Rechtspraak nr. 1200 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1200

Nota

| 1200-0001-01 |

Gezien ernstige beschadiging van de bundel, zeker vanaf f° 277, zijn een aantal gegevens niet of slechts heel gedeeltelijk leesbaar

f° 1 r° - 04.01.1600

| 1200-0002-01 |

-Peter Peter Ghijsen doet afstand van zijn rechtsvordering vs Wouter Willem Maes

Personen:

10.01.1600

| 1200-0003-01 |

-Nicolaes Jacopssen vs Adriaen Aertsen, protesteert van zijn comparitie van Turnhout te paard

-Peeter Krillen belooft Anthonis Joossen 4 Kgld te betalen

Personen:

-Peter Peter Ghijsen ... (akte beschadigd)

Personen:

f° 1 v°

| 1200-0004-01 |

-op verzoek van h geest meesters van Brecht gewezen dat de gebruikers van de goederen van +Cornelis Buijens rekening moeten afleggen van hun verschenen penningen

-Cornelis van Nieuwenhuijsen en Adriaen Thomas van Aken ... (akte beschadigd)

Personen:

f° 2 r°

| 1200-0005-01 |

-Anthonis Goris verzoekt dat Jan Huijbrecht Bode de oude bevolen zal worden te debourseren de penningen van de calengiering door hel gedaan van een rente van 8 Kgld jaarlijks, of anders zal afzien van de calengiering

Personen:

-gezien Cornelis Pauwels in gebreke is gebleven om Willem Willemssen, schipper van Leur, te voldoen inzake koop van schors, zo belooft Cornelis Pauwels tot deze voldaan is van de som van 50 Rgld 10 st

Personen:

f° 2 v° - 16.01.1600

| 1200-0006-01 |

-Cornelis Adriaen Dielssen heeft opgedragen tot behoef van Jacob Henrick Cooremans x Magriete Jan Jordaens dr zijn gerechtigheid hem verstorven van zijn nicht +Lijsken Adriaen Vermunten uitgenomen 7,5 st 3,5 L rogge erfelijk

Personen:

f° 3 r° - 18.01.1600

| 1200-0007-01 |

-procedure Cornelis Pauwelssen verzoekt zijn zwager Bastiaen 'voor ogen gewezen te worden'

19.01.1600

| 1200-0008-01 |

-procedure Cornelis Pauwelsse, verzoekt Jan Gielis, molenaar, voor ogen gewezen te worden

24.01.1600

| 1200-0009-01 |

-attestatie van olie geslagen in de smoutmolen in Loenhout. Jacques van Ammeldonck, smoutslager, verklaart dat 2 amen olie welke Jan Kerstens van Zundert naar Antwerpen zal voeren door hem geslagen worden op de smoutmolen in Loenhout, welke hij in pacht heeft van sr Cornelis van Dingen

Personen:

item Adriaen Marcelis van Zundert 2 amen

item 26.01 Joos Deckers van Zundert 2 vaten

item Wouter Ren voor de schout 1 amen

Personen:

item 08.03 Jan Kerstens 1 amen

Personen:

item 15.03 Jan Sijmonssen 3 amen Wackers en Luijcx

item Adriaen Merchelis 2 amen

item Jan Kerstens een stuk groot ontrent 13 amen

Personen:

en een amen 28.03 present Wackers en Verboven

item David Adriaensen van Zundert 4 amen 04.04

item 27.04 Adriaen Merchelis 2 amen present als voor

item 22.02.1601 Melchior Jacop Bevers 1 amen present Wackers en Luijcx

Personen:

f° 4 r°

| 1200-0010-01 |

-procedure Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters onduidelijk

Personen:

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

Personen:

-Nicolaes Jacopssen met zijn zoon Peeter vs Adriaen Aertssen met zijn borg, betwisting van rente van 8 V rogge 4 Kgld jaarlijks

Personen:

f° 4 v°

| 1200-0011-01 |

-Adriaen Thomas van Aken bekent Cornelis van Nieuwenhuijsen de schuld van 8 Rgld met de verlopen intrest sinds 1596 en dit inzake het vierdedeel in de helft van een rente van 6 Kgld 10 st jaarlijks welke vs Adriaen nomine uxoris was aan bestorven van +Cornelis Bernaert Nouts en staande op de stede in de palingstraat achtergelaten door de erfgenamen Lenaert Braens, en door Adriaen verkocht aan Cornelis van Nieuwenhuijsen

Personen:

f° 5 r°

| 1200-0012-01 |

-de erfgenamen Peter Franssen wil dat Heijlwich van Dael aantoont hoe zij aan de rente waarover dispuut is gekomen, hetzij bij koop, versterf of testament, Heijlwich pretendeert reeds op 19 april ll hieraan te hebben voldaan

-Laureijs Cornelissen van Wuustwezel vs Goris Hendricx met zijn borg Jan Laureijs Noutssen, betwisting rente, is Laureijs Cornelissen aangestorven van zijn oom Huijbrecht Verboven, constitutiebrief dd 20.06.1569

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Peeter Mertens, procedure

f° 5 v°

| 1200-0013-01 |

-Cornelis van den Nieuwenhuijsen vs Sebastiaen Willem Anthonissen cum suis, procedure

f° 6 r°

| 1200-0014-01 |

-Michiel Pauwels van Brecht vs de schout van Dongen als ontzetter van de goederen jonker Jan van de Wijngaerde, procedure

-de kerkmeesters van Loenhout vs Jan Nijs van Tigelt, ontzetter, inzake cijns

f° 6 v°

| 1200-0015-01 |

-heer Marten Aerts, pastoor, vs Mathijs Goosens, betwisting rente, verwezen wordt naar het bescheid dd 23.02.1598 en de manualen van de pastoors van Loenhout

-Nicolaes Jacopssen met zijn zoon Peeter vs Adriaen Aertsen en zijn borg, inzake rente waarbij Adriaen Aertsen voor de 2 zesdedelen contract zou hebben gemaakt met Frans Imbrechts en zijn zwager Hansken

f° 7 r°

| 1200-0016-01 |

-Gerit Janssen van Raeck vs Jan Vuijst en borg, procedure

-Peter van Aecken vs Frans Imbrechts, procedure

-Peter van Aecken vs Jan Michielssen, procedure

-Adriaen Janssen Coeck vs Peter Henricx, procedure, Adriaen ontkent de feiten

f° 7 v°

| 1200-0017-01 |

-Anthonis Straetmans vs Henrick Daniels met zijn borg Aert Henrick Keijsers, inzake betaling 15 Kgld 10 st eens dat Anthonis gegeven heeft aan Henrick voor huur van een jaar terwijl die er maar 5,5 weken op gediend heeft

-Peter Aert Sgraeuwen vs Lambrecht Engels, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geritssen, procedure

f° 8 r°

| 1200-0018-01 |

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Wijricx, verwijzing schepenbrief dd 06.03.1497

-Adriaen Anthonissen nomine uxoris vs Jan Engelen, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

-Anthonis Jan Rombouts vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

f° 8 v°

| 1200-0019-01 |

-Jan Engelen vs de weduwe Adriaen Diels, procedure

-Jan Michielssen vs Gerit van der Buijten en Peter van Aken, dispuut 4 V rogge, constitutie brief dd 18.04.1533, met transport dd 04.05.1557, en nog een transport dd 15.04.1597, en nog een transport van de actie die Peter Nout Bers voor een vierde deel in vs rente heeft gehad

-Jan Michielssen vs Aert Aertssen, procedure

f° 9 r°

| 1200-0020-01 |

-Cornelis Peter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis Jan Peter Mertens, procedure

-Adriaen Vermeeren vs Peter Geritssen, over voldoening van schuld op de 'valckenborchse merct'

f° 9 v°

| 1200-0021-01 |

-Kersten Vorsselmans vs Hans van Amstel, deze laatste protesteert van zijn kosten, gesommeerd hebbende Henrick Erffrenten en Ghijsbrecht Janssen, aan wie Peeter Henricx als vorster de wete gedaan had en welke personen niet gecompareerd hebben

-Aert Aertssen nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Jan Michielssen vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

f° 10 r°

| 1200-0022-01 |

-Gielis Willemssen vs Cornelis van Elsacker, procedure

-Peter Janssen Bode vs Peter van de Cloot, inzake betaling van erfpenningen aan Peter Bode voor koop door Peter Bode, koper dient de helft van de penningen onder de wet te consigneren zoals gebruikelijk is

-Jan Peter Mertens vs Jan Michielssen, procedure

-Jan van Dael vs Cornelis Goris Aertssen, procedure

f° 10 v°

| 1200-0023-01 |

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels als aanvaard hebbende het sterfhuis van Truijken Jans van Hove, inzake betaling van 3 Kgld 1 oort van boter die vs Truijken geleverd was

-Jan Jacop Gerits verzoekt Adriaen Gerit Janssen voor ogen gewezen te worden

-Gerit Janssen van Raeck ingevolge zijn rechtsvordering dd 05.04.1599 verkoopt stede de "ravesteijn" in Neerven O de vroente Z Cornelis Lenaerts W Jan Jan Nouts en dit voor zijn gebrek van 4 V rogge met de achterstel van lichtmis 1589, de koper dient de rente verder uit te reiken, krijgt de handslag

item zal nog verkopen ingevolge vs rechtsvordering erven achtergelaten door Cornelis de Cuijpere in Sneppel op de "ast" O de erfgenamen Jan de Vison Z jan Henrick Hovelmans W Henrick Bernaert Nouts N Heijnrick Leijs, belast met 2,5 L rogge erfelijk, vs koop eveneens aan vs Gerit Janssen gebleven

f° 12 r°

| 1200-0024-01 |

-Cornelis Wijricx vs Franchois Imbrechts, Franchois zou het uitgesproken vonnis niet voldaan hebben, gewezen dat hij in hechtenis zal worden genomen en op zijn kosten daar zal blijven tot het vs is voldaan

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Heijlwich van Dael 61 Kgld in 4 stukken te betalen

f° 12 v° - 24.01.1600

| 1200-0025-01 |

-de vrouw van Pauwels van Staijen bekent voldaan te zijn (door Franchois Imbrechts) van 30 st jaarlijks die vs Pauwels heffende was op "trommels veld"

25.01.1600

| 1200-0026-01 |

-Cornelis Jan Aert der Weeuwen draagt op aan zijn broer Aert Jan Aert der Weeuwen 2 steden in Terbeek welke hem verstorven zijn van zijn vader +Jan Aert der Weeuwen en zijn ooms +Aert en +Adriaen Aert der Weeuwen, gelegen Z Adriaen Vermeeren W de erfgenamen Peeter Imbrechts N jonker de Harde

Personen:

f° 13 r° - 01.02.1600

| 1200-0027-01 |

-Claes van Dael, gemachtigd van Goris Thienemans x Catherijne Cornelis van Bavel dr met procuratie Hoogstraten dd 27.01.1600, draagt op aan Peter Denijssen hun deel in de stede in Neerven waar vs Peter Denijssen thans woonachtig is en waar Willem Mathijssen en zijn vrouw uitgestorven zijn

na de akte volgt kopij van de procuratie

f° 14 r°

| 1200-0028-01 |

-klacht Peeter Janssen Bode en Peter Gerit Wuijts vs Peter van de Cloote cum suis wegen niet voldoen van het vonnis dd 24 januari ll, gewezen dat zij mogen halen van de roerende goederen van Peter van de Cloot cum suis tot ze voldaan zijn

-Lenaert Ments verzoekt voor ogen gewezen te worden Cornelis Jan Ascentius (Centen)

-Lenaert Ments belooft Nicolaes van Dael 48 Rgld te betalen, betreffende erfpenningen van stede waar Lenaert thans woont

in marge: 04.01.1603, Claes van Dale bekent betaald te zijn

f° 14 v° - 05.02.1600

| 1200-0029-01 |

-de voogd en toeziener van de kinderen Aert Nouts verzoeken dat de weduwe en erfgenamen Cornelis Lenaerts gedagvaard worden

-klacht Willem Willem Aertsen vs Cornelis Lenaerts van Ginneken x Anneke Cornelis of zijn erfgenamen wegens niet betaling van 52 Rgld ingevolge vonnis dd 01.10.1599, gewezen dat hij de roerende goederen mag executeren tot hij voldaan is

f° 15 r°

| 1200-0030-01 |

-heer Marten Aerts, pastoor, verzoekt Cornelis Goris Aertssen, Dijrick Dijricx, Jan Laureijs Noutssen en Stoffel van Aerde te dagvaarden

07.02.1600

| 1200-0031-01 |

-Kerstiaen Maetken als voogd met Cornelis Peter Ments als toeziener van de weeskinderen Aert Noutssen vs de weduwe en erfgenamen Cornelis Lenaerts van Ghinneken, wegens niet betaling van veroordeling dd 06.05.1598 waarbij vs Cornelis bekende 100 Rgld schuldig te zijn

f° 15 v°

| 1200-0032-01 |

-Anthonis Cornelissen klacht vs Cornelis Lenaert van Ginneken wegens niet voldoen vonnis dd 04.04.1599 en dd 04.02.1600

-heer Marten Aerts vs Dijrick Dijricx, laatstgenoemde bereid akkoord te maken inzake de geëiste varkenstiende en vlastiende

f° 16 r°

| 1200-0033-01 |

-zelfde als vorige akte voor Cornelis Goris Aertssen

-item voor Jan Laureijs Noutsen

-Marten Aerts vs Stoffel van Aerde, laatstgenoemde zal eerst voor rekwirant het rijzadel restitueren dat hij uit diens huis ontleend heeft of minstens hiervoor een goede prijs betalen aan de eigenaar Peeter Joos de Wolff uit Etten of Hoeven

15.02.1600

| 1200-0034-01 |

-Claes Zegers begeert zijn erfpenningen van Adriaen Adriaenssen de Haen voor 25 Rgld

f° 16 v°

| 1200-0035-01 |

-Lenaert Jan Ments begeert dat de kerkmeesters van Loenhout gedaagd worden

-Lenaert van Houtel draagt op ten behoeve van Lambrecht Engels 3 V rogge erfelijk hem verstorven van zijn vader Lenaert van Houtel alias steenbacker en welke hij heffende was op panden in Loenhout, schepenbrief dd 25.05.1499 met een transport dd 15.01.1556 svl waaruit blmijkt dat Lenaert van Houtelle +Peeterssen deze verkocht had aan Lenaert van Houtel alias steenbacker

-Lenaert van Houtel berrgeert van Lambrecht Engels zijn erfpenningen

f° 17 r° - 17.02.1600

| 1200-0036-01 |

-Dijerck Dijrick Jan Ramssen belooft Jan Cornelis van den Broecke 90 Rgld te betalen inzake de koop van een koe (de keur uit 9 koeien) en 8 schapen (de keur uit 17 schapen)

-in voldoening van het vonnis gewezen ten gunste van Peeter Jan Bode en Peeter Gerit Wuijts heeft stelt Peeter van den Cloote onder de heer in handen van mr Geert Luijcx, stadhouder 9 Rgld 17,5 st

in marge: op 23 februari heeft Peeter Boeij deze penningen gelicht

f° 17 v°

| 1200-0037-01 |

-Lenaert van Houtel stelt onder zelfde mr Geert Luijcx 2 stuivers, met belofte deze aan te vullen tot de volle som

-Willem Vorsselmans stelt onder zelfde 2 braspenningen

f° 18 r° - 21.02.1600

| 1200-0038-01 |

-Cornelis van Dongen vs Jan Peter Mertens, procedure

-Jan Huijbrecht Bode, vorster, verzoekt dat Peter Geritssen en Peter Krillen als gebruikers van de goederen Cornelis Buijens voor het leengerecht gedaagd worden

-Cornelis van Elsacker verzoekt dat Peter Henricxssen gedaagd wordt

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geertssen, procedure

f° 18 v°

| 1200-0039-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Cornelis Jan Peter Mertens inzake 2 V rogge jaarlijks, rente is Adriaen Deckers toegekomen bij successie van Peeter Hovelmans, getoond met kopij schepenregister dd 18.01.1569 waarbij Cornelis Peter Martens stede in Terbeek kocht van Cornelis van den Broecke cum suis

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

f° 19 r°

| 1200-0040-01 |

-Nicolaes Jacopssen met zijn zoon Peeter vs Adriaen Aertssen, procedure

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peeter Franssen, procedure

f° 19 v°

| 1200-0041-01 |

-Laureijs Cornelissen van Wuustwezel vs Goris Henricx en Jan Laureijs Nouts, procedure

-heer Marten Aerts, pastoor, vs Mathijs Goosens, procedure

-Cornelis van den Nieuwenhuise vs Sebastiaen Willem Anthonissen, procedure

f° 20 r°

| 1200-0042-01 |

-Peter Aert Sgraeuwen vs Lambrecht Engelen, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbs, vorster, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

f° 20 v°

| 1200-0043-01 |

-Jan Engelen vs de weduwe Adriaen Diels, inzake koop van erven, die 'ontcalengierd' werd, in die zin dat de belofte ten laste van Willem Vermunten als calengierder had gestaan en de weduwe de achtergelaten goederen van Willem Vermunten had gecalengierd

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan van Dael, procedure

f° 21 r°

| 1200-0044-01 |

-de erfgenamen Jan Jordaens vs Anthonis Goris, procedure

-Cornelis Couwenbergs vs Cornelis Jan Peeter Mertens, procedure

-heer Marten Aerts, pastoor, vs Stoffel van Aerde, procedure

-Adriaen Anthonissen vs Jan Engelen, procedure

f° 21 v°

| 1200-0045-01 |

-Dionijs van Heester vs Willem Vorsselmans, vs Willem verzoekt dat Dionijs zal verklaren hoe hij aan de vs rente van 6 V rogge is gekomen en wie de laatste betaling heeft gedaan

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Kersten Vorsselmans vs Hans van Amstel, tweede tevreden dat mr Henrick van Erffrenten en Ghijsbrecht Janssen hem zullen schadeloos houden van de geëiste huishuur voor de tijd van een half jaar bij hen gebruikt en bewoond, verder wil Kersten dat Hans veroordeeld wordt inzake de geëiste schuld volgens obligatie door vs Hans geschreven

f° 22 r°

| 1200-0046-01 |

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters, procedure

f° 22 v°

| 1200-0047-01 |

-Claes Adriaen Segers vs Adriaen Adriaenssen, laatstgenoemde tevreden met schepenvonnis inzake het voldoen van de erfkoop, goede borg te stellen

f° 23 r°

| 1200-0048-01 |

-Cornelis Geertssen van Elsacker vs Peeter Henricx, vorster, Peeter akkoord vs Cornelis de lijfkoop te restitueren met de penningen van zeker koop van goederen ten beloop van 31,5 st

-Adriaen Janssen Coeck vs Peeter Henricx, procedure

-Cornelis Peeter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-Jan Peeter Mertens vs Jan Michielsen, procedure

f° 23 v°

| 1200-0049-01 |

-Gielis Willemsen vs Cornelis van Elsacker, procedure

-Anthonis Straetmans vs Henrick Daniels, procedure

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, procedure

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Wijricx, laatstgenoemde vraagt hoe aanlegger aan de rente is gekomen gezien uit de bescheiden blijkt dat de twee renten zijn verleden ten behoeve van Geert Vorsselmans cum uxore

f° 24 r°

| 1200-0050-01 |

-Joos Cornelissen van Bavele vs Jan Michielssen, betwisting of de zaak nog dient gevoerd gezien zij reeds dateert van 22.09.1597 of eventueel opnieuw dient ingesteld

-Peeter de Knodder van Hoogstraten als momboor van de kinderen Jan de Knodder, doet afstand van zijn instantie vs Peeter Geert Wuijts, presenteert de onkosten te voldoen

-Cornelis Peeters van den Bruijnenberge vs Lenaert van Houtel; Henrick Lenaert Braes heeft opgedragen aan Lenaert van Houtel 2 V rogge erfelijk als hij heffende was op de stede van Peeter Henrick Kerstens in Loenhout aan het Oosteinde, en zoals die hem verstorven zijn van zijn vader Lenaert Braens, en aan deze van diens vader Peeter Braens

f° 24 v°

| 1200-0051-01 |

-Jan Peeter Mertens vs Jan Michielssen, schepen wijzen dat de zaak nog verder dient uitgewerkt te worden

f° 25 r°

| 1200-0052-01 |

-Aert Adriaen Aertssen en Jan Nijs van Tigelt, schepenen wijzen dat partijen zullen verschijnen voor commissarissen door schepenen aangeduid en dit om tot een akkoord te komen

f° 25 v° - 06.03.1600

| 1200-0053-01 |

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters, procedure

f° 26 r°

| 1200-0054-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Cornelis Jan Peeter Mertens, Jan Beijerssen zal antwoorden

-sr Cornelis van Dongen, rentmeester van de erfgenamen van den Wijngaerde, vs Jan Peeter Mertens, deze laatste verzoekt uitstel van 14 dagen gezien zijn procureur uithuizig is geweest

-Adriaen Vermeeren vs Peeter Geritssen, procedure

f° 26 v°

| 1200-0055-01 |

-mr Henrick van Erffrenten vs Hans van Amstel, ertsgenoemde verzoekt dat tweedegenoemde voldoende borg zal stellen, geschil over huur die vs mr Henrick al dan niet

aan Ghijsbrecht (niet verder benoemd) zou overgelaten hebben

f° 27 r°

| 1200-0056-01 |

-Kerstiaen Vorsselmans vs Hans van Amstel, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers, calengierder, vs Jan Peeter Mertens, koper, laatstgenoemde zegt in de koop gevest te zijn

f° 27 v°

| 1200-0057-01 |

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Coeck, procedure

-Lambrecht Engels vs Peeter Aerts Graeuwen, eerstgenoemde overhandigt brief drossaard van Breda

-Lenaert Cornelis Gabriels belooft Aert Koeckhovens ieder jaar de rente van 3 Kgld 10 st welke hij heffende is op land in "buijtelaer acker" te betalen, en welk land toebehoord heeft gehad Joos van Elsacker, nu zijn erfgenamen

f° 28 r° - 20.03.1600

| 1200-0058-01 |

-Cornelis Couwenberchs belooft Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe van geleend geld 55 Rgld te betalen boven de 5 Rgld die nu betaald worden

-Jan Michielssen van Elsacker heeft gecalengierd met zilver en goud de goederen die Peeter Arnout Bernouts verkocht heeft aan Claes Zegers, en welke vs Peeter verstorven waren van zijn oom Cornelis Bernaert Noutssen

f° 28 v°

| 1200-0059-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker verzoekt dat Jan Bode, timmerman, 'voor ogen zal gewezen worden'

-Anthonis Wouter Rombouts bekent voldaan te zijn door Thomas Janssen metser van de 40 Kgld inzake de verhuur van stede in Loenhout in Neerven

-Frans Imbrechts vs Cornelis Wijericx, procedure

-Goris Gabriels gerecht in de roerende goederen van Laureijs Cornelissen, molenaar, door hem bezet en niet ontzet, voor het gebruik van zeker land, voor zover vs Goris daarin gerecht is, en nadien Peeter van Aken als voogd geweest zijnde van vs Goris huisvrouw verklaard heeft op zijn eed van schepen

f° 29 r°

| 1200-0060-01 |

-Laureijs Cornelis Mollener x Margriete Michiels van Elsacker en Michiel Michiels van Elsacker hebben mekaar gevest inzake erfmangeling, te weten Laureijs in een derdedeel van "de doijen beempt" waarin hem van tevoren nog een derdedeel competeerde, en vs Michiel in derdedeel van huis en erven in Huffel waarin hem van tevoren reeds een derdedeel toebehoorde

Personen:

f° 29 v° - 04.04.1600

| 1200-0061-01 |

-Jan van Dietfort Anthonissen, Peeter Arnout Bernaertssen, Lijsbeth Willem Willemssen dr x Adriaen Anthonis Straetmans, Lijnken Arnout Bernaert dr x Mathijs Mathijs Goosens hebben samen opgedragen aan Jan Anthonissen van Dietfort hun recht aan de goederen van Jan Peeter Hovelmans

Personen:

-Adriaen Henrick Sibs, Rijsbergen, bekent 45 Rgld schuldig te zijn aan Marie x +Adriaen Peeter Joos inzake koop van 2 trekossen, borg gesteld door Cornelis van Elsacker Geritssen, waarvoor dan weer borg staat Gerit Peeter Maessen

Personen:

f° 30 r°

| 1200-0062-01 |

-Adriaen Laureijs van Aken en zijn broer Joos gekweten (door Jan van Dietfort Anthonissen) van rente van 12 Rgld die zij heffen op de erfgenamen van Cornelis van Aerde

Personen:

-Cornelis Couwenberchs, burgemeester van de koning bede, belooft 100 Rgld te betalen aan Adriaen Pi..., provoost van het kasteel van Hoogstraten

f° 30 v°

| 1200-0063-01 |

-verordering van schepen inzake geld geleend aan de burgemeesters en collecteurs van de bede binnen Loenhout

-Adriaen Adriaen Emmen, voogd, met Aert Cornelissen als toeziener van Jenneken, het weeskind van Cornelis Jan Ascentis x +Tanneken Cornelis Nuijtssen hebben de eed gedaan

Personen:

f° 31 r° - 10.04.1600

| 1200-0064-01 |

-Cornelis Jan Ascentis enerzijds en Adriaen Adriaen Emmen. als voogd met Aert Cornelissen als toeziener van het weeskind vs Cornelis x +Tanneken Cornelis Nuijtssen genaamd Jenneken, akkoord over onderhoud van het weeskind door de vader

Personen:

f° 31 v°

| 1200-0065-01 |

-Adriaen Adriaen Emmen ontslagen van zijn eed als voogd, voogdij aanvaard door Cornelis Jan Ascentis als vader

f° 32 r° - 17.04.1600

| 1200-0066-01 |

-Jan Peeter Martenssen gevest in hofstede die Mariken Huijbrecht Cornelis Bodts x Cornelis Peeter van Gorp op 31.05.1594 opgedragen had in afwezigheid van secretaris

Personen:

-Huijbrecht Peeter Martens van Baerle begeert zijn erfpenningen op Anthonis Joos Huijbrechts voor 48 Rgld met verloop van nog 83 Rgld

-Jan Jacop Geritssen vs de weduwe en erfgenamen Wouter Verwilt, verzoekt uitvoering vonnis om de erfelijke goederen van +Wouter Verwilt te executeren

f° 33 r° - 21.04.1600

| 1200-0067-01 |

-Peeter Jan Bode en Jan Peeter Huijben en consorten als erfgenamen van + Adriaen Michiel Adriaenssen bekennen 28 Rgld schuldig te zijn aan Laureijs Cornelis Molener

f° 33 v°

| 1200-0068-01 |

-Adriaen Wijns belooft Jacop Henrick Coremans 6 Rgld en nadien nog 15 Rgld te betalen over koop van een koe

f° 34 r° - 09.05.1600

| 1200-0069-01 |

-Franchois Imbrechts begeert zijn arbeid en verteer inzake paard bij hem thuis staande en gebracht om gecureerd te worden door de broer van Mercelis Hendricxssen en welke Mercelis bekend had dat het paard hem toebehoorde

-Cornelis Lenaertssen x Marie Adriaen van Aken dr heeft aan Cornelis Goris Aertssen beemd aan de brede beek opgedragen

Personen:

f° 34 v°

| 1200-0070-01 |

-Cornelis Lenaerts x Marie Adriaen van Aken hebben nog opgedragen aan Cornelis Goris vs (Aertsen) het deel in stede waar vs Cornelis Goris op woont en hen verstorven van Cornelis en Henrick van Aken

Personen:

-Peeter Henricx gerecht in de penningen berustende in handen van Cornelis Peeter Ments toekomende de kinderen van Aert Nops, bezet en niet ontzet voor de som van 8 Rgld 16 st 2 oort voor koop van boekweit en rogge

Personen:

f° 35 r° - 24.05.1600

| 1200-0071-01 |

-Cornelis Jan Keeselmans alias pachter bekent schuldig te zijn aan Cornelis Goris Aertssen 50 Rgld inzake geleend geld, Cornelis Goris zal voor de intrest een weide "de omschoot" in Hecht gebruiken

Personen:

f° 35 v°

| 1200-0072-01 |

-openbare verkoop door Frans Imbrechts ingevolge schepenvonnis van 09 mei een bruin ruin paard met conditie dat de eigenaar het paard zal mogen lossen binnen de 14 dagen, Peeter Imbrechts heeft de slag gekregen voor 33 Rgld

f° 36 r° - 29.05.1600

| 1200-0073-01 |

-Adriaen Mijnicus van den Langenberch heeft beloofd Adriaen Jan Theeussen 22 Rgld 10 st te betalen inzake koop van een koe, Adriaen voldaan, akte doorgehaald

-Jan de Weerdt heeft beloofd Peeter van Aken 23 Rgld te betalen inzake koop van een paard, Peeter van Aken voldaan, akte doorgehaald

f° 36 v°

| 1200-0074-01 |

-Aert Adriaen Aertssen begeert zijn erfpenningen op Jan Nijssen van Tigelt voor 7 Rgld 5 st als eerste van meerdere som

-Cornelis Soffers van Brecht verzocht volgens zekere brieven van Brecht dd 04.05.1599 zal mogen executeren ten laste van Jan Laureijssen als borg voor zijn broer Willem, schepenen voldoen aan verzoek

-Adriaen Anthonissen alias straetman belooft te betalen aan Huijbrecht Jacopssen, Baarle, 37 Rgld van koop van een koe

f° 37 r°

| 1200-0075-01 |

-Peeter Henricvx gerecht in de erfpenningen toebehoren de erfgenamen van Aert Nops en in handen van Cornelis Peeter Ments

12.06.1600

| 1200-0076-01 |

-Cornelia x +Adriaen Diels, met haar voogd Jacop Meijvis, belooft 13 Rgdl te betalen aan Jan Beijerssen van Voxdael als gemachtigd van Henrick Marten Vos

f° 37 v°

| 1200-0077-01 |

-Henrick Berthoutssen nomine uxoris verzoekt voor ogen gewezen te worden Peeter Henricx, vorster

26.06.1600

| 1200-0078-01 |

-Michiel Michielssen van Elsacker, transport hebbende van Cornelis van Eeckel Cornelissen gerecht navolgend de bezetting gedaan op de goederen Michiel (niet verder aangevuld)

-mr Peeter Beijerssen, gemachtigd van Katharijne Willem Polmans dr en consorten geleverd in erfonderpanden eertijds een stede met toebehoren in Neerven in de "pothoeck" genaamd de "ravesteijn" en dit voor 8 V rogge jaarlijks

f° 38 r°

| 1200-0079-01 |

-Willem Pauwels Aertssen en Marten de Visschere zijn gerecht ingevolge hun bezetting op beemd in Blaakt eertijds toebehoord hebbende Lijsbeth Jan Luijcx dr x Geert van Elsackere, en dit voor 30 st jaarlijks

-Cornelis van Dongen nomine de erfgenamen mijn heer van de Wijngaerde vs Jan Peeter Mertens, procedure

f° 38 v°

| 1200-0080-01 |

-Henrick Berthouts x Maeijken Willems, erfgenaam van +Cornelia Pellens, haar moeder, vs Peeter Henricx x +vs Cornelia Pellens, eerstgenoemde claimt dat er geen behoorlijke inventaris noch S/D is geschied

-Peeter de Cnoddere voor hem en voor de kinderen Jan de Cnoddere vs Peeter Jan Bode, inzake achterstel van 7,5 V rogge onbetaald gedurende 8 jaren

f° 39 r°

| 1200-0081-01 |

-Peeter de Cnoddere als voorgaande akte vs Jan Huijbrechts van Ghilse, inzake achterstel van 2 V jaarlijks gedurende 6 jaren

-Claes Segers nomine uxoris vs Lenaert Lippens met zijn borg, inzake 5 Rgld 15 st jaarlijks met achterstel van 8 jaren

-Peeter Dielen vs Jan van Dietfort als ontzetter, inzake 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 18 jaren

-Jan Michielssen cum suis vs Jan Laureijs Noutssen, extract uit de rekening van +Jan Cornelis Mercx waaruit blijkt dat Sijken Willem Munts schuldig was over het jaar (15)80 5 gld en van ouds 25 gld, en uit het bezet boek blijkt dat op 14.02.1581 Jan Cornelis Mercx de panden van de huisvrouw van Willem Vermunten bezet heeft voor 35 gld

f° 39 v°

| 1200-0082-01 |

-Nicolaes Jacopssen met zijn zoon Peeter vs Adriaen Aertssen, achterstal van rente

f° 40 r°

| 1200-0083-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, actor voldoende aan het verzoek van 22.09.1597 bezorgt kopij schepenregister Loenhout de dato 14.03.1580 waar Lenaert Hovelmans de 4 V 2 Rgld 10 st bekend heeft, met nog gelofte die Lenaert Hovelmans aan de erfgenamen Cornelis Bernaert van Bavele gedaan heeft voor 16 V 2,5 Rgld

f° 40 v°

| 1200-0084-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Cornelis Jan Peeter Mertens, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geritssen, procedure

f° 41 r°

| 1200-0085-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers, calengierder, vs Jan Peeter Mertens, koper, procedure

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peeter Frans Mercelis, procedure

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-dezelfde vs Cornelis Adriaen Deckers, actor verzoekt recht

f° 41 v°

| 1200-0086-01 |

-Aert Adriaen Aertssen vs Frans Imbrechts, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Pieterssen, inzake betaling van rente van 5 L rogge, onbetaald gedurende 20 jaren

-Adriaen Janssen Coeck vs Peeter Henricx, procedure

f° 42 r°

| 1200-0087-01 |

-Cornelis Peeter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-heer Marten Aerts vs Stoffel van Aerde, procedure

-heer Marten Aerts vs Mathijs Goosens, procedure

-Cornelis van den Nieuwenhuijsen vs Sebastiaen Willem Anthonissen en consorten, procedure

f° 42 v°

| 1200-0088-01 |

-Anthonij Geleijns vs Anthonis Wouters, procedure

-Adriaen Vermeeren vs Peeter Geertssen, eed en procedure

f° 43 r°

| 1200-0089-01 |

-Christoffel Rogiers vs Jo Nicolaes de Herde, verzoekt van eerste dat de tweede zijn kosten zal minderen

-Peeter Aerts Graeuwen vs Lambrecht Engels, procedure

-Adriaen Anthonissen nomine uxoris vs Jan Engelen, procedure

-Anthonis Jan Rombouts vs Jan Laureijs Rombouts, procedure

f° 43 v°

| 1200-0090-01 |

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis Jan Peeter Mertens, procedure

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, inzake de schuld waarover kwestie zou Lenaert van Houtele 2 Rgld ontvangen hebben van Mathijs, zodat de schuld nu niet meer dan 20 st zou bedragen

-Peeter van Aken vs Frans Imbrechts, procedure

f° 44 r°

| 1200-0091-01 |

-Henrick Wouters vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Jan Engelen vs de weduwe Adriaen Diels, akkoord over uitstel belasting

-Adriaen Gorijs Dijrickx vs Cornelis Wijrocx, Kathelijne Vorsselmans was de grootmoeder van Magriete Kerckhovens waarvan hem (Anthonis) de rente bij versterf is toegekomen

f° 45 v°

| 1200-0092-01 |

-Kersten Vorsselmans vs Hans van Amstel, procedure

-Mathijs Laureijs Rombouts heeft 'cracht ende gewent' ontvangen ingevolge vorige procedure op de goederen vs tegenwoordig staande in naam van juffr Anna weduwe +Jaspar de Hase, en waarvan Jan Huijbrechts Bode, vorster, verklaarde 'de gedaginghe volgaen te sijn'

f° 46 r°

| 1200-0093-01 |

-Peeter van Aken heeft ontvangen 'cracht ende gewent' in de goederen eertijds toebehoord hebbende Laureijs de Lathouwere, gelegen in Sneppel etc...

-Jacop Henrick Koremans belooft Henrick Wouter Buijs 40 Rgld te betalen inzake koop van 4 uit 5 delen van de helft van een weide in Popendonk en waarvan Adriaen Coeck de andere helft heeft

-Cornelis van Eeckel Cornelissen bekent schuldig te zijn aan Cornelis Couwenberchs 23 Rgld inzake koop van vaars

f° 46 v° - 24.07.1600

| 1200-0094-01 |

-mr Peeter Beijerssen nomine Aert Adriaen Aertssen gerecht in de erfpanden achtergelaten bij Peeter Imbrechts en zijn erfgenamen voor 3 V rogge jaarlijkse rente, met extract uit de protocollen van Loenhout dd 13.03.1561 waaruit blijkt dat Lenaert van den Bogaerde en Adriana Michiel Buijens dr toen de panden in handen hadden en de 3 V schuldig waren

Personen:

f° 47 r°

| 1200-0095-01 |

-Willem Pauwels Aertssen en Marten de Visschere zullen openbaar verkopen hooimade in Blaakt vroeger toebehoord hebbende Lijsbeth Jan Luijcx dr x Gerit van Elsacker, en dit voor haar gebrek aan 30 st jaarlijkse rente, 7 jaren ten achter

Personen:

f° 47 v° - 01.08.1600

| 1200-0096-01 |

-Jan Peeter Mertens vs Cornelis Couwenberchs als collecteur van de bede, inzake erven die Jan Peeter Mertens in huur heeft van zijn zoon Adriaen en hem verstorven van zijn moeder, waarbij hij vraagt op welke basis de bede wordt gevraagd, en waarop Cornelis de collectieboeken van 1598 en 1599 voorlegt, geldigheid huur wordt betwist, goederen in kwestie zouden niet gekomen zijn van Jan Peeter Mertens maar van +Peeter van Aerde, etc...

maken akkoord bij tussenspreken van wethouders

f° 49 r°

| 1200-0097-01 |

-Willem Willemssen alias vissers, Leur, gemachtigd van Lenaert van Houtele inzake het sterfhuis van +Cornelis Lenaerts

f° 49 v°

| 1200-0098-01 |

-Jan en Adriaen Casus zonen, Lijnken Cornelis Aertssen x Adriaen Anthonissen, en Tanneken Cornelis Cornelis Aertssen dr x Joos Adriaenssen, allen erfgenamen van +Dingne Cornelis Maes hun moeder, hebben opgedragen aan Cornelis Cornelis Aertssen hun deel in beemd de "wardel"

Personen:

-Cornelis Goris Aertsen, burgemeester in Loenhout, belooft Adriaen Peters de Hoeijn 200 Rgld te betalen inzake geleend geld, Claes van Dael borg

f° 50 r°

| 1200-0099-01 |

-Gabriel Cornelis Meeus, moeder was Grietken Wouter Laets dr, ook voor zijn zuster Neelken Meeus, heeft opgedragen aan Anthonis Cornelis Wackers hun versterf in de achtergelaten goederen van hun neef +Cornelis Anthonis Laets, te weten stede in Sneppel in de hoenderstraat

Personen:

-Adriaenken Adriaensen van Elsacker dr met haar voogd Peeter Henricx, vorster, heeft opgedragen aan Anthonis Cornelis Wackers haar versterf in de goederen hierboven vermeld

-vs Gabriel Cornelis Meeus heeft opgedragen aan Cornelis Couwenberchs zijn versterf in huis en erven in Sneppel zou vs Couwenberch dit van zijn zuster gekocht heeft, en eertijds gekomen van Lenaert Couwenberchs en diens vrouw, item land de "ackerblock"

Personen:

f° 50 v°

| 1200-0100-01 |

-Adriaen Doren Bloemaerts heeft opgedragen aan Peeter Anthonis Wackers het vierendeel in erven of beemd in de "winckels" en hem verstorven van Doren Bloemaerts x Agneese Wackers

f° 51 r° - 06.09.1600

| 1200-0101-01 |

-Peeter Anthonis Wackers en Adriaen Doren Bloemaerts machtigen Jan Beijerssen van Voxdael, deze laatste zal hebben voor zijn moeite het derdedeel van wat vs Peeter en Adriaen pretenderen op de erfgenamen Dingne Praeijens en de helft van de verlopen rente van 25 st op Vorsselmans of Peeter Pauwels de oude

-Willem Pauwels Aertsen consorten vs Adriaen de Hoeijn, procedure

f° 51 v°

| 1200-0102-01 |

-Michiel Pellens nomine Margriete Clercx +Lenaert de Clercx dr, procuratie notaris Jan van Hemmert, Antwerpen, dd 04.10.1595 heeft opgedragen haar deel in hoeve die zij verkocht had aan Willem Jan Dams en door Jan Laureijs Noutssen gecalengierd, en welk haar verstorven was van haar grootvaders zuster

f° 52 r° - 18.09.1600

| 1200-0103-01 |

-Jan Oom Janssen belooft Pauwels Meeus, wnde op de laren hoeve in Hoogstraten, 108 Rgld te betalen

-Anthonis Joos Huijbrechts, gesubstitueerd zijnde door Hans Coecx vanwege Michiel van Hove, kramer, Brussel, procuratie notaris Adriaen de Witte te Antwerpen de dato 19.06.1598 is gerecht in beemd in Sneppel die Quinten of Adriaen Walravens in handen gehad heeft, en dit voor rente van 12 gld erf

f° 52 v°

| 1200-0104-01 |

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Adriaen Verboven, over betaling van 9 L rogge jaarlijks, met achterstel van het jaar 1575

f° 53 r°

| 1200-0105-01 |

-Cornelis Goris Aertssen nomine zijn kinderen vs Peeter Janssen Bode, over betaling van 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 12 jaren

-sr Cornelis van Dongen vs Jan Peeter Mertens, procedure

f° 53 v°

| 1200-0106-01 |

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Cornelis Adriaenssen Deckers, procedure

f° 54 r° - 19.09.1600

| 1200-0107-01 |

-Jan Beijerssen nomine Willem Willem Aertssen, als crediteur van het sterfhuis +Cornelis Lenaerts x Anneken Cornelis

-Jordaens voor Anthonis Cornelissen, als crediteur van het sterfhuis +Cornelis Lenaerts

f° 54 v°

| 1200-0108-01 |

-Jordaens voor de weeskinderen Arnout Nouts, als crediteurs van vs sterfhuis

f° 55 r°

| 1200-0109-01 |

-Cornelis Peeterssen van den Bruijnenberghe begeert arbeidsloon voor 8 Rgld 6 st inzake gehouden wacht, had daarvoor ook koren gekocht (besteld) van Cornelis Lenaerts alsdan nog in leven, maar het koren is hem niet geleverd door Cornelis van den Bruijnenberge, levering werd oook geweigerd door de weduwe Cornelis Lenaerts

f° 55 v°

| 1200-0110-01 |

-Cornelis Peter Ments als crediteur van het sterfhuis +Cornelis Lenaerts, heeft op 03.02.1600 bezet gedaan voor 12 Rgld van geleend geld en 45 st van arbeidsloon

-sr Cornelis van Dongen, eigenaar van de steden voortijds gekomen van Michiel van Staijen en Cornelis Henricx van Aerde, op 03.02.1600 bezet gedaan hebbende alle beesten, paarden en andere roerende goederen die Cornelis Lenaerts achtergelaten had, meent daarin gepreserveert te zijn

-Wouter Peeters Ren, item

f° 56 r°

| 1200-0111-01 |

-Nuijt Jan Nuijten, item

-Jan Michielssen van Elsacker, item

-Laureijs Cornelis molener, item

f° 56 v°

| 1200-0112-01 |

-Jan Huijbs, vorster, item

-de koningsbeden en contributies die van Cornelis Lenaerts geëist worden staan in apart schrift dat aan dossier gehecht is, de collecteurs sustineren dat dit voor alles zal gepreserveerd zijn

f° 57 r° - 26.09.1600

| 1200-0113-01 |

-Jan Jacop Geritssen geleverd in de goederen en gronden achtergelaten door +Wouter Verwilt en welke diens weduwe en erfgenamen nog toebehoren, bezet en niet ontzet zijnde

f° 57 v° - 02.10.1600

| 1200-0114-01 |

-Willem Schuermans gerecht in al de erfgoederen die Willebort van Stralen en Cornelia Mathijs Jans dr in Loenhout hebben met de huurpenningen van dien voor de som van 26 Rgld inzake koop van wollen laken, bezet en niet ontzet

-Willem Aertsen - Jacop Verdijck nomine de erfgenamen Pauwels Aertssen vs Adriaen de Hoeijn, eerste partij zegt bezet gedaan te hebben op beemd op het hoogbos achtergelaten bij +Jan Mathijs Putcuijps van Brecht en waarin ingevolge procedure zijn gerecht, en dit alles i geschied in de tijd dat Adriaen de Hoeijn hier woont

f° 58 v°

| 1200-0115-01 |

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters, procedure

-zelfden, item

-Willem Vorsselmans belooft Dingne x +Jan van Vollenhoven 40 Kgld te betalen

f° 59 r°

| 1200-0116-01 |

-Jan Engelen Anthonissen doet eed als voogd van de onbejaarde weeskinderen +Aert der Weeuwen Janssen

16.10.1600

| 1200-0117-01 |

-Jsoijne Claes van Aken dr heeft als voogd Peeter van Aken, schepen

-Henrick Aertssen voogd en Lenaert van Houtel toeziener geworden van de kinderen +Adriaen Aertssen x Josijne Claes van Aken dr, genaamd Cornelia, Anthonis en Aertken

-Josijne Claes van Aken dr x +Adriaen Aertssen met haar voogd Peeter van Aken en ten andere Henrick Aertssen als oom en voogd met Lenaert van Houtel als toeziener van de onbejaarde kinderen akkoord over onderhoud door de moeder van de vs kinderen genaamd Cornelia, Anthonis en Aertken

Personen:

f° 60 r°

| 1200-0118-01 |

-Cornelis van Dongen vs Jan Peeter Mertens, procedure

-de weduwe en erfgenamen Jan van Vollenhoven vs Cornelis Peeter Maes, betaling rente

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Pieterssen, laatstgenoemde op 26 juni ll verrijkt waarvoor Adriaen verzoekt dat dit van waarde wordt gewezen

f° 60 v°

| 1200-0119-01 |

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Peter de Cnoddere vs Peter Jan Bode, procedure

-Peter de Knoddere vs Jan Huijbrechts van Ghilse, procedure

-Anthonij Geleijns vs Anthonis Wouters

f° 61 r°

| 1200-0120-01 |

-zelfden, procedure

-Jan Michielssen vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Cornelis Jan Peeter Mertens, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geritssen, eerstgenoemde legt zijn verklaring voor welke hij afgelegd heeft voor wethouders van Rijkevorsel

f° 61 v°

| 1200-0121-01 |

-Adriaen Vermeeren vs Peeter Geritssen, procedure

f° 62 r°

| 1200-0122-01 |

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Koeck, procedure

f° 62 v°

| 1200-0123-01 |

-Nicolaes Jacopssen vs de weduwe en erfgenamen Adriaen Aerts, procedure

-Heijlken van Dael weduwe Henrick Joos Geens vs Kerstiaen Vorsselmans, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers, calengierder, vs Jan Peeter Mertens, koper, procedure

-Kristoffel Rogiers vs jonker Nicolaes de Harde (Herde), procedure

f° 63 r°

| 1200-0124-01 |

-Peter Aerts Graeuwen vs Lambrecht Engels, procedure

f° 63 v°

| 1200-0125-01 |

-Cornelis Peeter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis Jan Peter Mertens, procedure

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Claes Zegers vs Lenaert Lippens, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Peter Janssen Bode, ontzetter, procedure

f° 64 r°

| 1200-0126-01 |

-Adriaen Janssen Koeck vs Peter Henricx, procedure

-Aert Adriaen Aertssen vs Franchois Imbrechts, volgens schepenregister hebben op 15 maart 61 Lenaert van den Bogaerde en Adriana Michiel Buijens dr de rente waarover kwestie bekend op weide in Blaakt rente waarop geheven werd door Katelijne x +Jan Peeter Nijs 3 V rogge

-Gerit Janssen Raeck, transport hebbende van Lenaert Wouter Berniers, actie hebbende op het pand de "ravesteijn ", verkrijgt 'cracht ende gewent'

f° 64 v°

| 1200-0127-01 |

-zelfde in zelfde kwaliteit, item op 3 L land achtergelaten door Cornelis de Cuijpere

-Joos Cornelissen van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

f° 65 r°

| 1200-0128-01 |

-Jan Beijerssen nomine de erfgenamen Peeter Diels vs Jan van Dietfort, procedure

-Adriaen Goris Diricx vs Cornelis Wijricx, laatstgenoemde zegt te ontkennen dat Kathelijne Vorsselmans de grootmoeder was van Margriete Kerckhovens, item dat de kwestieuze rente aan vs Adriaen zou verstorven zijn

f° 65 v°

| 1200-0129-01 |

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, aanlegger zegt dat Lenaert van Houtel van de eis in kwestie vanwege hem niets heeft ontvangen dan wel van voorgaande leveringen die hij gedaan had aan Truijken Jans van Hove dr

-Peter van Aken vs Frans Imbrechts, procedure

f° 66 r°

| 1200-0130-01 |

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Adriaen Verboven, procedure

-Cornelis Peterssen van den Bruijnenberge begeert zijn arbeid op Claes Anthonissen voor 31,5 st bij zijn huisvrouw verdiend met wassen en bij hem met waken

-Anthonis Cornelis Wackers heeft verzocht voor ogen gewezen te worden de weduwe Adriaen Diels

-Anthonis Cornelis Wackers heeft na de overdracht gedaan door Wouter Laets alias 'quaden wuijt' ontvangen als overnemende van Cornelis Couwenbergs zijn gerechtigheid die hij Wouter had in stede en goederen achtergelaten door Cornelis Anthonis Laets en nog zulk rechts als Gabriel Cornelis Meeus met zijn zuster aan hem verkocht hadden, betreft stede in Sneppel aan de rijt

f° 66 v°

| 1200-0131-01 |

-Jan Laureijs Noutssen, schepen, nomine Neelken Cornelis Bartholomeeus dr x +Henrick Nuijts van Rijkevorsel, wnde in Breda, procuratie notaris Melis Jans te Breda dd 18.03.1600, heeft opgedragen aan Cornelis Lenaertssen van Couwenberch het recht dat vs Neelken had in stede in Sneppel, eertijds toebehoord hebbende Meeus Cornelis Meeussen, vader van vs Neelken

Personen:

f° 67 r° - 30.10.1600

| 1200-0132-01 |

-Jan Jacop Geritssen nomine uxoris en consorten verkopen de in Loenhout achtergelaten goederen van +Wouter Verwilt en zijn weduwe en erfgenamen voor de beschadigdheid die zij als erfgenamen van Mathijs Heijlen door mr Lenaert van de Poel of zijn erfgenamen uit kracht van borgtocht hebben geleden

f° 67 v°

| 1200-0133-01 |

-Nicolaes Jacopssen vs de weduwe en erfgenamen Adriaen Aerts, procedure

-Jan Michielssen van Elsacker verzoekt voor ogen gewezen te worden Cornelis Jan Stoops

f° 68 r°

| 1200-0134-01 |

-sr Cornelis van Dongen verzoekt voor ogen gewezen te worden Jacques van Ammeldonck en Jacop Henricx Cooremans

-Peter Ments klacht over de eigenaars van de heesterman terzake de omheining

31.10.1600

| 1200-0135-01 |

-Cornelis van Dongen vs Jacop van Ammeldonck en Jacop Henrick Coremans, over betaling van 4 V boekweit in Popendonk door de paarden en beesten van verweerders beschadigd

f° 68 v° - 13.11.1600

| 1200-0136-01 |

-vonnis tussen de crediteurs van +Cornelis Lenaertssen van Ghinneken en Anneken zijn huisvrouw, schepenen advies gehad hebbende van geleerden en de zaak geconsidereerd hebbende wijzen dat eerst is geprefereerd Cristiaen Vorsselmans, burgemeester, met 3 Kgld 9 st, dan Cornelis van Elsacker inzake de contributie met 3 Kgld 9 st, dan mr Gerit Luijcx inzake de impost met 35 st, dan Lenaert van Houtel met 12 st en nog met 4 Kgld 19 st 2 oord, daarna Laureijs Cornelissen, sr Cornelis van Dongen, de erfgenamen van Aert Noutssen, Anthonis Cornelissen, Willem Willemssen Aertssen op de Leur wnde etc..

(betreft een uitgebreide akte waarbij voor ieder bepaald op wat hij recht heeft en waarom)

f° 70 v°

| 1200-0137-01 |

-Henrick Thomas voogd geworden van Dingman zoon van Robrecht Thienpont x +Cathelijne Ijsendoncx, en dit totdat het weeskind vs van zijn oom Peeter Ijsendonck zal gescheiden zijn

-Anthonis Cornelis Lauwers heeft Lenaert Adriaen Ments gevest in beemd op het hoogbos

f° 71 r°

| 1200-0138-01 |

-Lenaert Adriaen Mens belooft Henrick Engels van Schilde x Heijlwich Peter Meus dr 35 Rgld te betalen inzake geleend geld

f° 71 v° - 27.11.1600

| 1200-0139-01 |

-Margriete van Kerckhoven met Adriaen Goris Dijricx protesteert vs Cornelis Wijricx

-Cornelis Henricx Philips calengiert rente die Jan Henricx van Gestel verkocht of vermangeld heeft aan Anthonis Wouter Rombouts

-Cornelis Cornelis Aertssen voor hem zelf en ook nomine zijn zuster Lijnken x Adriaen Anthonis de Cuijper, item nog nomine zijn zuster Tanneken x Joos Adriaenssen, item nog nomine zijn halve broers Adriaen en Jan Casus (procuratie Brecht dd 24.05.1600) heeft met vs Joos Adriaenssen, representerende de erfgenamen van hun moeder +Dingne Cornelis Maes de doorgifte ontvangen van een half beemdeken en dit nadien opgedragen aan Peter Aerts Sgraeuwen x Elijsabeth Jan Cornelis Maes dr

Personen:

f° 72 v°

| 1200-0140-01 |

-Anthonis Wouter Rombouts is schuldig aan sieur Cornelis van Dongen 50 Kgld 2 V rogge

in marge: voldaan, akte doorgehaald

-Cornelis van de Nieuwenhuijse x Marie mr Jan van Vorspoels beloven Claes van Dael 33 Rgld 15 st te betalen van geleend geld

15.02.1601

| 1200-0141-01 |

-Cornelis van den Bruijnenberge begeert zijn arbeid op Adriaen Stouts voor 10 Rgld

f° 73 r° - 05.02.1601

| 1200-0142-01 |

-Adriaen Vermeeren is met recht, ingevolge bezet van de goederen van Bernaert Cornelissen en niet ontzet zijnde, geleverd in de roerende goederen van vs Bernaert voor 9 Rgld 5 st

-Peeter de Knoddere vs Peter Jan Bode, procedure

-zelfde vs Jan Huijbrechts van Gielse, procedure

f° 73 v°

| 1200-0143-01 |

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Dingne Jans Dardenne vs Cornelis Peeter Maes, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Pieters, procedure

-Nicolaes Jacops vs de weduwe en erfgenamen van Adriaen Aerts, procedure

f° 74 r°

| 1200-0144-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Gerits, procedure

-Adriaen Vermeeren vs Peeter Gerits, verweerder zegt te volharden in zijn antwoord dd 12.01.1598, procedure ivm borgstelling

f° 75 r°

| 1200-0145-01 |

-Peter Jorissen als erfgenaam van Bernaert van den Broeck vs Cornelis van Elsacker met borg, over betaling van 2 V rogge jaarlijks, verzoek achterstel en erfdom te tonen

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peter Frans, procedure

-heer Marten Aerts, pastoor, vs Mathijs Goosens, eerstgenoemde vindt dat gezien twee partij geen repliek ingediend heeft de zaak voor gesloten moet worden gehouden

f° 75 v°

| 1200-0146-01 |

-Cornelis Geritssen van Elsacker verzoekt Adriaen van Aken en Jan Nijs van Tijgelt opgeroepen te zien

-Peter Aerts Graeuwen vs Lambrecht Engelen, schepenen houden zaak voor gesloten

-Cornelis Goris Aerts vs Cornelis Adriaenssen Decker, betwisting van termijn waarbinnen rechtsplegingen dienen geschied, Cornelis Decker werd de 'wete' gedaan door vorster van Rijkevorsel, ook de getuigen die vs Cornelis Decker wil laten oproepen zijn gezeten buiten het dorp

f° 76 r°

| 1200-0147-01 |

-Claes Zegers nomine uxoris vs Lenaert Lippens, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Aert Adriaen Aerts vs Frans Imbrechts, procedure

-Cornelis Peter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

f° 76 v°

| 1200-0148-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen en consorten, procedure

-Jan Beijerssen nomine de erfgenamen Peter Dielen vs Jan van Dietfort, kopij wordt ingebracht uit het schepenregister dd 02.11.1552

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Wijrocx, procedure

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Jan Bode, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Adriaen Verboven, ontzetter, procedure

f° 77 r°

| 1200-0149-01 |

-Peter van Aken vs Frans Imbrechts als voogd als momboor van de kinderen Wouter Verwilt, actor verzoekt dat het verrijk dd 01 oktober ll van waarde wordt gewezen

-Peter Huijbrechts vs Aert Cornelis Nuijten, Peter is aan Aert 4 Rgld 18 st ten achter van verteerde kosten en geleverde waren en nog 12 st van geleend geld

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx met zijn borg, over betaling van 12 Rgld als rest van koop van een koe

f° 77 v°

| 1200-0150-01 |

-Anthonis Joos vs Peter van den Cloot, procedure

-Kristoffel Rogiers vs jonker Nicolaes de Harde, betwisting dat appel van vonnissen van leenmannen niet in Antwerpen kan voorkomen, maar dat dit in Ekeren moet geschieden

f° 78 r°

| 1200-0151-01 |

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis Jan Peter Mertens, procedure

-Anthonis Cornelis Janssen begeert zijn erfpenningen op Lenaert Adriaen Ments voor 3 Rgld 13,5 st

-Adriaen Anthonis nomine uxoris verzoekt Jan de Weerdt de oude opgeroepen te worden

-Peter van Aken verzoekt Lenaert Wouters en Anthonis Joos als momboors van de kinderen Adriaen Wouters opgeroepen te worden

-Jan Michiels van Elsacker heeft opgedragen aan Claes Adriaen Zegers het recht dat hij verkocht heeft in de goederen van Cornelis Bernaert Nouts, gelegen in Sneppel in de berenstraat en waar vs Claes Zegers thans woont

f° 78 v°

| 1200-0152-01 |

-Claes Adriaen Segers x Margriete Anthonis Lippens dr draagt aan Jan Michielssen van Elsacker zijn recht op in de verkochte renten , eensdeels aan bestorven en anderdeels gekocht na + Lijsbeth Aert Willem Aerts dr

-Jan Michielssen van Elsacker nomine Jan Verbuijten Cornelissen (en diens broers Willem en Anthonis) draagt op aan Jan van Dietfoirt Anthonissen het recht dat mandanten hadden in de achtergelaten goederen van + Jan Peter Hovelmans

Personen:

f° 79 r°

| 1200-0153-01 |

-over kosten gemaakt door Kristoffel Rogiers als aanvaard hebben het sterfhuis van +Eeuwout van Eeemeren en in die kwaliteit verweerder vs jonker Nicolaes de Harde

f° 80 r° - 19.02.1601

| 1200-0154-01 |

-Henrick Claes Barthouts vs Peter Henricx, Henrick Peterssen van Sundert stelt zich borg

-de pastoor van Hoogstraten heer Anthonis Franssen met zijn voogd Jan van Maren is gerecht in de roerende goederen van Cornelia x +Adriaen Diels voor 3 Rgld 12 st

-Willem Schuermans zal gevolg zijn procedure de goederen die Willeboort van Stralen en Cornelis Mathijs Janssen dr in Loenhout hebben met de huurpenningen van dien verkopen voor 16 Rgld, gekocht door Jan van Maren nomine Willem Schuermans

f° 80 v°

| 1200-0155-01 |

-Magriete Huijgo Oliviers dr van den Wijngaerde met mr Jan van Maren verzoekt Peeter Peterssen van Breda opgeroepen te worden

-Peter Staeijmans nomine het convent van st magrietendael gerecht in de achtergelaten goederen van Dijrick de Smet in de koestraat in Huffel voor 20 st jaarlijks met meer dan 20 jaar achterstel

f° 81 r°

| 1200-0156-01 |

-sr Cornelis van Dongen heeft het paard van Jan van Dael in beslag genomen terzake de achterstel van Jan van Dael als collecteur van de bede

-Willem Vorsselmans belooft Henrick Peter Henricx 10 Rgld te betalen terzake koop van paard

-Adriaen Vermeeren gerecht in de roerende goederen van Bernaert Cornelis van Ham voor 9 Rgld 5 st voor huur van beemd

f° 81 v° - 26.02.1601

| 1200-0157-01 |

-Baeijen Mathijs Hovelmans heeft van Cornelis Goosen Aerts 34 Rgld ontvangen waarvoor Baeijen een beemdeken 'hulsdonck' beleend heeft, en dit totdat vs som zal gerestitueerd zijn

f° 82 r°

| 1200-0158-01 |

-Cornelis Peter Adriaen Philips als tegen zijn broer gedeeld op nabeschreven deel van beemd heeft in sheren handen opgedragen het gerecht vierendeel in beemd bij de watermolen waarvan de andere twee vierendelen toebehoren aan Peter Aerts Graeuwen en huisvrouw en het resterende vierendeel toebehoort Gielis Goortssen en consorten, item 2 L rogge erfelijk die vs Cornelis Peter Adriaen Philips heffende is op de 2 andere vierendelen, vs Peter Graeuwen geleverd in beemd en rente

-Peter Aerts cum uxore zijn 23 Rgld schuldig aan Cornelis Peter Adriaen Philips

In marge: voldaan 18.02.1602

f° 82 v°

| 1200-0159-01 |

-Jan Cornelis Peter Maes x Adriaenken Willem Cornelis Maes ontvangen van Cornelis Jacop Janssen 70 Kgld waarvoor zij aan vs Cornelis beemd de "engeler" in Blaakt belenen, item de "langen beempt" in ter eijcke, present de schepen Peter Wackers en mr Gerit Luijcx

f° 83 r° - 05.03.1601

| 1200-0160-01 |

-Peter Jan Janssen calengiert koop welke Cornelis Arnout Wagemaecker deed tegen Lenaert van Houtel, borg voor de calengiering is Cornelis Gerits van Elsacker

-Jan Pieterssen heeft op 02 maart ll zijn arbeid begeert op Cornelis Peter Smits voor 2 Rgld 3 st

-Jan Oom Janssen belooft Anthonis Janssen 42 Rgld te betalen

in marge: betaald aan Peeter Bernaert Nouts vanwege Anthonis Janssen

f° 83 v°

| 1200-0161-01 |

-Mathijs Goosens x Catherine Arnout Bernaerts dr dragen op aan Jan van Dael land op de "ast" welk hun verstorven is van Arnout Bernaerts

-op verzoek van Franchois Imbrechts, h geestmeester, gewezen dat al dezen die in Loenhout goederen van de h geest in huur hebben van hun gebruik rekening zullen doen binnen de 14 dagen

f° 84 r°

| 1200-0162-01 |

-Cornelis de Smet Peterssen x Kathelijne Jan Cornelis Janssen dr, vervangende Peter, Jan en Lambrecht Jan Cornelis Janssen zonen, hun broers, doen afstand van recht op hooimade op het schoubos gekomen van Kathelijne Lambrecht Broomans dr x Peter Bernaert Nouts en door Jan Michielssen van Elsacker lang met vol recht geëvinceerd

Personen:

-Jan Michielssen van Elsacker en Jan Nijs van Tijgelt begeren hun erfpenningen op de weduwe en erfgenamen van Aert Janssen der Weuwen voor 62 Rgld

in marge: Lenaert van Houtel, ook voor zijn broer Jan, verzaak aan recht op hooimade ten behoeve van Jan Michielssen van Elsacker

f° 84 v° - 13.03.1601

| 1200-0163-01 |

-Cornelis Goris Aertsen tegen Cornelis Adriaen Deckers, procedure

-Jan Michielssen van Elsacker verzocht Cornelis Aernouts en diens vrouw te laten dagvaarden

-Peter Arnout Bernaerts en Mathijs Goosens nomine uxoris calengieren de koop die Claes van Dael deed tegen Adriaen Anthonis Straetmans x Lijsbeth Willem Willems dr

f° 85 r° - 19.03.1601

| 1200-0164-01 |

-Wouter Jan Wouters vs Cornelis Peter Martens, procedure

-Jacop Daniels heeft opgedragen aan Aert Adriaen Aertssen hooimade in Blaakt in "mariem hoeck" hem verstorven van zijn grootvader +Nijs Lenaert Nijssen

-Gerit Meeussen alias 'Gerit vader' verzocht gedagvaard te wezen Jacop Henrick Coremans

f° 85 v°

| 1200-0165-01 |

-Jan Laureijssen Decker transporteerde aan Jan van Dietfoirt Anthonissen zijn deel in obligatie van ca 55 Rgld welke Willem Hovelmans verleden heeft ten behoeve van Lenaert Luijcx en welk recht hem gecedeerd is door Lenaert Verdijck als man van Adriaenken Lenaert Luijcx dr voor schepenen van Brecht op 28.12.1600. Jan en Cornelis Lenaert Luijcx gebroeders bekenden reeds ruime tijd hiervoor voor schepenen Claes van Dael en mr Gert Luijcx hun deel eveneens getransporteerd te hebben aan Jan Laureijs Decker

-Adriaen Anthonissen cum uxore vs Jan de Weerdt de oude, eerste partij stelt dat twee partij zowel voor hem zelf als voor zijn kinderen als erfgenaam van +Jan de Weerdt de jonge akkoord geweest te zijn over het afscheid dat zij (de vrouw van eerste comparant) gehuwd was geweest met Jan de Weert de jonge (contract dd 04.11.1597)

f° 86 r°

| 1200-0166-01 |

-Jan Michiels vs Cornelis Nuijtssen, eerste legt transactie dd 16.04.1600 voor waarbij tweede beloofde voor stadhouder en leenmannen reliëf te doen van leen op aerts acker en gedaan ten behoeve van Jan Nijs van Bavel

f° 86 v°

| 1200-0167-01 |

-Mathijs Goosens nomine uxoris en Peter Nouts, beide calengierders, vs Claes van Dael als koper en Adriaen Anthonissen cum uxore als verkopers, eerste partij zegt uit kracht van nader bloedverwantschap met verkoper de koop van beemd op het hoogbos hebben gecalengierd, hebben borg gesteld met zilver en goud, Adriaen Anthonissen en Claes van Dale bekennen calengierders de naderschap, behoudens dat zij schuldig zullen zijn te restitueren de penningen met intrest van dien

f° 87 v°

| 1200-0168-01 |

-Peeter Jan Janssen, calengierder, vs Cornelis Nuijten, koper, en Lenaert van Houtel, verkoper, calengiering van deel van stede in Popendonk waar +Claes Lemmens uitgestorven is en waarin calengierder mede deel heeft, Lenaert van Houtel verklaart dat hem voor de koop 21 Rgld 10 st zijn beloofd, koper bekent calengierder de naderschap

f° 88 r°

| 1200-0169-01 |

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, procedure

-Adriaen Anthonissen vs Jan Engelen, procedure

f° 88 v°

| 1200-0170-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geerts, procedure

-Dingne Jans Dardenne vs Cornelis Peeter Maes, procedure

-Claes Jacopssen vs de weduwe en momboors van de kinderen Adriaen Aerts, procedure

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Adriaen Vermeeren vs Peter Geritssen, gewezen dat verweerder verstoken is van zijn antwoord, veroordeeld tot de kosten

f° 89 r°

| 1200-0171-01 |

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peter Franssen, procedure

-Peter Aerts Graeuwen vs Lambrecht Engelen, procedure

-Cornelis van Elsacker voor hem en als voogd van de kinderen Henrick Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken Laureijs zoon, eerstgenoemde als erfgenaam van Joos Peeter Joos concludeert tot betaling van 25 gld en de intrest van de jaren 1584 tot 1600, tot voldoening die Joos Peeter Joos als toeziener van de kinderen Jan Cornelis Geertssen ontvangen heeft (schepen bekentenis dd 13.07.1584), in marge: gerestitueerd 12.05.1602

f° 89 v°

| 1200-0172-01 |

-Peeter Aert Sgraeuwen vs de weduwe Jan Keeselmans, procedure

-Peeter van Aken vs Anthonis Joos en Lenaert Wouters als momboors van de kinderen Adam Wouters, vs Peeter zegt dat hem vanwege Jan Michielssen 4 V rogge jaarlijks worden geëist, welke de kinderen Adriaen Wouters hem zouden moeten afdragen

f° 90 r°

| 1200-0173-01 |

-Aert Adriaen Aertssen vs Franchois Imbrechts, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrecht Bode, procedure

-zelfde vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

-Cornelis Peeter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-erfgenamen Peeter Diels vs Jan van Dietfoirt, procedure

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans als ontzetter, eerste concludeert tot betaling van 9 gld jaarlijks met achterstel van 14 jaren

f° 90 v°

| 1200-0174-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-Jan Pieters vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure

-Cornelis Henrick Philipssen, calengierder, vs Anthonis Rombouts, koper, en Jan Henricx van Gastel, verkoper, betreft verkochte rente op goederen van calengierder

f° 91 r°

| 1200-0175-01 |

-Jan Jacop Geritssen en consorten gerecht in de goederen en zijn onderpand de "pulman" in Sneppel achtergelaten bij Peeter de Cuijper x Cornelie Nout Peeter Nouts dr, bezet en niet ontzet zijnde, en dit voor 9 Rgld jaarlijks, heeft constitutie brief getoond dd 01.05.1529 met nog 2 tra,sporten en alzo Adriaen Henrick Agdorens die rente op 05.12.1545 verkocht heeft aan Gielis van Alphen voor schepenen in Brecht en een transport van Henrick Agdorens op 22.04.1557

-Gerit Meeussen vs Jacop Henrick Koremans, eerste zegt van twee gehuurd te hebben huis met hofstede in Sneppel, welke huis zeer gebrekkig was en niet bewoonbaar waarom hij verzoekt de huur nietig te verklaren

f° 91 v°

| 1200-0176-01 |

-Lenaert Mathijs Putcuijps nomine de erfgenamen Mathijs de Knoddere verzoekt te laten oproepen de erfgenamen respectievelijk van Cornelis van Elsacker, van Wouter Verwilt en van Cornelis van der Buijten

-Aert Henrick Keijsers verzoekt Peter Henricx, vorster, te laten oproepen

-Stoffel Cornelis van Aerde belooft Joos Cornelis van Bavel 22 Rgld te betalen

f° 92 r°

| 1200-0177-01 |

-Lenaert van Ostaeijen als voogd met Cornelis Joos Aerts als toeziener van de onbejaarde weeskinderen van Dingne Cornelis Lambrechts van Ostaeijen waarvan moeder was Tanne Goosen Aerts dr hebben na ontvangst van de doodsgift opgedragen de actie die vs kinderen hadden in de achtergelaten goederen van +Willem Jan Nouts in Neerven en ook buiten Loenhout gelegen, Jan Laureijssen Decker heeft die goederen ontvangen

-Lenaert van Houtel, ook voor zijn broer Jan, heeft na ontvangst van de doorgifte opgedragen aan Cornelis Arnouts Wagemaecker hun recht in de achtergelaten goederen van +Cornelis Broomans in Popendonk en elders

f° 92 v°

| 1200-0178-01 |

-Lijsbeth Willem Willems dr x Adriaen Anthonissen hebben opgedragen aan Peter Arnout Bernaerts en Mathijs Goosens hooimade op het hoogbos

-sr Cornelis van Dongen vs Jan Peter Mertens, inzake erfpacht van 4 V rogge die volgens de schout jaarlijks dient betaald, de 4 V spruiten uit 8 V jaarlijks dd 11.11.1482 waarvan de constitutie een eenvoudige schepenbekentenis zou zijn waarbij wordt bevonden dat Wouter de Bije als uitreiker vs 8 V heeft mogen afwijzen op andere panden toto schepen prijzen met 4 V zonder hem te verbinden dat hij zelfde zou mogen doen met de nadere 4 V etc...

f° 95 v°

| 1200-0179-01 |

-klacht Cornelis Anthonis Goris tegen Adriaen Jan Ments alias pinneken om het vonnis dd 06 maart niet voldaan te hebben

02.04.1601

| 1200-0180-01 |

-Jan Wouters met meer andere schepenen vs Arnout Adriaenssen van Ostaeijen; Jan Huijbrechts Bode, vorster, gemachtigd van Dingne van Hoeck, jonge dochter, haar zuster Marie van Hoeck x Cornelis Snijders, en van Joos van Hoeck, procuraties Antwerpen dd 08.02.1597, heeft opgedragen aan Arnout Adriaenssen van Ostaeijen de helft van 2 stukken land, aangedeeld na + Joos van Hoeck

f° 96 r°

| 1200-0181-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vraagt rekening van de goederen van Adriaen Jan Michielssen welke met de heer verhuurd zijn

-Anthonis Cornelis Janssen doet klacht tegen Lenaert Adriaen Ments wegens niet uitvoeren vonnis dd 05 februari

f° 96 v°

| 1200-0182-01 |

-Peeter Willemssen, Hoogstraten, belooft Jan Engelen Anthonissen 53 Rgld 10 st te betalen, Adriaen Anthonissen Straetmans is borg

25.04.1601

| 1200-0183-01 |

-Henrick van der Vlueten belooft Ghijsbrecht Jan Jan Gabriels 2 keer 9 Rgld 10 st te betalen, inzake aflossing rente dd 28.12.1574

f° 97 r°

| 1200-0184-01 |

-Bernaert Cornelis van Ham belooft Cornelis Arnout Wagemaecker 21 Rgld te betalen inzake koop van koe

14.05.1601

| 1200-0185-01 |

-Claes van Dael en Peter Anthonis Wackers, schepenen, beloven Anthonis Cornelissen 135 Rgld te betalen inzake geleend geld aan het dorp van Loenhout

f° 97 v°

| 1200-0186-01 |

-Cornelis Couwenberchs, collecteur van de bede, vraagt of hij de huur die hij gedaan heeft voor de achterstel van de konings bede mag gebruiken zoals hij die met consent van de heer verhuurd en ook ingehuurd heeft, wat schepenen toestaan tot zou blijken dat de verhuur ten onrechte geschied is.

Adriaen Anthonissen als over genomen hebbende de stede en goederen van Nijs de Beer van Jan Huijbrechts Bode eerste huurder zegt dat de verhuur bij de collecteur ten onrechte is geschied daar zij binnen het dorp voldoende middelen hebben waaraan de collecteur kan verhalen

na woord en wederwoord beslissen schepenen dat partijen eerst zullen compareren voor twee goede mannen om te trachten tot akkoord te komen

f° 99 v°

| 1200-0187-01 |

-klacht Aert Adriaen Aerts als burgemeester en Peeter Henricx, vorster, tegen Franchois Imbrechts en zijn vrouw inzake dat ze de executie die vs burgemeester wou doen wegens de achterstel van de contributie met een riek hebben willen tegenhouden

f° 100 r°

| 1200-0188-01 |

-Adriaen Anthonissen belooft Claes van Dael inzake geleend geld 16 Rgld te betalen

-Cornelis Couwenberchs, collecteur, vs Adriaen Anthonissen, cfr supra, ingevolge akkoord voor goede mannen, door schepenen gewezen dat de verhuur terecht is gedaan

f° 100 v° – 13.05.1601

| 1200-0189-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans x Lijsbeth Willem Willems dr beloven Adriaen Kerstens alias Goris inzake geleend geld 20 Rgld te betalen

16.05.1601

| 1200-0190-01 |

-Adriaen Gerit Janssen, olieslager, belooft Claes van Dael 15 Rgld 15 st inzake koop van vaars, in marge: Claes van Dael voldaan, 1605

f° 101 r° – 22.05.1601

| 1200-0191-01 |

-Anthonis Wouter Rombouts x Dingne Adriaen van Aerde dr schuldig aan hun broer Rombout Wouter Rombouts de som van 112 Rgld 10 st van geleend geld, beloven jaarlijks 4,5 V rogge te betalen welke zullen voldaan worden door Anthonis van den Bruijnenberghe als huurder van land aan de heechtse straat in Neerven, stellen verder nog tot pand stede in Neerven waar momenteel Thomas Janssen, metser, woonachtig is

f° 101 v°

| 1200-0192-01 |

-zelfden beloven zelfde met allerheiligen 1602 te betalen 112 10 st 9 V rogge waarvoor zij stede met huis en hof in Neerven waar Thomas Janssen, metser, nu woont tot pand stellen, item land in Hecht

f° 102 r°

| 1200-0193-01 |

-Jacop Lenaert Klercx belooft Lambrecht Cornelissen 34 Rgld te betalen inzake koop van paard, Michiel Pellens, stadhouder in Brecht, stelt borg

28.05.1601

| 1200-0194-01 |

-Marie Hovelmans begeert haar erfpenningen op Cornelia x +Adriaen Diels voor 5 Rgld

-Jan Anthonis van Dietfoirt, transport hebbende van Jan Laureijs Nouts tegen Jan Huijbrechts Bode als ontzetter en zijn borg Jan Michiels, concludeert tot betaling van 54 Rgld inzake koop van 2 paarden die Cornelia x Willem Hovelmans tijdens haar leven kocht van Lenaert Luijcx en welke koop de erfgenamen Lenaert Luijcx transporteerden aan Jan Laureijs Nouts

f° 102 v°

| 1200-0195-01 |

-Gielis Heijlen vs Peeter Jan Bode, procedure

-Cornelis Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

f° 103 r°

| 1200-0196-01 |

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Mathijs Janssen, procedure

-Adriaen Anthonissen vs Jan Engelen, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geerts, procedure

-de weduwe en erfgenamen Jan van Vollenhove vs Cornelis Peter Maes, procedure

f° 103 v°

| 1200-0197-01 |

-Jenneken Peters van Eekel dr met haar zoon Peter Jans van Ostaeijen vs Aert Adriaen Aertssen en borg, eerstgenoemde concludeert tot betaling van 6 Rgld 10 st, presenteert erfdom te tonen en achterstel te gewarigen

-zelfde vs Adriaen Vermeeren, concludeert tot betaling van 4 Rgld jaarlijks met achterstel van 5 jaren, erfdom te tonen en achterstel te gewarigen

-Peter Joris Christiaenssen vs Cornelis Geritssen van Elsacker waarvoor Jan Beijers, procedure

-Henrick Berthouts vs Peter Hemps, procedure

-Lucas Willem Maes vs Cornelis van Elsacker, procedure

-Peter de Knodder vs Peter Jan Bode, eerstgenoemde toont de originele constitutie brief van 11 V rogge waaruit de 18 L kwestieus zijn gesproten, item extract uit de overbrenger waarbij de vader van Peter Jan Bode bekent de rente van 18 L uit te reiken aan Jenneken van Alphen, aanlegger heeft bij vs Jenneken een dochter, en ook zijn broer +Jan had ook een dochter van vs Jenneken van Alphen, en van wiens kinderen aanlegger momboor is

f° 104 r°

| 1200-0198-01 |

-Peter de Knodder vs Jan Huijbrecht van Gils, aanlegger toont inzake rente van 2 V rogge constitutiebrief met extract uit de overbrenger

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Peter Aerts Graeuwen nomine uxoris vs Marie Nenaerts, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

f° 104 v°

| 1200-0199-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Cornelis Peter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, procedure

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken, procedure

-Peter van Aken vs Lenaert Wouters en Anthonis Joos, procedure

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, procedure

-Adriaen Thomas van Aken vs Jan Michielssen en zijn borg, eerste concludeert tot betaling van 16 Rgld 4 V rogge jaarlijks, tonen van erfdom en gewarigen van achterstel

f° 105 r°

| 1200-0200-01 |

-Aert Henricx vs Peter Henricx, eerste zegt dat tweede hem een huis aan de plaatse verkocht, wil dat verkoper het huis aan koper opdraagt en zo hij niet wil herm te restitueren van zijn penningen

-Jan Laureijs Nouts vs Jan Michielssen van Elsacker, procedure

-Cornelis Laureijs Domas vs Jan Huijbs, vorster, eerste verzoekt dat hij kosteloos en schadeloos ontslagen zal worden en dat de vorster hem zal funderen van zijn dagement, waarop de vorster zegt dat hij voor Cornelis de wete heeft gedaan aan Luijck Maes en dat hij daarvoor 26 st ten achter is

f° 105 v°

| 1200-0201-01 |

-Jan Janssen belooft Nicolaes Jacops en zijn zoon Peter 17 Rgld te betalen toekomend van korenrente en waarmede den achterstel zal voldaan zijn

In marge: 10.03.1602 voldaan, akte doorgehaald

-Anthonis Geleijns vs Anthonis Wouters, aanlegger verzoekt om taxatie van kosten

f° 106 r°

| 1200-0202-01 |

-Mathijs Mathijs Goosens als nagelaten erfgenaam van de erfgenamen Cornelis Henricx van Aerde, heeft eest de doorgifte ontvangen en nadien opgedragen aan Wouter van Ostaeijen en zijn erfgenamen als laats verhoger van de binnenstede waar +Cornelis Hendricx van Aerde woonde, te Popendonk bij de slagmolen, met nog twee weiden de "heijningkens"

-zelfde heeft zijn erfpenningen begeert op vs erfgenamen Wouter van Ostaeijen voor 323 Rgld als rest van de kopen

-Willem Schuermans als gerecht in de roerende en erfelijke goederen van Willebort Verstralen en zijn bijzit Cornelia Mathijs Jans dr verzoekt dat Adriaen Janssen Coeck bewijs zal doen van de huur van stede in Herseling, schepenen wijzen aldus

f° 106 v°

| 1200-0203-01 |

-Jan Jacop Geritssen heeft van de heer 'cracht ende gewent' gekregen in de goederen van de erfgenamen +Wouter Verwilt

-Mathijs Mathijs Goosens machtigt Jan Michielssen van Elsacker

f° 107 r°

| 1200-0204-01 |

-Anthonis Jan Rombouts vs Jan Laureijs Noutsen, schepenen wijzen dat partijen zullen verschijnen voor twee commissarissen, zijnde Claes van Dael en mr Gerit Luijcx, schepenen

-Anthonij Geleijnssen vs Anthonis Wouters, schepenen wijzen dat partijen zullen verschijnen voor de commissarissen Claes van Dael en Peter van Aken

f° 107 v°

| 1200-0205-01 |

-Anthonis Gelijnssen vs Anthonis Wouters, de door Gelijnssen ingebrachte kosten inzake geding over rente van 55 st jaarlijks en waarbij Wouters werd veroordeeld tot de kosten worden door schepenen getaxeerd op 4 Rgld 11 st 2 oord

f° 108 r°

| 1200-0206-01 |

-Jacop Henrick Koremans belooft Henrick Peter Janssen 12 Rgld 13 st een V boekweit te betalen

-Henrick van Gestel nomine uxoris calengiert hooimade die Peeter Denijs Janssen gekocht heeft van Anthonis Bode, wagenmaker, Brecht, Niclaes van Dale is borg

-Mathijs Putcuijps heeft opgedragen aan Willem Jan Rombouts een heiveld

f° 108 v°19.06.1601

| 1200-0207-01 |

-sr Cornelis van Dongen vs Jan Peeter Mertens, laatstgenoemde had geappelleerd tegen het gewezen vonnis dat ten voordele van de rentmeester was uitgesproken inzake de achtergelaten goederen van +heer van den Wijngaerde, en om zware proceskosten te vermijden hebben partijen akkoord gesloten na tussen spreken van schepenen, Jan Peeter Mertens zal het verloop van 4 jaren van rente van 4 V rogge in geld betalen elk V met 50 st, belopende voor de 16 V in totaal 40 Kgld, en de rente die in 1601 verschijnt mag Jan Peeter Mertens in natura betalen, Jan Peeter Mertens overhandigt zelfde dag de 40 Kgld contant

f° 109 r°

| 1200-0208-01 |

-Jacop Henrick Coremans belooft Jan Michielssen van Elsacker 7 V koren te betalen, half rogge half gerst, item 20 gld 5 st, alles inzake verdingen van een achterstel van 7 L rogge 16 st jaarlijkse rente, belooft verder aan de stadhouder een heergeweide op te dragen

In marge: 19.06.1606, belofte gekweten, akte doorgehaald

f° 109 v°

| 1200-0209-01 |

-Jan Wouter Rombouts en mr Geraert Luijcx zijn ontslagen van hun eed als schepenen

-Laureijs Cornelis heeft de eed gedaan als schepen

-Adriaen Peters de Hoeijn heeft op 25.06.1602 de eed van schepen gedaan

25.06.1601

| 1200-0210-01 |

-Reijnier Smeesters transporteert aan Aert Janssen, blokmaker, een obligatie van 23 Rgld en dewelke Raphael Thomas op 11.10.1580 verleden heeft en hij Smeesters gekocht heeft van Isaac de Camp Janssen waarvan moeder was Marie Falloijs, dr van +Joris Falloijs, schepenbrief Antwerpen 23.07.1594

f° 110 r°

| 1200-0211-01 |

-de schout vs Lenaert Lippens, laatste zou volgens de schout op 24 juni ll 's ochtends toen hij op het kasteel de wacht had zonder toelating de gevangene Willem Vorsselmans hebben bezocht en hem 'raet en daet' hebben gegeven om uit de gevangenis te breken, de schout vraagt schepenen Lenaert te veroordelen volgens hun goeddunken

Personen:

-de schout vs Lenaert Adriaen Ments, item als boven, zou daarenboven zonder reden Pauwels Anthonissen met een groot stuk hout op zijn hoofd hebben geslagen waardoor die in levensgevaar zoiu geweest zijn

(nota: uit deze akte blijkt dat op dat ogenblik Loenhout 'ten hoofde gaat' in Breda

f° 110 v° - 09.07.1601

| 1200-0212-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Gerits, procedure, Jan, ook Hans genaamd, protesteert van zijn comparitie te voet van Brecht

-Cornelis Lenaert Luijcx schuldig aan Jan Denijssen 70 Rgld voor derven van intrest, Cornelis stelt hem half bunder land in handen in het schoorblok O Cornelis Goris Aertssen Z Cornelis Goosen Aerts W Mathijs Hovelmans

in marge: 23.02.1611, Jan Denijssen gekweten

f° 111 r°

| 1200-0213-01 |

-Henrick van Gastel nomine uxoris vs Peter Denijssen, koper, en Anthonij Wagemaecker, verkoper, procedure ivm calengiering

f° 111 v°

| 1200-0214-01 |

-Jan Laureijs Nouts vs Willem Ghijsels, Jan concludeert tot betaling van 4 Rgld 7,5 st jaarlijks met achterstel van 15 jaren, de erfdom te tonen en de achterstel te gewarigen, rente blijkt van date 11.02.1561

-Lenaert Putcuijps als gehuwd hebbende de weduwe Mathijs de Knodder de jonge vs de weduwe en erfgenamen Wouter Verwilt met de erfgenamen Cornelis Michielssen van Elsacker, verwezen wordt naar vonnis schepenen dd 16.01.1581 ten laste vs Wouter Verwilt, Cornelis Michiel van Elsacker en Cornelis van der Buijten en waarbij Mathijs de Cnoddere veroordeeld werd af te dragen 2 renten, een ervan belopende 6 V rogge; schepenen, gemerkt dat er geen pertinent relaas van de vorster van Drimmelen is waaruit blijkt dat de wete behoorlijk is gedaan, wijzen dat rekwirant gehouden is de weduwe en erfgenamen Wouter van der Wilt een rechterlijke wete van deze conclusie, waarna schepenen verder recht zullen plegen

f° 112 r°

| 1200-0215-01 |

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 112 v°

| 1200-0216-01 |

-mr Gielis Heijlen vs Peeter Jan Bode, procedure

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Coeck, procedure

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peter Frans, procedure

f° 113 r°

| 1200-0217-01 |

-sr Cornelis van Dongen, schout, vs Lenaert Lippens, procedure

-zelfde vs Lenaert Adriaen Ments, procedure

-Peter de Knoddere vs Jan Huijbrechts van Gielse, procedure

-zelfde vs Peeter Jan Bode, actor protesteert van comparitie van Hoogstraten te voet

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, tweede verzoekt dat eerste zijn titel zal aantonen, hetzij bij scheiding/deling hetzij bij transport of welke wijze dan ook

f° 113 v°

| 1200-0218-01 |

-Mathijs Goosens vs Cornelis Pauwels, tweede pretendeert dat eerst bekende niet te weten dat Lenaert van Houtel de 2 Rgld in kwestie vanwege vs Mathijs had ontvangen

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken Laureijssen, procedure

-Aert Henricx vs Peter Henricx, procedure

-Peter van Aken vs Anthonis Joos en Lenaert Wouters, procedure

f° 114 r°

| 1200-0219-01 |

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen

-Jenneken van Ekel vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-zelfde vs Adriaen Vermeren, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Mathijs Janssen, procedure

-Adriaen Thomaes van Aken vs Jan Michielssen, procedure

-Jan Beijerssen nomine Hans Casus vs Adriaen Verboven, actor legt kopij voor van schepenakte dd 03.03.1466 met nog een kopij dd 10.01.1554

f° 114 v°

| 1200-0220-01 |

-Peter Aerts Sgraeuwen nomine uxoris vs Marie Nenaerts

-Adriaen Anthonissen nomine uxoris vs Jan Engelen, procedure

-Jan Beijerssen nomine de erfgenamen Peter Dielsen vs Jan van Dietfort, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Peter Jan Bode, actor toont kopij uit schepenregister dd 14.06.1579

f° 115 r°

| 1200-0221-01 |

-Cornelis Peter Ments vs Wouter Jan Wouters, procedure

-Anthonij Geleijnssen vs Anthonis Wouters, actor verzoekt recht vermits partijen niet tot akkoord zijn gekomen

-Luijcas Willem Maes vs Cornelis van Elsacker Geritssen, procedure

-Jan Laureijs Nouts vs Jan Michielssen, procedure

-Henrick van Riel Nicolaessen nomine Christoffel Rogiers, momboor van Jan de Cock, vs Cornelis Couwenberchs, actor concludeert tot betaling 2 Rgld 10 st jaarlijks met achterstel van 4 jaren, aantonen van erfdom en gewarigen van achterstel

f° 115 v°

| 1200-0222-01 |

-Laureijs Cornelis Reijns gerecht op zijn onderpand en beemd in de "windels" met de daarop verschenen en nog te verschijnen huurpenningen, pand achtergelaten +Peter Kerstens, en dit al voor rente van 6 V rogge jaarlijks, de rente is geconstitueerd 22.12.1578 op de helft van de "doodenbeempt" waarop het "schaliënhuis" en meer andere panden tot behoef van Cornelis van Eeckel Peterssen x Marie Delien

f° 116 r°

| 1200-0223-01 |

-sr Cornelis van Dongen als rentmeester geleverd in navolgende onderpanden, bezet en niet ontzet zijnde, toonde erfdom met de cijnsboeken en heeft achterstel gewarigd, de panden staan verschenen van 1585 tot 1599: de hofstede van +Adriaen de Coninck naast de heining, item de hofstede achtergelaten door Henrick Goris gelegen op de hoek tgo de heining, item een heiblok op de brand staande op Cornelis van Rijen, item drie bunder heide in Herseling staande op Cornelis en Mathijs Hovelmans, Dielis van Aerde en Adriaen Ooms, item een 'leptken' moer op de beekse heide staande op Ghijsbrecht van den Bruijnenberge, item een 'lepken' moer ook aldaar staande op Mathijs van den Bogaerde, item een lepken moer staande op Catherijne Cornelis de Coninck dr, item erven in "buijtelaer" akker op Cornelis Michiels van Elsacker en Henrick van Elsacker, item zeker perceel in Sneppel achtergelaten bij Cornelis Peter Pauwels en Henrick van Riele, item huis en hof in Sneppel aan het heijlaer achtergelaten bij Jan Peters van Bavel, item een heiblok in Hoenderen staande op Jan Putcuijps, item hofstede op de donk dijk achtergelaten bij Mechtelt Jan Peters dr, item derdedeel van beemd op het hoogbos staande op de erfgenamen Jan de Bije en gebruikt door Gabriel Jan Huijbs, item hooimade in het schoubos staande op Cornelis Broomans, item de helft van een V zaailand (geen naam vernoemd), item erven "trouwen" (bedoeld het rouven), item erven in de "kleine steechde" staande op naam van dezelfde Lenaert van Houtel (mogelijk wordt met dezelfde bedoeld dat de twee vorige erven eveneens op diens naam staan)

f° 117 v° - 17.07.1601

| 1200-0224-01 |

-Jan Dijck Lenaertssen en Gerit Mostmans hebben onder de schepen Peter Anthonis Wackers 9 Rgld 12 st gesteld inzake gelijke som die Lenaert van Houtel als collecteur voor het jaar 1599 was eisende van beemd de "evener" en "smeijs" beemdeken toebehorend Willem Pauwels Aertssen

f° 118 r°

| 1200-0225-01 |

-verkoop door Jan Jacop Geritssen en consorten van beemd in Sneppel genaamd de "pulman" voor een rente van jaarlijks 9 Rgld met verloop van 14 jaren, Jan Huijbs, vorster, krijgt de slag

-Jan Dijck Lenaertsen stelt zich borg voor Gerit Mostmans en belooft dat vs Mostmans zal komen als de schout van Dongen dit verzoekt

-Cornelis Peter Smidts heeft Anthonis Joos Huijbrechts en zijn huisvrouw in handen gesteld de vruchten zo rogge en boekweit die hij gezaaid had op de stede de "heijbaert" toebehorende vs Anthonis vanwege zijn vrouw

f° 118 v° - 23.07.1601

| 1200-0226-01 |

-de stadhouder heeft verzocht dat Corstiaen Peter Vorsselmans, bedezetter, weigerende de eed te doen, gevangen genomen zal worden en in gevangenschap blijven tot hij de eed heeft gedaan, wat door schepenen aldus wordt gewezen

-Cornelis Couwenberchs, collecteur van de koning bede, belooft Andries Piecks, provoost op het kasteel in Hoogstraten, 100 Rgld te betalen

f° 119 r°

| 1200-0227-01 |

-Coenelis Couwenberchs vs de kinderen Jan Peeter Mertens, procedure

16.08.1601

| 1200-0228-01 |

-Maeijken Adriaen van Elsacker met haar zoon Cristoffel heeft al haar versterf in Sneppel gekomen van haar neef +Cornelis Anthonis Laets opgedragen ten behoeve van Anthonis Cornelis Wackers

Personen:

f° 119 v° - 27.08.1601

| 1200-0229-01 |

-Marie Jan Thijs heeft van de heer ontvangen de helft van 5 V 2 L rogge die Cornelia Jan Thijs dr x Frans Wouters op 23.01.1596 opgedragen had tot behoef van hun koper Wouter Jan Wouters en welke koop Wouter Jan Wouters bekende aan vs Marie overgedragen te hebben en tevens bekende afstand te doen van de koop van de andere helft van vs rente die hij van vs Marie x Cornelis Peeters Boer gekocht had

Personen:

f° 120 r° - 03.09.1601

| 1200-0230-01 |

-Jan Laureijs Nouts denuncieert aan de bezetting die hij gedaan heeft op de achtergelaten goederen van Adriaen van Huijsen en ontzet door Willem Ghijsels

-Laureijs Cornelissen, transport hebbende van de erfgenamen Peeter Claes en tevens als nagelaten weduwnaar van Lijsken Heuvelmans vs Kerstiaen Vorsselmans, concludeert tot betaling 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 1578 tot 1601

-Goris Hendricx van der Wijen nomine uxoris vs Anthonis Wouters, concludeert tot betaling van 10 Rgld jaarlijks in mindering van 20 Rgld jaarlijks die hij op de panden heffende is, met een achterstel van 18 jaren

-Mathijs Mathijs Goosens vs de erfgenamen Wouter van Onstaeijen, voorlegging van de schriftelijke voorwaarden dd 18.04.1581 waaruit de geëiste erfpenningen spruiten, verzoek van verweerder om Peter Joris Christiaenssen te dagen

f° 120 v°

| 1200-0231-01 |

-Jan van Dietfoirt vs Jan Hubrechts Bode, procedure

-mr Gielis Heijlen vs Peeter Jan Bode, procedure

-Peeter de Cnoddere vs Peeter Jan Bode, procedure

f° 121 r°

| 1200-0232-01 |

-Peeter de Cnoddere vs Jan Peeter Huijbrechts, procedure

-Jan Verheese vs Peeter Peeterssen, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 6 Rgld jaarlijks met achterstel van 11 jaren

