Scheidingen en delingen nr. 767 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 767

Stuk 1 F°1R: 08.10.1672

| 767-01-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Neeltien Peeters van Aerde, weduwe wijlen Adriaen Luijkx ter eenre, Cornelis ende Jan Adriaen Huijben sonen voor hen selven, Jan Huijbrecht Jan Huijben als momboir ende Jan Wiercx als toesiender van Adriaen ende Peeter Adriaen Huijben sonen minderjarich dan hier mede present sijnde tsaemen als het deel hebbende bij wettige coop van Cathelijn Adriaen Huijben ende Peeter Joris Coecken der selven man ende momboir bij mede overlatinge van Cornelis Adriaen Huijben vs originele cooper ende vestingens desen gedaen ende alsoo onder hun vieren ter andere sijde, S/D vanden sterffhuijse des vs Adriaen Huijben henlieden respectieve man ende vader was

Comparant van 1° sijde is bevallen:

-woonhuijse mette erven daeraen, onder hove, driessche, boomgaerde ende lande gelegen alhier ter beeck O sheerenstraet oft heijlaer S ackerstraet W desselffs naervolgende erve inde beexse acker N de comparanten van 2° sijde erve

Item eenen acker genaemt den voorsten acker O vs stede ende erve S Adriaen Cornelis Mertens erve W comparanten van 2° sijde erve N Lenaert Peeters van der Cloot erve

Item een percheel lants gelegen in het stuck genaemt het hooghbuijnder O Cornelis Vermeeren kinderen erve S Jan Mattijs Goossens de jonge erve W Huijbrecht Jan Huijben erve N comparanten van 2° sijde ende Cornelis Broomans erve

Item de achterste helft van een stuck erven genaemt 'het verloren cost' gelegen bij de beexse acker O Adriaen Cornelis Mertens erve S de wederhelft W Cornelis Broomans erve N haer selffs vs voorsten acker

Item eenen acker genaemt 'het leenhoff' alhier opten heijsselinck O Cathelijn Anthonis Adriaenssen erve S Joos Jan Huijben erve O sheerenstraet N Adriaen Mertens e.a.

Item eenen beemt genaemt 'den pulman' inde mosvoorden O Cornelis Broomans ende d'erffgenaemen Nicolaes Brabants erve S erffgenaemen Cornelie Adriaen van Aecken erve genaemt 'den doeijenbeemt' W het beexken N Huijbrecht Jan Huijben beemt

Item een percheel beemden oft weijden genaemt 'de cleijn mosvoorden' O ackerstraet S erffgenaemen Cornelis Aert Nops cum suis erve W waterloop N Aernout van Ostaeijen erve

Item de achterste helft in eene weijde genaemt 'de groote mosvoorden' O mosvoordenstraet S Jan Mattijs Goossens daude erve W erffgenaemen Anthonis van Aecken erve N comparanten van 2° sijde erve

Item achterste helft in eene weijde genaemt 'crillenbourgh' gelegen ter beeck O sheerenstraet s het heijken W wederhelft van comparanten van 2° sijde N Cornelis Adriaen Huijben erve

Item een ackerblock met een heijvelt daerneffens gelegen opten heijsselinck O comparanten van 2° sijde erve S Adriaen Hendrick Bertelmeeussen nomine uxoris erve W comparanten van 2° sijde ende de kinderen Bastiaen Crocx N hollantstraet

Item de helft van een schaerbosch genaemt 'den blick' onverdeelt mette wederhelft toecomende Huijbrecht Hendricx gelegen opten heijsselinck O erffgenaemen Niclaes Brabants erve S hollantsche straet W comparanten van 2° sijde ende Joos Jan Huijben erve N vs erffgenaemen Niclaes Brabants erve

Item de helft van seker schaerbosch ende erve daeraen genaemt 'het heussken' onverdeelt tegens de wederhelft toecomende Huijbrecht Hendricx vs, gelegen alhier opte vossingers, comende tsaemen O secr. Van Elsacker S sheerenstraet oft vrunte W Adriaen Luijcx erve N oock den selven ende den heijblock

Item eene hoijmade opt hooghbosch NO Anthonis Stoffels van Aerde hoijmade SO weduwe Geert Peeters van der Buijten erve oft weijde SW Geert van der Cloots hoijmade NW Jan Aertssen der Weuwen ende erffgenaemen Jan Vergauwen beemden

