Scheidingen en delingen nr. 766 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Scheidingen en delingen, nr. 766

Stuk 1 F°1R: 16.01.1670

| 766-01-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Marten van den Bosch weduwer wijlen Jenneke Aerts van Dongen ter eenre ende Laureijs van Dongen als momboir met Anthonis van den Bosch als toesiender vande weeskinde der vs Marten van den Bosch aen vs Jenneke Aerts van Dongen verweckt met naeme Cornelia out sijnde ontrent de twee en een half jaeren ter andere. 1°comparant heeft aengenomen sijn vs kinde te onderhouden etc…; sal geduerende de vs termijn oock hebben ende gebruijcken sijn vs kints stede gelegen alhier opt oosteijnde

Personen:

In de akte is er een clausule ivm een proces tussen 1°comparant uit naam van sijn vrouw en Emerentiana van Dongen tegen Jan de Weijse

Stuk 2 F°2R: 08.11.1670

| 766-02-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Merten van den Bosch weduwer wijlen Jenneke Aerts van Dongen ter eenre ende Laureijs van Dongen als momboir met Anthonis van den Bosch als toesiender vande weeskinde des vs Jenneke Aerts van Dongen ter andere. Bevestiging van stuk 1 met aanpassingen

Stuk 3 F°2V: 15.03.1670

| 766-03-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Anneke Bastiaen Hendrix weduwe wijlen Jan Philipsen met eenen vremden momboir ter eenre, ende Philips Janssen den vaderlijcken grootvader vande weeskinde Jan Philipsen ende vs Anneke Bastiaen Hendricx out ontrent twee jaeren ter andere. 1°comparante heeft aengenomen haeren kinde te onderhouden etc…

Stuk 4 F°3V: 22.03.1670

| 766-04-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Goris Cornelissen alias Schoin nomine uxoris - Adriaen Nijs van Tijchelt voor hem selven - Jan Aelbrechts van Nieuwenhuijsen nomine Josijntien Aert Adriaen Aerts sijn huijsvrou - Jan Creijns als man ende momboir van Cornelia Aert Adriaen Aerts - den selven Jan Creijns ende Jan Aelbrechts van Nieuwenhijsen inde naeme vande kinderen Adriaen Aert Adriaen Aerts, scheijding ende deijling vande erffgoederen hen verstorven van Jan Joossen van Riel

Goris Cornelissen is bevallen:

-eene schuere met erve O sijn selffs erve S Adriaen Nijs van Tijchelt erve W de straet N de erffgenaemen Mattijs Goossens erve

Item een weijken O heeren dese dorpe erve S sijn selffs erve W ende N de erffgenaemen Mattijs Goossens ende Stoffel Denis

Sal o.m. gehouden sijn te onderhouden de waterlaet loopende neffens tpeerts weijken

Adriaen Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een parcheel lants opte donck (binnen dese dorpe) neffens d'erve vande voorgaende cavel O ende S naergenoemde erve vande 3de cavel W de straet N oock naergenoemde erve 3de cavel

Item een weijken oock opte donck bij t wesels straetken O de erffgenaemen meester Laureijs van der Buijten erve S erffgenaemen Jan Vorsselmans erve W sijn selffs N wesels straetken

Jan Aelbrechts van Nieuwenhuijsen ende Jan Creijns sijn bevallen:

-een stuck lants O heeren van dese dorpe erve S Jan van de Mierop erve W de straete N Adriaen Nijssen van Tijchelt erve

Item een weijken genaemt tpeerts weijken O heeren van dese dorpe erve W erve Adriaen Nijs van Tijchelt ende Goris Cornelissen

Stuk 5 F°4V: 11.04.1670

| 766-05-01 |

Personen:

voor schepenen van Loenhout verschenen Peeter Anthonissen voor hem selven - Jan Wuijts als vader ende als momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Cathelijn Anthonissen ende Heijltien Anthonissen weduwe wijlen Jacob Mesen, hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen achtergelaeten bij wijlen haerlieden moeder ende grootmoeder respectieve Jenneke van Dael

De kinderen Jan Wuijts sijn bevallen:

-de westhelct vant lant int perblock O d'ander helct Heijltien Anthonissen S Jan Cornelis Goris W Anthonis Mattijs Goossens N Nijs Cornelis Adriaen Diels erffgenaemen erve

Item de helct vant stuck erve aen staps dijeck O staps dijeck S Jan Peeter Ooms kinderen erve W Anthonis Gabriels Jan Huijben erve N Cornelis Janssen weduwe

Item een weijde gelegen tot nedervenne achter Peeter Claessen erffgenaemen stede O Jan Janssen van Wesels erve S Jan Rombauts erve W Peeter Claessen erffgenaemen erve N den secretaris Elsackers erve

Item een heijvelt achter den tongelberch

Heijltien Anthonissen is bevallen:

-de andere helct van het vs stuck lants int perblock O Cornelis Verheijen erve S Jan Cornelis Goris erve W de andere helct N Anthonis Mattijs Goossens erve

Item een hoijmade alhier opt molenbosch O Nijs Janssen Smits erffgenaemen erve S Geert van der Buijten weduwe erve W Jan Gabriel Goris erve N de cappelrije erve

Item de helct van een stuck erve alhier aende cromdijeck achter 't haefbraeck O Huijbrecht Bode erve S de cromdijeck loopende naer den waest W Cornelis Janssen wedue N Peeter Anthonissen erve

Item de helct van een heijvelt achter thesschot

Peeter Anthonissen is bevallen:

-een stuck lants opt oosteijnde bij Jan Cornelis Goris stede O Jan Cornelis Goris erve S Cornelis Verheijen erve W Anthonis Mattijs Goossens erve N de straet

Item een hoijmade opt molenbos gecomen van Jan Nijs O sieur Peter van Sautelants ende Mattijs Goossens erve S Peeter Peeter Joris kinderen erve W den dijeck N Jan Peeter Ooms kinderen erve

Item dandere helct vant stuck lants erve aende cromdijeck O Huijbrecht Bode erve S dandere helct Heijltien Anthonisse W Cornelis Janssen wedue erve N de kinderen Adriaentien Gabriel Goris

Item een hoijmade opt hoogbosch O Jan Cornelis Goris erve S de cappelrije hoijmade W Cornelis Aerts Schrauwen erve N de erffgenaemen Gabriel Goris Gabriels

De kinderen Cathelijn Anthonissen sijn bevallen:

-een stuck lants genaemt den poorthoff gelegen alhier achter dacker bij nedervenne O Anthonis Stoffels van Aerde erffgenaemen erve S Jan Kerstens erve W Gabriel Goris Gabriels erffgenaemen erve N Jacob Kenis erve

Item de helct van een stuck lants aen stapsdijeck O stapsdijeck S Huijbrecht Bode erve W de erffgenaemen Gabriel Goris erve N Jan Wuijts kinderen erve

Item een schuere ende driessche O de weeskinderen Merten van den Bosch erve S de straet W de erffgenaemen Adriaen Jacob de Bacquere N Cornelis Verheijen erve

Item de helct van een heijvelt achter thesschot

Stuk 6 F°7R: 16.04.1670

| 766-06-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Mattijs ende Jan Mattijs Goossens voor hen selven - Cornelis Broomans als man ende momboir van Lisken Mattijs Goossens - Cornelis Aerts van Tijchelt als secundaire momboir vande kinderen Neeltien Jan van Bavel daer moeder aff was Maeijken Mattijs Goossens ende Geert Anthonis van Aecken pro se et cum suis daer moeder aff was Barbel Mattijs Goossens, hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen hen aencomende bij doode van Neeltien Mattijs Goossens

Stuk 7 F°8V: 01.06.1670

| 766-07-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Hendrick Stoffel Brocatus voor hem selven - Adriaen ende Peeter Cornelis Aerts sonen oock elck voor hem selven ende de vs Hendrick Brocatus als momboir beneffens Cornelis Goossens als toesiender vande kinderen Peeter Anthonissen daer moeder aff was Neeltien Peeters, alle kinderen ende kintskinderen respective van Adriaentien van Ostaeijen, hebben gescheijden ende gedeijlt de erffgoederen achtergelaeten bijde vs Adriaentien van Ostaeijen

De kinderen Peeter Anthonissen sijn bevallen:

-een ackerblock alhier tot nedervenne achter d'aenstede genaemt Jan Deurens O Adriaen Cornelis Aerts naergenoemde weijde S de vs aenstede W de straet N de kinderen Willem van Ostaeijen

Item een percheeltien oft gedeel in een hoijmade onverdeelt met een gelijck gedeelte toecomende de kinderen Gabriel van den Bleke gelegen alhier opde blaeckt in een groote hoijmade die toecomt den advocaat Reijns oock gemeijn mette selve

Item een percheeltien hoijmade oock opte blaeckt neffens de vs hoijmade daer de rest toecomt de kinderen Jan Jordaens ende andere

Adriaen Cornelis Aerts is bevallen:

-een weijde gelegen tot nedervenne O de kinderen Willem van Ostaeijen erve S den secretaris Elsackers ende andere erve W Peeter Anthonissen kinderen ackerblock vs N Neeltien Gabriels van den Bleke erve

Peeter Cornelis Aerts is bevallen:

-de helft van een acker te vooren weijde geweest gelegen achter Cornelis Goossens stede O de straet S de kinderen Gabriel van den Bleke, Marie Sijmon Kesselmans ende Hendrick Cornelis Philips erve W de kinderen Marie Jacob Snels ende Cornelis Goossens

Personen:

Cornelis Cornelis Aerts is bevallen:

-het derdedeel vanden acker oft stede tot cleijn nedervenne O Cathelijn Gabriels van den Bleke erve S Cornelis Goossens vs erve W item N de straet

Hendrick Brocatus is bevallen:

-een stuck lants alhier opden meulenacker bijden dijckhoff O den heerwegh ende kerckpat S Jacob Jan Nijs van Tijchelts erve genaemt den eijckhoff W Gabriel van den Bleke kinderen erve N Willem van Ostaeijen kinderen erve

Item een percheeltien bemde gelegen inden engelers O de blaeckt S Gabriel van den Bleke gedeel van selven bemde W de beke N de kinderen Cornelis Heuvelmans erve

Stuk 8 F°10R: 13.06.1670

| 766-08-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Anthonis Guilliams weduwer lest van Maijen Lenaerts van Gastel ter eenre, ende Marie Hendrik Doormans met Frans Janssen van Berlecum haeren man ende momboir, Barbel Hendrik Doormans met Remigius Peeter Valentijns haeren man ende momboir, beijde dochters van wijlen Neeltien Lenaerts van Gastel, de vs Remigius Peeter Valentijns noch als momboir ende Jan Heuvelmans als toesiender van de naerkinderen van vs Peeter Valentijns daer moeder aff was Dingne Lenaerts van Gastel ende Adriaen Peeter Adriaenssen voor hem selven ende mede als momboir ende Cornelis Broomans als toesiender van Lenaert, Elisabeth ende Dingne Peeter Adriaenssen sijnen broeder ende susters daer moeder aff was Tanneken Lenaerts van Gastel, hebben gescheijden ende gedeijlt de sterffhuijse des vs Maeijken Lenaerts van Gastel

1° comparant mocht hebben ende gebruijcken alle de haeffelijcke ende meubele goederen, gerede penninghen etc, na sijne doodt te delen bij sijnen ende vs Maeijken Lenaerts van Gastel erffgenaemen ingevolge hun respectieve testament opgemaeckt voor schepenen ende secretaris alhier opden 25.11.1666

1° comparant heeft volgende uitstaende obligatiën:

-op Jan Wiercx (100 guldens)

Personen:

-op erffgenaemen Aert Adriaen Cornelis Lenaerts (75 guldens)

Personen:

-op Adriaen Nijs van Tijchelt en kinderen (25 guldens)

Personen:

-op selven als momboir der kinderen Dionijs Jan Nijs van Tijchelt (100 guldens)

Personen:

-op de weduwe ende kinderen Gabriel van den Bleke (100 guldens)

-op selven (35 guldens)

Personen:

-op Geert Anthonis van Aecken (100 guldens)

Personen:

-op Jan Heuvelmans (200 guldens)

Personen:

-op Jan Geerts van de Cloot (150 guldens)

Personen:

-op Jan Melssens (70 guldens)

Personen:

-op Jan van de Mierop (150 guldens)

Stuk 9 F°11R: 13.06.1670

| 766-09-01 |

.

Zelfde comparanten als in vorig stuk (stuk 8) , scheijding ende deijlinge van de respectieve obligatiën:

1/ Kinderen Tanneken Lenaerts van Gastel sijn bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Jan Wiercx

-idem 75 erffgen. Aert Adriaen Cornelis Lenaerts

-idem 25 Adriaen Nijssen

-idem 100 weduwe ende kinderen Gabriel van den Bleke

-idem 100 Adriaen Nijssen

Smaldeeling:

Dingne Peeter Adriaenssen is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Jan Wiercx (in marge toegevoegd: comparavit Adriaen Janssen man ende momboir van Dingne Peeter Adriaenssen bekende dat Jan Wiercx hen voldaan had, 27.03.1681)

Personen:

Elisabeth Peeter Adriaenssen is bevallen:

-obligatie van 75 guldens op erffgen. Aert Adriaen Cornelis Lenaerts

-idem 25 Adriaen Nijssen

Adriaen Peeter Adriaenssen is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op weduwe ende kinderen Gabriel van den Bleke

Lenaert Peeter Adriaenssen is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Adriaen Nijssen

2/ Kinderen Peeter Valentijns sijn bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Joos Jan Luijcx

-idem 100 Geert Anthonis van Aecken

-idem 200 Jan Heuvelmans

Smaldeeling:

Personen:

Marie Peeter Valantijns is bevallen:

Personen:

-obligatie van 100 guldens op Joos Jan Luijcx

Personen:

Cathelijn Peeter Valentijns is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Geert Anthonis van Aecken

Personen:

Lenaert Peeter Valentijns is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Jan Heuvelmans

Personen:

Eustatius Peeter Valentijns is bevallen:

-obligatie van 100 guldens op Jan Heuvelmans

3/ Kinderen van Neeltien Lenaerts van Gastel sijn bevallen:

-obligatie van 150 guldens op Jan Geert van de Cloot

-idem 70 Jan Melssens

-idem 35 weduwe ende kinderen Gabriel van den Bleke

-idem 150 Jan van de Mierop

Smaldeeling:

Barbel Hendrik Doormans is bevallen:

-obligatie van 150 guldens op Jan Geerts van de Cloot

-idem 35 weduwe ende kinderen Gabriel van den Bleke

-idem 20 Jan Melssens in mindernisse

Marie Hendrik Doormans is bevallen:

-obligatie van 150 guldens op Jan van de Mierop

-idem 50 Jan Melssens in mindernisse

Stuk 10 F°13R: 16.09.1670

| 766-10-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Cathelijn Adriaen Peeter Jans weduwe wijlen Adriaen Adriaenssen met Jan Centen den jongen haeren tegenwoordigen man ende momboir ter eenre, ende Jan Adriaenssen als momboir ende Jan Jacobs als toesiender van de weeskinderen des vs Adriaen Adriaenssen daer de vs 1° comparante moeder aff is, sijnde 2 in getal met naeme Cathelijn out ontrent 10 jaeren ende Adriaentien out ontrent 7 jaeren ter andere sijde; scheijding ende deijlinghe van de sterffhuijse des vs Adriaen Adriaenssen. 1° comparante sal haer vs 2 kinderen onderhouden etc…

Stuk 11 F°13V: 03.11.1670

| 766-11-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Jan Jan Nijs van Tijchelt voor hem selven, Maijke Jan Nijs van Tijchelt met Peeter Jacobs Verheijen haeren man ende momboir, ende Jacob Jan Nijs van Tijchelt als momboir ende Adriaen Nijs van Tijchelt als toesiender van Dingne ende Cornelie Jan Nijs van Tijchelt daer moeder aff was Jenneke Wouters, scheijding ende deijlinghe van de erffgoederen henliede bij heure vs ouders achtergelaeten

Dingne Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een huijs, schuere, lant, driessche ende hoff binnen desen dorpe aen de kerck O d'lant van de pastorije alhier S Adriaen Nijs van Tijchelt erve W Anna Joerdaens erffgenaemen met meer andere lieden erve N idem ende Jan Rombauts cum suis erve

Cornelia Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een stuck lants opde molenacker O het clooster van St. Margrietendaels weijden S Cornelis Raets erve W Adriaen van de Mierop erve N Geert Frans van der Buijten erve

Item een bemt genaemt den ossenschoot alhier onder nedervenne O de waterlaet S Cornelis Christiaen Raets erve W de boschstrate N Hendrik Geertssen van der Buijten erffgenaemen erve

Item een stuck lants alhier bij de sheerenstraet O het clooster van St. Margrietendaels erve S Adriaen Nijssen van Tijchelts erve O Jacob Mees erve N de straet

