot W Jacob Geerts van den Cloot nomine uxoris erve N het ierste deel in vs astacker Jacob van den Cloot bevallen

Item de schuere opden gronde vande stede in vs ierste cavel

Item noch een heijvelt alhier aen de leemstraet gecomen van Jan van Ham

Jan Geerts van den Cloot is bevallen:

-achterste helfft van vs dorenacker gelegen naest sneppel acker O ende W de straeten S wederhelft kinderen Cathelijn Geerts van den Cloot N sneppel acker

Item de helft van een half bunder hoijmaden opt hooghbos onverdeelt met de wederhelft de kinderen Cathelijn Geerts van den Cloot bevallen O Adriaen Huijben erffgenaemen hoijmaden S huffel heijlaer W erffgenaemen Niclaes Brabants hoijmaden N erffgenaemen Jan Vergauwen erve

Item een percheel erven genaemt den steert aende caterstraet O Laureijs van Gorp erve S vs weijde W Jacob van den Cloot nomine uxoris N caterstraet

Item eenen beemt genaemt den pulman inde mosvoorden O Adriaen Anthonis van Halle nomine uxoris beemt genaemt den doeijenbeemt S Cornelis Aert Nops erffgenaemen beemt W ende N de beke

Item het lestedeel in vs astacker O Jan Rombouts nomine uxoris bosch S ende W Jacob van den Cloot nomine uxoris erve N het deel de kinderen Cathelijn Geerts van den Cloot toecoemende

Item de bosschen opt middellaer mette heije daerbij O erffgenaemen Adriaen Huijben ende Huijbrecht Hendricx erve S den secretaris Elsackers erve W leemstraet N dander helft van tselve bosch Jacob Geerts van den Cloot bevallen

Item een percheel erven genaemt het leegh velt alhier inde caterstraet O Jan Jan Huijben erve S het heijvelt gecomen van Jan van Ham

Lisken Geerts van den Cloot is bevallen:

-de aenstede gelegen ter beeck met huijse, hove, lant ende driessche met een weijde

Item een stuck lants op het hesschot acker met twee weijden daeraen genaemt de ackerblocken O Cornelis Mattijs Ooms met d'erffgenaemen Niclaes Brabants erve S de erve gebruijckt wordende totte hoeve het hesschot W Jan Mattijs Goossens met meer andere erven N Jan Wauters ende meer andere

Item een beemdeken aen de breebeke O Jan Cornelis Goris erve S Jan Mattijs Ooms erve W de beeck N de straet

Item het derdepaert van een hoijmade opt schaubosch O Adriaen Mattijs Weerts hoijmade S erffgenaemen Peeter Jan Ooms hoijmade W het beecxken

Item een heijvelt inde heritten

Stuk 5 F°12R: 12.02.1674

| 768-05-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Cristiaen Frans Vorsselmans voor hem selven, Jan Jacob Verheijden als man ende momboir van Neeltien Frans Vorsselmans, Joos Vermeiren als man ende momboir van Maeijken Frans Vorsselmans ende Peeter Jan Nijs als man ende momboir van Anneken Frans Vorsselmans, alle kinderen van Maeijken Denis daer vader aff was den vs Frans Vorsselmans, S/D erffgoederen soo wel de aude als geconquesteerde te weten degene inde contracte bij hen comparanten met hunne vs moeder gemaeckt voor schepenen alhier opten 11.3.1673

Cristiaen Frans Vorsselmans is bevallen:

-een percheel van een stuck lants opde buijtelaer acker O erffgenaemen Mattijs Goossens ende het clooster van St. Michiels erve S Anneken Frans Vorsselmans percheel W Peeter Matteeus Aernouts nomine uxoris erve N Maeijken Cornelis van Ostaeijen erve

Item een vierdepaert van een percheel lants opt sneppel heijlaer genaemt de schrans O Anneken Frans Vorsselmans vierdepaert S Melssen Meeussen erve W Jan Adriaen van Ostaeijen N den dijeck aldaer

Item eene weijde genaemt de hooge weijde gelegen alhier in clootkens O Neeltien Frans Vorsselmans weijde S Jacob Teeus erffgenaemen ende Lambrecht van Staeijen cum suis erve W Geerts van den Cloot erffgenaemen erve genaemt den dorenacker N Anneken Frans Vorsselmans weijde

Item een percheeltien in een bosken ende heijvelt inde berenstraet O Melssen Meeussen heijvelt S Jan van Daels erffgenaemen erve W de beeck N Maeijken Frans Vorsselmans deel

Anneken Frans Vorsselmans is bevallen:

-een stuck lants op buijtelaer acker O clooster van St. Michiels erve S ende W desselffs clooster ende meer andere erven N Cristiaen Vorsselmans deel

Item het vierdepaert van het stuck lants op sneppel heijlaer O Neeltien Frans Vorsselmans deel S Melssen Meeussen erve W Cristiaen Frans Vorsselmans deel N den dijeck

Item een percheel weijden oft beemt alhier in clootkens O Neeltien Frans Vorsselmans weijde ende beemt S mette grachte desselve ende mede Cristiaen Frans Vorsselmans weijde W vs dorenacker toecomende erffgenaemen Geert van den Cloot N Peeter Cornelis van Aerde nomine uxoris erve

Item een bosken ende heijvelleken mette grachte aen t groot heijvelt gelegen inde berenstraet O Melssen Meeussen heijvelt S Neeltien Frans Vorsselmans deel W de beeck N de vriessestraet

Neeltien Frans Vorsselmans is bevallen:

-een percheel lants met bosken daeraen opte buijtelaer acker O ende S clooster van St. Michiels erve W Maeijken Frans Vorsselmans deel N Anneken Frans Vorsselmans deel

Item het vierdepaert van het vs stuck lants op sneppel heijlaer O Maeijken Frans Vorsselmans deel S Melssen Meeussen erve W Anneken Frans Vorsselmans deel N den dijeck

Item een deel van een weijde met een deel van den bemt daerneffens alhier inde clootkens O de wederdeelen Maeijken Frans Vorsselmans S Jacob Theeus erffgenaemen straetken W Cristiaen ende Anneken Frans Vorsselmans weijden N den perbeemt toecomende Maeijken Cornelis van Ostaeijen

Item het derdedeel vant bosken ende heijvelt inde beirenstraet O Melssen Meeussen heijvelt S Maeijken Frans Vorsselmans deel W opt becxken N Anneken Frans Vorsselmans bosken ende heijvelt

Maeijken Frans Vorsselmans is bevallen:

-een percheel lants opte buijtelaer acker mettet bosken daeraen O Neeltien Frans Vorsselmans percheel lants S clooster van St. Michiels erve W erffgenaemen Cornelis van Ostaeijen erve N Anneken Frans Vorsselmans deel

Item het leste vierdepaert vant stuck lants de schrans opt sneppel heijken O clooster van St. Michiels ende mede aen Jacob Theeus weduwe erve S Melssen Meeussen erve W Neeltien Frans Vorsselmans deel N den dijeck alhier

Item een deel van een weijde ende een deel van eenen beemt daerneffens waervan den wederdeel bevallen is Neeltien Frans Vorsselmans O Lambrecht van Staeijen weijde S Jacob Theeus erffgenaemen erve W de wederdeelen N den perbeemt

Item het derdendeel vant bosken ende heijvelt in beirenstraet O vs Melssen Meeussen heijvelt S Cristiaen Frans Vorsselmans deel W opt becxken N Neeltien Frans Vorsselmans deel

Stuk 6 F°15R: 22.05.1674

| 768-06-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Digne Cornelis Aert Nops weduwe wijlen Adriaen Cornelis Mertens ter eenre, Peeter Geert van den Cloot als vader ende momboir beneffens Cornelis Janssen Aernouts als toesiender van desselffs sijns Peeter kinde daer moeder aff was Neeltien Adriaen Cornelis Mertens vanden iersten bedde, Jacobmijntien Adriaen Cornelis Mertens met Wauter Peeter Ooms haeren man ende momboir, Jenneken Adriaen Cornelis Mertens met Willem Hendrick Bertelmeeussen haeren man ende momboir, ende Jan Cornelis Mertens als momboir ende Jacob Geerts van den Cloot als toesiende van Perijntien Adriaen Cornelis Mertens daer moeder aff is vs Digne Cornelis Aert Nops ter andere, S/D henne erffelijcke goederen

Digne Cornelis Aert Nops is bevallen:

-de helft van een stuck lants opde aertsacker aen de Nsijde O kinderen Huijbrecht Hendricx ende Jan Verboven erve S wederhelft W Adriaen Lenaerts erffgenaemen ende meer andere erve N Cornelis Broomans erve

Item de helft van een ackerblock genaemt den smoutacker O de rijt S de wederhelft W Jan Huijbrecht Jan Huijben erve N kinderen Huijbrecht Hendricx erve

Item de helft van een stuck lants in seker ackerblock genaemt slangen alhier bijden heijsselinck O de wederhelft S Adriaen Huijben weduwe erve W ende N Jan Crock erve

Item de helft van een heijvelleken ende bosken daer oock ontrent gelegen O erffgenaemen Jan Jan Huijben erve S weduwe Adriaen Huijben erve W Jan Cornelis Mertens erve N wederhelft

Item de helft van eene hoijmade alhier opt hoochbosch O Aert Jan Nops erve S het gedeelt huffel heijlaer W de wederdeelen N erffgenaemen Anna Peeter Aerts Schrauwen erve

Item het derdendeel van een percheel hoijmade alhier inde werdels beemt O Geert Rommens erffgenaemen beemt genaemt het iester beemdeken S het tweede derdendeel W ende N de beeck

Item de helfft van een percheeltien inde beemt genaemt den heijbemt aende mosvoorden O erffgenaemen Adriaen Huijben erve S Huijbrecht Jan Huijben erve W de beeck N wederhelft

Item comparanten van 2° sijde sijn bevallen:

-de helft van een stuck lants opde aerts acker O Hendrick Moons ende meer andere S ende W Huijbrecht Hendricx N de wederhelft

Item de helft van een ackerblock genaemt den smout acker O de rijt S ende W Jan Huijbrecht Jan Huijben erve N de wederhelft

Item de helft van een stuck lants in seker ackerblock genaemt slangen alhier bijden heijsselinck O Jan Jacob Crocx erve S Adriaen Huijben weduwe erve W de wederhelft N Jan Crock erve

Item de helft van een heijvelleken ende bosken daeroock ontrent gelegen O Jan Jan Huijben erffgenaemen erve S wederhelft W ende N Jan Cornelis Mertens erve

Item de helft van eene hoijmade alhier opt hooghbosch O den wederdeele S het gedeelt huffel heijlaer W Jan Wiercx N Anna Peeter Aerts Schrauwen erve

Item het derdendeel van een percheel hoijmaden gelegen in werdels beemt, sijnde een aut goed vande kinderen Adriaen Cornelis Mertens O de kinderen Adriaen Peeter Jans S het ander gereserveert derdendeel W de beeck N den wederdeele