Item eene hoijmade gelegen alhier bij stralen O secr. Elsackers beemt ende Jan van Hams erffgenaemen erve S oock den secr. Van Elsackers erve W den schouteth van Turnhouts hoijmade N de verckenshoek

Item een percheel beemden in sekeren beemt genaemt 'den laerenbeemt' alhier bij de winckels O de beeck S Peeters van der Cloot nomine uxoris erve W Joos Deckers erve N Jan Jacob Coppens percheel beemden

Item een percheel erven alhier inde 'staetrijt' achter den husterman O Jan Geerts van der Cloot erve S Jan Rombauts nomine uxoris erve W comparanten van 2° sijde erve N deselve

Comparanten van 2° sijde sijn bevallen ende hebben gesmaldeeld als volgt:

vs Jan (Adriaen Huijben) is bevallen:

-het gerechte derdepaert inde schuere bij vs huijse onverdeelt met de andere twee derdepaerten

Item het vierdepaert van den driesch ter beeck aen vs stede gelegen vande vs ierste comparante O de sheerenstraet S vs comparante van ierste sijde erve W sijn selffs naergenoemde erve N vs Peeter Adriaen Huijben wederhelft

Item het vierendeel van het stuck lants achter aen vs driesch gelegen O vs driesch S comparante van ierste sijde W vs Peeters deel in selfen acker N Jan Geertssen de Roij nomine uxoris erve

Item stuck erven onder lant ende driesche gelegen inde stede gecomen van Adriaen den Haen O sheerenstraet S ende N Cornelis Broomans erve W mette ackerstraet aen Adriaen Cornelis Mertens erve

Item een percheel lants inde beexse acker genaemt den kerckpat O erffgenaemen vande kinde Joos Vermeiren erve S Cornelis Aert Nops erve W Cornelis Broomans erve N Joos Vermeiren erve

Item een percheel lants geheeten den rijacker opten heijsselinck tgo het hesschot O Cathelijn Anthonis Adriaenssen erve S Bastiaen Crocx kinderen erve W sheeren straet N Cornelis Peeter Jan Ooms ende Geert van de Cloots erve

Item voorste helft van een weijde inde groote mosvoorden O ackerstraet S comparanten van ierste sijde W ende N Geert van de Cloots erve

Item een percheel beemden geheeten den doeijnbeemt in mosvoorden O kinderen Niclaes Brabants erve S Geert van de Cloots erve W ende N erffgenaemen Neeltien Adriaen van Aecken erve

Item een percheel beemden genaemt den ritbeemt met een heijvelleken daerteijnden aen inde mosvoorden O erffgenaemen Cornelie van Aecken erve S ende W Cornelis Aert Nops erffgenaemen erve N Geert van de Cloot erve

Item een percheel weijde gelegen inden hoeck opten heijsselinck O Cathelijn Anthonis Adriaenssen erve S met het straettien Huijbrecht Hendricx ende Jan Wiercx erve W het hesselinx heijken ende Joos Jan Juijben erve genaemt 'den coninck' N Cornelis Adriaen Huijben erve

Item een percheel hoijmaden opte blaect gecomen van d'erffgenaemen Cornelis Eskens cum suis O vs Peeter Adriaen Huijben deel S erffgenaemen Peeter Cornelis van Ostaeijen cum suis hoijmaden W de 'engelers' beemden N Adriaen Adriaen Huijben deel

Peeter Adriaen Huijben is bevallen:

-het gerechte derdepaert inde schuere bij vs huijse gestaen

Item het vierdepaert vande dries ter beeck aen vs stede O sheerenstraet S het deel van vs Jan Adriaen Huijben W desselffs Jans deel int lant daeraen N vs Cornelis Adriaen Huijben deel

Item het vierdendeel van het stuck lants achter aen vs dries gelegen O des vs Jans deel S comparanten van ierste sijde W des vs Cornelis deel N Jan Geertssen de Roij nomine uxoris ende Adriaen Verboven erve

Item een percheel lants genaemt den achtersten acker inde beexse acker O comparanten van ierste sijde S Cornelis Broomans met meer andere erven W ackerstraet N Joos Jan Huijben erve

Item de helft van een stuck lants gelegen voorde mosvoorden O Cornelis Broomans erve S de wederhelft W ende N ackerstraet

Item helft van een percheel lants ende groese opten heijsselinck O comparanten van ierste sijde ende Huijbrecht Hendricx erve genaemt 'den blick' S hollantsche straet W de wederhelft

Item een percheel weijden genaemt 'de vier mosvoorden' alhier inde mosvoorden O ackerstraet S Huijbrecht Jan Huijben erve W Aernout van Ostaeijen erve N Joos Jan Huijben erve

Item een weijde genaemt de paukens ter beeck opte rijt O Jan Jacob Crocx erve S ende W deselve N Michiel Jan Bode erve

Item het achterste velleken inde stadt rijt O Adriaen Adriaen Huijben vs deel S comparanten van ierste sijde W ende N Jan Rombauts nomine uxoris erve

Item een percheel hoijmaden opte blaect gecomen van d'erffgenaemen Cornelis Eskens O den secr. Elsackers erve S erffgenaemen Peeter Lenaerts van Ostaeijen hoijmaden W vs Jan Adriaen Huijben deel N vs Cornelis Adriaen Huijben deel

Cornelis Adriaen Huijben is bevallen:

-het torffhuijs staende bij vs huijse dwelck hij sal moeten afbreecken

Item het vierdepaert vande vs dries ter beeck oock aen vs stede O sheeren straet S het gedeel van vs Peeter 2° cavel W vs Jan Adriaen Huijben lant 1° cavel N vs Adriaen Adriaen Huijben deel

Item het vierdepaert vant vs stuck lant achter aen vs dries O vs Peeters deel S comparanten van ierste sijde W vs Adriaen Adriaen Huijben deel N Adriaen Verboven ende Jan Geertssen de Roij nomine uxoris erve

Item een percheel lants genaemt het 'leeghbunder' gelegen in de 'hesschot acker' O Jan Mattijs Goossens daude erve S Cornelis Broomans ende Peeter Vermeiren erve W vs Peeter Vermeiren erve N ackerstraet

Item de helft van een stuck lants gelegen alhier voor de mosvoorden O Cornelis Broomans erve S comparanten van ierste sijde ende Huijbrecht Jan Huijben erve W ackerstraet N wederhelft Peeter Adriaen Huijben

Item een stuck lants genaemt het 'paukens' gelegen ter beeck opte rijt O Huijbrecht Jan Huijben erve S Michiel Jan Bode erve W Jan Cornelis Mertens erve N heijstraet

Item de voorste helft van stuck erven genaemt 'het verloren cost' bij de beexse acker O Adriaen Cornelis Mertens erve S ende W Jan Mattijs Goossens daude erve N wederhelft

Item een percheel lants ende groese opten heijsselinck in 'Jan van hams vellekens' O comparanten van ierste sijde erve S weduwe mr. Andries Joerdaens erve oft bos genaemt 'den tijs' W kinderen Bastiaen Crocx erve N comparanten van ierste sijde

Item een percheel erven onder weije ende heije genaemt 'den achtersten heijbeemt' achter de beexse acker O vs Adriaen Adriaen Huijben deel S Huijbrecht Jan Huijben erve W Adriaen Mertens erve N Jan Heuvelmans ende meer andere erven

Item de helft van een weijde genaemt crillenborgh gelegen ter beeck O wederhelft ierste comparanten S het heijken W sheeren straet N sijn selffs erve gecomen van weduwe ende erffgenaemen Heijndric de Metser

Item het voorste velleken inde stadt rijt mette grachte gelegen bijden of achter den heesterman O erffgenaemen Gabriel Goris Gabriels erve S Jan Aertssen daude erve W comparanten van ierste sijde N middelste velleken bevallen Adriaen Adriaen Huijben

Item het vijeffdepaert van een schaerbosch genaemt het hoexbosch opten heijsselinck O erffgenaemen vant kint Joos Vermeiren erve S deselve W secr. Elsackers erve N kinderen Joris Coecken erve

Item het vierdepaert van een hoijmade opte blaeckt gecomen van erffgenaemen Cornelis Eskens cum suis O secr. Elsackers erve S vs Peeter Adriaen Huijben deel W vs Adriaen Adriaen Huijben deel N Lenaert Bruijnen hoijmade

Adriaen Adriaen Huijben is bevallen:

-gerechte derdepaert inde schuere bij vs huijse gestaen onverdeelt met de andere twee

Item het vierdepaert van vs driesch O sheerenstraet S Cornelis Adriaen Huijben deel W Jan Adriaen Huijben deel N Cornelis Verboven ende Peeternelleken Cornelis Ketelers erven

Item het vierdendeel van het stuck lants bij vs driesch O vs Cornelis Adriaen Huijben deel S comparanten van ierste sijde erve W sijn selffs N Jan Geertssen de Roij nomine uxoris

Item een percheel lants genaemt den schootacker in de beexse acker O sijn selffs deel in vs stuck lants S Lenaert Peeters van de Cloot erve W den selven ende Huijbrecht Jan Huijben erve N Michiel Jan Bode erve

Item een percheel lants in de achterste mosvoorden O comparanten van ierste sijde erve S Geert van de Cloot erve W mosvoortse straet N Aernout van Ostaeijen erve

Item de helft in een stuck lants opten heijsselinck O wederhelft Peeter Adriaen Huijben S hollantsche straet W het gebuer heijlaer N Joos Jan Huijben erve

Item parcheel weijde genaemt den voorsten heijbeemt achter de beexse acker O Adriaen ende Cornelis Verboven erven S Huijbrecht Jan Huijben erve W Cornelis Adriaen Huijben erve N Joes Meijs erve behoorende tot de hoeve het hesschot

Item het middelste velleken in vs stadt reijt bij den heesterman O Cornelis Goossens ende Adriaen Luijcx erve S vs heijvelleken bevallen Cornelis Adriaen Huijben W het achterste velleken bevallen Peeter Adriaen Huijben N de kinderen Dingne Empsen

Item het vierdepaert van een hoijmade opte blaeckt O vierdepaert vs Cornelis Adriaen Huijben S Jan Adriaen Huijben deel W de engelers beemden N Lenaert Bruijnen hoijmade

Verdere schikkingen:

Partijen behouden wederssijts in onverdeelden rechte het stedeken gelegen inde caterstraet gecomen van Heijndrick Peeters, en partijen van 2° sijde houden voor hun alleen oock in overdeelden rechte hun deel inde bosschen ende toebehoorten op het middelaer onverdeeldt mette helft die daervan toecomt Huijbrecht Hendricx

Stuk 2 F°7V: 17.10.1672

| 767-02-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Lambrecht Broomans weduwer wijlen Madaleen Peeter Jan Ooms ter eenre, Cornelis Peeter Jan Ooms als momboir ende Cornelis Broomans als toesiender vande weeskinderen, sijn gescheijden vanden sterffhuijse vs Magdaleen Peeter Jan Ooms

Ierste comparant heeft sijne twee kinderen met naeme Cornelis ende Peeter aut respective tegenwoordich twee ende een half jaeren ende ontrent drije maenden aengenomen etc…

Stuk 3 F°8R: 06.12.1672

| 767-03-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Anthonis van de Mierop weduwer lest van wijlen Adriaentien Joris Coecken ter eenre, ende Peeter Joris Coecken als momboir ende Jan Adriaen van Ostaeijen als toesiender vande weeskinde ter andere, sijn gescheiden vanden sterffhuijse vs Adriaentien Joris Coecken

Personen:

Ierste comparant heeft sijne weeskinde, met naeme Catelijn etc…

Stuk 4 F°9R: 15.06.1672

| 767-04-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen mr. Geeraert van der Buijten, Laureijs sone voor hem ende sijne mede erffgenaemen ter eenre, ende Jacob Kenis, man ende momboir van Margriet Willem Daniels dochter daer Engel Wackers moeder aff was ter andere, accoort over betwisting na de dood van mr. Laureijs van der Buijten, ingevolge contract gemaakt voor notaris Berendonck te Antwerpen op 27.11.1666 tussen mr. Laureijs van der Buijten, weduwer wijlen Anna van Geel, ende Engel Anthonis Wackers, weduwe wijlen Willem Daniels, toecomende bruijdegom ende bruijt.

Stuk 5 F°9V: 29.12.1672

| 767-05-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Laureijs Peeters van der Buijten in hauwelijck gehadt hebbende Adriaentien Willem Anxten ter eenre, Frans Cornelis Franssen als momboir ende Geert Frans van der Buijten als toesiender van de weeskinderen ter andere, sijn gescheijden vanden sterffhuijse vs Adriaentien

Ierste comparant heeft aengenomen sijne vs kinderen te onderhouden

Stuk 6 F°10V: 29.12.1672

| 767-06-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Martijntien Cornelis van Ostaeijen met Peeter Matteus Aernouts haeren man, Margriet Cornelis van Ostaeijen met Peeter Nijssen van Dijeck haeren man, Maijken Cornelis van Ostaeijen weduwe wijlen Jan Janssen Aernouts ende Peerijntien Cornelis van Ostaeijen weduwe wijlen Jacob Meijvis, alle erffgenaemen van wijlen Aernout Cornelis van Ostaeijen haerlieden broeder ende sonder wettigh oir dese werelt achtergelaeten, S/D naervolgende erffgoederen

Margriet Cornelis van Ostaeijen is bevallen:

-stuck erven, gronde ende toebehoorten genaemt lathouwers stede alhier tot sneppel O Jan Adriaen van Ostaeijen erve S Joos Jan Luijcx erve int gedeelt sneppel heijlaer W Jan Adriaen van Ostaeijen erve genaemt de biesweijde N Peerijntien Cornelis van O

Peerijntien Cornelis van Ostaeijen is bevallen:

-een stuck lants genaemt het lanck stuck tot sneppel teijnde aen vs stuck O vs Jan Adriaen van Ostaeijen erve S vs Margriet Cornelis van Ostaeijen erve W Aernout Adriaen van Ostaeijen erve N Maijken Cornelis van Ostaeijen

Item een percheel heijde O Aernout Adriaen van Ostaeijen erve S haer selffs erve W ende N de straet

Item een percheeltien heijde tot sneppel bijden heesterman leenroerich onder thoff van mr. vander Meeren O Adriaen Hendrick Bertelmeussen erve inden heesterman S Naes Jan Naes erve W den vs heer vander Meeren heijvelt N het sluijters bosch toecomende Margriete van Elsacker

Item een percheeltien heijde in vs heesterman

Item een percheeltien heijde in het heijvelt opte vossingers, wesende het sestiende paert O Aert Nops cum suis erve S des heeren straet W mr. Peeter Jordaens erve genaemt den thijs N Adriaen Hendrick Bertelmeussen nomine uxoris

Maijken Cornelis van Ostaeijen is bevallen:

-een stuck lants genaemt den hauw alhier tot sneppel O mijn heer van der Meeren ende Cornelis van Elsacker cum suis erve S vs lanck stuck 2° cavel W Aernout Adriaen van Ostaeijen ende de weeskinderen Cornelis Mattijs Ooms erve N Geert van de Cloots er

Item een percheeltien lants in sneppel acker bij de brilse vonder SO mijnheer van der Meiren erve SW erffgenaemen Cornelis Aert Nops erve NW de straet NO Geert van de Cloot erve

Item een percheel in eenen beemt genaemt de perbeemt SO Adriaen Hendrick Bertelmeussen nomine uxoris deel SW ende NW erffgenaemen Aert Rennen erve NO Geert Anthonis van Aecken deel

Martijntien Cornelis van Ostaeijen is bevallen:

-een beemdeken tot sneppel O Aernout Adriaen van Ostaeijen erve S Cornelis van Elsacker erve genaemt den huijssehoff W de beeck N den brechtsen beemt in handen van d'erffgenaemen Mattijs Putcuijps ende den heere advocaat Reijns erve genaemt de laeckt

Item een stuck lants tot sneppel inde buijteler acker O Frans Vorsselmans erffgenaemen ende Maijken Cornelis van Ostaeijen erve S deselve Maijken Cornelis van Ostaeijen erve W ende N haer selffs erve

Stuk 7 F°12R: 13.01.1673

| 767-07-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jan Nijssen van Dijeck voor hem selven ende mede als dactie gecoght hebbende van Cristiaen Nijssen van Dijeck ende Jasper Adriaenssen nomine uxoris oock voorkinderen midtsgaders den selven Jan Nijssen alnoch als dactie gecoght hebbende van Cornelis Nijssen van Dijeck eene der naerkinderen Nijs Janssen van Dijeck ende alsoo voor deene helft, Joos ende Cathelijn Nijssen van Dijeck naerkinderen van vs Nijs Janssen van Dijeck voor dandere helft, S/D erffgoederen vs Nijs Janssen van Dijeck ende desselffs huijsvrouwe

Jan Nijssen van Dijeck is bevallen:

-de helft vande woonhuijse aende Osijde mette helft vande erve daeraen gelegen inden huffel

Item de helft van een stuck lants opde sneppel acker O de kinderen Nijs Jan Cornelis Goris erve S het straetken W de wederhelft N Jan Cornelis Goris erve

Item de helft van een hoijmade opt molenbosch aende Nsijde

Joos ende Cathelijn Nijssen van Dijeck sijn bevallen:

-de wederhelften vande percheelen in ierste cavel, te weten helft vanden woonhuijse aende Wsijde ende de helft vant stuck lants oock aen de Wsijde opte sneppel acker met oock de helft vande hoijmade opt molenbosch aende Ssijde

Stuk 8 F°13R: 16.03.1673

| 767-08-01 |

Personen:

Verschenen voor schepenen Jan Peeter Jan Wauters voor hem selven, Elisabeth Peeter Jan Wauters met Bertolomeeus Jacob Tacx haeren man ende Maijken Peeter Jan Wauters met Peeter Anthonissen haeren man, S/D erffgoederen Peeter Jan Wauters ende Neeltien Bastiaens haer vader ende moeder

Maijken is bevallen:

-de stede met huijssingen, driessche ende lande alhier tot cleijn nederven O Peeter Aert van Tijchelts erve S ende W de straet N Jacob Jan Nijs van Tijchelts erve

Jan Peeter Jan Wauters is bevallen:

-een stuck lants genaemt het reullen alhier inden molenacker O Adriaen Luijcx erve S opt loopken aent huffelt W secr. Elsackers ende Maijken Jan Nijs van Tijchelts erve

Item een stuck lants genaemt het berghsken oock opte molenacker O Neeltien vanden Bleke weduwe Jacob van Ostaeijen erve S Adriaen Sijmons erve, oft den heijrwegh W ende N den secr. Elsackers erve ende Michiel van Elsackers erve

Item een ackerken gelegen tussen groot ende cleijn nederven O den wegh genaemt schaeps dijeck S ende W de kinderen Hendrick Cornelis Philips erve N de weduwe Goris Rombouts ende de kinderen Gabriel vanden Bleke erve

Item een hoijmade opte blaeckt O den secr. Elsackers erve S Peeter Matthijs Aernouts hoijmade W Jan Lodewijcx beemt inde engelers N erffgenaemen Cathelijn Coecken hoijmade cum suis

Item der condividenten gerechtigheijt inden inslagh mette plantasie gelegen tgo vs stede vande ierste cavel

Lisken Peeter Jan Wauters is bevallen:

-eene stede met huissingen, driessche ende lande genaemt roomen gelegen tot Wuestwesel aende heirbane SO deselve heirbane SW Willem van Eeckel oft desselffs naersaten erve NW Huijbrecht Jacob Theuns erffgenaemen erve NO Rombout Sijmons erve

Item een beemdeken oock onder Wuestwesel tot braken O erffgenaemen Geert Sijmon Luijcx ende andere erve S Anthonis Goossens weijde W de straet N Cornelis Goossens erve

Stuk 9 F°14V: 18.02.1673

| 767-09-01 |

Personen:

Verschenen voor schepenen Adriaentien Cornelis Neeffs weduwe wijlen Cornelis Jacob Crocx met Jan Cornelis Jacobs haeren tegenwoorigen man ende momboir ter eenre, Paschijntien Cornelis Jacob Crocx met Cornelis Janssen Aernouts haeren man, Jacob Cornelis Jacob Crocx voor hem selven, Jan Jacob Crocx als momboir ende Jan Cornelis Neeffs als toesiender van Marijnis, Cornelis, Margriet ende Jan Cornelis Crocx sonen ende dochter alnoch minderiarich sijnde ter andere, S/D van sterffhuijse vs Cornelis Jacob Crocx respective hunlieden man ende vader

Comparante van ierste sijde is bevallen:

-woonhuijse, torffhuijse, mett erve onder hove ende een deel inde weijde tot popendoncq O Cornelis van Aecken, vrauwe van Loenhout ende Margriet Cornelis Jacob Crocx naergenoemde erve S Cornelis Cornelis Crocx naergenoemde erve W vs ierste cavel ende s

Item een percheel weijden aent schauwbosch O ende S weduwe Cornelis van Lanschots W deselve met sieur Joan Marcelli erve N Jan Cornelis Neeffs erve

Item een percheel erven onder lant ende heijden onder popendoncq aenden inslagh O sheeren vrunte S Paschijntien Cornelis Jacob Crocx naergenoemde erve W deselve N vrauwe van Loenhout erve

Item een bosken alhier bijden laren O Adriaen Wauter Vergauwen kinderen erve S Jan Jacob Peeter Jans met meer andere erve W erffgenaemen Geert Rommens erve N kinderen Peeter Peeter Joris erve

Item een heijvelleken bijde munte

Smaldeeling tussen de comparanten van 2° sijde:

Cornelis Cornelis Crocx is bevallen:

-het derdepaert vanden lentenhoff mette helfft vande schuere die opt selve paert is staende gelegen in vs stede de comparante van 1° sijde ten deele bevallen O deselve ierste comparante erve oft stede S het tweede derdepaert W sheerenstraet N comparan

Jacob Cornelis Crocx is bevallen:

-gerechte derdepaert van vs lentenhoff O Margriet Cornelis Crocx naergenoemde erve S het resterende derdepaert Marijnis Cornelis Crocx W sheerenstraet N het derdepaert Cornelis Cornelis Crocx

Item de helft van vs schuere sonder den gronde daer de selve op staet

Marijnis Cornelis Jacob Crocx is bevallen:

-het resterende derdepaert van vs lentenhoff O Jan Cornelis Crocx naergenoemde erve S kinderen Jan Cornelis Rennen erve W sheerenstraet N vs tweede deel vande selven lentenhoff

Item een percheel erven onder de heij groes ende haudtwas alhier aent schauwbosch O kinderen Peeter Peeter Joris erve S Michiel van Elsackers erve W het schauwbosch N weduwe Cornelis van Lanschot erve

Margriet Cornelis Crocx is bevallen:

-een deel inde weijde in vs stede gelijck tselve is afgepaelt van ierste comparante ende van Jan Cornelis Jacob Crocx naergenoemde erve O haer selffs naergenoemde erve S Jan Cornelis Jacob Crocx deel W Jacob Cornelis Crocx erve vs N comparante van 1°

Item een percheel lants teijnden vs weijde O mevrauwe van Loenhout erve S naergenoemde cavel Jan Cornelis Crocx W haer selffs vs erve ende 1° comparante

Jan Cornelis Jacob Crocx is bevallen:

-resterende deel in vs weijde aende Ssijde O sijn selffs naergenoemde erve W deselve ende Marijnis Cornelis Crocx erve N vs vierde cavel

Item een percheel lants daerteijnden aen neffens vs vierde cavel O vrauwe van Loenhout S Jan Cornelis Rennen kinderen erve W haer selffs vs erve N Margriet Cornelis Crocx erve

Paschijntien Cornelis Crocx is bevallen:

-een percheel erven onder lant ende heijde alhier opten inslagh gelijck tselve is afgepaelt van comparante van 1° sijde O deselve ende mede haer selffs naervolgende erve S Peeter Cornelis Neeffs erve W kinderen Cornelis Cornelis Neeffs erve N vrauwe v

Item een percheel lants bij't vs gelegen O sheerenstraet S kinderen Adriaen Peeter Jans W haer selffs vs erve N comparante van ierste sijde

Stuk 10 F°16V: 27.02.1673

| 767-10-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Huijbrecht Cornelis Verboven weduwer wijlen Cathelijn Peeter Jan Ooms ter eenre ende Jan Peeter Jan Ooms als momboir ende Jan Verboven als toesiender vande weeskinderen, hebben affgegaen, doodt ende te nijet gedaen het contract van affscheijt tussen henlieden gemaeckt waerbij den vs Huijbrecht hadde aengenomen sijn kinderen etc.. alsoo den selven was comen te hertrauwen ende dat sijne tegenwoordigen huijsvrauwe deselve kinderen seer hert was vallende tegens sijne wille ende danck soo dat hem onmogelijck was sijne kinderen naer sijne geneugen ende volgens vs contracte te connen opbrengen

Ierste comparant heeft sijne kinderen laten vaeren vanop den iersten meert 1672 en heeft vandien aff gecedeert derselve goederen ende heeft alnoch overgegeven ten behoeff derselve kinderen

-een stuck lants alhier in heijn munts hoff tot popendonck aen aerts acker O ende N de kinderen Jan Janssen Aernouts erve S Jan Verboven erve W ackerstraet

Item eene hoijmade opt schauwbosch O kinderen Cornelis Jacob Crocx erve S kinderen Jan Janssen Aernouts erve W de beeck N Cornelis van Aecken erve

Personen:

Comparanten van 2° sijde ontlasten comparant van 1° sijde, geloven noch te betaelen aen Cristiaentien Adriaen Verheijen 22 stuivers ter saecke van een lijffken gecoght bij 1° comparant ten behoeff van sijne vs kinderen

Stuk 11 F°17V: 07.03.1673

| 767-11-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Cathelijn Huijbrecht Hendricx weduwe wijlen Cornelis Matthijs Ooms die stierff den 24.05.1672 achterlaet ende aen haer geprocreert eenen kinde met naeme Elisabeth aut geworden st. meertensmisse letsleden 4 jaeren ter eenre ende ter assistentie van Huijbrecht Hendricx haer vader als haeren momboir in desen, ende Jan Mattijs Ooms den vaderlijcken oom als momboir met Cornelis Adriaen Huijben den moederlijcken neef als toesiender vanden vs weeskinde ter andere, sijn gescheijden vanden sterffhuijse Cornelis Matthijs Ooms

Ierste comparante neemt aen haer vs kinde te onderhouden etc…

Stuk 12 F°19R: 11.03.1673

| 767-12-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Jan Jacob Verheijen als man ende momboir van Neeltien Frans Vorsselmans, Joos Vermeeren als man ende momboir van Maijken Frans Vorsselmans, Cristiaen Frans Vorsselmans voor hem selven ende Peeter Jan Nijs als man ende momboir van Anneken Frans Vorsselmans alsoo eenighe dissculteijt geresen tussen henlieden over den testamente bij wijlen den vs Frans Vorsselmans gemaeckt voor notaris Laureijs van der Buijten opten 10.09.1666, dat sij daccoort gevallen sijn soo hier naer volgt, dat Maijken Denis weduwe vs Frans Vorsselmans henne moeder, sal blijven in tochte besitten haer leven lanck den woonhuijse, halve schuere ende erve daeraen ende dat Cristiaen Frans Vorsselmans ende Maijken Frans Vorsselmans naerder selven doodt tsaemen sullen aenveerden deselve huijssinge mette geheele schuere ende erve waertegens de vs Neeltien ende Anneken sullen hebben ende behouden het wagen oft torffhuijsken bij vs huijssinge

Verder wort bij henne moeder behouden een stuck lants int gedeelt sneppel heijlaer O mette straet aende erve genaemt den auden hoff S Joos Jan Luijcx erve W de weduwe ende kinderen Jacob Theus erve N ter halven middelwegen aen Cornelis van Elsacker cum suis.

Item noch een weijde tot sneppel inde rijt O het beecxken S Jan Adriaen van Ostaeijen erve N Cornelis van Elsacker cum suis

Item noch de helft van twee heijvellekens ende boskens daeraene gelegen aende vriesestraet bij het schoor met noch een percheel vreheijen bijt hoendermoer

Stuk 13 F°20R: 07.04.1673

| 767-13-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Maijken Aertssen weduwe lestmael van Geert Peeters van der Buijten ter eenre, ende Laureijs Peeters van der Buijten als momboir ende Hendrick Moons, schepene, als geassumeerden secundarius momboir vande weeskinderen van vs Geert Peeters van der Buijten eerst tot twee in mindere met naeme Jan ende Peeter daer moeder aff was Maijken Empsen ende mede als momboirs van Josijntien desselffs Geerts Peeter van der Buijten dochter daer moeder aff is de vs Maeijken Aertssen ter andere, sijn gescheijden vanden sterffhuijse vs Geert Peeters van der Buijten

Comparante van ierste sijde behoudt alle de haeffelijcke ende meubele goederen etc… mitsgaders oock de erffelijcke goederen bij vs Geert Peeters van der Buijten met haer ierste comparante in hauwelijcksen staet sijnde gecoght ende vercregen sijnde

Ierste comparante sal gehouden sijn etc…