Rechtspraak nr. 3763-3818 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 3763-3818

Loenhout R 3763, circa 1600

| 3763-3818-0002-01 |

Adriaen Jan Coeck tegen Geert Willemsen (slagen) - circa 1600

betreft slechts één akte waaruit blijkt dat Adriaen Jan Coeck aan hoofd en hand gekwetst was en verzorgd werd door de chirurgijn Aert Christiaensen, die hiervoor een stuk goud en enige andere dingen kreeg, samen ter waarde van circa 5 Rgld. Verder blijkt dat ook Geert Willemsen gekwetst was

Personen:

Loenhout R 3764, stuk 1, 1604

| 3763-3818-0003-01 |

de schout tegen Adriaen Jan Coeck (slagen en verwondingen)

getuigenissen door Peeter Jan Janssen - Cornelis van Nieuwenhuijse - Adriaen Cornelis Deckers - Elijsabeth x Peeter Aerts - Peeter van de Cloot - Claes Anthonis Claessen, 30j - Anthonnis Goris Jan Conincx, 50j - Peeter Peeter van Breda, 35j. Eerste deel betreft eigenlijk een vragenlijst die aan getuigen Peeter Jan Janssen en Cornelis van Nieuwenhuijse dient voorgelegd te worden, zonder dat hun antwoord hierop gegeven wordt. Hieruit blijkt dat vs Adriaen Coeck ruzie had met genaamde Nijeuwenhuijse (voornaam niet vermeld) en hem met een knuppel zou geslagen hebben. Adriaen Deckers verklaart niet meer te weten wat er precies werd gezegd daar hij ‘wat beschonken’ was. Adriaen Coeck zou ook een zekere Huesschaert, wnde in Zundert aan het laar, geslagen hebben, en dit om reden vs Huesschaert in Kalmthout vs Adriaen Coeck met zijn kar in de gracht gereden had. Adriaen Coeck had ook met een tinnen pot naar Peeter van de Cloot geslagen. Tenslotte zou vs Adriaen Coeck ook Gielis Willemsen gekwetst hebben, toen deze enige tijd terug in de herberg van Peeter Peeter van Breda zat te drinken samen met hem, Nicolaes de cleermaecker en Anthonis Goris. Gielis Willemsen werd gecureerd door mr Aert Christiaensen, chirurgijn, Brecht.

Personen:

Loenhout R 3764, stuk 2, 1604

| 3763-3818-0004-01 |

de schout tegen Adriaen Jan Coeck (slagen en verwondingen)

(nota opsteller: feiten geschied op verscheidene dagen, zodat vs Adriaen Coeck ons een ‘nogal koleriek’ pesoon lijkt, cfr ook vorig stuk)

Personen:

Lenaert Matthijsen tegen Jan Henrickx Steenbacker, Tilburg (slagen en verwondingen): 1611-1612

Lenaert Mathijssen verzoekt dat Jan Henrickx zal worden veroordeeld tot de onkosten die hij gemaakt heeft ingevolge de slag op zijn hoofd met een glas bier door vs Jan Henrickx, kosten voor de chirurgijn belopende 3 Kgld 10 st, en nog 16 st 2 amen bier ‘sheeren gelt’. Jan Henrickx ontkent de feiten maar weigert de eed af te leggen, wat beschouwd wordt als dat hij wel schuldig is. Zou dan gezegd hebben uit noodweer gehandeld te hebben, wat evenwel niet weerhouden wordt

Personen:

Loenhout R 3766, 1612

| 3763-3818-0006-01 |

Adriaen Thomas van Aecken n.u. tegen Jan Michiel van Elsacker (slagen en verwondingen)

Jan Michiel van Elacker zou kwetsuren toegebracht hebben aan de huisvrouw van Adriaen van Aecken, waarvoor deze een chirurgijn diende te raadplegen. Jan van Elsacker ontkent de huisvrouw van Adriaen van Aecken gekwetst te hebben. Had zich met de schepenen Peeter Wackers en Laureijs Cornelis Reijns naar Donk begeven om aldaar de beschadigingen vast te stellen in de ‘boeckweije’ welke volgens Adriaen van Aecken aldaar zou toegebracht zijn door het veulen van Jan van Elsacker. Gekomen aan de woning van Adriaen van Aecken is deze zeer furieus geworden en heeft Jan van Elsacker met een gaffel of dergelijke aangevallen. Hierop is de huisvrouw van Adriaen van Aecken tussenbeide gekomen waarop zij een slag heeft gekregen, niet wetende van wie

Personen:

Loenhout R 3767, 1612

| 3763-3818-0007-01 |

Jan Hijbrecht Bode de jonge tegen Geert Laureijs van der Buijten (slagen en verwondingen)

Geert van der Buijten zou Jan Bode verwond hebben voor de woning van Cornelis Anthonis Goris, zodat hij mr Aert Christiaensen, chirurgijn, diende te raadplegen

Personen:

Loenhout R 3768, 1619-1621

| 3763-3818-0008-01 |

Michiel Michiel van Elsacker tegen Christiaen Matthijs Raets (slagen en verwondingen)

Christiaen Raets zou aan Michiel van Elsacker twee messteken in zijn hoofd hebben toegebracht waardoor hij het zicht heeft verloren. Michiel van Elsacker verzoekt dat dader zal worden veroordeeld tot 300 Rgld voor het verlies van zijn zicht, 25 Rgld voor zijn verlet, en voor zijn smart het dubbel dat hij aan de chirurgijn schuldig is. Feiten zouden geschied zijn op 02.05.1618 in Ginhoven, Wuustwezel, in het ‘quackelstraetken’. Slachtoffer zegt dat verdachte hem om het leven wou brengen, maar dat meerdere steken tegen gehouden zijn door de vulling van zijn ‘wambas’ (kledingstuk). Verweerder pretendeert dat hij zelf door Michiel van Elsacker is aangevallen met een ‘geloijde kolve’ (knots met loden punt, verboden wapen), waarvoor hij voor de curatie van de opgelopen verwondingen aan de chirurgijn Aert Christiaensen 12 Kgld heeft betaald. Zegt verder dat Michiel van Elsacker het probleem met zijn ogende reeds eerder had, met andere wooren dat hij reeds zijn zicht had verloren door ouderdom. Bundel betreft stukken van woord en wederwoord, waarbij partijen bij hun standpunt blijven, te weten dat de aantijgingen van de een door de ander worden ontkend en vice versa

Personen:

Loenhout R 3769, 1619-1621

| 3763-3818-0009-01 |

Christiaen Matthijs Raets tegen Michiel Michiel van Elsacker (slagen en verwondingen)

ditmaal klacht van Christiaen Raets die verklaart dat Michiel van Elsacker hem met een ‘opsteker’ gestoken heeft in de loop van de maand juli, en waardoor hij lange tijd beroep heeft moeten doen op de chirurgijn. Vraagt vergoeding voor chrirugijnskosten, 25 Kgld voor smart en 25 Kgld voor verlet van 21 werkdagen. Verweerder verklaart dat slachtoffer hem thuis (zijnde een herberg) kwam tergen, dat hij hem verzocht het huis te verlaten, en dat, toen Christiaen Raets dit niet wou, hij hem met een eetmesje slechts een vleeswonde heeft toegebracht. Betwist de langdurige werkonbekwaamheid en de gevraagde vergoeding

Personen:

Loenhout R 3770, 1619-1622

| 3763-3818-0010-01 |

Peeter Heijnricx van Staeijen tegen Aert Peeter Aerts (slagen en verwondingen)

Aert Peeter Aerts zou Peeter van Staeijen, meer dan 70j oud, op zijn hoofd geslagen hebben met een ‘drijvoetstoel’, dit ten huize Cornelis Anthonis Goris, alwaar de erfgenamen van +Adriaen Vermeeren hun stede waren verhurende. Wonde werd gecureerd door de chirurgijn Aert Christiaenssen, Brecht, voor 12 gld en 2 kannen bier. Aert Peeter Aerts wordt verdedigd door mr Peeter Jordaens, procureur, die ten eerste betwist dat de juiste procedure werd gevolgd. Hiervoor wordt een onkostennota voorgelegd. Aert Peeter Aerts heeft Peeter van Staeijen opgezocht om de zaak in der minne te regelen ten einde het proces stop te kunnen zetten, maar er werd geen overeenkomst bereikt gezien het door Aert Peeter Aerts voorgesteld bedrag onvoldoende werd bevonden. (Later verklaart Peeter van Staeijen dat hij nog geen akkoord wilde vermits hij nog niet hersteld was van de kwetsuren). Verweerder zegt nu dat het gevecht ontstond na een ruzie over de verkoop van schaarhout door de momboren van de kinderen +Marie Adriaen Vermeeren x Adriaen Wouters, waarbij eerst een bod werd uitgebracht door Aert Peeter Aerts, verhoogd door Peeter van Staeijen en tenslotte ingekocht door Adriaen Coppens, hoevenaar van het Hesschot. (Hierover geeft Peeter van Staeijen in navolgende conclusie een andere uitleg). Verweerder zou dan eerst geslagen zijn door de twee zonen van Peeter van Staeijen, waarbij één een mes trok. Heeft dan met het stoeltje geslagen uit noodweer. Als laatste stuk van bundel is er een kwijtschift getekend door mr Aert Carstiaenssen waaruit blijkt dat Aert Peeter Aertssen hem 9 gld betaald heeft voor het cureren van Peeter van Staijen

Personen:

Loenhout R 3771, 1622

| 3763-3818-0011-01 |

de schout tegen Jacob Jan Nijs van Tijchelt (slagen)

Jan Nijs van Tijchelt stelt zich borg voor zijn zoon Jacob, dat deze niet van het kasteel zal vluchten. Vertoeft op 28.02.1622 nog in gevangeschap, maar wordt op 07.03.1622 onder voorwaarden in vrijheid gesteld, waarbij Jan Nijs van Tijchelt en Jan Lippens zich beiden borg stellen. Feiten geschied op 23.02.1622 tegen Maeijken Cornelis Lenaerts (x Niclaes van Dael), 71j, Sneppel, van wie het aangezicht gans blauw werd geslagen. Verdachte heeft slachtoffer onder valse voorwendsels in zijn huis in de berenstraat doen komen, stak een doek in haar mond zodat zij niet om hulp kon roepen en sloeg haar met de vuisten. Getuigenis door Margrita Anthonis Lippens (x Niclaes Segers), 51j - Dingene Cornelis Lenaerts, 20j - Maeijken Adriaen van Aken (x Cornelis Lenaerts), 58j - Anna Janssen (x +Jan Gillis Luijcx), 45j - Jan Adriaen Teus, 20j - Michiel Jan van Elsackere, 32j, schepene - Jan Cornelis Goris, schepene - Christiaen Vorselmans, 56j, schepene, de eerste getuigen welke verklaren slachtoffer te hebben horen roepen en kermen, hen zeggende dat Jacob Jan Nijs van Tijchelt dit gedaan had, de schepenen dat zij gezien hebben hoezeer vs Marie Lenaerts verwond was. Niclaes Blijens de jonge, 26j, Hoogstraten, chirurgijn, heeft de verwondingen vastgesteld en verzorgd. De schout vraagt dat bij ontkennen van vedachte hij zal mogen gebracht worden tot ‘scherpe examinatie’. Verdachte ontkent de feiten, betwist ook de ‘scherpe examinatie’ en zegt dat het hier om geen kapitaal misdrijf gaat, en dat hij een vaste inwoner is met goede naam en faam. Verder blijkt dat verdachte een zwelling in het gelaat heeft en een getrokken mond welke hij toewijst aan tovenarij, en waarvoor hij in Oud Turnhout bij mr Jacob is geweest, welke mr Jacob de mensen raad geeft inzake tovenarij. Verdachte schrijft vele feiten (zieke beesten en dergelijke) toe aan tovenarij, zoals ook zijn schoonvader Jan Lippens, naast hem wonende, twee jaar geleden vertelde dat er tovenaressen in de berenstraat woonden. De schout dringt aan op de tortuur, argumenterende dat anders de ‘buitenlieden’ de gelegenheid zouden hebben om op de velden en heiden de personen die zij van tovenarij verdenken vrijelijk te mishandelen. Getuigenis door Adriaen Jan Dielis, 20j, wnde bij zijn vader te Brecht op ‘henxtbroeck’ - Lisken Jan Dielis dr, 17j - Magriet Jan Dielis dr,18j, verklaren slachtoffer gezien te hebben toen zij naar de berenstraat ging, maar dat zij alsdan nog geen verwondingen had. Jan Nase, Loenhout, en Jacob Adriaenssen, Hoogstraten, verklaren dat zij naar oud Turnhout zijn gegaan bij meester Jacob, dewelke hen bevestigde dat zekere Jacob uit Loenhout met gezwollen gelaat en getrokken mond bij hem geweest was. Verdediging werpt op dat verdachte van goede faam is en slachtoffer binnen Loenhout algemeen bekend is als tovenares. Vervolgens zijn er de getuigenissen van Boudewijn Matijs Hovelmans, 51j - Cornelis Adriaen Diels, 41j - Adriaen Jan Matteussen, 50j - Cornelis Adriaenssen, 55j, wagenmaker, wiens dochter gedurende een jaar bij vs Marie Lenaerts als dienstbode heeft gewoond - Jenneken Joris de Bruijn (x Lambrecht Rasens, schoenmaker), 38j - Aert Jacobs, 42j - Adriaen Bartelmeussen, 53j - Margriet Lenaert Peeter Bode (x +Jan Wouter Rombouts), 74j; verklaren allen dat zij van horen zeggen hebben dat Marie Lenaerts in Loenhout de naam heeft een tovenares te zijn, zonder dat zij daar verder iets slechts over kunnen zeggen. Verder is er kopij van een verklaring (gedaan in 1611) van Lijnken Adriaens ( x Cornelis Adriaen van der Buijten) welke de beledigingen die zij vroeger aan vs Marie heeft geuit herroept. Peeter Meussen, 50j - Christiaen Mattijs Raets, 52j - Cornelia Peeter Jan Bode, 33j; verklaren dat zij resp een half jaar, twee en een half jaar en twee jaar bij Niclaes van Dael x Marie Lenaerts hebben gewoond, en dat zij een eerzame vrouw is. Pastoor Marten Aerts en zijn assistent Nicolaes de Moor verklaren eveneens dat zij een deugdzame vrouw is. Na woord en wederwoord wordt advies gevraagd aan schepenen van Antwerpen, die adviseren dat de vraag tot tortuur niet ontvankelijk is

Personen:

Loenhout R 3772, 1625

| 3763-3818-0012-01 |

de schout tegen Peter van Ham (diefstal van graan)

gezien de oorlog en de belegering van Breda verleende de schout, voor zover mogelijk, mogelijkheid aan de inwoners van Loenhout om hun gewonnen graan en vruchten onder te brengen op het kasteel. Aldaar heeft verdachte van de andere ingezeten graan en andere zaken ontvreemd. Feiten werden door beklaagde bekend. Wordt ook verdacht van gelijkaaardige feiten gepleegd te hebben in de parochiekerk, waar voorheen ook graan geborgen werd. Schout vraagt terzake de ‘scherpe examinatie’. Laatste akte betreft een inventaris van de aangebrachte stukken, deze stukken zelf zijn niet in het dossier aanwezig

Personen:

Loenhout R 3773, 1626-1629

| 3763-3818-0013-01 |

Peeter Cornelis Philips tegen Hendrik Geert van der Buijten, alias Tongelberchs (verwondingen)

na een woordenwisseling zou Hendrik Geert van der Buijten met de kolf van een roer op het hoofd van Peeter Philips hebben geslagen, wat door tegenpartij wordt ontkend

Personen:

Loenhout R 3774, 1638

| 3763-3818-0014-01 |

de schout tegen Peter Hendrickx en Niclaes Cornelis Wagemaecker (doodslag)

slachtoffer betreft Jan Anthonis Thijs Cools. Op 03.11.1638 is deze nog ziek te bed liggende, op 09.11.1638 overlijdt hij. Lijk wordt alsdan gevisiteerd door de chirurgijn Aert Cristiaenssen en de schepenen Peeter van der Buijten en Antonis van Ditfort, dewelke een verwonding aan het hoofd vaststellen. Op 03.11.1638 verklaart slachtoffer zelf dat de feiten zijn geschied in de herberg van Niclaes Cornelis Wagemaecker alwaar hij in gevecht is geraakt met Peeter Hendrickx en Niclaes Cornelissen, die hem beiden zouden geslagen hebben, een ervan tevens met een mes gestoken. Item verklaren Anthonis Princen en Peeter Dilis Willems, 25j. Goris Cornelissen, wnde aan de kerk, heeft het tumult gehoord en hoorde slachtoffer zeggen: ‘dat hebt gij mij gedaan Claesken en anders niemand’. Hendrick Peeter Heijndricx, last hebbende van zijn zoon Peeter Heijndrickx, vraagt dat volgende personen zouden gehoord worden: Heijndrick van der Buijten - Frans Geert van der Buijten - Cornelis Jan de Backer - Goris Cornelissen - Peeter Diercken - Johanna ( x +Jan Anthonis Thijs); meer bepaald of zij het slachtoffeer niet hebben horen zeggen dat Niclaes Cornelissen Wagemaecker de feiten gepleegd zou hebben en niet Peeter Heijndrickx. Verder worden door Adriaen Lenaert Mens, Anthonis Princen en Peeter Dielis Willemsen ook getuigenissen afgelegd voor notaris Jan van der Vleuten te Brecht, dit op vraag van Nicolaes Cornelissen. Beide verdachten willen blijkbaar de doodslag op mekaar steken

Personen:

Loenhout R 3775, 1641-1642

| 3763-3818-0015-01 |

de schout tegen Peter Valentijns (messteken)

verdachte zou Mattijs Niclaes Anthonissen met een mes gestoken hebben in been en buik, volgens de schout om hem te doden, vraagt een veroordeling tot 60 gouden realen. Verdachte zit opgesloten in de burcht in Loenhout. Peeter Valentijns stelt zijn huis aan de kerk en zijn andere goederen te pand terzake bovenvermelde feiten

Personen:

Loenhout R 3776, 1642-1646

| 3763-3818-0016-01 |

de schout tegen Cornelis Broomans (slagen en verwondingen)

verdachte zou Peeter Jan Nijs van Tijchelt met een mes door zijn hals gestoken hebben, heeft ook Adriaen Cornelis Martens, zijn korporaal, verweten en met een roer geslagen, waarbij ook zijn vrouw met hem meedeed en een ketel over het hoofd van vs Martens heeft uitgekieperd

Personen:

Loenhout R 3777, 1642

| 3763-3818-0017-01 |

Peter Peeters Cuijper tegen Geert Jan de Recht (verwondingen)

feiten gebeurd donderdag voor ‘bamissse’ 1641, waarbij Geert de Recht slachtoffer met een mes in de arm zou gestoken hebben. Vraagt 25 gld voor verlet en 25 gld voor pijn en smart

Personen:

Loenhout R 3778, 1642

| 3763-3818-0018-01 |

Peter Jan Nijs van Tijchelt tegen Cornelis Broomans (messteek)

cfr 3776, slachtoffer vraagt betaling voor de kosten die hij heeft gedaan aan de chirurgijn Aert Christiaensen

Personen:

Loenhout R 3779, 1643

| 3763-3818-0019-01 |

de schout tegen Goris Cornelissen (messteek)

verdachte zou met een mes Antonis Nouts in de borst hebben gestoken, dit toen zij samen met anderen zaten te drinken in het huis van Jan Jan Nijs

Personen:

Loenhout R 3780, 1643

| 3763-3818-0020-01 |

de schout tegen Adriaen Cornelis Goossens (slagen)

verdachte zou Antonis Adriaen van Oisterwijcck, ondervorster, met de vuist en een tinnen pot geslagen hebben, toen deze zich op last van Mattijs Mattijs Goossens in de woning van Frans Geert van der Buijtgen begeven had om daar Jan Antonissen te spreken, en in welke woning verdachte eveneens aanwezig was

Personen:

Loenhout R 3781, 1646

| 3763-3818-0021-01 |

de schout tegen Jan Marijnis Bevers (doodslag op Aert Wouter Peter Ren)

feiten geschied op 08.04.1646 in de woning van Joris Adriaen Coeck in Terbeek. Getuigenissen door: Joris Adriaen Coeck, 46j - Maeijken Antonissen (x Joris Adriaen Coeck), 37j - Peeter Aert van Tijchelt, 21j - Peeter Cornelis Rennen, 20j - Willem Dielissen, vorster. Jan Marijnis Bevers had woorden met Cornelis van Hulten, trok zijn mes, waarbij Aert Wouter Peeter Ren, die zelf geen woorden had, werd getroffen. Cornelis van Hulten zelf was met een ‘hangijzer’ slaande naar Jan Marijnis Bevers. Slachtoffer is volgende dag gestorven in de woning van Joris Coeck. Verdachte werd meermaals gedaagd maar was gevlucht. De schout vraagt dat Jan Marijnis Bevers zou verbeurd verklaard worden van lijf en goederen en met het zwaard tot de dood zal gestraft worden

Personen:

Loenhout R 3782, stuk 1, 1647-1650

| 3763-3818-0022-01 |

De schout tegen Adriaen Peeter Christiaen Vorsselmans (kwetsuren)

Antonis van Ditfort is borg voor Adriaen Vorselmans. Deze heeft, in de maand september 1647 op een zondagnacht, de genaamde Jan Jan Cornelis Goris moedwillig met een mes gestoken, op het ogenblik dat deze, vergezeld van Antonis Franssen en Goris Gabreels, van ‘de plaetse’ naar het oosteinde ging. Ook Antonis Franssen, die tussenbeide wou komen, werd hierbij gekwetst. Volgens de schout was er ook geen oorzaak voor de handeling van de dader. De schout vraagt dan ook dat de dader zal gestraft worden met een ‘straffe corporeel’. Frans Cristiaen Vorsselmans, Loenhout, en Adriaen Peeter Vorsselmans, jongman, Kruisland, zijn neef, verklaren dat zij in september 1647, zijnde ten huize Jan Henricx de Crom, tot middernacht samen hebben zitten drinken, en dat zij bij het naar huis gaan in de heeren straete tussen de woonst van Jan Henricx de Crom en de woonst van Frans Geertssen van der Buijten de genaamde Jan Cornelis Goris de jonge hebben gezien, vergezeld van Anthonis Franssen en Goris Gabriel, en dat deze personen, voorzien van een stok of kluppel, eerst Adriaen Vorsselmans hebben geslagen en daarbij riepen ‘sla de dief dood’, waarop deze laatste zich met een mes verdedigd heeft. Jan Jan Cornelis Goris, 26j, Antonis Franssen, 30j, en Goris Gabrielssen, 19j, getuigen over het voorval, waaruit blijkt dat zij ten huize Jan Willem de Crom hadden vertoefd, uit welke verklaringen nog blijkt dat Jan Goris (ook Hansken genaamd) met een ‘stokje’ naar Adriaen Vorselmans geworpen heeft, waarop deze hem gevolgd heeft en met een mes gestoken. Voorts getuigen Geert Peeter van der Buijten, 31j - Catelijn Laureijssen, 23j, dienstmeid bij Jan Heijndricx de Crom - Cornelis Jan Neeffs de jonge van Nedervenne, 24j - Frans Cristiaen Vorselmans, 50j. Hieruit blijkt dat Adriaen Vorselmans eerst ontkende de steken toegebracht te hebben, maar dit daarna wel toegaf en daar nog aan toevoegde dat hij het wel tienmaal zou doen. Frans Vorselmans verklaart dat Jan Goris hen eerst met een stok heeft gestoken, niet gezien te hebben dat Adriaen Vorselmans heeft gestoken, en van wat er daarna is gebeurd niet meer te weten gezien hij gedronken had

Personen:

Loenhout R 3782, stuk 2, 1647-1650

| 3763-3818-0023-01 |

De schout tegen Adriaen Peeter Christiaen Vorsselmans (kwetsuren)

Er zijn vervolgens nog een aantal akten en replieken, met ook verhoor van Gabriel Goris Gabriels, 48j, waarbij de standpunten min of meer hetzelfde blijven

Personen:

Loenhout R 3783, 1648-1649

| 3763-3818-0024-01 |

de schout tegen Cornelis Peeter Jans (verwondingen)

verdachte zou met een pot Nijs Janssen Smit geslagen hebben in het huis van Jan Hendrik de Crom, waardoor deze een wonde aan zijn hoofd opliep. Sloeg nadien op straat eveneens een inwoner van Wuustwezel op het hoofd met een biet en gooide met stenen naar het volk op straat, waarbij hij het kind van de secretaris eveneens aan het hoofd heeft geraakt

Personen:

Loenhout R 3784, 1649-1650

| 3763-3818-0025-01 |

de schout tegen Willem Adriaen Vermunten (doodslag op Peter Jan de Backer)

feiten geschied op 24.10.1649 ten huize Joris Adriaen Coeck. Verdachte wordt meermaals gedaagd maar is blijkbaar voortvluchtig. Peeter Jan de Backer, jongman, wordt eerst nog verhoord, alsdan gekwetst liggende in de woning van zijn vader. Verklaart eerst woorden gehad te hebben, dan met de vuisten gevochten te hebben tegen de zonen van Aert Peeter Aerts, heeft dan een messteek in de rug gekregen en daarna nog een steek in zijn hoofd. Verklaart niet te weten wie hem gestoken heeft. Willem Vermunten zou samen met Peter de Backer tegen de zonen van Aert Peeter Aerts gevochten hebben. Getuigenissen door: Jan Aertssen, 25j, gekwetst zijnde aan zijn hoofd door een messteek - Antonis Aertssen, 14j, eveneens gekwetst door een messteek in zijn buikzijde - Cornelis Aertssen, 21j, gekwetst aan zijn neus - Claes Claessen alias Goedanch (?), 50j, Hoeven - Corstiaen Soeteweije, 44j, Breda - Jan Cornelis Jan Peeter Mertens, 40j - Joris Adriaen Coeck, 50j - Willem Jan Loens, 21j, knecht van Huijbrecht Hendricx Wagemaecker. vs Jan en Cornelis Aertssen zijn halve broers van vs Antonis Aertssen. Eveneens aanwezig was Peeter Antonis Taverniers, kleermaker. Verder is er het advies om verdachte te bannen op pene van de galg en zijn goederen te verbeuren

Personen:

Loenhout R 3785, 1654

| 3763-3818-0026-01 |

de stadhouder tegen Jacob Jacob Kenis (kwetsuren)

klacht wordt gedaan tegen Jacob Kenis in naam van zijn vrouw en zijn minderjarige zoon Jacob Jacob Kenis. Deze heeft Adriaen Deckers een ‘dodelijke’ slag met een bijl op het hoofd gegeven, en waarbij de huisvrouw van Jacob Kenis, in plaats van de feiten te beletten, mede oorzaak heeft gegeven

Personen:

Loenhout R 3786, 1655

| 3763-3818-0027-01 |

de schout tegen Wouter Jan Lenaerts, alias Crock (doodslag)

Personen:

feiten op tweede sinksendag 1655 ten huize van Peeter van der Buijten, waarbij Michiel Janssen, na in twist te zijn geraakt met Wouter Lenaerts, werd neergestoken door verdachte. Getuigenissen door Peeter Cluts, 29j, Wechelderzande - Adriaen Antonissen, 25, Wuustwezel - Elisabeth Peeter van der Buijten, 22j - Peeter Schellekens, 34j, chirurgijn, Brecht - Catelijn Abrahams, 55j - Dingne Jan Meeussen, 23j. Verdachte is blijkbaar gevlucht, advies dat hij zal worden verbannen op pene van de doodstraf en zijn goederen verbeurd verklaard

Personen:

de schout tegen Andries Laureijs Rombouts (verwondingen) - ca 1659

feiten geschied op 8 januari in de herberg van Heijndrick Stoffel Brocatus in aanwezigheid van Geert Hendrik van der Buijten, Peeter Melsens, en meer anderen, waarbij betrokkenen in gevecht zijn geraakt en Peeter Melsens een messteek in de rug heeft gekregen

Personen:

Loenhout R 3788, 1659-1661

| 3763-3818-0029-01 |

de schout tegen Jan Heijndrick de Metser (verwondingen)

feiten op 1 mei 1659 waarbij verdachte met een mes Jan Jacob Verhijden, 22j, gestoken heeft, zijnde een dodelijke wonde, en welke geschied zijn op de weg aan de ‘breebeke’. Slachtoffer kwam samen met Jan Aertssen de jonge uit de woning van Gabriel Goris Gabriels, en wou vandaar naar Terbeek naar het huis van Cornelis Broomans gaan. Kreeg dan woorden met Jan Heijndrick de Metser die ook in de woning van Gabriel Goris Gabriels aanwezig was geweest en hem ervan beschuldigde hem te volgen. Ook Cornelis Mattijs Jan Ooms, 22j, heeft zich in het gevecht gemoeid. Benevens Jan Jacob Verheijden getuigen Jan Jan Aertsen, 22j - mr Guilliam Blijens, 40j, chirurgijn, Hoogstraten - Elisabeth Mattijs Goossens ( x Cornelis Broomans), 45j - Neeltien Cornelissen ( x Cornelis Claes Segers), 60j

Personen:

Peeter Janssen Wever, 33j, tegen Lenaert Jan Wiercx (verwondingen) - ca 1661

Lenaert Jan Wiercx zou Peeter Janssen met een zeis in de arm gekwetst hebben en waaraan deze mogelijk een verlamde hand zou overhouden. Werd gecureerd door de chirurgijn Norbertus Braet

Personen:

Jan Jacob Verheijden tegen Jan Heijndrick de Metser (verwondingen) -1661-1662

cfr supra (3788). Slachtoffer zou aan de chirurgijn 42 gld hebben betaald, 16 gld aan Cornelis Broomans alwaar hij een zestal weken gekwetst zijnde heeft moeten verblijven. Heeft verder twee à drie maanden werkverlet gehad, waarvoor hij 150 gld vraagt voor verlet, pijn en smart. Advies van de advocaat van Antwerpen behelst betaling van de 42 en 16gld, en nog 84 gld voor smart en pijn

Personen:

Loenhout R 3791, 1661-1662

| 3763-3818-0032-01 |

Adriaen Deckers tegen Jacob Peeter de Cuijper (verwondingen)

feiten op 3 mei 1660, Jacob Peeter de Cuijper zou slachtoffer met een tinnen bierpot op zijn hoofd geslagen hebben en daarna, toen hij op de grond lag, met zijn voeten gestampt hebben, waardoor hij drie weken het bed heeft moeten houden, en zich door een chirurgijn heeft moeten laten behandelen. Werd gecureerd door Margriet van Haute, die in Loenhout de chirurgie beoefent. Jacob Peeter de Cuijper, die samen met zijn vader beloofd had de kosten voor de chirurgie en smart en verlet te vergoeden, blijft evenwel in gebreke. Getuigenis door Jan Cornelis de Backer, 30j, Brasschaat

Personen:

Loenhout R 3792, 1662-1663

| 3763-3818-0033-01 |

de schout tegen Adriaen Jan Roovers (baldadigheden)

betrokkene zou op 6 januari 1662, in gezelschap van enige kameraden (waaronder Peeter Gabriel Goris en Jan Aertsen der Weduwen), op straat aan de kerk verscheidene personen geaffronteerd hebben, o.m. de knecht van de weduwe mr Andries Joerdaens die op de grond geslagen werd en met de voeten geschopt en ook Catelijn Adriaenssen, een arme vrouw, die zij eveneens op de grond hadden geworpen en ‘tot in haer aensicht beseijckt’. Verweerder zegt dat hij enkel tussengekomen is in het gevecht tussen vs knecht (Cornelis Adriaenssens) en Jan Aertssen de jonge om de vechtenden te scheiden, en dat vs Catelijn Adriaenssen algemeen bekend is als een leugenachtig en onbetrouwbaar persoon. Margriet van Haut x +Jan de Bernagie, 53j - Charlotte de Bernagie, 27j - Anneken Niclaes Cornelissen, 33j - Frans Adriaen Luijcx, 26j - Niclaes Cornelissen, 63j - Peeter Niclaes Cornelissen, 25j - Maeijken Niklaes Cornelissen, 30j getuigen dat zij Catelijn Adriaenssen hebben horen zeggen dat zij gedwongen werd door de stadhouder (Cornelis van Elsacker) en Joos Deckers, ondervorster, een valse verklaring af te leggen, daarbij voegend dat ze zei wat ze wou dat ze toch half zot was. Cornelis Adriaensen, 22j, verklaart dat Adriaen Roovers effectief getracht heeft hem en Jan Aertsen de jonge te scheiden

Personen:

Loenhout R 3793, 1662-1663

| 3763-3818-0034-01 |

de schout tegen Peeter Gabriel Goris (baldadigheden)

cfr vorige bundel (3792). Getuigenissen door Dingne van Staeijen ( x Cornelis van Elsacker), 40j en Cornelis van Elsacker, stadhouder, die verklaren bedreigd te zijn geworden door vs Peeter Gabriel Goris. Getuigenis door Catelijn Adriaenssen, 38j, ging van het huis van Michiel van Elsacker, waar zij dienst gedaan had, naar haar woonst bij Niclaes Cornelissen. Getuigenis door Anthonis Janssen, 20j, alnu knecht bij Geert Peeter van der Buijten, voorheen knecht en wonende bij Cornelis van Elsacker. Getuigen verder nog: Mattijs Jan Heuvelmans, 24j - Antonis Adriaen van de Mierop, 30j - Michiel Peeter van Antwerpen, 43j - Cornelis Adriaenssen, 22j, knecht van de weduwe Andries Joerdaens - Catelijn Lambrechts ( xx +Mattijs Niclaessen), 54j - Engel Anthonis Oosterwijck, 27j, wnde bij Catelijn Lambrechts aan het kerkhof

Personen:

Loenhout R 3794, 1662-1663

| 3763-3818-0035-01 |

de schout tegen Jan Jan Aertsen der Weduwen (baldadigheden)

cfr vorige stukken (3792 en 3793)

Personen:

Loenhout R 3795, 1662-1663

| 3763-3818-0036-01 |

de schout tegen Lenaert Jan Wiercx,45j (vechtpartij)

cfr stuk 3789. Verdachte zou eerst woorden gemaakt hebben tegen de huisvrouw van Peeter Janssen en daarna tegen deze zelf, waarna hij hem in de arm kwetste met een ‘heizeis’ zodat het slachtoffer hier een verlamde hand aan overhield. Getuigenis door Gabriel Goris Gabriels, oud schepen en oud burgemeester. Volgens verdachte zou Peeter Janssen met een riek naar hem gestoken hebben. Getuigenis door Adriaentien Jan Aertsen ( x Peeter Janssen), 34j

Personen:

Loenhout R 3796, 1662-1663

| 3763-3818-0037-01 |

de schout tegen Peeter Janssen (vechtpartij)

cfr vorige stukken ( 3789 en 3795)

Personen:

Loenhout R 3797, 1665

| 3763-3818-0038-01 |

de schout tegen Catharina Dielis Willemssen (overspel)

betichte, aangehouden zijnde, vraagt hiervan ontslagen te worden daar zij in het onderhoud moet voorzien van haar oude, blinde moeder. Verdachte heeft ‘geboeleert en in overspel geconverseert’ met Merten Thomas van Elshout, dit ondermeer ten huize Jan Jan de Crom. Betrokkene ontkent de feiten

Personen:

Loenhout R 3798, 1665

| 3763-3818-0039-01 |

de schout tegen Marten Thomas van Elshout (overspel)

cfr vorige (3797). getuigenissen voor schout en schepenen van Essen en Kalmthout door Catharina Strijpens ( x Geerart Paridaens), 44j, die verklaart dat in haar huis een koppel gelogeerd had welk zich voordeed als man en vrouw, en dat zij vernam dat hij de molenaar van Rucphen zou geweest zijn en zij een minnares, welk bevestigd wordt door Adriaen Anthonissen, 30j, knecht aldaar en Geerart Paridaens, 29j. Verder getuigen Heijndrick Anthonissen, 32j, wnde Essen op Horendonk - Jan Cornelissen, 17j, schaapherder bij vs Heijndrick Anthonissen - Engeltien Jans ( x Adriaen Willems Jacobs), 47j, Essen - Adriaen Willems Jacobs, 25j, Essen - Jan Cornelis van Gorp, 41j, Essen - Anna van Bavel ( x Johannes van Kessel), 38, Kalmthout in de ‘rooden leeuw) - Gommer Willemsen, 50j, Wuustwezel - Adriaentien Willemsen, 28j, dienstmeid bij Geerart Paridaens; getuigen allen Marten Thomas van Elshout gezien te hebben met een andere vrouw dan zijn echtgenote, sommigen kennen haar als Cathelijn Dielis Willemsen, alias Lijn Waelen, alias Lijn Lazarus. Tegen bepaalde getuigen heeft Marten Thomas gezegd dat zij zijn nicht was. Hebben op diverse plaatsen in Essen en Kalmthout gelogeerd en in de heide ‘geficfact’

Personen:

Loenhout R 3799, 1669

| 3763-3818-0040-01 |

Jacob Kenis tegen Laureijs Anthonis Rombouts (messteken)

Jacob Kenis zou ten huize Cornelis Bromans door Laureijs Rombouts met een mes gestoken en gekwetst zijn, waarvoor hij zich heeft laten cureren door meester Peeter Schellekens, vraagt vergoeding (9 gld 15 st voor het cureren en 19 gld 10 st voor smart en pijn)

Personen:

Jan Cornelis Goris tegen Michiel van Elsacker (verwondingen) - ca 1670

Jan Cornelis Goris treedt op voor zijn vrouw Anneken Jacob Claessen, welke ten huize van Hendrick van Elsacker door diens broer Michiel met een stok op handen en hoofd zou geslagen zijn, waardoor zij om nog haar kost te kunnen winnen haar arm zou moeten laten cureren, doch waarvoor zij onvoldoende middelen bezitten

Personen:

Loenhout R 3801, 1674

| 3763-3818-0042-01 |

Jan Cornelis Jans tegen Cornelis Anthonis Goossens (verwondingen)

Cornelis Anthonis Goossens, alias ‘spijckerken’, heeft met een mes slachtoffer in de buik gestoken, dit ten huize van Jacob van Tijchelt, alwaar schepenen en bedezetters vergaderd waren. Reden zou geweest zijn dat hij niet als collecteur werd aangenomen, omdat hij onvoldoende borg kon stellen. Wonde was dusdanig ernstig dat de chirurgijn Jan van den Broeck zich liet bijstaan door de chirurgijn Peeter Schellekens uit Brecht. Verdachte zegt dat slachtoffer zelf met een mes gestoken heeft, hem daarbij kwetsende aan het hoofd en dat de steek daarop afgeschampt is, zodat het vermeende slachtoffer in de eigen buik heeft gestoken. Verdachte zou aldus aan zijn hoofd gebloed hebben, hetwelk werd afgewassen door de schepene Niclaes Jacob Claessen en de koster Willem Maesmans

Personen:

Loenhout R 3802, 1674-1675

| 3763-3818-0043-01 |

de schout tegen Jan Jacob Jan Nijs van Tijchelt (diefstal)

verdachte zou op 03 juni 1674 ’s avonds van een persoon uit Teteringen een paard gestolen hebben en naar Loenhout gebracht zoals in de omgeving van Breda gezegd wordt, en dit wederom hebben laten lopen bij het vernemen van de geruchten. Verdachte zelf is gevlucht en verschijnt niet op de convocaties. Getuigenissen door: Anneken Geeraert Vorsselmans ( x Andries Mans), 27j - Mattijs Vorsselmans, 73j - Adriaen Heijndrick Bertelmeeussen, 32j; hebben allen de dag na de diefstal Jan van Tijchelt met het paard zien lopen

Personen:

Loenhout R 3803, 1676

| 3763-3818-0044-01 |

de schout tegen Jean Marcquez, Nicolas François en Claude de Liez (doodslag)

verdachten, zijnde dragonders onder kapitein Franchois Beaulincourt, hebben ten huize van de weduwe Anthonis Quirijnen groot kabaal gemaakt en haar dochters en zonen geslagen en bedreigd. Vervolgens hebben zij zich tegen Peeter Geert van de Cloot, die op het gerucht was toegekomen, gekeerd, en heeft een van de soldaten, mede op aanstoken van de andere twee, vs Peeter van de Cloot doodgeschoten. Schot zou gelost zijn door Jean Marcquez. Feiten van slagen en bedreiging worden ontkend, wat het schot betreft zeggen verdachten dat zij door slachtofffer met een hout (stok) werden aangevallen en geslagen, en dat alzo door een slag tegen het roer de haan ervan is afgesprongen. Cornelis van Elsacker, 66j - Huijbrecht Bode, 67j - mr Jan van den Broeck, chirurgijn, 36j - Joos Deckers, vorster, 65j - Jan de Wijse, vorster, 40j; hebben de verdachten, gevangen gehouden in het kasteel, bezocht en vastgesteld dat zij kwetsuren aan hoofd en blauwe plekken op het lichaam hadden. Verder getuigenissen door Aert Anthonis Quirijnen, 27j - Neeltien Anthonis Quirijnen, 35j - Jacobmijntien Anthonis Quirijnen, 21j - Maeijken Christiaen Wouters, 23j - Jenneken Christiaen Wouters, 20j - Jan Heijndrick Michielsen, 34j - Lambrecht van Staeijen, 45j - Peeter Nijs van Dijck, 48j - Aert Robrecht van Gilse, 30j. Volgens deze getuigenissen hebben verdachten ten huize van de weduwe Anthonis Quirijnen bier geeist en toen dat er blijkbaar niet was hebben zij met hun degen geslagen en met hun roer de aanwezigen bedreigd dood te schieten. Verdachten zouden ook met geweld en bedreiging van dood te schieten geplunderd hebben in de woonst van Lambrecht van Staeijen en Peeter Nijs van Dijck

Personen:

Loenhout R 3804, 1676

| 3763-3818-0045-01 |

de schout tegen Jan Christiaen Peeter Joris (slagen)

Jan de Wijse, vorster, 41j, trof op 25 juni 1676 een aantal schapen aan op de moeren van de heer van het dorp achter Popendonk, welke schapen toebehoorden de weduwe Christiaen Peeter Joris, en zonder schaapsherder erbij. Riep de assistentie in van Jacob Peeter de Cuijper, 45j, om de schapen naar de schaapskooi te drijven. Werd alsdan achtervolgd door de zoon van de weduwe, zijnde Jan Joris, die hen begon te beledigen en met een stok begon te slagen, waarbij de vorster aan het hoofd gewond werd. Huijbrecht Schoepen, 49j, is getuige van de feiten. Jan van den Broeck, 36j, chirurgijn, heeft de wonde gevisiteerd

Personen:

Loenhout R 3805, 1679-1680

| 3763-3818-0046-01 |

de schout tegen Adriaen Jan Adriaen Huijben (doodslag)

feiten op 3 mei 1679 in de herberg van Peeter Joris Coecken in Terbeek, slachtoffer betreft Cornelis Cornelis Broomans. Slachtoffer en verdachten geraakten slaags, Jan Adriaen Huijben sloeg slachtoffer met een stenen bierkan op het hoofd, waarbij deze bewusteloos op de grond viel, na enige tijd bijkwam en naar huis toe wou, en op straat nogmaals neergeslagen werd door Peeter Adriaen Huijben, broer van vs verdachten. Volgens de chirurgijn zal het slachtoffer vermoedelijk overlijden, gezien de aard der kwetsuren, wat dan inderdaad in de loop van de maand geschiedt. Getuigenissen door Cornelis Jan van Ostaeijen, 26j - Peeter Jan Wouters, 28j - Aert Peeter Aert Luijcx, 25j - Jan Aernout van Ostaeijen, 24j - Jan van den Broeck, chirurgijn - Jan Schenck, chirurgijn, Zundert

Personen:

Loenhout R 3806, 1685-1687

| 3763-3818-0047-01 |

de schout tegen Aert Robrecht van Gilse (verwondingen)

volgens de schout is verdachte een persoon die, zeker wanneer hij gedronken heeft, makkelijk ruzie zoekt en vecht, en waarover hij reeds vroeger aangesproken werd. Er is echter geen betering, integendeel heeft hij verscheiden keren ruzie gezocht ten huize van de chirurgijn Jan van den Broeck, 47j, aan de kerk. Heeft vervolgens de chirurgijn met een mes gestoken in de arm en hand. Geschil zou ontstaan zijn toen Aert van Gilse achterstallige huishuur kwam opeisen. Getuigenissen door mr Geert van der Buijten, 59j - Cornelis Raets, 66j - Peeter Claes Cornelissen, 50j - Christiaen Geert Vorsselmans, 39j - Tanneken Claes Cornelissen, 56j - Matthijs Peeter Jan Ooms, 25j - Elisabeth Baten ( x Jan van den Broeck), 51j - Marie Jan Cornelis Theuns, 21j - Marie Anne van der Buijten, 34j - Geert van Westerhoven, 50j - Jan van Staeijen, 50j, Wuustwezel - Anthonis Mattijs Cools, 63j, Wuustwezel - Aert Heijndrick Moons, 18j

Personen:

Loenhout R 3807, 1685-1689

| 3763-3818-0048-01 |

de schout tegen Michiel Marten van Elsacker (kwetsuren)

verdachte zou Ferdinand Thovaert, gecommiteerde van de vrouwe van Loenhout, beledigd hebben en met een stok geslagen. Feiten zouden te maken hebben met een discussie rond het stadhouderschap van Michiel van Elsacker

Personen:

Jan van den Broeck tegen Aert Robrecht van Gilse (verwondingen) 1687-1688

cfr supra, stuk 3806. Er is blijkbaar betwisting over de aard en het verloop van de kwetsuur, verdachte betwist dat dit het gevolg is van de feitelijkheden, maar mogelijk wel van slechte behandeling

Personen:

Loenhout R 3809, 1702

| 3763-3818-0050-01 |

de schout tegen Adriaen Feijen (kwetsuren)

verdachte, woonachtig in Castel, logeerde in de herberg van Peeter de Wijs aan de kerk. Ging aldaar slapen op de hoogkamer alwaar Geert van Elsacker, 25j, kleermaker, bezig was klederen te maken. Jan Jacob Godrij, 19j, knecht van Peeter de Wijs, kwam daarbij zitten, en zei iets als ‘die vent wil den sack van mij’ of dergelijke waarop vs Adriaen een stok nam en daarmede Jan Godrij op het hoofd sloeg. Adriaen Michiel de Backer, 25j, getuigt dat hij vs Adriaen heeft zien weglopen na de feiten

Personen:

Loenhout R 3810, 1710

| 3763-3818-0051-01 |

de drossaard van Brabant tegen Dominicus Verschueren, 34j, Zundert, en Marijnis Willem Coppens, Zundert (inbraak)

feiten ten nadele van Cornelis Peeter Jan Gabriels, wnde op de oude hoeve in Popendonk, in de nacht van 19 op 20 mei 1710, bij wie spek en brood gestolen werden. Dominicus Verschueren legt bekentenissen over de feiten af, zegt dat deze zijn geschied door hem zelf, Marijnis en Adriaen Willem Coppens, en Peeter Anthonis Gabriels, van welke laatste het idee is uitgegaan. Deze wist dat de muur ‘wak’ was, verdachten hebben dan stenen uit de muur gehaald tot ze een gat hadden, de broden gestolen en stukken van het varken afgesneden

Personen:

Loenhout R 3811, 1725

| 3763-3818-0052-01 |

de schout tegen Lucas van Aert, molenaar (verwondingen)

feiten op 8 december 1724 in de herberg van Cornelis Jan Roelen Bertrams, alwaar verdachte de genaamde Jan Roelen met een mes heeft aangevallen en aan het hoofd gekwetst op verscheidene plaatsen, en waarvan bepaalde verwondingen door de chirurgijn als dodelijk worden omschreven. Visitatie gebeurde door de chirurgijn Andries Schenk, Rijkevorsel

Personen:

Loenhout R 3812, 1728-1730

| 3763-3818-0053-01 |

de schout tegen Hendrick Cuijpers (verwondingen)

feiten op 16.10.1729 in de herberg van Willem Broomans, brouwer en herbergier in Terbeek, slachtoffer betreft Maria Anna Pauwels Janssen ( x Clement Verhoeven). Hendrick Cuijpers wou ruzie maken met Clement Verhoeven, en toen hij door diens vrouw gemaand werd keerde hij zich tegen haar en sloeg haar met een pint op het hoofd. Getuigenissen door Jan Jan Ditforts, 20j - Jan Jan Vermeiren, 21j - Peeter Cornelis Huijben - Bernardus Swarts, chirurgijn, Hoogstraten

Personen:

Loenhout R 3813, 1730

| 3763-3818-0054-01 |

de schout tegen Jan Niclaas Gijsen (slagen)

verdachte heeft op de erven van Jan van Gool in Loenhout met een knuppel zekere Geerard, knecht van Anna Vercouteren, op het hoofd geslagen en verwond, welke wonde gesondeerd werd door de chirurgijn Gisbertus La Coste

Personen:

Loenhout R 3814, stuk 1, 1732

| 3763-3818-0055-01 |

de schouten van Loenhout en Brecht tegen Lambrecht Jan Rombouts (doodslag)

feiten geschied in Brecht op het ‘henghtbroeck’ op 5 juni 1732, slachtoffer betreft Bastiaen van den Bergh. Getuigenissen door Jan Peeter Doms, 22j - Peeter Wouter Ooms, 49j - Jan van Staijen, 25j - Goris Jan Aertsen, 38j - Peeter Jan Christiaensen, 38j - Andries Bresseleers, 42j - Joos Peeter Janssen, 26j - Christiaen Anthoni Rommens, 18j - Peeter Jan Christiaensen, 38j - Maria Adriana Nuijten ( x +Bastiaen van den Bergh), 48j, Brecht - Catharina van den Bergh, 15j, Brecht - Matthijs Verboven, 65j, Brecht. Verdachte zou op 2 juni op de jaarmarkt in Sint Lenaerts een mes gekocht hebben, en tegen Jan Peeter Doms gezegd hebben dat hij dit gekocht om de boer van den henghstbroeck daarmede te vermoorden, had ook aan andere getuigen laten verstaan dat hij die man niet kon hebben

Personen:

Loenhout R 3814, stuk 2, 1732

| 3763-3818-0056-01 |

de schouten van Loenhout en Brecht tegen Lambrecht Jan Rombouts (doodslag)

(een deel van het onderzoek gebeurde in Brecht, deze stukken zijn mogelijk in het archief aldaar te raadplegen)

Loenhout R 3815, 1758-1760

| 3763-3818-0057-01 |

de schout tegen Jozef Janssens (verwondingen)

slachtoffers betreffen Jan Nicolas van Dijck, meester smid, en Jacobus Godderie, knecht bij vs Jan van Dijck. Feiten worden in de aanwezige stukken niet verder omschreven

Personen:

Loenhout R 3816, 1760

| 3763-3818-0058-01 |

de schout tegen Joanna van Antwerpen x Jan Ooms (wegvoering vermoord kind)

dochter van Joanna van Antwerpen, nl Maria van Ditvorts, op dat moment reeds zwanger zijnde, is gedurende 4 maanden als dienstmeid gaan werken bij Joannes Josephus Haengegraeff, alwaar zij op 20.11.1758 ’s nacht is bevallen. Heeft het kind in een voorschoot gewonden en in een kistje gelegd. Haenegraeff, die hiervan slechts de volgende morgend kennis kreeg, heeft dan Joanna van Anwerpen in kennis gesteld. Deze laatste is dan samen met de vrouw van Haenegraeff naar de kamer van Maria van Ditvorts gegaan , hebben er de kist geopend en het dood kind aangetroffen. Joanna van Antwerpen, die volgens de schout zeker moet vermoed hebben dat haar dochter haar kind had vermoord, heeft dan dochter en dood kind medegenomen, het alzoo onttrekkende aan verder onderzoek

Personen:

Loenhout R 3817, 1760-1761

| 3763-3818-0059-01 |

de schout tegen Jan Joos Haenegraeff x Maria Anna van Litsenbourgh ( niet aangeven geboorte kind)

cfr vorig stuk. Haenegraeff voert aan dat hij volgens hem zijn plicht heeft gedaan door de moeder te verwittigen. Wat er uiteindelijk met het dood kind werd gedaan vinden we niet terug in de aanwezige stukken, er wordt wel vermeld dat gezien de gestelde daden de chirurgijn het kind niet heeft kunnen visiteren

Personen:

Loenhout R 3818, 1775

| 3763-3818-0060-01 |

de schout tegen Gabriel Peeter Janssen (verwondingen)

verdachte heeft op 30 januari 1775 met een mes genaamde Anthonis Cornelis Aertsen in het aangezicht verwond. Getuigenissen door Adriana Geerard Luijckx, 23j, dienstmeid bij Cornelis Cornelis Vermeiren - Cornelis Antoni van Tichelt, 19, wnde bij zijn stiefvader Lenaert Coecken - Bertel de Haen, 20j - Jan Cornelis Matthijssen, 21j, knecht bij Geerard van Dijck - Adriaen Vromans, 22j. Genaamde Geerard Cornelis Goddrie zou ook bij de feiten aanwezig zijn geweest. De verdachte, waarvan gezegd wordt dat hij algemeen bekend staat als een schelm, wordt op 25.07.1775 verbannen uit de heerlijkheid van Loenhout en Popendonk voor een termijn van 25 jaren

Personen: