Regesten (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Regesten

1400, ... september. - Ghedaen int jaer ons Heeren dusent vierhondert ( ... ) dach in septembri

Voor de schepenen van Loenhout erkennen de gebroeders Jan en Corneel Boede dat zij aan het begijnhof van Hoogstraten een erfrente van 2 veertelen rogge verschuldigd zijn, waarvoor zij een weide gelegen te Terbeek als pand aanduiden.

1 oorkonde, perkament (zwaar beschadigd), 1 zegel verloren.

| 001 |

1450, 21 juli. - Ghedaen int jaer ons Heeren doemen screef duysent vierhondert ende vijftich in julio XXI daghen.

Voor de schepenen van Loenhout en laten van Jan vanden Wyngaerde draagt Peter vanden Broecke een rente van 1 halster rogge over aan Heilwig Cornelissen Sboudendr. van Berghen.

1 oorkonde, perkament, 3 zegels verloren.

| 002 |

1455, 27 oktober. - Ghedaen int jaer ons Heeren alsmen screef dusent CCC ende vive ende vijftich opten sevenentwintichsten dach der maent van octobris.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Elizabeth Wouter Stevensdr. aan Peter Reyn Ceelss. een erfrente van 1 halster rogge, Loenhoutse maat, bepand op een huis, gelegen aan de Huffel te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

| 003 |

1469, 16 december. - Gedaen int jaer ons liefs Heeren dusant vierhondert neghenentsestich, sestien daghe in decembri.

Voor de schepenen van Loenhout stellen Jan en Arnold Luycx, zonen van Lucas vander Eycken, zich borg jegens Lenaart Jan Thijss. voor de hoeve, gelegen ter Eycke, die zij hem onlangs verkochten.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 004 |

1480, 28 augustus. - Ghegeven int jaer duusent vierhondert ende tachtentich, achtentwintich daghe in augusto.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Gielijs Janss. aan Dirk Jan Dibboutss. een erfrente van 1 halster rogge, Loenhoutse maat, op zijn stede te Neerven.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 005 |

1480, 26 december. - Gedaen doemen screeff duusent vierhondert en eenentachtentich, sessentwintich dage in decembri.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Peeterss. vander Achtert aan Dirk Jan Dibboutss. een erfrente van 1 halster rogge, waarvan Elizabeth, de vrouw van Peter vander Achtert, de tocht had, en bepand op een stede en verscheidene stukken land gelegen te Popendonk.

1 oorkonde, perkament, oorkonde van 7 februari 1486 aangehecht als transfix, 1 zegel verloren.

Personen:

| 006 |

1482, 23 september. - Gegeven alsmen screeff MCCCC ende tweentacht tich, drientwintich daghe in septembri.

De schepenen van Loenhout maken bekend dat Jan Peeterss. vanden Broeke, Jan Geertss. vanden Broeke, Willem vander Wilt en Wouter Peeterss. Snels, enerzijds, en Geertrui Geert Wolfsdr., weduwe van Peter vanden Broeke, Corneel Godevaert Nijss. , Agnes Peetersdr. van den Broeke, Willem Peters vanden Broeke en Elizabeth Peetersdr. van den Broeke, anderzijds, de nalatenschap van Peter vanden Broeke onder elkaar verdeeld hebben.

1 oorkonde, perkament, zegel van de schepenbank van Loenhout.

| 007 |

1485, 31 augustus. - Gedaen int jaer ons Heeren dusent vierhondert vive ende tachtentich, opden lesten dach van augusto.

Voor de schepenen van de buitenbank van Hoogstraten draagt Jan Jan Coelss. aan Jan Wouter Delyens. en zijn vrouw Elizabeth de weide over, die hij vroeger gekocht had jegens Andries Jan Matthijss. en beschreven in een vroeger aangehechte oorkonde.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 008 |

1486, 7 februari. - Gegeven alsmen screeff duusent vierhondert ende sessentachtentich, seven dage in februario, na Ludick.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Dirk Jan Dibboutss. aan Jan Gijsels en zijn vrouw Maria Jansdr. vander Hese de erfrente van 1 halster rogge, beschreven in de oorkonde van 26 december 1480.

1 oorkonde, perkament, als transfix aan de oorkonde van 26 december 1480 ; zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 009 |

1490, 18 juni. - Gedaen int jaer ons Heeren MCCCC ende XC, den XVIIIsten dach in Wedemaent.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel van Bavele aan Bonifaas Nout Faess. een stuk land, geheten het Hoechbloexken, ongeveer 2 lopenzaat groot.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 010 |

1498, 7 april. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vierhondert ende sevenentnegentich, seven dage in aprille voer Paesschen.

Voor de schepenen van Antwerpen verkopen Jan Brant, Wouterss., enzijn vrouw Maria, Peter Meesensdr., aan Peter Grobbe, Janss., wonende te Loenhout, een erfrente van 20 schellingen groten Brabants, bepand op verscheidene goederen te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2167.

Personen:

| 011 |

1499, 25 november. - Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screeff M.CCCC. ende neghenentneghentich, opten XXVsten dach novembris.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Jan Peter Nouts dat hij aan Corneel Rovelmans een erfrente van 10 lopen rogge moet betalen en aan zijn zuster Maria, vrouw van Andries Heerls, een erfrente van 4 lopen rogge. Als pand voor deze renten duidt hij het Sbeerengoel aan, gelegen aan de Hoenderstrate, omtrent 8 lopenzaat groot.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 012 |

1502, 8 januari. - Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screef M vifhondert ende twee, acht dage in januario, na stile van scriven des hoofs van Luyck.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Aleidis Heynriksdr. vanden Aerde en Jan Haeste, haar man, aan Jacob vanden Aerde, broer van Aleidis, een weide, genaamd de Dodenbemdt, groot omtrent 1 bunder en gelegen aan het Molenbosch.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 013 |

1504, 13 mei. Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vijfhondert ende viere, derthien dage inder maent van meye.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Maria Peters vander Buyten met haar man, Michiel van Elsackere, en Margaretha Peters vander Buyten met haar man, Jan Cornelis vander Achtert, dat zij aan hun broer Hendrik vander Buyten een erfrente van 14 veertelen rogge verschuldigd zijn als, zijn aandeel in de nalatenschap van hun vader Peter vander Buyten. Deze rente is bepand op talrijke percelen land te Sneppel.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr.,2111.

Personen:

| 014 |

1508, 10 februari. - Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vijfhondert ende VIII, thien dage in februario.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Maria Heynricksdr. van Aken en Bartholomeus Hovelmans, haar man, aan Wouter Peter Snels en zijn vrouw, Maria, een weide, genaamd Meeusbemdt, groot omtrent 8 voederen en gelegen aan de Verkenshoeck.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 015 |

1508, 15 november. - Ghedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vijfhondert ende acht, vijfthien dage in novembri.

Voor de schepenen van Loenhout neemt Matthijs de Cuyper jegens Elizabeth Jan Luyck Thijsdr. en haar man, Geert van Elsackere, een weide in erve mits een erfrente van 3 veertelen rogge. Deze weide is gelegen te Neerven aan de Blaect.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 016 |

1512, 11 oktober. - Gedaen int iaer ons Heeren duysent vyfhondert ende twelve, elf dage in octobri.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Jan Cornelis Boets en zijn vrouw Christina Jans Vermunten dat zij aan Wouter Snels jaarlijks een erfrente van 2 pond, 8 schell. en 9 penningen groten Brabants moeten betalen. Deze rente is bepand op talrijke percelen land en mag afgelegd worden met 39 pond groten Brabants.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 017 |

1517, 24 februari. - Gedaen int iaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende seventhien, na scriven shoefs van Ludick vierentwintich dage in februario.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Margaretha Mathijs Heerstraetsdr. en haar man, Arnold Reyns, aan Jan Jacob Bromans de erfrente van 7 lopen rogge, die Margaretha bezat op de hoeve van wijlen haar vader, groot omtrent 2 bunder en gelegen op de Hesselinck.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 018 |

1517, 13 juli. - Gedaen int iaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende seventiene, dertien dage in julio.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Rendrik de Cock en zijn vrouw, Elizabeth Cornelis Diericx Molenaerendr., aan Peter Arnoudts van Onstayen een stede met huis, hof en toebehoren, groot omtrent een halster zaailand en gelegen te Cleyn Nedervenne.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 019 |

1522, 10 november. - Gedaen int iaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende tweentwintich, tien dage in novembri.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Quirina LenaertPeeter Martensdr. en haar man, Peter Tomaess., aan Hendrik Leemans de erfrente van 6 schell. en 3 penningen groten Brabant, die Quirina bezat op de goederen van Jacob Coels en zijn vrouw, Cornelia Peeter Martensdr..

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 020 |

1523, 31 oktober. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende drientwintich, opten lesten dach van octobri.

Voor de schepenen van Antwerpen verkoopt Cornelia van Aerde, weduwe van Lenaarts boden, aan Jan Bellens een erfrente van 10 schell. groten Brabants op de helft van een stuk land, genaamd het Nyeuwblock, groot 1 bunder en gelegen te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 021 |

1526, 26 februari. - Gedaen int iaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert en de zessentwintich na scriven shoefs van Ludick, sesse ende twintich dage in februario.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Peter Vorselmans, schepen, dat hij aan Jan Vorselmans, zijn broer, een erfrente van 6 schell. en 3 penningen groten Brabants moet betalen op een pand, genaamd de Eedonck, groot ongeveer 1 bunder. Deze erfrente mag afgelegd worden met 5 pond groten Brabants.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 022 |

1527, 28 januari. - Gedaen int iaer ons Heeren duysent vyfhondert ende sevenentwintich, na scriven shoefs van Ludick, achtentwintich dage in januario.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Peter Jan Dignen dat hij aan Jan Claus Claus Peeters een erfrente van 50 stuivers moet betalen op een weide, groot omtrent een half bunder en gelegen te Terbeek.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 023 |

1528, 17 augustus. - Ghedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vijfhondert ende achtentwintich, den XVIIen dach in augusto.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Jan Peeter Boetss. aan Michiel Laureis Romboutss. een erfrente van 30 stuivers op een stede met huis, hof en toebehoren, groot omtrent 2 lopenzaat en gelegen te Huffel, en op een heiveld, groot omtrent 2 1/2 bunder en gelegen bij de Munte.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 024 |

1533, 16 februari. - Gedaen den sestiensten dach februarii, more Leodiensi, anno vyftienhondert dryendertich.

Voor de laten van Popendonk erkennen Niklaas Cornelis van Stayens. en zijn broers en zuster dat zij aan Jan Wijnen, de jonge, een erfrente van 2 veertelen rogge schuldig zijn op een stede met toebehoren groot omtrent 8 lopenzaat en gelegen te Popendonk.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 025 |

1534, 6 mei. - Gedaen den sesten dach in mayo anno Vyftien hondert vierendertich.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Hendrik Jan Heyns dat hij aan Magdalena Jan Thys Laryen jaarlijks een erfrente van 6 lopen rogge en 20 stuivers schuldig is op een stede met huis, hof en toebehoren, gelegen te Sneppel. Deze rente schenkt voornoemde Magdalena na haar dood aan de kerk van Loenhout voor het houden van een jaargetijde.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 026 |

1534, 21 oktober. - Ghedaen den enentwintichsten dach octobris anno vyftienhondert vierendertich.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Wouter Laets en zijn vrouw, Isabella, aan Geert Inghelbrechts een erfrente van 25 stuivers, die zij heffen op een stede met huis, hof en toebehoren, gelegen aan de Plaetse en die betaald wordt door Willem van Lare en zijn vrouw, Barbara.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1614.

Personen:

| 027 |

1534, 9 november. - Gedaen den negensten dach novembris anno vyftien hondert ende vierendertich.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Jan van Stayen dat hij jaarlijks aan Thomas Meys Putcuyps een erfrente van 1 veertel rogge schuldig is op een stede met huis, hof en toebehoren, groot omtrent 2 bunder en gelegen te Sneppel.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2111.

Personen:

| 028 |

1534, 8 december. - Gegeven in onser stadt van Bruessele thien dage in decembri int jaer onss Heeren duysent vyfhondert.

ordonnantie van Karel V aan de schout van Loenhout dat voortaan, in afwijking van de bestaande costuimen, ook recht zal gesproken worden in de besloten tijd en op de eerste werkdag na een geboden feestdag. Bovendien zal men niet alleen over de grond van de zaak, maar ook over de kosten kunnen procederen.

1 oorkonde, perkament, 1 opgedrukt zegel verloren.

| 029 |

1536, 21 mei. - Gedaen den enentwintichsten dach in mayo anno vyftien hondert sesendertich.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Mattheus Peeter Cuyperss. en zijn vrouw Elizabeth, dat zij jaarlijks aan Jacob Wouter Delyen en zijn vrouw een erfrente van 1 sister rogge en 5 Kgl. schuldig zijn op een stede met huis, hof en toebehoren, groot omtrent 1 1/2 bunder en gelegen te Sneppel in de Caterstrate, op een stuk land, groot omtrent 5 lopenzaat. geheten de Perre, en op een heiblok, geheten de Heesterman, groot omtrent 2 bunder

1 oorkonde, perkament, zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 030 |

1538, 21 maart. - Gedaen den XXIsten dach martii anno vyfthyen hondert ende achtendertich, more Leodiensi.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen de erfgenamen van Jan Kerschot aan de weduwe van Wouter Snels een stuk weide, groot omtrent het vierde deel van 9 vierendelen en gelegen op de Blaect.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 031 |

1538, 2 november. - Gedaen int jaer ons Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende achtendertich, den tweeden dach novembris.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Peter Cornelis Nijss. aan Maria, weduwe van Wouter Snels, een erfrente van 3 Kgl. op omtrent 1 veertel zaailand en op 1 lopen zaailand, beide gelegen in de Heer stratenackere.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 032 |

1539, 16 juni. - Gedaen int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende negenendertich, sestien dage in junio.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Michiel van Elsackere en Jan Jan van Stayens. dat zij jaarlijks aan Wouter Peeters vanden Cloote en zijn vrouw, Catharina, een erfrente van 4 veertelen rogge schuldig zijn. Deze rente hadden Jan van Stayen en zijn vrouw, Margaretha Peeters vander Buyten, ongeveer 2 1/2 jaren tevoren verkocht op een weide, groot omtrent 2 bunder en geheten de Persbemdt. De helft van genoemde pand had Michiel van Elsackere gekocht jegens Lenaart Jans van Stayens.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 033 |

1540, 26 januari. - Gegeven int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende veertich, nae style van Luydick, sessentwintich dage in januario.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Jacob Nijs van Heester en zijn broers aan Paul Willem Aerdts en zijn vrouw, Maria, een erfrente van 1 veertel rogge, beschreven in een vroeger aangehechte oorkonde van 9 november 1534.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2111.

Personen:

| 034 |

1541, 1 april. - Gegeven inden Jare ons Heeren duysent vyfhondert ende eenenveertich, naer style van Luydick, den iersten dach aprilis.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Maria Willem Gielis Jansdr. en haar man, Adriaan Vervoert, aan Magdalena Jan Thijs Lariendr. een stede met huis en toebehoren gelegen te Loenhout bij de kerk.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 035 |

1543, 14 maart. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screeff duysent vyffhondert ende tweenveertich, veerthien daige in meerte, nae stijl van scryven shoeffs van Brabant.

Voor de mannen van het leenhof van Merksem en Schoten verkopen Margaretha Meeus Lenaertsdr. en haar man Peter Vorselmans, wonende te Ekeren, aan Margaretha Meeus Jansdr., wonende te Schoten, 2 veertelen van een erfrente van 4 veertelen rogge, bepand op ongeveer 4 lopenzaat land, gelegen te Loenhout op de Doncke.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 036 |

1543, 3 april. - Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende drienveertich, stijle van Luydick, drie dage in aprili.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Gillis Henricx Bode aan Maria Nout Luycsdr., weduwe van Peter vanden Cloote, een stede met huis en toebehoren gelegen te Loenhout bij de kerk.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 037 |

1544, 22 januari. - Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende vierenveertich, stijle van Luydick, tweentwintich dage in januario.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Corneel Peeter Vorspoels en Digna, zijn vrouw, aan Jan van Elsackere de helft van het Muntenbemd, groot in het geheel ongeveer 1 bunder. De andere helft blijft eigendom van zijn broer Jan Peeter Vorspoels.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 038 |

1544, 11 juni. - Gegeven inden Jare ons Heeren duysent vyfhondert ende vierenveertich, elf dage in junio.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Hendrik van Sinte Hubrechts aan Peter van Onstayen, schepen, een gedeelte van de grond van zijn hofstede, groot omtrent 7 roeden en gelegen naast de grond van de koper. Als voorwaarde wordt gesteld dat hun beider huis steeds op de zelfde plaats mag blijven staan en dat de bornput gemeenschappelijk zal onderhouden worden. (De schaliënhoeve, J.C.)

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 039 |

1544, 17 oktober. - Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende vierenveertich, zeventhien dage in octobri.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Cornelia Jan Thoen Thijsdr. en haar man, Adriaan Marcelis Schoofs, aan Antoon Gieliss. een half bunder hooimade gelegen te Loenhout op de Blaect.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 040 |

1546, 16 augustus. - Gegeven inden Jaere ons Heeren duysent vyfhondert, ende zessenveertich, zestien dage in augusto.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Peter Henrics van Staeyen en zijn vrouw, Margaretha Gielis vanden Wijngaerde, dat zij aan Christina Dierics vanden Vekene een erfrente van 6 Karolusgulden verschuldigd zijn op een akker, genaamd "de Seechde" groot omtrent 16 lopenzaat en gelegen te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 041 |

1548, 10 januari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende achtenveertich, stijle van Luydick, thien dage in januario.

Voor de mannen van het leenhof van jonker Jan vanden Wijngaerde erkennen Arnold Jan Aerts en Paul Willem Aerdts dat aan laatstgenoemde bij de verdeling van de nalatenschap van Elizabeth, weduwe van Arnold Jan Aerdts, hun grootmoeder, ten deel gevallen is een leenpacht van 14 1/2 lopen rogge op de leengoederen, die Hendrik Loycs bezit.

1 oorkonde, perkament, fragmenten der zegels van Peter Pielvaecke en Jan Vorspoels, mannen van het leenhof van jonker Jan vanden Wijngaerde. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1344.

Personen:

| 042 |

1548, 9 april. - Gegeven inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende achtenveertich, stijle van Luydick, negen dage in aprili.

Voor de schepenen van Loenhout sluiten Maria Gielis Peeter Cleysdr., weduwe van Clement Jan Diels, en de andere erfgenamen een overeenkomst, waarbij aan voornoemde Maria een rente van 3 Karolusgulden en 10 stuivers wordt toegekend in ruil voor de afstand van een hoeve van ongeveer 14 bunder, gelegen op de Vossingers.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 043 |

1550, 24 april. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende vyftich, vierentwintich dage in aprili na Paesschen.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Jaspar Jan Bellens aan Adriaan Delyen en zijn broers en zusters de erfrente van 10 groten Brabant, op zeker goed te Loenhout, zoals het beschreven staat in een schepenbrief van Antwerpen van 31 oktober 1522.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 044 |

1551, 26 maart. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vijfhondert ende eenenvyftich den zessentwintichsten dach in marcio, na scryven des hoefs van Luydick.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Cornelia Dierick Boetsdr. en haar man. Lenaart Cornelis Lenaerdts, aan de voogden der weeskinderen van Casus Huefens en Maria Willems Vermunten het aandeel van voornoemde Cornelia in de nalatenschap van genoemde Maria.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 045 |

1552, 16 februari. - Ghedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende tweenvyftich, stijle van Luydick, den zesthiensten dach februarii.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Laureis Jan Laureis Rombouts en zijn vrouw, Catharina Peeter Diericksdr., aan Michiel Bethten Janss. en zijn vrouw, Elizabeth Zebrechts, een erfrente van 2 Karolusgulden op een stede met toebehoren, groot omtrent 1 lopenzaat en gelegen te Neerven.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 046 |

1552, 3 november. - Ghedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende tweenvyftich, den derden dach novembris.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Gillis de Bye dat hij aan de weeskinderen van Adriaan Lenaerdt Peeter Nouts een erfrente van 5 Karolusgulden en 17 1/2 stuivers verschuldigd is. Als panden voor deze rente duidt hij verscheidene goederen aan, gelegen op de Hesselinck.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 047 |

1552, 5 december. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende tweenvyftich, den vyften dach decembris.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Anna Jan Leys Rombouts en haar man, Corneel Luycs, dat zij aan Maria Jan Leys Rombouts en haar man, Jan vanden Broecke, een erfrente van 2 veertelen rogge en 30 stuivers verschuldigd zijn op een weide en een daarbij gelegen heiveld, groot ongeveer een half bunder, en op omtrent 5 lopenzaat heide en land, geheten Middelaer.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 048 |

1553, 10 januari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende drienvyftich, style van Luydick, den thienden dach in januario.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Mark Loycs, poorter van Antwerpen, en zijn vrouw, Margaretha Nyclaes Verheerstraeten, aan Lena van Houtele, genaamd de Steenbackere, de erfrente van 1 Karolusgulden die zij hadden op een stuk land, genaamd de Laect, zoals blijkt uit een schepenakte van Loenhout van 8 mei 1487.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren, transfix bij oorkonde van dezelfde datum.

Personen:

| 049 |

1553, 10 januari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende drienvyftich, style van Luydick, den thienden dach in januario.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Mark Loycs, poorter van Antwerpen, aan Lenaart van Houtele, genaamd de Steenbackere, de erfrente van 2 Karolusgulden die hij had op een stuk land, genaamd de Laect, zoals blijkt uit schepenakten van Loenhout van 6 mei 1487 en 5 oktober 1537.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren, transfix bij oorkonde van dezelfde datum.

Personen:

| 050 |

1553, 24 februari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende drlenvyftich, style van Luydick, den vierentwintichsten dach februarii.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Maria Jan Leys Rombouts en haar man, Jan vanden Broecke, aan Cornelia Verbraken, weduwe van Antoon Hovelmans, de erfrente van 2 veertelen rogge en 30 stuivers, die zij hadden op de goederen die Hendrik Jan Leys Rombouts in bezit heeft en beschreven in de schepenakte van Loenhout van 5 december 1552 (zie Reg. nr. 48).

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 051 |

1553, 8 maart. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende drienvyftich, style van Luydick, den achsten dach van marcio.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt jonker Hendrik Noywezy, kapitein, wonende te Dourbes bij Mariembourg, in naam van Elizabeth Grobs, weduwe van Gillis Fonteynis, aan Corneel Maes de erfrente van 4 Karolusgulden, die Elizabeth Grobs bezat op verscheidene panden te Loenhout, zoals blijkt uit een schepenakte van Antwerpen van 7 april 1498.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2167.

| 052 |

1554, 29 januari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende vierenvyftich, style van Luydick, den negenentwintichsten dach januarii.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Gillis Peeter Blanckaerts, zijn zuster Margaretha en haar man, Joris van Undele, aan Gijsbrecht Jan Pauwels en zijn vrouw, Digna, hun aandeel in een stuk weide, gelegen in de Varendonk, dat hen toekwam uit de nalatenschap van Elizabeth Gillis vanden Wijngaerde, evenals 2 1/2 vierendeel bunder hooimade, gelegen in de Blaect.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 053 |

1554, 22 mai. - Gedaen in den jaere ons Heeren dusent vyfhondert ende vierenvyftich, den tweentwintichsten dach maii.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Adriaan Claes van Aken aan Adriaan Pullekens een erfrente van 2 Karolusgulden en 10 stuivers op een stede met toebehoren, groot omtrent 10 bunder en gelegen te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout

Personen:

| 054 |

1554, 12 november. - Ghedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende vierenvyftich, den twelfst dach novembris.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Maria Gielis Peeter Cleysdr.,weduwe van Clement Jan Giels, aan Peter de Knoddere de erfrente van 3 Karolusgulden en 10 stuivers op panden gelegen op de Vossingers en beschreven in de schepenakte van Loenhout van 9 april 1548 (zie Reg. nr. 43).

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 055 |

1555, 15 november. - Gegeven int jaer onss Heeren alsmen screef duysent vyfhondert ende vivenvyftich, vyfthien dage in novembri.

Voor de schepenen van Brecht verklaren Thomas Thoens en zijn vrouw, Catharina Joerdaens, dat zij tot betaling van een heiblok, gelegen te Loenhout, aan Jan Betten Corneliss. en zijn vrouw, Elizabeth Joerdaens, een erfrente van 30 schellingen groten Brabants, bepand op goederen te Brecht en Loenhout, overgedragen hebben.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 056 |

1556, 3 maart. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende zessenvyftich, style van Luydick, den derden dach marcii.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Corneel vander Huysen en zijn vrouw aan Michiel van Houtele een erfrente van 6 Karolusgulden en 10 stuivers op een stede met toebehoren, groot omtrent 1 1/2 bunder en gelegen te Loenhout.

1 oorkonde, perkament, zegel van de schepenbank van Loenhout.

| 057 |

1558, 4 februari. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screeff MCCCCC ende sevenenvyftich, vier dagen in februario.

Voor de schepenen van Antwerpen verkopen Catharina Clercus Petersdr. en haar man, Corneel van Middeldonck, aan Peter Embrecx, schout van Loenhout, de erfrente van 2 veertelen rogge, die zij hadden op een stede met toebehoren, groot omtrent 8 lopenzaat en gelegen te Popendonk, zoals blijkt uit de schepenakte van Loenhout van 16 februari 1533 (zie Reg. nr. 25).

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

| 058 |

1558, 12 februari. - Gedaen inden jaere ons Heeren duysent vyfhondert ende achtenvyftich, style van Luydick, den twelfsten dach februarii.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Jan Keeselmans, schepen, dat hij aan Peter Jan Nout Luycx een erfrente van 4 Karolusgulden verschuldigd is op een eusel, genaamd Bosschmans eusele, groot omtrent 5 lopenzaat en gelegen op de Donck.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 059 |

1559, 2 januari. - den IIden januarii anno XVc ende negenenvyftich, Luycse stile.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Peter Machiel Jordaens dat hij aan Elizabeth Anthonis Vercreke een erfrente van 3 veertelen rogge verschuldigd is op een stede met toebehoren, groot omtrent 7 bunder en gelegen te Terbeek. Deze rente werd tevoren betaald door Jan van Bavele als bezitter van het pand en mag afgelegd worden met 7 pond groten Brabants.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 060 |

1559, 24 - Ghegheven int jaer onss Heeren MCCCCC neghenenvyftich, ( ... ) vierentwintich daghen.

Voor de schepenen van Loenhout draagt Catharina, vrouw van Jan van Bavele,’aan Elizabeth, vrouw van Laureis Hendrik vander Buyten, verscheidene renten over tot betaling van een bedrag van 40 Karolusgulden.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 061 |

1559, 22 mei. - Ghegheven int jaer ons Heeren alsmen schreeff MCCCCC ende neghenenvyftich, den tweentwintichsten dach in mayo.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt jonker Jan vanden Wijngaerde aan Mark Nijs, rentmeester van het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen, een erfrente van 4 Karolusgulden op 2 bunder weide, gelegen op de Blaect en op een hoeve met toebehoren, gelegen te Cleyn Nedervenne.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 062 |

1561, 22 februari. - Ghegheven int jaer ons Heeren vyftienhondert eenentzestich, in februario tweentwintich daghen, na stile van schry ven des hoffs van Ludick.

Voor de schepenen van Loenhout verklaren de talrijke erfgenamen van Willem Loycx dat zij onder elkaar de goederen hebben verdeeld, hen nagelaten door Willem Loycx, zijn vrouw Maria, en hun dochter Margaretha.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 063 |

1562, 5 januari. - Ghegheven int jaer XVC ende tweentzestich, in januario vyff daghen, na stile van Ludick.

Voor de schepenen van Loenhout erkennen Jan Cornelis Mercx en zijn vrouw, Lucia, dat zij aan Lucas Willem Luycx een erfrente van 4 Karolusgulden verschuldigd zijn op een stede met toebehoren, gelegen te Sneppel.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 064 |

1562, 1 juni. - Ghegheven int jaer ons Heeren MCCCCC ende tweentzestich, den ijersten dach junii.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Peter Cornelis van Elzackere aan Adriaan Diels en zijn vrouw, Elizabeth, de helft van een stede met toebehoren, waarvan de kopers reeds de andere helft bezitten.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 065 |

1562, 24 september. - Ghegheven int jaer ons Heeren alsmen schreeff MCCCCC ende tweentzestich, in septembri vierentwintich daghen.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Dirk van Linden aan Peter Cornelis van Elzackere een stede met toebehoren, groot omtrent 1 veertel tzaai en gelegen te Huffel.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 066 |

1564, 24 januari. - Gegeven int jaer ons Heeren MCCCCC ende vierentzestich, in januario vierentwintich daghen, na stile van Ludiek.

Voor de schepenen van Loenhout, voor de leenmannen van de graaf van Arenberch en voor de laten van het laathof van Tichelt erkennen Peter Machiel Jordaens en zijn vrouw, Maria Jan Pellens, dat zij aan Jan Cornelis van Bavele, schepen, een erfrente van 16 veertelen rogge en 10 Karolusgulden verschuldigd zijn op verscheidene goederen te Loenhout. Hendrik Cornelis van Elzackere en Joos Lemmens, de jonge, stellen zich borg.

1 oorkonde, perkament, zegel van de schepenbank van Loenhout, zegel van Jan van Staeyen, leenman, 1 zegel, verloren.

Personen:

| 067 |

1565, 15 mei. - Gedaen int jaer ons Heeren alsmen schreeff MCCCCC endevyffentsestich, in mayo vijfthien daghen.

Voor de schepenen van Loenhout en voor de leenmannen van de graaf van Arenberch verkopen Elizabeth Jan Peeter Jansdr., weduwe van Jan Ooms, en diens erfgenamen aan Corneel van Aerde en zijn vrouw, Catharina, een stede met toebehoren, groot omtrent 20 bunder en gelegen op de Hesselinck, mits een jaarlijkse rente van 22 1/2 veertelen rogge, 14 Karolusgulden en 5 oorden.

1 oorkonde, perkament, zonder zegels.

Personen:

| 068 |

1565, 7 december. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screef MCCCCC ende vyventzestich, seven dage in december.

Voor de schepenen van Antwerpen verkoopt Corneel Gillis Haest, wonende te Loenhout, aan zijn zuster Maria een erfrente van 25 stuivers en 2 veertelen rogge op een stede met toebehoren, groot omtrent 1 1/2 lopenzaat en gelegen te Loenhout aan de Plaetse.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 069 |

1565, 22 december. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screef MCCCCC ende vyfentsestich, tweentwintich dagen in decembri.

Voor de schepenen van Antwerpen verkoopt Michiel Cornelis van Elsacker aan Peter van Baesroo en zijn vrouw, Margaretha Serwouters, een erfrente van 10 veertelen rogge. Als panden voor deze rente worden aangeduid : de helft van een weide, genaamd de, Royenbeempt, groot omtrent 2 bunder en gelegen te Sneppel, de helft van een weide, genaamd Mosvoort, groot omtrent 1 bunder en gelegen te Sneppel, en een stuk land, groot omtrent 7 lopenzaat en gelegen op de Buytelaeracker.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 070 |

1568, 2 september. - Ghedaen int jaer ons Heeren MCCCCC ende achtentsestich, opten tweeden septembris.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Gabriel Verhaert dat hij aan Heilwig Peeters Verachtert een erfrente van 50 stuivers verschuldigd is op een stede met toebehoren, groot omtrent 5 lopenzaat en gelegen te Sneppel.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 071 |

1568, 27 september. - Gedaen inden jare ons Heeren duysent vyffhondert ende achtentsestich, opten sevenentwintichsten septembris.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Machiels van Elsackere, als voogd der kinderen van Hendrik van Elsackere, aan Gillis Hovelmans ten behoeve van zijn vrouw, Josina Peeters, en haar voor- en nakinderen een erfrente van 8 veertelen rogge op 5 lopenzaat land gelegen te Sneppel in de Buytelaerackere.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 072 |

1569, 17 februari. - Gedaen inden jare ons Heeren duysent vyfhondertende negenentsestich, stilo Leodii, opten seventiensten dach februarii.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Cornelis Lenaerts aan Jan Jans Nouts een stuk land van 2 lopenzaat, gelegen aan de Stapelheyde. Dit stuk land verkoopt Jan Jans Nouts onmiddellijk verder aan Laureis Jans Nouts en zijn vrouw, Lucia.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 073 |

1569, 5 april. Gegeven inden jare ons Heeren duysent vyffhondert ende negenentsestich, opten vyfften dach in aprille, stile van Ludick.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt meester Peter de Cuypere aan Jan van Dietfoirt, priester, een weide, gelegen te Loenhout in de Straelde.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1636.

Personen:

| 074 |

1569, 15 juli. - Gegeven inden jare ons Heeren duysent vyffhondert ende negenentsestich, opten vyffsten dach in julio.

Voor de schepenen van Loenhout ontvangt Peter Claes de Molenare van Joos Jan Heyndricx en zijn vrouw, Cornelia Jordaens, de erfrente van 15 Karolusgulden, die Adriaan van ostaeyen hen betaalde, in ruil voor verscheidene andere renten en een som geld. Bovendien koopt hij van dezelfden een erfrente van 2 veertelen rogge, die Adriaan van Ostaeyen hen betaalde op zijn hoeve, gelegen te Hechte onder Loenhout.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 075 |

1569, 10 september. - Gegeven inden jare ons Heeren duysent vyffhondert ende negenentsestich, opten tienden dach in septembri.

Voor de schepenen van Loenhout duiden Corneel Wackers en zijn vrouw, Wilhelmina Willem Janssen, als medepand voor de erfrente van 7 lopen rogge en 12 1/2 stuivers, die zij aan Willem van Eeckele en zijn vrouw, Martina Cornelis Maes, moeten betalen, al de goederen aan, die aan voornoemde Wilhelmina zullen ten deel vallen na de dood van haar moeder, Barbara Jan Dignen, thans gehuwd met Mattheus de Schryvere.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 076 |

1570, 29 mei. - Gedaen inden jare ons Heeren duysent vyff hondert ende tseventich, opten negenentwintichsten dach maii.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Willem Willemsen dat hij aan Laureis Hovelmans een erfrente van 2 lopen rogge schuldig is op een stede met toebehoren, groot omtrent 10 lopenzaat en gelegen te Sneppel.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 077 |

1570, 27 augustus. - Gegeven inden jare ons Heeren duysent vyff hondert ende tseventich, opten sevenentwintichsten dach in augusto.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Matthijs Cleys Matthyssen en zijn vrouw, Leonarda Cornelis Verheerstraten, aan Corneel Luycs een erfrente van 2 veertelen rogge en 15 stuivers op een stede met toebehoren, groot omtrent 16 lopenzaat en gelegen op de Hoenderen aan de Gebuerstrate.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1712.

Personen:

| 078 |

1570, 11 september. - Gegeven inden jare ons Heeren duysent vyffhondert ende tseventich, opten elffsten dach septembris.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Antoon Anthonis van Dietfoirt aan Barbara Joos Boons de erfrente van 5 lopen rogge, die hij op 27 november 1564 gekocht had jegens Digna Willem Lenaerts en haar man, Adolf Sint Denys. Deze rente is bepand op omtrent 9 lopenzaat land gelegen te Sneppel in de Ast.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 079 |

1571, 26 maart. - ... int jaer ons Heeren duijsent vyfhondert ende eenentseventich, opten sessestwintichsten dach martii.

Voor de leenmannen van het hof van Arenberch verkoopt Peter Joos Cornelissen aan Arnold Bernaert Nouts en zijn vrouw, Barbara, een weide en een nabijgelegen bosje, samen omtrent 2 1/2 gemeten groot en gelegen naast het Hoochbosch.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 080 |

1572, 29 september. - Gedaen int jaer ons Heeren duysent vyffhondert ende tweentseventich, opten negenentwintichsten dach septembris.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Matthijs Goossem Lemmens dat hij aan Hendrik Vermunten een erfrente van 4 Karolusgulden schuldig is op verscheidene stukken land te Loenhout. De koper verkoopt deze rente onmiddellijk voort aan Corneel Cornelis Christiaens.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 081 |

1577, 31 oktober. - Gegeven int jaer ons Heeren alsmen screef MCCCCC ende seventseventich, opten lesten dach der maent octobris.

Voor de schepenen van Antwerpen verkopen Hendrik van Aken en meester Jan van Voerspoele, namens schepenen, kerkmeesters, H. Geestmeesters en ingezetenen van Loenhout, aan Nicasius de Herde en zijn vrouw, Catharina van Ouderberghe, een erfrente van 25 Karolusgulden, waar voor talrijke goederen te Loenhout als pand worden aangeduid. Deze rente wordt gelicht tot betaling van de 1777 pond, 8 schellingen, 10 penningen en 3 miten Artois, die Loenhout moet betalen aan de Generale Staten van de Nederlanden.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 082 |

1585, ( ... ) november.

Vonnis van de Raad van Brabant in het proces van Adriaan Verreyt en zijn vrouw tegen Laureis Spruyt, als schout, Maarten van Gheele, als burgemeester, en Peter Verwilt, als vorster van de vrijheid Hoogstraten.

1 stuk, perkament.

| 083 |

1589, 12 juni.

Voor de schepenen van Antwerpen sluit Jan Tyras, procureur te Antwerpen, namens schout, schepenen, kerkmeesters, H. Geestmeesters en ingezetenen van Loenhout, een overeenkomst met Corneel Beyerlinck betreffende de achterstallige renten, die Loenhout hem schuldig is.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren, oorkonde van 4 mei 1611 aangehecht als transfix.

| 084 |

1591, 18 februari.

Voor de schepenen en leenmannen te Zundert onder de hertog verkopen de kinderen van Hendrik van Ardennen aan Dimpna Martens van Ardennen, vrouw van Jan van Vollenhoven schout te Loenhout, hun aandeel in de nalatenschap van hun oom Jan Peters van Ardennen.

1 oorkonde, perkament, fragmenten der zegels van Jan Martens vander Wymer en Willem Rover Sconincx, schepenen en leenmannen te Zundert onder de hertog.

Personen:

| 085 |

1591, 27 april.

Brieve van executie door Filips II verleend aan Adriaan Verreyt en zijn vrouw in hun proces tegen Laureis Spruyt, Maarten van Gheele en Peter VerwilIt, respectievelijk gewezen schout, burgemeester en vorster van de vrijheid Hoogstraten.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 086 |

1601, 8 augustus.

Octrooi door de Raad van Brabant verleend aan de regeerders van Loenhout om de lasten van legerwagens te verdelen over alle gebruikte gronden, zo akkerland als weiden, en toebehorend aan inwoners en niet inwoners van Loenhout.

1 stuk, perkament.

| 087 |

1602, 3 april.

Arrest van de Raad van Brabant, ingevolge een rekwest van de inwoners van het gehucht Huffel, waarbij bepaald wordt dat de lasten van de logering van soldaten moeten verdeeld worden over de bewoners van de ganse gemeente.

1 stuk, perkament.

| 088 |

1607, 5 november.

Voor de schepenen van Loenhout erkent Peter van Aken, schepen, dat hij aan de kapelanie van de H.H. Barbara, Catharina en Anna te Brecht een erfrente van 5 Rijnsgulden en 12 stuivers schuldig is op een stede met toebehoren, gelegen te Huffel aan het Heyken en omtrent 1 vierendeel bunder groot.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 089 |

1610, 1 augustus.

Schout, schepenen, burgemeester, kerk- en H. Geestmeesters van Loenhout erkennen dat zij aan Jacob de Brouwer, wonende te Hoogstraten, een erfrente van 14 Rijnsgulden verschuldigd zijn waarvoor zij al hun goederen tot pand aanduiden. Deze rente mag afgelegd worden met 200 Rijnsgulden.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren, gecancelleerd.

| 090 |

1611, 4 mei.

Voor de schepenen van Breda verkoopt Maria Gielis in eigen naam en in naam van haar man, Corneel Coppier van Calslagen, aan Peter Boudewijnsz., rentmeester van het weeshuis van Breda, de erfrente van 101 Karolusgulden en 7 stuivers, beschreven in de schepenakte van Antwerpen van 12 juni 1589 (zie Reg. nr. 84).

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren, transfix bij oorkonde van 12 juni 1589.

| 091 |

1613, 22 september.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Goossen Aerts aan Corneel Arnout Wagemakers 1 stuk weide, groot omtrent 2 lopenzaat, en een stuk land, groot omtrent 3 lopenzaat, beiden gelegen achter de Beecxe acker.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 092 |

1615, 2 mei.

Brieve van daechsel door Albrecht en Isabella verleend in het proces van de voogden der weeskinderen van Jan Jan Huybrecht Bode, de jonge, tegen de erfgenamen van Jan Jan Huybrechts Bode, de oude.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 093 |

1616, 10 mei.

octrooi door Albrecht en Isabella verleend aan de regeerders van Loenhout om een accijns van 18 stuivers te heffen op elke ton bier en een 20ste penning op de verkopingen.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 094 |

1620, 1 februari.

Besluit van de Raad van Brabant, ingevolge het vertoog van de regeerders van Loenhout, dat voortaan alle beroepen tegen vonnissen van de schepenbank van Loenhout voor genoemde Raad moeten geschieden en niet meer voor de hoofdbank van Breda.

1 stuk, perkament.

| 095 |

1620, 5 maart.

Brieve van relievement precis door Albrecht en Isabella verleend aan Michiel Jordaens in zijn proces tegen Adriaan Christiaenssen.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel der aartshertogen. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1735.

| 096 |

1620, 22 april.

Voor de schepenen van Antwerpen legt Michiel Jans van Elsacker, namens de regeerders van Loenhout, de rente van 38 gulden af, die zij schuldig waren aan Jacques de Berges, baanderheer van het land van Grimbergen.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 097 |

1621, 15 mei.

Brieve van relievement door Albrecht en Isabella verleend aan Corneel Adriaan Diels in het proces tegen hem ingespannen door Michiel Jans van Elsacker.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1780.

Personen:

| 098 |

1623, 13 september.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Adriaan Goris Kerstens, inwoner van Brecht, in het proces tegen hem ingespannen door Antoon Goris Conincx.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van Filips IV.

Personen:

| 099 |

1624, 9 augustus.

Voor de schepenen van Antwerpen verkoopt Engelbrecht Rijsheuvels, de oude, aan meester Andries Jordaens, secretaris van Loenhout, een stede met toebehoren, gelegen te Loenhout op de Donck omtrent 1 1/2 bunder groot, mits een bedrag van 400 gulden en een erfrente van 17 gulden en 3 stuivers.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 100 |

1631, 14 februari.

Voor de schepenen van Antwerpen verklaart Peter Lants, notaris te Antwerpen, als gemachtigde van de rentmeester van het weeshuis van Breda, dat Michiel van Elsacker, stadhouder, namens de regeerders van Loenhout, de rente van 101 gulden en 7 stuivers afgelegd heeft, die het weeshuis op 4 mei 1611 verkregen had (zie Reg. nrs. 84 en 91).

1 oorkonde, perkament, 2 onherkenbare zegels.

Personen:

| 101 |

1634, 16 oktober.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Cornelis Aerts, genaamd Maes, wonende te Brecht, aan Peter Cornelis Arnouts en zijn vrouw de erfrente van 1 halster rogge die hij had op de helft van een stuk land, groot in 't geheel omtrent 5 lopenzaat en gelegen ten Aerde, zoals blijkt uit de constitutiebrief van 3 mei 1513.

1 oorkonde, perkament, onherkenbaar zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 102 |

1638, 23 augustus.

Octrooi door de Raad van Brabant aan de regeerders van Loenhout verleend om in tijden van retorsie recht te spreken en akten van goedenis op te stellen zonder tussenkomst van de schout, die niet geniet van sauvegarde, op voorwaarde echter dat de maning geschiedt door de oudste schepen.

1 oorkonde, perkament, 1 opgeplakt zegel verloren.

| 103 |

1640, 2 juni.

Voor de schepenen van Antwerpen verkopen Jan Peeters van Breda en zijn vrouw, Margaretha Jan Aerts, aan Frangoise Ghinucij, begijn te Antwerpen, een erfrente van 25 Karolusgulden op een woonhuis met toebehoren gelegen te Loenhout aan de Plaetse en op een stede met toebehoren, gelegen te Westmalle aan de Heijdsie.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren, gecancelleerd.

Personen:

| 104 |

1640, 31 augustus.

Voor de schepenen van Loenhout koopt Antoon van Ditfort, schepen, jegens het dorp Loenhout de erfdienstbaarheden af op 2 stukken weide, groot omtrent 1 1/2 bunder en gelegen achter het Huffelen heycken.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 105 |

1640, 6 november.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Jan Meussen, wonende te Loenhout, in het proces tegen hem ingespannen door Adriaan Luycx.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van Filips IV. Bewijsstuk bij Inv. nr. 1966.

| 106 |

1644, 8 februari.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Antoon van Ditfort en zijn vrouw aan Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, 2 weiden, samen omtrent 10 lopenzaat groot en gelegen achter Huyffelen heyde.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 107 |

1644, 1 december.

Brieve van purge civiel door Filips IV verleend aan Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, in zijn proces tegen Margaretha Jan Aerts, weduwe van Jan Peeters van Breda.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 108 |

1648, 16 mei.

Voor de schepenen van Loenhout verklaart Antoon Laureys Rombouts dat hij ongeveer 3 jaar geleden aan Peter Antonis Wouter Rombouts 2 stukken land verkocht heeft. Deze stukken, genaamd het Lanckblock en het Bosken zijn gelegen te Neerven.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 109 |

1649, 17 augustus.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Jan Marinus Bevers in het proces tegen hem ingespannen door de schout van Loenhout.

1 oorkonde, perkament, zegel van Filips IV. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2163.

Personen:

| 110 |

1650, 12 januari.

Voor de schepenen van Antwerpen verkoopt Willem Adriaen Bartelmeussen, inwoner van Loenhout, aan Elizabeth Steylaert, begijn te Antwerpen, een erfrente van 15 Karolusgulden en 12 1/2 stuivers op zijn stede met toebehoren, groot omtrent 8 lopenzaat en gelegen te Sneppel in de Caterstrate.

1 oorkonde, perkament, 2 zegels verloren.

Personen:

| 111 |

1651, 5 juli.

Voor de schepenen van Loenhout verdelen Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, en de voorkinderen van wijlen Jan Hendricx de Crom hun gemeenschappelijk aandeel in de verkaveling van het Huffeler heylaer in de Vlaesthouck.

1 oorkonde, perkam nt, 1 zegel verloren.

Personen:

| 112 |

1651, 5 juli.

Voor de schepenen van Loenhout ruilen Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, en Gabriel Goris Gabriels de kavels, gelegen aan die hen ten deel vielen bi de verdeling van het Huffel

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 113 |

1654, 31 januari.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Joris Strijpens en zijn vrouw aan Antoon Janssen van Gastel de 2/3 van een stede met toebehoren, waarvan het andere 1/3 toebehoort aan de kinderen van Jan Laureissen, gelegen te Neerven, evenals een stuk land, groot omtrent een half bunder en eveneens te Neerven gelegen.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 114 |

1654, 23 juli.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Frans vander Buyten in het proces tegen hem ingespannen door Elizabeth Cornelissen Conincx.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2315.

Personen:

| 115 |

1655, 20 oktober.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Joos Jan Lenaerts, Jan van Ham en Corneel Janssen aan meester Robrecht van Loon, licentiaat in de rechten, een erfrente van 37 1/2 gulden, waarvoor zij talrijke goederen. te Loenhout als pand aanduiden.

1 oorkonde, perkament, zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 116 |

1656, 10 februari.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Jan van Ham, vertegenwoordiger van Dionijs Cornelis Diels, in het proces tegen hem ingespannen door de erfgenamen van Wouter Jan Wouter Rombouts.

1 oorkonde, perkament, zegel van Filips IV. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2341.

Personen:

| 117 |

1659, 8 april.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Arnold Antonis Aerts en zijn vrouw aan Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, een stuk land, groot omtrent een half bunder en gelegen in de Molenacker bij Neerven.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 118 |

1659, 9 augustus.

Brieve van relievement door Filips IV verleend aan Willem Dielissen en Peter Peeter Joris in het proces tegen hen ingespannen door de erfgenamen van Wouter van Ostaeyen.

1 oorkonde, perkament, fragmenten van het zegel van Filip.s IV. Bewijsstuk bij Inv. nr. 2428.

| 119 |

1660, 21 mei.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Anna Joerdaens, weduwe van Michiel van Elsacker, aan Maria de Haze, begijn te Antwerpen, een erfrente van 87 Karolusgulden en 10 stuivers, waarvoor zij als pand verscheidene goederen te Loenhout aanduidt.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren, gecancelleerd.

Personen:

| 120 |

1664, 16 januari.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Corneel Janssen de Crom aan Jan Janssen de Crom een stuk land, groot omtrent 2 lopenzaat en gelegen te Huffel in de Palinckstraet.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 121 |

1666, 7 januari.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Adriaan Adriaen Peeter Jans, wonende in Zeeland, aan Adriaan Adriaenssen, inwoner van Loenhout, een stuk land, groot omtrent 1 1/2 lopenzaat en gelegen te Popendonk.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 122 |

1666, 13 december.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Adriaan Heyndrik Berthelmeeussen en zijn vrouw aan Steven Laureis Rombouts een erfrente van 38 gulden en 8 stuivers op verscheidene stukken land en op een stede met toebehoren, groot omtrent 1 veertelzaat en gelegen te Sneppel aan de Ambachtsstraet.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 123 |

1670, 23 januari.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, aan Peter van Beeck, secretaris van Wuustwezel, een hooimade, groot omtrent 8 1/2 lopenzaat en gelegen in de Blaect, evenals een hooimade, groot omtrent 1 1/2 lopenzaat, gelegen in het Cleyn Bosch.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 124 |

1675, 26 januari.

Voor de schepenen en leenmannen van Loenhout verkoopt Willem Janssen Leijs, als gemachtigde van Catharina Gabriels vanden Bleke, weduwe van Jacob Claessen, aan Corneel Cornelis Aerts het derde deel van een stede, leenroerig onder het leenhof van Loenhout en gelegen te Cleyn Nedervenne.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 125 |

1676, 10 maart.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Digna Empsen, weduwe van Jan Hendricx de Crom, en haar man, Jan Rombouts, aan Peter van Elsacker, secretaris van Loenhout, een stuk land, groot omtrent 1 1/2 lopenzaat en gelegen in de Palinckstraet.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 126 |

1676, 17 december.

Brieve van daechsel uitgevaardigd door Karel II tot dagvaarding voor de Raad van Brabant van al degenen die menen schuldvorderingen te kunnen laten gelden op de nalatenschap van Jan Rommens en Digna Empsen.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van Karel II.

Personen:

| 127 |

1682, 21 augustus.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Maria Calewaert, weduwe van Roeleman van Lanckvelt, wonende te Breda, aan Marcellus Marcelli, schout te Loenhout, 2 bunder land, gelegen op de Blaect.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 128 |

1683, 15 maart.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Mark Kenis, wonende te Ekeren, aan Marcellus Marcelli, schout te Loenhout, een stuk land, groot omtrent 8 lopenzaat en gelegen in het Huffel heylaer tussen het Molenbosch en de Straeldijck.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

Personen:

| 129 |

1683, 13 juli.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Maria Jan Aertssen, weduwe van Joos Adriaenssen, aan Jan vande Cloot een stuk land, genaamd de Heyninghe, groot omtrent 5 kwartierzaat en gelegen op de Heybaert.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 130 |

1684, 20 mei.

Octrooi door Karel II aan de regeerders van Loenhout verleend om de oude renten ten laste van het dorp af te leggen en nieuwe renten tegen lagere intrest op te nemen.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van Karel II.

| 131 |

1687, 2 juli.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Corneel Peeter Meyincx en zijn vrouw aan Peter Anthonissen de helft van een stuk land, groot omtrent 1 gemet en gelegen in Huffel Heylaer aan de Straeldyck evenals de helft van een heiveld, gelegen achter de Tongelbergh.

1 afschrift, perkament.

| 132 |

1695, 25 juni.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Johanna Naes Jan Naes, weduwe van Jan Matthijs Goossens, en de voogden van de voor- en nakinderen van haar man aan de weduwe van Michiel van Elsacker een inslag gelegen bij haar hofstede.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 133 |

1697, 27 maart.

Schout en schepenen van Loenhout verkopen aan Arnold Aert Quirijnen de onbeheerde nalatenschap van wijlen Cornelia Anthonis Quirijnen en bestaande uit een deel van een huis te Sneppel en 3 stukken land.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 134 |

1699, 23 november.

Voor de schepenen van Loenhout verkopen Margaretha van Rethy, weduwe van Corneel Verbeeck, en haar kinderen aan Cornelia van Lantschot een stuk land, genaamd het Lischot, groot omtrent een half bunder en gelegen nabij de Steeghde.

1 afschrift, perkament.

Personen:

| 135 |

1700, 10 april.

Voor de schepenen van Loenhout verkoopt Marcellus Marcelli, schout, aan jan Frans van Elsacker, secretaris, volgende goederen : 1) een weide, groot omtrent 2 bunder en gelegen bij de Blaect 2) een stede met toebehoren, groot omtrent 2 bunder en gelegen in de Beirenstraet 3) een stuk land en weide, groot omtrent 8 lopenzaat en gelegen in Huffel heylaer.

1 oorkonde, perkament, fragment van het zegel van de schepenbank van Loenhout.

Personen:

| 136 |

1746, 11 november.

Octrooi door de Franse koning Lodewijk XV aan de regeerders van Loenhout verleend om renten op te nemen tot een waarde van 12.000 gulden tot betaling van de militaire lasten.

1 oorkonde, perkament, 1 zegel verloren.

| 137 |