Rechtspraak nr. 1327 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1327

Nota

| 1327-0001-01 |

Bundel draagt originele nummering beginnend pagina 43, gezien vorig bundel sluit pag 41 ontbreekt pag 42

f° 43 r° - 1569

| 1327-0002-01 |

zonder aanhef, vervolg deel 1326, f° 40 v°

Personen:

Joos Peeter Joos kent dat de helft van de weide is gekocht door Cornelis de Coninck (getuigenis slechts gedeeltelijk leesbaar door beschadiging)

Personen:

Goosem Lemmens Goossensen, 44j, kent item als zijn vader

Personen:

Matthijs Lemmens Goossensen, 38j, item

Personen:

Ghoosem Lemmens de oude kent nog na deling van zijn kinderen hun goed bewaard te hebben gedurende 4 of 5 jaren

Personen:

Geert van de Cloote, 31j, kent dat Cornelis van Aerde van de weide waar kwestie om is 12 £ br zou hebben

Personen:

Adriaen Diels heeft geen kennis van het contract

Personen:

Cornelis de Coninck kent de 27 £ br aan Joos Peeter Joos betaald te hebben waarvan Cornelis van Aerde 12 £ toekwamen

Personen:

Ghoosem Lemmens de oude kent nog dat Peeter Jan Aerts en zijn broer Goosem Jan Aerts, als momboors van zijn getuige weeskinderen ontboden werden bij de deling van de achtergelaten goederen van zijn vrouw ca 1541 en hij getuige alsdan zei dat hij de weeskinderen of de jongste zou bewaren om de kosten van momboorschap te ‘schouwen’, heeft dan de gehele weide waar nu geding om is verhuurd voor 5 Kgld

Personen:

Jacob Mercx huurde met +Cornelis Wouters de gehele weide voor 6 Kgld

Personen:

Jan Brans, vorster, werd belast met het veilen van de weide die verkocht was aan Cornelis de Coninck

Personen:

f° 44 v° - 19.12.1569 - Cornelis Verboven tegen Adriaen van Huijsen

| 1327-0003-01 |

twist

Personen:

Adriaen van Eijnde, Hoogstraten, kent dat Cornelis Verboven kwam van Hoogstraten en ter hoogte van het gasthuis veld waar hij getuige woont zag hij dat Jan van Huijsen met een stok in de hand naar Cornelis kwam en dat zij woorden hadden ondermeer over calengiering door de zoon van Jan van Huijsen

Personen:

Jan van Vollenhoven, schout, Jan van Vorspoel, klerk, en Peeter Imbrechts, gewezen schout verklaren dat geen register wordt gehouden van alle opdrachten die voor hen geschieden behoudens partijen dit verzoeken en betalen

f° 45 r° - ca 1569 - Quirijn Ments tegen Heijndrick Peeter Mertens

| 1327-0004-01 |

over verkoop van heiblok

Personen:

Bastiaen van Bavele, was aanwezig toen Quirijn Ments nomine uxoris aan Heijndrick Peeter Mertens haar deel in het versterven van haar vader Jan van Bavele in heiblok voor 14 Kgld

Personen:

Peeter Joris Diericx kent item

Personen:

Cornelis van Bavele Janssen kent item

Personen:

f° 45 v° - 28.11.1569 - informatie voor de schout

| 1327-0005-01 |

over procedures in leenmanschap

Jan Hegge de oude, +90j, kent dat vroeger woorden zijn geweest tussen de leenmannen dat een klacht in leen meer zou bedragen dan een klacht in erven en dat Laureijs van Aerde en Jan van Bavele met andere leenmannen naar Ekeren zijn geweest alwaar de hoofdbank van het leenhof van de gravin van Arenberg is en dat daarna verklaarden dat een klacht in leen meer was dan in erven, getuigt verder gehoord te hebben dat de stadhouder van een klacht in leen meer wou hebben dan van een klacht in erven

Personen:

Peeter van Dietfoirt, 75j, schepen, heeft vroeger gewoond bij Wouter Snels, welke koopman en poorter van Antwerpen was, kent dat leenmannen dikwijls wij Wouter om raad kwamen en dat hij van Wouter heeft gehoord dat een klacht in het leen 21 st bedroeg

Personen:

f° 46 r° - 20.01.1570 - Machiel van Elsacker tegen Jacob Vervloet

| 1327-0006-01 |

over verkoop van schalienhuis en andere betwistingen, hebben ook proces voor de hoofdbank in Breda

Personen:

Machiel van Elsacker met zijn procureur Peeter Imbrechts verklaart dat Jacob van Ostaeijen als gemachtigd van mr Jan Stadius partij was in de zaak tussen hem en Jacob van der Vloet, Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijsendonck hebben als gemachtigd van mr Jan van Ostaeijen (Stadius) zeker huis met het schaliehuis verkocht

Personen:

Peeter van Ostaeijen Cornelissen, 31j, verklaart aanwezig geweest te zijn ten huize Machiel van Elsackere alwaar Cornelis Ijsendonck en Jacob van Ostaeijen als gemachtigd van mr Jan Stadius ontvingen zekere som van Jacob Vervloet en dat vs Cornelis en Jacob alsdan aan Cornelis Cornelis van Ostaeijen 17 of 18 £ br telden, maar dat zij niet zoveel telden als ze van Jacob Vervloet ontvangen hadden, kent nog dat Machiel zijn broer Cornelis toen geen penningen gaf, kent verder nog dat gezien Cornelis nog schuld had aan zijn broer Machiel hij op hem nam jaarlijks 3 £ br te betalen in de rente van 6 £ br die men van het schaliehuis uitreikte

Personen:

f° 47 r° - 21.01.1570 - informatie voor Jan van Vollenhove, schout

| 1327-0007-01 |

over stadhouderschap van leenhof

Personen:

Pauwels Willem Aerts, 59j, Brecht, stadhouder van het leenhof van den Wijngaerde, haalde zijn commissie voor bediening leenhof in Luik van de graaf Robrecht van Arenberg, en heeft deze, bezegeld met het groot zegel, op 05.10.1535 getoond aan de leenmannen

Personen:

Pauwels Ackermans, 69j, Loenhout, werd rond half maart 1547 svl stadhouder van het leenhof dat +mr Heijndrick van Mere, gewezen secretaris in Mechelen, in Loenhout had, bediende het leenhof tot ca 1556, mr Hendrik had voor het commissie verworven van de graaf van Arenberg als heer van Loenhout

Personen:

Peeter van Dietfoirt, 78j, schepen, kent dat zijn broer Jan van Dietfoirt stadhouder was voor Pauwels Aerts, heeft hem vaak horen zeggen dat hij zijn commissie verwierf van de graaf van Arenberg, heeft nooit gehoord dat dar enige oppositie tegen was

Personen:

Jan van Vorspoele, 30j, klerk, kent dat zijn vader +mr Jan van Vorspoele, chirurgijn, stadhouder is geweest van het leenhof van den Wijngaerde en zijn commissie verwierf van de graaf en dat hij zelf (Jan) na de dood van zijn vader eveneens het stadhouderschap heeft bediend

Personen:

f° 48 r° - 13.02.1570 - Jan van Vollenhove tegen Machiel van Elsacker

| 1327-0008-01 |

over dorsen van vruchten ten behoeve weeskinderen Adriaen Lenaerts

Personen:

Claes Cornelissen van Aerde kent dat Michiel van Elsacker met hem nooit akkoord heeft gemaakt om de vrachten van de kinderen Adriaen Lenaertssen, waarvan hij momboor was, uit te dorsen, hoorde toen hij van Zundert kwam dat Machiel die vruchten weg gehaald had en gedorst had in de schuur van Adriaen Segers

Personen:

f° 48 v° - Huijbrecht Godevaerts x Lijnken tegen Jan Peeter Hovelmans

| 1327-0009-01 |

slagen en verwondingen tijdens nabruiloft van zoon Jan Hovelmans

Personen:

Heijndrick Matthijs Leijs, Wuustwezel, zag dat Jan Hovelmans een drinkbeker wierp naar Lijnken, vrouw van aanlegger

Personen:

Cornelia x Adriaen Godevaerts, Wuustwezel, zag dat Jan Hovelmans een drinkbeker wierp op de bruiloft van Jan Hovelmans zoon met de dochter van Rommen Verboven waarna Lijnken bloedde aan het hoofd

Personen:

27.02.1570 svl

Personen:

Cornelis van der Buijten kent dat Jan Peter Hovelmans op zijn bruiloft naar de vrouw van Huijbrecht Wellens wierp waardoor zij bloedde aan het hoofd

Personen:

f° 49 r° - Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Keeselmans

| 1327-0010-01 |

over overhandiging van geld

Personen:

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen was destijds ten huize Heijndrick Mertens achter de tiendeschuur toen deze aan verweerder 3 of 4 Kgld gaf en dat hij 1 of 2 daalders zag maar weet niet meer hoeveel geld er was, dat verweerder eerst het geld niet wou aannemen omdat het niet voldoende was maar dat hij getuige hem heeft aangeraden dit toch al te ontvangen

Personen:

f° 49 v° - 27.02.1569 - Pauwels Ackermans tegen Dierck Nijs Hegge

| 1327-0011-01 |

cfr deel 1326, f° 40 v°, koop van stede en rente

Personen:

Peeter Imbrechts kent dat Dierck Nijs Hegs nooit ‘te boek’ is gekomen van de leengoederen in de stede waar hij woonde

Personen:

vs Peeter, Cornelis Peeter Keeselmans, Anthonis van Dietfoirt Janssen en Jan Peeter Nijs kennen dat in koopmanschap ‘soo wie hem wacht van geloven datmen die nijet en can geheijsschen’

Personen:

Jan van Vollenhove, schout, en de schepenen Dietfoirt, van Staeijen, Marcelis, Verbuijten, Nijs, Christiaens en van Aken kennen item

Jan van Vorspoele, klerk, zegt geen kennis te hebben of het landrecht is zoals in vs artikelen verhaald

f° 50 r° - schout tegen Machiel van Elsackere

| 1327-0012-01 |

cfr f° 48 r°, dorsen van vruchten van weeskinderen

Personen:

Adriaen Segers heeft van de schout aangenomen de vruchten op de grond van Geert van den Bruijnenberghe af te doen en in de schuur te voeren voor 30 st eens, toen dit gedaan was en hij van Hoogstraten wederkwam zei zijn vrouw dat Machiel of zijn volk in de schuur gedorst had en dat die gezegd had dat hij toelating van de schout en vorster had

Personen:

Digna x Adriaen Segers kent item

Personen:

f° 50 v° - Geert Pauwels Wuijts tegen erfgenamen Mathijs Bouwen Hovelmans

| 1327-0013-01 |

dispuut over rente en bewijsschrift

Personen:

Jacob Jan Nijs vond op vraag van Heijndrick van Aken een geschrift waarvan noch datum noch schrijver bekend zijn en waarin sprake van mangeling van 2 V rogge en 30 st, hij overhandigde Heijndrick het geschrift om aan Geert Theunkens te geven

Personen:

f° 50 v° - Cornelis de Coninck tegen Cornelis Meijs en zijn vrouw

| 1327-0014-01 |

dispuut over rente

Personen:

Lenaert van den Bogaerde kent dat aanlegger van Nout van den Bogaerde rente van een V rogge 12,5 st kocht voor 20 Kgld en staande op huis van Adriaen der Weuwen, item dat partijen rekenden wat ieder bekwam maar dat niet meer ontvangen werd dan dat Willem van den Bogaerde, broer van vs Lenaert, ontving wat hij aan Nouts schuld betaald had

Personen:

Jan Mars, kent dat aanlegger rente kocht van Nout van den Bogaerde voor 20 Kgld

Personen:

Jan van Vorspoele, klerk, kent dat Catherine van den Bogaerde hem een schepenbrief bracht en daarna terug weg haalde

Personen:

f° 51 v° - 13.03.1570 svl - Huijbrecht Wellens tegen Jan Peeter Hovelmans

| 1327-0015-01 |

cfr f° 48 v°, vechtpartij

Personen:

Peeter Bernaerts was speelman op de bruiloft van Jan Peeter Hovelmans zoon x de dochter Rummen Verboven, heeft enkel horen zeggen dat Jan Hovelmans geworpen had naar de vrouw van Huijbrecht Wellens en naar Jan Wellens

Personen:

Cornelis Keesemans was op de bruiloft, hoorde dat er gevecht was in de keuken, zag daar verweerden met een grote pot in de hand maar heeft niet zien werpen

f° 52 r° - Heijndrick Peeter Mertens tegen Elijsabeth Peeter Mertens

| 1327-0016-01 |

over nalatenschap Peeter Mertens

Personen:

Heijndrick Vermunten was in het huis van Lenaert Bal waar de verweerder (vs Heijndrick) en de moeder van aanlegger met Laureijs van den Broeck en Heijndrick Leijs rekenden van renten en schulden achtergelaten door Pieter Mertens

Personen:

f° 52 r° - Gheert Pauwels Wuijts tegen de momboors van de kinderen Matthijs Bouwen Hovelmans

| 1327-0017-01 |

cfr f° 50 v°, dispuut rente

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere kent dat al dezen die op leenpanden rente verkrijgen of koop dit dient te geschieden bij bekennen voor stadhouder en mannen van leen, kent verder dat +Geert Wils gerekend werd als geheel ‘onwijs, innocent en simpel’, waarvoor hij in Geel is geweest

Personen:

Peeter van Dietfoirt, schepen, kent item

Jan van Vorspoele, schepenklerk, kent item

Heijndrick van Aken, schepen, kent dat +Anthonis Pauwels Wuijts hem vaak sprak over bescheid gemaakt tussen Geert Wils en de kinderen Bouwen Hovelmans en dat hij Jacob Nijs heeft doen zoeken en dat die een geschrift gevonden heeft dat Geert Wils aanging en een halster rogge en geld betrof, maar dat hij getuige het geschrift niet meer kan vinden

Personen:

f° 53 r° - 04.1570 - Jacob van der Vloet tegen Machiel van Elsacker

| 1327-0018-01 |

cfr supra f° 46 r°, zaak hangende voor de hoofdbank in Breda

Personen:

Peeter van Ostaeijen Cornelissen, verwezen wordt naar zijn verklaring f° 46

Jacob van Ostaeijen, Brecht, was ten huize Machiel van Elsackere waar hij met Cornelis Ijsendonck als gemachtigd van mr. Jan Stadio van Jacob van der Vloet 20 £ br ontvingen en waarvan zij Cornelis Cornelis van Elsacker, broer van Machiel, 68 Kgld hebben gegeven, item dat Cornelis zijn broer Machiel 8 £ schuldig was, item was getuige op 13.07.1564 aanwezig ten huize Anthonis van Dietfoirt alwaar mr Adriaen Cools, secretaris in Zundert, en mr Jan Hoessaerts, procureur in Zundert, rekenden tussen Jacob van der Vloet en Machiel van Elsackere

Personen:

Cornelis Ijsendonck, procureur, Loenhout, kent item, hoorde dat Cornelis van Elsackere schuld had aan zijn broer Machiel inzake land de "mosvoorden" dat hij van hem gekocht had

f° 55 v° - 13.05.1570 - Cornelis Hovelmans

| 1327-0019-01 |

over kwijting rente

Jan Aert Peeter Nouts, 64j, was in Brecht ten huize Adriaen Delien, waar +Jan Hovelmans, wagenmaker, vs Delien 20 £ br telde voor de kwijting van 4 Kgld 1 V rogge erfelijk die vs Jan Hovelmans uitreikte aan de erfgenamen +Jacob Delien

Personen:

Peeter van Dietfoirt, schepen, 77j, was in Brecht met Jan Hovelmans en Jan Aert Peter Nouts, getuigt als boven

Personen:

f° 56 v° - 22.05.1570 - Pauwels Ackermans tegen Cornelis Rummens

| 1327-0020-01 |

over achterstallige betaling

Personen:

Adriaen Diels kent dat hij 16 V rogge schuldig was aan Pauwels Ackermans en dat deze akkoord was dat hij daarvan 5 V betaalde aan Cornelis Rummens maar dat deze laatste ze niet wou aannemen

Personen:

f° 56 v° - 31.05.1570 - informatie voor de schout

| 1327-0021-01 |

slagen en verwondingen

Niclaes Coinget, Wuustwezel, 32j, had de vorige dag aan de plaatse met gezelschap gedronken en keerde huiswaarts naar Wezel en gekomen aan het huis van Anne x +Jan Hegge de oude stond daar voor de deur Geert van Ijperen en hem maande in het huis te gaan om Willem Verwilt te vragen mee naar Wezel te gaan, na het verlaten van de woning werd hij geworpen met stenen en stokken en dat Willem Hegge zei 'die van Wezel moeten daar blijven, die van Loenhout hebben die van Wezel niet lief', en dat hij wel wist dat Willem Hegge en zijn broer Peeter hem geworpen hadden en aan zijn hoofd gekwetst, kent verder nog dat hij verder naar huis gaande en gekomen aan het bruggetje bij Digne Praeijens dat toen Willem en Peeter Hegge uit het veld kwamen en hem met een stok aanvielen, zijn hoofdwond werd verbonden door Digne Praeijens, ging dan verder naar huis met een stok in de hand zijnde 'een swijnsstock oft een pijcke', en gekomen bij het veken in Donk aan Merck Nijs werd hij weerom opgewacht door Willem en Peeter Hegge waarbij ze naar elkander sloegen met een stok

Personen:

Digne x +Jan Praijens kent vs Clase verzorgd te hebben en hem een half uur in huis gehouden te hebben zodat zijn belagers naar huis zouden keren

Personen:

f° 58 r° - 03.06.1570 - informatie voor de schout

| 1327-0022-01 |

cfr f° 56 v°, vorige akte, slagen en verwondingen

Mechtelt Jan Peeter Boets dr, 20j, kent dat dinsdag Nicolaes, mijnheer van Wuustwezel (= Niclaes Coinget) in het huis van haar moeder kwam en trachtte Willem van der Wilt mee naar huis te krijgen, Nicolaes ging dan alleen buiten waar ook Willem en Peeter Hegge waren

Personen:

Jan Nijsmans zag Nicolaes op de straat langs de kant van Bastiaen van Bavele, hoorde de stem van Willem Hegge, hoorde ook roepen 'sla dood', meent ook dat Peeter Hegge riep 'sla, sla'

Personen:

Peeter Heijndrick Goes, 21j, zag dat toen Nicolaes in het huis van zijn meester was, Willem en Peter Hegge met een stok in de hand

Maria x Peeter Adriaenssen hoorde vechten bij Digne Praeijens

Peeter Adriaensen hoorde iemand aan een ander vragen 'waar hebt gij dat ijzer gehaald', hoorde nadien vechten, stond volgende dag bij Sebastiaen van Bavele waar ook Peeter Hegge en Jan Stevens kwamen en hen vroegen of er de avond voordien herrie was geweest

Personen:

Sebastiaen van Bavele, 36j, heeft zien en horen vechten en aantal personen gezien doch zegt ze niet te kennen, meent wel de stem van Willem Hegge erkend te hebben, heft ook iets gehoord van moord en baat zijn lijf genade, dat nadien Willem Hegge bij hem aanklopte met de vraag om botermelk te drinken, dat hij antwoordde wel botermelk te hebben maar geen licht, dat toen volgens hem Geert Janssen van Ijperen zei 'laat ons naar Neelken Mermans gaan, die zal wel kaarsen hebben', item kent nog dat hij Peeter Hegge de dag nadien hoorde zeggen dat hij Clase met een stok geslagen had

Personen:

f° 59 v° - 05.06.1570 - Jan Willem Nouts tegen de schout

| 1327-0023-01 |

over akkoord ts Jan Nouts en Jan Heijndricx

Personen:

Adriaen Diels - Jan Heijndricx

Personen:

f° 59 v° - 07.06.1570 - Jacob van der Vloet tegen Machiel van Elsackere

| 1327-0024-01 |

cfr supra, f° 46 r°

Personen:

Jacob van Ostaeijen, Brecht, nomine Jacob van der Vloet protesteert van kosten

Peeter Imbrechts, 66j, kent dat +Peeter van Ostaeijen zijn goederen belast heeft met rente van 24 Kgld te betalen aan Jan de Grave, Antwerpen, en dat mr Jan van Ostaeijen, als zoon en erfgenaam van Peter van Ostaeijen (verder in akte ook mr Jan Stadius, Antwerpen) na de dood van zijn vader procuratie heeft gegeven aan Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijdendonck om 2 huizen te verkopen, en waarvan appellant één huis in handen heeft, en met de verkregen penningen af te lossen vs 24 Kgld welke bepand stonden op gronden die Aernout van Ostaeijen en Merck Nijs nu in handen hebben, het ene huis betreft het schaliënhuis nu in handen van appellant gekocht van Wouter van den Cloote, het andere Peeter Willem Bode en na diens dood door Jacob van Ostaeijen als testamentair verkocht aan Anne Imbrechts, item dat appellant het huis kocht van de erfgenamen Wouter van den Cloote

Personen:

Aernout van Ostaeijen, schepen, 44j kent dat +Peeter en +Cornelis van Ostaeijen hun goederen belast hebben met 24 Kgld en dat mr Jan van Ostaeijen procuratie gaf aan Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijsendonck twee huizen te verkopen, het schaliënhuis werd verkocht aan Wouter van den Cloote voor 23 Kgld erfelijk

Personen:

Peeter Cornelis van Ostaeijen, 31j, kent dat zijn vader Cornelis van Ostaeijen en Peeter van Ostaeijen hun goederen belast hebben, was aanwezig toen Cornelis van Elsacker tot zijn last nam 12 Kgld en dat Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijsendonck hem daarvoor 17 of 18 £ br betaalden, en dat Machiel van Elsackere beloofde zijn broer Cornelis te voldoen tot 3 £ erfelijk

Personen:

Cornelis van Elsacker Machielssen, 67j, noemt het huis dat Peeter Willem Bode kocht het 'cleijn huijs'

Personen:

Cornelis van Elsackere Cornelissen, 42j , kent van de 6 £ gr br die Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijsendonck nomine mr Jan Stadius, Antwerpen, hadden uitgereikt 3 £ erfelijk tot zijnen last te hebben genomen waarvoor hij van vs Jacob en Cornelis één £ erf ontving en dat Machiel van Elsackere hem de 2 andere £ voldaan heeft

Personen:

Anne Imbrechts, 50j, x Pauwels Ackermans woont in het huis naast het schaliënhuis, kocht dit van Jacob van Ostaeijen en Jacob Zebrechts als testamentaire momboors van het sterfhuis Peeter Willem Bode

Personen:

f° 62 v° - 19.06.1670 - informatie voor de schout

| 1327-0025-01 |

over precieze ligging van een moer

Jan Cornelis Rummens, 58j, Meer, kent dat de nering gelegen is onder Loenhout, tussen Roel int Sweert, Hoogstraten en Heijndrick van Roele, Hoogstraten, oostwaarts en mr Adriaen Faes met zijn broers en zusters westwaarts, en toebehoort de gravin van Arenberch, heeft op zelfde nering gewoond met zijn vader voor wie hij turf heeft gegraven, zijn vader kocht de 'roede' van Geert Ingelbrechts, toenmalig schout van Loenhout

Personen:

f°63 r° - 19.06.1670 - informatie voor de schout

| 1327-0026-01 |

over voorraad van bijen

Cornelis Mermans kent dat +Jan van Staeijen een stock bijen had op zijn stede in Sneppel welke stede hij getuige gehuurd heeft, weet niet door wie of waarheen de bijen gevoerd zijn, was na overlijden Jan van Staeijen

Personen:

f° 63 v° - 03.07.1570 - Machiel van Elsacker tegen de schout

| 1327-0027-01 |

betwisting van koren

Personen:

Adriaen Segers kent dat het koren toebehorende Jan Wouter Laets en gewassen op de stede van Geert van den Bruijnenberge ter zake het ploegrecht boven op de tas lag en dat het deel van Geert of de momboors onder lag en daartussen ijzers gelegd waren

Personen:

Geert van den Bruijnenberge kent dat voordat verweerder het koren gewassen op zijn stede liet dorsen en die tijd ingewonnen door de momboors van de kinderen Adriaen Lenaert Peeter Nouts hij van Jan Wouter Laets diens ploegrecht gekocht had, item dat hij van de vruchten en koren gewassen op vs stede en ingewonnen van vs kinderen zijn deel na akkoord met Claes Jans als momboor verkocht aan verweerder

Personen:

Jan Wouter Laets kent dat verweerder van hem zijn ploegrecht kocht

Merten Thijs was aanwezig toen Geert van den Bruijnenberg aan Machiel van Elsackere de korenwas van de stede van de kinderen Adriaen Lenaert Peeter Nouts verkocht en dat Claes Janssen daarbij was

Personen:

f° 64 v° - 28.08.1570 - Adriaen Diels tegen Laureijs Jan Nouts

| 1327-0028-01 |

over belofte betaling van koe en bed voor woonst

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere was aanwezig toen zijn dochter +Elijsabeth Cornelis Machiels van Elsackere x Adriaen Diels vs huurde Sijken, nu vrouw van vs Laureijs Nouts, en zij ieder jaar meer diende te geven, en dat bij de huur nooit gemaand is een koe en een bed te geven

Personen:

Elijsabeth x Adriaen Vermunten was mee ten huize Cornelis de Cuijper in Meer waar Adriaen en Lisken vooreerst huurden Lucia, nu vrouw van Laureijs Nouts, hoorde nooit vermanen van koe en bed, heeft +Lisken wel in haar leven horen zeggen dat zij Cijken een koe en bed beloofde op voorwaarde dat ze nog 5 jaren zou blijven inwonen, maar dat gezien zij gehuwd en uit huis gegaan was die tijd niet had uitgediend

Jan Cornelis Mercx kent item

Personen:

f° 65 v° - Lenaert van Aerde tegen Cornelis de Coninck

| 1327-0029-01 |

over koop van akte

Cornelis van der Buijten kent dat nu bijna 2 jaren terug vs Cornelis van vs Lenaert een akte kocht voor 4 Kgld maar weet niet wat besproken werd over termijn van betaling

Personen:

Heijndrick Peeter Mertens kent item

Personen:

Heijlwich x Cornelis van der Buijten kent item

Personen:

f° 66 r° - 11.09.1570 - Gabrijel Reijns en Jaspar Storm tegen Geert Vorselmans en nu de weduwe en erfgenamen Geert Vorselmans

| 1327-0030-01 |

over bezit van stede in de ‘ackere’

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere, 68j, kent dat +Jan van Eekele x +Elijsabeth Vorselmans de stede waar Willem Christiaens nu woont in bezit hebben gehad en dat vs Elijsabeth Vorselmans daar gestorven is

Personen:

Peeter van Dietfoirt, 78j, schepen, kent item, zegt nog dat Jan van Eekele na overlijden van Elijsabeth nog enige tijd op zelfde stede is blijven wonen

Personen:

Peeter Christiaens, 56, kent item

Personen:

f° 66 v° - 17 en 26.10.1570 - informatie voor de schout

| 1327-0031-01 |

cfr f° 56 v °, slagen en verwondingen

Peeter Aert Neelkens, 27j, Wuustwezel, kent dat hij 's avonds na de ommegang in Loenhout aan het huis van +Jan Hegge de oude kwam en daar hoorde dat zekere Nicolaes van Wesel met een knuppel geslagen werd en dat Willem en Peeter Hegge hem vroegen of hij Nicolaes wou helpen

Personen:

f° 67 r° - 26.10.1570 _ Nicolaes Coingiet

| 1327-0032-01 |

cfr bovenstaande

Personen:

Nicolaes Coingiet verzoekt attest van nabeschrevene

Elijsabeth x Heijndrick van Ippenroy verklaart dat op de dag van de ommegang vs Nicolaes bij haar thuis is gekomen toen haar man in de kerk was, hij zei haar dat hij wou dat haar man tegen zijn zoon zou zeggen ergens anders te gaan wonen

Personen:

Heijndrick van Ippenroij verklaart dat Claes met hem nooit woorden heeft gehad en dat hij hem in de kerk te drinken heeft gebracht

f° 67 v° - 09.11.1570 - Elijsabeth Meus tegen Geert Pauwels

| 1327-0033-01 |

over kwijting van rente

Personen:

Adriaen de Bie was aanwezig toen Lijsken Dries aan Anthonis Pauwels Wuijts 8 £ br telde onder voorwaarde dat Anthonis aan Elijsabeth een sister rogge tot Antwerpen zou kwijten

Personen:

Elijsabeth x Adriaen de Bie kent item

f° 68 r° - 17.10.1570 - Heijndrick Smits tegen Adriaen Engelen

| 1327-0034-01 |

over nalatenschap Marije Verwijmaren

Personen:

Jan Bode Janssen, 41j, timmerman, kent dat +Marije Verwijmaren (+ 12.1569) x +Peeter Engelen bij Agneese Hovelmans kwam wonen aan de kerk, heeft Marie nooit over enig gebrek horen klagen of dat zij onvoldoende had om te leven, hoorde wel na haar overlijden van vs Agneese dat zij 38 of 40 Kgld achtergelaten had, item dat zij met gereed geld een bed gekocht had

Personen:

Agneese Hovelmans, 70j , kent dat Marie Verwijmeren in 1569 bij haar kwam wonen en dat zij geen tekort had, dat als het van doen was heer Jan van Dietfoirt, priester, haar geld gaf

Personen:

Jan Brans, 35j, vorster, heeft de achtergelaten huwelijkse goederen van +Marije Verwijmeren op verzoek van de erfgenamen verkocht, item dat Adriaen Engelen toenmalig verkoper was met meer anderen,

Personen:

Jan van Vorspoele, 31j, klerk, heeft als notaris testament geschreven van vs Marije en waarin zij legaat aan de kerk en h geest heeft gemaakt

Personen:

f° 69 v° - 04.11.1570 - idem

| 1327-0035-01 |

cfr f° 68 r°, nalatenschap

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere, 68j, verklaart dat verweerder zover hij weet geen goederen van Marije Wijmers heeft aanvaard en dat hij toen vs Marie nog leefde van haar heeft gekocht 10 V rogge waarvan hij de eerste betaling had gedaan aan heer Jan van Dietfoirt, en dat zelfde nadien de rest van de betaling niet wou ontvangen zodat hij dit geld onder de heer heeft gesteld, item nog dat hij gehoord heeft dat vs Marije een testament heeft gemaakt met vs Jan van Dietfoirt als executeur

Personen:

Anthonis van Dietfoirt Janssen, 45j, kent enkel dat vs Marije een testament zou gemaakt hebben met heer Jan van Dietfoirt als executeur

Personen:

heer Jan van Dietfoirt, priester, 38j, kent dat de roerende goederen openbaar zijn verkocht en dat verweerder hier geen van heeft aanvaard

Personen:

Agneese Hovelmans, 70j, verklaart dat Adriaen Engelen geen goederen van Marije Verwijmeren heeft aanvaard

Personen:

Magriete Jans Verhaert dr, 38j x Anthonis van Dietfoirt, kent dat heer Jan van Dietfoirt op de verkoopdag het gelag van de erfgenamen betaalde zonder dat verweerder zich daarin moeide

Personen:

Peeter Frans Marcelis, 51j, schepen, zegt geen kennis te hebben

Personen:

Jan van Vorspoele, 31j, klerk, zegt geen kennis te hebben

Personen:

f° 72 r° - 02.01.1571 - informatie voor de schout Jan van Vollenhove

| 1327-0036-01 |

over aanbrengen van goot op land naast de meerbolck

Joos Peeter Diericx, 51j, getuigt dat ca 30 jaren terug hij in eigendom had een stuk land tegenover de meerbolck welke Mechtelt x +mr Jan van Vorspoele in handen heeft en nu Adriaen van Aken de jonge, hijzelf heeft het stuk een 8tal jaren in handen gehad, item dat Merck Loijcx toenmalig schout was en hij ontboden werd om een goot te maken tussen vs land en de meerbolck

Personen:

Catherine Peeter Diericx, 65j x +Laureijs Rombouts xx +Heijndrick van Gastele, kent dat tussen haar Laureijs Rombouts en Peeter van Dietfoirt geding is geweest betreffende de goot tussen beide stukken

Personen:

f° 72 v° - 15.01.1571 - Willem Willemssen tegen Cornelis van Aerde, momboor van de kinderen Matthijs Hovelmans

| 1327-0037-01 |

over gekweten rente

Personen:

Cornelie Jan Praijens x +Cornelis Hovelmans, heeft haar man horen zeggen dat zijn broer Matthijs een V rogge was heffende op Willem Willemssen, en dat hijzelf dat als die V erfelijk was geweest hij die niet zo zou hebben laten kwijten

Personen:

Anthonis Joos Huijbrecht kent item

Personen:

Merten Peeter Thijs verklaart Mattijs Hovelmans of diens vrouw vanwege Willem Willemssen 2 Kgld betaald, en dat Matthijs zei dat hij die rente liet kwijten omdat hij altijd slecht koren kreeg

Personen:

Jan Peeter Hovelmans kent dat Matthijs Hovelmans zei Willem Willemssen een V koren te hebben laten kwijten en dat hij nog 7 L schuldig bleef

Personen:

Cornelie Peeter Joos x Matthijs Hovelmans xx Adriaen Diels kent dat Matthijs Hovelmans in zijn leven ontvangen had van Willem Willemssen het geld van een V rogge erfelijk, weet niet meer in kwijting of belening, bedroeg volgens haar 12,5 Kgld

Personen:

f°73v° - 29.01.1571 - Merten Thijs tegen de schout

| 1327-0038-01 |

over ligging van goot waar Jan Peeter Kerstens met andere jongens watermolenkens zetten toen zij van en naar school gingen, cfr f° 72 r°

Personen:

Dielis van Dietfoirt, 80j, heeft nooit een goot weten liggen tussen Merten Thijs erven en sheeren heiningen zoals de goot daar nu ligt maar dat van ouds het water van het hool van Merten Thijs liep langs de gracht tot tegen de visserij van de wijngaerts

Personen:

Peeter Kerstens van Lille, 63j, kent item

Personen:

Peeter Vorselmans Peeterssen, 45j, kent item

Personen:

Jan Kerstens Peeterssen, 31j, kent item, verklaart nog dat hij met andere jongens toen zijn naar school gingen 'watermolekens' zetten voor de goot in het hoel van Merten Thijs en dat Cornelis Nout Luijcx en Peeter Jan Nout Luijcx zeiden het water niet te schutten beneden in de straat tegen de erve van de wijngaerde omtrent de visserij want de schout (toen Peeter Imbrechts) zou hen aan de kaak stellen

Personen:

Digne Nout Luijcx, 51j x +Jan Praeijens kent als voren

Personen:

Cornelie Machiels van Huijsen, 50j x Merck Nijs kent als voren

Personen:

f° 74 r° - 03.02.1571 - Adriaen van Aken Adriaenssen tegen Jan van Vollenhoven

| 1327-0039-01 |

cfr f° 72 r°

Personen:

Dielis van Dietfoirt Anthonissen, 80j, kent dat ca 50 jaren geleden proces is geweest tussen +heer Jan Sijmons van Dietfoirt de oude en Wouter Wouters hoe de goot zou moeten liggen en dat heer Jan vs toen het stuk land in handen had dat nu verweerder heeft en Wouter Wouters het molenblok dat Peeter Theuns van Dietfoirt nu in handen heeft, dat de heer de goot legde en Wouter Wouters de kost moest betalen, kent dat dien tijd nog geen gat of veken was om in de wei van +mr Jan van Vorspoele te varen

Personen:

Joris Peeter Diericx, 51j, kent dat ca 30 jaren geleden Mercus Loijcx als schout de weg deed maken waar de goot waar nu kwestie om is behoort te liggen en dat die vond dat er een goot moest liggen

Lenaert van Houtele Cornelissen kent de goot bij besteding van de schout gelegd te hebben op zelfde plaats waar de oude goot lag

f° 75 v° - 12.02.1571 - Cornelis Jan Hovelmans tegen Anthonis van Aerde

| 1327-0040-01 |

over ontvangst van geld

Jan Peeter Nijs was aanwezig ten huize Cornelie x +Joos Heijndricx waar Cornelis Hovelmans aan Anthonis van Aerde 19 £ br 6 sch betaalde, had het geld één keer geteld

Personen:

Heijndrick Leijs was daar eveneens aanwezig, weet het bedrag niet meer

Peeter Pauwels de jonge kent dat Anthonis van Aerde zei 19 £ br 6 sch ontvangen te hebben

Personen:

f° 76 r° - Cornelis Machiels van Elsackere

| 1327-0041-01 |

over rente

Personen:

Willem Griels, Oostmalle, kent 11 jaren gehuwd te zijn geweest met de dochter van +Cornelis van der Buijten en dat die toen op +Jan van Staeijen 5 V rogge 35 st was heffende

Personen:

Heijndrick Corts, Oostmalle, kent dat +Cornelis van der Buijten, Loenhout, in zijn leven 5 V rogge 35 st was heffende op Jan van Staeijen, weet dit omdat hij gehuwd was met een dochter van Cornelis van der Buijten

f° 76 v° - 26.02.1571 - Adriaen Peeter Diels tegen Dielis de Coninck

| 1327-0042-01 |

betwisting koe en rente

Personen:

Cornelis de Coninck was aanwezig ten huize weduwe Joos Heijndricx waar partijen rekenden van koe en verschenen rente welke vs Dielis was verstorven van zijn vader en dat zij akkoord gingen met 19 £, en dat de rekening meer ten voordele van Adriaen Diels dan van Dielis de Coninck omdat deze veel klein kinderen had

Personen:

Jan Peeter Nijs was daar eveneens aanwezig, kent item

Personen:

f° 77 r° - 12.03.1571 - Cornelis Machiels van Elsackere

| 1327-0043-01 |

over het goed den ‘hontschoot’ in Sneppel en rente daarop, cfr f°76r°

Personen:

Cornelia Jan Theuns x +Jan van Staeijen, waren ca 24 jaar gehuwd, hadden toen de "hontschoot" in Sneppel in handen en nog erven in "buijtelaer acker" en toen aan Cornelis van der Buijten, Oostmalle, 5 V rogge en wat geld schuldig waren

Personen:

f° 77 v° - 12.03.1571 - informatie voor de gravin van Arenberg

| 1327-0044-01 |

over rechtsbevoegdheid, zie verder ook f° 79 r°

Peeter Imbrechts, 56j, gewezen schout gedurende 18 jaren, kent dat in die periode in Loenhout meerder doodslagen en delicten zijn gepleegd en dat de delinquenten remissie hebben verkregen van de heer, item dat zijn vader Geert Ingelbrechts, ook officier in Loenhout, zei dat van de oude tijden de heer van Arenberg en zijn voorzaten altijd hebben gehad de bevoegdheid van alle delicten van lijf en van goed binnen Loenhout, item dat de heer de remissie bezegelde met zijn rode zegel en dat Anthonis Wackers, beticht van doodslag op +Cornelis van Aerde, remissie van de heer heeft

Personen:

f° 78 r° - 20.03.1571 - Cornelis Ijsendonck tegen Anthonis van Aerde

| 1327-0045-01 |

over uitweg van erven de "allaren"

Personen:

Ghoosem Lemmens Goosemssen, 84j, kent dat ca 50 jaren terug +Jan Goosems de allaren in handen had en nu Cornelis Ijdendonck, en dat toentertijd Jan Goossens langs de boschstrate weegde tot Donk

Personen:

Cornelis Pauwels Geens, 66j, kent dat 50 jaren terug zijn vader +Cornelis Pauwels Geens de allaren in handen heeft gehad die nu in handen zijn van Anthonis van Aerde en ook de allaren kocht die nu Cornelis Ijsendonck in handen heeft en dat van Jacob Baten en van Peeter van Ostaeijen, momboor van zijn kinderen, en dat zijn vader en zijn huisvolk beide allaren weegden eerst over de allaren die zijn vader eerst in handen had en daarna over de erven die Peeter van Eeckele nu in handen heeft en zo voort door de bosstraat , heeft enkel Cornelis Luijcx Cornelissen eens horen klagen, kent nog dat +Willem Opsolan (?) x weduwe +Jan Goosems de allaren van Cornelis Ijsendonck in handen heeft gehad deze bereed over de allaren die zijn vader toen in handen had

Personen:

Thomas Goris, 50j, heeft op verzoek van Cornelis Ijsendonck enige keren hooi en turf gehaald op de allaren en reed toen over de allaren van Willem van den Bogaerde

Personen:

Adriaen Engelen, 56j, kent dat +Cornelis Pauwels Geens de oude in handen had de allaren nu toebehorende Cornelis Ijsendonck en Anthonis van Aerde en deze bereed over de allaren nu toebehorende Peeter van Eeckele, item dat hij +Peeter Jan Nout Luijcx in zijn leven hoorde zeggen dat de allaren thans in handen van Cornelis Ijsendonck … (akte beschadigd)

Personen:

f° 79 r° - 13.03.1571 - getuigenis voor de schout nomine de gravin van Arenberg

| 1327-0046-01 |

over behandeling van doodslagen in Loenhout en bevoegdheden van de heer van Loenhout in rechtszaken, hertog van Brabant bezat enkel zijn bede en de ‘klokkenslag’

in de akte worden een aantal doodslagen in Loenhout vermeld: Anthonis Wackers op Cornelis van Aerde - ca 1538 Jan van Lint op Jan Theuns (=Jan van Dietfoirt Anthonissen) - in 1544 Gabrijel van den Bogaerde op Willem Hovelmans - ca 1521 Peeter Jan Bode op Quirijn Theuns (=Quirijn van Dietfoirt Anthonissen) - Quirijn de Bere op Dielis Peeter Nouts

Personen:

Peeter Imbrechts Geraertssen, 56j, gedurende 18 jaren schout geweest, dit tot een 6tal jaren terug, getuigt zoals f° 77 v°

Cornelis Ijsendonck, 48j, procureur, heeft horen zeggen dat de heer van Arenberg als heer van Loenhout dat alleen hij remissie gaf van de doodslagen in Loenhout, item dat hij in de kerk gehoord heeft dat het remis van Jan van Lint van de door hem gedane doodslag op +Jan Theuns daar opgelezen werd en gegeven was door +heer Robrecht van Arenberg, grootvader van de huidige vrouwe, item dat hij gehoord heeft dat de hertog van Brabant in Loenhout niet anders had dan zijn bede en de ‘klokkenslag’ en alle andere gerechtigheden competeerden aan de heer van Arenberg

Personen:

Gabrijel van den Bogaerde, 50j, kent dat hij in 1544 zeer onnozel het ongeval aan Willem Hovelmans heeft gehad en remissie heeft verkregen van Maximiliaen van Egmont, graaf van bueren en Heijndrick van Montfoirt als momboors van de kinderen +Robrecht van der Marck, graaf van Arenborch

Personen:

Peeter Jan Bode, 70j, kent 50 jaren terug een ongeval te hebben gehad aan Quirijn Theuns en daarvoor remissie te hebben gehad van de heer van Loenhout, toen Robrecht, graaf van Arenberg

Personen:

Dielis van Dietfoirt, 80j, kent dat binnen en voor zijn tijd zo hij van zijn ouders heeft gehoord dat de heer van Loenhout de justitie deed van de delicten en de remissie gaf en de compositie ontving, item dat 50 jaar of meer terug de heer remissie gaf van het ongeval dat Quirijn de Bere gedaan had aan Dielis Peeter Nouts en Peeter Bode aan Quirijn Theuns, zijn broer, en 32 of 33 jaren terug remis aan Jan van Lint voor het ongeval aan Jan Theuns van Dietfoirt, ook zijn broer

Personen:

Peeter van Dietfoirt, 75j, Aernout van Ostaeijen, 45j, Peeter Marcelis, 52j, Heijndrick van der Buijten Janssen, 60j, Merck Cornelis Nijs, 54j, Peeter Christiaens, 56j, en Heijndrick van Aken, 36j, allen schepen in Loenhout, kennen item

Personen:

f° 81 v° - 17.03.1571 - informatie voor de schout

| 1327-0047-01 |

over gebruik van erven het "dijcxken" waar eiken op geplant werden

Matthijs van den Bogaerde, 80j, kent 30 jaren terug in huur te hebben gehad het ‘dijcxken’ met de nering, beide ten einde dijk met de gracht in de "vlaest" nu beplant met eiken van de pachters van de nederhoeve en nooit anders heeft geweten dan dat het de heer toebehoorde, item dat +Geraert Imbrechts, toenmalig schout, 50 jaren terug eiken deed planten zonder protest hiertegen

Peeter Christiaens, 56j, schepen, kent dat 22 of 23 jaren terug gedurende 2 jaar van Peeter Joos, pachter van de ‘nederhoeve’, in huur te hebben gehad vs dijksken met de gracht of nering daarbij en daarvoor Peeter Joos jaarlijks 10 st betaalde

Personen:

Jan Bode, timmerman, 41j, heeft zowel voor zichzelf als in knaapschap 24 jaren gewerkt voor de gravin van Arenberg en hout afgedaan op de dijk ten einde de vlaest als aan de kant van de "duijvenbloke"

Personen:

Peeter Imbrechts, 56j, is 17 of 18 jaren officier van de gravin geweest, heeft hout van de eiken doen afhouwen ten behoeve van de gravin

Personen:

f° 82 r° - 26.03.1571 - informatie voor de schout

| 1327-0048-01 |

over rapen van ‘schitte’ (koevlaaien)

Joos Peeter Joos kent dat toen Jan van Vollenhove vanwege de gravin van Arenberg eikenhout verzocht van de bomen in de vlaest heer Jan van Dietfoirt, priester, onder diverse verwijten die tevoren gerezen waren zei tegen Willem Goris Aerts dat hij een ‘gronddief’ was, dat hij op het heiken ‘schitte’ had geraapt

Personen:

f° 82 v° - Cornelis Machiels van Elsackere

| 1327-0049-01 |

over gebruik van erven den "hontschoot" en heiblok

Heijndrick van der Buijten Janssen, 60j, kent dat +Jan van Staeijen in zijn leven de "hontschoot" gebruikt heeft, item deel in heiblok in buijteler strate, en dat hij dit bij zijn weten gebruikt heeft zolang hij getuige in Loenhout gewoond heeft zijnde 27 jaren, item dat de goederen waar vs Jan uitgestorven is en de goederen van Cornelis Machiels van Elsackere gedeeld waren en daarvoor één man toebehoorden, kent nog dat Cornelis van der Buijten op Jan van Staeijen 30 st 22 L rogge was heffende op Jan van Staeijen, item nog dat de erfgenamen van zijn grootvader +Jan van der Buijten op vs Jan van Staeijen de tijd van 40 jaren of meer een rente gegeven hebben van 6 V rogge 45 st daarin begrepen de 30 st 22 L welke nog heffende zijn de erfgenamen van zijn broer Cornelis

Personen:

Nota

| 1327-0050-01 |

Bundel eindigt hier zonder vervolledigen van de akte, volgend bundel 1328 vangt aan in 1619, de akten tussen 1570 en 1619 lijken te ontbreken