Rechtspraak nr. 1201 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1201

f° 1 r°

| 1201-0001-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans belooft Peeter Augustijns van Baerl, schoenmaker, 125 Rgld te betalen inzake schuld van geleend geld

in marge: 28.02.1608, vermindert, akte doorgehaald

03.02.1605

| 1201-0002-01 |

-Mathijs Goijaerts en Maeijken x +Lenaert van den Bogaert protesteren van hun comparitie met kar van Hilvarenbeek

-Peeter Staijmans als collecteur in Loenhout heeft geconsigneerd in handen van Claes van Dael, schepen, zulke rest van penningen als het dorp nog schuldig is aan de weduwe Lenaert van den Bogaert alias suetmelck, en door vs suetmelck geleend aan het dorp, belopend ter som van 55 gld 3 st 2 oort

Personen:

f° 1 v°

| 1201-0003-01 |

-Wouter Willem Maes begeert zijn teerkosten voor 8 Rgld als Peeter Joris en Jan Huijbs tijdens de 'ghijselinghe' hebben verteerd

-zelfde Wouter Willem Mas klacht dat vs Peeter Joris vonnis niet heeft voldaan

13.02.1605

| 1201-0004-01 |

-Peeter Anthonis Wackers en Cornelis Verboven Cornelissen, schepenen, hebben David van Thol gevraagd of hij enige actie behield aan de penningen bij hem beslagen onder de burgemeester Peeter Staijmans, waarop vs David in aanwezigheid van vs schepenen, Matthijs Peetersen en Mathijs Goijaerts, Hilvarenbeek, verklaarde daaraan geen actie te houden, te niet doende het vs arrest bij hem op de penningen gedaan

03.02.1605

| 1201-0005-01 |

-Wouter Willem Maes heeft zijn schuld gewarigd, is aan Peeter Joris Christiaenssen ten achter 8 ... verteerd gedurende zekere 'ghijselinghe'

f° 2 r° – 04.02.1605

| 1201-0006-01 |

-Peeter Henricx van sinte Huijbrechts heeft opgedragen aan zijn koper Jan Hendrick Peeterssen erven aan het Oosteneinde, laatschap onder heer van den Wijngaerde

-zelfde begeert zijn erfpenningen, aldus gewezen door laten van de hoeve van den wijngaert (cfr vorige akte)

14.02.1605

| 1201-0007-01 |

-akkoord over procedure Jan Michielssen en Lauwreijs C Wijns als impetranten van ... vs Hendrick Thomas als voogd ...

(nota: akte gedeeltelijk beschadigd)

f° 2 v°

| 1201-0008-01 |

-Quirijn Peeters en Michiel Soffers als voogd van de kinderen +Peeter Kruijnen Peeterssen vs Jan Nijs (?), gewezen dat tweede partij zijn redenen van onschuld zal proponeren

28.02.1605

| 1201-0009-01 |

-Jan Peeter Henricx heeft de erven hem opgedragen door Peeter Henricx van sinte Huijbrechts ontvangen

-Peeter Henricx van sinte Huijbrechts, verkoper, bekent de penningen van vs koop (cfr vorige akte) ontvangen te hebben

-Jan Nijs van Tijgelt vs Quirijn Peeters cum suis, eerste partij heeft zijn rekening gedaan aan Adriaen Peeterssen op zijn huur betaald te hebben ... en verklaart dat de huur van zijn drie jaren 65 gld bedraagt

f° 3 r°

| 1201-0010-01 |

-Jacop Peeters van Elsacker als collecteur van de contributie verzoekt vonnis hoe te handelen met de gepande beesten en andere goederen, schepenen wijzen dat hij ze zal mogen verkopen aan de meest biedende en mogen gekocht worden door de collecteur als door wie het belieft, behoudens betrokken tijdig hun pand lossen

-Cornelis Adriaenssen wagenmaker belooft Adriaen Peeter de Huen 25 gld te betalen inzake koop van koe

f° 3 v° – 03.03.1605

| 1201-0011-01 |

-Adriaen Corstiaenssen vs Cornelis Couwenberchs, eerste partij zegt er door tweede partij van beschuldigd te worden hem zijn beurs met geld te hebben gestolen, heeft de schout verzocht hem op te sluiten waartoe de schout de vorster bevolen heeft maar dat gerekwireerde zich afwezig stelt, eerste partij vraagt daarom schepenen wijzen dat betrokken binnen 24 uur in banden van ijzer zal worden geslagen, Cornelis Couwenberchs ontkent dat vs Adriaen zijn beurs genomen heeft en ook dat hij dit zou gezegd hebben, zegt verder dat indien dit toch mocht gebeurd zijn door de drank of anderszins hem dit spijt en vs Adriaen altijd te houden voor een man van eer

f° 4 r°

| 1201-0012-01 |

-Peeter Henricx als bij executie beschadigd voor Adriaen Stouts van de rentemeester van Loenhout voor de som van 20 gld inzake vierendeel van de pacht van sheeren tiende verzoekt dat Jan Bode onder recht zal consigneren zulke penningen als vs Adriaen nomine uxoris staande heeft onder Jan Bode

04.03.1605

| 1201-0013-01 |

-Jacop Hendrick Cooremans belooft Cornelis Peeter Ments 30,5 gld te betalen komend van geleend geld

-Jan Peeter Comans belooft Cornelis Peeter Ments 32 gld te betalen

in marge: Lenaert Adriaen Ments nomine Cornelis Peeter Ments voldaan, akte doorgehaald

-Peeter Ijsendonck schuldig aan Lenaert Jan Peeter Mertens 40 Rgld inzake geleend geld

in marge: Peeter van Aken, schepen, verklaart dat schuld voldaan is, akte doorgehaald

f° 4 v° – 14.03.1605

| 1201-0014-01 |

-Peeter Cornelis Geerts als gasthuis meester van Hoogstraten gerecht in penningen welke Adriaen Gerit Janssen schuldig is aan Cornelis Cornelis Hermans van Meer, item in schapen die vs Adriaen van vs Cornelis onder heeft en de daarvan komend penningen zijn door hem bezet en niet ontzet

-de schout n.u. Vs Adriaen Janssen Coexck, procedure

-Michiel Pellens vs Cornelis van Donghen, procedure

f° 5 r°

| 1201-0015-01 |

-Huijbrecht Hendricx ... als erfgenaam van de huisvrouw ... Henricx Cornelis van Staeijen ... vs Jan Lippens (aanhef akte beschadigd), actor concludeert tot betaling van 5 Rgld 15 st zijnde de helft van 11 Rgld 10 st met achterstel van 1589 tot 1604 incluis, de erfdom te tonen en achterstel te gewarigen

-Peeter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Anthonis Waechmans heeft opgedragen aan Adriaen Janssen Coeck en zijn vrouw hooimade in de “duijckt” op het hoogbos, gekomen bij koop van Adriaen Goris nomine uxoris en van vs Anthonis Waechmans

-Jan Wouter Rombouts ontvangen 'cracht ende gewent' over de goederen door hem bezet toebehorende de erfgenamen +Joos Beijtels

f° 5 v°

| 1201-0016-01 |

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Jan van Dietfoert geleverd in al de goederen met de huurpenningen die Reijnier Smeesters met zijn vrouw binnen Loenhout hebben, bezet en niet ontzet zijnde, voor de achterstel van 50 Rgld 15 st 1 oort inzake koop van rogge

-Frans Imbrechts vs Jacop Peeters van Elsackere, procedure ivm achterstel van contributie betreffende goederen van zijn mede erfgenamen waarvan vs Frans pretendeert nog de eigendom noch het gebruik te hebben

f° 6 r°

| 1201-0017-01 |

-Marie Nenaerts en Cornelis Jan Kesselmans cum suis verzoeken dat Thuen Jan Wouters zal opgeroepen worden

-Hendrick Thomas als voogd van de achtergelaten dochter van Matheus Cornelis Lenaerts vs Jan Michielssen van Elsacker, actor concludeert tot betaling van 8 V rogge jaarlijks gereduceerd op 6 Rgld 5 st, met een achterstel van 24 jaren, erfdom te tonen etc...