Item de helft van een percheeltien inden beemt genaemt den heijbeemt aende mosvoorden O erffgenaemen Adriaen Huijben erve S wederhelft W de beeck N erffgenaemen Mattijs Goossens ende meer andere erve

Stuk 7 F°17V: 22.05.1674

| 768-07-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Peeter Geerts van den Cloot als vader ende momboir beneffens Cornelis Janssen Aernouts als toesiender van desselffs sijns Peeters kinde daer moeder aff was Neeltien Adriaen Cornelis Mertens van iersten bedde desselffs Adriaen Cornelis Mertens, Jacobmijntien Adriaen Cornelis Mertens met Wauter Peeter Ooms haeren man ende momboir, Jenneken Adriaen Cornelis Mertens met Willem Hendrick Bertelmeeussen haeren man ende momboir, ende Jan Cornelis Mertens als momboir met Jacob Geerts van den Cloot als toesiender van Peerijntien Adriaen Cornelis Mertens, alle daer moeder aff is Dingne Cornelis Aert Nops, kinderen vanden tweeden bedde, S/D erffgoederen henne tegens henne moeder toecomende (vorige akte) ende henne andere goederen

Jacobmijntien is bevallen:

-de helft van een stuck lants opde aerts acker (ligging zie vorige akte)

Item de helft van een ackerblock genaemt den smoutacker (idem)

Item het derdendeel van een percheel hoijmaden inde werdels beemt (idem)

Item twee percheelen heijde inde heeritten onder meir

De weeskinderen Neeltien Adriaen Cornelis Mertens sijn bevallen:

-een stuck lants genaemt den hoeck gelegen opde beecxse acker O ende S ackerstraet W Jan Mattijs Goossens ende meer andere erve N Adriaen Huijben erffgenaemen erve

Item een beemdeken alhier inde mosvoorden O de straet tusschen de hesschot acker ende de mosvoorden S Jan Aadriaen van Ostaeijen erve W den waterloop N Huijbrecht Jan Huijben erve

Item het gemelte derdendeel van een percheel beemden inden werdelbeemt (zie vorige akte)

Item twee percheelen heijde beijde gelegen opde brandt, d'eene genaempt den suijenaert ende d'ander de rauwe brandt

Jenneken Adriaen Cornelis Mertens is bevallen:

-een stuck lants genaemt de cortte bedde alhier inde hesschot acker O Cornelis Broomans ende Peerijntien Adriaen Cornelis Mertens erve S Jan Wauters nomine uxoris erve W Jan Cornelis van Dijecx nomine uxoris erve N Jan Mattijs Goossens de jonge erve

Item de helft van een stuck lants in seker ackerblock genaemt slangen (zie vorige akte)

Item de helft van een heijvelleken ende bosken (idem)

Item de helft van eene hoijmade opt hooghbosch (idem)

Item de helft van een percheeltien inden beemt genaemt den heijbeemt (idem)

Item de helft van het vreheijvelt gelegen op hoenderen aende Nsijde

Peerijntien Adriaen Cornelis Mertens is bevallen:

-een percheel lants opde hesschot acker O erffgenaemen Niclaes Brabants erve S Cornelis Broomans erve W het vs stuck lants genaemt de cortte bedde ende Jan Wauters nomine uxoris N Jan Verboven nomine uxoris

Item een stuck lants genaemt den waterlaet oock inden hesschotacker O Peeter Vermeiren erve S ende W Cornelis Broomans erve N Jan Mattijs Goossens erve

Item een percheel lants gelegen oock inde hesschotacker genaempt het lanck stuck O Cornelis Broomans ende meer andere erve S Cornelis Broomans vs erve W vs cortte bedde

Item een percheel beemden inden haeghbeemt alhier inde mosvoorden O Peeternelleken Ketelers erve S joffrou Meijs erve behoorende totte hoeve het hesschot W Hendrick Moons nomine uxoris beemt ende de beeck N Huijbrecht Cornelis Verboven kinderen erve

Item de wederdeele van het vrevelt op hoenderen aen de Ssijde

Stuk 8 F°21R: 20.05.1674

| 768-08-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Aert Jan Nops ter eenre, ende Dingne Cornelis Aert Nops weduwe Adriaen Cornelis Mertens, Merten Peeter Mertens als man ende momboir van Maeijken Cornelis Aert Nops, Anthonis Mattijs Goossens als vader ende momboir van sijnen kinde daer moeder aff was Peerijntien Cornelis Aert Nops, Cornelis Peeter Ooms oock als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Jacobmijntien Cornelis Aert Nops ter andere, S/D erffgoederen die hen tsaemen toecomende waeren

Aert Jan Nops is bevallen:

-de helft van vossingers acker O secr. Elsackers erve S scheeren straet W weijde hiernaer mette 2° cavel bevallen N wederhelft

Item twee weijden ende een bosken met de helft van noch een bosken oock aldaer gelegen O secr. Elsackers erve S comparanten vande 2° sijde W Anthonis van Aecken erffgenaemen heijvelt N Adriaen Huijben weduwe erve

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen:

-helft van vs vossingers acker met noch twee weijden ende de helft van een bosken oock opde vossingers O secr. Elsackers en meer andere erve S des heeren straet ende Aert Jan Nops vs erve W Anthonis van Aecken erffgenaemen erve N vs Aert Jan Nops erve

Stuk 9 F°22R: 21.05.1674

| 768-09-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Dingne Cornelis Aert Nops weduwe Adriaen Cornelis Mertens, Merten Peeter Mertens als man ende momboir van Maijken Cornelis Aert Nops, Anthonis Mattijs Goossens als vader ende momboir van sijnen kinde daer moeder aff was Peerijntien Cornelis Aert Nops, Cornelis Peeter Ooms oock als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Jacobmijntien Cornelis Aert Nops, alle kinderen ende kintskinderen van vs Cornelis Aert Nops daer moeder aff was … (niet ingevuld), S/D erffgoederen hen tsaemen bij haerder auders sijn toecomende:

Dingne Cornelis Aert Nops is bevallen:

-de voorste helft van een stuck lants opde beecxse acker O Huijbrecht Jan Huijben erve S de wederhelft W mosvoordenstraet N Adriaen Huijben erffgenaemen erve

Item een stuck lants genaemt het cleijken bij sneppel acker O Elisabeth van Daels erve ende de 4° cavel S heer Andreas van der Meiren erve W weeskinde Jan Claessens erve N Michiel van Elsacker ende meer andere erve

Item de helft van eene weijde inde mosvoorden genaemt den pulman O Maeijken Cornelis Aert Nops erve oft weijde ende Geert Anthonis van Aecken erve S ende W de beeck N Jan Geerts van den Cloot ende meer andere erve

Item de voorste helft vant lant opde vossingers O secr. Elsackers erve S Aert Jan Nops erve W weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops N Maeijken Cornelis Aert Nops erve

Item een hoijmade alhier opt hooghbosch O ende S Michiel van Elsackers hoijmade W Maeijken Cornelis Aert Nops erve N Jan Mattijs Ooms weduwe erve

Item de gerechticheijt vant heijvelt inden willaert aendt sluijsken met een vrevelleken daer bij met noch tgene gelegen is tusschen Melssen Laureijs Rombauts erffgenaemen ende Claes Cornelis Lenaerts heijvelder

Maijken Cornelis Aert Nops is bevallen:

-de andere helft van vs stuck lants opde beecxse acker O Huijbs Jan Huijben erve S weeskinde Peeter Geerts van den Cloot erve W mosvoorden straet N de wederhelft

Item een percheel erven onder lant ende groese gelegen inde mosvoorden genaemt het smalvelleken O mosvoordenstraet S ende N Adriaen Huijben erffgenaemen ende Peeter van den Cloots erve W de kevelaerstraet

Item een percheel lant, groese ende heijde inde mosvoorden genaemt de bremmekens O de kevelaerstraet S Michiel Bastiaen Vorsselmans nomine uxoris erve W Geert Anthonis van Aecken ende Dingne Cornelis Aert Nops erve N Cornelis Adriaen Huijben erve

Item de achterste helft vant lant op de vossingers O secr. Elsackers erve S de wederdeele vs W Aert Jan Nops erve N weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops

Item eene hoijmade alhier opt hooghbosch genaemt het lanck hoijvelt O Dingne Cornelis Aert Nops hoijmade S Michiel van Elsackers erve W Niclaes Brabants erffgenaemen erve N mr. Peeter Joerdaens erve

Item een percheeltien vrevelt in een heijvelt genaemt mr. Jans velt

Item een percheeltien heijde bij het hoendermoer

Jacobmijntien Cornelis Aert Nops is bevallen:

-een stuck lant opde sneppel acker genaemt peer joossen lant O Huijbrecht Bode straetien S erffgenaemen Geert van den Cloots acker genaemt den dorenacker W ackerstraet N hr. Andreas van der Meiren erve

Item een stedeken onder lant ende heijde genaemt joossteken O Anthonis Quirijnen erffgenaemen erve S erffgenaemen Stoffel Denis ende Adriaen Hendrick Bertelmeussen erve W het kevelaer straetien N Jan Claessen weeskints erve

Item de helft van eene hoijmade alhier inde slaege O weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops erve S gedeelt huffel heijlaer W Jacob van den Cloots erve N de beeck

Item het achtste paert in eenen beemt onder de jurisdictie van Wuestwesel inde wachtelbergen

Item de voorste weijde opde vossingers O Aert Nops erve S des heeren straet W Anthonis van Aecken erffgenaemen erve N de weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops erve

Item een percheel in een bosch O secr. Elsackers erve S ende W weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops N Aert Jan Nops erve

Item een percheel lants in eenen acker genaemt den heijacker inde mosvoorden O Adriaen Hendrick Bertelmeussen met meer andere erve S Jan Claessens weeskint erve

Item de helft van drije vierdepaerten vant heijvelt tgo den thijs

Weeskinde Peerijntien Cornelis Aert Nops is bevallen:

-een ackerken bij sneppel acker O ackerstraet S Elisabeth van Dael W Dingne Cornelis Aert Nops erve N erffgenaemen Jan Hendricx de Crom erve

Item een stuck lants opde sneppel acker O ende N Maijken Cornelis van Ostaeijen erve S hr. Andreas van der Meeren erve W de straet

Item de helft van eene hoijmade inde slaege O secr. Van Wuestwesels erve S gedeelt huffel heijlaer W weeskinderen Jacobmijntien Cornelis Aert Nops erve oft wederdeel N de beke

Item een derdepaert van eenen beemde inde werdels

Item een weijde opde vossingers O Dingne Cornelis Aert Nops erve S kinderen Jacobmijntien Cornelis Aert Nops erve W Anthonis van Aecken erffgenaemen erve N Aert Jan Nops erve

Item de helft vant vs bosken opte vossingers O wederhelft S Maijken Cornelis Aert Nops erve W ende N Aert Jan Nops erve

Item een beemdeken alhier inde mosvoorden O den acker genaemt de beecxse acker S Anthonis Mattijs Goossens erve W ende N Anthonis Quirijnen heijvelt

Item d'ander helft vande drije vierde vant heijvelt tgo den tijs

Stuk 10 F°26V: 20.06.1674

| 768-10-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jan Aertssen der Weuwen weduwer wijlen Peerijntien Jan Wiercx ter eenre, Jan Janssen der Weuwen ende Aert Janssen der Weuwen elck voor hen selven, Adriaentien Jans der Weuwen met Peeter Janssen haeren man ende momboir, Neeltien Janssen der Weuwen met Cornelis Hendrick Daniels haeren man ende momboir, Maijken Jans der Weuwen met Joos Adriaenssen haeren man ende momboir, Cathelijn Jans der Weuwen met Cornelis Aerts van Tijchelt haeren man ende momboir, ende Dingne Jans der Weuwen, jonge dochter, minderiarich, geassisteert met Jan Wiercx haeren momboir, alle kinderen van vs Jan Aertssen der Weuwen ende Peerijntien Jan Wiercx, S/D sterffhuijse vs Peerijntien Jan Wiercx

Ierste comparant draegt alle sijne goederen, haeffelijcke, meubele ende erffgoederen, soowel aude als geconquesteerde, over aen sijne kinderen

Stuk 11 F°28R

| 768-11-01 |

Personen:

20.06.1674: Voor schepenen verschenen Jan ende Aert Jan Aertssen elck voor hen selven, Adriaentien Jan Aertssen met Peeter Janssen haeren man, Neeltien Jan Aertssen met Cornelis Hendrick Daneels haeren man, Maeijken Jan Aertssen met Joos Adriaenssen haeren man, Cathelijn Jan Aertssen met Cornelis Aerts van Tijchelt haeren man ende Dingne Jan Aertssen jonge dochter minerjarich, met Jan Wiercx haeren momboir, alle kinderen van vs Jan Aertssen (der Weuwen), S/D naergenoemde erffgoederen hen overgedragen bij den vs Jan Aertssen hennen vader

Personen:

Jenneken Jan Aertssen is bevallen:

-den woonhuijse met het lant ende driessche O sheerenstraet S Cathelijn Jan Aertssen erve W mijnheer Meijs erffgenaemen erve (hoeve het hesschot) ende de naergenoemde weijde N Adriaentien Jan Aertssen erve

Item een derdepaert van een percheel lants genaemt het voore stuck gelegen oock daerontrent O Cathelijn Jan Aertssen erve S Adriaentien Jan Aertssen erve W het lant genaemt d'achterste stuck Maeijken Jan Aertssen bevallen N het heijvelt behoorende totte hoeve het hesschot

Item de weijde genaemt het rijweijken gelegen bijden heijsselinck O sheerenstraet ende Peeter van Beeck secr. van Wuestwesel erve S ende W sheerenstraet N Jan Jacob Crock erve ende des heeren straet

Item een bosken genaemt het schransken oock opten heijsselinck O, S ende N des heeren straet W Peeter van Beeck, secr., nomine uxoris

Item een vierdepaert int heijvelt gelegen inde brande genaemt meulders brandt beginnende aen de Wsijde

Item de helft van een heijvelt genaemt den geer alhier bijden brant oock beginnende aen de Wsijde voor den loop

Cathelijn Jan Aertssen is bevallen:

-de helft aen het Weijnde vande schuere ende d'erve daeraen O ende S de erve Aert Jan Aertssen W Jenneken Jan Aertssen erve N het heijvelt (hoeve het hesschot)

Item de helft (van d'erve?) gelegen inde hoffstede aende Osijde O Maeijken Jan Aertssen erve S d'erve genaemt dlanck stuck Neeltien Jan Aertssen bevallen W de wederhelft N erve Adriaentien Jan Aertssen

Item een paert van een hoijmade opde blaeckt voorden sloot O secr. Elsackers erve genaemt de schrans S Jan Peeter Ooms hoijmade W het tweede derdepaert inde selve hoijmade bavllen Jan Jan Aertssen N clooster van St. Michiels

Item een percheel heijde sijnde het tweede vierdepaert in meulders heijvelt oostwaertop

Aert Jan Aertssen is bevallen:

-de helft aen het Oeijnde vande schuere O des heeren straet S het raepweijken Maeijken Jan Aertssen bevallen W d'erve genaemt het cortstuck Adriaentien Jan Aertssen bevallen N Cathelijn Jan Aertssen ende Jenneken Jan Aertssen erve

Item de helft van het cort stuck O de wederhelft Cathelijn Jan Aertssen S erve genaemt tlanck stuck Neeltien Jan Aertssen bevallen W Anthonis Jan Gabriels kinderen erve N erve genaemt het achterste stuck Maeijken ende Jan Jan Aertsen bevallen

Item het derdepaert vande hoijmade opde blaeckt over den sloot aende Nsijde O het vs eerste derdepaert S het leste derdepaert Jan Jan Aertssen W d'engeleers beemden N clooster van St. Michiels erve

Item een bosken bijde hoenderstraet O Lenaert Wiercx erve S ende W erffgenaemen Basthiaen Theeus erve N Dingne Jan Aertssen erve

Item ontrent twee loopensaet van een percheel heijden opde brandt aende Osijde

Maeijken Jan Aertssen is bevallen:

-een weijken genaemt het raepweijken alhier aen de aenstede ende tot dien noch het torffhuijs alleene staende opden grondt van Cathelijn Jan Aertssen O scheeren straet S het peertsweijken Jan Jan Aertssen W het cort stuck N Aert Jan Aertssen erve

Item de helft van een percheel lants genaemt het achterste stuck aende Osijde O Jenneken ende Adriaentien Jan Aertssen erve S het cort stuck W Jan Jan Aertssen erve N het heijvelt (hoeve het hesschot)

Item een vierdepaert van een hoijmade opt hooghbosch aende Osijde O ende S Michiel Jan Pellens ende meer andere hoijmaden W het tweede vierdepaert Dingne Jan Aertssen N Jan Mattijs Vorsselmans erve

Item de helft van het heijvelt genaemt de geer sijnde over den loop, waervan twederdeel bevallen is Jenneken Jan Aertssen

Jan Jan Aertssen is bevallen:

-eene weijde genaemt peertsweijde ende driessche daeraen gelegen aende hoffstede O des heeren straet S Jan Mattijs Goossens nomine uxoris erve W Dingne ende Neeltien Jan Aertssen erve N Maeijken Jan Aertssen

Item de helft van het achterste stuck aende Wsijde O voorste helft Maeijken Jan Aertssen S het cort stuck W het heijvelt genaemt het schau(un?)teden heijvelt N het heijvelt (hoeve het hesschot)

Item het leste derdepaert vande hoijmade opde blaeckt O ierste derdepaert S Jan Peeter Ooms hoijmade W de engeleers beemden N het tweede derdepaert Aert Jan Aertssen

Item wat meer als twee loopensaet ende een halff in een heijvelt opde brande oostwaertop naer het heijvelt genaemt luijcxse brand

Dingne Jan Aertssen is bevallen:

-de helft vande peracker O, S ende W Jan Geert van de Cloot ende meer andere erve N de wederhelft Neeltien Jan Aertssen bevallen

Item de helft van een percheel lants genaemt het lanck stuck aende Ssijde O Jan Jan Aertssen erve S Adriaen Vermeiren erve W Neeltien Jan Aertssen erve N de wederhelft

Item het tweede vierdepaert vande hoijmade opt hooghbosch westwaertop O het ierste vierdepaert S Peeter Cornelis van Aerde W volgende vierdepaert Neeltien Jan Aertssen N Jan Mattijs Vorsselmans erve

Item het vierdepaert inde meulders brant oostwaertop

Neeltien Jan Aertssen is bevallen:

-de helft vande peracker aende Nsijde O dlanck stuck ende Adriaen Vermeiren erve S de wederhelft W Jan Geerts van den Cloots erve N Adriaen Huijben kinderen erve genaemt stadtrijt ende meer andere

Item de helft vant lanck stuck aende Nsijde O Jan Jan Aertssen erve S wederhelft W Anthonis Jan Gabrielen kinderen heijvelt N het cort stuck

Item het derde vierdepaert vande hoijmade opt hooghbosch O het tweede derdepaert S Peeter Cornelis van Aerde hoijmade W het leste vierdepaert N Jan Mattijs Vorsselmans erve

Item een heijvelt aende hollantse straete oostwaertop aende secr. Elsackers erve

Item een percheel heijden bijde munte

Item ontrent viertich roeden midden vuijt het heijvelt genaemt luijcx brant

Adriaentien Jan Aertssen is bevallen:

-het achterste inden lentenhoff soo lants als driesse O des heeren straet S Jenneken Jan Aertssen erve W ende N het heijvelt behoorende hoeve hesschot

Item de helft van het stuck lants genaemt het voorste stuck O Aert Jan Aertssen erve S Cathelijn Jan Aertssen erve W d'erve genaemt het achterste stuck Maeijken Jan Aertssen bevallen N Jenneken Jan Aertssen erve

Item het vierde en leste vierdepaert vande hoijmade opt hooghbosch aende Wsijde O vs derde vierdepaert S Adriaen Huijben erffgenaemen erve W Jan Vergauwen erffgenaemen erve N Jan Mattijs Vorsselmans erve

Item het leste vierdepaert vant vs heijvelt genaemt meulders brant oostwaertop

Stuk 12 F°33V: 20.06.1674

| 768-12-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jan ende Aert Jan Aertssen elck voor hen selven, Adriaentien Jan Aertssen met Peeter Janssen haeren man, Neeltien Jan Aertssen met Cornelis Hendrick Daneels haeren man, Maijken Jan Aertssen met Joos Adriaenssen haeren man, Cathelijn Jan Aertssen met Cornelis Aerts van Tijchelt haeren man, Jenneken Jan Aertssen met Jan Anthonis Quirijnen haeren man, ende Dingne Jan Aertssen minderjarich, met Jan Wiercx haeren momboir, S/D erffgoederen Peerijntien Jan Wiercx henne moeder

Jan Jan Aertssen is bevallen:

-de huijsinge ende erve tot sneppel inde hoenderstraet O Neeltien Jan Aertssen ende Cathelijn Jan Aertssen erve S des heeren straet W Mattijs Goossens erffgenaemen erve N Lenaert Wiercx erve

Aert Jan Aertssen is bevallen:

-de helft vant voorste stuck oock inde hoenderstraet O Lenaert Wiercx erve S Jan Jan Aertssen erve W ende N de wederhelft Jenneken Jan Aertssen

Item de helft van een stuck lants daerneffens aen gelegen O ende S Jenneken Jan Aertssen erve W Jan Mattijs Goossens ende Anthonis van Aecken erffgenaemen erve N Anthonis Guilliams erve

Jenneken Jan Aertssen is bevallen:

-de wederhelft van vs voorste stuck inde hoenderstraet O Aert Jan Aertssen erve S ende W Jan Jan Aertssen erve N Aert Jan Aertssen erve

Item de helft van het stuck lant daer teijnder aen O Lenaert Wiercx erve S ende W Aert Jan Aertssen erve N Anthonis Guilliams erve

Neeltien Jan Aertssen is bevallen:

-de helft van een weijde gelegen bij de hoenderstraet genaemt de boonblocken O Adriaentien Jan Aertssen erve S des heeren straet W Jan Jan Aertssen erve N de wederhelft

Item de helft van een ackerken daerneffens aen O ende N Adriaentien Jan Aertssen erve S de wederhelft W Lenaert Wiercx erve

Cathelijn Jan Aertssen is bevallen:

-de helft van een weijde genaemt de boonblocken bij de hoenderstraet, met noch de helft van een ackerken daerneffens O Adriaentien Jan Aertssen S ende N Neeltien Jan Aertssen W Lenaert Wiercx erve

Dingne Jan Aertssen is bevallen:

-een stuck lants aende heijbaert genaemt de heijninge O weduwe ende erffgenaemen Goris Claessen erve S, W ende N Lenaert Wiercx erve

Item de helft van een bosken bijde hoenderstraet O ende S Lenaert Wiercx erve W Jan Jacob Jan Nijs erve N Claes Jan Claessen weduwe erve

Item twee percheelen heijde oock inde heijninge achter de heijbaert

Maijken Jan Aertssen is bevallen:

-de helft van een hoijmade opde blaeckt O secr. Elsackers erve genaemt de schans S Jan Peeter Ooms hoijmade W d'engeleers beemden N Jan Aertssen daude wederhelft

Item de helft van een bosken bij de hoenderstraet O Lenaert Wiercx erve S ende W Basthiaen Theeus erffgenaemen erve N wederhelft Dingne Jan Aertssen

Adriaentien Jan Aertssen is bevallen:

-een stuck lants bijde hoenderstraet O ende S des heeren straet genaemt de leemstraet W ende N Peeter Janssen erve

Item een stuck lants daerontrent O ende S haers selffs erve W Cathelijn ende Neeltien Jan Aertssen erve N Jan Lippens erve

Item een bosken genaemt het rauwvelleken oock bij de hoenderstraet O haer selffs S Neeltien Jan Aertssen erve W Anthonis Guilliams erve N haer selffs erve

Stuk 13 F°36R:31.01.1675

| 768-13-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jan Jacob Crocx weduwer wijlen Maijken Jan Wiercx voor deene hellicht, Paesschijntien Jan Crocx met Cornelis Thomassen haeren man, Jacob Jan Crocx voor hem selven ende Jan Wiercx als momboir met Hendrick Janssen de Crom als toesiender vande minderjaerige kinderen desselffs Jan Crocx met naeme Maeijken, Jan ende Cornelis daer moeder aff was vs Maijken Jan Wiercx voor dander hellicht, S/D erffgoederen vs Maijken Wiercx

Jan Crocx is bevallen:

-de huijssingen met de helft vande aenstede O sijn selffs erve S Jan Cornelis Mertens erve W de rijt N de wederhelft

Item de helft van seker ackerblock neffens vs stede O Peeter Adriaen Huijben erve genaemt paukens S ende W naergenoemde kinderen erve N Jan Cornelis Mertens erve

Item de helft van eene weijde achteraen vs stede O Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve S Huijbrecht Jan Huijben erve W sijn selffs vs erve N kinderen naergenoemt

Item de helft van een weijken inde stede gelegen genaemt paukens O sijn selffs S Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve W naergenoemde kinderen N Huijbrecht Jan Huijben erve

Item de helft van eenen acker genaemt den eijndershoeck O erffgenaemen Neeltien Jan Crocx cum suis heijblock S Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve W sijn selffs erve N de wederhelft

Item een stuck erven opten hesselinck inde stede gecomen van Jacob Crocx gecomen bij coop van Jan Centen ende Adriaentien Cornelis Neeffs O ende W sijn selffs erve S weduwe ende kinderen vanden secr. van Wuestwesels erve N de naersaten Bastiaen Crocx erve

Item een percheeltien weijde oock achter inde selve stede O vs coopers erve S kinderen Jan Aertssen der Weuwen erve W des heeren straet N Bastiaen Crocx naersaten

Item de helft van een percheel hoijmaden opt schauwbosch O Maeijken Cornelis Rennen hoijmade S kinderen Jacob Peeter Jans hoijmade W wederhelft N den heer

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen:

-gerechte helft vande hoffstede O vs kinderen naergenoemde erve W de rijt S de wederhelft N paukens

Item de helft van een percheel erven genaemt paukens O wederhelft S haer selffs erve W de rijt N Jan Cornelis Mertens erve

Item de helft van een weijde daerontrent O Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve S wederhelft W haer selffs N Peeter Adriaen Huijben erve

Item de helft van eene weijde genaemt paukens O wederhelft S Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve S Peeter Adriaen Huijben erve N Huijbrecht Jan Huijben erve

Item de helft van een percheel lant genaemt den eijndenhoeck O ende N de sheeren vrunte S wederhelft W Huijbrecht Jan Huijben erve

Item een percheel lants int geheel genaemt de smidts weijde O weduwe ende kinderen Adriaen Cornelis Mertens erve S weduwe ende kinderen Adriaen Huijben erve W Jan Cornelis Mertens erve N Huijbrecht Jan Huijben erve

Item een percheel lants O Jan Cornelis Mertens erve S weduwe ende kinderen Adriaen Cornelis Mertens erve W Huijbrecht Jan Huijben erve N weduwe Hendrick de Metser erve

Item de helft vande voorgemelte hoijmade opt schaubosch O wederhelft S Jacob Peeter Jans erve W Jan Haenen cum suis erve N heer van Loenhout

Stuk 14 F°38R: 01.02.1675

| 768-14-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Paesschijntien Jan Crocx met Cornelis Thomassen haeren man, Jacob Jan Crocx voor hem selven, ende Jan Wiercx als momboir met Heijndrick Janssen de Crom als toesiender vande minderjaerige kinderen desselffs Jan Crocx met naeme Maeijken, Jan ende Cornelis daer moeder aff was Maeijken Jan Wiercx, S/D naergelaten goederen van henne moeder

Maijken Jan Crocx is bevallen:

-de helft vande hoffstede, gronde ende toebehoorten gelegen binnen desen dorpe aen de rijt W de rijt S haers vaders erve in selve hoffstede O Jan Janssen Corcx erve N haer selffs erve

Item een stuck erven in eene stede genaemt paukens O haer vaders erve S haer selffs W de rijt N Jan Cornelis Mertens erve

Cornelis Jan Crocx is bevallen:

-de helft van eenen acker genaemt den eijndehoeck (zie vorige akte)

Item de helft van een weijken genaemt het paukens (idem)

Paesschijntien Jan Crocx is bevallen:

-een acker genaemt smidts weijde (zie vorige akte)

Item een ackerken genaemt de slange weijde O Jan Cornelis Mertens nomine uxoris S weduwe ende kinderen Adriaen Cornelis Mertens erve W Huijbrecht Jan Huijben erve N Neeltien Lambrechts weduwe Hendrick de Metsers erve

Jan Janssen Crocx is bevallen:

-een stuck lants genaemt het slangen O ende N Jan Cornelis Mertens S weduwe Adriaen Huijben erve W weduwe ende kinderen Adriaen Cornelis Mertens erve

Item de helft van eene weijde O Jan Cornelis Mertens nomine uxoris erve S sijns vaders W Maijken Jan Crocx erve N Peeter Adriaen Huijben erve

Jacob Jan Crocx is bevallen:

-een ackerken genaemt het cleijn ackerken bijden hesselinck O, S ende W Jan Wiercx erve N Jan Adriaen Huijben erve

Item de helft van een hoijmade opt schaubosch O wederhelft S Jacob Adriaen Peeter Jans W Jan Haenens erve N de heer van Loenhout

Stuk 15 F°40R: 22.01.1676

| 768-15-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Huijbrecht Heijndricx weduwer wijlen Lisken Peeters van Aerde ter eenre, Lenaert Huijbrecht Heijndricx voor hem selven, Cathelijn Huijbrecht Heijndricx weduwe wijlen Cornelis Matthijs Ooms met eenen vremden momboir, Margriet Huijbrecht Heijndricx met Jan Jacob Kenis haeren man, ende Lenaert Wiercx als momboir vande twee onbeiaerde kinderen vanden vs Huijbrecht Heijndricx met namen Maeijken ende Jenneken ter andere sijde, S/D erffgoederen geconquesteerd staende houwelijck vs Huijbrecht Heijndricx met wijlen Lisken peeters van Aerde

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen:-eene stede met huijse, schuere, hove, driessche, lande ende inslach alhier tot popendonck O sheerenstraet S ende W het beexken N sheeren straet met Adriaen Vermunten erffgenaemen erve

Item eene weijde oock tot popendonck neffens vs stede O ende S selven comparanten van tweede sijde W naergenoemde twee weijden N met het beexken aen vs stede

Item de helft van een stuck lants opde aerts acker O de wederhelft S Jan Joris Coecken weduwe ende kinderen erve W Heijndrick Moons erve N de straet

Item de helft van een stuck lants opten hesselinck inden grooten acker O de wederhelft S Jan Vuijst erffgenaemen erven W Jan Janssen Wiercx erve N Frans Imbrechts erffgenaemen heijvelt

Item de helft van eene hoijmade O erffgenaemen Matthijs Goossens ende joncker Peeter van Soutelande, schouteth van Turnhouts erven S erffgenaemen Michiel van Elsackers hoijmade W het huffel heijlaer N Cornelis Aerts Schrauwen hoijmade

Item het vierdepaert van een bosch genaempt den blick O ende N Jan Vuijst erffgenaemen erve S de hollantsche straet W Adriaen Huijben erffgenaemen erve

Item de gerechtige helft van eene rente van vier guldens tsiaers op Adriaen Sijmon Kesselmans

Comparant vande ierste sijde is bevallen:

-eene stede met huijse, schuere, hove, driessche ende lande alhier ter beeck O sheeren straet S Huijbrecht Jan Huijben erve W Cornelis Broomans erve N de heirstraet

Item twee weijden alhier tot popendonck bijde stede vs O opt beecxken S selven comparanten van 2° sijde weijde in ierste cavel W der selven andere weijde N Adriaen Vermunten erffgenaemen erve

Item de helft van een stuck lants opde aerts acker O Nijs Cornelis Adriaen Diels erffgenaemen erve S Jan Joris Coecken weduwe ende kinderen erve W de wederhelft N de straet

Item de helft van een stuck lants opten hesselinck O Michiel van Elsackers cum suis erve S Jan Vuijst erffgenaemen erve W den wederhelft N Frans Imbrechts erffgenaemen heijvelt

Item de helft van eene hoijmade alhier opt molenbosch O Matthijs Goossens erffgenaemen ende joncker Peeter van Sautelande erven S den wederdeele W het gedeelt huffel heijlaer N Cornelis Aerts Sghrauwen erve

Item het gerechte vierdepaert vant bosch genaemt den blick

Item de helft vande rente van vier guldens tsiaers op Adriaen Sijmon Kesselmans