Item een weijde genaemt den allaer O de waterlaet S Cornelis Raets erve W weduwe Anthonis van Ditforts erve N Geert Frans van der Buijten

Maeijken Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-een stuck lants opte meulenacker aent palmbosch O Adriaen Luijcx erve S Mattijs Vorsselmans erve W Adriaen Nijssen van Tijchelts erve N Jan Wauters erve

Item eenen acker aen de meerstraet O ende S Michiel van Elsackers erve W ende N de straet

Item een percheel erve genaemt het horenstuck O Jan Peeter Jan Wouters erve S Heijndrick Broucatus erve W ende N secretaris van Elsackers erve

Item een stuck lants alhier achter nederven inden acker O mr. Reijns erve S Anthonis Hendricx erve W Goris Gabriel Goris erffgenaemen erve N Peeter van der Buijten erve

Item de helft van den bemt genaemt den perbemt O de beeck S de erffgenaemen Anthonis van Aecken erve W Jan Cornelis Goris bemt N Jan Wauters erve

Item het torffhuijs staende opde stede in vs 1° cavel

Jan Jan Nijs van Tijchelt is bevallen:

-eenen beemt genaemt den evener O de cleijn beke S Dilis de Croms beemt genaemt den evener W Gabriel Goris ende Jans van Dael erve N Cornelis Broomans bemt oock genaemt den evener

Item een stuck lants alhier opde donck gelegen O mevrauwe van Loenhout ende erffgenaemen Anthonis van Ditforts erve W de straet N Jan van de Mierop erve

Item een stuck lants O Jacob Jan Nijs van Tijchelts erve S Engel Wackers erve W Willem Raets kinderen met meer andere erve N Adriaen Luijcx met meer andere erve

Item een bosken inde dorens O erffgenaemen Michiel van Breda erve S erffgenaemen Joan van Elsackers erve W secretaris Elsackers erve N Michiel van Elsackers erve

Stuk 12 F°15V: 17.12.1670

| 766-12-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Neeltien Hendricx van der Buijten weduwe wijlen Gabriel van den Bleke, Melchen Bertelmeussen als man ende momboir van Elisabeth Hendricx van der Buijten, Cornelis Anthonij Gossens als man ende momboir van Anneken Hendricx van der Buijten, Jan Hendrik Bertelmeussen als testamentele erffgenaem van Maijken Hendricx van der Buijten sijne huijsvrou was ende Anthonis Gilliams als gestelde momboir van de weeskinderen Geert Hendricx van der Buijten

Hebben gescheijden ende gedeijlt hunlieden gemeijn erve, gelegen in sneppel heijlaer in twee blocks

Neeltien Hendricx van der Buijten is bevallen:

-een vijffde paert int stuck bijden tongelbergh O Melsen Meussen erve inden acker daertegens overgelegen S het clooster van St. Michiels, Joos Jan Luijcx ende Geert Hendrik Bertelmeussen erve W de weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters erve N Jan Hend

Item het middelste vijffdedeel vanden block genaemt den drij hoeck O de weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters S vs Melsen Meussen nomine uxoris naervolgend vijffdedeel W de erve genaemt den honschoot toecomende Joos Jan Luijcx N het weeskint van Geert Hendrik van der Buijten vijffdedeel

Jan Hendrik Bertelmeussen is bevallen:

-het gerechte vijffde paert inde voordere erve vande vs block bijden tongelbergh O Melsen Meussen erve S Neeltien Hendrick van der Buijten (1° cavel) W Cristiaen Wauters weduwe ende kinderen N het weeskint Geert Hendrick van der Buijten deel

Item het vijffdedeel van den vs block genaemt den drijhoeck O Peeter Nijssen van Dijck erve S weeskints Geert Hendrick van der Buijten vijffdedeel W Peeter Matteussen nomine uxoris erve N de dreve

Het weeskint Geert Hendrick van der Buijten is bevallen:

-het gerechte vijffde paert int opgemelte block bijden tongelbergh O Melsen Meussen erve S vs Jan Hendrick Bertelmeussen W weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters erve N vs Cornelis Antonissen Goossens nomine uxoris

Item het vijffdedeel inden block genaemt den drijhoeck O Peeter Nijssen van Dijck nomine uxoris erve S Neeltien Hendrick van der Buijten (1° cavel) W Jan Adriaen van Ostaeijen erve genaemt den hontschoot N het deel van Jan Hendrick Bertelmeussen

Cornelis Anthonis Goossens nomine uxoris is bevallen:

-het gerechte vijffdepaert int opgemelt block bij den tongelbergh comende met het stuck dreve daertegens aen aen Jacob Theeus weduwe ende kinderen erve S het weeskint Geert Hendrick van der Buijten erve W weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters erve N Melsen Meussen deel

Item het vijffdedeel van den drijhoeck O Cristiaen Wauters weduwe ende kinderen S Peerijntien Cornelis van Ostaeijen erve oft heijblock W Joos Jan Luijcx erve genaempt den honschoot N Melsen Meussen nomine uxoris

Melsen Meussen is bevallen:

-het gerechte vijffdedeel vant block bijden tongelbergh O Jacob Theeus weduwe ende kinderen erve S Cornelis Anthonis Gossens nomine uxoris deel W weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters erve N weduwe ende kinderen Frans Cristiaen Vorsselmans erve

Item het vijffdedeel inden drijhoeck O de weduwe ende kinderen Cristiaen Wauters erve S Cornelis Anthonis Gossens deel W Joos Jan Luijcx erve genaemt den honschoot N Neeltien Hendrick van der Buijten deel

Stuk 13 F°17V: 27.01.1671

| 766-13-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Willem Cornelis Quirijnen ende Elisabeth Cornelis Quirijnen weduwe wijlen Cornelis Jan Peeter Jorens, bekenden gescheijden te sijne vanden sterffhuijse haers vs ouders ten behoeve van Neeltien Adriaen Theeus weduwe desselffs haers vader ende mits dat sij voldaen heeft de costen vande begrafenisse ende vuijtvaert etc…

Stuk 14 F°18R: 14.01.1671

| 766-14-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Barbel Peeter Aernouts weduwe lestmael van wijlen Melsen Laureijs Rombauts ter eenre, Peeter Melssens ende Aernout Melssens sonen voor hun selven, Cathelijn Melssens geassisteert met Jans van Olmen haeren man ende momboir, ende Eijken Melssens geassisteert met Jan Wauters haeren man ende momboir ter andere, hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen achtergelaeten bij vs Melssen Laureijs Rombauts

De comparanten van 2de sijde sijn bevallen:

-een weijde bij Anthonis Giulliams stede gelegen tot sneppel inde hoenderstraat O ende N Anthonis Giulliams erve S ende W de sheerenstraat

Item eene stede met huijssinge, hove, driesse, lande ende weijden oock tot sneppel inde hoenderstraet O Barbel Peeter Aernauts erve ende Lenaert Wiercx erve S Neeltien Jan Lippens wedue Claes Jan Claessens erve W Willem Straetmans erve N de straet

Item een stuck lants gelegen ter beeck opden hesschot acker W Geert van de Cloot

Item de helft vande twee bemdekens ende boskens daeraen gelegen inde boedongen aen de Nsijde O Jan Wiercx hoijmade S de wederhelft Barbel Peeter Aernauts bevallen W de erffgenaemen Geert Vorsselmans N Jan van de Mierop ende erffgenaemen Cornelis Aerts Schrauwen ende consorten erve

Item twee halve vrede heijvelders gelegen aent hoendermoer

Item eene stede gelegen tot nedervenne gecomen van Peeter van der Buijten met huijssinge, schuere, hove, driessche, lande ende weijden O s'heerenstraet S den advocaat Reijns erve W de wedue Goris Rombauts erve N de bosstraet

Item een stuck lants gelegen bijden willigen acker O de vs willigen acker toecomende Mr. Peeter van Elsacker erve S de nonnen van St. Margrietendaels erve W Hendrick Moons erve N Adriaen Luijcx erve

Item een stuck lants gelegen opte molenacker O Margriet Moons wedue Dielis de Croms erve S de nonnen van St. Margrietendael W Hendrick Cornelis Philips kinderen erve N Margriet Moons vs erve

Item eene weijde gelegen tot nedervenne achter Hendrick Cornelis Philips erve O Jan Jacob van Tijchelts erve S de bosstraet W de blaect N Jan Rombauts erve

Item twee vellekens gelegen achter nedervenne waervan de andere twee vellekens bevallen sijn mette tweede cavel O Barbel Peeter Aernauts erve genaemt dlanck block haer mette tweede cavel bevallen S wedue Cornelis Vleimincx ende Barbel Peeter Aernauts vs erve W de blaeckt N Cristiaen Jan Vorsselmans ende Aert Janssen Neefs erve

