Rechtspraak nr. 1330 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1330

stuk 1 - 22.04.1591 - titel onleesbaar (stuk ernstig beschadigd)

| 1330-0001-01 |

scheldpartij en vertonen van mes

Jacop van Dongen Coremans, Terbeek, landman, 60j, gebuur van Adriaen Cornelissen Meeren alias Berckemij zag Peeter Jan Claesen met zijn knaap voor de deur van vs Adriaen Meeren met een opsteker in de hand en hem uitdagende en verwijtende voor ‘moorders oft schelmen’, hebben ook de vrouw van vs Berckeneij lastig gevallen

Personen:

Hans Wijllems van Staeijen, herbergier, Terbeek, 26j, kent dat Peeter Jan Claesen met zijn knaap heeft zitten drinken en dat Berckeneij daar is bijgekomen en hebben mekaar aangesproken inzake zekere betalingen ... (beschadigd)

Personen:

Peeter Jan Theuns, 24j, woont samen met zijn vader Jan Theuns, kent als Jacop van Dongen

Digne x Aert Nuijten, wonende in de geburen van Adriaen Berckeneij, kent dat Peeter Jan Claesen twee keer naar het huis van Berckeneij is gekomen

Aert Nuijten van Meerle, Terbeek, lantman, naaste gebuur, ... (beschadigd)

Cornelis Jan Mertens, 23j, jonggezel, woont samen met zijn vader Jan Mertens, kent dat zowel Peeter Jan Claesen als zijn knecht een opsteker in de hand hadden

Personen:

stuk 2 - 09.12.1591 - Jan Vuijst

| 1330-0002-01 |

over hoeve in Terbeek die geruime tijd verlaten stond vanwege het krijgsvolk

Johan van Vollenhove, rentmeester, schout en castelijn, 61j, kent dat de hoeve in Terbeek toebehorende Jan Vuijst en eertijds gekomen van Peeter Wijllem Bode niet bewoond werd sinds Heijlwich van Dale x +Henrick Joes Geens die heeft moeten verlaten omwille van het krijgsvolk

Personen:

Jan Peeter Mertens, timmerman, 55j, Terbeek , gebuur, kent dat de hoeve van Jan Vuijst sinds 1584 niet bewoond is en ongecultiveerd bleef liggen tot Eeveraert Wijllemssen de hoeve in pacht nam

Anthonis Joes, 51j, vetwarier voorheen landman, wnde op de munte achter beke, kent dat toen Everaert Willemssen de hoeve aanvaarde er veel hout en bramen op het veld stonden

Personen:

Peeter Jan Jansen, landman en pachter geweest van de hoeve van Johan de Herde, kent dat de hoeve ongecultiveerd bleef liggen

Lauwreijs van der Buijten, pachter van de hoeve van St Michiels in Sneppel, 53j, kent dat vs hoeve samen met veel andere hoeven daaromtrent ongecultiveerd bleef

Personen:

Heijlwich van Dael x Henrick Joes Geens, 44j, oude pachteres van de hoeve van Jan Vuijst, kent dat er grote schade was

Personen:

Peeter Joris Christiaens, schepen, 43j, kent dat vs stede desolaat heeft gelegen

Personen:

Elijsabeth x +Everaerts Wijllems, 35j, heeft in 1590 de hoeve aanvaard ‘geheel hert ende ongebroken liggende’, hoopte dat de pacht voor het eerste jaar vermlinderd zou worden daar er lan diende geruilmd te worden

Personen:

stuk 3 - 06.06.1594 - Lenaert Ments tegen Jan Boode

| 1330-0003-01 |

over Marie Jan Jordaens die als meid gewoond heeft op de "tolberch" en over een rok of vrouwenkleed dat verborgen was

Personen:

Peeter Jordaens, schout in Wuustwezel, 45j, procedure over het feit dat hij als procureur is opgetreden

Personen:

Adriaen Puts, alias Vermeeren, landman, Terbeek, 54j, h geestmr, kent dat Marie x Lenaert Ments is zuster van +Lijnken Jan Jordaens x Machiel Koeck xx Jan Lodders

Personen:

Magriet Jan Jordaens x Jacop Coremans Dongenaer, Terbeek, landvrouw, 35j, kent dat vs Marie een zuster was van +Lijnken Jan Jordaens waarmee deze 4 jaar heeft samengewoond, samen met hun resp echtgenoten Lenaert Ments en Machiel Koeck

Personen:

Adriaen Janssen Koeck, 27j, broer van vs Machiel Koeck, landman, boterkoopman, kent dat Marie als dientsbode gewoond heeft bij haar +zuster Lijnken op de tolberg, dit in de tijd dat Lijnken gehuwd was Met Machiel Koecken, broer van getuige

Personen:

stuk 4 - 24.10.1594 - Lauwerijs van der Buijten tegen Jacop Wijmers

| 1330-0004-01 |

dispuut over obligatie

Personen:

Wouter Janssen, °Zundert, lantman, 38j, was met Lucas Cornelis Maes in het gelag van diens neef of kozijn Wouter Wouter Maes, en hoorde daar Lucas Maaes zeggen dat hij tevreden was aangaande de obligatie die LauLauwerijs van der Buijten verleden had

Personen:

Aert Bevers, landman, Sneppel, 45j, heeft gehoord dat Lucas Cornelis Maes tegen zijn kozijn Wouter Wouter Maes zei dat hij tevreden was met de obligatie die hij (Wouter Wouter Maes) tot zijn last genomen had

stuk 5 - 16.07.1597 - Cornelis Peeter Smidts tegen Willem Heijliger Beris

| 1330-0005-01 |

over paard en veulen

Peeter Jan Janssen, 36j, gewezen gemeente mr van Loenhout, kent dat Cornelis Peeter Smidts, broer van producent, Loenhout, zeker jaren in Breda gewoond heeft, en in Loennhout een paard bracht met een kreupele voet en welk paard een veulen geworpen heeft welk paard vs Cornelis Smidts opgevoed en daarna verkocht heeft

Personen:

Adriaen Peeterssen de Hoen, oud ... (onduidelijk), ook gewezen gemeente mr, kent item

Personen:

stuk 6 - 1597 - erfgenamen Dorothea Claessen x +Cornelis Janssen tegen Christoffel Rijers

| 1330-0006-01 |

over voldoen van schuld voor leveren van koren en andere

Jacop Verdijck, schepen, Brecht, 40j, kent dat Dorothea in 1576 aan het dorp koren leverde ter somme van 60 V rogge en ook nog 95 gld in geld, dit ten tijde de spandjaarden op het kasteel in Antwerpen lagen en dit als dorpslasten eisten, Dorothea werd niet voldaan daar Eeuwout van Eemeren die het geld van het koren en haver ontvangen had de achtestel eiste van de huishuur dat Jan Luijcx naderhand na de vs lening van uitlener vroeg en dus eigen schuld tegen schuld liet staan

Personen:

Heijnrick van Riel Henricx, 42j, Brecht, hoorde zeggen dat Eewout van Eemeren geen rekening of bewijs gedaan heeft van het koren dat Brechts in Antwerpen diende te leveren

Peeter Beijers van Voxdael, 60j, schout in Loenhout en Wuuswtezel, was ca 39 jaar secretaris van Wuustwezel, kent dat de dorpen niet wisten hoeveel zij voor hun levering zouden krijgen

Personen:

Lauwerijs Cornelissen, molenaar, vroeger Brecht, nu Loenhout, 47j, weet dat het dorp van Brecht aan de spanjaarden in Antwerpen graan moest leveren en dat Thoriken het koren en het geld gedaan heeft, maar weet niet hoeveel, en dat het gerucht ging dat Eewout van Emmeren het geld van het koren ontvangen had zonder hiervan rekening te maken

Personen:

stuk 7 - 15.07.1598 - Jacop Meyvisch tegen Jacop Jan Wymers

| 1330-0007-01 |

oveer openstaande schuld

Personen:

Adriaen Jacop Coremans, 29j, Brecht, kent dat Jacop Jan Wijmers hem gezegd heeft na zijn vaders doodslag dat zijn vader aan de weduwe +Cornelis Wachmans, Breda, 43 Rgld 6 L rogge schuldig was hoewel hij zijn vader nooit meer had horen bekennen dan 2 L rogge etc...

Peeter Coremans +Jacopszoon, 25j, Brecht, legde voor schepenen van Brecht verklaring af te weten voor Henrick Wils maar dat Cornelis Jan Henselmans, Brecht, daar niet bij was

Personen:

Cornelis Jan Henselmans, schepen, Brecht, was niet aanwezig toen Jacop Wijmers vanwege juffr Wachmans voor stadhouder en Henrick Wils zekere attestatie beleid heeft, weet niet of de eed werd afgelegd, was met Pauwels van Pulle, schepen, Brecht, aanwezig toen mr Henrick van Erfrenten zekere andere attestaie beleid heeft

Personen:

Heijlken Jacop Henrick Coremans dr, Brecht, 25j, legde verklaring af voor Pauwels van Pullen en Cornelis Jan Henselmans, welk verklaring zij bevestigt voor schepenen Loenhout

stuk 8 - 13.08.1599 - Jacop Jans Wijmers

| 1330-0008-01 |

over verkoop van eiken bomen

Personen:

Barbara Jan Luycx dr x +Peter Adriaen Philips, molenaar op de watermolen in Tereik, Loenhout, xx +Willem Goris Aertssen, 54j, kent dat haar eerste man ‘inde swarten wiel oft rechten stroom’ van vs watermolen in het jaar 1581 of 1582 een partij eiken bomen heeft gelegd en dat hij kort nadien overleden is, en dat nadien haar tweede man 6 van de beste bomen uit vs wiel verkocht heeft aan Jacop Jan Wijmers

Personen:

stukken 9 en 10 - 05.11.1599 - schepen van Zundert tegen Jacop Quirijnssen

| 1330-0009-01 |

beschimpingen die de pastoor van Klein Zundert zou gedaan hebben aan het adres van sommige wethouders van Zundert

Dimpne x +Jans van Vollenhove, 48j, kwam met haar zwager Cornelis Lenaertssen in Zundert en wilden iets drinken ten huize Jan Joris Bevers alias Bosch, heeft de vrouw van Jan Joosten die men Hansken Visch noemt niet gezien, heeft evenmin een gedrukt plakkaat gezien, heeft wel iets horen zeggen van houtdieven en vrouwenkrachters

Personen:

Cornelis Lenaertssen van Erfrenten, 22j, schoonzoon vs Dimpne, 22j, kwam met zijn schoonmoeder zijnde vorige deponente van Rijsbergen naar Zundert, gingen iets drinken bij Jan Joris Bevers, alias bosch, herbergier, Zundert, alwaar ook Jan Huijbrecht Bode en Jacop Quirijnssen aanwezig waren, hoorde dat vs Jacop Quirijnssen tegen Jan Huijbrecht Bode zei dat de pastoor van Klein Zundert in Breda zou verteld hebben dat sommige wethouders van Zundert vrouwenkrachters, moordenaars en houtdieven waren

Personen:

Jan Huijbrechts Bode, 42j, vorster in Lt, kn dat Jacop Quirijnssen tegen hem zei dat het dieven, moordnaars en vrouwenkrachters waren en hem wel 500 gld schade gedaan hadden, heeft de huisvrouw van Jan Joossen, alias Hansken Visch, niet gezien, evenmin gedrukte plakkaten, weet wel dat de vrouw van Jacop Lambrechts ook binnen is gekomen

Personen:

stukken 11, 12 en 13 - 14 en 24.03.1600 - heilig geestmeesters Loenhout

| 1330-0010-01 |

vraag geboorteplaats van Jan Jacop Jan Nijs, die momenteel in H Geesthuis in Loenhout woont, indien zou blijken dat deze niet in Loenhout geboren is zullen h geestmrs hem doen vertrekken uit het h geesthuis en de woonst verhuren aan Jenne Cornelis Gabriels dr als zijnde in Loenhout geboren

Personen:

Peeter Ments Janssen, 58j, Loenhout, kent dat Jacop Jan Nijs in Wernhout bij de linde heeft gewoond, en vandaar naar Loenhout in Donk is gekomen, weet niet meer precies wanneer maar reeds lang geleden, vs Jacop had in Wernhout een zoon genaamd Jan, zelf woonde declarant toen bij Joos Gheens, gebuur van vs Jacop Nijs in Wernhout

Kerstiaen Jan Sijmons, 67j, Wernhout, heeft gekend Jacob Jan Nijs alsdan gehuwd met zijn zuster, wonende in Wernhout, vertrok kort na zijn huwelijk naar Loenhout, weet niet waar betrokken geboren is

Personen:

stuk 14 - 01.06.1601 - Joos Cornelis van Bavel tegen Goris Gabriels de Boer

| 1330-0011-01 |

over hoeden tijdens de pest

Personen:

Peter van Aken, schepen, 48j, kent dat Elijsabeth van Bavel inzake de pest Cornelia x Adriaen van Aken, schoonmoeder van verweerder, bewaard heeft

Personen:

Margriete Aert Wouters x Peter Ments, 69j, kent item, kent nog dat dat de zuster van deponent 12 gld voor arbeidsloon beloofd zijn, heeft zelf ook geholpen de zieken te bewaren

Personen:

stuk 15 - 08.11.1601 - Henrick Lenaert Braens tegen weduwe en erfgenamen Peeter

| 1330-0012-01 |

Michielssen van Elsacker

Personen:

over schuld van erfpenningen ivm verkoop van stede in de palinckstraat

Laureijs Henricxssen van der Buijten, 62j, °Loenhout, Humbeek, heeft uit buurschap en andeerszins veel contact gehad met +Peeter Michielssen van Elsacker x Lijsbeth, heeft nooit gehoord dat +Lenaert Braens hen nog schuld had inzake erfpenningen van stede in de palinckstraat

Personen:

stukken 16 en 17 - 05.07.1602 en 02.09.1605 - schout van Antwerpen tegen Philips van Woelput

| 1330-0013-01 |

incest en sexuele anomaliën, op verzoek van de markgraaf van Rijen en de schout van Antwerpen wordt overgegan tot verhoor van Adriaenken Goris Dielkens dr, welk voorheen dienstmeid zou geweest zijn in Antwerpen bij Philips van de Woelput. Deze wordt blijkbaar verdacht van incest met een van zijn dochters (dewelke intussen overleden was), de gegevens zijn af te leiden uit de overgemaakte vragenlijst. Adriaenken Dielis geeft weinig anntwoorden, verklaart grotendeels over het gebeuren onwetend te zijn

gnoemde pesonen: Adriaenken Goris Dielkens x Rombout Wouter Rombouts (landman), 31j, °Lt - Philips van Woelput (heeft 3 dochters, middelste is gestorven) - Sijmon Boudaens x Susanna Coinget (zou met Woelput conflict gehad hebben, niet vermeld waarover)

Personen:

stuk 18 - 26.10.1603 - Adriaen Thomas van Aken, Cornelis Anthonis Goris en Jan Joossen tegen Ambrosius Francken

| 1330-0014-01 |

over rente op bezette panden

Personen:

Adriaen Thomas van Aken, Anthonis Goris x dochter van Arnout van Onstaden, en Jan Jan Joosen x Scosijne Claes van Aken, alle drie als erfgenamen van de kinderen Wouter van de Cloot, verklaren nooit geweten te hebben van over de 40 jaren dat de rente van 24 Rgld die Ambrosius Francken op hun panden zou gehypothekeerd zijn tot hen zelfde is ter kennis gegeven kort voor het proces dat nog hangende is in Antwerpen, Cornelis Anthonis Goris is enige erfgenaam van zijn moeder die dochter was van Arnout van Onstaden, verder worden nog vertoond verkoopcedule van beemd door mr Jan van Onstaeijen aan Geraert Henrick Meermans en staat van goederen van Maria Nijs met schuld en wederschuld van Cornelia Michiels van Huijsen x +Geert Mermans xx +Marcus Nijs

Personen:

stuk 19 - 05.05.1605 - Jan Jan Joossen - Cornelis Couwenberghs

| 1330-0015-01 |

over gebruik van gemeenschapsweiden

Personen:

Henrick Thomassen, kerkmeester, kent dat bepaalde velden in Donk waarvan sommige nu toebehoren Jan Jan Joossen eertijds gebruikt werden door de gemeente

Personen:

Christiaen Vorselmans, Franchois Imbrechts en Henrick van Gastele, hoevenaars van de hoeve van den Wijngaert, kennen item, maar hebben geen kennis van de weide toebehorend Cornelis Couwenberchs

Personen:

stuk 20 - 04.07.1606 - zonder aanhef

| 1330-0016-01 |

over verbranden van obligatie

Adriaen Janssens, 26j, kent op verzoek van Henrick Thomassen, kent met deze naar Zevenbergen gegaan te zijn naar het huis van Jan de Jonge, molenaar op het liesbosch onder den Hage, en dat vs Henrick deze maande van zekere obligatie, Jan de Jonge vroeg de obligatie te mogen lezen en wierp deze vervolgens in het vuur

Personen:

stuk 21 - 02.09.1605 - Cornelis Pauwels

| 1330-0017-01 |

over betaling verloop van rente en opstellen van kwitantie

Aert Hendrick Keijsers, 32j, kent enige jaren terug op verzoek van Hendrick van Riele, alias Prins, Brecht, een kwitantie geschreven heeft van betalingen door vs Cornelis Pauwels aan vs Hendrick inzake verloop van rente zo hem dunkt van 8 Rgld jaarlijks

Personen:

Hendrick van Gastel, 68j, deed als voogd van de kinderen Willem Vermeeren belofte met Cornelis Pauwels aan Hendrick van Riel 6 jaren verloop van rente van 8 Rgld te betalen

Personen:

Jan Bode Janssen, timmerman, 50j x Margriet, woonde destijds in de herberg de muelen in Loenhout, kent dat Aert Hendrick Keijsers er uit naam van Hendrick van Riele zekere kwitantie schreef

Personen:

Margiet x Jan Bode Janssen kent item

Personen:

stuk 22 - s..d. - Laureijs Cornelis Reijns tegen Adriaen Laureijssen van Aken

| 1330-0018-01 |

over hooien in de "borchstadt" over het molenbos en bezit van erve

Personen:

Jenneken Merten Thijs sHazen dr, 52j x Cornelis Cornelis Goossens, ketn dat de oude Cornelis Michielssen van Elsacker, eertijds eigenaar van de bochstadt, altijd zijn hooi uitvoerde over het molenbos en zo over de weide nu toebehorende Adriaen Laureijs van Aken en voorheen heer Bernaerd van Aken en zijn vader Adriaen van Aken

Personen:

Heijlwich van Dale, 57j, kent dat de oude Neel Chiels x Lijn Meijsters over het molenbos weegden

Personen:

Maeijken van Aken x Cornelis Goris Aertssen, 57j, kent dat Jan Heuvelmans als eigenaar van de borchstadt met consent van haar vader het hooi over diens erven mocht voeren, maar weet niet of er al dan niet een erfweg was

Personen:

Niclaes van Dale, schepen, 55j, kent dat Jan Nijs als knecht van Cornelis Michiel van Elsacker hooi voerde over de erven van Lijsbeth x +Laureijs van Aerde - Jan Nijs

Personen:

Jan Michielssen van Elsacker, 52j, zijn grootouders waren de oude Cornelis Michielssen van Elsacker (Neel Giels) x Cathelijne (Lijn) Meijsters, leidde de schapen van zijn grootvader over de erven van heer Bernaert van Aken

Personen:

stuk 23 - 13.04.1606 - Cornelis Willem Maes tegen Peeter Wackers en Lenaert Ments als momboors van weeskind Anthonis van Houte Adriaenssen

| 1330-0019-01 |

betwisting van rente

Personen:

Jan Duerens, 67j, woonde ca 23 jaren terug op de goederen van Mathijs Peeters in Tereik, hoorde van Jooris Mathijs Peeters en zijn zuster Tanneken Mathijs Peeters dat Adriaen de Houte de betwiste rente van 8 Kgld moest uitreiken aan Mathijs Peeters of zijn nakomelingen, welke rente Cornelis Willem Maes veleden had op de goederen van Cornelis Willem Maes in Tereik onder Wuustwezel

Personen:

stuk 24 - 06.07.1606 - Jasper Bruijnseels, Breda tegen Kersten Cornelis van Schijnder met Arnout Abrahams

| 1330-0020-01 |

over bezetten van afgedaan hout

Personen:

Jan Huijbrechts Bode, vorster, 48j, kent dat Jasper Bruijnzeels hout dat in Loenhout gehakt was heeft bezet waarvan hij de wete heeft laten doen door Cornelis Jan Hendricx, vorster in Meerle, het hout bleek nadien niet meer aanwezig

Personen:

Lenaert Adriaen Ments, 50j, zegt de vortsr hem gezegd had dat het hout door een burger van Breda bezet was, en hem vroeg of hij dit hout had weggevoerd, kent verder dat Nuijt Abrahams als koper van de schors deze heeft weggehaald maar kan niet zeggen of die ook hout en schors samen weg heeft gehaald

Personen:

Jacop Hendrick Korremans, 80j, kent dat Aert Nops aan Nout Abrahams zeker schaarhout staande op de stede van jonker Willem van Erp heeft verkocht en dat Nout dit hout heeft gevoerd in een heiveld behorend tot vs hoeve, en dat dit hout nadien is bezet geworden door schout en schepenen van Loenhout ingevolge verzoek van een burger van Breda; verder dat van dit hout een deel is weggehaald door soldaten uit Hoggstraten en op het kasteel is gevoerd

Personen:

stuk 25 - 05.08.1606 - Andries Dominicus, Berendrecht

| 1330-0021-01 |

over betaling van schuld

Peeter Ijsendonck, kerkmeester, 55j, had aangenomen de contributie van Loenhout en te betalen in Bergen op Zoom, alsdan de gemeentemeesters van Berendrecht niet juist meer onthouden te hebben of het Henrick Feijtens, burgemeester van Berendrecht, of Jan en Adriaen Boon, waren, hem verzocht hebben aan vs Andries 40 Rgld te betalen

Personen:

Wouter Willem Maes, in de 30j, was aanwezig in Hoogstraten alwaar Henrick Feijtens als burgemeester van Berendrecht ten huize en in aanwezigheid van de schout vs Andries beloofde de assignatie die hij op die van Berendrecht was hebbende te voldoen

Personen:

stuk 26 - 26.07.1604 - Lenaert Adriaen Ments

| 1330-0022-01 |

over huur van stede

Personen:

verzoek tot verhoor van Peeter Jan Bode - Jan Peeter Huijben - Aert Cornelissen Nuijtssen

Personen:

Peter Geert Anthonissen, 43j, was rond kerstmis vorig jaar aanwezig ten huize Jan Michielssen waar Aert Cornelis Nuijtssen met Peeter Jan Bode en Jan Peeter Huijben zat te drinken en akkoord sloot mits hij in het gelag een half ton bier gaf en dat zij Lenaert Adriaen Ments zouden ontlasten ivm huur van stede waar vs Aert thans woont

Personen:

vs Aert wou niet dat zij Lenaert van half ton bier zou drinken en dat zij hun akkoord an vs Lenaert zouden kenbaar maken

stuk 27 - 13.09.1606 - zonder aanhef

| 1330-0023-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Adriaen Cornelis Stuijts, 50j, was eveneens aanwezig bij Jan Michielssen en hoorde daar ook dat Aert Cornelis Nuijtten een half ton bier zou geven en dat Adriaen Lenaert Ments van zijn ‘Aert Cornelis Nuijtens hals ‘zou gehouden worden terzake de huur van Adriaen Michielssen stede door vs Lenaert aan vs Aert overgegeven

Personen:

Adriaen Cornelis Deckers, 45j, was daar rond kerstmis 1603 eveneens aanwezzig ten huize Jan Michielsen, kent item

Personen:

stuk 28 - 20.07.1608 - zonder aanhef

| 1330-0024-01 |

over verkoop van paard dat in Antwerpen werd afgenomen

Lucas Willem Maes , 70j, kent dat 24 of 25 jaren terug een paard had verkocht aan Joris Meijvisch de oude x Cathelijne inde Swaen en welk paard van Joris of zijn vrouw te Antwerpen werd afgenomen als ‘een bekent ende gestooken paart’, in Googstraten gekomen heeft vs Cathelijne hem doen arresteren om de geleden schade te doen vergoeden, heeft dan tegen Jan Maes, broer van vs Lucas, gezegd te penningen te restitueren en deze te bekomen van Jan Sijmon Luijcx terzake het lossen van een rente van 4 V koren; weet niet of Jan dit gedaan heeft

Personen:

stuk 29 - 13.11.1607 - erfgenamen Jan Cornelis Keeselmans

| 1330-0025-01 |

over kwijting van rente

Lauwereijs van der Buijten, 67j, was daarbij toen Jacop de Bruijne een rente kweet ten huize Joos Peter Jossen, de rente werd betaald aan Jan Maes met ‘conincx daalders’, Joris Peeter Christiaens moest Jan Maes nog 2 potten bier tappen

Personen:

Anthonis Joos, 66j, hoorde de lieden en zijn buren vaak zeggen dat Peeter Aerts Grauwen de goederen van Jacop de Bruijne opwond met een rente die aan Jan Maes werd afgelost

Personen:

stuk 30 - s.d. - Peeter Jan Bode en Jan van Hoeck als momboors van het kind van Peeter Gerits

| 1330-0026-01 |

over verwantschap

Personen:

Anthonis Jossen, 68j, kent dat Naenken van den Broke, grootmoeder van Peter van den Cloote, een halfzuster was van Matuees de Cuijper, zijnde de vader van Gerden Anthonis Wats huisvrouw, de moeder van Peter Gerts genaamd Marie

Personen:

Jan Machilssen, 54, getuigt dat hem wel kennelijck is (hier stopt de tekst

Personen:

Jan Duerens, 68j, °WW, kwam ca 20j terug in Lt wonen - Peeter Geert Wijts (Matheus de Cuijper was grootvader van Peeter Geerts Wuijts saliger)

Personen:

stuk 31 -15.05.1607

| 1330-0027-01 |

visitatie op de dijk (nota: akte ernstig beschadigd)

Mathijs Jan Mathijssen - Jan Wouter Rombouts; door beschadiging inhoud niet leesbaar

Personen:

stuk 32 - 15.05.1608 - Sijmon Cornelis Keeselmans tegen Wouter Jan Faesssen

| 1330-0028-01 |

betwisting koop en afbraak van huis, verzoek van autoriteit Zundert

Personen:

Anthonis Jan Rombouts, 31j, kent dat Wouter Faessen van Sijmon Keeselmans het huis staande op de stede van vs Sijmon had gekocht om dit af te breken

Personen:

Cornelis Cornelis Goris, 27j, was tijdens de koop aanwezig, weet niet meer of de koop de lijfkoop moest verleggen of betalen zonder korten

Personen:

Quirijn Willemssen, 31j, kent dat Wouter Jan Faes zijn huis kocht staande op de stede van Sijmon Keesselmans in Neerven onder Loenhout om dit af te breken, dat verweerder bedenktijd had gekregen maar de koop liet doorgaan, en wat de lijfkoop betreft dat hij de juiste modaliteiten vergeten heeft

Personen:

Cornelis Kesselmans Janssen, 36j, kent item

Personen:

Jan Lauwreijs Decker, schepen, 60j, kent dat toen hij, een tijdje na de koop, met Sijmon Keeselmans van Leur kwam, van bezijden van Oeckel vs Wouter met zijn jongen naar hen kwam, in zijn hebbende zijn timmergerij of een bijl, en dat Wouter toen tegen Sijmon zei dat hij de koop wou behouden

Personen:

Lambrecht Engelen timmerman, 44j, was ca een jaar na vs koop in Wernhout drinkende ten huize Joris vander Voort, vorster in Wernhout; vs Sijmon en Wouter waren daar ook aanwezig en hadden er woorden nopens vs huis, stelde aan vs Wouter voor dat als hij aan de penningeneen ‘dubbel pistolet’ wou verliezen hij het huis zou overnemen wat Wouter echter weigerde

Personen:

Peeter Jan Sprangers van Caem, 35j, kent dat hij, brouwende tot Zundert bij Adriaen den mulder ‘int sant’ door vs Sijmon naar vs Wouter werd gestuurd om hem te zeggen het huis te komen afbreken en ophalen; Wouter antwoordde dat de verkoper zijn geld zou komen halen en dat zijn huis was ‘bewarende in een pesthuis in Nispen’ en dat akls zijn huis opnieuw thuis was gekomen hij het dan zou komen afbreken en ophalen, want dat hij nu zijn kinderen moest blijven

Personen:

stukken 33 en 34 - 23.10.1608 - kinderen Cornelis Goris Aertssen tegen Mathijs Janssen

| 1330-0029-01 |

over huur en gebruik van de hoeve van de erfgenamen van +heer Jan van de Wijngaerd (proces eveneens hangende voor de hoofdbank van Breda)

Personen:

Mathijs Janssen, hoevenaar op de hoeve Van den Wijngaerde, 48j, kent dat geïntimeerden hem verboden hadden zijn hooi, gehooid op de ‘groten robbrecht’, toebehorende heer van de Wijngaerde, over hun gronden uit te voeren, en dat hij ook door dezen in proces werd betrokken

Personen:

Jan Huijbrecht Boede, vorster, 50j, kent dat bij zijn weten alle bosstraten in Loenhout voor gemeen worden gehouden en dat daarlangs het gewas van de vreebeemden en van Blaakt uitgevoerd wordt; item dat hij heeft horen zeggen dat het gebruik is dat alle erfwegen ten naaste velde gaan

Dierck Diercx, Brecht, 40j, zal nu half maart 1609 gedurende 13 jaar stede van de kinderen van Cornelis Goris Aerts in groot Neerven in huur hebben waaronder hooimade waarop appelant zijn erfweg wil hebben, kent dat de Cornelis Goris Aerts toen hij hem de hooimade verhuurde gezegd had dat er geen erfweg over liep. Deponent woonde 12 jaren op de stede, zegt verder dat in het begin van zijn huur hij met Anhthonis Janssen conflict had gehad over deze erfweg

Personen:

Rombout Wouter Rombouts, 33j, heeft zelf beemd grenzend aan dee robbrecht, kent dat de hooimade van Mathijs Lauwreijs Claes (ook Cleijs) paalt aan zijn hooimade, kent ook dat er geen deling is geweets tussen hemzelf, Matthijs Cleijs en producenten in deze

Personen:

Lambrecht Cornelissen, Wuustwezel, 40j, heeft inspectie van het terrein gedaan (nota: was landmeter) kent dat de zijdkant van de kleine robbrecht en zo verder over de blaakt strekkende is naar de bosschstraet, uitgenomen bij het afgebrand huis van Jan Laureijs Nouts, grote robbrecht komt uit aan de klein stede van Cornelis Jan Keeselmans (de akte geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de opmeting)

Personen:

Jan Duurens, 70j, verklaart zich te refereen aan Lambrecht Cornelissen, kent nog meerdere jaren terug te hebben horen zeggen dat de heer een erfweg ‘ter naeste velde ende ter minscte schaden’ mag leggen

Personen:

Jan Michielssen van Elsacker, 57j, kent dat eenieder komende van de blaakt door de bosschstraat mag rijden

Personen:

Cornelis Geritssen van Elsacker, 60j, verklaart dat de bosschraet gemene straten moeten zijn, zegt gedurende de inlandse oorlogen en nu nog vaak gezien te hebben dat vreemde passanten en wagenlieden ‘veele ende onbehoorlijcken wegen ende passagie gemaeckt hebben ende noch rijden daer sij geenen wech hebben en de hoolen met hout ende rijs gehoopt hebben’

Personen:

Frans Imbrechts, 57j, kent met last van jonker Jan van den Wijngaerde, drossaerd van Breda, hooi uit de ‘robbrecht’ heeft gevoerd langs het noordeinde ervan

Personen:

Peeter Nuijts Bers, 40j, heeft als knecht bij Frans Imbrechts gewoond, die had alsdan in de ‘groten Robrecht’ een hooimijt staan, Frans Imbrechts had nog een knecht Jan Neelemans

Personen:

Cornelis Goris Aerts, 64j, kent niet gehoord te hebben dat in de tijd van Jan Peter Nijs de geïntimeerden voorzaten of proprietaris van vs hooimade daarover enige weg hadden, heeft daar ook regelmatig gehooid en heeft vs gebruik nooit gezien

Jan Engelen, 57j, woonde als jongeling ca 5 jaren in Ekeren waarna hij terug in Loenhout bij zijn moeder kwam wonen, heeft daarna met zijn eerste vrouw 3 jaren in Brecht gewoond en dan terug in Loenhout, daarna een jaar en een half in Haege bij Breda, heeft in deze geen maagschap en evenmin kennis

Personen:

Jan Lauwreijssen Decker, schepen, 60j, kent dat evenals Jan Engelen hij in zelfde tijd in Ekeren gewoond heeft

Claes van Dael, Cornelis Verboven, Peeter van Aken, Jan Lauwreijs Decker en Lauwreijs Cornelis Reijns, schepene, verklaren dat de ingezetenen van Loenhout van 1583 tot 1603 met hun paarden, koeien, beesten en goederen door de oorlog vaak dienden te vluchten in de velden, de kerk en het kasteel; item dat nadat het bos open is van bamis tot half mei de bosstraten van de blaakt worden gehouden voor gemeen straten om elk hun paarden op het bos te stouwen, en dat van half mei tot bamis deze wegen niet voor gemeen worden gehouden, maar enkel wegen voor die er recht op hebben

Personen:

stuk 35 - 04.02.1609 - Adriaen Cornelis Deckers tegen Cornelis Jan Peeter Mertens

| 1330-0030-01 |

over familiesamenstelling

Personen:

Jan Duerens, 70j, kent dat Catherine Cornelis de Coninck eerst x Peeter Jan Snellen en na diens dood xx Cornelis Michielssen van Elsacker de oude (laatste huwelijk geen kinderen), vs Catherine had nog 3 zussen, waarvan een wnde in Breda, een tweede x Jan Peeter Hovelmans, wnde in Loenhout, en een derde wnde in Rijkevorsel x Adriaen Custers, zijnde de grootmoeder van aanlegger; kent nog dat Adriaen Custer ‘een weijman’ was

Personen:

Jan Michielssen van Elsacker, 58j, kent dat Peeter Snellen gehuwd was met Catherine Cornelis de Coninck dr en nadien met Cornellis Michielssen van Elsacker de oude, zijn grootvader; kent verder dat de zusters van Catherine genoemd waren Neelken, wnde Breda, Heijlken, wnde Loenhout, en de derde Lijsbeth, wnde Rijkevorsel, x Adriaen de Decker alias de Custer, waaruit vader van aanlegger; vs Catherine en Cornelis van Elsacker de oude hadden samen geen kinderen

Personen:

over soldaten uit Bergen op Zoom die in Loenhout gelegerd hebben

Jan Vermuelen, 24j, Wouter Willem Maes, 48j, Margriet Michiels van Elsacker x Lauwreijs Cornelis Reijns, 54j, en Jenneken Huijbrechts x Peeter van Breda, 32j; kennen dat op 24 januari ll ’s middags voetsoldaten uit Bergen op Zoom in Loenhout zijn gekomen, ’s avonds is er nog een andere groep ruiters gekomen, er is herrie geweest en er werd een paard doodgeschoten, dit paard was toebehorend Hendrick Janssen van Deventer

Personen:

stuk 36 - 25.04.1609 - Adriaen Antonij Straetman

| 1330-0032-01 |

overbezit en gebruik van stuk bos of heide

Personen:

Hendrick van der Buijten, 59j, kent dat Willem Willemssen, producents schoonvader, een deel had in bos en heiblok beneden buijtelaer acker, weet dit gezien hij bij zijn vader om de tommelberch gewoond heeft en heeft dan vaak gezien dat Willem Willemssen turf uit vs bos haalde

Personen:

Cornelis Geritssen van Elsacker, 65j, kent item

Personen:

Lauwreijs Hendricx van der Buijten, 68j, kent enkel dat Gerit Vorsselmans zijn paard met geboden ijzer ...

Personen:

stuk 37 - 25.04.1609 - Johan Waechmans, rentmeester

| 1330-0033-01 |

hoeve van St Michiels in Antwerpen, beemd van de Graaf van Hoogstraten

Cornelis Geritssen van Elsacker, 65j, kent dat de prelaat van st Michiels in Antwerpen een Sneppel heiken een hoeve heeft liggen waarop eertijds Hendrick van der Buijten woonde en nu Gerit van der Buijten, item dat de graaf van Hoogstraten "de langen bemt" bij donkervoort toebehoort welke beemd de rentmeester van de graaf of de hoevnaar van ‘houtel hoev’ altijd heeft verhuurd, getuige heeft in de nabijheid van die beemd gewoond

Personen:

Hendrick Hendricx van der Buijten, 60j, kent dat de abkt van st Michiel op de tommelberch een hoeve is hebbende, heeft aldaar bij zijn vader gewoond, hoeve had weg aan weide waardoor een slootken is gegraven, toebehorend de graaf van Hoogstraten, hoevenaars van de houtel hoeve noemden Michiel en Diel Reijns

Personen:

Lenaert Ments, 50j, is knaap geweest van Lauwreijs Hendrick van der Buijten, hoevenaar op de tommelberch, item

Personen:

Peeter van Aken, schepen, 51j, heeft 3 jaren op de tommelberch gewoond ten tijde Lauwreijs Hendricx van der Buijten er hoevenaar was

Personen:

stuk 38 - 13.10.1609 - Dielis Willems, vorster

| 1330-0034-01 |

over mutsaerts in beemd ‘heer Jans’

Personen:

Peeter Wackers, 65j, zag dat in ‘heer Jans beemd’ nu in handen van Cornelis van Dongen 4 hopen mutsaarts achter mekaar te midden uitgeladen lagen naast Adriaen Verboven maar weet niet wie die uitgeladen heeft

Personen:

Adriaen Laureijs van Aken, 34j, kent item

Personen:

Cornelis Goossens, 50j, kent item

Cornelis Couwenberchs, 50j, kent item

stuk 39 - s.d. - gehucht de Donck en Kesselbeeck tegen de schout

| 1330-0035-01 |

over verplaatsing van een ‘veken’

Laureijs van der Buijten Henricxssen, 70j, kent dat ca 50 jaren geleden, nog in de kost bij zijn vader wijlen Henrick van der Buijten Janssen, toenmalig schepen, wnde op de Tongelberg, hij met paard en wagen van zijn vader om turf of andere dingen op te halen, en dat hij dan ook zou opladen een ‘hanckveecken met zeker scheen’ ten huize +Peeter Soeten, timmerman, waar nu Cornelis Adriaen Dielssen woont, en voerde dit bij Tanneken Peeters

Personen:

stuk 40 - 03.07.1610 - schout van Hoogstraten tegen Cornelis Adriaenssen

| 1330-0036-01 |

over gevangenneming van delinkwenten door de schout (procedure)

Claes van Dael, 60j, oud schepen, kent dat de schout n.u. altijd een misbruiker mag gevangen nemen, hetzij in huis, hetzij buiten huis of elders, en dit zonder consent van schepenen

Personen:

Peeter Anthonis Wackers, schepen en Peeter van Aken, schepen, op vezoek van de schout van Hoogstraten, kennen item

Personen:

stuk 41 - 19.07.1610 - Peeter Aerts Grauwen x Lijsken Jan Maes

| 1330-0037-01 |

over de ‘voort’ beemd bij de watermolen

Personen:

Jan Dorens de oude, 72j, kent dat Willem van Eeckel beemd "de voert" bij de watermolen in Tereik kocht van mr. Peeter de Cuijper, gekomen van Cornelis Nijs, kent ook dat vs Willem op deze beemd rente kweet die +Lauwreijs Cornelis Lauwreijssen heffende was

Personen:

Rommen Cornelis Rommens, 56j, heeft horen zeggen dat mr Peeter De Cuijper een rente van 4 V rogge welke het gasthuis van Antwerpen heffende was had uitgestoken aan Willem van Eeckel

Personen:

stuk 42 - 22.12.1611 - Cornelis Jan Ooms tegen Ghijsbrecht van Oirschodt

| 1330-0038-01 |

over eigendom van land (straetken)

Personen:

Jan Dorens de oude, 73j, kent dat vs straetken destijds toebehoorde +Henrick Herstraets, nu producent in deze, strekkende tot de erfgenamen Jan Brants, kent dat de boorden werden beschermd door zijn vader Deurens van Huijsen en door Henrick Herstraets, zodat de beesten het wassende hout niet zouden beschadigen, verder dat dien tijd geen personen over het straetken dienden te wegen, heeft zijn ouders berken boompjes zien planten die Henrick Herstraets heeft aghehouwen, kenty verder nog dat het huizen op de stede waar verweerder woont door het krijgsvolk afgebrand werden

Personen:

Jan Laureijs Nouts, alias decker, oud schepen, kent dat de door het oorlogsvolk afgebrand huizen stonden aan de heirbaan op de andershoeck en niet op de plaatse

Personen:

Christina Anthonis van Berghen, 50j, kent dat de huizen toebehorende Peeter Aerts Tgraeven vanwege zijn vrouw gestaan hebben in Tereik

Personen:

Nota: bundel gedeeltelijk beschadigd

stuk 43 - 15.04.1615 - Huijbrecht Heijnricx, Rijkevorsel

| 1330-0039-01 |

verkoop van hooimade (ca1558) aan Cornelis van Staeijen, Brecht

Marie Niclaes Hueffkens x +Cornelis van Bavel xx +Jan Peeter Mertens, 70j, heeft ca 4 jaren terug met haar eerste man als voogd en met haar mede consorten in het openbaar een hooimade op het hoogbos verkocht aan Cornelis van Staeijen

Personen:

stuk 44- s.d. - Johan Blommaerts - Paulus de Cock

| 1330-0040-01 |

akkoord over rente

Personen:

Peeter Heijlen met Cornelis Cornelis Aerts der Kinderen resp als voogd van de weesen Jan en Michiel mr Paulus de Cock zonen en Gerard (?) Buijcx als universeel erfgenaam van +Anna Cocx mr Paulus de Cort dochter en vrouw van Johan Blommaerts kennen akkoord gemaakt te hebben ter zake de erfdom van rente van 3 Rgld welke wijlen mr Paulus de Cock was heffende op vs Johan Blommaerts goederen in Achterbroek

Personen:

stuk 45 - 15.12.1612 - H Geestmeesters tegen Lt

| 1330-0041-01 |

gebruik van beemd

Lijsken Henrick Hovelmans x Henrick van Gastel, 60j, , kent dat zij in de besloten tijd, met veel andere inwoners van Loenhout gevlucht zijnde op het kasteel, Maeijken de huisvrouw van wijlen Peter van Ostaeijen in haar ziekte bewaarde de pastoor bij haar liet komen voor de het btoedienen van de sacramenten, en alsdan in presentie van wijlen Peeter van Vollenhoven en Robrecht Schoenmakers als getuigen heeft gedisponeerd over haar tijdelijke goederen, gaf haar hooimade in Blaakt welke tegenwoordig wordt gebruiikt door Jan Wouter Rombouts aan Jan Michielssen van Elsacker

Personen:

stuk 46 - 21.05.1613 - Adriaen Willemssen van der Meeren tegen Jan Neelen

| 1330-0042-01 |

verkoop van stede onder Brecht

Personen:

Lenaert Willemssen van der Meeren, landman, 53j, Doren bij Antwerpen, kent dat ca 3 jaren terug Adriaen Willemsen van der Meeren met zijn broers heeft verkocht aan Jan Neelen stede in Brecht en dat zij tot hun profijt een eik hebben behouden, staande tegen de grond van Jacob Verdijck

Personen:

stuk 47 - 11.06.1613 - Cornelis Jan Hensselmans tegen Geerit van den Broeck

| 1330-0043-01 |

betwisting van rente

Personen:

Michiel Michielssen van Elsacker, 43j kent dat +mr Peeter Beijerssen administratie heeft gehad van de kinderen Huijbrecht van Ostaeijen, heeft tussen die papieren niets gezien dat betrekking had op vs rente, kent veder dat Lisken van Eeckel, wwe van vs Beijers, zekere papieren heeft overgegeven aan vs Geert van den Broeck, maar kent de inhoud niet

Personen:

Christiaen Mathijs Raets, 40j, kent item

Personen:

Jan van Dale, 50j, geen nieuwe verklaring

Personen:

stuk 48 - 06.11.1613 - Machiel Machielssen van Elsacker

| 1330-0044-01 |

over gebruik van een ‘straetken’ en weide

Personen:

Hendrick van Gestel, 71j, kent dat ‘het straetken’ in Neerven achter Lenaert Brurs altijd gebruikt werd door +Peeter Loijcx, priester, naar zijn weide ‘het biesvenne’ en welke weide tegenwoordig producent nomine uxoris toekomt; heer Peeter Loijcx sloot het straetken af met hekken en sloten; getuihe heeft aldaar met zijn vader gewoond in het huis waar producent thans woont en in het huis van Marie Peeter Jacops x +Cornelis Phlips

Personen:

Jan Wouter Rombouts, 63j, Antonis Wouter Rombouts, 59j en Laureijs Wouter Rombouts, 58j, gebroeders, kennen dat zij hun vader Wouter Rombouts meermaals hebben horen zeggen dat hij 2 weikens ‘de biesvennen’ gekocht had van zekere Heijl van Leter en welke weikens gelegen waren aan de noordkant van vs weide van producent; verder dat heer Loijcx deze calengierde daar hij die door het vs straetken moest weiden, en waarop hun vader akkoord sloot met Peeter Loijcx; item dat hij de hoevenaar van de hoeve van den Wijngaert waar vs van Gestel nu op woont voor een jaar 10 st gaf om daarover te mogen stouwen; hebben nooit geweten dat van het vs straetken iemand anders dan heer Loijcx ooit enige gezag of eigenheid had, en na diens dood Lenaert Hendrick Hovelmans, bij koop

Personen:

stuk 49 - s.d. - Mechtelt x +mr Jan van Vorspoele

| 1330-0045-01 |

over afbakening van gronden (aanleggen gracht)

Personen:

verzoek tot verhoor Heijndrick van Staeijen Peeterssen, Jan van Aken, Lucas Maes, Peeter van den Broecke Cornelissen, Peeter Verast, of zij Lenaert van Houtele hebben horen zeggen of hij vs Mechtelt tot akkoord waren gekomen aangaande de scheiding tussen Lenaerts ‘merbolck’ en Mechtelts ‘merbolck’ zen welke scheiding vs Lenaert daarvoor toebehoorde en over de schade die Mechtelt had geleden door de beesten van Lenaert; item dat zij een gracht zouden aanbrengen en elk de helft van de kosten dragen; item over aanleggen van een ‘thoel’

Personen:

stuk 50 - 28.02.1615 - Niclaes van Dale

| 1330-0046-01 |

betaling van schouwgeld

Personen:

Peeter Anthonis Wackers, 70j, schepen, kent het schouwgeld betaald te hebben aan Niclaes van Daele eer hij de restanten aan +Jan Huijbrechts, vorster, had overge, deed de betalin g in het huis waar nu Peeter Jordaens woont

Personen:

Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Anthonis Joes Huijbrechts, 40j, kent dat zij haar schouwgeld betaalde aan +Peeter Herrie, ondervorster

Personen:

stuk 51 - s.d. - Adriaen Anthonissen

| 1330-0047-01 |

bezit van bos

Personen:

betreft verzoek tot verhoor van Laureijs Verbuijten, Heijnrick Verbuijten, Geert Verbuijten en Cornelis Geertssen van Elsacker; of zij weten dat Willem Willemssen, schoonvader van Adriaen Anthonissen en van producent, drie vierendelen in een bos en blok beneden buijtelaer acker heeft toebehoort, en in welk heiblok de erfgenamen van Wouter Oomls tot Brecht maar één vierendeel hebben

Personen:

stuk 52 - s.d. - Niclaes van Dale

| 1330-0048-01 |

zie stuk 49, kopij

stuk 53 - 02.03.1616 - H. Geestmeesters tegen Cornelis W Huijbs

| 1330-0049-01 |

over eigendom en gebruik van land

Personen:

Jan Nijs van Tijchelt, 58j, ketn dat zeker stuk land achter het "cattegat" op ginhoven akker en dat +Gabriel Jan Gabriels x Cornelie Jan Hegge (zij nu x verweerder) gekocht had van Pauwels Heirstraets ‘den langen acker’ wordt genoemd, en dat stuk is gekomen van Willem Pullekens die achter de cruijswech in Wuustwezel was wonende; getuige woonde in zijn jonge jaren aan de heirstraat, kent verder nog dat de moeder van Cornelia Pauwels Heirstraets huisvrouw de dochter was (is) van vs Willem Pullekens zodat deze Pullekens moederlijke grootvader van vs Cornelia is

Personen:

Jan Cornelis Teuns, schepen, 46j, heeft vroer Willem Pullekens een stuk land zien gebruiken ten einde het cattegat en dat de langen acker genoemd werd, was liggend tegen het land van de erfgenamen mr. Adriaen Diercx dat gekocht werd door Cornelis Nelemans

Personen:

Willem Huijb Coppens, 72j, heeft Willem Pullekens zeer goed gekend, kent item

Personen:

stuk 54 - 05.02.1618 - Joris Peeter Joris

| 1330-0050-01 |

over meineed

Personen:

Laureijs Wouter Rombouts, 60j, kent dat Cornelis Jan Ooms, Wuustwezel in tereik, 2 of 3 weken terug in Neerven is geweest bij de huisvrouw van Jan Laureijs Nouts, dat hij getuige, daar eveneens bij zijnde, heeft gehoord dat vs Cornelis zei dat Joris Peeter Joris meineed had gepleegd, had dit voordien ook al gezegd

Personen:

Jacob Verkaert, 30j, was in Neerven ten huize Jan Laureijs Nouts, deze zei te wachten op Lucas Laureijs Rombouts om een prijs te maken en de twist te slijten, waarna Cornelis Jan Ooms tegen getuige zei Joris Peeter Joris meineed had gepleegd

Personen:

Cornelis Jan Laureijs Nouts, 24j, verklaart ook in het huis van zijn vader aanwezig geweest te zijn, kent item

Jan Cornelis Goris, 40j, ...

Personen: