Rechtspraak nr. 1332 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1332

stuk 1 - 25.06.1567 - schout tegen Geert Vorsselmans

| 1332-0001-01 |

betwisting van erven in Donk, door de schout nomine officio opgewonnen

Personen:

Cornelis van Staeijen Cornelissen (timmerman), Wuustwezel, 60j, kent kent dat de door Jan van Vollenhove opgewonnen erven noordwaarts paalde aan de erven van Geert Vorselmans, en de gracht die de ’bloxkens’ afscheidde van tobehoorde wijlen Pe ter Vorselmans

Personen:

Catherine Jan Geert Wils dr x +Cornelis Luycx, 67j, kent dat de scheidende gracht liep van de weg op de middenhaag in de hof van Peeter Vorsselmans Peeterssen, zoals de ‘cruijsput’ gemaakt is

Personen:

Antonis van Dietfoirt Anthonissen (Wuustwezel), 67j, en Peeter Jan Nout Luycx, 80j, kennen dat bewuste erven van vs middenhaag voorheen een ‘kele’ hadden om met paard en wagen doorheen te varen

Personen:

Digna Peeter Nout Luycx kent dat op de scheiding of daarontrent strompeiken stonden

Personen:

Peeter Vorselmans Peeterssen en Jan Brans, vorster, kennen dat de beesten van Geert Vorselmans gegraasd hebben in vs ‘bloxkens’

Personen:

stuk 2 - 13.04.1568 svl

| 1332-0002-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Gheert Vorselmans en Jan van Vollenhove, schout, procedure over de ‘palingen’ (erfscheiding)

stukken 3, 4 en 5 - 13.10.1598 - Kerk van Loenhout

| 1332-0003-01 |

diefstal - heling

Jenneken Marten Peeter Thijs x Cornelis Cornelis Gossens, 45j, kent ten huize van Gerit Meeusen op vezoek van diens vrouw het kind bewaard te hebben en dat op zeker ochtend Gerit en zijn vrouw thuiskwamen, hij aan hebbende een paar zwarte ‘boecxen’ en zij een ‘sielken’ en ‘opgeschorte rock’ rood aan de binnenkant, waarbij de vrouw zei 2 rokken, 2 lijfkens en een paar zwarte boecxen gekocht te hebben zonder te preciseren waar en dat zij daarvoor 30 ..., kent nog dat Antonis Goris met zijn wagen in Leur geweest was, kent verder dat zij het meisje dat bij Gerit Meeussen woonde een zwart lijfje heeft zien dragen en hetwelk zou gekocht zijn van de vrouw van vs Gerit

Personen:

Cornelia Jans van den Steckgoir x +Jan Peeterssen, in de 60j, woont bij Jan Denijssen, kent dat Maeijken het ‘jonkwijf’ van Gerit Meeussen geweest hebbende zekere ochtend bij haar kwam vragende of ze mee naar Hoogstraten wou gaan, deponente meende het lijfken dat zij aanhad te herkennen als onlangs uit de kerk gestolen

Personen:

Jan Peeterssen, kleermaker, °Lt en er weerom wnd, 31j, heeft enige weken terug ten huize Gerit Meeussen alias vaeijer een paar zwarte ‘bocxen’ vermaakt en welke zo goed als nieuw waren, item heeft nog een zwart lijfken gekort en de mouwen verzet voor de huisvrouw, dit lijfken was blijkbaar reeds meer gedragen, item nog vermaakt een zwarte en een bruin blauwe rok, de vrouw van vs Gerit zei dat ze dit alles in Breda gekocht hadden

Tanneken Hubrecht Geert Pullekens x Jan Denijssen, 34j, , kent dat het lijfken dat Maeijken droeg toen ze bij haar thuis kwam het lijfken van Neelken (Cornelia vs) was

Personen:

Gerirt Meeussen, alias Gerit Vader of Vaeijer, wagemaker, °Alphen, wnd Lt, 25j, kent dat de kleding boven genoemd gekocht werd van zekere ‘soeteler' genaamd ‘mageren’, dit alles door zijn broer Laureijs Meeussen, soldaat liggende in Breda

Personen:

Maria Claes Lemmens x Geert Meussen, 22j, kent dat de kleding gekocht werd door Laureijs, broer van Gerit

Personen:

vervolgens is er een verzoek tot verhoor van bovengenoemde soeteler en Laureijs Meeussen, zonder dat het duidelijk is aan wie dit verzoek gericht werd en zonder dat er een vervolg aan gekend is

stuk 6 - 10.1599

| 1332-0004-01 |

geweld door soldaten uit Hoogstraten

Lenaert Adriaen Ments, 46j, kent dat Hans Claessen, sergeant op het kasteel in Hoogstraten, met een 12tal soldaten vrijdag laatstleden met paard en kar gekomen zijn en uit zijn schuur 10 tot 12 bussels hooi gehaald hebben en dat de sergeant erop stond dat ze het hooi meenamen al moest hij het onderweg wegwerpen; werd verder nog bedreigd dat indien hij geen hout leverde de sergeant op een nacht zou inbreken en zijn hoenderen stelen; kent verder nog dat enige weken terug een 8tal soldaten waarondere zeker Stuijck zijn huis zijn gepasseert en dat hij de dag nadien vernam dat die bij Cornelis Verboven,schepen, waren geweest en vandaar tot Jan Wouter Rombouts, schepen, alwaar lijnwaad gestolen werd

Personen:

Jan Wouter Rombouts, Loenhout, schepen, 49j, kent dat een tiental soldaten uit Hoogstraten in zijn huis zijn gekomen, daarbij een zekere Peter Claessen en zekere Puijmercken, namen uit zijn kelder6 pond boter, zouden ook zijn vrouw geslagen hebben

Personen:

Adriaen Thomas van Aken, 33j, kent dat bij de soldaten zeker Peer Claes en zekere Puijmercken waren, namen zijn paard dat achter het huis stond, werd toen hij protesteerde bedreigd dat ze hem zouden dood schieten, ze reden dan met het paard naar de plaatse waar hij het terugkreeg

Personen:

Maeijken x Cornelis Peter Ments, 26j, kent dat bij de soladten was genaamde ‘het jong botgat’ (?), Peter in de Roeste en zeker Rombout de glasmaker, hebben eetwaren uit haar huis genomen

Personen:

Cornelis Verboven Cornelissen, Loenhout, schepen, 48j, kent dat de soldaten bij hem enkele hoenderen gedood hebben

Personen:

Adriaen Janssen Coeck, boterkoper, 30j, werd ook bestolen en bedreigd met het afbranden van zijn huis

Personen:

Peeter van Aken, Loenhout, schepen, 43j, kent dat de soldaten in zijn huis zijn komen eten en drinken

Personen:

stuk 7 - 24.06.1600 - Dingne Wackers

| 1332-0005-01 |

onvoeglijke handelingen door de schaliedekker

Jenneken Jacop Peeterssen, dienstmaerte bij Michiel Michielssen van Elsacker, heeft gezien dat de schaliedekker en Dingne Wackers in de schuur samen in de schuur zijn gegaan over de bolbane achter Peeter Peeterssen, heeft niet gezien dat de schaliedekker zijn broek of kousen af had

Personen:

Lijsken x +Peeter Michielsen, 60j, kwam in de hof van Jan Michielsen wnde in het schalienhuis, bij haar was Jenneken Jacop Peeters dr kent item

Personen:

stuk 8 - 08.12.1605 - Cornelis Jan Marinus alias ‘peckelherrinck’

| 1332-0006-01 |

bedreiging - mogelijke doodslag in Breda

Lenaert Cornelis Gabriels, Loenhout, 33j, wordt bij de gevangene geleid en gevraagd of dit de persoon is die ten huize Adriaen Janssen de Weert heeft gezien, verklaart dat hij hem zag op de hoek van het huis en dat hij voor hem vlees en brood met boter gehaald heeft, hij zei soldaat te zijn en dat men hem zou binnenbrengen of dat hij anders het huis zou afbranden; comparant heeft daaraan gevolg gegeven en de soldaat is binnen bij de schouw gaan staan en waar hij bleef zitten drinken

Personen:

Wouter Willem Maes, Loenhout, herbergier, 35j, kent dat betrokken bij hem is komen drinken en hem gezegd had iemand dood gestoken te hebben aan de ginneksche poort en dit na een twist over het schildwacht staan

Personen:

Jacop Peeters van Elsacker, Loenhout, herbergier, 28j, kent dat betrokken die hem gekend is ook bij hem is komen drinken en hem vertelde dat hij in Breda een corporaal gedood had

Personen:

Bekentenis van Cornelis Jan Marinus, alias pekelherrinck, gevangene in Loenhout, heeft zich in Breda laten inschrijven onder kapitein La Berbe en dit met de naam Cornelis Janssen van den Luer; kent dat hij zonder verlof gegaan is langs de ginnekensche poort en dat zijn geweer nog ligt in de kamer waar hij logeerde aan de vismarkt; ontkent woorden gehad te hebben met een korporaal; zegt eerst naar Etten gegaan te zijn; kent vooraleer in dienst gegaan te zijn op de leursche kermis met 2 companen zich te hebben uitgegeven voor soldaten; bekent nog in Wernhout bij Philips Janssen kledij te hebben meegenomen maar zegt deze terug gegeven te hebben; op vraag of hij uit de schaapskooi van brouwer Spaengaert in Brecht kledij heeft weggenomen kent dat zekere Jan Hoogenwinckel achter de schaapskooi zat en ging lopen alsdan de kledij achterlatend en dat hij dan heeft opgenomen; kent ook met een mes een beursje met 5 st genomen te hebben; zijn bekentenis werd hem voorgelezen ‘onder den blauwen hemel ongehecht en ongebonden’

stuk 9 - 11.09.1608 - Peeter Aerts Sgrauwen

| 1332-0007-01 |

over 3 soldaten aangetroffen en gevangen genomen in Loenhout op klacht van Peeter Aerts Sgrauwen, hoevenaar van de hoeve van de graaf van Arenbergin Popendonk, de schout van Antwerpen heeft hun paspoort of verlofbrief afgeëist maar verklaren er geen te hebben

Personen:

Het betreft hier een nogal warrig verhaal: de kleinste van de soldaten Cornelis alias clapneel zou op een zondag voor de feiten in de voormiddag bij Peeter Aerts Sgraeuwen thuis gekomen zijn en er, toen de rest van het gezin naar de kerk was, heeft er gegeten (eieren) en gedronken (botermelk). Clapneel meende dat Peeter dit tegen andere soldaten (welke daarop van Peeter Sgrauwen ook eten en drinken zouden geeist hebben) die door het dorp liepen had verteld en hem alzo had verraden. Peeter daarentegen zegt dit enkel tegen Wouter Jorissen (die die zondag ook bij hem langskwam) verteld te hebben die het dan op zijn beurt tegen die andere soldaten zou verteld hebben. Clapneel wil dat Peeter Sgraeuwen met hen naar de schout in Brecht gaat en bedreigt hem daartoe met een roer. Peeter, vrezend dat zij hem onderweg wat willen aandoen, wil met hen niet meegaan. Uiteindelijk worden de drie soldaten in Loenhout dorp gevangen genomen. Wat de schout in Brecht hiermee te maken heeft is ons niet duidelijk evenmin als de juiste aard van het verraad

Personen:

de 3 soldaten betreffen Cornelis Sijmonssen alias Boerken alias Clapneel is de kleinste, Hans Bernaerts van Bruessel is de grootste, en Peeter Thomassen van Dongen, waren in het fort van Willebroek gelegerd; zijn 14 dagen terug met 7 vertrokken uit Willebroek en werden op het lamsgat bij Zevenbergen geslagen door de soldaten van Geertruidenberg waarbij hun compagnon Gommaer alias breeden baert gevangen werd genomen en dewelke hun verlofbrief bij had

de andere betrokkenen betreffen:

Peeter Aerts Sgraewen, 68j, is hoevenaar van de hoeve van de graaf van Arenberg in Popendonk

Peeter Joris Christiaensen, oud schepen, werd om hulp gevraagd door Lijsbeth, vrouw van Peeter Sgraeuwen

Personen:

Lijsbeth x Peeter Aerts Sgraewen, 49j

Personen:

Wouter Jorissen, Zundert, 30j, heeft vroeger bij Peeter Aerts Sgraeuwen gewoond

Ghijsbrecht Dielis Leemans, 23j, is knecht van Peeter Aerts Grauwen

Personen:

Frans Dielis Leemans, 20j, is knaap van Peeter Aerts Grauwen

Personen:

stukken 10 en 11 - 10.02.1609 - Willem Wildemans en Pauwels Willem Aertssen van Hoochstraten

| 1332-0008-01 |

onzedige handelingen

Personen:

Lenaert Adriaen Ments, °Loenhout, 55j, kent bewuste avond zijn dochter Maeijken heeft gevonden in het huis van zijn zwager Jacop Hendrick Corremans alwaar zij haar nicht zou helpen spinnen, haar dochter vertelde hem onderweg twee jonge gasten van Hoogstraten tegen gekomen te zijn, dit ter hoogte van het huis van Cornelis Centen, hadden hun ‘schamelheid’ bloot, zij werd te hulp gekomen door vs Centen, door Anthonis Geleijns, momboor van Pauwels Willem Aertsen werd gevraagd geen klacht te doen

Personen:

Maeijken Lenaert Adriaen Ments, 17j, kent dat toen Cornelis Centen ter hulp kwam een van de jongelingen ging lopen maar de andere haar bleef vasthouden, zij en Cornelis hebben deze dan geslagen met een knuppel en een spinrok

Cornelis Jan Centen, 36j, was in zijn huis een het ‘cluetteren ende timmeren’ toen Maeijken Lenaerts Ments dr om hulp werd geroepen, zag buiten een jonge gast lopen met een spinrok in zijn handen, Maeijken zei dat die gast met ‘bloote cullen’ voor haar gestaan had en waarop hij deponent de jonge gast geslagen heeft; toen deze op zijn beurt op zijn gezel riep kwam deze erbij en zei de zoon te zijn van Willem Pauwels Aertssen, hij trok een mes maar zei dit niet te willen gebruiken waarna ze uit elkaar zijn gegaan

Neelken Gerit Bertels x Wouter Peeter Ren, 31j, kent dat vs Maeijien haar gezegd heeft dat twee jonge gasten haar onder handen gehad hebben en haar vertelden dat zij met hen moest meegaan en dat zij haar ‘anders souden leeren spinnen’ en dat ‘sij haer dijen avont noch met kinde souden maecken’, verder dat de jongste zijn mannelijkheid bloot had

Personen:

Cornelis van Dongen n.o. confisceert de goederen van Pauwels Willem Aertssen

stuk12 - 13.04.1618 - Trijnken Robrechts, gevangene

| 1332-0009-01 |

bedelarij

Trijnken Robrechts, 43j, °den Briel (Holland), haar vader was Robrecht Pieters, schipper, is verdronken bij Dordrecht, zij heeft een jaar jaar rondgezworeven en gebedeld, haar laatste woonplaats was in Brielle bij haar moeije Marie Jans, turfsteekster, kent verder dat haar vs vader en moeije half broer en zuster waren, is een jaar gelden gegaan van Utrecht naar Hardewijk, vandaar naar Amsterdam, dan Weesp, dan Brussel, dan Antwerpen , is verder gegaan met 3 andere vagebonden, 2 uit het sticht van Munster genaamd Peter de Licht en Jan de Luegenaer, en een derde genaamd Pauwels Tambour, en welke drie volgens hun zeggen in Antwerpen veel geld zouden gestolen hebben van een lakenkoopman, ze zijn samen in Loenhout toegekomen waar zij Trijnken de nacht heeft doorgebracht in de schuur van Michiel Michielssen van Elsacker, de vs Jan de Lichte heeft in Loenhout uit een huis lijnwaad gestolen, zijzelf heeft uit een andere huis ook kleding gestolen, heeft zich in afwachting dat ze naar Breda wilde gaan nog verborgen in een schuur waar zij echter is aangehouden

Personen:

stuk 13 - 30.12.1613 - Marten Arts, pastoor in Loenhout

| 1332-0010-01 |

over diensten van de pastoor van Loenhout

Niclaes van Dael, oud schepen, 63j, kent zowel van pastoor Jacop Cheeuwen, overleden in 1580, als van heer Jan van Dietfort, meermaals te hebben horen zeggen dat de kappelanen als de pastoors ten diennste moeseten staan en de zieken bezoeken

Personen:

Peeter Anthonis Wackers, 70j, kent item, noemt Lam brecht van den Bulcke, heer Jan van Dietfoort en heer Jacob Cheeuwen

Personen:

stuk 14 - 11.05.1615 - Geerart Luijcx

| 1332-0011-01 |

over erven

Personen:

Willem Willemssen van den Bogaert, °Loenhout, wnde Westmalle, 65j, kent dat de buren in Neerven zeiden dat men het tweeveldeken naast stapelheide, tegenwoordig behorende Jan Anthonis Engelen, zou opbreken en dat daarover veel herrie is geweest

Personen:

stuk 15 - 06.05.1617 - Lambrecht Engelen

| 1332-0012-01 |

over wegbrengen van hout

Personen:

Jan Bode timmerman, 60j, kent in 1615 met Aert Hendrick Keijsers, op verzoek van Anthonij Adriaenssen en Peeter van Breda, hout gekeurd te hebben dat door Lam brecht Engelen van de grond van Jan van Daele op de grond van Jan Cornelis Goris gestouwd was

Personen:

Aert Henrick Keijsers, timmerman, 44j, kent item

Jacob Cornelissen Wagemaker, 27j, kent aan Frans Engelen, timmerman, acht eiken verkocht te hebben, deze zou daarvan overhout en afsnee verkocht hebben aan Anthonis Adriaensen en Peeter van Breda

Personen:

Adriaen van Aken Laureijssen, 43j, werd op een zondagochtend met zijn vrouw gewekt, zagen dan dat Lambrecht Engelen met zijn paard hout versleepte

Personen:

Jan Cornelis Goris, 38j, kent enkel dat Lambrecht Engelen hout op de grond bracht

stuk 16 - 15.09.1619 - Michiel Michiels van Elsacker

| 1332-0013-01 |

ruzie

Personen:

Mathijs Jan Mathijssen, hoevenaer, 60j, kent op 22 juli ll. met Peeter Cornelis Lochten, Jan de Backer en Jan Oom Janssen uit Loenhout en Matijs van Aerde en Aerden Cornelis Jan Wouters uit Wuustwezel, te hebben zitten drinken bij Michiel van Elsacker en dat toen Peeter Cornelissen in het gezelschap haalde Christiaen Raets, zwager van Michiel van Elsacker, en dat er toen tussen die twee een gevecht ontstond waarbij Michiel zijn zwager met een mes in de schouder zou gestoken hebben

Personen:

Jan Oom Janssen, 52j, kent item

stukken 17 en 18 - 27.08.1621

| 1332-0014-01 |

over de ‘thienden’

Cornelis Verboven, oud schepen, kent dat Peeter Aerts Grauwen pachter van de hoeve van de heren van Loenhout in Popendonk zijn koren te hoop bracht als zijn wagen gereed was om te laden en zodoende bedrog kan plegen

Personen:

Adriaen Cornelis Verboven, 23j, kent dat zijn vader de heren tiende in pacht gehad heeft en waaronde de hoeve in Popendonk van Peeter Aerts Grauwen viel

Personen:

Huijbrecht Cornelis Verboven, 26j

Personen:

stuk 19 - 14.07.1623 - inwoners van Rijsbergen

| 1332-0015-01 |

lastigvallen van en slagen aan inwoners van Loenhout die schors naar de ‘Leur’ brachten

Nicolaes van Daele, Loenhout, 73j, kent met meer andere met schors naar Leur te zijn gereden en dat zij tussen breeschot en de rijsbergse brug werden tegengehouden door 4 personen die geld vroegen, toen dat geweigerd werd begonnen ze met knuppels te slaan, zodat ten laatste toch wat geld werd gegeven, er kwamen dan enige lieden van Brecht die ook naar de Leur reden en werden tegengehouden, zij namen een van de vier gevangen en brachten hem naar Rijsbergen om de namen van de drie anderen te kennen maar aldaar heeft een man, brugemeester genoemd en collecteur van de boeken, hem gemaand die namen niet te noemen

Personen:

Adriaen Jan Duerens, 24j, reed voor zijn vader op 03 juli ll. met meer andere naar de Leur en gekomen tussen breeschot en de rijsbergse brug hebben drie personen hen tegen gehouden en hun een gelag vroegen waarop hij zei geen geld bij te hebben, werd met een knuppel op zijn hoofd geslagen waarop iemand van brecht die ook naar Leur ging en zich bij hen gevoegd had de mannen een pot bier gaf, niet willende dat Adriaen zo geslagen werd, ook Geert van den Cloot werd geslagen en aan zijn hoofd gekwetst

Personen:

Adriaen Arnouts van Ostaeijen, 27j, ging ook mee naar de Leur, kent item

Personen:

Geert van den Cloot kan geen verklaring afleggen, is in Antwerpen

stuk 20 - 06.04.1626

| 1332-0016-01 |

diefstal - heling

Aert Janssen, Brecht aan Broeckhoven heiken, 40j, kent, dat van zijn kar, staande onder een appelboom,’s avonds of s’ nachts, hem ontstolen was een rad, zijn buurman zei dat hij die avond Nijs Jan Nijs met een kar gezien had, dacht dat het rad wel zou terug gebracht worden, is niet geschied, hoorde dat Nijs Jan Nijs een slechte naam had, is dan in Loenhout gaan kijken en heeft daar zijn rad aan een kar gevonden wat hij vervolgens aan Dielis Willemsen te kennen heeft gegeven

Personen:

Reijner van Amstel, wagemaker, Brecht, 33j, werd door Aert Janssen gevraagd met hem naar Loenhout te gaan waar zij aan het huis van Nijs Jan Nijs zijn gekomen, stelde daar vast dat een rad aan de kar een rad was dat hij twee jaren geleden voor Aert Janssen had gemaakt

Personen:

Michiel van Elsacker en Jan Cornelis Goris als schepenen zijn vervolgens zijn op verzoek van de schout met de deponenten meegegaan ten huize Nijs Jan Nijs om vs rad te visiteren

Nijs Jan Nijs verklaart dan de kar met het bewuste rad gekocht te hebben in St Lenaerts van een ‘soetelaer’, zegt dat daarbij geen getuigen waren, ontkent ook in Broeckhoven te zijn geweest

stuk 21 - 17.06.1632

| 1332-0017-01 |

vechtpartij

Jan Adriaen van Ostaeijen, Loenhout, kent zondags op de schieting aan de kerk geweest te zijn, voorbij kwamen Heijnrick de mulde met zijn vrouw Magdalena, er was twist tussen hen en Jan Jacobs, die met een mes vs Magdalena stak, waarna hij ook deponent bedreigde, Jan Jacobs was vergezeld van Claes Cornelissen wagenmaker en Adriaen Deckers kleermaker, hebben vs Heijndrick en Magdalena naar huis gevolgd, roepende laat hem doodslaan of doodsteken waarop hij deponent en Peeter Geerden zijn tussenbeide gekomen, hijzelf is dan nog aangevallen door vs Jan Jacobs, Claes Cornelissen, Claes Jan Claessen en Adriaen Deckers

Personen:

Cornelis Jan de Backer, 34j, was ook bij de schieting, kent ut supra, item dat Antonis Peeter Denis, Jan Ostaeijen en Peeter Geerden tussenbeide kwamen

Personen:

stuk 22 - 1638 - verzoek van Adriaen Vermeeren, Wouter Peeters Ren, Peeter Wouters, Cornelis Broomans, pachters

| 1332-0018-01 |

Visitatie van de verwoestingen op de erven aangebracht door de ruiterij van Holland door de schepenen Jan Cornelis Goris en Jan Heijndrick de Crom, meer bepaald de erven waar de tiende van st Bernaerts op vallen, alsmede van de tienden schuur, feiten geschied door de ruiterij van de staten van Holland onder commande van de heer van Stakenbroeck

Personen:

Benadeelden zijn: Huijbrecht Jan Huijben - Adriaen van Hulten - de weduwe Peeter Jans Bode - Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens - Matthijs Goossens - Cornelis Jan Wiercx - Jan Cornelis Jan Peeter Mertens - Jan Aertssen - Jan Maes - Wouter Peeters Ren - Anthonis van Aecken - Jan Jacobs - Cornelis Aert Nops - Claes Jan Claessen - Geert van de Cloot - Adriaen Bertelmeussen - Bernaert van Aecken - Anthonis Guillioms - Kerstiaen Joossen - Anthonis Nauts - Adriaen Straetman - erfgenamen Cornelis Anthonnis Wackers - Hendrick Geerts van der Buijten - Cornelis Theunis - Cornelis Arnouts van Ostaeijen - Jacob Teeus - Heijndrick Adriaen Bertelmeussen - Frans Kerstiaen Vorsselmans - Michiel van Elsackers - Peeter Arnauts - Adriaen Arnouts van Ostaeijen

Personen:

stuk 23 - 19.07.1638

| 1332-0019-01 |

idem, vervolg

Geerit Janssen - Nijs Cornelis - Staes Diercx - erfgenamen Jan van Doel - Gabriel Goris Gabriels - Joos de Smits - Jan Jan Nijs - Mathijs Christiaen Vorsselmans - Goris Cornelissen - Wouter Jan Wouter - Jan Heijnrickx de Crom - Frans Geerts van der Buijten - Anthonis Jan van Dietfoirt - Aert de Ketellaer

Personen: