Rechtspraak nr. 3760 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 3760

Loenhout R 3760, Stuk 1 - 11.10.1605

| 3760-0001-01 |

onderzoek van het lijk van Lenaert Jan Peeter Mertens door de chirurgijn Dierck Martenssen, in aanwezigheid van de stadhouder Claes van Dael en de schepenen Wackers, Verboven en de Huen, waarbij vastgesteld wordt dat het slachtoffer een zware slag op het hoofd heeft gekregen. Getuigenissen door: Anneken Hendrick Peeters, °Baerle, 19j - Lambrecht Lambrecht Broomans, 18j - Ghijsbrecht Diels, °Oirschot, 20j, knecht van Adriaen Coecken - Peeter Denijs, 25j, knecht van de schout - Joachim Mathijs Willem Gerits, °Bavel, 24j. knaap van Peeter Aerts. Slachtoffer, Lambrecht Broomans en Ghijsbrecht Diels gingen samen van Beek naar Sneppel naar het huis van Tanneken Vorsselmans. Slagen zouden met een stok toegebracht zijn door Cornelis Jan Ments, omtrent de woning van Tanneken Vorsselmans, waarbij ook vs Joachim en/of Peeter Denijs zouden betrokken geweest zijn. vs Joachim Gerits verklaart niet te weten wat er gebeurd is, want door Jan Cornelis Goris in het huis van Goris Goris Gabriels geroepen te zijn en vervolgens naar huis te zijn gegaan waar hij geslapen heeft naast Jan en Wouter, de andere knapen (van Peeter Aerts?)

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 2 - 14.08.1614

| 3760-0002-01 |

onderzoek door mr Geeraert Luijcx, stadhouder, ivm de slag met een pikhaak door Adriaen Lenaert Ments op het hoofd van Cornelis Peeter Ments en op de armen en het lichaam van diens echtgenote

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 3 - 25.04.1615

| 3760-0003-01 |

visitatie door de schout Cornelis van Dongen, in bijzijn van mr Geert Luijcx, stadhouder en de schepenen Peeter Wackers en Laureijs Reijns van het lichaam van Jan Huijbrechts Bode Janssen welke door een zeker Daniel, diamantslijper uit Antwerpen, werd doodgestoken

Personen:

Getuigenissen door: Adriaen Heijndricx van Gestel, 35j - Jan Christiaen Vorsselmans, 22j - Jenneken Huijbrechts x Peeter van Breda, 40j - Peeter Jan Peeter Huijbrechts, 26j

Personen:

Volgens getuigen, die samen met het slachtoffer zaten te drinken in de herberg van Peeter Peeters van Breda, aan de plaatse, kwamen daar vs Daniel x Paesschijntken Brouwers toe om er te overnachten, waarop slachtoffer de echtgenote met een liedje of woorden begon te schofferen, zodat de ruzie ontstond. Slachtoffer zei dat hij in zijn ‘gelach’ deed wat hij wou en de ander daar niets te zoeken had en hem dreigde met een tinnen pot te slaan, waarop de dader met zijn ‘poignaert’ het slachtoffer stak

Loenhout R 3760, Stuk 4 - 31.12.1627

| 3760-0004-01 |

klacht Cornelis Schuermans x Nelleken dat rond St Niklaasdag genaamde Cornelis Quirijn Willems met veel getier bij hem kwam om zijn dochter (Martijntken) te spreken, wegging en vervolgens met enkele compagnons terugkwam, weerom begon te roepen en de dochter verweet voor ‘dikzak’ e.d., de deur van de woning uitbrak, en met een stok (de steel van een ‘breemhaak’) sloeg. De buren Anthonis Adriaen van Oisterwijck x Jacobmijne werden om hulp geroepen. Eén van de compagnons was Jan Francken, alias Blocx. Ook getuigt Jenneken Adriaenssen x Anthonis Schooffs, kleermaker

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 5 - 31.12.1627

| 3760-0005-01 |

cfr stuk 4, dubbel

Loenhout R 3760, Stuk 6 (a en b, 2 delen) - 29.07.1630

| 3760-0006-01 |

op 19.07.1630 slagen door Claes Jan Claesen aan de persoon van Cornelis Rommens van Ter Eijck, dit toen hij met meerdere personen vanuit Antwerpen was gekomen, en waarbij Claes Jan Claesen ook zijn ‘roer’ op Cornelis Rommens wou afvuren, wat echter niet lukte. Getuigenissen door: Antonis Adriaen van Oisterwijck, 40j - Jan Jan Ditvoorts, 21j - Jan Jacobs, 50j - Wouter Peeters Ren, 60j - Jan Kersten Vorsselmans, 32j. Eveneens aanwezig waren Gijsbrecht Hoppenbrouwers en Jan Vergouwen. Feiten gebeurden aan de ketel bij de Dam en vervolgens langs de weg die naar Eeckers land loopt, reisden langs Brasschaat. Dader zei ook dat Cornelis Rommens hem in Loenhout eens had geslagen met een pot

Personen:

Nog getuigenissen door: Jan Adriaenssen van Ostaeijen, 28j - Neelken Geertssen x Wouter Peeters Ren - Adriaen Cornelis van Hulten, 35j, getuigen dat in augustus 1630, toen inwoners van Loenhout en inwoners van Hoogstraten samen op de wolf gejaagd hadden de genaamde Claes Jan Claesen in een kamer van de woning van Wouter Peeters Ren moedwillig schoten gelost had op kledingstukken

Personen:

Verder zou Claes Jan Claesen volgens Adriaen Bode, waard in Brasschaat, aldaar ’s nachts een paard hebben losgelaten en daarmede hebben gereden

Loenhout R 3760, Stuk 7 - 09.01.1632

| 3760-0007-01 |

geweld door soldaten uit het garnizoen van Willemstad en Klundert. Soldaten waren met een 70tal, de waarden en waardinnen waar zij gelogeerd hebben verklaren hoe zij door de soldaten geslagen werden. Deze getuigen betreffen Jan Hendrickx de Crom, omdat hij ‘jong bier’ gaf en zij ‘ouder bier’ wilden - Tanneken x Michiel Jan van Elsacker en haar zoon Peeter, omdat er niet snel genoeg getapt werd en vuur aangestoken - vs Tanneken x Michiel, ook met Jan Jan Nijs, eveneens waard en waardin, omdat zij de hele nacht moesten tappen terwijl de soldaten tierden en amok maakten

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 8 - 21.09.1632

| 3760-0008-01 |

geweld op zondagavond 12.09.1652 door Adriaen Lenaert Mens tegen Jan Peeter van Ham. Wouter Peeter Ren, 60, kwam tussenbeide, werd zelf slachtoffer, evenals zijn vrouw, die nog steeds ziek in bed ligt. Adriaen Vermeeren, 48j, zag dat Adriaen Lenaert Mens met een pot sloeg naar de waardin Neelken (x Wouter Peeter Ren), verder dat Adriaen Mens hem zei dat hij aan Neelken vergiffenis wou vragen, waarop Adriaen Vermeeren antwoordde dat het beter was eerst de huisvrouw van Jacob Krock, zuster van Neelken, te sturen - Heijnrick Heijnrickx van der Buijten, 38j, zag dat Jan van Ham een mes uit had - Quirijn Willemsen, 52j, zag dat Adriaen Lenaert Mens met een pot sloeg

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 9 - 12.06.1634

| 3760-0009-01 |

geweld door soldaten uit Heusden. Hierbij waren een genaamde Lieven Haeck en een genaamde Otto welke in het huis van de stadhouder tegen de zoon geweld hebben gebruikt, met een roer en een mes. Stalen ook het beddelaken maar gaven dit terug. Soldaten pleegden ook geweld op Jan Henrickx, Loenhout, dewelke zij dwongen 9 pattacons te geven, en op andere huislieden. Hebben nog geweld gepleegd op de huisvrouw van Mattijs Christiaen Vorselmans, waarbij een koffer opengebroken werd en lijnwaad gestolen

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 10 - 24.11.1635

| 3760-0010-01 |

geweld door soldaten. Quirijnken x Jan Jan Nijs, tegenwoordig burgemeester, getuigt dat in haar huis 13 of 14 soldaten hebben gelogeerd. Diende tabak te halen. Soldaten deden het bier in een ketel die ze boven het vuur hingen, deden daarin de boter die ze uit de kelder hadden gehaald, en dronken dit alzo. Stalen nog 8 pond boter van de zolder. Nicolaes Cornelis Lenaerdts verklaart dat enige van vs soldaten in zijn huis hebben ingebroken en hoenderen hebben gestolen

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 11 - 07.06.1636

| 3760-0011-01 |

geweld door soldaten. Adriaen Luijcx, tegenwoordig burgemeester, verklaart dat het geweld werd gepleegd door 5 soldaten, waarbij Jan van Ditvoorts, ruiter in de compagnie van Roeland van Os in Bergen op Zoom. Werd met een roer geslagen en met de dood bedreigd. Ook zijn vrouw werd met het roer bedreigd en zijn dochter geslagen. Magriet Imbrechts x Adriaen Luijcx getuigt item. Daniel Castermans werd eveneens met het roer en de vuist geslagen en met een mes bedreigd. Corneliken Willemsen x Daniel Castermans getuigt item, verklaart dat de soldaten veel bier hadden gedronken en dronken waren. Laureijs van der Buijten, schoolmeester in Loenhout, werd door Jan Ditvoorts ten huize van Daniel Castermans gevraagd om daar wat te lezen, was er getuige van de bedreigingen. Nicolaes Cornelissen, wagenmaker, werd door Jan Ditvoorts eveneens gevraagd ten huize Daniel Castermans te komen, alwaar hij eveneens getuige van het gebeuren was. Bedreigingen werden geuit door vs Jan Ditvoorts, de andere soldaten beletten hem het roer effectief te gebruiken

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 12

| 3760-0012-01 |

item als stuk 11, dubbel

Loenhout R 3760, Stuk 13 - s.d.

| 3760-0013-01 |

Willem Joossen, Berendrecht, en Heijnrick Huijbrecht met Matijs Willemsen, beiden Kalmthout, verklaren op heden 5 juni getuigen te zijn geweest van geweld op inwoners en burgemeester van Loenhout door diverse soldaten

Loenhout R 3760, Stuk 14 - 23.01.1640

| 3760-0014-01 |

vechtparij tussen Pauwels de Backer, Wuustwezel, en Jan Joordaens, gebeurd op Donk bij Jan Anthonis. Adriaen Thomas van Aecken, 78j, zag hoe vs de Backer genaamde Joordaens achtervolgde, hoorde Joordaens zeggen dat de Backer zijn hoed had gestolen, heeft hen vervolgens zien vechten. vs Joordaens, die bloedde aan hoofd en hand, zei dat de Backer hem wou doodsteken. Jan Anthonissen, 40j, getuigt item

Loenhout R 3760, Stuk 15 - 29.02.1648

| 3760-0015-01 |

onderzoek tegen Adriaen Cornelis Goossens, over moedwilligheid gepleegd op sint sebastiaensdag onder de gildebroeders van sint Sebastiaen, vergaderd ten huize van Jan Baltus van Ham, en het vechten zelfde dag in de avond op het Oosteneind. Getuigenissen door: Niclaes Cornelissen Wagemaecker, 48j, die als knecht de gildebroeders moest bedienen - Adriaen Deckers, 41j - Jacob Jacobssen Kenis, koning van de gilde, 25j. Deze droeg de juwelen van de gilde, welke hem door vs Adriaen Goossens van de hals werden getrokken. Later begeleidde vs Niclaes Cornelissen, samen met Michiel Peeter van Antwerpen en Jan Antonis Coninckx, vs Jacob Jacob Kenis naar huis, gezien de dreigementen van Adriaen Cornelis Goossens, dewelke hen aan de oude pastorie tegemoet kwam en een mes in handen had. Hij werd tegengehouden door Reijnier Heijndricx. Kwamen vervolgens omtrent de woning van Joos Deckers. Vervolgens haalde vs Jacob Jacob Kenis een roer, welke roer vs Adriaen hem uit handen trok en er meerdere personen mee sloeg. Er werden eveneens messteken gegeven

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 16 - s.d.

| 3760-0016-01 |

stadhouder en schepenen verklaren dat het doodschieten van Cornelis Antonissen, jongman, door genaamde Willem Peeter Quirijnssen tijdens de jacht op de wolf werkelijk een ongeval was en er hem dus geen echte schuld treft. Verder dat vs Willem Quirijnssen de kost draagt voor zijn arme moedeer en zijn jongere broers en zusters

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 17 - 09.04.1654

| 3760-0017-01 |

cfr vorig stuk, over het doodschieten van Cornelis Antonissen door Willem Peeter Quirijnen tijdens de jacht op de wolf op 24.03.1654. De feiten gebeurden in de bossen van de “munte”, het slachtoffer overleed in de loop van de nacht daarna. Getuigenissen door: Aert Adriaen Vermunten, 29j - Bastiaen Crock, 33j. Slachtoffer werd in de buik getroffen, het schot zou afgegaan zijn toen Willem Quirijnen over een gracht sprong

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 18 - 20.01.1655

| 3760-0018-01 |

cfr vorige twee stukken, verzoekschrift van Willem Peeter Quirijnen, waaruit blijkt dat de jacht op de wolven, die in de omgeving grote schade hadden aangebracht, werd uitgevoerd door de inwoners van verschillende dorpen, o.m. Hoogstraten en Zundert

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 19 - 20.01.1655

| 3760-0019-01 |

cfr vorige stukken, procedure Raad van Brabant

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 20 - 16.11.1659

| 3760-0020-01 |

vechtpartij in de woning van de weduwe Heijndrick Geert van der Buijten. Getuigenissen door: Willem Heijndrick van der Buijten, 30j - Cornelis Jaspers, 25j, knecht van de weduwe Heijndrick van der Buijten. Meerdere jongelui hadden er 's zondags in de woning een ton bier gedronken waarna er gevochten werd. Jan Adriaen van Ostaeijen was in zijn aangezicht gekwetst, Cornelis Mattijs Goossens aan zijn hand. Ook Peeter Mattijs Goossens was in de vechtpartij betrokken. Eveneens aanwezig zouden geweest zijn: Cornelis Cornelis van Aerde, Lenaert Heijndricx van Gastel (eveneens knecht van de weduwe van der Buijten), Adriaen Jacob Theus, Cristiaen Frans Vorselmans, Cornelis Jan Wever, Antonis Goossens, Peeter Matteus Arnouts, Jan Jan Verboven, Jan en Jacob Geert van den Cloot, Jan Janssen Cornelis Arnouts, Cornelis Mattijs Ooms

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 21 en 21bis - 09.01.1665

| 3760-0021-01 |

vechtpartij ten huize Heijndrick Stoffel Broeckatus op 08.01.1665 in de avond. Getuigenissen door: Catelijn Jan Meeussen dr, 24, dienstmeid bij vs Heijndrick Broeckatus - Margriet van Haut x +mr Joan de Bernagie (chirurgijn), 55j, die eveneens de chirurgie uitoefende - Laureijs Peeter van der Buijten, 40j - Elisabeth Peeter van der Buijten (x Heijndrick Stoffel Broeckatus), 34j. Heijndrick Cristoffels Broeckatus, 26j, waard tot Nederven. Andries Laureijs Rombouts maakte ruzie en vocht met Geert Heijndrick van der Buijten, in het gezelschap waren ook nog Laureijs Peeter van der Buijten en Peeter Melssens. Laatsgenoemde kwam tussenbeide, geraakte alzo zelf in gevecht met vs Geert van der Buijten en werd onder het schouderblad tussen de ribben gestoken. Wonde werd met het ‘tintelijser’ getinteld (gepeild) door Margriet van Haut en als dodelijk bevonden maar zegt dat hij tot nu toe goed reageerde op de behandeling

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 22 - s.d.

| 3760-0022-01 |

steekwonden aan lichaam en armen van Cornelis Heijndrick de Crom, toegebracht door Jan Willem de Crom ten huize van Jan de Wijse. Getuigenissen door: Jan Schenck, Zundert, chirurgijn - Maeijken Adriaenssen, 39j, ongehuwd - Jenneken Willem Raets, 18j, dienstbode bij Jan de Wijse. De wonde aan de romp kon dodelijk zijn. Volgens slachtoffer werd hij gestoken zonder dat er enige ruzie aan vooraf ging. Volgens getuigen was Jan Willem de Crom daar toe gekomen, vroeg brandewijn die hij in het vuur wierp en een pint bier die hij tegen de grond sloeg, en was hij morrende tegen het slachtoffer. In de woning was ook de procureur Joerdaens, en is er sprake van het jong kind van Jan de Wijse dat in de wieg lag

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 23 - 19.07.1668

| 3760-0023-01 |

aantastelijkheden tussen arbeiders en ingezeten van Loenhout en soldaten ingekwartierd in Wuustwezel. Getuigenissen door: Heijltien Cornelissen (x Pauwels Diercken), 68j - Naentien Pauwels Diercken, 27j - Magriet Michiel Joerdaens (x Geert Frans van der Buijten), 42j - Geert Frans van der Buijten, 42j - Anthonis van Ditfort, zoon van Sijecken Jan Nijs, 22j. Soldaten kwamen ten huize Heijltien Cornelissen, die alleen thuis was, en na haar gevraagd te hebben om vette beesten en bier, wat zij antwoordde niet te hebben, trokken zij hun degens, daarmee dreigende en in het rond slaande, eisten geld. Gingen ook ten huize van Geert Frans van der Buijten waar zij eveneens diens vrouw bedreigden en hoenderen opeisten. Soldaten sloegen ook Anthonis van Ditfort, die met zijn paard van Wuustwezel kwam. Deze zocht daarop hulp, ondermeer bij Anthonis Jan Gabriels

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 24

| 3760-0024-01 |

zelfde als stuk 23

Loenhout R 3760, Stuk 25 - 20.07.1668

| 3760-0025-01 |

vervolg stuk 23. Getuigenissen door: Geert Kersten Vorsselmans, 64j - Peeter Engelen de jonge, 21j, kleermaker, Wuustwezel. Soldaten stalen klederen bij Geert Vorsselmans, die hij terug verkregen heeft van Antonis Vergauwen, wonende bij Cornelis Aert Bogaerts in Wuustwezel, en in wiens huis de soldaten waren gegaan. Soldaten stalen ook het roer ten huize van Cornelis Goossens, alwaar op dat moment vs Peeter Engelen alleen was vertoevende. Hebben aldaar ook nog enige andere zaken meegenomen, item bij Jacob Jan Nijs

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 26

| 3760-0026-01 |

zelfde als stuk 25

Loenhout R 3760, Stuk 27 - s.d.

| 3760-0027-01 |

slagen door Claes Cornelis Lenaerts aan de huisvrouw van Peeter Aert Luijcx. Getuigenissen door: Neeltien Adriaen Prins (x Peter Aert Luijcx), 58j - Jenneken Peeter Aert Luijcx, 27j, jonge dochter. Dader was met een schepel met geweld de ‘buer’ (oven) aan het stuk slaan, en toen getuigen gingen kijken wie dat deed werden zij met ‘koeie zeik’ en mest in het aangezicht gesmeten en op hun hoofd geslagen. Dader ging dan verder met een gat in de buer te slaan, zei dat hij aan vader van attestante stenen had geleverd en die weer uit de buer wilde halen

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 28

| 3760-0028-01 |

zelfde als stuk 27

Loenhout R 3760, Stuk 29 - 28.03.1676

| 3760-0029-01 |

slagen door Andries Laureijs Rombouts aan Jan Anthonis Schooffs en vernielingen en dreigementen van deze laatste. Getuigenissen door: Jacob Adriaen Peeter Jans, 27j - Jacob Jan Crock, 23j. Feiten geschied ten huize van Peeter Joris Coecken op 20.03.1676. Eveneens aanwezig waren Geert Anthonis van Aecken en meer andere personen. Andries Rombouts verkocht aan Jan Schooffs een paard voor 95 gld, en er ontstond twist over de bedenktijd voor deze koop, waarop Andries Rombouts vs Jan Schoofs sloeg met de vuist en een pot

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 30 - vervolg stuk 29

| 3760-0030-01 |

benevens getuigen in voorgaand stuk getuigen eveneens: Geert Anthonis van Aecken, 35j - Peeter Joris Coecken, 33j, herbergier - mr Stephanus a Diependael, kapellaan - Jan de Wijse, 41j, vorster en herbergier, wnde aan de kerk. vs Jan Schooffs, gekwetst zijnde, verliet het huis, en sloeg vervolgens de ruiten van de keuken uit, dreigde Jacob Adriaen Peeter Jans ’s nachts te zullen vermoorden of zijn huis in brand te steken, nadat hij ook de andere aanwezigen met de dood had bedreigd. Hij kwam terug het huis in, waarop het gezelschap naar de zolder vluchtte. Onderzoek verder gezet 14.05.1676 verklaart Stephanus a Diependael dat hij op 20.07.1673 ten huize van Jan de Wijse, herbergier, gehoord heeft dat de toenmalige schout Marcelli, vader van de huidige schout, tegen Jan Schooffs zei dat hij op hem zou letten ivm zijn dreigementen van brand te stichten, nadat vs Jan Schooffs de schout met een pot wou slaan. De vorster verklaart dat hij op 11 mei, de dag nadat de schuur van de weduwe van de secretaris van Elsacker is afgebrand, naar de woning van Jan Schooffs achter de kerk is gegaan, alwaar hij deze samen met zijn huisvrouw en Dilis Janssen heeft aangetroffen, zittende aan de tafel, en dat toen de brand ter sprake kwam, Jan Schooffs beweerde daar niets van te weten, wel zijn ogen afkeerde en zei dat geen enkele boer de weduwe zou beklagen

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 31 - 24.04.1676 - vervolg stuk 29

| 3760-0031-01 |

verhoord worden: Jan Anthonis Schooffs, 35j - Andries Laureijs Rombouts, 67j - Jan Adriaen van Ostaeijen, 46j. Jan Schooffs verklaart dat de ruzie ontstond doordat Andries Rombouts hem beloofd had dat hij tot de volgende dag nog tijd zou krijgen om zich te beramen over de koop, maar dat deze dat onmiddellijk na de handslag introk, hem vervolgens met een pot sloeg, en daarna ook nog vanachter geslagen werd door Jan Adriaen van Ostaeijen. Andries Rombouts en Jan van Ostaeijen verklaren gezien te hebben dat Jan Schooffs gekwetst was, maar niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk was

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 32 - 14.05.1677

| 3760-0032-01 |

dreigementen en andere gedaan door Jan Reijnieren en andere personen. Getuigenissen door: Frans Cornelis Franssen, 31j - Cornelis Michiels van Antwerpen, 19j - Jan Adriaen Roelen, 37j, herbergier - Joan Bode, 24j - Barbel Jan de Wijse dr, 16j - Michiel Peter van Antwerpen, 58j - Heijndrick Goris Vergauwen, 31j - Jan de Wijse, 42j, vorster - Michiel Martin van Elsacker, 24j - Neeltien Jan Cornelissen (x Michiel Peeter van Antwerpen), 56j - Neeltien Peeter Christiaens (x Anthonis Bernaert van Aken), 33j - Anthonis Bernaert van Aken, 40j - Melsen Peeter de Cuijper, 26j - Michiel Adriaenssen, 58j - Bastiaen Russen, 40j - Peeter Gabriel Goris, 34j - Cornelis Verheijden, 37j. vs Cornelis Michiel van Antwerpen had als knecht ingewoond bij vs Jan Reijnieren, had meermaals gehoord dat deze fulmineerde tegen de ontvangers van de dorpslasten. Joan Bode verklaart dat hij ten huize Jan van den Heuvel, herbergier, door Peeter Joerdaens heeft horen zeggen dat 2 personen, nl Jan Reijnieren en Laureijs Anthonis Rombouts, hem gepresenteerd hadden Michiel Martin van Elsacker dood te schieten, en dit juist voor het afbranden van de schuur van de weduwe van de secretaris van Elsacker. Zelfde nacht zou ook met kogels geschoten zijn door het venster naar het bed waarin Michiel Martin van Elsacker sliep. Michiel Peeter van Antwerpen verklaart dat Jan Reijnieren bij hem geweest is op de uitvaart van Jan Anthonis van Riel, zoon van zijn huidige vrouw, en dat deze alsdan zei dat enige koeien van hem bepand waren terzake achterstallige dorpslasten, dat hij iets in zijn hoofd had en dat hij daar kortelings wel zou over horen, dit kort voor het afbranden van de schuur van de weduwe. Cornelis Verheijden zegt dat nadat hij in het huis van de schout van Wuustwezel de ‘lijfkoop’ gedronken had van het paard dat hij gekocht had van Cornelis Anthonis Goossens, alias ‘Spijcker’, en van Peeter Aert van Tijchelt, vs Spijcker had horen zeggen dat kortelings ‘den rooden haen over een huijs soude vliegen’. Verder blijkt nog dat Michiel en Jacob Adriaenssen een geding hadden met Jan Reijnieren, maar dat zij dit staakten nadat zij met brandstichting bedreigd werden

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 33 - 29.11.1677

| 3760-0033-01 |

brandstichting van de schuur van de weduwe van Elsacker en doodsbedreiging aan Michiel Martin van Elsacker op 10.05.1677 (cfr vorige) en brandstichting van de schuur van Michiel van Elsacker op 31.10.1677. Getuigenissen door: Joan Bode, 24j - Barbel Jan de Wijse, 16j - Michiel Peeter van Antwerpen, 58j - Hendrick Goris Vergauwen, 31j - Jan de Wijse, 42j, Vorster - Michiel Martin van Elsacker, 24j - Neeltien Jan Cornelissen ( x Michiel Peeter van Antwerpen), 56j - Neeltien Peeter Cristiaens ( x Anthonis Bernaert van Aecken), 33j - Anthonis Bernaert van Aecken, 40j. Verklaringen als supra

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 34 - 17.02.1678

| 3760-0034-01 |

cfr supra, met nog bijgevoegd verklaringen Melsen Peeter de Cuijper, 26j - Michiel Adriaenssen, 58j. Verklaringen eveneens als supra

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 35 - 01.04.1678

| 3760-0035-01 |

geding tegen Cornelis Anthonis Goossens. Betrokkene wordt voor de derde keer ‘in de halsband gestelt’. Betrokkene heeft de schuur van Hendrick de Crom in brand gestoken. Heeft eveneens met een lont de schuur van Michiel van Elsacker in brand gestoken. Verder heeft hij ook een ‘brandbrief’ geschreven aan Niclaes Jacob Claesen en aan de schout van Loenhout. Niclaes Jacob Claesen diende 100 ducatons te geven, zoniet zou hem dezelfde schade overkomen als zijn zwager Jan Neel Goris, wiens huis afgebrand was. Ook de schout diende hem 100 pattacons, met intrest van dien, terug te geven, welke som hij van iemand van Hoogstraten had moeten lenen. Verklaart verder dat Jan Reijnieren, in de gevangenis in Breda, gezegd had dat ingeval hij (Cornelis Goossens) tot de pijnbank zou gebracht worden of deze zou willen verklaren dat Jan Reijnieren verder niets weet. Uit het stuk blijkt ook dat Cornelis Goossens in Antwerpen in het Steen tot de tortuur werd gebracht, en op 2 april onder ‘de blauwen hemel, ongehacht en vuijten alle banden van ijser’ heeft volhard in zijn bekentenis

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 36 - 09.01.1678

| 3760-0036-01 |

derde examinatie van Jan Reijnieren, gevangene in de toren van Breda. Verklaart geld ontvangen te hebben van de vrouw ‘in de kroon’ voor het leveren van koren, verder dat zijn oom Cornelis Goossens, die een welstellend man is, hem nog geld schuldig is van arbeidsloon, daar hij 9 à 10 jaar geleden voor hem gewerkt heeft. Uit verhoor blijkt verder dat hij ervan verdacht wordt van zijn oom geld geeist te hebben om daarmede Spijcker (cfr supra) uit de gevangenis te kunnen krijgen, volgens hij aan zijn neef Jan Anthonis Goossens zou gezegd hebben. Zou verder nog geld geeist hebben van Willem Anthonis Goossens

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 37

| 3760-0037-01 |

02.10.1677: kwetsuren toegebracht aan Jacob Kenis door Jan Matthijs Goossens de jonge op 29.09.1677. Getuigenissen door: Jan Wouter Rombouts, 44j - Cornelis Aert van Tijchelt, 43j - Jan Adriaen Roelen, 33j, herbergier - Peeter Cornelis van Aerde, 39j - mr Jan van den Broeck, chirurgijn. Volgens de chirurgijn betreft het een diepe hoofdwonde die hij wil trachten te genezen voor de som van 3 pattacons, waaraan hij zelf niets zou verdienen. Jan Matthijs Goosens zou het slachtoffer met een tang geslagen hebben, nadat zij woorden hadden over een proces dat tussen hen beide hangende is. Eveneens aanwezig waren o.m. Adam van Geel, Jan Cornelis de Backer

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 38 - 03.01.1680

| 3760-0038-01 |

kwetsuren toegebracht aan Maeijken Peeter Claesen Verbocht achter het huis van Joos Deckers. Getuigenissen door: Jan Cornelis Jacobs - Jan Heuvelmans, schepene, 64j - Marie Adriaen Vergauwen, 27j, wnde bij Jan Heuvelmans - Catelijn Adriaen Vergauwen (x Baudewijn Jan Heuvelmans), 26j. Slachtoffer zou door Joos Deckers en zijn zoon Cornelis geslagen zijn, waarop zij om hulp riep en, gekwetst aan hoofd en hand, door vs getuigen in het huis van Jan Heuevelmans gebracht werd

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 39 - 31.05.1680

| 3760-0039-01 |

gevecht tussen Adam van Geel en Peeter Gabriel Goris enerzijds en Dinge Nijs van Tijchelt (x Hendrick Cleir), 44j, anderzijds. Adam van Geel en Peeter Gabriel Goris vochten met mekaar en zijn zo op slachtoffer gevallen, waarbij zij zeer gekwetst werd

Personen:

Loenhout R 3760, Stuk 40 - 14.08.1685

| 3760-0040-01 |

de schout tegen Ferdinand Thovaert, wnde op het kasteel. Getuigenissen door: Peeter Colpaert, 23j, knecht - Peeter van der Buijten, 31j. Peeter van der Buijten zou met goedkeuren of op vraag van Thovaert de hond van Peeter Colpaert dood geschoten hebben, waarna er woorden en schermutselingen gevallen zijn tussen Colpaert en Thovaert, welke laatste vs Colpaert terstond uit het kasteel wilde. Peeter van der Buijten ontkent de meeste aantijgingen

Loenhout R 3760, Stuk 41 - 27-09-1689

| 3760-0041-01 |

kwetsuren toegebracht aan Richard van Elsacker op 26.09.1689. Getuigenissen door: Jan Melssen Luijcx, 33j - Elisabeth Willem Jan Wellens, 50j, woont bij Heijndrick Cleir - Martinus Posselius, 39j - mr Niclaes Bansaert en mr Jan van den Broeck; chrirugijns - Dilis Janssen, 60j. Slachtoffer, aangetroffen aan het huis van Marten Philipssen aan de pastorij, met een mes in de handen, vertoonde vijf verwondingen aan het hoofd. Slagen zouden met een knuppel toegebracht zijn door Michiel Jan Goossens en Quirijn Willems. Deze laatste is gildebroeder van de kolveniers (waren in de herberg van Michiel Martin van Elsacker verzameld op 26.09.1689, kermismaandag). Er is ook sprake van de aanwezigheid van een speelman uit Hoogstraten (vs Martinus Posselius?)

Personen:

Nota: akte betreft een hedendaagse fotokopij, origineel niet aanwezig