-Jan Bode Janssen, timmerman, consigneert onder de wet 20 Rgld 2 st gepand van de pachters van sheeren tiende, dit om ontlast te zijn van het vierendeel dat Adriaen Stouts daarin moet dragen, Adriaen Willemssen Vermeeren en Lambrecht Cornelissen, mede pachters, stellen zich borg

Jacop Peeters van Elsacker, collecteur van de contributie, verzoekt om aan vs consignatie de contributie te mogen verhalen waarop de pachters stellen dat zij geprefereerd zijn, en schepenen vervolgens aanvoeren dat gezien Adriaen Stuijt niet gekend is als huurder of mededader Jacop van Elsacker geprefereerd is voor wat hem schuldig is van de contributie, volgens deze bedraagt dit 12 gld 1,5 st

Adriaen Willemssen Vermeeren en Lambrecht Cornelissen ontvangen de rest van de geconsigneerde penningen

-Cornelis Peeterssen van den Bruijnenberge begeert zijn arbeid op Adriaen Stuijt voor 6 gld 14 st

22.03.1605

| 1201-0018-01 |

-Jan Goris Conincx belooft Jan Nijs van Tijgelt 75 Rgld te betalen komende van koop van een 'schammel' merrie paard

25.03.1605

| 1201-0019-01 |

-Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse doet eed als voogd van de onmondige kinderen +Cornelis van den Nieuwenhuijse, secretaris van Loenhout

f° 7 r°

| 1201-0020-01 |

-vs Jan van Nieuwenhuijse machtigt machtigt Jan van Maren om Jan van Amstel te arresteren ten einde het toezienerschap te aanvaarden

27.03.1605

| 1201-0021-01 |

-Hendrick Thomas nomine de achtergelaten dochter van Matheus Cornelis Lenaerts vs Jan Michielssen van Elsacker, procedure

-Peeter Bode nomine de clarissen van Hoogstraten geleverd in panden volgende schepenbrief dd 27.12.1538 als Peeter Maerberchs en zijn erfgenamen toebehoren voor rente van 6 Rgld 5 st met achterstel van meer dan 19 jaren, bezet en niet ontzet zijnde

f° 7 v°

| 1201-0022-01 |

-Peeter van de Cloote heeft ten behoeve van Willem Vorsselmans opgedragen zesde deel in rente van 10 V rogge welke vs Peeter verstorven was van Naentke van den Broecke, zijn grootmoeder

-Peeter Jan Bode debet aan Jan Sijmonssen 47 gld van geleend geld

in marge: gedood mits nieuwe gelofte, akte doorgehaald

-de kerkmeesters van Brecht geleverd in hun panden volgens schepenbrief dd 16.11.1490 svl ondertekend J. Bal voor de helft van een V rogge jaarlijks competerende O.L.Vr tot Brecht, bezet en niet ontzet, met achterstel van 1578 tot 1605

-Cornelis Philips belooft de kerkmeesters van Brecht 8 gld te betalen in drie betalingen, inzake akkoord tussen vs partijen inzake achterstel van 2 gld jaarlijks op zijn goederen in Neerven

f° 8 r°

| 1201-0023-01 |

-Jan Michielssen en Jan Jan Joosten nomine uxoris vs Peeter Staijmans als collecteur en pander, schepenen oordelen dat zij niet 'sterk' genoeg zijn om deze zaak te beslechten en dat partijen meerdere wethouders moeten laten vergaderen

-Jan Michielssen, Jan Jooste, Jan Huijbs Bode en Goris Tienemans beloven in solidum aan Peeter Staeijmans de som van 4 gld 13 st 2 oort

-Jan Joosten, Jan Michielssen en Peeter Geerts samen voor de helft en Jan Huijbs met Goris Tiennemans voor de andere helft beloven Cornelis Couwenberchs te betalen de vervallen jaren 1602 en 1604

13.04.1605

| 1201-0024-01 |

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, procedure

-de geburen van Donk vs de schout van Loenhout n.o., procedure

f° 8 v° – 19.04.1605

| 1201-0025-01 |

-Adriaen Jan Theeus heeft de eed gedaan als toeziener van het onmondig kind van +Anthonis Wouter Rombouts x +Cristina Jacops dr

-Jan Bode x Grietken hebben opgedragen ten behoeve van Jan van Maren Jasperszoon, secretaris in Loenhout, x Anna Gijsbrecht Lenaerts dr het huis 'antwerpen' in huffel

Personen:

-Anthonis Jan Rombouts verzoekt Jan Wouter Rombouts en Goris Gabriels te laten oproepen om voogd en toeziener te zijn van zijn onbejaarde dochter Lintken waarvan moeder was Peerken Aerts dr

-Jan Michielssen als last hebbende van Thomas Thomassen van den Bulcke nomine uxoris geleverd in land in Sneppel achtergelaten door Hendrick Cornelis van Staeijen of zijn erfgenamen, bezet en niet ontzet, voor de achterstel van 16 jaren van een V rogge jaarlijks, heeft erfdom getoond met protocol dd 03.11.1518 en bij manuaal van Hendrick van Riel van zijn renten dd 04.09.1578

f° 9 r°

| 1201-0026-01 |

Maeijken x +Cornelis van den Nieuwenhuijse heeft onder Lauwreijs Cornelis Reijns, schepen, geconsigneerd 8 Rgld ten behoeve Cornelis Couwenberchs, collecteur van de koningsbede, en dit boven de 4 gld aan Jan van Dietfoert geteld vanwege vs Couwenberchs

in marge: geconsigneerde penningen ontvangen door Cornelis Couwenberchs

-Cornelis Couwenberchs protesteert van schade en intrest inzake het koren in het sterfhuis bevonden en dat hij door de weduwe Cornelis van Nieuwenhuijse ten hoogste liet verkopen met conditie dat zij tot zijn behoefte 20 of ten minste 15 gld tot Antwerpen zou laten

-de schout vs Adriaen Janssen Coeck, schepenen beslissen dat partijen 6 gld zullen inleggen om advies van geleerden in te winnen

-Jan Peeter Huijben belgaerts debet Adriaen Cornelis Lemmens als voogd van Peeter Jan Peeter Huijben belgaerts zoon waarvan moeder was Cornelis Sijmons dr de som van 29 Rgld 10 st komende van verkoop van beemd, rente en ander

in marge: voldaan, akte doorgehaald

f° 9 v° – 09.05.1605

| 1201-0027-01 |

-Corstiaen Vorsselmans vs Gabriel ..., ontzetter, actor concludeert, gezien verweerder aanvaard heeft de achtergelaten goederen van +Anthonia, weduwe +Cornelis Nijs, aanlegger ongehouden is binnen Loenhout sufficiënte borg te stellen voor de ontlasting van land de grote heijninghe in Wuustwezel dat door mr Peeter de Cuijper gekocht werd van vs Cornelis Nijs en zijn huisvrouw, en welk land nadien is gekomen aan Peeter Vorsselmans, vader van aanlegger, en temeer verweerder hem in recht werd betrokken voor schepenen van Wuustwezel

f° 10 r°

| 1201-0028-01 |

-zelfde n.u. vs zelfde verweerder, actor concludeert tot betaling van 29 st jaarlijks met 10 jaren achterstel, erfdom te tonen etc...

-Heijlwich Hendricx van Rijkevorsel vs Jan Lippens, procedure

-Jacop Peeters van Elsackere vs Hendrick Lenaert Braens, procedure

-mr Gielis Heijlen cum tutore vs Peeter Jan Bode, actor verzoek continuatie op zijn aanspraak met de ingebracht bescheiden

-Gooris Hendricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

f° 10 v°

| 1201-0029-01 |

-Cornelis Gooris Aerts vs Peeter Janssen Bode, procedure

-Jenneken van Eecek vs Cornelis Kesselmans nomine uxoris, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Cornelis Jan Kesselmans vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Peeter Janssen vs Cornelis Nuijten, procedure

f° 11 r°

| 1201-0030-01 |

-Willem Cornelis Willemssen vs sr Cornelis van Donghen, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, actor verzoekt recht en comparivit actor van Wortel

-Michiel van Elsacker vs Jan Oom, procedure

-Gabriel Janssen vs de weduwe Jan van Vollenhoven, procedure

-Adriaen Gooris Diercx vs Nijs de Bije, procedure

-Lenaert Verheesen vs Cornelis Philips, procedure

-Jan Beijerssen vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

f° 11 v°

| 1201-0031-01 |

–Cornelis Kesselmans en zuster vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, voorlegging 2 schepentransporten dd 27.04.1564 schepenen Antwerpen en 15.02.1572 schepenen Loenhout en nog S/D 28.02.1573 schepenen Loenhout

-Cornelis van den Bruijnenberge vs Heijlwich van Dael, procedure

-Christoffel Rogiers vs jonker Nicolaes de Herde, voorlegging vonnis dd 02.04.1604 ts aanlegger en stadhouder en leenmannen in Loenhout, waarbij stadhouder en leenmannen veroordeeld werden om aanlegger behoorlijke taxatie te verlenen van de kosten ten laste vs de Herde

f° 12 r°

| 1201-0032-01 |

-Cornelis Peeter Jooris Diercx vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-item

| 1201-0033-01 |

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouter Rombouts, actor comparivit van Hoogstraten

09.05.1605

| 1201-0034-01 |

-sr Cornelis van Dongen n.o. vs Adriaen Janssen Koeck, na advies van geleerden wijzen schepenen dat aanlegger n.o. De som van 20 realen zal voldoen zonder prejudicie van de keurboek, veroordelen verweerder in de kosten van proces

f° 12 v°

| 1201-0035-01 |

–Jacop Mathijs Rommens vs Peeter Cornelis van Ham, procedure

-Jan Michielssen heeft ten behoeve van Jan van Dietfoirt opgedragen beemd bij de donckervoirt

-Adriaen Janssen Coeck vs de schout n.o., eerste stelt dat de executie terzake 3 gld genoemd in de akte dd 26 april ten onrechte is gedaan

-Jan Cornelis Luijcx voor hem zelf en Jan Adriaenssen de Latere voor hem zelf en als momboor van de kinderen (niet duidelijke welke) hebben opgedragen aan Anthonis Cornelis Wackers hun gerecht deel in stedeken in Sneppel aan de beek, eertijds gekomen van Cornelis Anthonis Wouter Laets

f° 13 r°

| 1201-0036-01 |

-Jan Dielis Luijcx begeert zijn arbeid op Adriaen Verboven als h geestmr van Loenhout voor de som van 16 gld inzake het bewaren van het kind van Hendrick van der Vlueten van 14 dagen en 3 dagen van het ruimen van het geïnfecteerde huis

-Adriaen Verboven als h geestmr verzoekt zijn garande op Hendrick van der Vlueten

-Lijsken Jan Brants dr met haar vader Jan Joes heeft opgedragen ten behoeve van Lambrecht Engelen ingevolge procuratie van haar man Cornelis Aertssen dd 28.04.1605 voor schepenen van 'Weerden' in Zuid Beveland (Waarde) ondertekend Jan Tartron een schuurtje in Loenhout naast de school aldaar en stuk land op molenakker, leen onder het hof van 'Lickercken'

f° 13 v°

| 1201-0037-01 |

–Lijsken Jan Brants heeft haar erfpenningen begeert, gewezen dat deze zullen betaald worden aan verkoper

-Anthonis Goris, met procuratie van zijn zoon Cornelis (01.04.1605 notaris Nicolaes Cleijs, Lommel, heeft opgedragen aan Adriaen Peeter de Hoen stede in Popendonk waar hij tegenwoordig woont

23.05.1605

| 1201-0038-01 |

-Cornelis Peeters van den Bruijnenberghe vs Jacop Peeters van Elsackere, schepen, gezien onder meer de verklaring van Peeter Staeijmans, wijzen dat zo vs Jacop begeert de koe te lossen hij gehouden is dat 'binnen sonnen schijn' te doen mits vs Cornelis voldoende de 11 gld 2 st

f° 14 r°

| 1201-0039-01 |

-mr Aert Christiaenssen verzoekt uitvoering vonnis op Aert van de Velde

-Jan Gielis Luijcx, zijn arbeid begeert hebbende op Adriaen Verboven als h geestmr (cfr f° 13 r°) vraagt zijn schuld te mogen gewarigen en betaling, aldus geaccordeerd door schepenen

-Adriaen Verboven verzoekt executie op Henrick van der Vlueten, aldus gewezen

-mr Hendrick van Erffrente gevest in schuur en erven opgedragen door Elisabeth Jan Brants en bij consent van Lambrecht Engelen, principale koper

-Mathijs Goossens heeft van mr Hendrick van Erffrente 7 gld ontvangen in mindering van de erfpenningen bovenvermeld schuurtje en erven

-Jan Huijbrecht Bode, vorster, heeft op verzoek van de rentmeester Peeter Hendricx als pachter van sheeren tiende geëxecuteerd voor de achterstel, vs Peeter Hendricx verzoekt met zelfde executie te mogen varen op Adriaen Stouts, voor een vierde mede doener van zelfde tiende geweest zijnde, wordt door schepenen aldus gewezen

f° 14 v°

| 1201-0040-01 |

-Peeter Aerts Sgrauwen transporteert aan Peeter Janssen Bode, Jan Peeter Huijbrechts en consorten, erfgenamen van +Adriaen Michielssen, zijn opgewonnen recht in stede in Herseling door vs Adriaen Michielssen achtergelaten, en dit voor de achterstel van rente van 4 gld 5 st jaarlijks die hij Peeter Sgrauwen op de stede heffende is, item het opgewonnen recht dat Cornelis Adriaen Deckers op zelfde stede had verkregen voor de achterstel van 2 V rogge erfelijk en waarvoor Peter Sgrauwen transport had verkregen van Cornelis Deckers

-Peeter Janssen Bode en Jan Peeter Huijbrechts verzoeken, alzo Aert Cornelis Nuijten van Lenaerts Ments overgenomen had stede in Herseling achtergelaten door +Adriaen Jan Michielssen en waarvan de huur nog loopt tot half maart 1606 , en vs Aert Nuijten uit de jurisdictie van Loenhout vertrokken is en de stede dus leeg is en ongecultiveerd zou blijven liggen, dat Lenaert Ments als principale huurder de stede zal aanvaarden en bewonen en de huurpenningen voldoen

f° 15 r° – 06.06.1605

| 1201-0041-01 |

-Jan Michielssen, last hebbende van Thomas Thomassen van den Bulcke n.u., zal openbaar verkopen 2 L land in Sneppel toebehoord hebbende Henrick Cornelis van Staeijen of zijn erfgenamen, Jan Michielssen heeft de slag gehad voor de erfdom en 3 jaar pacht

f° 15 v°

| 1201-0042-01 |

–de schout en rentmeester van de graaf van Arenberg, verzoek te laten oproepen Jan Cornelis Goris, Cornelis Jan Keeselmans, Cornelis Stoops en consorten, geburen van Hecht en Neerven

-Jenneken van Eeckel vs Aert Adriaen Aertssen, actor meent dat de zaak voor gesloten dient gehouden, verweerder stelt dat de schepenklerk voor zijn dienst lang in Diets is geweest en zij aldus geen kopij van repliek heeft kunnen bekomen

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Peeter Janssen vs Cornelis Nuijten, procedure

f° 16 r°

| 1201-0043-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Peeter Janssen Bode, procedure

-Adriaen Goris Diercx nomine Margriet van Kerckhoven vs Cornelis Schuermans, actor concludeert tot betaling van 3 gld 7 st jaarlijks met 3 jaren achterstel met nog 6 Rgld van ouds, erfdom te tonen etc

-Willem Cornelis Willemssen vs Cornelis van Donghen, procedure

-Michiel van Elsacker vs Jan Oom Janssen, procedure

-Jan Beijerssen vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

f° 16 v°

| 1201-0044-01 |

-zelfde vs Hendrick Thoomas, procedure

-zelfde vs Jan Peeter Huijben, procedure

-Cornelis van den Bruijnenberghe vs Heijlwich van Dale, procedure

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouter Rombouts, actor concludeert tot betaling van 4 V rogge en nog tot betaling van 55 st jaarlijks, beide met achterstel van 6 jaren

-Cornelis Jan Hensselmans nomine uxoris vs Cornelis Phlips, actor concludeert tot betaling van 4 gld jaarlijks met 9 jaren achterstel

-Christiaen Vorsselmans vs Gabriel Janssen, procedure

f° 17 r°

| 1201-0045-01 |

-Huijbrecht Hendricx van Rijkevorsel vs Jan Lippens, verzoek exhibitie van alle schriftelijke bescheiden, actor protesteert van zijn comparitie van Rijkevorsel

-Jacop Peeter van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, procedure

-Goris Henricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Hendrick Thoomas vs Jan Michielssen, procedure

-Peeter Staeijmans vs Peeter van Aken, voorlegging kopij schepenbrief Antwerpen dd 29.07.1575, schepenen achten erfdom getoond, aanlegger mag achterstel gewarigen met de eed

f° 17 v°

| 1201-0046-01 |

-Cornelis Peeter Diericx vs Jan Wouter Rombouts, actor concludeert tot betaling van 6 L rogge jaarlijks en nog tot 6 sch 3 penningen gr br jaarlijks in een tweede partij, met achterstel van 19 jaren, erfdom te tonen etc...

-Cornelis Jan Keesselmans vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Peeter Janssen Bode vs Cornelis Ments, actor zegt dat volgende het vonnis dd 13.05.1602 de rente niet gekweten is, Peeter Wackers verklaart momboor geweest te zijn van de kant waarvan de rente is gekomen en bij kaveling bevallen aan aanlegger, gewezen door schepen dat partijen zullen verschijnen voor 2 commissarissen

f° 18 r°

| 1201-0047-01 |

-Cornelis Geritsen van Elsacker vs Adriaen Cornelis Vermunten, eerste begeert zijn arbeid

-Anthonis Wouter Rombouts belooft Anthonis Geleijns 11 gld en nadien nog 30 gld te betalen inzake verloop van rente van 3 V rogge 55 st

in marge: voldaan, akte doorgehaald

-Peeter Janssen Bode verzoekt, zo hij zich borg gesteld heeft voor Bernhart Cornelis van Ham aan Jan Michielssen van Elsacker voor de huur van stede waar vs Bernaert woont, niet langer gebonden te zijn

f° 18 v°

| 1201-0048-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker voor Thomas Thomassen van den Bulcke n.u. gerecht in de huurpenningen van land in Sneppel vroeger toebehoord hebbende Hendrick Cornelis van Staeijen, bezet en niet ontzet, om daaraan de achterstel van 13 jaren te verhalen, zijnde 13 V rogge met de kosten van dien

-op verzoek van Adriaen Janssen Coeck is door mannen van leen beslist dat vermits het leengerecht niet geboden werd dat betrokken volgend leengerecht zijn verzoek mag doen en partijen doen dagen

13.06.1605

| 1201-0049-01 |

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Lijsken x +Peeter Michiels 18 gld te betalen

in marge: belofte vernieuw, akte doorgehaald

-Peeter Ijsendonck als burgemeester bekent ontvangen te hebben van Peeter Anthonis Wackers ten laste van de gemeente de penningen onder hem geconsigneerd bij Jan van Dietfoirt ten profijt van Jan van der Buijten als koper van land in Loenhout en door vs van Dietfoirt gecalengierd, en belopende 74 gld

in marge: betaald aan vs van der Buijten, akte doorgehaald

f° 19 r°

| 1201-0050-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans bekent door Adriaen Jan Theus betaald te zijn van koop van stede die vs Adriaen Theus kocht van vs Adriaen Straetmans x Lijsken

20.06.1605

| 1201-0051-01 |

-Willem Cornelis Willemssen vs sr Cornelis van Donghen, procedure

f° 19 v°

| 1201-0052-01 |

-Jenneken van Eeckel vs Cornelis Kesselmans nomine uxoris, procedure inzake erfdom betwiste rente

-Michiel van Elsacker vs Jan Oom, procedure, verweerder daagt niet op

-Cornelis van den Bruijnenberghe vs Heijlwich van Dael, procedure

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, procedure inzake geëxhibeerde bescheiden, bijzonderlijk constitutiebriefconstitutiebrief dd 17.05.1555

f° 20 r°

| 1201-0053-01 |

-Cornelis Jan Kesselmans vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Adriaen Goris Diercx vs Cornelis Jan Schuermans, actor verzoekt dat het verrijk dd 6 juni van waarde wordt gewezen, aldus gewezen

-Cornelis Goris met zijn kind vs Mathijs Janssen als pachter van de hoeve van de Wijngaerde in Neerven, procedure

f° 20 v°

| 1201-0054-01 |

-Cornelis Jan Hensselmans nomine uxoris vs Cornelis Philips, procedure

-Cornelis Joris Peeter Diercx vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Christiaen Vorsselmans vs Gabriel Janssen, verzoek exhibitie schriftelijke bescheiden

-zelfde vs zelfde, procedure

-Huijbrecht Hendricx van Rijkevorsel vs Jan Lippens, voorlegging kopij constitutie rente 11 gld 10 st dd 1556 svl (geen dag of maand vermeld) en waarvan eerstgenoemde de helft eist

-Jacop Peeter van Elsacker vs Hendrick Lenaert Braens, procedure

f° 21 r°

| 1201-0055-01 |

-Goris Hendricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-de schout en rentmeester van de graaf van Arenberg vs de geburen van Hecht, procedure, Jordaens zal optreden voor de geburen

-zelfde vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Peeter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Peeter Staeijmans vs Peeter van Aken, aanlegger verklaart veel meer ten achter te zijn dan 10 jaren maar stelt zich gezien de troebele tijd af te zien van de jaren ervoor

f° 21 v°

| 1201-0056-01 |

-Lenaert Verhesen en consorten als erfgenamen van +Barbara Jan Wouter Heijlkens vs Cornelis Philips, Pauwels Sebrechts als een van de erfgenamen protesteert van zijn comparitie van Oostmalle te voet

-Cornelis Jan Keesselmans verzoekt Anthonis Cornelis Wackers te laten oproepen

02.07.1605

| 1201-0057-01 |

-schout, schepenen etc, vertegenwoordigend het corpus van Loenhout, bekennen schuldig te zijn aan Anthonis Govaerts, busschieter op het kasteel van Hoogstraten, de som van 560 Rgld van geleend geld

in marge: vernieuwd op 01.11.1606, akte doorgehaald

f° 22 r° – 04.07.1605

| 1201-0058-01 |

-Adriaen Janssen Koeck vs de schout n.o., eerste vertoont beschrijfbrief dd 01 juli ll. Met clausule van relief nopende het verloop en de 'overstrijk' van de tijd dat appellant zijn beschrijfbrief niet heeft gelicht wegens fout van de secretaris die hem de akte van vonnis niet heeft uitgevaardigd evenmin als het protest van appel zodat hij geen beschrijfbrief kon verkrijgen, de schout zegt zich te zullen refereren tot de verklaring die de secretaris hierover onder eed zal doen etc...

f° 22 v°

| 1201-0059-01 |

-de schout vs Adriaen Janssen Coeck, over kosten en termijn van behandeling

-Cornelis Goris vs Mathijs Jan Mathijssen, procedure

f° 23 r°

| 1201-0060-01 |

-de geburen van Hecht vs de schout en rentmeester, procedure

-Willem Cornelis Willemssen vs Cornelis van Donghen, procedure

-Adriaen Cornelis Vermunten begeert de arbeid van zijn nicht op Jan Peeter Mertens voor 26 gld

-Lenaert Cornelis Gabriels renuncieert van zijn bezet op de roerende goederen van Peeter Peeterssen van Breda en Lenaert Jan Ments

-zelfde begeert zijn arbeid op Lenaert Jan Ments en Peeter Peeterssen van Breda voor 14 Rgld volgens rekening van mr Hendrick van Erffrenten

-Jan Beijerssen nomine de erfgenamen Peeter Delien is gerecht in erfpanden toebehorende Cornelis Jacops van Sundert voor rente van 3 gld met achterstel van 7 jaren, bezet en niet ontzet, erfdom getoond met schepenprotocol dd 13.03.1565 svl

f° 23 v°

| 1201-0061-01 |

-Willem Cornelis Willemssen vs Cornelis van Donghen, procedure

-Jan Michielssen verzoekt Peeter Jacops te laten oproepen

11.07.1605

| 1201-0062-01 |

-Lenaert Jan Mertens transporteert aan Adriaen Willemsen en zijn huisvrouw het tiende deel in huis en hof achtergelaten door Peeter van Aerde

12.07.1605

| 1201-0063-01 |

-Jan Peeter Mertens nomine uxoris begeert arbeid op de erfgenamen +Dingne Willems van der Munten, en welke arbeid zijn huisvrouw verdiend heeft met het bewaren van vs Dingne

-zelfde begeert verteerde kosten welke vs Dingnen van der Munten tot zijn huis verteerd heeft

f° 24 r° – 28.07.1605

| 1201-0064-01 |

-Lenaert Jan Ments herroept zij beledigingen aan het adres van Peeter Peeters van Breda gedaan op 26.05.1605, zeggende van betrokkene niet te weten dan dat het een man van eer is, zal een gulden voor de armen betalen, een half vat bier in het gelag en aan vs Peeter van Breda ook een gld (waarover de ruzie gerezen is) die deze zal dienen terug te geven indien vs Lenaert kan bewijzen die reeds voorheen gegeven te hebben

-de schout n.o., beroep tegen vonnis van 04 juli tussen de schout en Adriaen Janssen Coeck

18.07.1605

| 1201-0065-01 |

-mr Hendrick van Erffrenten, tussenkomend voor Peeter Peeters van Breda en Lenaert Jan Ments vs Lenaert Cornelis Gabriels, eerste meent van de eis ongehouden te zijn daar de som van 17 gld 10 st betaald werd met nog een hoed van 10 st, samen zijnde 18 gld en dat aanlegger niet zal doen blijken dat hij langer dan 11 of 12 dagen in dienst is geweest, verweerder blijft aldus debiteur voor slechts 3 gld waarvoor aanlegger heeft aanvaard een 'looten dosken met venetsche driackel' (loden doosje met (anti) gif) waarvoor verweerder 2 gld heeft betaald die dus aan vs 3 gld dienen gekort

f° 24 v°

| 1201-0066-01 |

-Cornelis Adriaen Diels heeft de eed gedaan als momboor van de kinderen +Baeijen Mathijs Hovelmans x +Antonia van den Nieuwenhuijse

-Baeijen Mathijs heeft zijn arbeid begeert op Peeter Hendricx voor 7 gld

-Jan Dielis Luijcx heeft zijn arbeid begeert op Peeter Hendricx voor 11,5 gld

-Willem van den Broecke en Elisabeth Cornelissen Bertel Geens dr nomine haar zoon Willem Cornelis Willemssen protesteren van comparitie te voet van Ettenhoven

-Lauwreijs Cornelis Reijns,schepen, als voogd met mr Jacop Anthonis Reijnssen als toeziener van de kinderen +Wouter Adriaen Reijnssen x Pauwelijncken Anthonis Adams machtigen mr Willem de Borchgrave, procureur inzake proces dat vs Wouter Adriaen Reijnssen in zijn leven had voor de raad van Brabant vs de weduwe Thomas Amanets

f° 25 r°

| 1201-0067-01 |

-Hendrick van der Vlueten heeft zijn korentas en andere vruchten ten velde in handen gesteld voor de voldoening van zijn schuld aan vs rentmeester over zijn gepachte goederen van de jaren 1604 en 1605

09.08.1605

| 1201-0068-01 |

-op verzoek van Lauwreijs Cornelis Reijns en gezien zijn ingebrachte toon wijzen schepenen dat Adriaen Laureijssen van Aken aan vs Lauwreijs zal bekennen de weg uit beemd de “borchstadt” en zo verder over de weide die vs Adriaen van Aken toebehoort

29.08.1605

| 1201-0069-01 |

-Jan Engelen heeft zijn arbeid ter som van 5 gld 15 st begeert op Michiel Michielssen van Elsacker zijn belover voor Frans Imbrechts inzake dat hij het huis van vs Imbrechts heeft helpen ruimen

f° 25 v°

| 1201-0070-01 |

-Neelken x +Adriaen Diels begeert haar arbeid voor de som van 46 gld op Michiel Michielssen van Elsacker en Lambrecht Cornelissen haar belovers inzake het bewaren van de kinderen van Frans Imbrechts in de ziekte

-Jan van Maren heeft zijn arbeid begeert op Cornelis Kesselmans en zijn moeder Marie Nenaerts om hen in twee processen in Wezel gediend te hebben

-Jan van Dietfoert zal openbaar verkopen de erfgoederen in Sneppel toebehoord hebbende Reijnier Smeesters om daaraan 50 gld 15 st 1 oort te verhalen en de lijfkoop van 2 vannen bier, koper dient de penningen te betalen in antwerps geld, Jan van Dietfoert heeft hiervoor de slag gehad

12.09.1605

| 1201-0071-01 |

-Willem Cornelis Willemssen vs sr Cornelis van Donghen, actor heeft besloten toon ingebracht opgenomen voor schepenen van Ekeren, verweerder exhibeert verkoop cedel dd 08.11.1604 in materie van garant tegen Jacop Lambrechts en wijst erop dat hij gevest is in de gehele stede voortijds toebehoord hebbende Michiel van Staeijen, Willem van den Broecke protesteert van zij comparitie van Ekeren

f° 26 r°

| 1201-0072-01 |

-Baeijen Mathijs Hovelmans vs Peeter Hendricx, tweede verzoekt rekening voor enige af te vaardigen wethouders zoals ook door eerste is aangeboden om te trachten tot akkoord te komen, zullen zondag samenkomen ten huize van Lauwreijs Cornelissen met ook de schepen Wackers

-Jan Dielis Luijcx vs Peeter Henricx, zelfde procedure als voorgaande akte

-Peeter de Knoddere vs Peeter Jan Boede, procedure, partijen zullen samenkomen ten huize van Jan Michielssen met de commissarissen Claes van Dael en Adriaen Peeters de Huen

f° 26 v°

| 1201-0073-01 |

-zelfde vs Jan Peeter Huijben, procedure

-Jan Engelen vs Frans Imbrechts voor Michiel van Elsacker en Lambrecht Cornelissen, partijen zullen verschijnen voor de schepenen Peeter van Aken en Jan Lauwreijssen als commissarissen

-Neelken x +Adriaen Diels vs zelfde, item als voren

-Adriaen Anthonis Straetmans verzoekt Aert Hendrick Keijsers te laten oproepen

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 27 r°

| 1201-0074-01 |

-Diel Willemssen vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Michiel Michielssen van Elsacker vs Jan Oom, actor sustineert dat het verrijk van 20 juni van waarde wordt gewezen

f° 27 v°

| 1201-0075-01 |

–Peeter de Knoddere vs Peeter Janssen Boede, schepenen wijzen dat partijen met 2 commissarissen zullen trachten akkoord te bereiken

-zelfde vs Jan Peeter Huijben, item als hierboven

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, schepenen wijzen dat partijen hun zaak zullen aantonen

-Cornelis Goris Aerts vs Peeter Janssen Boede, procedure

f° 28 r°

| 1201-0076-01 |

-Peeter Jan Janssen als voogd van het weeskind Lambrecht Lambrechtssen Broomans vs Cornelis Nuijten, procedure

-Cornelis Hendrick Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, schepen wijzen dat de calengiering terecht is gedaan mits compensatie koopprijs en kosten van koper

f° 28 v°

| 1201-0077-01 |

-voor sr Cornelis van Donghen, schout, ten einde lichting van de bruek van 20 realen waartoe Adriaen Jassen Coeck is veroordeeld, en waarvoor borg moet gesteld volgens de hoofdbank van Breda, heeft zich borg gesteld Anthonis Goris Conincx, Loenhout

-Willem van den Broecke cum uxore protesteren van hun comparitie te voet van Ettenhoven onder Ekeren

-Lauwreijs Wouter Rombouts belooft Catherine x +Willem Schuermans 5 Rgld 9 st 2 oort te betalen

-gemerkt de geschillen gerezen tussen degenen die geïnfecteerde huizen geruimd hebben of geïnfecteerd lieden bewaard hebben ordonneren schepenen dat ruimers e, bewaarders als arbeidsloon mogen halen de mannen dagelijks 25 st en de vrouwen dagelijks 20 st

f° 29 r°

| 1201-0078-01 |

-Willem Thomas van der Vloet, gemachtigd van mevrouw Anna van Brecht x +Hendrick Tserraets, markgraaf van Antwerpen, (procuratie mr Geert Hendricx van Berckel, notaris, Ginneken, dd 26.09.1605) heeft opgedragen ten behoeve van kopers renten zowel in koren als in geld welke vs vrouw in Loenhout heffende is geweest op verscheidene personen en welke openbaar verkocht werden op 12.07.1605 in 8 partijen, Nicolaes Segers x Grietken hebben alzo 3 V rogge ontvangen, Lauwreijs Cornelis Reijns de helft van 15 L rogge leenrente op frans heijninghe, Cornelis Goossens de andere helft, Peeter Aert Bernaerts x Aelken 3 V rogge

-Joos Cornelis van Bavel protesteert van zijn comparitie van Wortel

f° 29 v° – 10.10.1605

| 1201-0079-01 |

-Huijbrecht Joos begeert zijn arbeid voor de som van 14 gld op de h geestmeesters als belovers voor Cornelis Pauwels inzake bewaren van zijn kind

-Willem Cornelis Willemssen vs sr Cornelis van Donghen, verweerder zegt dat 'nijet ter werelt staet te letten op de depositie van Elisabeth Berthel Geens dr als deponerende in heur eijgen saecke wesende de moeder van den aenlegger pretenderende sijne goeden te incorporeren voor sijn onderhout', waarop aanlegger deze zienswijze betwist, Willem van den Broeck, schoonvader van aanlegger, compareert van Ekeren

f° 30 r°

| 1201-0080-01 |

-Peeter Staeijmans vs Peeter van Aken, actor verzoekt betaling daar hij zijn achterstel met de eed heeft gewarigd, aldus gewezen

-Adriaen Anthonis Straetmans vs Aert Hendrick Keijsers, procedure

-de geburen van Hecht vs de rentmeester, aanlegger verzoeken tot verrijk

-Cornelis Peeter Diercx vs Jan Wouter Rombouts, voorlegging constitutiebrief rente 6 L rogge dd 12.01.1509 en constitutiebrief rente 25 sch br dd 24.05.1517, vs rente zijn aan de moeder van aanlegger gebleven van Jan van Bavele en zijn vrouw

f° 30 v°

| 1201-0081-01 |

-Corstiaen Vorsselmans vs Gabriel Jan Gabriels, voorlegging uittreksel register der voorwaarden dd 28.02.1570 waarbij Cornelis Nijs x Antonia hem verplicht hebben alle kommer af te dragen op de verkochte akker 'de grote heijninge' die Peeter Vorsselmans, vader van aanlegger, gekocht had van mr Geert de Cuijper

-zelfde vs zelfde, voorlegging uittreksel uit schepenbrieven dd 12.01.1573 inhoudende constitutie van 29 st 9 mijten jaarlijks welke mr Jan Hegge cum suis verleden hebben aan Peeter Frans Marcelis, schoonvader van aanlegger

-Huijbrecht Hendricx vs Jan Lippens, procedure

-Jacop Peeters van Elsackere vs Hendrick Lenaert Braens, procedure

-mr Gielis Heijlen vs Peeter Jan Boede, procedure

f° 31 r°

| 1201-0082-01 |

-Jan Michielssen vs Gerit van der Buijten, actor gezien voorlegging constitutie brief 4 V rogge erfelijk en andere bescheiden op 24.01.1600 en bij verstek van antwoord verzoekt volkomen te worden gewezen

-Goris Hendricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peeter Janssen Boede, procedure

-zelfde vs Jan Huijbrechts Boede, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, voorlegging bescheid S/D en kaveling geschreven door de pastoor Jacop Seuwen dd 02.01.1580 waarbij blijkt dat op Bernaert, Margriete en Elisabeth, zijn broer en zusters, zijn bevallen 4 V rogge 2,5 gld op Peeter van Ostaijen, item kopij register overgebrachte renten

f° 31 v°

| 1201-0083-01 |

-Peeter Jan Janssen vs Cornelis Nuijten, procedure

-Cornelis van den Bruijnenberge vs Heijlwich van Dael, procedure

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, procedure

-Jenneken van Eeckel met haar zoon Peeter vs Aert Adriaen Aertssen, actor gebruikt schepenbrief Loenhout dd 04.09.1524 met transport dd 13.05.1542 , item nog een scheidingsbrief tussen Peeter Imbrechts en zijn zuster dd 29.06.1563 waaruit blijkt dat Magdalena Imbrechts, moeder van aanlegster, gedeeld is op 30 st op de voorzaten van verweerder

f° 32 r°

| 1201-0084-01 |

-Michiel Michielssen van Elsacker vs Jan Oom, actor gebruikt schepenbrief dd 14.04.1523

-Jan Beijerssen vs Hendrick Thomas, procedure

-Lenaert Verhesen vs Cornelis Hendrick Philips, exhibitie schepenbrief dd 17.02.1539

-Cornelia Adriaen Diels kent aan Michiel Michielssen en Lambrecht Cornelissen haar belovers vanwege Frans Imbrechts 34 Rgld ten achter te zijn, dit onder protest van de resterende 12 gld

f° 32 v°

| 1201-0085-01 |

-Peeter van Aken x Marijken Joos Mercx dr transporteren aan Jan Cornelis Mercx rente van 2 V rogge één Kgld jaarlijks op panden in Terbeek volgende constitutie brief dd 12.02.1535 met transport dd 25.08.1562, item hebben nog getransporteerd aan zelfde de helft van rente van 5 Kgld op erven het “middelaer” volgende schepenbrief 05.12.1549

-Cornelis Willemssen van Eeckel heeft Peeter van de Cloot rente van 2,5 L rogge laten kwijten uit meerdere rente van 3 V rogge

-Jan Nijs van Tijgelt bekent dat hem door Corstiaen Vorsselmans een rente van 25 st jaarlijks gekweten werd

-Jan Dielis Luijcx heeft eed gedaan aan Peeter Hendricx van arbeidsloon 9,5 Rgld ten achter te zijn

f° 33 r°

| 1201-0086-01 |

-Peeter van Aken transporteert aan Jan Cornelis Mercx een rente van 3 Kgld 5 st welke hem verstorven is van zijn moeder Lijntken Peeter van der Buijten dr en staande op stede met huis en erven in Sneppel volgens schepenbrief dd 28.01.1542 svl

-Peeter van Aken x Marijken Joos Mercx dr transporteren aan Jan Cornelis Mercx 2 Rgld in een rente van 6 V rogge 20 st op stede met huis en erven in Terbeek, rente daterend 11.02.1522

-Frans Imbrechts en Cornelis Cornelis van Eeckel als momboor van de weeskinderen Frans Imbrechts beloven Neelken Adriaen Jan Dielis 27 Rgld te betalen, item nog 6 Rgld in de hand, komende van arbeidsloon en het bewaren van de kinderen van vs Frans Imbrechts

Neelken Adriaen Jan Diels klaagt dat vs Cornelis Cornelis van Eeckel de beloofde 6 gld in de hand niet heeft voldaan

item nog klacht van Neelken dat vs Frans en Cornelis hun tweede termijn niet voldaan hebben

in marge: voldaan mits belening, akte doorgehaald

f° 33 v° – 12.10.1605

| 1201-0087-01 |

-de kinderen van +mr Peeter van Voxdael vs Luijck Maes, tweede vraagt vergiffenis voor wat hij over vader van aanleggers gezegd heeft en dat hij anders niet weet dat het een man van eer was, belooft in de kerk een kaars van een pond te offeren

f° 34 r° – 18.10.1605

| 1201-0088-01 |

-Cornelis Kesselmans begeert zijn erfdom op Peeter Aernout Bernaerts, na klacht gewezen dat hij zal mogen halen van de gereedste goederen van Peeter tot hij voldaan is van zijn erfpenningen

-Adriaen Janssen Coeck heeft in zijn zaak tegen de schout bij de griffie van Breda oppositie genomen

24.10.1605

| 1201-0089-01 |

-Joos Cornelis van Bavel protesteert van zijn comparitie van Wortel

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen cum suis, procedure

f° 34 v°

| 1201-0090-01 |

-Peeter Cornelis Gerits vs Adriaen Janssen Olislager, eerste verzoekt dat tweede opgeroepen wordt

-Peeter Staeijmans zal verkopen de hoogste pand van Peeter van Aken, door hem ingezet en bij hem gebleven

-Anthonis Boons verzoekt Anthonis Cornelis Wackers te laten oproepen

-Peeter Staeijmans gemerkt dat hij aan de verkoop van het hoogste pand (cfr supra) onvoldoende heeft om tot zijn vermet te komen verzoekt tot verkoop van de roerende goederen van Peeter van Aken

29.10.1605

| 1201-0091-01 |

-openbare verkoop door de schout van Loenhout van een afgepand paard van Adriaen Janssen Coeck ingevolge vonnis hoofdbank Breda dd 15.09.1605, ingezet voor 20 realen door de koper te lossen met 28 Rgld, door de schout nog verhoogd met 3 gld waarin vs Coeck door schepenen van Loenhout was veroordeeld, en nog met 7 Rgld die vs Coeck schuldig was van huur van Wouter Verwilts perbeemd

f° 35 r° – 07.11.1605

| 1201-0092-01 |

-certificatie voor sr Lambrecht Wijgaerts van Vollenhooff voor wie de schepenen Claes van Dael, Peeter Anthonis Wackers en Lauwreijs Cornelis Reijns alsmede Jan Huijbrechts Bode, vorster, getuigen dat zij 20, 30 of meer jaren geleden zeer goed gekend hebben Johan van Vollenhoven, in zijn leven schout, rentmeester en kastelein in Loenhout, item als jong kind vs Lambrecht zijn zoon, item dat zij nooit gehoord of vermoed hebben dat Lambrecht zijn vader wou doden of kwetsen, item nooit gehoord te hebben dat hij zelfde zou gedaan hebben aan inwoners van Loenhout of naburige dorpen

-de geburen van Hecht vs de schout en rentmeester van Loenhout, tweede verzoekt dat eesten bij naam en toenaam zullen bekend maken wie ze zijn

f° 35 v°

| 1201-0093-01 |

-mr Peeter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, taxatie kosten Peeter Jordaens op 7 gld 15 st 1 oort

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, taxatie kosten Jan Peeter Mertens op 7 gld 16 st

-Jan Putcuijps en Michiel Pellens, kerkmeesters van Brecht, vs Jan Huijbrechts Boede als ontzetter van de achtergelaten goederen van Peeter Anthonissen, eersten als last hebbende van de bisschop van Antwerpen concluderen tot betaling van 5 Rgld 12 st jaarlijks met achterstel sinds 1598, erfdom te tonen etc...

-Jan Nijs van Tijgelt vs Willem Huijbs van Wuustwezel, procedure

-Anthonis Boons vs Anthonis Cornelis Wackers, eerste zegt tegen tweede te hebben belofte dd 06.12.1603 in Loenhout gepasseerd, vraagt uitvoering ervan tenzij verweerder blijkt geeft van betaling

f° 36 r°

| 1201-0094-01 |

-Jan Luijcx vs Corstiaen Vorsselmans, procedure

-Michiel Hendrick Pellens vs sr Cornelis van Dongen, procedure

-Peeter Jan Janssen vs Cornelis Nuijten, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, actor protesteert van zijn comparitie van Wortel

-Peeter Cornelis Gerits als gasthuismeester van Hoogstraten vs Adriaen Gerit Janssen, eerste zegt vonnis te hebben verkregen op zekere penningen uit koop van schapen die verweerder had van Cornelis Cornelis Hermans van Meer dd 14.03.1605 zodat verweerder 18 gld onder de wet dient te stellen

f° 36 v°

| 1201-0095-01 |

-Lenaert Cornelis Gabriels vs mr Hendrick van Erffrenten voor Peeter Peeter van Breda en Lenaert Jan Mertens, aanlegger zegt volle 14 dagen gediend te hebben tegen 25 st per dag en voor de begrafenis van de schoonmoeder van verweerder 2,5 gld met nog 6 Rgld voor het ruimen te goed te hebben, ontkent verder dat het doosje met 'venetsche triackel' aan eis van aanlegger zou kunnen korten

21.11.1605

| 1201-0096-01 |

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, voorlegging extract register van voorwaarden dd 08.10.1577, item extract overbrenger dd 4, 12 en 19 mei 1579

-Peeter Cornelis Geritssen vs Adriaen Gerit Janssen, tweede zegt schuldig te zijn geweest aan Cornelis Hermans van Meer de som van 50 gld inzake koop van paard en 17 gld 14 st 2 oort inzake schapen en dit boven de 5 gld 18 st 1 oort inzake onderhoud samen belopend 57 gld 14 st 3 oort waarop hij aan Jan Peeter Faes 56 gld en aan Peeter Joos Wouters 11 gld 10 st zodat hij nog 4 st 3 oort schuldig blijft

f° 37 r°

| 1201-0097-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, actor protesteert van zijn comparitie te voet van Wortel

-de onbejaarde zoon van Aert Janssen der Weuwen genaamd Jan Aert Janssen der Weuwen waarvan moeder was Adriaentken Aert Nouts dr, Wouter Peeters heeft de eed van toeziener gedaan

Personen:

-Jan Joos verkocht tijdens het leven van zijn vrouw Marije Brants en met haar toestemming aan Anthonis Goris een hofstedeken aan de kerk eertijds toebehorende Jan Brants en waarvan de penningen Marije Brants hebben gevolgd, hofstedeken wordt getransporteerd aan Lijsken Jan Brants x Anthonis Goris

onderaan: actum opten 26 meert 1505 (?)

f° 37 v° – 28.11.1605

| 1201-0098-01 |

-Peeter Hendricx belooft de rentmeester van Loenhout 2 gld 9,5 st van heeren cijns van de goederen waar hij woont, nog 26 gld 7 st 3 oort van de goederen die hij kocht van Jacop de Bruijne en nog 4 gld 6 st van de goederen Adriaen Heufkens

in marge: 11.12.1607, niet voldaan, ergo gecalengierd en gewezen dat hij de rentmeester mag executeren

01.12.1605

| 1201-0099-01 |

-Jacop Peeters van Elsacker protesteert van vonnis schepenen in Zandvliet, te zijnen nadeel gewezen en ten voordeel van Andries Dominicus, waarvan de vorster van Berendrecht hem via de vorster van Zandvliet kennis had gegeven

05.12.1605

| 1201-0100-01 |

-Willem van den Broeck protesteert van comparitie van Ekeren

-heer Amatij Thirij, priester en kanunnik, Hoogstraten, met zijn voogd Jan van Maren, last hebbende van zuster Anna van Con(u)treu, abdis van het klooster van Sint Clara in Hoogstraten (procuratie dd 30.11.1605) zal door hen bezette panden verkopen toebehoord hebbende de erfgenamen +Peeter Imbrechts en dit inzake achterstel van 6 gld 5 st jaarlijks

f° 38 r°

| 1201-0101-01 |

-Michiel Hendrick Pauwels, Brecht, nomine jonker Cornelis de Wijse als momboor van de kinderen +jonker Cornelis Schuijte, geleverd in erfpanden in Neerven toebehoren de erfgenamen Peeter Imbrechts, inzake 8 Rgld jaarlijks (constitutiebrief dd 14.02.1578) en met de achterstel van 25 jaren bevestigd door Cornelis de Wijse voor schepenen van Antwerpen dd 28.11.1605

-Jan Peeters verzoekt Adriaen Bartholomeeussen te laten oproepen om rekening af te leggen van huur van land

-zelfde begeert zijn arbeid op Anthonis Wackers

f° 38 v°

| 1201-0102-01 |

-de rentmeester geleverd in stede met huis en erven in Sneppel in de katerstraat, bezet en niet ontzet, voor de achterstel van 31 gld min een oort

-Jan van Dietfoert, ontvangen kracht en gewent in de goederen geprocedeerd op Joos Beijtels

-Jan Lauwreijs Nuijtssen cum suis vs de schout en rentmeester, eerste partij zegt in 1603 sheeren tiende in pacht te hebben gehad, item dat het hertogelijk leger voor het kasteel van Hoogstraten is gekomen, dat daarom in de verpachting werd gesteld dat indien zij hierom in hun verpachting schade zouden hebben zij hiervoor kwijtschelding zouden verkrijgen, zoals ook de pachter van de tiende van sint Bernaerts kwijtschelding hebben gehad waarop de rentmeester zegt dat de heer van Arenberg zijn pachters voor een vierde kwijtschelding heeft gedaan etc...

f° 39 v°

| 1201-0103-01 |

-Hendrick Thomas vs Jan Michielssen, procedure

-Cornelis Goris als actie hebbende van Huijbrecht Peeter Mertens begeert teerkosten op Peeter Nout Bernaerts en zijn zuster Catherine voor 23 gld

-Anthonis Gooris heeft opgedragen ten behoeve van Lenaert Jan Ments een hofstede aan de kerk eertijds toebehoord hebbende Jan Brans

-Jan van Maren nomine de weduwe en erfgenamen mr Charles van der Meeren vs de huurders van de stede Hendrick van Staeijen, eerste verzoekt rekening en bewijs van de huur

f° 40 r°

| 1201-0104-01 |

-Anneken Adriaen Mertens dr Cornelis Aerts, haar moeder was +Grietken Gooris Broomans, Brecht, hebben opgedragen tot behoefte van Anthonis Wouter Rombouts het deel dat vs Anneken heeft in de verkregen goederen van haar neef Wouter Peeter Goris in Hecht , bijzonderlijk deel in stede in Neerven aan sneppel heide, item haat gerechtigheid in land in Hecht

-Peeter Adriaenssen alias hoevenaar, Wuustwezel, belooft Jacop Adriaen Cornelissen en Anthonis Cornelis Peeter Brants, den Hage bij Breda, 54 gld te betalen

in marge: 03.07.1615, Jacop Adriaen Cornelissen, ook voor Anthonis Cornelis Peeter Brants, voldaan door Peeter Adriaenssen, akte doorgehaald

f° 40 v° – 13.12.1605

| 1201-0105-01 |

-sr Cornelis van Donghen n.u. vs Lenaert Cornelis Gabriels, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers, Loenhout, last hebbende van Lijsken Matheus Adriaen Deckers dr met haar voogd Melis Jan Melissen (procuratie notaris Melis Jan Melissen in Breda dd 18.11.1605), transporteert aan Peeter Verrijt hooimade in Blaakt aan vs Lijsken verstorven van haar grootmoeder Anneken Thomas de Prost

f° 41 r°

| 1201-0106-01 |

-Cornelis Peeters van den Bruijnenberge, transport hebbende van de erfgenamen Dingnen Thomas begeert zijn teerkosten op Wouter Peeters Ren voor 54 st

-zelfde begeert zijn arbeid op vs Wouter Peeters Ren voor 3 gld

-Adriaen Anthonissen Straetman vs Aert Hendrick Keijsers, procedure

-Cornelis Joris Peeter Diercx vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Jan Nijs van Tijgelt vs Willem Huijbs, procedure

f° 41 v°

| 1201-0107-01 |

-Corstiaen Vorsselmans vs Gabriel Jan Gabriel, procedure

-Huijbrecht Hendricx van Rijkevorsel vs Jannen Lippens, procedure

-Jan Luijcx van Zundert vs Corstiaen Vorsselmans, procedure

-Corstiaen Vorsselmans vs Gabriel Jan Gabriels, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peeter Nuijts cum suis, procedure