-Jan Verheese en Willem Jacop Luijcx vs Anthonis Joos, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 2 V rogge 15 st jaarlijks met achterstel van 15 jaren

f° 121 v°

| 1200-0233-01 |

-Jan Verheese vs Cornelis Goris en borg, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 6,5 L rogge 28 st jaarlijks in mindering van 2 V rogge 2 Rgld 15 st jaarlijks met achterstel van 8 of 9 jaren

-Cornelis Henrick Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, koper, procedure

-Peeter Joris vs Cornelis Geritssen van Elsacker, procedure

-Adriaen Janssen Coeck vs Peeter Henricx, procedure

f° 122 r°

| 1200-0234-01 |

-Jan Michielssen cum suis vs Jan Laureijs Nouts, procedure

-Anthonis Jan Rombouts vs Jan Laureijs Nouts, partijen zummen trachten eerst onderling tot akkoord te komen

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Wijerocx, procedure

-Adriaen Thomassen van Aken vs Jan Michielssen, procedure, actor legt schepenbrief dd 19.06.1554 inzake 16 gl voor, met nog kopij uit schepenregister dd 08.02.1550 inzake 4 V rogge

f° 122 v°

| 1200-0235-01 |

-Jan Beijerssen nomine erfgenamen Peeter Dielen vs Jan van Dietvort, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peeter Janssen Bode, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Hubrechts Bode, actor zegt dat de rente hem is aangekomen bij versterven van zijn vader

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken, procedure

Cornelis Verboven vs Adriaen Geert Janssen, actor concludeert tot betaling van 29 Rgld 10 st jaarlijks inzake huur en pacht met achterstel van 3 jaren, item tot betaling van 28 Rgld van een jaar huu verschenen pacht half maart 1601, item nog tot betaling van 'ploeg rogge' verschenen van 5 jaren

f° 123 r°

| 1200-0236-01 |

-Joos Cornelissen van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-Jan Peeter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, actor verzoekt dat de zaak als gesloten zal worden beoordeeld, daar tegenpartij geen dupliek heeft gedaan, schepenen geven hem nog 8 dagen

-Adriaen Verboven, procedure (geen verdere toelichting

-Aert Henricx vs Peeter Henricxssen, procedure

-Jenneken van Eeckel vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Mathijs Janssen, actor vertoont kopij dd 30.03.1539, met nog kopij van transport dd 17.04.1566

f° 123 v°

| 1200-0237-01 |

-Henrick van Riel vs Cornelis Couwenberchs, procedure

-Adriaen Goris Dijricx nomine de erfgenamen Jan van Kerchoven vs Nijs de Bije als ontzetter en zijn borg Jan Wouter Rombouts, actor concludeert tot betaling van 10 L rogge jaarlijks met achterstel van 5 jaren

-Peeter Ijsendoncx vs Peeter Wackers, eerste zegt de beesten van tweede geschut te hebben in zijn vruchten en daardoor schade geleden te hebben getaxeerd door goede mannen op 16 st

-Lucas Willem Maes vs Cornelis Geritssen van Elsacker, procedure

-Jan Jacop Gerits protesteert van comparitie tegen Adriaen Cornelis Deckers, smid van Brecht

f° 124 r°

| 1200-0238-01 |

-Cornelis Couwenberchs heeft door Peter Henricx, vorster, wettelijk doen dagen en met kerkgeboden gebieden Jan Peter Mertens en zijn huisvrouw om te getuigen in zijn zaak tegen Lenaert en Cornelis Jan Peter Mertens zonen, gezien de weigerachtigheid van getuige verzoekt aanlegger dat getuige bevolen wordt te verschijnen en bij gebrek hieraan te veroordelen tot 3 Rgld tot reparatie van de kerk, schepenen wijzen dat Jan Peter Mertens en zijn vrouw aan het verzoek moeten voldoen

Personen:

-Jan Joos Jacops nomine uxoris verzoekt dat Henrick Wouter Buijs, zijn huisvrouw, en Peter Jan Janssen opgeroepen worden

-Anthonis Anthonis Bode, wagenmaker, heeft de koop 'gezuiverd' van de hooimade die Peter Denijs Janssen gekocht had en dit achter de calengiering gedaan door Henrick van Gastel op 13.06.1601, verklaart dat Peter Denijssen, koper, hem daarvoor beloofd heeft 20 stokken bijen ter waarde van 3 Rgld 10 st het stuk en daarboven nog 15 Rgld, Anthonis bekende stokken bijen ontvangen te hebben en nog een dubbele dukaat en twee zilveren konings daalders

f° 124 v°

| 1200-0239-01 |

-Peter Denijs Janssen verzoekt restitutie van zijn erfpenningen op vs koop gegeven, gewezen dat hij betaling zal hebben 'binnen den derden dag met het rijzen van de zon'

-Anthonij Geleijns vs Anthonis Wouter Rombouts, schepen wijzen, na advies van geleerden, dat Anthonis Rombouts schuldig is aanlegger te voldoen van 3 V rogge jaarlijks vermeerderd met 3 jaren

f° 125 r°

| 1200-0240-01 |

-Peter Aerts Graeuwen nomine uxoris vs Lambrecht Engels nomine uxoris, schepenen wijzen dat partijen binnen 14 dagen zullen compareren voor 4 commissarissen, twee langs elke kant

f° 125 v° - 17.09.1601

| 1200-0241-01 |

-de koe van Anthonis Wackers, geschut bij Dijrick de Jager, is ingezet om te houden en te weiden bij Jan Huijbs voor 5 st

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Lijsbeth x +Peter Michielssen 27 Rgld te betalen inzake geleend geld

f° 126 r° - 01.10.1601

| 1200-0242-01 |

-nadat Daniel Jans van Thol aangeklaagd heeft Cornelis Cornelis Aertsen, heeft deze belooft te zullen in recht te zullen staan en het vonnis te zullen voldoen, en na borgstelling door Aert Adriaen Aertssen heeft Cornelis verzocht dat Daniel hetzelfde zal doen, of dat hij anders kosteloos ontslagen en ongehouden zal worden

-Adriaen Jan Kersmans van Gestel verklaart dat hem toebehoort een grijze hond met witte hals welke door een ruiter uit het garnizoen liggend in Breda in bewaring werd gegeven aan Jan Huijbrechts Bode, vorster, waarop de vorster de hond heeft meegegeven op voorwaarde dat Adriaen hem vrij houdt van alle mogelijke lasten die dit zou meebrengen

f° 126 v°

| 1200-0243-01 |

-Gielis Luijcx vs Frans Lodewijcx van Wuustwezel, borg voor Henrick Anthonissen, eerste zegt dat tweede borg principaal is gebleven volgens obligatie van 04.03.1601 en dit voor de koop van 27 schapen ten beloop van 77 Rgld 19 st

f° 127 r°

| 1200-0244-01 |

-Willem Hovelmans is bij Cornelis Couwenberchs, collecteur van de koning bede, besteed om te dorsen, en afgeroepen zijnde is gebleven aan Jan Huijbs 'om elke mandel te einde maat ten einde geld te dorsen' voor 1,5 st

-Henrick Jan Wils, gemachtigd van zijn vrouw Elisabeth Huijbrecht Lenaerts dr, procuratie Brecht 01.10.1601, draagt beemd in Blaakt haar van haar vader bestorven op aan mr Geerit Luijcx

f° 127 v°

| 1200-0245-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker calengiert koop welke Adriaen Cornelissen Meeren deed tegen de erfgenamen Laureijs Cornelissen of Marie Waets, borg gesteld door Cornelis van Nieuwenhuijsen

-juffr Lenoir Conincx x Jan van Thol met hun zoon Daniel van Thol kent dat Lambrecht Engelen nomine zijn gewezen schoonvader Willem Goris Aerts haar voldaan heeft van 80 Rgld inzake huur van hoeve de "hulshage" in Tereik, en welke hoeve Willem Goris Aerts eertijds van haar en haar man in huur had

f° 128 r° - 06.10.1601

| 1200-0246-01 |

-Jacopmijne Mathijs van Aerde dr x Jan Dorens van Huijsen machtigt Jacop van den Briel en Willem Buijs, schepenen in Zundert, om te compareren in de eeninge van Rijsbergen, in Breda of elders en aldaar op te dragen tot behoef van Claes Eels zulke 5,5 L rogge erfpacht in mindering van een rente van 19 L rogge erfpacht als haar verstorven is van haar oom +Aert de Graeuw en welke rente Adriaen Stijnen jaarlijks schuldig is

f° 128 v° - 08.10.1601

| 1200-0247-01 |

-beslagname en besteding van koeien door de schout omdat deze koeien verzwegen zijn en niet opgetekend bij de bedezetters en aldus aan de belastingen onttrokken, 2 koeien toebehoord hebbende Adriaen Theeussen zijn afgeroepen en gebleven aan Cornelis Peters Boer, 2 koeien toebehoord hebbende aan Anthonis Adriaenssen zijn aan de schout gebleven en overgelaten aan Lenaert van Houtel, 1 koe toebehoord hebbende Jan Lippens is gebleven aan Jan Huijbs, 1 koe toebehoord hebbende Peter Arnout Bernaerts is gebleven aan Anthonis Adriaenssen

f° 129 r°

| 1200-0248-01 |

-Willem Adriaenssen stelt tot pand van Jan Laureijs Nouts al zijn goederen en dit inzake de aan Jan Laureijssen verkochte goederen in Neerven, eertijds gekomen van Cornelis Lenaerts alias Hoecxken

-alzo Luijck Willem Maes op 01.10.1601 rechterlijk heeft doen aanklagen zijn oom Luijck Cornelis Maes, Ossendrecht, en in gebreke is gebleven hem tijdig aanspraak te doen, protesteert gedaagde van alle kosten die hij heeft moeten doen

f° 129 v° - 15.10.1601

| 1200-0249-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-mr Jan van de Poel vs Anthonis van den Bruijnenberghe, eerste zegt dat tweede hem dient te voldoen van 15 Rgld 6 st inzake koop van paard

-Willem Schuermans vs Adriaen Janssen Koeck, eerste verzoekt dat tweede rekening en bewijs dient te leveren inzake de goederen van Willem van Stralen in Herseling

f° 130 r°

| 1200-0250-01 |

-Lenaert Jan Nouts vs Cornelis Jan Wouters, eerste concludeert dat tweede zal aangewezen worden als voogd van het weeskind van Anthonis Adriaens van Stralen als zijnde van nader bloed dan eerstgenoemde, waarop tweede argumenteert dat eerste dient aan te tonen hoe hij meer verwant is, waarop eerste dan weer verklaart dat de grootmoeder van het weeskind een zuster was van de moeder van tweede terwijl zijn moeder slechts moeijtken van het weeskinds grootmoeder was, verder argumenteert tweede dat hij reeds belast is met vier verschillende momboorschappen, te weten van het voorkind van Adriaen Goosens waarvan hij grootvader is, van het weeskind van Peter Thoen Diel Sijmons waarvan moeder is Lijnken nu gehuwd met Peter Harmans, van het weeskind Jacop Gerits in Kalmthout, en van de weeskinderen van +Margriete Jacop van Heusden dr, en daarboven zelf nog belast te zijn met 5 kinderen in leven waarvoor hij de kost moet winnen

f° 131 r°

| 1200-0251-01 |

-Jan Wouter Rombouts vs Cornelis Couwenberchs, eerste zegt dat tweede zekere betalingen zou voldoen die hem was geordonneerd te voldoen aan mr Jochem Gielis in Breda, en dat nu wagen en paarden van eerste in beslag zijn gehouden in Breda voor betaling van verteerde kosten, verzoekt dat de kosten op tweede zullen worden verhaald, met verder woord en wederwoord

f° 132 v°

| 1200-0252-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker en consorten vs Joos Cornelis van Bavele, procedure

23.10.1601

| 1200-0253-01 |

-Jacques van Emeldonck, smoutslager, stelt in handen van sr Cornelis van Dongen terzake wat hij hem schuldig is van gepachte goederen twee koeien, item een 2 vaarskens

akte doorstreept

-sr Coenlis van Dongen doet de goederen van Jacop van Ameldonck bezetten voor de som van 110 Rgld 10 st

f° 133 r°

| 1200-0254-01 |

-Ghijsbrecht Jan Jan Gabriels heeft op 25.04.1601 opgedragen ten behoeve van Jan Pieter Janssen een stede met vervallen huis en toebehoren in Sneppel in de katerstraat

-Cornelia Thomas Goris dr met haar voogd Jan Huijbrechts Bode, vorster; begeert haar erfpenningen op Peter Henricx voor 2 Rgld 10 st

-zelfde begeert haar arbeid op zelfde Peter Henricx voor 2 Rgld 5 st

f° 133 v°

| 1200-0255-01 |

-Margriete Sebastiaenssen van Bavel dr met haar voogd Jan Michielssen van Elsacker transporteert aan Jacop Hendrick Coremans al haar recht in de haar verstorven goederen van +Henrick en +Adriaen Vermunten haar gewezen ouders (sic, betreffen 2 broers van haar moeder), en door haar en haar man Adriaen Janssen eertijds aan vs Jacop Coremans verkocht

-het paard van Aert Cornelis Nuijts, gepand door Lenaert Adriaen Ments, is aangenomen door Adriaen Cornelis Deckers, smid, voor 10 st

in marge: zelfde paard is gepand door Luijck Willem Maes en aangenomen door Jan Huijbs voor 6 st

-sr Cornelis van Dongen, schout, rentmeester en kastelein, uit kracht van evictie, gebruiker van twee beemden in de straelde, achtergelaten door +heer Jan van Dietfort, heeft gecalengierd rente van 8 Rgld jaarlijks welke Anthonis Goris cum suis gekocht zou hebben van Cornelis Heufkens nomine uxoris en gehypothekeerd op vs 2 beemden

f° 134 v° - 29.10.1601

| 1200-0256-01 |

-Henrick Jan Snels begeert zijn arbeid op Jan Huijbrechts Bode, vorster, voor 16 Rgld 10 st inzake half jaar huur, item paat schoenen of 30 st, item helft van 3 hemden of 2 Rgld 6 st, item een hoed en kraag voor d helft 2 Rgld, item 2,5 el 'boecxlaken' en een paar linnen 'neerkousen' voor de helft van dien 18,5 st , welk alles is beloofd door de huisvrouw van vs Jan Huijbrechts

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Wijrocx, voorlegging schepenbrief Brecht dd 10.09.1507 waaruit blijkt dat Katherijne Gerit Vorsselmans gehuwd is geweest met Luijcas van den Kerckhoven, geweest zijnde de grootouders van Margriete van Kerckhoven

f° 135 r°

| 1200-0257-01 |

-Jacop Peters van Elsacker met zijn voogd Jan van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, eeste zegt dat +Lenaert Braens op 09.11.1575 van zijn vader een stede in de palmstraat kocht voor 740 Rgld boven de 5 V rogge grondcijns, en vraagt dat tweede rekening en bewijs zal voorleggen

f° 135 v°

| 1200-0258-01 |

-Jan Joos Jacops nomine uxoris vs Henrick Wouter Buijs cum uxore en Peter Jan Janssen, procedure

-Lenaert Putcuijps nomine uxoris vs de weduwe en erfgenamen Wouter Verwilt, voorlegging van de weten gedaan in Broechem en Emmelen (Emblem)

-Mathijs Mathijs Goosens vs Peter Jan Janssen, procedure

f° 136 r°

| 1200-0259-01 |

-Lenaert Jan Ments vs Cornelis Jan Wouters, eerste verzoekt dat tweede met de eed de belasting van de vier voogdijschappen zou bewarigen wat door tweede ingewilligd wordt, item dat de onmondige kinderen nog niet bejaard zijn wat door schepenen wordt afgewezen en waarop tweede door schepenen eveneens ontlast wordt van kwestieus momboorschap

-Jan Verhese vs Peter Peters, procedure

f° 136 v°

| 1200-0260-01 |

-zelfde met Willem Jacop Luijcx vs Anthonis Joos, procedure

-zelfde vs Cornelis Goris, procedure

-Peeter de Cnoddere vs Peter Jan Bode, procedure

-zelfde vs Jan Huijbrechts van Ghielse, procedure

-Goris Henricx van der Wijen vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

f° 137 r°

| 1200-0261-01 |

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Cornelis Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, procedure

-Aernout Anthonissen vs Jan Engelen, procedure

-Jan Michielssen vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

f° 137 v°

| 1200-0262-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Gerits, procedure

-Heijlwich van Dael vs de erfgenamen Peter Frans, procedure

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aerts, procedure

-zelfde vs Gerit van der Buijten, procedure

-Willem Ghijsels vs Jan Ghijsels, procedure

-Adriaen Thomas van Aken vs Jan Michielssen, tweede verzoekt eerste te laten tonen hoe hij tot de rente van 16 Rgld 4 V gekomen is, item te verklaren wie de laatste betaling voor datum van de geëiste 21 jaren heeft gedaan

f° 138 r°

| 1200-0263-01 |

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Adriaen Verboven, tweede verzocht voorlegging van schepenbrief van transport, twee heeft ipv voorgelegd zeker belening dd 20.01.1554 met kopij uit de constitutiebrief van zelfde rente

f° 138 v°

| 1200-0264-01 |

-zelfde vs Mathijs Janssen, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-zelfde vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Aert Henricx vs Peter Henricx, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Coeck, procedure

-Henrick van Riel vs Cornelis Couwenberchs, procedure

f° 139 r°

| 1200-0265-01 |

-sr Cornelis van Dongen, calengierder, vs Anthonis Goris cum suis, koper, en Cornelis Hueffkens nomine uxoris, verkoper, betreft koop van rente van 8 Rgld jaarlijks welke rekwirant als uitreiker van de rente heeft 'genadert'

-Adriaen Vermeeren vs Peter Geritssen, procedure

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, actor concludeert tot betaling van 3 Rgld met achterstel van 18 jaren, erfdom te tonen en achterstel te gewarigen

f° 139 v°

| 1200-0266-01 |

-Wouter Willem Maes vs Jacop van Ammeldonck, actor concludeert tot betaling van 20 Rgld eens inzake rest van koop van een paard

-Adriaen Janssen Coeck vs Peter Henricx, procedure

-Jenneken van Eeckel vs Aert Adriaen Aerts, voorlegging van een brief dd 24.09.1525 met een transport dd 13.05.1542 en met nog kopij van een scheibrief tussen Peter Imbrechts en zijn zuster waaruit blijkt dat Magdalena, moeder van aanlegger, gedeeld is op 30 st op de goederen Peter Cornelis Nijs welke verweerder nu in handen heeft

f° 140 r°

| 1200-0267-01 |

-Aert Adriaen Aertssen vs Frans Imbrechts, procedure

-Peter van Aken vs Lenaert Wouters en Anthonis Joos, voorlegging kopij uit schepenregister waaruit blijkt dat Adriaen Wouters de stede in Sneppel kocht van Adriaen van Elsacker met de kommer van 12 V rogge waarin de 4 V waarover kwestie zijn inbegrepen, zijnde dd 03.06.1555

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, voorlegging kopij schepenbrief dd 01.05.1529 met é transporten voor schepenen van Brecht het laatste dd 08.12.1567

f° 140 v°

| 1200-0268-01 |

-Cornelis Verboven vs Adriaen Gerit Janssen, procedure

-Claes Anthonis begeert zijn arbeid op Aert Henrick Keijsers voor 32 st voor het maken van kleding

-zelfde begeert zijn arbeid op Cornelis Peters van den Bruijnenberghe voor 28 st voor arbeidsloon

-Peter van Aken gerecht in zijn panden in Vossingers achtergelaten door Jan Meeussen van Huijsen en dit voor 9 L rogge jaarlijks met een achterstel sinds 1592, erfdom getoond met constitutie brief dd 04.04.1501 en transporten dd 25.10.1512, 09.03.1511 en 09.10.1521

f° 141 r°

| 1200-0269-01 |

-zelfde Peter van Aken gerecht in zijn panden in Vossingers achtergelaten door Jan Meeussen van Huijsen en dit voor 25 st jaarlijks met een achterstel sinds 1592, erfdom getoond met scheibrief dd 16.05.1541 waaruit blijkt dat Peter van der Buijten Henricxssen gedeeld is op vs 25 st op Jan Roovaerts de oude

Peter van Aken heeft de wete gedaan aan Gerit Janssen als man en momboor van Tanneken Wilborts van Stralen dr

f° 141 v°

| 1200-0270-01 |

-Lucas Willem Maes vs Aert Cornelissen, eerste verwijst naar veroordeling schepenen Wernhout dd 26.01.1601 inhoudende 49 Rgld inzake koop van paard en waarvan de betaling viel op bamis ll. en op 25 oktober ll. in Wernhout gewezen werd tot executie maar gezien beklaagde in Wernhout geen uitvoerbare goederen bezit verzoekt aanlegger om uitvoering op de goederen in Loenhout

-Jan Michielssen van Elsacker gerecht in zijn panden te weten hofstede met toebehoren in de palingstraat achtergelaten door +Jan Edelincx en dit voor 5 L rogge erfelijk, toont erfdom met extract uit overgebrachte renten Jan Edelincx inhoudende heer Gerit Schoofs 5 L rogge en welke Gerit Schoofs op 05.06.1601 onder eed verklaarde dat de rente niet gelost is, vertoont nog opdracht voor schepenen dd 20.11.1595 waaruit blijkt dat de rente aan Jan Michielssen is opgedragen

f° 142 r°

| 1200-0271-01 |

-Lijsken Daniel Willeborts dr van Hilleverbeeck (Hilvarenbeek) vs Jacop Wouter Verwilt, eerste legt bekentenis voor die zij deed voor Melis Jan Melis, notaris in Breda, dd 16.10.1601, verzoekt dat het kind door haar gebaard en verwekt door Jacop Wouters zal besteed worden ten koste van vs Jacop

Personen:

f° 142 v° - 05.11.1601

| 1200-0272-01 |

-het paard toebehorend geweest aan Aert Cornelis Nuijten en gepand door Luijcas Willem Maes ingevolge veroordeling schepenen Wernhout zal door vs Luijcas met consent van de heer openbaar verkocht worden, Jan Huijbrechts Bode krijgt de slag voor 20 Rgld

f° 143 r°

| 1200-0273-01 |

-Franchois Imbrechts, verstaan hebbende dat Jan Jacop Geritsen de goederen van Wouter Verwilt wil verhuren en Trijne Imbrechts en Trijne Imbrechts, protesteert dat de huurpenningen vs Jan Jacop Geritssen zouden volgen maar wil dat hij zelf in deze wordt geprefereerd daar vs goederen zijn belast met 8 gld jaarlijks aan Jan Cornelis Schuijt welke in Antwerpen vonnis heeft bekomen ten laste van vs Imbrechts, zelfde reeds zijnde geëxecuteerd voor de verlopen 14 jaren

f° 143 v°

| 1200-0274-01 |

-Cornelia Thomas Goris dr vs Peter Henricx, vorster, eerste heeft haar schuld gewarigd dat tweede haar voor arbeid 2 Rgld 5 st schuldig is

-zelfde nog vs zelfde, eerste doet klacht dat tweede het vonnis van 23 oktober niet nakomt

07.11.1601

| 1200-0275-01 |

-het paard van Jan van Dael, geëxecuteerd door Cornelis Couwenberchs als collecteur van de koningsbede zal met consent van de heer verkocht worden, gebleven aan Cornelis Couwenberchs voor 12 Rgld

f° 144 r° - 12.11.1601

| 1200-0276-01 |

-Jan Huijbrechts Bode vs Henrick Jan Snels, procedure

-Peter Huijbrechts van Roosendaal heeft de eed gedaan dat hij aan Aert Cornelis Nuijten 5 Rgld 10 st ten achter is van mondkosten, geleverde waren en geleend geld

-Aert Adriaen Aertssen vs Frans Imbrechts, procedure

-Cornelis van den Bruijnenberge vs Claes Anthonissen, procedure

f° 144 v°

| 1200-0277-01 |

-Cornelis van Elsacker verzaakt aan zijn rechtsvordering op de erfgenamen Peter Joos, zegt de kosten te zullen voldoen

-Cornelis van Elsacker verzoekt de erfgenamen Joos Peter Joos te laten oproepen

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens, procedure

-Jan Beijerssen nomine Henrick Marten Vosch, verzoekt Cornelia x +Adriaen Diels te laten oproepen

-op verzoek van Anthonis Cornelis Wackers inzake panden van een koe door de schout wijzen schepenen dat vs Anthonis gehouden zal zijn bij eed te verklaren dat zijn vrouw of zijn dienstboden niet meer dan drie koeien hebben gemolken sinds de laatste zetting van de bedezetters, daarin evenwel niet begrepen de koeien die stil staan of half dragen, ook zijn huisvrouw dient de eed te doen

f° 145 r° - 26.11.1601

| 1200-0278-01 |

-Anthonis Cornelis Wackers verzoekt dat Henrick Thomas opgeroepen wordt

-Jan Huijbrechts Bode als transport hebbende van Laureijs van der Buijten vs Jan Ooms, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 4 Rgld jaarlijks overgelaten bij koop van stede in Terbeek en met verloop sinds 1593

f° 145 v°

| 1200-0279-01 |

-zelfde als transport hebbende van Adriaen van Aken en Claes Segers nomine uxoris vs Jan Ooms, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 17 L rogge jaarlijks met achterstel sinds 1583

-Cornelis van Elsacker voor hem zelf en als voogd van de kinderen Henrick van Elsacker vs Adriaen Laureijs van Aken en consorten als erfgenaam van de achtergelaten goederen Joos Peter Joos, eerste verzoekt dat tweede zal gehouden zijn rekening en bewijs te leveren van zulke 25 Rgld als Joos Peter Joos vanwege eerste heeft ontvangen volgens schepenbekentenis dd 13.07.1584

f° 146 r°

| 1200-0280-01 |

-Peter de Knoddere vs Peter Jan Bode, procedure

-zelfde vs Jan Huijben, procedure

-Jan Peters van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, gevraagd wordt te exhiberen staat en inventaris die na overlijden van de vader van aanlegger gemaakt werd en de rekening van de goederen, of anders onder eed te verklaren dat zij die niet hebben

f° 146 v°

| 1200-0281-01 |

-Peter Joris Christiaenssen vs Cornelis Geritssen van Elsacker, eerste exhibeert akte uit schepenprotocollen van de constitutiebrief

-Jan Joos Jacops nomine uxoris vs Henrick Wouter Buijs met zijn vrouw en Peter Janssen, procedure

f° 147 r°

| 1200-0282-01 |

-Mathijs Mathijs Goosens vs Peter Jan Janssen, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Kasus vs Adriaen Verboven, procedure

-Jan Beijerssen nomine de erfgenamen Peter Dielen vs Jan van Dietfort, procedure

-Cornelis Verboven vs Adriaen Gerit Janssen, procedure

f° 147 v°

| 1200-0283-01 |

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, zullen eerst trachten onderling tot akkoord te komen

-zelfde vs Jan Huijbrechts Bode, tweede zegt dat eerste met verklaring alleen niet zal volstaan, maar bewijs te tonen van scheiding en deling waarbij de rente in kwestie hem alleen is aangedeeld vermits alleen hij de rente eist, eerste meent hiervan ongehouden te zijn daar de rente aan zijn vader is beleden, schepen wijzen dat aanlegger dient te verklaren hoe hij aan de rente kwam, hetzij door scheiding en deling hetzij door transport

f° 148 r°

| 1200-0284-01 |

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, procedure

-Henrick Jan Snels vs Jan Huijbrechts Bode, actor presenteert zijn arbeid te gewarigen, verweerder ontkent de schuld, aanlegger presenteert te affirmeren dat de vrouw van gedaagde hem voor een gans jaar heeft gehuurd, dat hij aldaar is ingekomen de eerste werkdag na de kerstheiligen en daaruit is gegaan de maandag of dinsdag na sint jansmis

f° 148 v°

| 1200-0285-01 |

-Jan Verhese vs Peter Peterssen, ontzetter, procedure

zelfde met Willem Jacop Luijcx vs Anthonis Joos, procedure

f° 149 r°

| 1200-0286-01 |

-zelfde vs Cornelis Goris Aerts, procedure

-Anthonis Cornelis Wackers vs Henrick Thomas, eerste zegt dat de schout zijn koe heeft gehaald inake dat hij aan de wijkmeester had verklaard drie koeien te hebben en nog een beest van mr Henrick dat in 2 jaren geen kalf had gehad, is van mening niets verzwegen te hebben

f° 149 v°

| 1200-0287-01 |

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts, procedure

-Goris Henricx vs Anthonis Wouters, procedure

-Cornelis Philps vs Anthonis Woutrs, procedure

-Claes Anthonis vs Aert Henricx, actor presenteert zijn eis van arbeid dd 29 oktober te affirmeren

-Aert Henricx vs Peter Henricx, tweede bekent eerste beloofd te hebben voor de lijfkoop 33 st, maar betreffende de andere 36 st aangaande de handslag van de koop gaat hij niet akkoord

f° 150 r°

| 1200-0288-01 |

-Jan Michielssen cum suis vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

f° 150 v°

| 1200-0289-01 |

-Elijsabeth x +Engel Janssen met Jan Huijbs vs Lenaert Jans van Riel als voorganger van de kinderen Adriaen Nijs, eerste concludeert dat tweede inzake arbeidsloon 17 of 18 Rgld welke Margriete van Bavel verdiend heeft of haar beloofd werd voor haar dienst aan de kinderen van Adriaen Nijssen die in Loenhout gevisiteerd en gestorven zijn aan de pest

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Casus vs Mathijs Janssen, procedure

f° 151 r°

| 1200-0290-01 |

-Jan Jacop Geerts vs Willem Vorsselmans, procedure

-Peter Aerts Graeuwen vs de weduwe Marie Nenaerts, procedure

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos van Bavel Cornelis, procedure

-Jenneken van Ekel vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

f° 151 v°

| 1200-0291-01 |

-Aert Adriaen Aerts vs Frans Imbrechts, procedure

-Peter van Aken vs Lenaert Wouters en Anthonis Joos, procedure

-Wouter Willem Maes vs Jacop van Ammeldonck, Jacop gewezen verrijkt

-erfgenamen Jacop Bevers vs sr Cornelis van Dongen, actor concludeert tot betaling van 3 Rgld jaarlijks met achterstel van 18 jaren, erfdom te tonen etc...

f° 152 r°

| 1200-0292-01 |

-Adriaen Goris Dijricx nomine de erfgenamen Jan van Kerckhoven vs Cornelis Schuermans, actor concludeert tot betaling van 3 Rgld 7 st jaarlijks met achterstel van 5 jaren, erfdom te tonen ect...

-Jan Beijerssen nomine Henrick Marten Vosch vs Cornelia Adriaen Diels, voorlegging schepenakte dd 12.06.1600 met verzoek deze uitvoerbaar te verklaren

-Lenaert Verhese voor hem zelf, Jan Jordaens en Pauwels Sebrechts nomine uxoris als erfgenamen de achtergelaten goederen +Barbara Jan Wouter Heijlkens vs Cornelis Philips, actor concludeert tot betaling van 2 gld jaarlijks met achterstel van 20 jaren, erfdom te tonen etc...

f° 152 v°

| 1200-0293-01 |

-Peter Anthonis Wackers verzoekt Lenaerts Jan Ments te laten oproepen

10.12.1601

| 1200-0294-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers, smid, begeert zijn erfpenningen op Lenaert Jan Peter Mertens

-zelfde begeert verteerde kosten van paard toebehoord hebbende Aert Cornelis Nuijten en door vs Adriaen uit sheeren handen aangenomen, begeert deze kosten van Lenaert Adriaen Ments als zelfde paard gepand hebbende

f° 153 r°

| 1200-0295-01 |

-Stoffel Cornelis van Aerde begeert zijn erfpenningen op Lenaert Adriaen Ments

-Cornelis Couwenberchs en Peter Arnout Bernaerts, collecteurs van de koningsbede, beloven Andries Piecks, provoost op het kasteel in Hoogstraten, 92 Rgld 8 st te betalen, de schepenen van Dale, Wackers, Verboven, van Aken, Decker, Reijns en de Hoen staan borg

-Jan Jan Joossen van Riel is schuldig aan Cornelis Peterssen van den Bruijnenberge 43 Rgld inzake geleend geld

in marge: 20.02.1603 vs Cornelis bekent voldaan te zijn

f° 153 v°

| 1200-0296-01 |

-Aert Henrick Keijsers transporteert aan sr Cornelis van Dongen, schout, 40 Rgld in mindering van een meerdere som die Jan Bode vs comparant schuldig is als erfpenningen van de koop van zijn huis 'antwerpen' met conditie dat indien van Aert voor lichtmis de schout 39 Rgld betaald die hij de schout schuldig is van de koop van hout het vs transport zal vervallen

-Heijlwich van Dale verzoekt Jan Engel Anthonissen te laten oproepen

f° 154 r° - 07.01.1602

| 1200-0297-01 |

-Peter Arnout Bernaerts, Mathijs Goosens en Peter van de Cloote cum suis verzoeken dat Jan Michielssen van Elsacker zal opgeroepen worden

-zelfden vs Jan Michielssen, verzoeken dat tweede als momboor geweest hebbende van Peter Arnout Bernaerts en de vrouw van Mathijs Goosens zal verklaren of hij nog een manuaalboek van +heer Quirijn Peter Joos heeft en dit zonodig voor te leggen, gezien zij erfgenaam zijn van vs Quirijn hun oom

-Lenaert Jan Peter Mertens verzoekt Adriaen Stouts te laten oproepen

-Heijlwich van Dale vs Jan Engelen, procedure o.m. over bevoegdheid in deze zaak

f° 155 r°

| 1200-0298-01 |

-Lenaert Adriaen Ments verzoekt Aert Cornelis Nuijten te laten oproepen

-Jan Huijbrechts Bode begeert zijn erfpenningen op Stoffel Cornelis van Aerde voor 100 gld

f° 155 v°

| 1200-0299-01 |

-Jan Wouter Rombouts als burgemeester bekent ontvangen te hebben van Aert Adriaen Aertssen 100 Rgld welke 100 gld hij wou gebruiken tot delging van 100 Rgld die hij als burgemeester geleend had aan Lenaert Soetmelck, heeft gezien de grote nood de penningen wederom gebruikt van dorps wegen, belooft vs Aert hem schadeloos te houden tgo vs Soetmelck en deze laatste andere obligatie te verlenen

f° 156 r°

| 1200-0300-01 |

-Jan Huijbrechts, vorster, gemachtigd van Marie Jan Bruijns x Jan van Grunderbeke (procuratie Perk en Elewijt dd 03.10.1601), heeft opgedragen aan Gabriel Janssen van den Bleecke x Cornelia Jan Hegs dr het recht dat vs Marie Jan Bruijns dr is aanbestorven van +Jan Willems van den Wijngaerde haar grootoom, van Margriete van Wijngaerde haar grootmoeder x Dijrick Hegge, mitsgaders van +Anthonijne Smidts x Cornelis Nijssen, en van Gerit van der Cart x Cornelia Mathijs Buijens haar moeijtken, en dit zowel van leengoederen, heide, moer, renten en inkomen als alle erfelijke goederen bij vs personen achtergelaten

f° 156 v°

| 1200-0301-01 |

kopij van machtiging voor schepenen van Perk en Elewijt (cfr vorige akte). Gemachtigd worden Peter van Aken, schepen in Loenhout, Jan Huijbs, vorster, en Adriaen Staeijmans om te compareren in Loenhout, Wezel en elders waar dit van doen is om aldaar op te dragen aan Gabriel Janssen van den Bleecke x Cornelia Jan Hegge het deel van Marie Jan Bruijns dr in het versterven van Jan Willems van den Wijngaerde haar grootoom, Margriete van Wijngaerde x Dijrick Hegge haar grootmoeder, +Anthonijne Smidts x Cornelis Nijssen en Geerit van der Caert x Cornelia Mathijs Buijens haar moeije

f° 158 r° - 21.01.1602

| 1200-0302-01 |

-Lenaert Jan Peter Mertens vs Adriaen Stouts, eerste zegt dat tweede twee koeien heeft besteed, van mei 1600 tot mei 1601, en daarvoor 7 Rgld beloofde en nog hem te ontlasten van de contributie op zelfde koeien

-de rentmeester van 'sijnesorgen' (?) heeft kracht en gewent ontvangen van zulke percelen als de rentmeester opgewonnen heeft en in de kerk geveild en op 29.10.1601 gekocht voor de achterstel van de cijns

-Gerit van Nijeuwenhuijse begeert van Jan Gielis Luijcx zijn arbeidsloon inzake dat hij voor deze 2 keer naar Geertruijdenberg is geweest, dit boven een reis die hij voor de gemeente deed en voldaan werd

f° 158 v°

| 1200-0303-01 |

-Henrick Peters de Graeuwe als geëxecuteerd door Cornelis Goris Aertssen als burgemeester voor de contributie gesteld ten laste van gebruiker en alzo de weduwe en kinderen Adriaen Peter Joos getrokken hebben de halve oogst van de rogge van wat alsdan tot zijn last gezet werd, verzoekt dat hij met gelijke executie op vs weduwe en kinderen zal mogen varen, waarop schepenen wijzen dat hij met zelfde executie mag varen op de roerende goederen van de weduwe

-Jan Verhesen gerecht in zijn panden in Sneppel en nu in handen van Peter Nuijts, dit voor 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 15 jaren, erfdom getoond met constitutiebrief dd 17.04.1553 waaruit blijkt dat Michiel van Elsacker Cornelissen bekende vs rente schuldig te zijn

f° 158bis r°

| 1200-0304-01 |

-Adriaen van Gimmich vs Anthonis Cornelis Wackers, procedure

Joos Janssen van Huijsen vs Henrick van Gastel en zijn kinderen, procedure

-Jan Verhesen vs Peter Jan Bode, actor concludeert tot betaling van 3 V rogge jaarlijks met achterstel sinds 1592, erfdom te tonen etc...

f° 158bis v°

| 1200-0305-01 |

-zelfde Jan Verhese vs Peter Peters van Breda, kopij constitutie brief dd 04.02.1550

-zelfde met Willem Jacop Luijcx vs Cornelis Goris en kinderen, kopij rente dd 13.08.1571

-zelfden vs Anthonis Joos, kopij constitutie brief dd 17.08.1570

f° 159 r°

| 1200-0306-01 |

-Peter de Knodder vs Peter Jan Bode, procedure

-Jan Michielssen van Elsacker zal ingevolge voorgaande rechtsprocedure verkopen hofstede in de palingstraat bij de plaatse achtergelaten door +Jan Edelincx en dit voor 5 L rogge jaarlijks met achterstel sinds 1589

f° 159 v°

| 1200-0307-01 |

-Jan Jacop Geertssen cum suis vs Jen Huijbrechts Bode, actor protesteert van comparitie van Brecht te voet

-Anthonis Peter Verhaelt heeft lang hiervoor voor schepen Cornelis Verboven bekend dat Jan Oom Janssen hem voldaan had van 42 Rgld die hij hem beloofd had inzake koop van 2 koeien

f° 160 r°

| 1200-0308-01 |

-Jan Adriaenssen Wouterssen x Dingne Adriaens van Gestel dr heeft Adriaen Janssens Coeck als gemachtigd van Jan Vuijst in handen gesteld in plaats van borg voor de huur van de stede Jan Vuijst een zwart paard, een paard met rode bles, een zwarte koe met een zwarte vaars, 26 schapen en daarbij nog al hun andere roerende goederen

in marge: nog in handen gesteld al het koren op vs stede te velde en nog andere beesten

f° 160 v° - 04.02.1602

| 1200-0309-01 |

-Lenaert Putcuijps nomine uxoris vs de erfgenamen Wouter van der Wilt, eerste gezien de vonnissen dd 29 oktober ll. en dd 16.01.1581 en gezien gedaagde geen meubele goederen binnen Loenhout heeft verzoekt om executie van de onroerende goederen in Loenhout, schepenen wijzen dat hij bij bezet zal mogen procederen op de erfelijke goederen

f° 161 r°

| 1200-0310-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker cum suis vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

f° 161 v°

| 1200-0311-01 |

-Willem Schuermans gevraagd hebbende dat Adriaen Coeck bewijs en rekening zou voorleggen van de huur van de stede op Herseling toebehoord hebbende Willeboort van Stralen of zijn bijzit Cornelia Mathijs Janssen en waarin vs Willem nu na koop gerecht is en gezien Adriaen Coeck terzake in gebreke is gebleven, verzoekt nu dat hij Adriaen Coeck zal mogen dwingen en indien van doen zijn roerende goederen mag executeren, wat schepenen toestaan gezien Adriaen Coeck niet verschijnt

f° 162 r°

| 1200-0312-01 |

-Jan Verheese vs Peter Peterssen, procedure

-zelfde met Willem Jacop Luijcx vs Anthonis Joos, procedure

-zelfden vs Cornelis Goris, ontzetter, procedure

-Jan Verheese met Peter Jan Bode, procedure

-Jan Joos Jacopssen nomine uxoris vs Henrick Wouter Buijs met zijn huisvrouw en Peter Jan Janssen, procedure

f° 162 v°

| 1200-0313-01 |

-Willem Ghijsels vs Jan Laureijs Nouts, procedure

-Peter de Cnoddere vs Peter Janssen Bode, actor exhibeert meerdere betalingen uit het manuaalboek van +mr Jan van Alffen alsmede notarisakte (niet vernoemd welke) dd 18.01.102

f° 163 r°

| 1200-0314-01 |

-zelfde vs Jan Huijbrechts van Gilse, actor verwijst naar zijn repliek in voorgaande zaak

-Jacop Peters van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens en Jan Michielsen, aanleggers presenteren bij eed te affirmeren dat zijn geen ander schriftelijk bescheid hebben dan de voorwaarden die zij in hun aanleg hebben naar voor gebracht

-Goris Henricx vs Anthonis Wouters, procedure

f° 163 v°

| 1200-0315-01 |

-Jan Casus vs Mathijs Janssen, procedure

-Peter Joris Christiaenssen vs Cornelis Geertssen van Elsacker, procedure

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts, vorster, ontzetter, procedure

-Jan Beijerssen vs Jan van Dietfort, verweerder zegt dat indien aanlegger onder eed verklaart dat de rente goed en deugdelijk is en door zijn ouders betaald hij hiermede tevreden is

f° 164 r°

| 1200-0316-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, actor toont kopij akte judicieel dd 14.03.1580 met kopij uit bezetboek dd 10.06.1577 en nog met kopij van de voorwaarden dd 01.12.1562

-Jan Beijerssen vs Adriaen Verboven, procedure

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, aanlegger concludeert dat verweerder hem eerst dient af te dragen 12 Rgld die mr Aert Christiaenssen, chirurgijn in Brecht, verdiend heeft inzake cureren kwetsuur die verweerden aan aanlegger toegebracht heeft, en in geval van ontkennen dat gedaagde zal veroordeeld worden twee keer zoveel te betalen voor zijn kosten en verlet

f° 164 v°

| 1200-0317-01 |

-Henrick Jan Snels vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Joos Janssen van Huijsen vs Henrick van Gastel, actor concludeert tot betaling van 5 Rgld 2 st 2 oord jaarlijks met achterstel van 10 jaren

-mr Adriaen van Gimmich vs Anthonis Heermans, ontzetter, procedure

f° 165 r°

| 1200-0318-01 |

-Adriaen Vermeeren vs Peter Geritssen, procedure

-Jan de Weert vs Lenaert Lippens, actor concludeert tot betaling van 11 Rgld van huur van bos, land en wei

-zelfde vs Jan Gielis Luijcx, actor concludeert tot betaling van 15 Rgld 6 st eens van huur van land en wei, gezien gedaagde niet verschijnt verzoekt actor recht en is bij manen van de schout gewezen de verweerder verrijkt

-Peter Janssen Bode vs Cornelis Ments of de ontzetter, actor concludeert tot betaling van 10 L rogge jaarlijks met achterstel van 17 jaren, tonen van erfdom etc...

f° 165 v°

| 1200-0319-01 |

-Jan van Roeij vs Peter van de Cloot, actor concludeert tot betaling van 3 Rgld 10 st eens inzake teerkosten, verweerder verschijnt niet, door schepenen gewezen verrijkt

-Peter Aerts Graeuwen vs de weduwe Jan Keeselmans, exhibitie van verzet dd 06.10.1597

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, procedure

f° 166 r°

| 1200-0320-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-mr Gielis Heijlen vs Peter Janssen Bode, ontzetter, procedure

-Aert Henricx vs Peter Henricx, procedure

-Mathijs Mathijs Goosens vs Peter Jan Janssen cum suis, procedure

f° 166 v°

| 1200-0321-01 |

-de erfgenamen Wouters van Ostaeijen vs Henrick Thomas, Joris Christiaens, Jan Huijbrechts Bode en Jacop Henrick Cooremans als erfgenamen van Anna Henricx Vermunten, actors exhibitie van contract tussen de momboors van de kinderen Wouters van Ostaeijen en Anna Henrick Vermunten (niet verder gespecificeerd)

-Jan Michielssen vs Aert Aertssen, procedure

-zelfde vs Gerit van der Buijten en Peter van Aken, verder gezet

f° 167 r°

| 1200-0322-01 |

-Peter van Aken vs Lenaert Wouters en Anthonis Joos, laatste verklaart dat de zaak hem niet aangaat en gezien Lenaert Wouters niet verschijnt verzoekt actor dat tegenpartij tot vermet gewezen wordt en blijven verrijkt

-Lenaert Putcuijps verzoekt Peter Henricx te laten verschijnen

-Jan Jacop Gerits vs Willem Vorsselmans, ontzetter, actor vertoont kopij scheiding en deling voor schepenen Brecht dd 07.12.1599 met nog contract voor zelfde schepenen dd 29.12.1600

f° 167 v°

| 1200-0323-01 |

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens, procedure

-Adriaen Goris Dijricx vs Cornelis Schuermans, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geritssen, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, voorlegging kopij schepenregister 02.01.1540

-zelfde erfgenamen vs sr Cornelis van Dongen, voorlegging kopij schepenregister dd 08.03.1556

f° 168 r°

| 1200-0324-01 |

-Wouter Willem Maes vs Jacop van Ameldonck, schepenen wijzen het verrijk van waarde geizen gedaagde niet verschijnt

-Jenneken van Eecken cum suis vs Aert Adriaen Aerts, procedure

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken Laureijssen cum suis, procedure

-Lenaert Verhese cum suis vs Cornelis Philips, procedure

-Heijlwich van Dale vs Jan Engelen, procedure

f° 168 v°

| 1200-0325-01 |

-Laureijs Cornelis Lauwerssen heeft opgedragen aan Cornelis Bastiaens Verheijden beemd in Donk bij de "sluishage"

-Cornelis Anthonissen de oude, gemachtigd van Peter Aert Geritssen, procuratie schepenen Nijervaelt alias den Cluevaert (noot: Klundert) dd 07.07.1601, heeft opgedragen aan Jan Huijbrechts Bode het recht dat vs Peter Aert Geritssen was hebbende in de goederen van Jan Praeijens en zijn erfgenamen; Cornelis Jan Nouts, toeziener van het weeskind, akkoord in deze

f° 169 r°

| 1200-0326-01 |

-Cornelis Anthonissen de oude en Cornelis Jan Noutssen vs Jan Huijbs, eersten hebben hun erfpenningen begeert op Jan Huijbrechts Bode

-Paesschijne Geert Gheenkens dr, moeder was Neelken Jan Goeijens dr, met haar man Wouter Jan Laets heeft opgedragen aan Michiel Michielssen van Elsacker helft van hooimade op het hoogbos in de "duijck"

f° 169 v°

| 1200-0327-01 |

-Claes van Dale klacht tegen Lenaert Ments dat die het vonnis dd 01.02.1600 niet heeft voldaan

-Adriaen Peter de Hoeijn gerecht in de penningen die Jacop Henrick Cooremans nog schuldig is aan de weduwe Adriaen Jan Ments alias pinneken, door hem bezet en niet ontzet zijnde

-Willem Willems van den Bogaerde belooft Goosem Cornelis Goosems mine uxoris 42 Rgld eens te betalen en komende van het lossen van rente van de helft van 6 Rgld 10 st jaarlijks die Anthonis van Houte, vader van de vrouw van vs Goosem, heffende was op de goederen van vs Willem in Neerven

in marge: gelofte voldaan, akte doorgehaald

f° 170 r° - 05.02.1602

| 1200-0328-01 |

-Aert Cornelis Nuijten belooft Cornelis Jan Ascentius 12 Rgld te betalen toekomende van koop van een koe

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Heijlwich van Dale 30 Rgld te betalen inzake verteerde kosten van het kind dat hij verwekt heeft aan Lijnken, de dochter van vs Heijlwich

naschrift: 17.04.1603 voldaan door Baeijen Hovelmans aan Jan Dorens, akte doorgehaald

f° 170 v° - 18.02.1602

| 1200-0329-01 |

-borgtocht voor de heer van Wezel, betreft paard gestald was Jan van Dale en waarvan deze zegt dat het hem toebehoort en de heer van Wezel dat het Peeter Beijerssen toebehoort, de schout van Loenhout beslist het paard Jan van Dale te laten volgen onder belofte dat deze indien daartoe verzocht het paard weer zal brengen

-Lambrecht Engelen, timmerman, begeert zijn arbeid op Anthonis Wackers alias heermans voor 4 Rgld 6 st

-Jan Bode, timmerman, heeft gift van de heer ontvangen van huis "antwerpen" aan de plaatse welk hij gekocht had van Aert Henrick Keijsers

f° 171 r°

| 1200-0330-01 |

-kopij akte dd 12.12.1601, Wouter Laets verkocht aan Anthonis Wackers Cornelissen zulk deel in huis en hof in Sneppel waar Cornelis Buijters uitgestorven is als jongen Sijmon van Vorssel en Willem Jacopssen in zelfde huis en erfenis hebben met conditie dat vs Wouter Laets deel van Sijmon en Willem zo goed zal houden en daarvoor ook is verkopende als zijn eigen gerechtigheid met zijn zuster en broer in vs huis en erfenis hebben gehad en verkocht

f° 171 v°

| 1200-0331-01 |

-kosten voor Adriaen Vermeeren vs Peter Geritssen, laatste was borg gebleven voor Adriaen Cornelissen Conincx, kosten getaxeerd op 5 Rgld 2 st

f° 172 r°

| 1200-0332-01 |

-Anthonis Joos Huijbrechts belooft Jan Dorens van Huijsen de oude 50 Rgld eens te betalen inzake geleend geldigheid

in marge: betaald, akte doorgehaald

-Henrick Peter Heijns belooft Steven Adriaenssen, schipper op de Leur, 133 Rgld 8 st te betalen volgens contract Leur dd 26.01.1602

marge: betaald, akte doorgehaald

f° 172 v° - 25.02.1602

| 1200-0333-01 |

-Anthonis Adriaenssen belooft Marijnis Theuns van Stabroek x Marie Jan Theuns dr 11 Rgld 10 st inzake kwijting 2 Rgld jaarlijks welke Jan Druijssens eertijd heffende was op de stede in de plaatse welke voorheen toebehoorde Heijlwich Bode

-Mathijs Mathijs Goosens heeft gecalengierd koop die Huijbrecht (niet verder ingevuld) deed tegen Adriaen Anthonis Straetmans x Lijsbeth Willem Willems dr, borg is Peter Arnouts Bernaerts

f° 173 r°

| 1200-0334-01 |

-Anthonis Cornelis Wackers doet eed als voogd voor Maeijken Cornelis Aerts dr waarvan moeder was Jenneken Thomas Janssen dr

-Jan Bode Janssen heeft eed gedaan als toeziener van vs Maeijken (cfr vorige akte)

04.03.1602

| 1200-0335-01 |

-Anthonis Cornelis Wackers belooft mr Adriaen van Gimnich, schout van Wernhout, 6 jaren rente van een rente van 2 Rgld 3 st 3 oord jaarlijks en nog 20 st voor de kosten

in marge: betaald, akte doorgehaald

f° 173 v°

| 1200-0336-01 |

-Henrick de Loecker voor zijn dochter Marie vs Joos van Aken Laureijssen, actor concludeert tot betaling van 10 Rgld met nog 3 hemden en 2 nieuwe schorten, waard wezend de een een daalder van 5 sch, en dit alles van bodeloon

-Aert Christiaenssen, chirurgijn, vs Lucia van Baerle Laureijs dr, actor concludeert tot betaling van 20 Rgld eens, van cureren en arbeidsloon inzake scheut die zij in het aangezicht kreeg van Marten van Eijnde, neef van de pastoor, Loenhout

-Dielis Willemssen vs Adriaen Janssen Coeck, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 14 Rgld eens en welke hij aan mr Aert Christiaenssen betaalde voor het verzorgen van de wonde die hem door verweerder werd toegebracht, item tot betaling van 28 Rgld voor smart en verlet

f° 174 r°

| 1200-0337-01 |

-de schout vs Adriaen Janssen Coeck, actor concludeert tot betaling van 60 gouden realen voor het geven van een diep steek door Adriaen Coeck aan Dielis Willemssen en door schepenen erkend als een 'cuerwonde'

-de rentmeester van Loenhout vs Cornelis Anthonis Goris, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 12,5 V rogge eens van verlopen cijns rogge en vervallen bij tijd dat Peter Aerts Graeuwen pachter was van de achtergelaten goederen +Arnout van Ostaeijen in Popendonk

f° 174 v°

| 1200-0338-01 |

-de erfgenamen Jacop Bevers vs sr Cornelis van Dongen, procedure

-Huijbrecht Jacops van Baele, koper, vs Peter Arnout Noutssen en Mathijs Goosens, calengierders, schepen wijzen gezien niet verschijnen van calengierders de calengiering niet van waarde

-Joos van Bavel vs Jan Michielsen, procedure

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, procedure

-Joos Janssen van Huijsen cum suis vs Henrick van Gestel, procedure

f° 175 r°

| 1200-0339-01 |

-Jan Huijbrechts Bode vs Jan Oom, procedure

-zelfde vs zelfde, procedure

-Jan Michielssen cum suis vs Jan Laureijs Noutssen, procedure

-Peter de Cnoddere vs Peter Jan Bode, procedure

-zelfde vs Jan Huijbrechts van Gielse, procedure

-Heijlwich van Dale vs Jan Engelen, aanlegger aanvaardt voorstel de eed te doen wat door verweerder afgewezen wordt zeggende dat uit de stukken zal blijken dat aan aanlegger nooit een paard geleverd werd

f° 176 r°

| 1200-0340-01 |

-Goris Henricx van Wijen vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts, verzoek om schriftelijk bescheid hoe Jan Laureijs Nouts en Lenaert Luijcx erfgenamen aan kwestieuze schuld zijn gekomen

-Cornelis Philips vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Anthonis Joos vs Jan Gielis Luijcx, niets onder geschreven

f° 176 v°

| 1200-0341-01 |

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Cornelis Adriaenssen Decker, procedure

f° 177 r°

| 1200-0342-01 |

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbrechts Bode, actor zegt dat helft van rente hem toekomt bij versterven van zijn ouders en de andere helft bij koop tegen de kinderen van zijn zuster

-Peter Aert Sgraeuwen nomine uxoris vs Marie Nenaerts, procedure

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken cum suis, schepenen wijzen dat aanlegger alle schriftelijke bescheiden dient voor te leggen tenzij hij verklaart dat hij zich in deze zaak met geen schriftelijk bescheid wil behelpen

f° 177 v°

| 1200-0343-01 |

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

-Jenneken van Ekel cum suis vs Aert Adriaen Aertssen, partijen zullen volgende zondag in Wuustwezel ten huize Willem Van Ostaeijen trachten tot akkoord te komen

-Anthonis Wackers als voogd van Maeijken Cornelis Aerts dr eist van Lambrecht Engelen 8 Rgld 15 st en 2 halsdoeken als rest van bodeloon

-zelfde in zelfde hoedanigheid eist van vs Anthonis Adriaenssen7 Rgld 19 st als rest van bodeloon

f° 178 r°

| 1200-0344-01 |

-Lambrecht Engelen vs Anthonis Cornelis Wackers, eerste sustineert ongehouden te zijn van 4 Rgld arbeidsloon daar niemand zijn loon mag eisen voordat de arbeid volledig zou verricht zijn, in dit geval heeft aanlegger aangenomen zijn schuur aan de kant van de beek te 'onderpijlen' en 'onderblokken' wat nog niet afgewerkt is

-Mathijs Goosens en Peter Nouts, calengierders, vs Huijbrecht Jacops van Bavele, koper, eerste partij zegt met goud en zilver gecalengierd te hebben volgens costumen alhier stede welke Adriaen Anthonissen nomine uxoris verkocht heeft aan verweerder maar dat zij van de huisvrouw nader van bloed zijn dan koper, concluderen dat koper de schriftelijke voorwaarden van de koop dient voor te leggen

f° 179 r°

| 1200-0345-01 |

-Aert Adriaen Aertssen nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Henrick Jan Snels vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 179 v°

| 1200-0346-01 |

-Peter van Aken en consorten vs Anthonis Joos en Lenaert Wouters, actors sustineren dat het verijk van waarde zal worden gewezen

-Jacop Peter van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, schepen wijzen dat aanlegger met zijn voogd Jan Michielssen schuldig zal zijn de verzochte eed te doen

-Lenaert Verhese cum suis vs Cornelis Henrick Philips, voorlegging kopij schepenregister dd 17.02.1539

f° 180 r°

| 1200-0347-01 |

-Jan van Roij vs Peter van de Cloot, actor verzoekt dat het verrijk van waarde wordt gewezen

-Jan de Weerdt vs Lenaert Lippens, procedure

-zelfde vs Jan Gielis Luijcx, procedure

-de heer van Wuustwezel heeft gediend van diverse aanspraken

-Peter Janssen Bode vs Cornelis Ments, actor verzoekt dat verrijk zal worden gewezen van waarde

f° 180 v°

| 1200-0348-01 |

-Cornelis Couwenberchs vs Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens, procedure

-de erfgenamen Wouter Jans van Ostaeijen vs Peter Joris Christiaenssen, Henrick Thomas, Jacop van Dongen en Jan Huijbrechts Bode als erfgenamen van +Anna Henricx Vermunten, procedure

-Cornelis Jan Stoops verzoekt Aert Adriaen Aertssen te laten oproepen

-Mathijs Goosens en Peter Arnout Bernaerts, calengierders, vs Huijbrecht Jacops van Baerl, koper, verweerd exhibeert originele voorwaarden geschreven door Jan Michielssen dd 07.02.1602, heeft reeds betaald aan godspenningen 5 st 1 oort en aan verkoper 109 Rgld waarin begrepen 34 Rgld die hij koper bij assignatie van verkoper aan andere lieden heeft betaald, in de voorwaarden is blijkbaar ook een koe vermeld waarvan calengierders vragen dat deze door goede mannen zal geschat worden en waarmee koper niet akkoord is maar bij de reeds vastgestelde prijs van 38 Rgld blijft, schepenen wijzen calengiering toe op voorwaarde dat zij ook met de prijs van de koe akkoord gaan, zoniet zijn zij vervallen van hun calengiering gewezen

f° 182 r°

| 1200-0349-01 |

-Lijsbeth Willem Willemssen x Adriaen Anthonis Straetmans draagt op aan Mathijs Mathijs Goosens en Peter Peter Arnout Bernaerts stede met huis en hof in de berenstraat door haar verkocht aan Huijbrecht Jacops en na calengiering toegekomen aan vs Mathijs en Peter

in marge f° verso: 28.02.1614 verklaren Adriaen Anthonis Straetmans x Lisken Willem Willems dr nogmaals dat zij voldaan werden door Adriaen Jan Theeus

f° 182 v°

| 1200-0350-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen is gerecht in zijn erfonderpanden te weten beemd in Blaakt met nog andere panden bezet en niet ontzet inzak rente van 6 Rgld jaarlijks en welke toebehoorde Cornelis Aert Verhaert en staande vs panden in handen van mr Peter Beijerssen, Laureijs Wouter Rombouts, Rombout Wouter Rombouts, Cornelis Goris en consorten en met achterstel van 13 jaren, erfdom getoond met schepenbrief dd 11.02.(15)18 waarbij Thoen, Henrick en Willem Jan Hovelmans vs rente verkochten aan Pauwels Dignen, Cornelis Verhaert bekwam rente bij transport dd 04.02.1573

f° 183 r° - 11.03.1602

| 1200-0351-01 |

-navolgende personen verklaren zich erfgenaam van Jan Praeijens x Dingne Peter Jan Nout Luijcx dr en hun goederen: Goris Tienemans als man van Lijnken Cornelis Jans van Bavel dr voor de helft in de oude goederen, Jan Huijbrechts Bode, vorster, als transport hebbende van Cornelis Anthonis de oude als gerecht van Peter Aert Geritssen waarvan Lijnken Peter Cornelis Nouts dr moeder was voor de helft in de verkregen goederen ten eenre, Adriaen Thomas van Aken waarvan Marie Anthonis Diel Sijmons dr vervangende zijn mede erfgenamen voor een deel in deel in de andere helft van de oude goederen, Jan Jan Joossen als man van Josijne Claes van Aken dr waarvan Cornelia Cornelis van de Cloot dr moeder was met Jan Michielssen van Elsacker als eensdeels actie hebbende van vs Josijne Claes van Aken met haar eerste man Adriaen Aertssen voor een deel in vs andere helft van de oude goederen, en Peter Geertssen van de Cloot voor hem zelf en als momboor van zijn Josijne zijn zusters kinderen voor deel in de ander helft van de oude goederen, item Adriaen Janssen Coeck als man van Magdalena Lenaert Praeijens dr voor de andere helft in de verkregen goederen ten andere, comparanten beloven elkaar te helpen bij effenen van de schulden en wederschulden

f° 184 r° - 12.03.1602

| 1200-0352-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen begeert zijn arbeid op Jacop Henrick Koremans voor 32 st voor schrijfwerk

-Cornelis Cornelis Meijs heeft opgedragen aan Kathelijn Cornelis Jan Nouts dr hofstede in Neerven in de pothoek aan stapelheide en welke hem van zijn vader aanbestorven was

-Willem Jan Rombouts verzoekt Jan Laureijs Noutssen te laten oproepen

f° 184 v°

| 1200-0353-01 |

-Peter van Bavel verzoekt Peter Ments te laten oproepen

18.03.1602

| 1200-0354-01 |

-Joos Janssen van Huijsen vs Henrick van Gastel, procedure

-Henrick Jan Snels vs Jan Huijbs, vorster, procedure

-Aert Christiaenssen vs Lucia van Briel Laureijssen, procedure

-Willem Janssen Vorsselmans verklaart van Lenaert van Houtel gekocht te hebben een vierendeel in de "vonderbeempt" alsmede de gerechtigheid die Peter Geertssen in zelfde competeerde zowel van zichzelf als vanwege Cornelis de Cuijper, en dit alles samen met zijn eigen gerechtigheid en de 2 V rogge die hij kocht van Jacop Verdijck verklaart hij verkocht te hebben aan Anthonis Goris voor 17 sister schors en 8 Rgld

f° 185 r°

| 1200-0355-01 |

-Henrick de Loeckere voor zijn dochter Marie vs Joos van Aken Laureijssen, actor protesteert van comparitie van Hoogstraten te voet

-Jan van Dietfort Anthonissen, mede vervangende zijn zwager Stoffel van Aerde bekende tevreden te zijn dat Adriaen Anthonis Verstraeten nomine zijn huisvrouw Lijsbeth Willem Willems dr zulke penningen mag lichten als geprocedeerd van koopdag van de roerende goederen Jan Willemssen alias leeuwerck en gehouden in Hoogstraten en om zelfde te gebruiken voor leniging van schulden

-Cornelis Couwenberchs verzoekt Jan Neve te laten oproepen

-Lambrecht Cornelissen, geordonneerd zijnde het ganse dorp te helpen schatten, is hierbij in gebreke gebleven en weigert de eed te doen, wordt door schepenen gewezen de eed te doen, zoniet mag hij in banden van ijzer gesteld worden, de wete werd gedaan aan de huisvrouw, Lambrecht zelf houdt zich buiten de heerlijkheid, schepenen wijzen dat men zijn roerende goederen zal executeren

f° 185 v°

| 1200-0356-01 |

-Peter van Aken zal met consent van de heer verkopen stede met toebehoren in Vossingers achtergelaten door Jan van Huijsen, en dit voor achterstel van 9 L rogge 25 st jaarlijks

f° 186 r° - 27.03.1602

| 1200-0357-01 |

-Peter Joris Christiaensen belooft Tanneken Geritssen x Jan Anthonis 10 Rgld te betalen, toekomend van koop van een koe

- | de erfgenamen Ghijsbrecht Goortssen | Joris Anthonissen x Maeijken Ghijsbrecht Goortssen beloven Govaert, Henrick en Cornelia Ghijsbrecht Goortssen kinderen, Tanneken Gerits x Jan Anthonissen, Maeijken Commer Ghijsbrecht dr of de vertoner van deze 12 Rgld 14 st te betalen binnen het dorp van der Heijden (Terheijden), toekomende van afgesproken schuld

f° 186 v°

| 1200-0358-01 |

-Henrick Thomas heeft opgedragen aan de erfgenamen Ghijsbrecht Goortssen zijn deel in de goederen van Henrick Vermunten en diens huisvrouw gelegen in Popendonk en elders, de erfgenamen van Ghijsbrecht Goortssen verklaarden tevreden te zijn dat Jan Huijbrechts Bode daarin wordt gevest

f° 187 r°

| 1200-0359-01 |

-Peter Joris Christiaens heeft opgedragen aan Jan Huijbrecht Bode zijn deel in stede in Popendonk waar Henrick Vermunten en diens huisvrouw uitgestorven zijn

-Adriaen Verboven schuldig aan Adriaen Ghijsbrechts 38 Rgld toekomend van koop van paard

f° 187 v° - 29.04.1602

| 1200-0360-01 |

-Henrick Jan Wils als man van Elijsabeth Huijbrecht Lenaerts dr en volgens procuratie Brecht dd 25.04.1602 heeft opgedragen tot behoefte van Cornelis Jan Henselmans vijfdedeel van beemd in Blaakt en aan vs Elijsabeth verstorven van haar vader en van welke beeld de andere vijfdedelen toebehoren aan vs Cornelis Henselmans en zijn huisvrouw

f° 188 r°

| 1200-0361-01 |

-de weduwe Dijrick Jaspars met haar voogd Willem Jan Rombouts verzoekt Cornelis Henrick Philips te laten oproepen

-Jan Luijcx vs Korstiaen Vorsselmans, actor concludeert tot betaling van 10 L leenrente jaarlijks met achterstel van 18 jaren tonen van erfdom etc...

-mr Aert Christiaenssen vs Lucia van Bael Laureijssen, schepenen wijzen verweerderesse die niet verschijnt verrijkt

-de heer van Wuustwezel als actie hebbende van jonker Daniel Suijs vs verscheidene ontzetters, procedure

f° 188 v°

| 1200-0362-01 |

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, procedure

-Machiel Henrick Pellens nomine heer Anthonis van Berchem vs Frans Imbrechts nomine de erfgenamen Wouter Verwilt, procedure

-zelfde tegen alle andere ontzetters, procedure

-Joos Janssen van Huijsen nomine uxoris vs Henrick van Gastel, voorlegging extract register dd 30.01.1571, inhoudende de constitutie van 4 V rogge 2 gld, item extract van deling tussen de erfgenamen Gommer Joos Bevers en zijn huisvrouw voor schepenen Wernhout dd 30.06.1600

f° 189 r°

| 1200-0363-01 |

-Jan Huijbrechts Bode vs Jan Ooms, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Coeck, procedure

-Jan Joos Jacopssen vs Henrick Wouter Buijs, procedure

-Peter de Knoddere vs Peter Jan Bode, procedure

f° 189 v°

| 1200-0364-01 |

-Laureijs Cornelissen vs Korstiaen Vorsselmans, procedure

-Goris Henricx vs Anthonis Wouter Rombouts, verweerder verzoekt dat aanlegger verklaart hoe hij aan de rente is gekomen, bij deling, versterf, testament of andere, item wie de laatste betaler was

-Jan Verhese vs Peter Peterssen, procedure

-zelfde vs Anthonis Joos, verweerder verzoekt dat actor verklaart hoe hij aan de rente gekomen is

f° 190 r°

| 1200-0365-01 |

-zelfde vs Goris Goris, procedure

-zelfde vs Peeter Jan Bode, procedure

-Peeter Joris Christiaenssen vs Cornelis Geritssen van Elsacker, laatste verzoekt dat eerste zal definiëren welke panden hij in recht betrokken heeft

-mr Gielis Heijlen vs Peeter Jan Bode, procedure

-Cornelis Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Adriaen Cornelis Deckers vs Hans Jan Geritssen, procedure

-Henrick Berthouts vs Peeter Henricx, actor protesteert van zijn comparitie van Zundert

f° 190 v°

| 1200-0366-01 |

-Peeter Aerts Sgraeuwen vs Marie x +Jan Keeselmans, procedure

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Peeter Jan Bode vs Cornelis Ments, ontzetter, voorlegging kopij schepenregister dd 24.02.1541

-Jan Lenaert Luijcx met zijn broer vs Claes Adriaenssen, ontzetter, actors concluderen tot betaling van 45 Rgld voor 3 jaar huur

f° 191 r°

| 1200-0367-01 |

-Jacop van Ammeldonck vs Wouter Willem Maes, procedure

-de rentmeester van Loenhout vs Cornelis Anthonis Goris, ontzetter, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, verweerder verzoekt verklaring hoe aanleggers aan de renten zijn gekomen en wie de laatste betalingen deed, gezien de renten niet zijn gekend op de overbrenger als staande te zijnen laste of die van zijn voorzaten

-Jenneken van Eekel met haar zoon vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

f° 191 v°

| 1200-0368-01 |

-Aert Adriaen Aertssen nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Lenaert Verhese cum suis vs Cornelis Henrick Philips, verweerder verzoekt aanlegger te zeggen hoe hij aan de rente is gekomen

-Jan de Weerdt vs Lenaert Lippens, aanlegger beschikt over geen schriftelijke bewijzen maar zegt zijn eis met de eed gestaafd te hebben

f° 192 r°

| 1200-0369-01 |

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, laatste verrijkt gewezen gezien hij niet is verschenen

-de erfgenamen Wouter Janssen van Ostaeijen vs Peter Joris Kristiaens, procedure

-Gielis Willems vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, actor verzoekt exhibitie van de koop gedaan tegen zijn zusters kinderen

f° 192 v°

| 1200-0370-01 |

-Nijs de Bije met Lisken Theeus de Bije dr voor de een helft en Jan van Alffen cum suis voor de andere helft, geleverd in stede en erfenis in Sneppel, alsmede erven in de "vriesche strate" nu in handen van Jan Michielssen, bezet en niet ontzet zijnde, voor de rente van 6 V rogge 4 Kgld jaarlijks met achterstel van 20 jaren

-Jan Pieterssen heeft verzoekt Magriete eertijds weduwe Willem Christiaenssen te laten oproepen

-zelfde heeft verzocht om rekening en bewijs van de huurders van de stede in Sneppel eertijds toebehoord hebbende aan Jan Gabriels

f° 193 r°

| 1200-0371-01 |

-Henrick Loeckers nomine zijn dochter Marie vs Joos van Aken Laureijssen, eerste partij heeft haar schuld gewarigd met de eed voor de achterstal van 10 Rgld in geld, met 3 hemden, 2 nieuwe schorten, Henrick Loeckers verschijnt van Hoogstraten te voet

-Jenneken Gielis begeert haar arbeid op Cornelis van den Nieuwenhuijse voor 16 Rgld 13 st in geld en 3 halsdoeken, 2 hemden, 2 werkdagen, een paar schoenen, 3 halsdoeken, al komende van bodeloon

-Jan Wouter Rombouts vs Peter Jordaens, procedure

f° 193 v°

| 1200-0372-01 |

-Jan Peter Mertens begeert zijn arbeid op de erfgenamen Peter Marten Thijs voor 2 gld 10 st voor timmerwerk

-Jan Pieterssen begeert zijn arbeid op Adriaen Geritssen olieslager voor 5 Rgld 8 st

-Jan Henricx van Gastel nomine uxoris heeft gecalengierd de koop die Anthonis Wouter Rombouts deed tegen Nijs de Bije, borg gesteld door Lenaert Henricx van Gastel

f° 194 r°

| 1200-0373-01 |

-Jan Nijs van Tijchelt vs de erfgenamen Dingne Praeijens, eerste vraagt scheiding en deling van het hout dat zij samen staande hebben op erven de "achterste allaren" gezien Jan Huijbs Bode, vorster, uit naam van de erfgenamen Dingne Praeijens de helft van vs hout geveild heeft om te verkopen

f° 194 v° - 13.05.1602

| 1200-0374-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijse zal zijn gerechte erfpanden openbaar verkopen, te weten beemd in Blaakt met andere erven ook aldaar, en gerecht in vs goederen voor 6 L rogge jaarlijks met achterstel van 13 jaren, gebleven aan verkoper

f° 195 r°

| 1200-0375-01 |

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-Lambrecht Adriaenssen als man van Marie Huijbrechts Wils waarvan moeder was +Elijsabeth Janssen vs Margriete Oliviers dr van de Wijngaerde met Peter Peterssen van Breda x +Barbara Oliviers dr van den Wijngaerde en consorten als erfgenamen van +Jacopmijne Adriaen Peter Joos dr, eerste partij zegt dat tussen partijen contract is geweest waarbij besloten was dat vs Lambrecht nomine uxoris mee zou delen in de nagelaten goederen van vs Jacopmijne en dat nu gedaagden de goederen in totaliteit hebben aanvaard zonder eerst scheiding en deling te maken

f° 195 v°

| 1200-0376-01 |

-Jan Joos Jacops of zijn procureur Jan van Marem vs Henrick Wouter Buijs cum suis, procedure

f° 196 r°

| 1200-0377-01 |

-Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 4 V koren jaarlijks te betalen met 3 Rgld en onbetaald sinds 1589, erfdom te tonen etc..., exhibeert kopij van constitutie dd 30.01.1566, en transport dd 03.1574

-Gabriel Jan Gabriels als transport hebbende van Marie Jan Bruijns x Jan van Grundelbeke van de achtergelaten goederen van Gerit van den Raeck x Cornelia Mathijs Bruijns vs Jan Nijs van Tijchelt als gebruiker van de achtergelaten goederen, procedure

-Jan Verhese cum suis vs Cornelis Goris Aerts, verweerder verzoekt dat aanlegger toont hoe aan betwiste rente is gekomen

-zelfde vs Peeter Jan Bode, verweerde verzoekt dat aanlegger verklaart wie als laatste de rente heeft betaald

f° 196 v°

| 1200-0378-01 |

-zelfde Jan Verhese vs Peter Peterssen, procedure

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-de rentmeester van Loenhout vs Cornelis Anthonis Goris, ontzetter

-Cornelis van Dongen vs de erfgenamen Jacop Bevers, procedure

-Jan Luijs van Zundert vs Kerstiaen Peter Vorsselmans, procedure

-de heer van Wuustwezel vs diverse ontzetters, latsten verzoeken exhibitie van de notariele instrumenten in de bezetting aangehaald en van alle schriftelijke bescheiden

f° 197 r°

| 1200-0379-01 |

-Jan Pieter Janssen vs de vrouw van Anthonis Goris, actor verzoekt betaling van 23 Rgld 10 st door vader van aanlegger geleend aan Willem Christiaens, haar man (nota: Magriete Gielis Haest was eerst gehuwd met Willem Peter Christiaens en een tweede keer met Anthonis Goris Jan Conincx), verweerder meent ongehouden te zijn gezien volgens de gangbare rechtsnormen, dat aanlegger zich moet keren tegen haar man of tegen haar momboor

-Jan Pieter Janssen vs Adriaen Gerit Janssen olieslager, actor presenteert zijn schuld te gewarigen, ten achter te zijn van arbeidsloon 5 Rgld 13 st, door schepenen gewezen dat hij met de heer mag halen zoveel hij van doen heeft

f° 197 v°

| 1200-0380-01 |

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, verweerder ontkent de kwetsuur aan aanlegger te hebben aangebracht, en vraagt de klacht onontvankelijk te zijn, actor verzoekt verweerder de eed te laten afleggen

-Joos Janssen van Huijsen vs Henrick van Gastel, procedure

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aerts, procedure

-Peter de Knoddere vs Peter Jan Bode en Jan Huijbrecht van Gilse, procedure

f° 198 r°

| 1200-0381-01 |

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geritssen, procedure

-Laureijs Cornelissen vs Kersten Vorsselmans, voorlegging bescheid transport dd 11.05.1561 waarbij mr Willem Schoorns (moet zijn Schoofs) de rente transporteerde aan Adriaen Mechelis, met nog een transport dd 11.03.1560

-Jan Lenaert Luijcx met zijn broer vs Claes Adriaenssen, verrijk door schepenen van waarde gewezen

f° 198 v°

| 1200-0382-01 |

-de schout n.o. vs Laureijs Wouter Rombouts, procedure

-zelfde vs Jan Henricx van Gastel, procedure

-Jacop Peters van Elsacker met zijn voogd Jan Michielssen vs Henrick Lenaert Braens, eerste partij wil onder eed getuigen geen rekeningen te hebben aangaande betaling die door +Lenaert Braens zouden gedaan zijn aan vader van aanlegger, hebben enkel een klad van rekening tussen +Peter Michielssen en de erfgenamen van Cornelis van Elsacker de oude waarin vermeld stond dat wijlen Lenaert Braens beloofd had in mindering van de penningen Peter van Elsacker af te dragen en te ontlasten van een rente van 8 V rogge, te lossen met 20 £ br, en welke rente geconstitueerd stond op stede in Sneppel en waarvan begunstigde woonde in Stabroek

f° 199 v°

| 1200-0383-01 |

-Jenneken van Eekel met haar zoon vs Aert Adriaen Aerts, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, schepenen wijzen verrijk van waarde

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, actor verklaart geen bescheid van koop van rente te hebben

-Henrick Berthouts vs Peter Henricx, procedure

f° 200 r°

| 1200-0384-01 |

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aertssen, verweerder verzoekt exhibitie van extract uit register gerechtelijke akten dd 17.03.1578

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 200 v°

| 1200-0385-01 |

-mr Gielis Heijlen vs Peter Jan Bode, procedure

-Jan Michielssen vs Gerit van der Buijten en Peter van Aken, ontzetter, procedure

-Dielis Willemssen vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Peter Aerts Graeuwen vs Lenaert Ments als huurder van achtergelaten stede van Adriaen Michielssen, actor vraagt dat de huurder rekening zal voorleggen van de laatste twee jaren huur

f° 201 r°

| 1200-0386-01 |

-Jan Peter Mertens vs Cornelis Goosen Aerts nomine uxoris, actor presenteert zijn schuld te gewarigen, verweerder wil dat actor eerst de schriftelijke stukken voorlegt waarop aanlegger zegt dat hij denkt dat er enkel mondeling akkoord is geweest waarbij besproken was door +Peter Marten Matthijssen, broer van de vrouw van verweerder, dat wanneer aanlegger het aangenomen werk half zou voldaan hebben hij hem voor de helft zou betalen, waarop verweerder weer meent dat de klacht niet ontvankelijk moet verklaard worden etc...

f° 202 r°

| 1200-0387-01 |

-Aert Adriaen Aertssen nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Cornelis van Elsacker en Peter Jan Janssen als erfgenamen en eveneens als actie hebbende van de erfgenamen van de voorkinderen Jan van Ostaeijen vs Jan Oom Janssen, actor concludeert tot betaling van 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 10 jaren, erfdom te tonen etc...

-Peter Janssen Bode vs Cornelis Ments, aanlegger volkomen gewezen van zijn erfdom mits de eed dat de rente niet gekweten is

-Jan Laureijs Nouts vs Jan Michielssen, procedure

f° 202 v°

| 1200-0388-01 |

-Claes Anthonissen heeft verzocht Aert Henrick Keijsers te laten oproepen

-Cornelis Henrick Philips belooft de weduwe Dijrick Jaspers 29 Rgld 10 st te betalen inzake geleend geld, in marge: voldaan, akte doorgehaald

-Peter Henricx van Staeijen vs Cornelis Couwenberchs, schepen wijzen dat de collecteur van de bede (Couwenberchs) de gereedste plaatsen van de goederen van het klooster van sint magrietendael mag verhuren tot hij zijn inkomen van de bede heeft

-Jacop Henrick Kooremans belooft Adriaen Peters de Hoeijn 9 Rgld 14 st te betalen

-Adriaenken Nuijten x +Aert der Weuwen met haar voogd Cornelis van Nieuwenhuijsen belooft Adriaen Peters de Hoeijn 33 Rgld te betalen

in marge: 22.06.1603 Adriaen de Huen betaald, akte doorgehaald

f° 203 r°

| 1200-0389-01 |

-Lenaert Adriaen Ments begeert zijn mondkosten op Cornelis Jan Assentis voor 16 Rgld

23.05.1602

| 1200-0390-01 |

-Cornelis Jan Assentis heeft ontvangen van Aert Cornelis Nuijten 2 Rgld

24.05.1602

| 1200-0391-01 |

-Cornelis Jan Assentis klacht tegen Aert Cornelis Nuijten wegen niet inlossen van zijn belofte dd 05.02.1602

25.05.1602

| 1200-0392-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen belooft Aert Michielssen 55 Rgld te betalen, gekomen voor de helft van timmeren van huisje en schuur in Sterthoven onder Brecht

f° 203 v° - 29.05.1602

| 1200-0393-01 |

-Cornelis Couwenberchs stelt borg voor Jan Nijs van Tijchelt inzake mogelijk nadeel dat hij zou berokkenen aan Gabriel Jan Gabriels van Wuustwezel inzake gebruik van goederen Gerit Vercaert erfgenamen

-Gabriel jan Gabriels als man van Cornelia mr Jan Hegs dr calengiert de koop die Jan Nijs van Tijchelt deed tegen Pauwels Braens en geleden 10 jaar of meer, borg gesteld oor Peter Anthonis Wackers

f° 204 r°

| 1200-0394-01 |

-alzo Peter Stevens met Jacop Smits als erfgenamen van +Peter Kersten van Lille of zijn kinderen tijdens hun leven al hun actie in vs goederen onder Loenhout hadden verkocht aan Jan Michielssen van Elsacker volgens procuratie Wechelderzande dd 12.07.1600, zo compareren Christiaen Verhaert en mr Aert Verbraeken, momboors van de kinderen Peter Stevens waarvan moeder was +Petronelle Smidts, vervangende Jacop Smits, dragen op hun gerechtigheid tot vs goederen

f° 204 v°

| 1200-0395-01 |

-Grietken Henrick Pauwels dr x Jan Wouter Jaspars heeft opgedragen aan Jan Coolssen haar gerechtigheid in stede in Hecht waar vs Jan Cools nu woont en haar verstorven van haar grootvader Cornelis Pauwels Geens

Personen:

11.06.1602

| 1200-0396-01 |

-Jenneken Gielis verklaart geen vader van haar kind te weten dan Anthonis Jan Rombouts en welk kind is een dochter genaamd Maeijken, vs Anthonis bekent de vader te zijn

Personen:

f° 205 r° - 26.06.1602

| 1200-0397-01 |

-op verzoek van Lenaert Adriaen Ments, benadeeld van de huur die hij deed van stede Adriaen Michielssen in Herseling en overliet aan Aert Cornelis Nuijten, wijzen schepenen dat hij overnemer mag aanspreken voor zover hij schade heeft geleden

-Peter Ghijs heeft lang geleden belooft Jan Huijbrechts Bode 25 Rgld te betalen, toekomend van 2 jaar huur van beemd

-Jan Huijbs nomine Jan Willem Santens begeert arbeid op Michiel Michielssen

-Lenaert Adriaen Ments belooft Adriaen Peters de Hoeijn 19 Rgld te betalen inzake geleend geld

f° 205 v° - 01.07.1602

| 1200-0398-01 |

-Cornelis Jan Francken gemachtigd van zijn vrouw Maeijken Sebrecht Jan Keijsers dr, schepenen Meerle, en Henricxken Jans van Hove dr, moeder was +Lijsbeth Henricx Verbuijten dr, met haar man Cornelis Pauwels, hebben opgedragen aan sr Cornelis van Dongen 2 derdedelen in beemd op het hoogbos eertijds gekomen van Henrick van der Buijten

f° 206 r°

| 1200-0399-01 |

-inzake de schade die Lenaert Adriaen Ments had opgelopen in verband met de overlating van de stede van Adriaen Jan Michielssen aan Aert Cornelis Nuijten en bijgevolg koopdag had doen leggen op diens roerende goederen zo beloven Aert Cornelis Nuijten x Cornelia de beloofde huurpenningen te voldoen en dat bij gebrek hij het koren op vs stede mag maaien, dorsen en verkopen

-Jan Casus Cornelissen heeft opgedragen aan Peter van Staeijen de helft van weide of beemd achter Adriaen van Aken Thomassen hof

f° 206 v°

| 1200-0400-01 |

-Peter van Staijen belooft Jan Casus Cornelissen 24 Rgld 10 st, in marge: voldaan, akte doorgehaald

02.07.1602

| 1200-0401-01 |

-Willem van den Bogaerde Willemssen belooft Henrick Thomas als voogd van Marie Matheeus Cornelis Lenaerts dr 10 Rgld te betalen, toekomend van erfpenningen, in marge: voldaan, akte doorgehaald

08.07.1602

| 1200-0402-01 |

-Jan Jacop Geerts vs Adriaen Cornelis Deckers, procedure, akte doorgehaald

-Gabriel Jan Gabriels, calengierder, vs Jan Nijs van Tijchelt, koper, procedure

-de rentmeester vs Anthonis Goris, procedure

f° 207 r°

| 1200-0403-01 |

-de schout n.o. vs Adriaen Coeck, procedure

-de schout n.o. vs Jan Henricx van Gastel, eerste verzoekt dat tweede onder eed zal dienen te verklaren of ten tijde Kersten Vorsselmans met anderen als bedezetters rondgingen om de koeien op te schrijven hij maar één koe had en of de tweede koe die aanlegger kort nadien gezien heeft niet op zijn naam stond

-de schout n.o. vs Laureijs Wouter Rombouts, item of hij niet meer dan 4 koeien had en de bedezetters heeft laten verstaan dat hij meer koeien had maar vond dat hij hiervoor geen contributie schuldig was

f° 207 v°

| 1200-0404-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen heeft zijn schuld gewarigd met de eed, ten achter te zijn aan Jacop Henrick Kooremans van arbeidsloon en schrijfwerk 32 st, gewezen dat hij aan de roerende goederen zoveel mag halen als hem schuldig is

-Jan Joos Jacopssen vs Luijck Maes, procedure

-gezien de verklaring van de schout sr Cornelis van Dongen dat de goederen van Cornelis van Nieuwenhuijsen berustend onder sr Adriaen Dirven, secretaris van Breda, in beslag zijn genomen, wijzen schepenen dat vs Nieuwenhuijsen de vorster tot zijn hulp mag nemen en zo veel halen mag bij vs Couwenberchs tot hij van zijn nadeel vergoed is

-de rentmeester vs Cornelis Anthonij Goris, procedure

f° 208 r°

| 1200-0405-01 |

-Lambrecht Adriaenssen vs Margriete Huijgo Oliviers en Peter Peterssen, procedure

-Jan Lenaert Luijcx met zijn broer vs Claes Adriaenssen, procedure

-Jan Luijcx van Sundert vs Kerstiaen Peter Vorsselmans, procedure

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbrechts Bode, actor concludeert tot betaling van 6 Rgld jaarlijks met achterstel van 4 jaren, erfdom te tonen etc...

-zelfde vs zelfde, verweerder concludeert tot niet ontvankelijk

f° 208 v°

| 1200-0406-01 |

-de heer van Wuustwezel vs verscheidene ontzetters, procedure

f° 209 r°

| 1200-0407-01 |

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, actor akkoord dat verweerder de eed zal doen, verweerder vindt terzake ongehouden te zijn

f° 209 v°

| 1200-0408-01 |

-Joos Janssen van Huijsen vs Henrick van Gastel, actor verzoekt dag van sommatie op Adriana Philips of de weduwe Cornelis Philips tot Zundert

-Jan Michielssen cum suis vs Jan Laureijs Nouts, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Coeck, procedure

-Jan Peter Mertens vs Cornelis Goossen Aerts, procedure

-Peter de Cnoddere vs Peter Jan Bode en Jan Peter Huijben, procedure

f° 210 r°

| 1200-0409-01 |

-Goris Henricx nomine uxoris vs Anthonis Wouter Rombouts, actor verklaart dat zijn vrouw de enige erfgenaam is van +Secilia mr Jacop Heerls dr en bijgevolg geen scheiding, deling of dergelijke moet tonen, verklaart verder niet te weten wie de laatste betaling van de rente heeft gedaan gezien het overlijden reeds lang geleden is en ze geen administratie van de achtergelaten goederen gehad hebben, verder dat het manuaal van haar teniet is gegaan toen de graaf van Balansoen in Hoogstraten lag, en dat haar vader overleden is aan de 'haestige sieckte'

f° 210 v°

| 1200-0410-01 |

-mr Gielis Heijlen vs Peter Jan Bode, procedure

-Cornelis Henricx Philips vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-Jenneken van Eekel vs Aert Adriaen Aerts, procedure

f° 211 r°

| 1200-0411-01 |

-de efgenamen Jacop Bevers vs sr Cornelis van Dongen, procedure

-Joos Cornelis van Bavel vs Jan Michielssen, procedure

-Dielis Willems vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Peter Aerts Graeuwen nomine uxoris vs Marie Nenaerts, procedure

-Aert Adriaen Aerts nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, verweerder verzoekt inzage van alle schriftelijke stukken waarmede actor zich wil behelpen

f° 211 v°

| 1200-0412-01 |

-Cornelis van Elsacker cum suis vs Jan Oom Janssen, procedure

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, voorlegging kopij schepenbrief dd 03.03.1493 van 5,5 V jaarlijks

-Jan Jacop Geritssen vs Willem Vorsselmans, slechts kopij

f° 212 r°

| 1200-0413-01 |

-erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

-Laureijs Cornelis vs Kerstiaen Vorsselmans, procedure

-Jan Michielssen vs Gerit van der Buijten en Peter van Aken, schepenen wijzen verrijk van waarde

-Cornelis Goris Aertssen vs Cornelis Adriaenssen de Decker, procedure

-Jan Willem Sanders vs Michiel van Elsacker, actor eist 4 Rgld 10 st van bode loon

f° 212 v°

| 1200-0414-01 |

-Anthonis Goris vs Aert van de Velde, eerste concludeert tot betaling van 2 Rgld eens van lijfkoop van paard, verweerder verschijnt niet, gewezen tot verrijk

-Jan Peter Janssen vs Anthonis Joos, verweerder gezien hij heeftontzet en aanlegger geen aanspraak heeft gedaan dat hij ongehouden zal zijn en aanlegger veroordeeld in de kosten

f° 213 r°

| 1200-0415-01 |

-mr Jochim Gielis vs Cornelis Couwenberchs, klacht eerste dat vs Couwenberchs het vonnis niet naleeft, gewezen dat hij zoveel roerende goederen mag halen tot hij voldaan is

-| het dorp van Loenhout | Goris Gabriels stelt zich borg voor Peter IJsendoncx voor de voldoening van de contributie van de 'neder zijde'

14.07.1602

| 1200-0416-01 |

-Adriaen Bartholomeeussen belooft Henrick Thoomas 30 Rgld te betalen, toekomend van koop van een paard

-Claes Segers x Margriete Anthonis Lippens dr bekenden circa 3 maanden terug schuldig te zijn aan Jan Michielssen van Elsacker 45 Rgld

f° 213 v° - 16.07.1602

| 1200-0417-01 |

-Jan Jacop Gerits vs Willem Vorsselmans, procedure, akte doorgehaald

-Gerit van Nieuwenhuijse vs Goris Gabriels en Cornelia x Jan Huijbs, eerste partij verzoekt dat vs Goris en Cornelia worden opgeroepen

-vs Gerit machtigt mr Peter Jordaens

f° 214 r°

| 1200-0418-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen als gevolgd hebbende bij bezet en nadien bij verkoop op beemd in Blaakt en gemerkt dat op vs beemd bederfbare vruchten staan die in zaad komen vraagt om met een zondags gebod het hooien te mogen veilen

-Lambrecht Cornelissen en Michiel Michielssen van Elsacker zijn schuldig aan Jan Cornelis Lippens 93 Rgld inzake geleend geld te bestellen in handen van mr Peter Beijerssen hun beider schoonvader om hem daarmede te dienen in de processen die hij tegen de heer van Wuustwezel heeft

f° 214 v° - 23.07.1602

| 1200-0419-01 |

-op verzoek van Adriaen Verboven wijzen schepenen dat, nadat Peter Henricx, vorster, verklaarde dat hij vs Adriaen heeft geëxecuteerd vanwege Lenaert van Houtel voor de achterstel van 5 L staande tot last van Jacques van Ameldonck als huurder van zijn goederen, hij met zelfde executie op vs Jacques van Ameldonck of zijn roerende goederen zal mogen varen ter som van 20 st

-Jan Jacop Gerits klacht tegen Willem Vorsselmans wegens niet naleven vonnis

05.08.1602

| 1200-0420-01 |

-Jan Michielssen van Elsacker verzoekt Anthonis Adriaenssen te laten oproepen

-zelfde Jan Michielssen verzoekt Henrick van Gastel te laten oproepen

f° 215 r° - 31.07.1602

| 1200-0421-01 |

-Jacop van Ameldonck x Tanneken Kerstiaen Pauwels beloven sr Cornelis van Dongen 25 Rgld te betalen inzake pacht smoutmolen in Loenhout

13.08.1602

| 1200-0422-01 |

-Jan Jacop Gerits vs Lenaert Lippens als borg voor de ontzetter Willem Vorsselmans, gezien volgens verklaring van de vorster Peter Henricx ten huize van de vrouw van Willem Vorsselmans geen roerende goederen meer zijn dan deze welke verkocht werden uit kracht van het vonnis dd 01 juli ll. en aanlegger hier mee niet voldaan werd verzoekt aanlegger om de roerende goederen van Lenaert Lippens te mogen executeren, wat door schepenen aldus gewezen wordt

f° 215 v° - 27.08.1602

| 1200-0423-01 |

-Adriaenken Nuijts, laatst x +Aert der Weuwen, met haar voogd Adriaen de Huen, verzoekt Jan Sijmonssen en zijn vrouw te laten oproepen

-Jacop Henrick Kooremans belooft Korstiaen Adriaen Cornelissen 57 Rgld te betalen inzake koop van paard

-Hans Roeff timmerman voldaan van 22 Rgld 10 st van koop van koe door Cornelis Pauwels van Sundert

-Cornelis van Elsacker gerecht in de roerende goederen van Jan van Dietfort als borg voor Aert Cornelis Henricx en deze Aert als borg voor Jan Geritssen, potbakker, beide thans wonende in Oosterhout, en dit voor 6 Rgld eens inzake huishuur

f° 216 r° - 14.10.1602

| 1200-0424-01 |

-op verzoek van de vrouw van Adriaen Gerit Janssen is gewezen dat Peter Henricx, vorster, gehouden is door betrouwbare getuigen aan te tonen dat hij de ketel die hij van haar afgepand heeft voor gebrek aan het houden van de wacht openbaar heeft verkocht en waarbij hij schuldig zal zijn de penningen daarvan te tellen aan de erfgenamen Dingne Thomas

-Jan Oom Janssen belooft Adriaen Janssen Coeck 24 Rgld te betalen toekomende van koop van koe

f° 216 v°

| 1200-0425-01 |

-Willem van den Bogaerde Willemssen belooft Cornelis Anthonis van Staeijen 18 Rgld te betalen inzake kwijting helft rente van 6 Rgld 10 st jaarlijks

in marge: 27.10.1603 Cornelis Anthonis van Staeijen betaald, akte doorgehaald

-Jan en Lenaert Henricx van Gastel beloven Joos Janssen van Huijsen 32 Rgld te betalen toekomend van achterstel van rente

in marge: Joos Janssen en Adriaen Franssen van de Vloet zijn voldaan, akte doorgehaald

f° 217 r° - 05.11.1602

| 1200-0426-01 |

-Jan Henrick Koremans voor de helft en Adriaen Cornelis Vermunten voor de helft van de andere helft hebben opgedragen aan Arnout Adriaen van Ostaeijen drie vierendeel van heiveld de "laren" in Sneppel

-Claes Adriaen Zegers belooft Adriaen Goris 23 Rgld te betalen, akte gecasseerd

-Claes Adriaen Zegers belooft Korstiaen Adriaen Cornelissen 33 Rgld te betalen

f° 217 v° - 09.12.1602

| 1200-0427-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans x de weduwe Jan de Weerdt vs Jan Engelen Anthonissen, schepenen wijzen dat partijen voor 4 commissaris zullen compareren om te zien of zij tot minnelijke schikking kunnen komen

-de schout n.o. vs Adriaen Coeck, procedure (uitgebreid)

f° 218 v°

| 1200-0428-01 |

-de rentemeester vs Cornelis Anthonis Goris, procedure

-Laureijs Cornelis Reijns vs Korstiaen Vorsselmans, procedure

-Goris Henricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-mr Peter Jordaens vs Wouter Rombouts, verzoek dag sommatie op Jacop Henrick Koremans of Adriaen Cornelis Vermunten

-Jan Lenaert Luijcx met zijn broer vs Claes Adriaenssen, ontzetter, verweerder bekent zijn schuld

-Anthonis Joos cum uxore vs Jan Peter Janssen, actor concludeert tot betaling van 20 st jaarlijks met achterstel van 16 jaren, erfdom te tonen etc...

f° 219 r°

| 1200-0429-01 |

-Jan van Dietfort vs Jan Huijbrechts Bode, actor verzoekt dat verrijk van waarde wordt gewezen, Cornelis Lenaert Luijcx die de schuld getransporteerd heeft verklaart dat ook aan hem niet betaald is geweest

-Jan Lippens vs Adriaen Bartholomeeussen, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

-Jenneken van Ekel vs Aert Adriaen Aerts, procedure

f° 219 v°

| 1200-0430-01 |

-Peter de Knodder vs Peter Jan Bode en consorten, procedure

f° 220 r°

| 1200-0431-01 |

-Dielis Willemssen vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs sr Cornelis van Dongen, procedure

-de erfgenamen Wouter Jans van Ostaeijen vs Peter Joris Korstiaenssen, procedure

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aerts, verzoek exhibitie alle schriftelijke bescheiden of verklaring dat geen andere bescheiden zullen gebruikt worden

f° 220 v°

| 1200-0432-01 |

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-Aert Adriaen Aerts nomine uxoris vs Frans Imbrechts, procedure

-Jan Michielssen en consorten vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

f° 221 r°

| 1200-0433-01 |

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, voorlegging kopij schepenregister dd 14.01.1602

-zelfde nomine uxoris vs zelfde, procedure

-Cornelis van Elsacker en consorten vs Jan Oom met zijn borg, verzoek exhibitie alle schriftelijke bescheiden

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, ontzetter, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-Michiel Pellens nomine jonker Anthonis van Berchem vs Frans Imbrechts, procedure

f° 221 v°

| 1200-0434-01 |

-zelfde vs Jan Huijbrechts Bode en Peter Wackers, actor verklaart verzochte procuratie geëxhibeert te hebben 02.11.1598

-zelfde vs Henrick Thomas, procedure

-zelfde vs Frans Imbrechts als erfgenaam van +Peeter Imbrechts, procedure

f° 222 r°

| 1200-0435-01 |

-zelfde vs Jan Michielssen, procedure

-zelfde vs Jan van Dietfort, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Cornelis Adriaen Deckers, procedure

-erfgenamen Peter Dielen vs Jan van Dietfort, aanlegger exhibeert scheiding-deling dd 27.12.1572 waarin gestipuleerd dat de voorzaten van aanlegger, te weten Elijsabeth Peters x Peter Dielen heffende zijn op Anthonis van Dietfort 2 Rgld jaarlijks

f° 222 v°

| 1200-0436-01 |

-Marie x Cornelis Francken vs erfgenamen Peter Kerstens, eerste begeert haar arbeid voor 8 Rgld 8 st

-Aert Henrick Keijsers en Cornelis Peter van den Bruijnenberghe nomine de erfgenamen Dingne Thomas begeren hun teerkosten op Lenaert Jan Peter Mertens

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Adriaen van Aken Thomassen heeft opgedragen ten behoeve van Jan en Cornelis Cornelis Goris Aerts kinderen erven als hij liggend had in de steechde en eertijds gekomen van Neelken Meremans

f° 223 r°

| 1200-0437-01 |

-de weduwe en erfgenamen +Henrick Joos Geens vs de erfgenamen +Peter Frans Marcelis of de ontzetter van dien, procedure

f° 223 v° - 28.12.1602

| 1200-0438-01 |

-Jacop Henrick Cooremans belooft Peter Ments 20 Rgld 15 st inzake koop van koe op de koopdag die Peter Jans van Bavel hield op 26.03.1602

-Jan Huijbrechts Bode calengiert huis met erven welke de weduwe en erfgenamen Jan van Vollenhoven onlangs verkocht en opgedragen hebben, Anthonis Joos Huijbrechts stelt borg

f° 224 r°

| 1200-0439-01 |

-Adriaen Anthonissen (Straetmans) x Lijsken Willem Willems dr beloven Peter Ments te betalen 70 Rgld toekomende van geleend geld met nog 7 Rgld aan intrest, bij niet tijdige betaling volgens huidig contract zal Peter Ments mogen gebruiken beemdeken bij de dorent

naschrift: belofte voldaan, akte doorgehaald

06.01.1603

| 1200-0440-01 |

-Jan Peter Heijns calengiert huis en erven aan de kerk welk zijn broer Henrick Peter Heijns verkocht heeft, borg gesteld door de vorster Jan Huijbrechts Bode

f° 224 v°

| 1200-0441-01 |

-Jan Cornelis Peter Maes x Adriaenken Willem Maes dr machtigen Luijck Willem Maes om de achterstel te innen van rente van 2,5 Rgld die Peter Gerit Anthonis jaarlijks schuldig is

-Laureijs Cornelis Reijns vs Korstiaen Peter Vorsselmans, onderling akkoord inzake rente van 3 Rgld jaarlijks met verloop van dien en welke Adriaen Mercelis heffende was en die vs Laureijs als erfgenaam van +Peter Claessen molenaar nu pretendeert te heffen op vs Korstiaen Vorsselmans goederen, akkoord gesloten dat vs Laureijs een koe zal hebben van vs Korstiaen en nog 2 keer 2 V gerst

f° 225 r° - 20.01.1603

| 1200-0442-01 |

-de weduwe Jan van Vollenhove met haar voogd Laureijs Cornelis Reijns begeert haar erfpenningen op sr Cornelis van Dongen, schout, of deze die koper is van het huis de "meulen"

-Jan Janssen begeert zijn arbeid op Jan Nijs van Tijgelt voor 7 Rgld, een paar schoenen en een kraag, toekomend van bodeloon, te ,korten met de dagen die hij ziek was aan de mazelen

f° 225 v°

| 1200-0443-01 |

-Adriane Adriaen Delien dr x Jan Wouter Wils heeft opgedragen aan Willem Jan Rombouts vijfdedeel in beemd in Blaakt rijdende tegen Michiel Succa en welk vijfdedeel haar verstorven was van haar moeder Adriaenken Peter Meerhouts dr

-Peter Jan Janssen verzoekt Cornelis Arnouts Wagemaker te laten oproepen

-Peter Jan Janssen als voogd van Lambrecht Lambrechts Broomans vs Cornelis Arnout Wagemaecker, eerste verzoekt dat schout en schepenen ter plaatse zouden vaststellen dat vs Cornelis ten onrecht zekere hagen zou afgebost hebben

f° 226 r°

| 1200-0444-01 |

-Jan Huijbrechts Bode, calengierder, vs sr Cornelis van Dongen of de koper van huis verkocht door de erfgenamen Jan van Vollenhove, calengierder deed calengiering uit hoofde van bijpand of medepand en dat hij wel over de 40 jaren daarover een erfweg heeft

-Cornelis Peter van Bruijnenberghe begeert zijn arbeid op Lambrecht Engels voor 9 Rgld inzake het houden van de wacht

f° 226 v°

| 1200-0445-01 |

-zelfde Cornelis van den Bruijnenberghe heeft zijn arbeid begeert op Lenaert van Houtel voor 6 Rgld toekomend van het houden van de wacht

-Cornelis van den Bruijnenberghe nomine de erfgenamen Dingen Thomas vs Lenaert Jan Peter Mertens, aanlegger heeft zijn schuld gewarigd en verklaart dat Lenaert Jan Peter Mertens schuldig blijft van teerkosten tijdens zijn gevangenis 3 Rgld 15 st

-Lenaert van Houtel Lenaertssen heeft opgedragen aan Peter Jan Janssen zijn deel in stede in Popendonk toebehoord hebbende Claes Lemmens Broomans en hemzelf bij testament van zijn broer +Jan van Houtel waarvan moeder was Pauwelijn Broomans, zuster van vs Claes; comparant had vs deel in stede verkocht aan Cornelis Arnouts Wagemaecker en bij calengiering overgegeven aan Peter Jan Janssen

Personen:

f° 227 r° - 29.01.1603

| 1200-0446-01 |

-Henrick Peter Heijns x Marie Thomas Casus dr hebben opgedragen aan Dijrick Jan Janssen stede met huis en toebehoren de "trommel" gelegen aan de kerk O de warande Z Anthonis Goris W het kerkpad N Cornelis Schuermans, item alzo de stede door Jan Peter Heijns gecalengierd werd heeft na veiling Dijrck Jan Janssen de stede ontvangen en is er in gevest

Personen:

f° 227 v° - 03.02.1603

| 1200-0447-01 |

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-de rentmeester vs Cornelis Anthonis Goris, procedure

-Goris Henricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Jan Wouter Rombouts vs Jacop Henrick Kooremans en Adriaen Cornelis Vermunten, aanlegger beweert dat gerekwireerde hem rente van 3 Rgld jaarlijks schuldig is uit panden de "mosvoorden"

f° 228 r°

| 1200-0448-01 |

-mr Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, verweerder verzoekt dat aanlegger verklaart wie hem de laatste betaling heeft uitgekeerd en kopij uit zijn manuaal voor te leggen, waarop aanlegger verklaart dat zijn manueel op het huis van Wuustwezel is verbrand, item dat hij vroeger de goederen van Peter Lenaert Bode bezet hebbende hem zijn betaling heeft doen hebben van Willem Vermunten die ook een deel van de panden in handen had

f° 228 v°

| 1200-0449-01 |

-Adriaen Gerit Janssen huisvrouw vs Peter Henricx, vorster, actor stelt gezien de vorster niet getoond heeft de gepande ketel te hebben verkocht zij met zelfde vonnis mag verder handelen tot restitutie van haar ketel met de kosten, verweerder verzoekt meer tijd gezien hij te veel werk heeft gehad

f° 229 r°

| 1200-0450-01 |

-Jan Luijcx van Zundert vs Korstiaen Vorsselmans, voorlegging leenboek heren van Arenberg f° 151 v° waaruit blijkt dat de rente van 10 L rogge bekend en bij aanlegger verhoven is

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, procedure

-zelfde nomine uxoris in geval van calengiering vs zelfde verweerder, procedure

-de erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

f° 229 v°

| 1200-0451-01 |

-Jenneken van Ekel vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Peter Aerts Graeuwen nomine uxoris vs Marie Nenaerts, procedure

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aertssen, actor verklaart geen ander bescheid te hebben of te weten dan wat hij overgegeven heeft

-Adriaen Goris Diricx vs Nijs de Bije, procedure

-Cornelis Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 230 r°

| 1200-0452-01 |

-zelfde vs Cornelis Adriaen Deckers, er wordt ook verwezen naar getuigenissen die terzake in Brecht en Wuustwezel werden aangebracht

-de erfgenamen Peter Dielen vs Jan van Dietfort, procedure

f° 230 v°

| 1200-0453-01 |

-Peter Jan Janssen als voogd van de weeskinderen Lambrecht Lambrecht Broomans vs Cornelis Nuijten, over het af doen door verweerder van heggen de vs weeskinderen toebehorende, aanlegger verzoekt dat het afgedane hout wordt gerestitueerd

-Peter Jan Janssen vs Cornelis Nuijten, over af houwen van eiken bomen en haag

f° 231 r°

| 1200-0454-01 |

-Peter Staeijmans nomine de nonnen van st magrietendael vs Peter van Aken, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 18 Rgld jaarlijks met achterstel van 20 jaren, erfdom te tonen etc...

-Jan Janssen vs Jan Nijs van Tijgelt, verweerder ontkent de geëiste 7 gld van huur, geeft zijn rekening van de zaak, met nog woord en wederwoord en korting voor de periode dat verweerder ziek is geweest

f° 231 v°

| 1200-0455-01 |

-Marie Adriaens x Cornelis Francken vs Jan Michielssen als erfgenaam van Peter Kerstens, verweerder zegt dat aanlegger gehouden zal zijn de juiste tijd te preciseren wanner zij de eis aan +peter Kerstens ten achter is, aanlegster zegt dat zij 18 jaren geleden bij Peter Kerstens woonde, het was in die tijd dat Peter Kerstens met haar van Loenhout naar Rijkevorsel trok

f° 232 r°

| 1200-0456-01 |

-Anthonis Joos Huijbrechts vs Jan Peter Janssen, verweerder verrijkt gewezen

f° 232 v°

| 1200-0457-01 |

-Lijsbeth Cornelis Vorspoels dr x +Peter Verhaert heeft opgedragen aan Cornelis Peter Joris x Marie Jan Thijs Cleijs dr stede met huis en hof aan de kerk

Personen:

-Henrick Peter Heijns en zijn broer Jan Peter Heijns beloven Jan Cornelis Goris en zijn broer Cornelis 70 Rgld te betalen inzake koop van eiken schaarhout op de stede aan het hecht veken

Personen:

in marge: voldaan, akte doorgehaald

f° 233 r° - 17.02.1603

| 1200-0458-01 |

-de rentmeester vs Cornelis Anthonis Goris, procedure

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

f° 233 v°

| 1200-0459-01 |

-Machiel Pellens nomine de erfgenamen Lenaert en Wouter Thoomas vs de erfgenamen jonker Jan van de Wijngaerde, ontzetter, aanleggers overhandigen extract waarbij rente van 8 Gld jaarlijks wordt bekend, met nog extract van scheiding voor schepenen Brecht dd 24.02.1572, verklaren geen constitutiebrief te hebben gezien de brand van het huis van Wouter Thoomas in Brecht op de biest

-Cornelis Pauwels verzoekt Bastiaen Anthonissen te laten oproepen

-Lenaert Jan Peter Mertens protesteert vonnis onlangs te zijnen nadeel en ten voordeel van de erfgenamen Dingen Thomas gewezen

f° 234 r°

| 1200-0460-01 |

-Jan Henricx van Gastel heeft opgedragen aan Jan van Dale derdedeel in weide in Oosteneind hem verstorven van zijn moeder Cornelia Jans van Dael dr

18.02.1603

| 1200-0461-01 |

-Jacop Henrick Kooremans belooft Korstiaen Adriaen Cornelis als voogd van de weeskinderen +Aert Nops 37 Rgld te betalen toekomende van erfpenningen, en nog ieder jaar de behoorlijke intrest aan 8%

-Jacop Henrick Kooremans belooft zelfden (cfr vorige akte) 68 Rgld te betalen

f° 234 v°

| 1200-0462-01 |

-Jan Laureijs Nouts bekent schuldig te zijn Gerit de Coninck tot behoef van zijn zoon Anthonis 15 Rgld toekomende van erfpenningen

-Korstiaen Adriaen Cornelis als voogd met Cornelis Ments als toeziener van de weeskinderen Aert Nops beloven aan Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens te overhandigen kwitantie van dat +Aert Nops aan Eewout van Eemeren tijden hun leven betaald heeft meer bepaald 4,5 V rogge, eerstgenoemden verklaren dit te zullen betalen aan Cornelis en Lenaert Jan Peter Mertens

f° 235 r°

| 1200-0463-01 |

-Willem Ghijsels belooft Adriaen Peters de Huen 57 Rgld 5 st te betalen toekomende van koop van schapen, in marge: betaald, akte doorgehaald

03.03.1603

| 1200-0464-01 |

-Anthonis Joos Huijbrechts begeert zijn erfpenningen op Anthonis Cornelis Wackers

-Cornelis van den Bruijnenberghe begeert zijn teerkosten op Heijlwich van Dale en haar zoon Jan, kosten gedaan bij het houden van de wacht

f° 235 v°

| 1200-0465-01 |

-Jan van Dietfort Anthonissen ingevolge opdracht van Jan van der Buijten Cornelissen geleverd in deel in hooimade op het hoogbos en helft van bosje in Sneppel in de "vundele"

-Cornelis Goris Aertssen vs Peter Janssen Bode, schepenen wijzen partijen hun feiten te tonen

-Dingne x +Jan van Vollenhoven, mede gemachtigd van Cornelis Lenaerts van Erffrenten en van Cornelie Jans van Vollenhoven dr (procuratie notaris Melis in Breda), en Mertijne Jans van Vollenhoven dr x Jan van den Poel, bijgestaan door Jan Bode, hebben opgedragen aan hun koper huis met hof en toebehoren de "meulen" in Huffel, en na calengiering door Jan Huijbrechts Bode, vorster, en deze calengiering erkend zijnde door eerste koper is vs Jan Bode daar in gevest

f° 236 r°

| 1200-0466-01 |

-Lenaert Adriaen Ments verzoekt Aert Cornelis Nuijten te laten oproepen

-zelfde zegt dat hij verbonden staat aan de h geest voor 50 Rgld, dat dezen die voor hem borg stonden voor de huur van de stede waarop hij woont ontlast willen worden, dat hij van vs stede en uit het dorp zal vertrekken tussen dit en half maart of op zulk tijdstip als de heer en schepenen hem zullen opdragen, of dat hij anders Aert Cornelis Nuijten andere waarborg zal verstrekken etc...

f° 237 r° - 17.03.1603

| 1200-0467-01 |

-Cornelis Jan Censsen dient aan de erfgenamen Adriaen Michiel Baeijens rekening en bewijs te leveren van huur van stede van Adriaen Michielssen in Herseling

-Jan Peter Huijben belooft Peter van Aken 14 Rgld 15 st te betalen toekomende van koop van een vaars

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Bastiaen Anthonissen x Thijsken Jans van Hove dr hebben opgedragen aan Cornelis Pauwels x Henricxken Jans van Hove dr hun deel in stede achtergelaten door +Henrick Verbuijten in Sneppel in de berenstraat volgens de voorwaarden berustend in Brecht onder Adriaen Goris Dijricx

f° 237 v°

| 1200-0468-01 |

-Michiel Pellens vs de rentemeester van vrouwe van den Wijngaerde, procedure

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Anthonis Joos Huijbrechts nomine uxoris vs Jan Pieter Janssen, procedure

f° 238 r°

| 1200-0469-01 |

-Gabriel Jan Gabriels nomine uxoris vs Jan Wouter Rombouts, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 2 Rgld jaarlijks met achterstel van 18 jaren, erfdom te tonen etc...

-zelfde nomine uxoris vs Peter Denijs, actor concludeert tot betaling van 2 Rgld jaarlijks met acherstel van 18 jaren, erfdom te tonen etc...

-erfgenamen Jacop Bevers vs Joos Cornelis van Bavel, procedure

-Jenneken van Bavel vs Aert Adriaen Aerts, procedure

f° 238 v°

| 1200-0470-01 |

-Joris Henricx vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-mr Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Jan Luijs (Luijcx) van Zundert vs Kerstiaen Vorsselmans, procedure over het voorleggen van stukken in Loenhout

-de heer van Wuustwezel vs Peter van Aken en meer anderen, partijen akkoord over hun procedure na advies van de stadhouder van het leenhof van Neerven

f° 239 r°

| 1200-0471-01 |

-Peter de Knoddere vs Peter Jan Bode en consorten, wordt verder gezet

-Cornelis Jan Stoops vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, betwisting recht van calengiering gezien de goederen reeds opgedragen werden

-zelfde vs zelfde, verweerder verzoekt dat actor gehouden zal worden te preciseren in welke goederen hij na scheiding en deling gerecht is

f° 239 v°

| 1200-0472-01 |

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbs Bode, procedure

-erfgenamen Peter Dielen vs Jan van Dietfort, procedure

-Peter Jan Janssen vs Cornelis Nuijten, procedure

-zelfde vs zelfde, procedure

f° 240 r°

| 1200-0473-01 |

-Peter Staeijmans nomine de nonnen van sint magrietendael vs Peter van Aken, actor verzoekt tot verrijk, verweerder verzocht hebbende dag van sommatie op Jan Michielssen als gebruikende de goederen van Jan Cornelis Mercx en op de zitting aanwezig zijnde, verzoekt ook nog dag van sommatie op de erfgenamen Adriaen Peter Joos kinderen

-Cornelis Henrick Philips, calengierder, vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

f° 241 v°

| 1200-0474-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, voorlegging kopij schepenregister dd 14.06.1574

-Peter Aerts Graeuwen vs Marie Nenaerts, partijen dienden elk 6 Rgld te betalen voor advies van geleerden waarover onenigheid is

f° 242 r°

| 1200-0475-01 |

-Cornelis Peter van den Bruijnenberghe vs Heijlwich van Dale met haar zoon Jan, betwisting teerkosten ivm houden van wacht

f° 242 v°

| 1200-0476-01 |

-Anthonis Joos nomine uxoris vs Jan Pieter Janssen, verweerder verzoekt dat aanlegger eerst zal gewezen worden de wettige kosten te voldoen

-Willem Laureijs Nouts heeft opgedragen aan Jan Laureijs Nouts zijn gerechtigheid in de achtergelaten goederen van zijn vader Laureijs Nouts en Willem Jan Nouts in Loenhout

Personen:

-Claes van Dale nomine Margriete Cornelis de Custers dr x +Cornelis Laureijs Noutssen met haar momboor Adriaen Laureijssen, item nomine Cornelis Aerts als momboor van Laureijs Cornelis Laureijs zoon (procuratie schepenen Ekeren 06.04.1602) heeft opgedragen aan Jan Laureijs Noutssen de gerechtigheid die vs personen hadden in de achtergelaten goederen van +Laureijs Nouts en Willem Jan Nouts in Loenhout

Personen:

f° 243 r°

| 1200-0477-01 |

-Anthonis Joos Huijbrechts belooft Matthijs Willemssen van Aerde 44 Rgld te betalen

f° 243 v°

| 1200-0478-01 |

-Jan Anthonis Engelen belooft Peter Jan Ments 40 Rgld te betalen

in marge: 26.01.1614 Cornelis Peter Jan Ments betaald door Jan Anthonis Engelen, akte doorgehaald

-Jan Anthonis Engelen belooft Jan Michielssen 124 Rgld te betalen

in marge: 05.12.1604, voldaan, akte doorgehaald

-Sijmons Cornelis Keeselmans vs Cornelis Jan Michielssen, laatste belooft terecht te zullen staan en het vonnis uit te voeren, Jan Anthonis Engelen stelt borg

f° 244 r°

| 1200-0479-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans nomine uxoris vs Jan Engelen Anthonissen, partijen hebben akkoord gesloten na tussenspreken van commissarissen, te weten Jan Michielssen van Elsacker, Jan Nijs van Tijgelt en de schepenen Claes van Dale en Jan Laureijs Noutssen, akkoord is dat Jan Engelen aan Adriaen Anthonis Straetmans nomine uxoris 16 Rgld zal betalen

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Cornelis Peter Joris 7 Rgld 10 st te betalen inzake kwijting rente van 2 V rogge staande op de "oude sondach"

in marge: 03.03.1604 voldaan, akte doorgehaald

f° 244 v°

| 1200-0480-01 |

-Jacop Peter Michielssen had de bedezetters beledigd, zeggende dat er een knevelaar onder was, verklaart nu van bedezetters niets anders te kunnen zeggen dan dat zij lieden van eer zijn en het hem spijt wat hij vroeger gezegd heeft

-Jan Jacop Gerits zal koeien verkopen die hij uit kracht van vonnis geëxecuteerd heeft bij Lenaert Lippens, bij hem ingezet en gebleven voor 30 Rgld, Lenaert Lippens belooft vs koeien in sheeren handen te brengen, borg gesteld door Adriaen van Aken Thomassen

16.04.1603

| 1200-0481-01 |

-Anthonis Wouter Rombouts x Dingne Adriaens van Aerde dr hebben opgedragen aan Rombout Wouter Rombouts helft van stede en huis in Neerven en waar eertijds Wouter Peter Goris uitgestorven is

f° 245 r°

| 1200-0482-01 |

-Peter Gerit Waets belooft Cornelis Peter Joris 23 Rgld te betalen

in marge: voldaan, akte doorgehaald

-Adriaen Janssen Coeck verzoekt Jan Peter Mertens te laten oproepen

-Baeijen Mathijs Hovelmans belooft Lijsbeth x +Peter Michiels 34 Rgld te betalen

in marge: belofte gedood, akte doorgehaald

f° 245 v° - 28.04.1603

| 1200-0483-01 |

-Peter Jacop Huijbrechts heeft opgedragen aan Jan Wouter Rombouts zijn recht in hooimade in Blaakt eertijds gekomen van Jan Jan Hovelmans alias decker, item zijn recht in erven het "rullen" op molenakker, item zijn recht in "libbeken beers beempt" aan de laren en waarvan Adriaen Gerit Waets het merendeel in handen heeft, welke goederen hij allemaal verkregen heeft bij koop van Bernaerdt Goris Spudt x Cornelia Peter Hovelmans dr

-Cornelis Jan Keeselmans calengiert koop die Jan Laureijs Noutssen heeft gedaan tegen Anthonis Cornelis Wackers, borg gesteld door Gielis Willemssen

f° 246 r° - 12.05.1603

| 1200-0484-01 |

-Adriaen Thomas van Aken ook voor Claes Peters van Dietfort, item Claes Durens x Marie Adriaen Bastiaens dr, item het weeskind Willem Rombouts waarvoor Peter Gerits van de Cloot zich sterk maakt, deze mede als voogd van het weeskind Dries Anthonis x +Josijne Gerits van den Cloote dr, item Jan Jan Joosen x Josijne Claes van Aken dr met Jan Michielssen van Elsacker als transport hebbende van vs Josijne van Aken dr, allen als erfgenamen van +Peter Jan Nout Luijcx, zijn kinderen en erfgenamen, hebben opgedragen aan Peter Denijs Janssen de helft van een bunder hooimade in Blaakt

in marge: Gerit Cornelis Thiedemans x Lijnken Cornelis Jans van Bavel dr akkoord met navolgende, Jan Huijbrechts Bode bij koop verkregen het recht van het weeskind van Mijnken Peter Cornelis Nouts dr en zo samen erfgenamen van +Peter Jan Nout Luijcx dragen op aan Peter Denijssen de andere helft in vs goed

f° 246 v°

| 1200-0485-01 |

-Adriaen Janssen Coeck x Magdalena Lenaert Huijbrecht Praeijens dr vs de erfgenamen van Jan en Dingne Praeijens, eerste partij enerzijds en anderzijds Adriaen Thomas van Aken, mede voor Claes Peters van Dietfort, item Claes Durens x Marie Adriaen Bastiaens dr, item het weeskind van Willem Rombouts waarvoor Peter Gerits van den Cloot zich sterk maakt, item Peter Gerits van den Cloot, ook als voogd van het weeskind Andries Anthonis x +Josijne Gerits van den Cloot dr, item Jan Jan Joosen x Josijne Claes van Aken dr met Jan Michielssen van Elsacker als transport hebbende van vs Josijne, allen als erfgenamen van +Peter Jan Nouts Luijcx, partijen sluiten akkoord , te weten dat Adriaen Janssen Coeck cum uxore voor hun deel zullen hebben de "nieuwen beempt" achter het hoogbos alsook een leenrente van 18 L rogge op de stede waar de vader van Jan Coecx momenteel woont, dient de andere erfgenamen 45 Rgld uit te reiken

f° 247 r°

| 1200-0486-01 |

-Cornelis Jan Ooms belooft Peter Jans van Bavel 25 Rgld te betalen, toekomende van koop van koe

in marge: 05.10.1603, Peter van Bavel voldaan, akte doorgehaald

12.05.1603

| 1200-0487-01 |

-de rentmeester van Loenhout vs Cornelis Anthonis Goris, procedure

-mr Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

f° 247 v°

| 1200-0488-01 |

-Jan Wouter Rombouts vs Jacop Henrick Koremans en Adriaen Cornelis Vermunten, procedure

-Michiel Pellens vs mr Cornelis van Dongen, procedure

-Anthonis Joos nomine uxoris vs Jan Peter Janssen, procedure

f° 248 r°

| 1200-0489-01 |

-Cornelis van Elsacker vs Claes Zegers, actor concludeert tot betaling van 7 Rgld een toekomend van huur van land en beesten

f° 248 v°

| 1200-0490-01 |

-Jenneken van Eekel met haar zoon Peter vs Aert Adriaen Aertssen, procedure, actor pretendeert dat verweerder met zijn vrouw de eed zullen doen, verweerder pretendeert dat dit niet mogelijk is gezien zij minderjarig wezend de zaken van haar vader niet kent

-de heer van Wuustwezel vs Peter van Aken en diverse andere ontzetters, procedure

f° 249 r°

| 1200-0491-01 |

-zelfde vs Peter Henricx, verweerder gewezen verrijkt

-Gabriel Jan Gabriels, aanlegger verzoek scheiding en deling van de achtergelaten goederen van +Gerit Vercaert x Cornelia Mathijs Bruijns en waarvan verweerder vele jaren de helft bezeten heeft zonder enige titel van huur of koop en waartegen aanlegger de actie heeft van Marie Jan Bruijns

f° 249 v°

| 1200-0492-01 |

-zelfde nomine uxoris als calengierder vs zelfde, procedure

-Jan Luijcx van Sundert vs Kersten Vorsselmans, procedure

-Gabriel Jan Gabriels nomine uxoris vs Peter Denijs, ontzetter, verweerder vraagt dat Aert Adriaen Aertsen zal verklaren of hij al dan niet voor verweerder wenst tussen te komen betreffende de eis in kwestie

f° 250 r°

| 1200-0493-01 |

-zelfde vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

-zelfde vs Peter Jan Bode, procedure

-Peter Jan Janssen vs Cornelis Arnouts Wagemaecker, verweerder vraagt dat aanlegger alle bescheiden waarmee hij zich wil behelpen zal tonen

-Peter Staeijmans vs Peter van Aken, verweerder vraagt of Jan Michielssen van Elsacker het 'garande' waarin hij hem heeft doen sommeren al dan niet aanvaard

f° 250 v°

| 1200-0494-01 |

-Peter Arnout Bernaerts, collecteur van de koningsbede, heeft vonnis verkregen tegen Peter Henricx dat die terstond moet verschijnen

-Lenaert Cornelis van Aerde heeft opgedragen aan Jan Peter Huijben stede met heiveld en toebehoren in Herseling hem verstorven van zijn vader Cornelis van Aerde Peterssen

-Peter Arnout Bernaerts vs Peter Henricx, schepenen wijzen dat de collecteur (vs Bernaerts) de roerende goederen van Peter Henricx mag beslagen en halen zoveel als nodig tot voldoening van de bede en de kosten

f° 251 r°

| 1200-0495-01 |

-Heijlwich Jan Bode dr, bijgestaan door Sijmons Gosens van Beke, heeft opgedragen aan Cornelis Adriaenssen wagemaecker de helft van hofstede bij de oude molenberg en haar verstorven van Jan Bode haar vader, Jan Bode Janssen heeft de andere helft eveneens opgedragen aan vs koopman

f° 251 v°

| 1200-0496-01 |

-op verzoek van Cornelis van Nieuwenhuijsen wijzen schepenen dat hij beemd in Blaakt mag verhuren wegens aanbreken van zaaiseizoen en gezien zijn bezet en rechtsvordering op vs beemd en welke in naam staat van mr Peter Beijerssen, Cornelis Goris en consorten

-Jan Pieter Janssen begeert zijn arbeid op Anthonis Wouter Rombouts voor 10 st

f° 252 r°

| 1200-0497-01 |

-Jan Laureijs Noutssen belooft Peter van Aken 40 Rgld 15 st te betalen toekomende van geleverde ooien

-Peter Aerts Graeuwen cum uxore vs Peter Joris als momboor van de kinderen Jan Keesselmans met de weduwe van zelfde Jan Keesselmans, inzake rente van 4 Rgld 5 st met 4 jaren achterstel die aanlegger eisen verzoeken zij dat verweerders voldoende borg stellen, waartegen verweerders zeggen dat de eis niet gefundeerd werd en dat hun voorzaten en voorzaten van aanleggers geen contract hebben gemaakt van zulke rente. Er volgt in de akte dan een lange procedure welke boeken waarin renten, erfgoederen etc genoemd worden kunnen aanvaard worden in het proces en welke niet en om welke redenen. Schepenen wijzen dat vs weduwe schuldig is de achterstel op te leggen, terzake de hypotheek wijzen ze dat aanlegger oorsprong en betalingen van de rente zal vertonen

f° 254 v° - 21.05.1603

| 1200-0498-01 |

-Cornelis Jan Keeselmans en Anthonis Wackers x Cathelijn Jan Cornelis Keeselmans, ook voor Jenneken en Maeijken Jan Cornelis Keeselmans met de weduwe Jan Cornelis Keeselmans, vinden zich 'gegraveerd' bij het vonnis van schepenen dd 12.05.1603 tussen henzelf als verweerder en Peter Aerts Sgraeuwen nomine uxoris, appelleren bij de hoofdbank van Breda

Personen:

f° 255 r°

| 1200-0499-01 |

-verzoek van het dorp van Loenhout om Frans Imbrechts en Peter Joris Christiaensen te laten oproepen voor volgende

-Jan Michielssen van Elsacker verzoekt vonnis Henrick van Gastel op te roepen tegen volgende dag

-Lenaert Cornelis Lippens x Magriete Peter Pauwels dr transporteren aan Jan Cornelis Lippens hun broer de onroerende goederen die zij thans bezitten zijnde 2 koeien met een lege beeste en al de meubelen met voorwaarde dat ze die niet mogen verkopen zonder toelating van Jan Lippens, met al de erfelijke goederen die Lenaert van zijn vader aangedeeld zijn met nog het huis waar Lenaert en Margriete nu wonen, al voor de som van 53 gld en zo lang Jan deze som kan ontberen en Lenaert de goederen laat behouden zal Lenaert elk jaar 5 Kgld moeten betalen; item heeft Jan Lippens lang voor deze beleend heeft 50 roeden erven die Lenaert vanwege zijn huisvrouw zijn aanbestorven van haar vader Peter Pauwels

Personen:

f° 255 v° - 26.05.1603

| 1200-0500-01 |

-Jan Wouter Rombouts ziet af van zijn rechtsvordering tegen Jacop Henrick Kooremans en Adriaen Cornelis Vermunten, stelt voor de kosten te betalen, rakende de rente van 4 V rogge die Peter Jordaens op zijn panden eiste

01.06.1603

| 1200-0501-01 |

-Adriaen Janssen nomine Cornelis Adriaen Luijcx (procuratie Bergen op Zoom dd 18.03.1603) heeft opgedragen aan Adriaen Peters de Huen land naast het bos in de "vogelsanck"

f° 256 r°

| 1200-0502-01 |

-Peter Henricxssen alias Spanvuijt, Kruisland, belooft Adriaen Janssen Coeck 125 Rgld te betalen inzake koop van schapen, Adriaen Adriaen de Huen en Lenaert Adriaen Mens stellen zich borg

07.07.1603

| 1200-0503-01 |

-Jan Laureijs Noutssen, koper, vs Cornelis Jan Keeselmans, calengierder, koper vraagt dat calengierder zich fundeert van zijn calengiering, door schepenen aldus gewezen

f° 256 v°

| 1200-0504-01 |

-mr Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Jan Michielssen vs Aert Adriaen Aertssen, procedure

-Anthonis Joos nomine uxoris vs Jan Pieters, procedure

f° 257 r°

| 1200-0505-01 |

-Michiel Pellens vs Cornelis van Dongen, procedure

-Jan Luijcx van Sundert vs Korstiaen Vorsselmans, procedure

-Jan Verhese vs Peter Peterssen, eerste partij zegt dat de rente aan zijn vrouw is verstorven van haar oom Michiel Verdijck

-zelfde vs Peter Jan Bode, eerste zegt dat rente zijn vrouw is verstorven van haar moeiken Lijn Verdijck en dat verweerder de laatste betaler is

f° 257 v°

| 1200-0506-01 |

-zelfde met Willem Jacop Luijcx vs Cornelis Goris Aerts, aanlegger verwijst naar zijn voldoening tegen Peter Peterssen, cfr hoer, en zegt dat verweerder de laatste betaler is

-zelfde vs Anthonis Joos, aanlegger verwijst hier opnieuw naar zelfde voldoening, cfr boven

f° 258 r°

| 1200-0507-01 |

-Jan Joos Jacopssen vs Luijck Maes Willemssen, procedure

-Jan Peter Mertens vs Adriaen Koeck, procedure

-Jacop Peter van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, aanlegger verklaart over geen ander schriftelijk bescheid te beschikken dan memorie van rekening tussen Cornelis van Elsacker de oude en zijn zoon Peter van de stede in Sneppel waarbij schijnt dat Cornelis van Elsacker de oude 98 Rgld heeft ontvangen met nog bewijs van kwitantie

f° 258 v°

| 1200-0508-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Janssen Bode, procedure

-Cornelis Henrick Philips vs Anthonis Wouter Rombouts, procedure

-Jenneken van Ekel met haar zoon Peter vs Aert Adriaen Aertssen, actor verzoekt dat verweerder de eed zal doen

f° 259 r°

| 1200-0509-01 |

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, procedure

-zelfde vs zelfde in geval van calengiering

-zelfde vs Jan Wouter Rombouts, verweerder verzoekt visie van alle bescheiden

-zelfde nomine uxoris vs Peter Denijssen, verweerder heeft in garande doen sommeren Aert Adriaen Aerts, verzoekt dat deze zich zal uitspreken of hij daar al dan niet op ingaat, gezien hij niet opdaagt verzoekt aanlegger recht

f° 259 v°

| 1200-0510-01 |

-Adriaen Goris Dijricx vs Nijs de Bije, verweerder concludeert tot niet ontvankelijk daar aanlegger onvoldoende of niet toont hij de rente bekomen werd

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 260 r°

| 1200-0511-01 |

-Cornelis van Elsacker vs Claes Zegers, procedure

-de schout n.o. vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-Cornelis van den Bruijnenberghe als collecteur van het sterfhuis +Dingne Thomas vs Heijlwich van Dale met haar zoon Jan, actor zegt dat verweerderes en haar zoon in de wacht werden gesteld en op zelfde plaats dienden te blijven waken, en dat niemand om huwelijkswil buiten de wacht wordt gehouden en zij dienen te dragen wat de korporaal van de wacht daarop verteerd hebben

f° 260 v°

| 1200-0512-01 |

-Anthonis Joos nomine uxoris vs Jan Pieter Janssen, procedure

f° 261 r°

| 1200-0513-01 |

-Jan Pieter Janssen vs Anthonis Joos, procedure

-Henrick Peter Janssen transporteert aan mr Jan van Maren 12 Rgld 13 st een V boekweit als Jacop Henrick Koremans bekende vs Henrick schuldig te zijn

f° 261 v°

| 1200-0514-01 |

-Peter van Aken heeft van de heer ontvangen 'cracht ende gewent' in de achtergelaten stede van Jan van Huijse in Vossingers voor de achterstel van rente van 9 L rogge 25 st

f° 262 r° - 15.07.1603

| 1200-0515-01 |

-Adriaen Peters de Huen belooft Cornelis Verboven Janssen 100 Rgld te betalen

in marge: 22.02.1611 Cornelis Verboven voldaan door Adriaen Peters de Huen

21.07.1603

| 1200-0516-01 |

-Jan Bode Janssen cum suis begeren erfpenningen op Cornelis Adriaenssen wagemaecker voor 22 Rgld 10 st

-Anthonis Cornelis Wackers, aangeklaagd door Henrick Deenssen, executeur van de contoir van de rentmeester, voor zekere vacatie die hij pretendeert ten laste van Cornelis Couwenberchs, collecteur van de bede, verzoekt dat vs Couwenberchs hem daarvan zal ontlasten of indien hij nadeel lijdt dit op vs Couwenberchs te mogen verhalen wat als dusdanig door schepenen gewezen wordt; Cornelis Couwenberchs verklaart dat men in de registers akte zal vinden waarbij verklaard wordt dat dezen die in de bede schuldig zijn en door de executeurs gearresteerd worden de kosten moeten betalen en dat vs Wackers zijn bede nog niet betaalde

f° 262 v°

| 1200-0517-01 |

-Cornelis Adriaenssen wagemaecker nomine Jan Laureijs Noutssen begeert erfpenningen op de huisvrouw van Jan Bode voor de helft van 22 £ br

-Peter jan Bode belooft Anthonis Adriaenssen 46 Rgld

in marge: 27.05.1605 Anthonis Adriaenssen voldaan

f° 263 r°

| 1200-0518-01 |

-Jan Bode Janssen kent de 40 Rgld van erfpenningen die Aert Henrick Keijsers op 22.12.1601 transporteerde aan sr Cornelis van Dongen nog schuldig is, belooft deze met nog 8 Rgld extra te betalen aan de vs schout

in marge: 17.08.1605 voldaan aan Cornelis van Dongen door mr Jan van Maren, koper van het huis en erven in belofte verbonden

-Cornelis Willem Herstraets transporteert aan Cornelis van Donghen 45 Rgld die de weduwe en erfgenamen +Stoffel Severijns in Meer hem schuldig zijn van erfpenningen

-Adriaen Cornelis Vermunten en Dingne Willems Vermunten dr met haar voogd Jan Peter Mertens hebben opgedragen aan Cornelis van Dongen land in Sneppel de helft leen onder de graaf van Arenberch en de andere helft laatschap onder het hof van den Wijngaerde, met last van 2 sister leenpacht die de kinderen van Laureijs van Mockelborch waarvan Anna van Mere moeder was plachten te heffen

f° 264 r° - 14.08.1603

| 1200-0519-01 |

-Cornelis Couwenberchs x Elijsabeth Peter Mertens dr , deze laatste momenteel 'krank van zinnen', heeft opgedragen ten behoeve van Cornelis van Dongen stede en land in Sneppel, voorheen toebehorende Meeus Cornelis Meeus en door Cornelis Couwenberchs deels gekocht en deels verstorven op zijn vrouw

-zelfde heeft nog opgedragen aan de weduwe mr Jan Giellis, in zijn leven pensionaris van Antwerpen, land in Sneppel achtergelaten door Jan Henricx op Hoeck

f° 264 v°

| 1200-0520-01 |

-Anthonis Henrick Aelbrechts gerecht in onroerende en roerende goederen behorende het sterfhuis Wouter Laets en zijn huisvrouw, bijzonder het goed en de penningen in handen van Cornelis Wijrocx, bezet en niet ontzet zijnde en waaraan hij 92 Rgld 8,5 st ten achter is van arbeidsloon en verschoten geld, item 6 Rgld 7,5 st van de vracht van boter naar Antwerpen en 2 Rgld 13 st bij rest van een dubbele ducaat geleend geld

-korentas van Jan Adriaenssen alias Thols is aangenomen om te dorsen door Aert Henrick Keijsers voor 4 st de V

f° 265 r°

| 1200-0521-01 |

-Jan Laureijs Noutssen belooft Willem Jan Rombouts 100 Rgld te betalen, toekomende van erfpenningen

in marge: 08.12.1604 voldaan, akte doorgehaald

29.09.1603

| 1200-0522-01 |

-Jan Adriaenssen Thol zal Peter Wackers en Adriaen de Huen betalen voor de achterstal van de confiscatie, gezien vs Peter en Adriaen daartoe gecommitteerd zijn, eerste koop zal geleverd worden op de hoeve in Terbeek waar vs Jan Adriaenssen woont, item de eerste koop van 6 V rogge is ingezet bij Cornelis Adriaen Deckers op 38 st en bij het uitgaan van de kaars door Adriaen de Huen op 2 Rgld 7 st, de tweede ingezet bij Jacop Peter Michielssen en afgeslagen door Wouter Peters Ren, de derde koop ingezet en afgeslagen bij Wouter Peters Ren, de vierde ingezet bij Jan Michielssen en afgeslagen door Goris Tijenemans van Hoogstraten

f° 265 v°

| 1200-0523-01 |

-mr Nicholaes Wachmans, secretaris van Brecht, nomine heer Anthonis van Berchem (procuratie Antwerpen dd 28.02.1603), doet afstand van rechtszaak tegen Jan Huijbs Bode, Jan van Dietfort, Jan Nijs en meer anderen, doet daarmede ook te niet de procuratie die vs heer heeft gedaan aan mr Peter Jordaens en Michiel Pellens

f° 266 r° - 13.10.1603

| 1200-0524-01 |

-de schout vs Adriaen Janssen Coeck, procedure

-openbare verkoop door Anthonis Henrick Aelbrechts van alle onroerende en roerende goederen van het sterfhuis Wouter Laets en zijn huisvrouw, bijzonder het goed in handen van Cornelis Wijrocx, na roep bevallen aan vs Anthonis

f° 266 v°

| 1200-0525-01 |

-het stro uitgedorst of nof uit te dorsen, toebehorend hebbende Jan Adriaenssen Tholl, zal verkocht worden door Cornelis Couwenberchs, collecteur van de bede, voor de achterstal van zelfde bede, verkoop gerekend per mandel, eerste koop 20 mandelen zowel krom als recht stro, gekocht door resp Jan van Dietfort, de schout van Dongen en Wouter Peters Ren

-Gabriel Meeussen begeert zijn erfpenningen op Cornelis Couwenberchs voor 14 Rgld

f° 267 r°

| 1200-0526-01 |

-zelfde begeert zijn erfpenningen op Anthonis Cornelis Wackers voor 7 gld

-vonnis voor Cornelis van Nieuwenhuijsen dat de vrouw van Jan Huijbs volgende zitting dient te verschijnen

-Heijlwich van Dale Jans dr met haar voogd Jan Nijs van Tijgelt gerecht in haar panden eertijds in handen van Henrick Jan Heijns en dit voor rente van 3 Rgld jaarlijks, bezet en niet ontzet, heft erfdom getoond met schepenbrief dd 21.02.1548 met transport dd 20.07.1602

f° 267 v° - 19.11.1603

| 1200-0527-01 |

-Anthonis Cornelis Wackers als voogd met Jan Bode als toeziener van Maeijken Cornelis Aerts dr hebben opgedragen aan Henrick Peter Heijns x Marie Domas Casus dr de achtergelaten hofstede +Dingne weduwe +Thomas Janssen, gelegen aan de plaatse en genaamd "de swane"

Personen:

-Henrick Peter Heijns heeft onder de heer gesteld de som van 124 Rgld 14,5 st, welke som gelicht werd door Anthonis Cornelis Wackers als voogd van vs Maeijken (cfr vorige akte)

f° 268 r°

| 1200-0528-01 |

-Peter Ghijsbrecht Peter Maes, Wernhout, belooft Cornelis van Dongen 76 Rgld te betalen

in marge: 10.01.1607 voldaan door Peter Ghijsbrecht Peter Maes aan vs van Dongen

24.11.1603

| 1200-0529-01 |

-mr Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure met vertoon bezet door Jan Wouter Rombouts gedaan op de achtergelaten goederen van Joos Beijtels dd 26.05.1603

f° 268 v°

| 1200-0530-01 |

-de schout vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

-Henrick Lenaert Braens heeft voor datum van deze opgedragen aan Jan Peter Huijben x Lijnken Jan Casus dr zijn recht in de goederen van Claes en Cornelis Bode in Loenhout in Terbeek

-Jan van Dietfort en Jan Laureijs Nouts vs Jan en Cornelis Lenaertssen, broers, eerste partij zegt dat tweede partij hen heeft getransporteerd 54 Rgld toekomend van paard dat +Lenaert Luijcx zou verkocht gehad hebben aan Willem Hovelmans, verzoek dat de tweede partij de schuld erkent

f° 269 r° - 01.12.1603

| 1200-0531-01 |

-Cornelis Cornelis Colssen, Wuustwezel, belooft sr Cornelis van Dongen 78 Rgld te betalen inzake geleend geld en geleverde rogge, verbindt beemd de "engeler" achter Blaakt

f° 269 v°

| 1200-0532-01 |

-Wouter Willem Maes begeert zijn teerkosten op Lenaert Adriaen Ments

-Anthonis Cornelis Wackers belooft mr Anthonij Boons 34 Rgld te betalen inzake koop van koe

in marge: voldaan, akte doorgehaald

f° 270 r° - 27.12.1603

| 1200-0533-01 |

-Cornelis van den Nieuwenhuijsen belooft Lenaert Jan Ments 25 Rgld een V rogge te betalen

-Jan Huijbrechts Bode, Anthonis Goris Neelssen, Peter Henricx van Staeijen, Mathijs Mathijs Goosens, Anthonis Cornelis Wackers en Lambrecht Engelen, alle gegoede ingezeten alhier, beloven Maeijken Mathijs Govaerts dr x +Lenaert van den Bogaerde alias Soetmelck te betalen ieder 28 Rgld zijnde samen 168 Rgld, borg gesteld door Peter Anthonis Wackers, Cornelis Verboven Cornelissen en Peter van Aken, schepenen, vervangende de schout van Dongen, Claes van Dale, Jan Laureijs Noutssen, Adriaen de Huen en Laureijs Cornelis Reijns, ook schepenen

Personen:

in marge: Maeijken Mathijs Govaerts dr met haar vader Mathijs Govaerts kent boven de 56 die haar laatste man Daneel Janssen van Toll ontvangen heeft nog te hebben ontvangen ... (bundel beschadigd)

Personen:

f° 270 v°

| 1200-0534-01 |

-Peter Anthonis Wackers, Cornelis Verboven Cornelissen en Peter van Ake, schepenen, vertegenwoordigend het corpus van Loenhout, beloven de weduwe en erfgenamen Lenaert van den Bogaerde alias soetmelck te voldoen van 24 Rgld voor 8 maanden intrest

f° 271 r° - 14.01.1604

| 1200-0535-01 |

-de koeien van Peter Aerts Graeuwen worden geëxecuteerd voor de achterstal van de contributie, de grijze koe aan Peter IJsendonck voor 8 Rgld, de zwarte koe aan zelfde voor 10 Rgld 6 st

f° 271 v° - 05.01.1604

| 1200-0536-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans verkrijgt vonnis dat Aert Henrick Keijsers zal verschijnen

14.01.1604

| 1200-0537-01 |

-Jacop Henrick Kooremans bij koop, Adriaen Cornelis Vermunten en Dingne Willems Vermunten dr met haar voogd Lambrecht Cornelissen, in deze bij versterf, hebben opgedragen aan Adriaen de Huen en Jacop Peters van Elsacker, hun kopers, beemd in de "straelde"

naschrift: 10.02.1604 Jacop Peters van Elsacker gevest in vs Beemd

f° 272 r° - 19.01.1604

| 1200-0538-01 |

-Adriaen Anthonis Straetmans vs Aert Henrick Keijsers, eerste zegt twee aanbesteed te hebben het maken van een schuur zo kostbaar als deze van Peter Denijs en van Claes van Dale, betwisting voorwaarden

Personen:

f° 273 r°

| 1200-0539-01 |

-Cornelis Jan Michielssen belooft Sijmon Cornelis Keeselmans of Joos Cornelis van Bavel 16 Rgld te betalen inzake rest van huur van stede Cornelis Keeselmans Janssen

f° 273 v°

| 1200-0540-01 |

-Joos Cornelis van Bavel en Neelken Jans van Bavel dr x Peter Janssen Kril, op verzoek van Anthonis Wouter Rombouts, verzaken aan hun recht in de stede in Neerven achtergelaten bij Wouter Peter Goris, item van hun recht in land in Hecht bij zelfde Wouter achtergelaten, item nig in weide in de "pothoeck"

f° 274 r° - 23.01.1604

| 1200-0541-01 |

-Peter Jan Bode belooft Jan Sijmonssen van Gielse 33 Rgld te betalen inzake geleend geld, stelt land in Terbeek in pand

f° 274 v°

| 1200-0542-01 |

-Jan Peter Huijben, ook voor zijn dochter, verzoekt Lenaert Jan Peter Mertens te laten oproepen

-Jan Cornelis Goris heeft zich borg gesteld voor Luijck Willem Maes

-Jan Cornelis Gooris als voogd met Luijck Willem Maes als toeziener van de onbejaarde weeskinderen Aert Adriaen Aertssen hebben de eed gedaan

f° 275 r°

| 1200-0543-01 |

-Lucia x +Goris Dielkens verzoekt opgeroepen te worden

-Adriaen Gerit Janssen olislager belooft Goris Cornelis Tiendemans 19 Rgld 15 st te betalen inzake koop van koe

in marge: Catharina x +Goris Cornelis Tiendeman voldaan, akte door gehaald (geen datum)

-Lambrecht Jan Cornelis Janssen heeft opgedragen aan zijn broer Peeter Jan Janssen zijn recht in de achtergelaten goederen van Claes en Cornelis Lambrecht Broomans, broers

Personen:

f° 275 v°

| 1200-0544-01 |

-Cornelis Henrick Philips, ook voor zijn zuster Catharijne, Cornelia Jans van Bavel dr x Peter Janssen Kril, en Peter Anthonis Wackers, schepen, nomine Tanneken Adriaen Mertens dr x Cornelis Cornelis Aertssen (procuratie Brecht dd 04.02.1604), allen als erfgenamen van +Peter Cornelis Goris Broomans x +Marie Bernaerts van Bavel dr, hebben hun recht in de achtergelaten goederen opgedragen aan Joos Cornelis van Bavel

Personen:

f° 276 r°

| 1200-0545-01 |

-Lenaert Jan Ments verzoekt Roeloff Ghijsbrecht Peter Maes, Zundert, te laten oproepen inzake betaling van 32 Rgld 2 V boekweit

f° 276 v° - 10.02.1604

| 1200-0546-01 |

-Lenaert Jan Ments verzoekt dat het vonnis terzake de 32 Rgld 2 V boekweit uitvoerbaar verklaard wordt, de wete gedaan zijnde aan Roeloff Ghijsbrecht Peter Maes, Zundert, en aldus door schepenen gewezen, vs Roeloff niet verschenen zijnde

f° 277 r°

| 1200-0547-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen x Marie mr Jan van Vorspoel dr belooft Claes van Dale 33 Rgld 15 st te betalen inzake geleend geld

in marge: voldaan, akte doorgehaald

16.02.1604

| 1200-0548-01 |

-de schout vs Adriaen Janssen Koeck, procedure

f° 277 v°

| 1200-0549-01 |

-Jacop Peters van Elsacker vs Henrick Lenaert Braens, procedure

-Jan Laureijs Noutssen, koper, vs Cornelis Jan Keeselmans, calengierder, procedure

-Peter Jordaens vs Jan Wouter Rombouts, procedure

-Lucia x +Goris Dielkens vs Meeus Francken, eerste zegt dat de vrouw van tweede in Antwerpen rood, wit en blauw laken gehaald heeft ten huize Jan Intparadijs, lakenverkoper op de hoek van O-L-Vr kerkhof voor 53 gld voor welke som rekwirant borg bleef en gezien gedaagde in gebrek van betaling is gebleven wordt aanlegger nu gedaagd door Huijbrecht Janssen, dienaar van de markgraaf van Antwerpen

f° 278 v°

| 1200-0550-01 |

-Cornelis van Nieuwenhuijsen vs Cornelia Jan Huijbrechts Bode huisvrouw, procedure

-de erfgenamen van Wouter en Lenaert Thomassen vs de erfgenamen jonker Jans van den Wijngaerde, procedure

-Jan Beijerssen nomine Jan Kasus vs Jan Peter Huijben als erfgenaam van Peter Bruec Boots, ontzetter, actor concludeert tot betaling van 17 Rgld 10 st toekomende van koop van koe die Peter Bruec Boorts op de koopdag van Pauwels Ackermans gekocht heeft

f° 279 r°

| 1200-0551-01 |

-zelfde in zelfde hoedanigheid vs Henrick Thomas als erfgenaam van Willem Thomas, actor concludeert tot betaling van 10 Rgld 14 st als rest van koop van paard dat vs Willem kocht op de koopdag Pauwels Ackermans

-zelfde in zelfde hoedanigheid vs Adriaen Cornelis Deckers als erfgenaam van Peter Hovelmans, actor concludeert tot betaling van 8 gld toekomende van koop van wagen en ploeg die vs Peter Hovelmans kocht van Pauwels Ackermans

f° 279 v°

| 1200-0552-01 |

-Cornelis Goris Aertssen vs Cornelis Adriaen Deckers, procedure

-Jan van Dietfort en Jan Laureijs Nouts vs Jan en Cornelis Lenaerts, procedure

-Jan Michielssen vs Aert Aertssen, procedure

f° 280 r°

| 1200-0553-01 |

-eerste akten niet leesbaar

-Jan Joos nomine uxoris vs Henrick Wouter Buijs en Peter Jan Janssen, niet leesbaar

f° 280 v°

| 1200-0554-01 |

-niet leesbaar

-Adriaen Anthonis Straetmans vs Aert Henrick Keijsers, over het stellen van borg

f° 281 r°

| 1200-0555-01 |

-Kersten Peter Vorselmans vs Jan Luijcx van Sundert, procedure

-Cornelis van den Bruijnenberghe vs Heijlwich van Dale met haar zoon Jan, akte beschadigd

f° 282 r°

| 1200-0556-01 |

-Cornelis Goris Aertssen vs Jan Huijbrechts Bode, procedure

f° 282 v°

| 1200-0557-01 |

-beschadigd

-Peter Jan Janssen vs Cornelis Nuijten, actor verklaart zich met geen schriftelijk bescheid te willen behelpen

-Peter Staeijmans vs Peter van Aken, verweerder gesommeerd hebbende in garande Jan Michielssen van Elsacker als occuperende de goederen van Jan Cornelis Mercx verzoekt dat gesommeerde zal verklaren of hij het garande al dan niet aanvaard, Jan Michielssen verklaart niet te willen garanderen

-Adriaen Cornelis Deckers vs Jan Jacop Geertssen, procedure

-Jan Cornelis als voogd en Jan Michielssen als toeziener van het (de) weeskind(eren) Lenaert van Riel x Marie Adriaen Diels dr, begeren hun erfpenningen op Jacop Henrick Kooremans

f° 283 r°

| 1200-0558-01 |

-Jan Beijerssen, gearresteerd op verzoek van Maximiliane en Jenneken +mr Peter Beijerssen dr, heeft de voogdij van de 2 dochters aanvaard

-Jan Aertssen belooft Anthonis Joos Huijbrecht 33 Rgld 5 st te betalen

in marge: voldaan, akte doorgehaald

-Jan van Dietfoirt Anthonissen calengiert de goederen die Augustijn Vermunten uit naam van zijn vrouw Marie Peter Vorsselmans dr verkocht aan Jan Cornelis Verbuijten

f° 283 v°

| 1200-0559-01 |

-Jan Thoens, Wuustwezel, belooft Jan Huijbrechts Bode 65 Rgld te betalen

-Jan Cornelissen, voogd, en Jan Michielssen van Elsacker, toeziener van de weeskinderen Lenaert van Riel x +Marie Adriaen Cornelis Diels dr, hebben opgedragen aan Jacop Henrick Kooremans het recht van vs weeskinderen in stede achtergelaten bij ... (beschadigd)

f° 284 r°

| 1200-0560-01 |

-Jan de Bueckelaere, Westmalle, belooft Peter Jan Bode 30 Rgld te betalen inzake koop van paard

in marge: koop niet doorgegaan, akte doorgehaald

-Cornelis Henrick Philips belooft de weduwe Dijrick Jaspars 32 Rgld te betalen inzake geleend geld

in marge: gelofte vernieuwd, akte doorgehaald

-Jan de Bueckelare, Westmalle, belooft Jan Bode timmerman 21 Rgld te betalen, toekomende van koop van paard

f° 284 v°

| 1200-0561-01 |

-beschadigd

Personen:

-Heijlwich Anthonis van Dietfort x Stoffel Cornelis van Aerde heeft opgedragen aan Jan van Dieetfort Anthonissen haar broer helft van beemd in de duerens

-gewezen dat Adriaen Janssen Coeck zal nemen van Peter Henricx alias Spanvuijt of diens borgen tot hij voldaan is

f° 285 r°

| 1200-0562-01 |

-beschadigd

-Peter van Staeijen, burgemeester, en Anthonis Goris kennen schuldig te zijn aan Steven Adriazenssen, Leur, 213 Rgld 6,5 st inzake geleend geld

f° 285 v°

| 1200-0563-01 |

-zelfden schuldig aan Willem Willemssen, schipper, Leur, 77,5 sister schors

f° 286 r°

| 1200-0564-01 |

-schepenen, voor het corpus van Loenhout, beloven sr Cornelis van Dongen en Peter van Aken te restitueren inzake geleend geld van Willem Cornelis Conincx, Zundert

-Willem van den Bogaerde Willemssen x Maeijken Jan Rombouts dr hebben opgedragen aan Peter Denijs Janssen hofstede aan stapelheide

f° 286 v°

| 1200-0565-01 |

-akte beschadigd, getuige verklaart dat Cornelis Willems van den Bogaerde aan Willem Peters van Eekel land de "ravesteijn" verkocht heeft met een weide daarbij gelegen, en dat nadien vs van Eekel de weide weerom verkocht heeft aan Willem van den Bogaerde en Cornelis Lenaerts alias hoecxken, met conditie dat kopers betaling zouden doen aan Anthonis van Aerde

f° 287 r°

| 1200-0566-01 |

-Jan Wouter Rombouts gerecht in de erfelijke goederen +Joos Beijtels in Sneppel, iem geleverd in diens roerende goederen

f° 287 v°

| 1200-0567-01 |

-Anthonis Henrick Aelbrechts heeft ontvangen 'kracht en gewent' in de roerende en onroerende goederen van het sterfhuis Wouter Laets en zijn huisvrouw

-Cornelis van den Nieuwenhuijse ontvangen kracht en gewent in beemd in Blaakt gestaan hebbende in naam van +mr Peter Beijerssen, Cornelis Goris Aertssen, Laureijs en Rombout Wouter Rombouts

f° 288 r°

| 1200-0568-01 |

-diverse akten over zelfde persoon (naam niet gekend, akte beschadigd) soms samen met Willem Jacop Luijcx vs ondermeer Cornelis Goris en Anthonis Joos

f° 288 v°

| 1200-0569-01 |

-Jan Joos nomine uxoris vs Henrick Wouter Buijs, procedure

-zelfde vs Luijck Willem Maes, procedure

-Cornelis van Elsacker vs Adriaen van Aken Laureijssen, voorlegging kopij schepenregister dd 21.02.1583

-Cornelis van Elsacker vs Jan Oom, voorlegging kopij schepenregister dd 27.02.1570

f° 290 r°

| 1200-0570-01 |

Jan van Dietfort vs Jan en Cornelis Lenaerts, actor vraagt dat gearresteerden zouden affirmeren hun ouders nog geen maand voor hun dood te hebben horen zeggen dat de schuld nog onbetaald was

f° 290 v°

| 1200-0571-01 |

-Cornelis Goris Aerts vs Peter Jan Bode, procedure

-Gabriel Jan Gabriels vs Jan Nijs van Tijgelt, procedure

-zelfde tegen zelfde, calengiering, procedure

-zelfde nomine uxoris vs Peter Denijs, procedure

-Jan Luijcx van Sundert vs Korstiaen Vorsselmans, procedure

f° 291 r°

| 1200-0572-01 |

-beschadigd

-Cornelis Goris Aerts vs Jan Hubrechts Bode, procedure

-Peter Janssen vs Cornelis Nouten, procedure

-Peter Staeijmans vs Peter van Aken, procedure

-Jan Beijerssen vs Jan Peter Huijben, procedure

f° 291 v°

| 1200-0573-01 |

-beschadigd

-Gabriel jan Gabriels nomine uxoris, vraagt opgeroepen te worden de weduwe Jans van Vollenhoven

-Lucia x +Goris Dielkens vs Meeus Francken, beschadigd