Barbel Peeter Aernauts is bevallen:

-een stede met huijssinge, hove, driessche, lande, weijde ende velders daeraen, gecomen van Marck Straetmans O de straet S Willem Straetmans erve W de kinderen oft erffgenaemen Jacob Theeus erve N de straet

Item eene weijde tegenover vs stede over de straet O Jan Mattijs Goossens erve S Aernaut van Aecken weeskinderen erve W de straet N Anthonis Giulliams erve

Item eenen acker aende beirenstraet O ende N Willem Straetmans erve S Jan Lippens erve W de beirenstraet

Item eene weijde gelegen inde caterstraet bijde stede mette eerste cavel bevallen O Lenaert Jan Wiercx S ende W de erve oft stede inde eerste cavel N de straet

Item een bemdeken gelegen bijde brils vonder W opte beke N Willem Straetmans

Item de helft vande twee bemdekens inde boedongen mette helft vant bosken daeraen aende Ssijde O het bosch oft slaege S Jan Mattijs Vorsselmans ende meer andere erve W Michiel van Elsackers erve N de wederhelft (1°cavel)

Item eene stede met huijssinge, hove, driesse, lande ende weijde tot nedervenne O de straet S Dilis van Gastels erffgenaemen erve W de erffgenaemen sieur Joan Marcelli ende Dilis van Gastels erffgenaemen erve N den advocaat Reijns erve

Item een stuck lants inde hechtse acker O Mr. Peeter van Beeck secretaris van Ww erve ende Peeter Matteeussens erve S Peeter Matteeussens vs erve W Jacob Kenis, Jan van nedervenne kinderen ende haer selffs naergenoemde erve N Peeter Matteeussens ende Peeter Melssens erve

Item een stuck lants oock inde hechtse acker O haer selffs vs erve S Jan van nedervenne kinderen erve W ende N Peeter Matteeussens erve

Item eene weijde genaemt de reinvennen gelegen achter nedervenne O Peeter Nijssen van Dijcx erve S ende W de bosstraet oft aststraet N Peeter Melssens ende de weduwe Goris Gabrielen erve

Item een stuck lants achter nedervenne genaemt dlanckblock O sieur Jan Marcelli ende Dilis van Gastels erffgenaemen erve S Goris Gabrielen weduwe erve W Peeter Melssens ende Aert Janssen Neefs erve N Jacob van Tijchelts erve

Item de andere twee vellekens van Peeter Anthonis Rombauts achter nedervenne aende Ssijde vande twee vellekens mette eerste cavel bevallen O Dilis van Gastels erffgenaemen erve ende Cornelis Dilis Vleimincx erve S d'aststraet W de blaeckt N Peeter Melssens erve

Stuk 15 F°21R: 15.01.1671

| 766-15-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Peeter Melssens - Eiken Melssens geassisteert met Jan Wauters haeren man ende momboir ter eenre, Aernout Melssens ende Cathelijn Melssens geassisteert met Jan van Olmen haeren man ende momboir ter andere sijde. Hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen hen verstorven bij Melchen Laureijs Rombouts hunnen vader.

De comparanten van 1°sijde sijn bevallen:

-alle ende iegelijcke de erffelijcke ende leengoederen gelegen onder den dorpe van Loenhout gelijck sij deselve tegens Barbel Peeter Aernauts des comparanten moeder bij S/d hebben vercregen

Item eenen acker onder de jurisdictie ende vrijeheijt van Hoochstraeten genaemt stevens O Roelant van den Bosch weduwe ende erffgenaemen erve S de comparanten van 2°sijde erve ende vs Barbel Peeter Aernauts weduwe Melsen Laureijs Rombouts erve O de straet N de weduwe ende erffgenaemen Wauter Slaets erve

De comparanten van 2°sijde sijn bevallen:

-alle ende iegelijcke de erffgoederen gelegen onder de vrijeheijt van Hoochstraeten wesende alnoch onverdeelt met de goederen der vs comparanten meergenoemde moeder

Stuk 16 F°22R: 23.02.1671

| 766-16-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Peeter Melssen voor hem selven ende Eijken Melssens met Jan Wauters haeren man ende momboir, hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen hen tsaemen toecomende bij doode Melsen Laureijs Rombouts ende deelinge van hunne inde erffgoederen (in marge vermeld: 14 ende 15 januarij respectieve lestleden) voor schepenen alhier gepasseert soo hier naer volgt

Peeter Melssens is bevallen:

-eene stede met huijssinghe, schuere, hove, driessche, lande ende weijde alhier tot nedervenne O sheerenstraete S den heere advocaat Reijns erve W de weduwe Goris Rombauts erve N de bosstraet

Item een stuck lants bijden palmbos oft wilgenacker O de vs willigen acker toecomende Mr. Peeter van Elsackers S de nonnen van St. Margrietendaels erve W Hendrick Moons erve N Adriaen Luijcx erve

Item eene weijde genaemt tbiesvelt tot nedervenne achter Hendrick Cornelis Philips stede O Jan Jacob van Tijchelts erve S de bosstraet W de blaeckt N Jan Rombouts erve

Item twee vellekens achter nedervenne waervan dandere twee vellekens toecomen weduwe Melssen Laureijs Rombouts O de vs weduwe Melssen Laureijs Rombouts erve genaemt d'lanckblock S deselve ende Cornelis Dilis Vlemincx weduwe ende kinderen erve W de blaeckt N Cristiaen Jan Vorsselmans erve

Item hun paert ende deel van tgene deselve sijn hebbende in weselsch heijde

Eijken Melssens is bevallen:

-een stede met huijssinge, hove, driesse, lande ende weijde alhier tot sneppel inde hoenderstraet O de wedue Melssen Laureijs Rombouts ende Lenaert Wiercx erve S Claes Jan Claessen erve W Willem Straetmans erve N de straet

Item eenen acker onder de jurisdictie van Hoochstraeten genaemt stevens O Roelant van den Bosch weduwe ende erffgenaemen erve S Aernaut Melssens - Jan van Olmens ende de weduwe Melsen Laureijs Rombouts erve W de straet N de wedue ende erffgenaemen Wauter Slaets erve

Item een stuck lants ter beeck opde hesschot acker W Geerts van de Cloot erve

Item een stuck lants opten molenacker genaemt den keijser O Margriet Moons weduwe Dilis de Croms erve S de nonnen van St. Margrietendaels erve W Hendrick Cornelis Philips kinderen erve N Margriet Moons vs erve

Item de helft van twee bemdekens ende boskens O Jan Wiercx erve S de wedue Melssen Laureijs Rombouts W Geert Vorsselmans erffgenaemen erve N de erffgenaemen Cornelis Aert Scrauwen

Item het gerechte paert vande heijde aent hoendermoer tot sneppel

Stuk 17 F°23V: 07.03.1671

| 766-17-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Elisabeth Aernauts van Ostaeijen weduwe wijlen Jacob Adriaen Theus met eenen vremden momboir ter eenre, ende Adriaen Jacob Theus met oock Maijken Jacob Theus jonge dochter dan bejaert geassisteert met eenen vremden momboir, ter andere sijde, hebben gescheijden vande sterffhuijse des vs Jacob Theus

Ierste comparante sal hebben ende behouden voor haer ende haer naercomelingen alle haer patrimoniale ende matrimoniale goederen sonder reserve

Betreffende de geconquisteerde goederen:

Ierste comparante is bevallen:

-de middelste helft vande aenstede ende vande weijde ende bemt daerachter aen gelegen lancx daer door sij tegenwoordich is woonende alhier tot sneppel aent gedeelt heijlaer aldaer O 't opgemelt gedeelt heijlaer S Maijken Jacob Theus deel W Peeter Matte

Item een parcheel lants in seker ackerblock bijden wagelbergh O Adriaen van Ostaeijen nomine uxoris erve int selve block S Melchen Berthelmeeussen erve int selve block W ende N de straet

Item sal deselve haer leven lanck gebruijcken de achterste helft vande woonhuijse met de schuer daerane, mitsgaeders de helft vant torffhuijsken bij het woonhuijs ende naer deselve afflijvichheijt sal deselve helft vant woonhuijs, schuer ende torffhuijs blijven met gronde ende toebehoorten aende cavele van Adriaen Jacob Theus hiernaergenoemt

Item het gebruijck vanden oven staende int vs deel vant vs huijs

Comparanten van 2°sijde comende tot smaldeelinge vande geconquisteerde goederen

Adriaen Jacob Theus is bevallen:

-de vs helft vant vs woonhuijs ende de helft vant torffhuijs mette gronde ende toebehoorten O het gedeelt sneppel heijlaer S de vs ierste comparante erve W met het deel vant weijken ende bemt aen Peeter Matteus Aernouts erve N den heer advocaat Reijns erve

Item een stuck erven int gedeelt heijlaer tegenover de vs stede gelegen O Cornelis van Elsacker cum suis erve S sijn selffs erve gecomen vande kinderen Hendrick Bertelmeussen W de straet N Peerijntien Cornelis van Ostaeijen erve

Item een ander stuck erve int gedeelt heijlaer O met de straet aen Joos Jan Luijcx erve S Cornelis van Elsacker cum suis erve W ende N oock desselffs ende Joos Jan luijcx erve

Item de gerechte helft van een stuck erve oock int gedeelt heijlaer O Adriaen Versportten te vooren Hendrick Bertelmeussen kinderen erve S ter halven straeten aen Peeter Nijssen van Dijck erve W de wederhelft N Cornelis van Elsacker cum suis

Item een stuck erve inde undels tot sneppel in twee blocxkens O ende S Jan Heuvelmans met hun 2° comparante gemeijn bosken ende Heijliger Adriaenssen kinderen erve SW de vriessestraet W ende N Peeter Aert Jacobs, Anthonis Quirijn ende Jan Wouters erve NO Jan Melssens nomine uxoris erve

Item een stuck lants tot sneppel inde block genaemt Elsackers stede SO de middelstraet SW de vs Maijken Jacob Theus erve ende kinderen Jan Francken erve NO d'erve het reijntiens toecomende Wauter Laureijssen van Gorp

Item de gerechte helft van een heijvelt alhier tot sneppel achter het rootven NO het selve root ven van Cornelis van Elsacker cum suis SO de wederhelft SW Aernaut Adriaen van Ostaeijen ende meer andere erve NW het clooster van St. Michiels erve

Maeijken Jacob Theus is bevallen:

-de schuere sonder den gront bij het vs huijs gestaen om die te mogen gebruijcken thien naestcomende jaeren met den halven messe ende heel het torffhuijs

Item het achterste deel van een weijde ende bemt O vs gedeelt heijlaer S Peerijntien Cornelis van Ostaeijen erve W Peeter Matteeussen erve N vs 1° comparante erve

Item een stuck lants gelegen int vs gedeelt heijlaer gecomen van Peeter Aernouts van Ostaeijen O Frans Vorsselmans weduwe ende kinderen erve S Cornelis van Elsacker cum suis erve W met de straet daertegens aen haer vs selffs ende des comparants van 1°sijde erve in de aenstede N ter halven straete aen vs broeders erve, gecomen vande kinderen Hendrick Bertelmeussen

Item de gerechte helft van een stuck lants oock int vs gedeelt heijlaer O de wederhelft van vs broeder S ter halven straete Peeter Dionijssen van Dijcx erve W mette straet aende selven Peeter Nijssen ende Peeter Matteussen nomine uxoris erve N Cornelis van Elsacker cum suis

Item de gerechte helft van het heijblock achter het root ven

Item een stuck erven onder lant ende bosch NO de weduwe Melchen Laureijssen erve SO de kinderen Matteus Adriaen Theus erve SW ende NW de straeten aldaer

Item een parcheel lants inde blocken genaemt Elsackers stede NO vs broeders erve SO de middelstraet SW de erffgenaemen Bastiaen Theus erve NW Neeltien Jan Francken erve

Stuk 18 F°25V: 09.04.1671

| 766-18-01 |

Personen:

verschenen voor schepenen Adriaen Bastiaen Theus voor hem selven, Elisabeth Bastiaen Theus met Jan Hendrick Bertelmeussen haeren man ende momboir, ende Jenneken Bastiaen Theus jonge dochter nijet wetende te sijn beiaert oft onbeiaert ende oversulcx geassisteert met Anthonis Quirijnen haeren momboir ende Adriaen Jacob Theus haeren toesiender; scheijding ende deijlinghe der henlieden gemeijne goederen hen comende bij doode haerder auders

Jenneken Bastiaen Theus is bevallen:

-eene huijse mett de helfft vanden lentenhoff met de heijde rechtdoor O Lenaert Jan Wiercx ende haer selffs erve S de wederhelfft Adriaen Bastiaen Theus W des heeren straet N Jan Lippens erve

Item het middelste deel van de acker daerteijnden aen O Joos Bernaerts erve S Elisabeth Bastiaen Theus erve W Adriaen Bastiaen Theus erve ende oock N

Item het achterste deel inden hoff bij Peeter Aert Jacobs O Adriaen Bastiaen Theus erve S sieur Jasper de Hase erve W Neeltien Adriaen Theus ende Peeter Aert Jacobs erve N deselve

Item twee beemden gelegen bijde donckvoort O de beke S Peeter Matteus Aernouts erve W de weduwe Jan Lodewijcx erven N de weduwe Goris Gabrielen erve

Adriaen Bastiaen Theus is bevallen:

-de wederhelft vanden lentenhoff mette heijde daeraen behoorende O de 1° cavel Jenneken bevallen ende Elisabeth Bastiaen Theus erve (3° cavel) S de secretaris van Wuestwesels erve W ende N de 1° cavel vs

Item het derdedeel van de acker daerteijnden aen gelegen O Jacob Geertssen van de Cloots erve S Jenneken Bastiaen Theus erve W deselve N Lenaert Jan Wiercx erve

Item het middelste deel inden hoff bij Peeter Aert Jacobs O Elisabeth Bastiaen Theus erve S Jasper de Hase erve W Jenneken Bastiaen Theus erve N Peeter Aert Jacobs erve ende des heeren straet

Item een hoijmade alhier opte blaeckt O de erffgenaemen Melssen Laureijs Rombouts erve genaemt de rauvennen S de weduwe Balten Cornelis Goris erve W de secretaris Elsackers robbracht N mijn heer De Wijse erve

Elisabeth Bastiaen Theus is bevallen:

-de suijtsijde van de grooten acker O Joos Bernaerts van Aecken erve S de secretaris van Beecx erve W Adriaen Bastiaen Theus erve N Jenneken Bastiaen Theus erve

Item het ierste deel inden hoff bij Peeter Aert Jacobs O des heeren straet S sieur Jasper de Hase erve W Adriaen Bastiaen Theus erve N des heeren straet

Item de erve genaemt het henxblock mette heijde daerinne O des heeren straet S de weduwe Claes Jan Claessen, Adriaen Willems ende Michiel van Elsackers erve W de kinderen Matteus Adriaen Theus erve N der collegie der societeijt Jesu binnen Antwerpen erve

Item een stuck lants genaemt het reijntiens O de kinderen Matteus Adriaen Theus erve S ende W deselve N Wauter Laureijs van Gorp erve

Item eene weijde genaemt de leegde weijde O Matteus Adriaen Theus erve S het straettien W de kinderen Heijliger Adriaenssens erve N Matteus Adriaen Theus erve

Stuk 19 F°27V: 17.08.1671

| 766-19-01 |

Personen:

verschenen voor schepenen Cathelijn Anthonis Wackers wedue wijlen Mattijs Goossens ter eenre, Anthonis, Peeter ende Gabriel Mattijs Goossens sonen, Jan Verboven nomine Barbel Mattijs Goossens sijne huijsvrouwe daervooren hem sterckmaeckende, ende Jan Mattijs Goossens der selven kinderen vaderlijcken oom als momboir van Jan ende Cathelijn Mattijs Goossens minderiarich sijnde, alle kinderen van Mattijs Goossens vs daer de vs Cathelijn Anthonis Wackers moeder aff is. Scheijding ende deijling vande goederen hun tsaemen bij doode haers vaders ende man sijn toecomende.

Cathelijn Anthonis Wackers is bevallen:

-den woonhuijse, schuere, torffhuijs, ende inslagh daeraene gestaen alhier binnen Loenhout tot sneppel

Item eene weijde daer den steenoven staet ende weijde daeraen met het bosken ende acker oock daeraene genaemt het cuijpers alle aen malcanderen gelegen oock tot sneppel achter de vs huijse O den heeren acker S haer selffs ende Geert van Aecken erve W Peeter van de Cloot ende Anthonis Quirijnen erve N het bosken vande vs kinderen ende de straet

Item een stuck lants ende groes oock tot sneppel tegenover de vs stede over de straet O ende W Joos Jan Luijcx erve S haer selffs N de straet

Item een percheeltien beemden inde dorens gecomen van Marck Straetmans O de beke S ende W Cornelis van Aerde N Willem Straetmans erve

Item een percheeltien beemden oock in mosvoorden gecomen oock van selven O Willem Straetmans erve S ende W de beke N Wauter Anthonis Quirijnen nomine uxoris erve

De comparanten van 2° sijde sijn bevallen:

-een percheel hoijmaden alhier opt molenbosch gemeijn ende onverdeijlt mette een halff buijnder toecomende den schauteth van Turnhout O de beke S Willem Augustijns hoijmade W Huijbrecht Bode ende meer andere hoijmaden N Cornelis Broomans erve

Item een stede met huijssinge ende erve alhier opt oosteneijnde O Anthonis Mattijs Goossens een der condividenten erve S de kinderen Elisabeth van Daels erve W de erffgenaemen Nijs Cornelis Adriaen Diels erve N de straet

Item een stuck lants ende groese int schoorblock SO de beeck SW Jacob Kenis NW Michiel van Elsackers erve NO Anthonis Mattijs Goossens

Item een weijde inde winckels O Adriaen Luijcx erve S Anthonis Mattijs Goossens vs erve W Jan Heuvlemans erve N Peeter van Beeck secretaris tot Wuestwesel nomine uxoris erve

Item een stuck lants opt hanneswaens O de erffgenaemen Heijndrick Bertelmeussen erve S het clooster van St. Michiels W Joos Jan Luijcx erve N Adriaen Wauters erffgenaemen erve

Item een percheel erven onder heije ende lant gelegen bij buijtelaer acker O den wegh oft straettien S ende N Peeter Aert Jacobs erve W Cornelis van Ostaeijen erffgenaemen erve

Item een percheel erve daerbij gelegen insgelijcx lant ende heijde O vs straettien S ende W Cornelis van Ostaeijen erffgenaemen erve N Peeter Aert Jacobs erve

Item een percheel bemden inde dorents gecomen van Joos Bernaerts van Aecken O Jan Janssen de Croms erve S ende N Wauter Anthonis Quirijnen nomine uxoris erve W opte beeck

Item een bemdeken in mosvoorden gecomen van Adriaen den Haen O Jan Adriaen van Ostaeijen erve W Huijbrecht Jan Huijben N Adriaen Cornelis Martens erve

Item een velt oock in mosvoorden heije ende weijde O ende N het hesschots erve S Anthonis Mattijs Goossens erve W de erffgenaemen Cornelis Aert Nops erve

Item een bosch int cuijpers O ende S 1° comparante erve W Anthonis Quirijnen N de straet

Item een bosken inde weehagen O Jacob Theus erve S ende W St. Michiels clooster erve binnen Antwerpen N den heer advocaat Reijns erve

Item alle de heijde op hoenderen alsmede inde willaeren gelegen

Stuk 20 F°29V: 14.08.1671

| 766-20-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Anthonis Anthonissen van Ditfort sone voor hem selven, Neeltien Anthonissen van Ditfort met Gabriel Jan Gabriels haeren man ende momboir, Frederick Janssen als man ende momboir van Margriet Anthonis van Ditfort, Thonijntien Anthonis van Ditfort met Willem van Dommel haeren man ende momboir, Anneken Anthonis van Ditfort met Geert van Westerhoven haeren man ende momboir, Jan Hendrick Vissers als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Dingne Anthonissen van Ditfort ende Anthonis Anthonissen van Ditfort vs alnoch als momboir met Meeus Jacob Tacx als toesiender vande weeskinderen Jan Anthonissen van Ditfort, alle kinderen ende kintskinderen van Anthonis van Ditfort daer moeder aff was Sijcken Jan Nijs van Tijchelt, S/D der erffgoederen bij wijlen hunne ouders achtergelaeten

Anthonis Anthonissen van Ditfort is bevallen:

-eenen woonhuijse met hoff, leegh driesken ende erve binnen Loenhout opte doncq O Neeltien Anthonis van Ditfort S de weeskinderen Dingne van Ditforts erve W 't wesels straettien N de gemeijn heibaer

Item de heijde ende moerken gelegen onder de jurisdictie van Wuestwesel bij het princenmoer aldaer

De weeskinderen Dingne Anthonissen van Ditfort sijn bevallen:

-een stuck lants teijnden de vs cavel ende driesse O ende S Margriet van Ditfort erve W Cornelie van der Buijten erve N Anthonis van Ditforts erve

Item de heijde onder de jurisdictie van Wuestwesel achter opte vuijfheuvel

Met last o.m. aen Peeter Jan Deurens

Margriet Anthonissen van Ditfort is bevallen:

-de weijde achter vs stede gelegen met een partije vant lant daer noortwaert aen O Peeter Joerdaens erve ende Jan Jan Nijs kinderen S den vs Peeter Joerdaens weijde ende het collegie der societijt Jesu erve W Cornelie van der Buijten N de weeskinderen Dingne van Ditforts erve

Item de helft van de heijde onder de jurisdictie van Wuestwesel vs voor vuijfheuvel gelegen

Item de helft van de gerechticheijt onder vs jurisdictie bij het swalpven

Met last o.m. aen Peeter Jan Deurens

Neeltien Anthonissen van Ditfort is bevallen:

-de schuere staende op vs stede bij t huijs opte donck ende een percheel lants daeraen achter vs schuer O Peeter Joerdaens erve S Margriet Anthonis van Ditfort erve W Anthonis Anthonis van Ditfort erve N de gemeijne heirbaen

Item de helft vande heijde voorden vijffheuvel onder de jurisdictie van Wuestwesel

Item de helft van de gerechtigheijt vande heijde onder vs jurisdictie gelegen bij het swalpven

Met last o.m. aen Peeter Jan Deurens

Anneken Anthonis van Ditfort is bevallen:

-een hoffstedeken ende driesken tegenover vs stede opte donck O Peeter Joerdaens erve S de straet W ende N Jan Jan Nijs van Tijchelts erve

Item een stuck lants opte donck vs aende sluijshaege NO den heere deses dorpe erve SO Peeter Joerdaens erve SW ende NW Jan Jan Nijs van Tijchelst erve

Item het derdedeel van de heijde onder de jurisdictie van Wuestwesel vs bij swijngaerden heijvelt

Thonijntien Anthonis van Ditfort is bevallen:

-het lant inde wesselsen acker comende oft spiende aent veken aldaer vant wesels straettien SO ende SW het wesels straettien NW Peeter Joerdaens en Michiel van Elsackers erve

Item een hoijmade binnen Loenhout opt cleijnbosch O Cornelis Raets erve S Laureijs Anthonis Rombauts hoijmade W Cornelis Goossens bemde N Jan Wauters aen de heuvel ende Cornelie van der Buijten met meer andere erve

Item een stuck lants genaemt den poorthoff alhier bij nedervenne O Gabriel Goris erffgenaemen erve S Willem Raets erffgenaemen erve W Jan Raets erve N Cornelis Goossens erve

Item het derdedeel inde heijde onder de jurisdictie van Wuestwesel bij het heijvelt genaemt swijngaerden heijvelt

Met last o.m. aen Peeter Jan Deurens

De kinderen Jan van Ditfort sijn bevallen:

-een beemde inden ossenschoot bij de donck O de heeren van desen dorpe erve S Cornelis Goossens ende Jacob van Tijchelts erve W Adriaen Nijssen erve N Michiel van Elsackers erve

Item een stuck lants oock bij de donck genaemt den dallaer O Jacob van Tijchelts erve S de erffgenaemen Marie Jacob Snels ende Peeter Melssens erve W Peeter Anthonis Rombauts erffgenaemen erve N Adriaen Nijssen erve

Item het resterende paert vande heijde onder Wuestwesel bij swijngaerden heijvelt

Met last o.m. aen Huijbrecht Bode en Steven Laureijssen

Stuk 21 F°32V: 09.06.1671

| 766-21-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Geert Peeters van Westerhoven weduwer wijlen Susanneken Janssen ter eenre ende Cornelis Peeters als momboir van der selver weeskinderen tot twee in getalle met naeme Corneliken aut tusschen de zeven ende acht jaeren ende Aelheijt aut tusschen de vijff ende zes jaeren. S/D vanden sterffhuijse vande huijsvrouwe vanden 1° comparant, dese heeft aengenomen sijne twee kinderen te onderhouden etc…, sal daervoor behouden der kinderen deel vant stedeken, huijssinghe, hove, boomgaerde ende lande alhier inde perstraet

Stuk 22 F°33R: 10.06.1671

| 766-22-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Geert Peeters van Westerhoven weduwer wijlen Susanneken Janssen ter eenre, ende Willem Janssen van Dommelen voor hem selven ende Jan Lucas van Dommelen als momboir van Mariken Jan van Dommelen voorkinderen van de vs Susanneken Janssen ter andere.

S/D vanden sterffhuijsse Susanneken Janssen te weten dat 1° comparante en sijne voornoemde huijsvrouwe hebben tsaemen een stedeken met huijssinghe ende toebehoorten gelegen in de perstraet.

1° companat sal hebben de helft aende Osijde, alsoo O Anthonis Mattijs Goossens erve S de kinderen Dionijs Janssen Cornelis Goris ende andere erve W de andere helft N Jan Jan Lippens erve

Item de helft vande andere helft vuijtten hoofde van sijne kinderen aen vs Susanneken Janssen geprocreert ingevolge contract van affscheijt dd 9.6.1671 voor schepenen alhier, gelegen aen de Seijnde daer de huijssinghe op staen O sijn voorgaende helft S der kinderen erve van Dionijs Janssen Cornelis Goris W de perstraet N de wederhelft

Item der comparanten vierdepaert vande huijssinghe oft huijskens mits vuijt te reicken etc…

De comparanten van 2° sijde, sijnde de vs voorkinderen, sijn bevallen:

-de helft van vs 2° helft aende Nsijde alsoo O ende S vs 1° comparant W de perstraet N Jan Jan Lippens erve

Item de somme van 235 guldens 11 stuijvers 2 oort bij contract van affscheijt tusschen haere vs moeder ter eenre en hennen momboir ter andere voor schepenen alhier dd 11.3.1660 voor dien helft vant prouffeijt dwelck bevonden wert inden sterffhuijse des vs Jan van Dommelen, waeroppe deselve is overgevende eene obligatie van 150 gulden staende aen Jan Rombauts getraut hebbende Dingne Empsen weduwe wijlen Jan Hendricx de Crom soo dat deselve daervan noch comt 85 guldens 11 stuijvers 2 oort

Item comt deselve alnoch bij een tweede contract opt eijnde vant vs gepasseert voor schepenen alhier opten 9.2.1668 de somme van 200 guldens eens dwelcke vs drij lesten partijen oft … die alsnu int gereet bijden comparant van 1° sijde aende vs voorkinderen comparanten van 2° sijde betaelt moeten worden boven de twee eerste partijen die binnen eenen naestcomende jaere te betaelen staen ter somme van 345 guldens 11 stuijvers 2 oort welck vs somme aende comparanten van 2° sijde worden bewesen als volght ende ierst is aende vs voorkinderen overgegeven eene obligatie van 100 guldens capitael op Peeter Matteussen voor schepenen alhier gepasseert opten 15.3.1655. Item is deselve alnoch overgegeven eene obligatie op Adriaen Jacob Thuens van 200 guldens capitael voor schepenen alhier gepasseert 24.4.1669. Item heeft Willem Jans van Dommelen vs bij het leven van sijne vs moeder gecocht ende is aen hem gelevert op sijn contingent een weefgetauw ter somme van 33 guldens. Item sal den comparant van 1° sijde aende vs Willem alnoch moeten opleggen ende betaelen de somme van 12 guldens 11 stuijvers 2 oort, aldus dien tegen dander geadiusteert vuijtgenomen van vs twee ierste partijen gelijck vooren geseijt is die binnen eenen jaere te betalen staen

Stuk 23 F°34V: 10.06.1671

| 766-23-01 |

Personen:

Liquidatie tusschen vs Willem van Dommelen ende Marie van Dommelen

Te verdeelen een capitael van 570 gulden, 11 stuijvers 2 oort

Marieke Jans van Dommelen voor d'eene helft 285 guldens 5 stuijvers 3 oort

Item eene obligatie van 200 guldens op Adriaen Jacob Thuens

Item 47 guldens 15 stuijvers 3 oort vuijt eene obligatie op Peeter Matteussen

Willem Jans van Dommelen comt toe:

-een somme van 285 guldens 5 stuijvers 3 oort

-eene obligatie van 150 guldens op Jan Rombauts

Item de reste vande obligatie op Peeter Matteusses (52 guldens 4 stuijvers 1 oort)

2° stuk van zelfde akte, zelfde datum:

Jan Janssen van Dommelen als momboir van Mariken Jans van Dommelen vercoopt Willem Jans van Dommelen haer vierendeel van erve

In marge, datum 30.12.1681:

Voor schepenen verschenen Willem Janssen van Dommel voor hem selven en Jan Adriaen Deckers als man en momboir van Marie Jans van Dommelen bekenne dat Geert van Westerhoven hun elck voldaen heeft de somme van 37 guldens 10 stuijvers

Na akte bijgevoegd, datum 15.5.1683:

Personen:

Verscheen voor schepenen Jan Adriaen Deckers als man ende momboir van Marie Jans van Dommel ende bekent dat Willem Jans van Dommel hem voldaen heeft de somme van 37 guldens 10 stuijvers

Stuk 24 F°35V: 01.02.1672

| 766-24-01 |

Personen:

Voor schepenen verschenen Peeter Anthonissen voor hem selven, Heijltien Anthonissen weduwe wijlen Jacob Mesen, Jan Wuijts als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Elisabeth Anthonissen ende Jan Peeter Bouts insgelijcx als vader ende momboir van sijne kinderen daer moeder aff was Cathelijn Anthonissen, hebben gescheijden ende gedeijlt henlieden gemeijne boskens tot sneppel opde ast gecomen van Jenneke van Dael henlieden moeder ende grootmoeder

Jan Wuijts is bevallen:

-een partije vant vs bosch wesende schaerbosch met noch een gewent int husterbosch O Geert van der Cloot S de reste vant vs husterbosch W Jan Geerts de Roij nomine uxoris N Jan Jacob Jan Nijs

Peeter Anthonissen is bevallen:

-neffens vs cavel vier geweijnten int vs husterbosch

Jan Peeter Bouts is bevallen:

-oock vier geweijnten int vs husterbosch

Heijlken Anthonissen is bevallen:

-de reste van tselve husterbosch bestaende in vijff geweijnten

Stuk 25 F°36R: 23.02.1672

| 766-25-01 |

Personen:

Accoordt tusschen Margriet Moons weduwe wijlen Dilis de Crom ende d'erffgenaemen vanden selven Dilis de Crom.

De akte vermeldt dat tussen Gillis de Crom en Margriet Moons zijn wettige huisvrouw een testament werd gemaakt voor notaris Peeter Lambrechts te Antwerpen op 01.04.1667, en dat herin bedongen werd dat de langstlevende alle goederen van de eerstgestorvene zal erven, met clausule wat betreft bepaalde goederen die toekomen de 'bloedvrinden van den gehele bedde'.

Personen:

Soo ist dat partije te wetene de vs Margriete Moons weduwe vs Gillis de Crom ter eenre ende de vs naeste bloetvrinden vanden selven Gillis de Crom als hele broeders ende susters met naeme Cornelis ende Jan sonen van Jan Heijndricx de Crom voor hen selven ende Margriet Jan Heijndricx de Crom met Jan Mattijs Vorsselmans haeren man ende momboir ter andere accoort sijn gevallen als volght:

Vs comparanten van 2° sijde hebben aen comparant van 1° sijde overgegeven de haeffelijcke ende erffelijcke goederen bij vs Gillis de Crom achtergelaeten voor twelck ierste comparant belooft over te geven elck een somme van 225 pattacons ofte de weerde vandien

Aan Margriete Jan Heijndricx de Crom :

-eene obligatie van 200 pattacons staende ten laste van Jan Rombauts volgens akte voor schepenen dd 15.12.1659

Personen:

-een obligatie van 24 pattacons staende ten laste van Adriaen Vermeeren x Magdalena Joris Coecken oock voor schepenen dd 27.2.1668

-1 pattacon in handen

Aan Cornelis Jan Heijndricx de Crom:

Personen:

-eene obligatie van 20 pattacons staende ten laste van Willem Cristiaen Raets oock voor schepenen dd 21.3.1661

Personen:

-eene obligatie van 120 pattacons staende ten laste van Jan Rombauts x Dingne Empsen dd 13.12.1667

Personen:

-eene obligatie van 40 pattacons staende ten laste van Jan Rombauts x Dingne Empsen van datum sijnde dese obligatie den 19.4.1665

Personen:

-eene obligatie van 40 pattacons staende ten laste van Jan Janssen Cornelis Goris voor schepenen dd 24.3.1662

-5 pattacons in handen

Aan Jan Jan Heijndricx de Crom:

Comparante van ierste sijde belooft hem promptelijck te voldoen

2° deel van de akte:

Margriet Moons weduwe wijlen Dilis de Crom transporteert aen Jan de Crom, Jans Heijndricx de Crom naersone:

-eene obligatie van 80 pattacons staende op Adriaen van Geel, meulder alhier, voor schepenen gepasseert op 1.9.1667

Personen:

-eene obligatie van 100 guldens op Elisabeth Michiels van Elsacker weduwe Jan Vorsselmans, voor schepenen gepasseert 30.7.1666

Stuk 26 F°38V: 15.03.1672

| 766-26-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Jan Adriaen van Ostaeijen als momboir van Marijntien Adriaen Peeter Jans, Adriaen van Schaluijnen als man ende momboir van Maijken Adriaen Peeter Jans, Adriaen van Saecken man ende momboir van Jacobmijn Adriaen Peeter Jans ter eenre ende Jacob Adriaen Peeter Jans voor hem selven ende mede als dactie hebbende van Adriaen Adriaen Peeter Jans ende Cathelijn Adriaen Peeter Jans ter andere, S/D henlieden gemeijne goederen hen verstorven van Cornelis Adriaen Peeter Jans ende van de weeskinderen Commer Jan Commer

Maijken, Marijntien ende Jacobmijntien sijn bevallen:

-een stuck lants genaemt de streep gelegen tot popendonck O sheerenstraete S Jan Jan Neven erve W Cornelis Adriaen van Aecken N erffgenaemen Jan Lenaerts

Jacob Adriaen Peeter Jans is bevallen:

-eene weijde oock tot popendonck O ende S Jan Jacob Peeter Jans weijde W sheerenstraet N Adriaen Mattijs Weerts erve

Item een stuck lants oock tot popendonck O de vrunt S, W ende N Jan Jacobs erve

Stuk 27 F°39R: 22.04.1672

| 766-27-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Anthonis, Peeter, Gabriel ende Jan Mattijs Goossens elck voor hen selven, Barbel Mattijs Goossens met Jan Verboven haeren man ende momboir, ende Cathelijn Mattijs Goossens jonge dochter dan beiaert, geassisteert met eenen vremden momboir, S/D vande goederen hen comende bij doode haers vader als mede bij S/D tegens Cathelijn Anthonis Wackers heure moeder alhier voor schepenen gepasseert 12.8.1671

Anthonis Mattijs Goossens is bevallen:

-een woonhuijs met hove, lande O sijn selffs S Jenneke van Dael erffgenaemen erve W Nijs Cornelis Adriaen Diels erffgenaemen erve N de straet

Item eene weijde inde winckels achter huffel heijlaer O Adriaen Luijcx erve S Anthonis Mattijs Goossens erve W Jan Heuvelmans erve N secretaris van WW erve

Gabriel Mattijs Goossens is bevallen:

-eenen acker genaemt het schoorblock alhier bij de breebeke O Anthonis Mattijs Goossens erve S de beeck W Jacob Kenis erve N Michiel van Elsackers erve

Item een percheel in eene beemt genaemt den hulsdoncq gelegen ter beeck O Jan Heuvelmans erve S Adriaen Mertens erve W de beeck N Lambrecht Broomans erve

Item de helft van het hoogh vrevelt tot sneppel

Cathelijn Mattijs Goossens is bevallen:

-de helft van een hoijmade opt molenbosch onverdeelt mette hoijmade toecomende sr. Peeter van Sautelande, schauteth van Turnhoudt O Willem Augustijns erve S ende W Huijbrecht Bode cum suis N Cornelis Broomans erve

Item den achterste heijacker tot sneppel O de straet W ende S Peeter Dionijssen van Dijck erve N Peeter Aert Jacobs erve

Item een stedeken inde hoenderstraet O ende N Jan Aertssen den jonge erve S de straet W het weeskint Aernout Anthonis van Aecken erve

Item de helft van het bosken inde weehagen O den advocaat Reijns S de erffgenaemen Jacob Theus W het clooster van St. Michiels N de beeck

Item de helft van het vrevelt tot sneppel

Peeter Mattijs Goossens is bevallen:

-de helft van een hoijmade opt molenbosch waervan de ander helft toecomt Cathelijn Mattijs Goossens voornoemt

Item den voorsten heijacker mette heij daerneffens, gelegen tot sneppel O den achtersten heijacker S Peeter Aert Jacobs erve W Peeter Dionijssen van Dijck erve N Peeter Aert Jacobs vs

Item een weijken opte donck O Peeter Joerdaens erve S het straettien W Adriaen Nijssen erve N Cornelis Broomans erve

Item een percheel heijden gecomen van Cornelis Broomans gelegen opte hoenderheijde

Jan Mattijs Goossens is bevallen:

-een stuck lants genaemt den morteleracker inde hesschotacker O Cornelis Broomans erve S Adriaen Cornelis Mertens erve W het straettien N Huijbrecht Jan Huijben

Item eene beemde gelegen in de mosvoorden O het loopken S Aernout Adriaen van Ostaeijen erve W de selve N Huijbrecht Jan Huijben erve

Item de helft van een bosken inde weehagen waervan dander helft Cathelijn Mattijs Goossens toecomt

Item een percheel heijde inde willaerden

Item een percheel int hoendermoer

Item een percheelken heijde gelegen aent vrunt

Barbel Mattijs Goossens is bevallen:

-de helft van de beemde genaemt den dorenbeemt tot sneppel O de beeck S den advocaat Reijns erve W Peeter Mattijs Aernouts N de wederhelft

Item een stuck lants genaemt trupken gelegen inde hesschotacker O joffr. Brabants erve S ende W Adriaen Mertens erve N Cornelis Broomans erve

Item een stuck lants geheten het hanneswaens tot sneppel O Hendrick Bertelmeussen erffgenaemen erve S het clooster van St. Michiels W Joos Jan Lenaerts N Adriaen Cleijsen erffgenaemen erve

Item een bemdeken gecomen van Hendrick Bertelmeussen gelegen tot sneppel O Jan de Crom erve S ende N Wauter Anthonis Quirijnen erve W de beeck

Item een velt onder heijde ende weijde inde mosvoorden O de stede 'het hesschots erve' S Anthonis Mattijs Goossens erve W de selven N de erve toebehoorende aende stede het hesschot vs

Stuk 28 F°42R: 25.08.1672

| 766-28-01 |

Personen:

voor schepenen verschenen Maijken Cornelis van Ostaeijen weduwe wijlen Jan Janssen Aernouts ter eenre, Cornelis Janssen Aernouts als momboir ende Aernout Adriaen van Ostaeijen als toesiende vande weeskinderen des vs Jan Janssen Aernouts geprocreert bij Maijken Cornelis van Ostaeijen ter andere, S/D vanden sterffhuijse vs Jan Janssen Aernouts

Ierste comparant blijft behouden haer aude goederen gecomen van haere ouders, geeft aen haer kinderen over de goederen die sij staende haer hauwelijck met haeren vs man vercregen heeft, bestaende in woonhuijse ende schuere gemaeckt opden gronde vande vs kinderen gecomen van hunne vader

Personen:

Item twee hoijmaden gelegen op het schaubosch respectieve gecomen van Cornelis Janssen Aernouts ende Adriaen Adriaen Peeter Jans, mitsgaeders noch eenen halven heijblock gelegen alhier achter de vrunt oock vercregen van Cornelis Jan Aernouts, ende neemt tot dien aen ten laste van haer vs aut goet ende in mindernisse van gemeijn schulden vanden vs sterffhuijse te betaelen:

Personen:

-eene obligatie van 150 guldens aen Peeter Melssen

Personen:

Item eene obligatie van 35 guldens aende sone van Cornelis Jacob van Tijchelt

Personen:

Item eene obligatie van 15 guldens aende erffgenaemen Peeter Jan Cornelis Mertens

Personen:

Item eene obligatie van 50 guldens aende erffgenaemen Aernout Cornelis van Ostaeijen

Personen:

Item de gerechte helft van 50 guldens aen Adriaen Heijndricx Bertelmeussen

2° deel van de akte:

Personen:

voor schepenen verscheen Peeter Dionijssen van Dijck ten behoef van Cornelis Janssen Aernouts als momboir ende Aernouts Adriaen van Ostaeijen als toesiender vande weeskinderen Jan Janssen Aernouts, heeft aengenomen twee der selven kinderen met naeme Cornelie ende Engeltien die tegenwoordig bij hem inde cost sijn, te onderhouden etc…