Notariaat Peter van Elsacker R02 – 11174 (Rijksarchief Antwerpen)

Rijksarchief Antwerpen – Notariaat Peter van Elsacker, R02 – 11174

Inleiding

| PVE-000-1 |

Bewaarplaats: rijksarchief Antwerpen, notariaat, R02, inv nr 11174

De stukken zijn ook in te kijken via de website van familysearch.org

Akte 01 – 02.01.1636

| PVE-001-1 |

Wouter Peeters Ren en zijn zoon Peeter, beiden Loenhout, willen volgende dag met paard en kar naar Antwerpen rijden geladen met ca 50 pon boter, 2 kooien hoenderen, 2 huiden en een kalfje, zijnde eigen gewin van vs Wouter, item nog 2 kooien hoenderen, een tonneken boter en een huid, zijnde eigen gewin van vs Peeter, item nog een huid en een tonneken boter van ca 60 pond dat zij mede naar Antwerpen voeren voor Cornelis Arnouts van Ostaeijen, Loenhout, verzoeken notaris hiervan akte te willen verlenen

getuigen: Michiel van Elsacker, stadhouder, en Peter Valentijns

Personen:

Akte 02 – 16.01.1636

| PVE-002-1 |

Jan Anthonis Wackers, Cornelis Cornelis Teuns x Marie Antonis Wackers dr, Matthijs Matthijs Goossens x Cathalijn Anthonis Wackers; hun sterk makende voor de weeskinderen Cornelis Anthonis Wackers en voor Engel Anthonis Wackers dr enerzijds, en anderzijds Wauter Jan Wauters; hebben gezien zij dispuut hadden over veld op hoenderen moer van vs Wauter Jan Wauters inzake de grootte en afpaling, onderling akkoord gesloten over afbakening en gebruik

getuigen: heer Gommarus de Clercq, vicepastoor, en Michiel van Elsacker, stadhouder

Personen:

Akte 03 – 25.07.1636

| PVE-003-1 |

akte voor Peeter Wouter Ren die volgende dag naar Antwerpen wil rijden met een kooi hoenderen, een huid en ruet, zijnde eigen gewin, en met een varken dat hij voert voor Michiel van Elsacker, aanwezig en bevestigend

getuigen: Michiel van Elsacker, en Dilis Havermans

Personen:

Akte 04 – 30.03.1636

| PVE-004-1 |

Adriaen Lenaert Ments en Adriaen Vermeiren, Loenhout, verklaren dat tot de hoeve het hesschot van jonker Jan de Herde of zijn erfgenamen toebehoren boven de erven in de schatboek vermeld heiveld op de brand O Jaspar de Hase W de hollandse straat N vs Adriaen Vermeiren, item heiveld grenzend N aan eerstgenoemd heiveld, item deel in heiveld ook op de brand O de hanerijt Z hollandse straat W Jan Wuijts erfgenamen N Michiel van Elsacker, item heiveld achter aan het huis van vs hoeve Z Jan Aert der Wewen W Jan van Dael, item 2 bosjes Z de rijt W de mosvoorden N Geert van de Cloot; eerste comparant bewoont reeds vele jaren de hoeve en gebruikt vs erven, tweede comparant is de naaste buur en veel van zijn erven zijn naast vs hoeve gelegen

getuigen: Wouter Peeters Ren, en Huijbrecht Goris Gabriels

Personen:

Akte 05 – 31.03.1636

| PVE-005-1 |

sr Thomas van Diepenbeeck machtigt Antonie van Aken, Hoeven, om voor hem zijn goederen in Hoeven, Oudenbos en Etten te verhuren, de penningen daarvan te ontvangen, kwitantie te verlijden etc

getuigen: Peeter de Meulder, en Adrianus Havermans

Personen:

Akte 06 – 17.01.1637

| PVE-006-1 |

mr Andries Joerdaens, secretaris, en Michiel van Elsacker, gewezen schepen, beiden Loenhout, verklaren tot behoefte van juffr Catharina Perez, dochter van +Marck Anthoine Perez en mevr Maria Perez de Barron, dat vs Catharine nog in leven en goede dispositie is, zij zien haar regelmatig en spreken haar ook soms aan

getuigen: Peeter van Dael, en Cornelis van Elsacker

Personen:

Akte 07 – 27.04.1638

| PVE-007-1 |

Mattheus Peeter Arnauts kent schuldig te zijn aan Barbara Cornelis Stoops dr, v/v Jan Marijnissen, de som van 300 gld als rest van erfpenningen inzake koop die hij 30 maanden geleden heeft gedaan van de goederen vs Barbara verstorven van haar vader

getuigen: Michiel van Elsacker, en Heijndricx de Crom

in marge: 21.11.1640 Barbara Cornelis Stoops x Jan Marijnissen 100 gld ontvangen van Mattheus Peeter Arnauts

in marge: 27.07.1643 Jan Marijnissen ontvangen van Matteeus Peeter Arnauts in het betalen van de achterstel van 8 V rogge of 7 gld jaarlijks aan het godshuis van de biest in Antwerpen de som van 58 gld, de hoofdpenningen blijven alzo tot de som van 142 gld

in marge: 21.05.1645 Barbara Cornelis Stoops x Jan Marijnissen ontvangen van Matteeus Peeter Arnauts de som van 42 gld, zodat nog 100 gld resteert

in marge: s.d. Jan Marijnissen x Barbara Cornelis Stoops nog ontvangen op de resterende 100 gld van Matteus Peeter Arnauts de som van 25 gld

naschrift op volgende blz: 05.12.1652 Jan Marijnissen x Barbara Cornelis Stoops kent dat Matteus Peeter Arnauts in zijn leven hem betaald heeft op rekening van resterende 75 gld de som van 12 gld eens en dat na diens dood Peeter Matteussen de resterende 63 gld met nog 5 gld 18 st 3 oort van achterstallige intrest betaald heeft

getuigen: Cornelis van Elsacker, en Jan van Ostaeijen

Personen:

Akte 08 – 16.03.1638

| PVE-008-1 |

Adriana Jan van Ditfort x Mattijs Kerstiaen Vorsselmans, Loenhout, verklaart op verzoek van Matteus Peeter Arnauts dat zij ca 7 weken terug van haar dienstmeid genaamd Maeijken, ca 15j, vader is Peeter Jan Peeter Huijben, alias boerjongen, Wuustwezel, hoorde zeggen dat er weer een dief in de kerk gevonden was, en dat er gezegd werd dat het Mattheus Peeter Arnauts was die betrapt zou geweest zijn door Michiel van Elsacker en hem zou gevraagd hebben alles in stilte te regelen

getuigen: Jan Cornelis Goris, Gabriel Goris Gabriels

Personen:

Akte 09 – s.d.

| PVE-009-1 |

Neeltien Cornelis Verboven x Adriaen Vermeren verklaart op verzoek van Mattheus Peeter Arnauts dat zij in maart laatstleden heeft horen zeggen van Adriana Jans van Ditfort x Matthijs Kerstiaen Vorsselmans dat gezegd werd dat in de kerk was gestolen en dat onzen Teeuw dat gedaan had, doelend op Mattheus Arnauts

Personen:

Akte 10 – 21.08.1638

| PVE-010-1 |

sr Thomas van Diependael, schout, stemt ermee in dat, gezien hij wegens de huidige retorsie zijn ambt niet kan bedienen, de schepenen, burgemeester en gezworenen van het dorp de goedenissen zonder zijn maning behandelen

getuigen: Michiel van Elsacker, en Joannes van Elsacker

Personen:

Akte 11 – 09.05.1640

| PVE-011-1 |

Cornelis Cornelis Aerts der Kinderen, alias Maes, Brecht, 76jaar, verklaart dat de weide in Huffel O de erven van de pastorie en welke placht te behoren Peeter Antonis Wackers, en nu eensdeels Jan Heijndricx de Crom, altijd wegenis had door het "paepenstraetken", zonder dat hij weet dat er ooit een andere wegenis was; zelf woonde hij tot zijn 30 jaar in Loenhout, ging daarna in Brecht wonen maar kwam nog regelmatig naar Loenhout

getuigen: mr Jan Luijcx, Brecht, en Cornelis van Elsacker

Personen:

Akte 12 – 09.05.1640

| PVE-012-1 |

Cornelis Cornelis Aerts der Kinderen, alias Maes, Brecht, transporteert aan Michiel van Elsacker en de kinderen +Magrita van Elsacker x Jan Heijndricx de Crom renten met onbetaalde intrest van dien als hij tot last van vs Michiel van Elsacker en vs kinderen pretenderende was en uitgaande op "margrite heuvelmans stede" in de palinckstraat, nu vs kinderen toekomend

getuigen: Jan Luijcx, en Jan van Ham

Personen:

Akte 13 – 13.12.1644

| PVE-013-1 |

Gilis de Visscher, Oosterhout, en mr Laureijs van der Buijten, Loenhout, samen last hebbende van Joannes van Geel Adriaens zoon, hebben voor 300 Kgld getransporteerd aan Melchior Laureijs Wouter Rombouts, Hoogstraten, akker in Hoogstraten O Cornelis Thienemans Z het hemelrijck straetken W Balten de Cnodder N de weduwe Jacques van Lieshaut erve, en dit om de akker gedurende 8 jaren te mogen gebruiken, de gebruiker zal ook gehouden zijn de lasten te betalen, ondermeer 2 V rogge aan de pastoor van Minderhout en de heen cijns

getuigen: Jan Cornelis Goris, en Heijndricx van Buijten

Personen:

Akte 14 – 31.03.1645

| PVE-014-1 |

Cornelis Adriaen Diels, 70 jaar, en Marie Adriaens Gijesbrechts dr x +Dierck Peeters, 90 jaar, beide Loenhout, verklaren op verzoek van Joos Huijbrecht Joos, Brecht, dat zij de moeder van requirant wel gekend hebben, dat zij genoemd was Gabrieltien, en dat zij de eigen nicht was van +Margriete, vrouw van +Antonis Joos, eerste comparant heeft vaak vertoefd in gezelschap van vs Margriet x Joos en de ouders van rekwirant, tweede comparant dat het huwelijk tussen Antonis Joos en Margriete ten haren huize gecontracteerd werd

getuigen: mr Andries Joordaens, en Niclaes Janssen

Personen:

Akte 15 – 25.07.1645

| PVE-015-1 |

testament van Gillis de Visschere, Oosterhout, zich tegenwoordig in Loenhout bevindende, gezond van lichaam en zijn geest wel machtig, schenking van 50 gld aan de armen van de plaats waar hij overlijden zal en door zijn vrouw uit te reiken waar het haar dunkt van node te zijn, item aan Catelijne Reijns, dochter van zijn zuster, 100 gld, item aan Willem en Marie de Visschere, resp zijn broer en zuster, ieder 12 gld, item de rest van zijn achtergelaten goederen van wat natuur ook maakt hij over aan zijn vrouw Anneken Berckmans

getuigen: Jan Heijndricx de Crom, schepen, en Jan van Kessel, notarisklerk

Personen:

Akte 16 – 14.02.1645

| PVE-016-1 |

mr Andries Joordaens als procureur van Peeter +Peeter Peeters en van Adriaen Cornelissen als man van Dingne Peeter Peeters dr appelleert van het vonnis van schepenen van Essen en Kalmhtout in hun nadeel gewezen op 07 februari en ten voordeel van Jan Palinck cum suis

getuigen: Jan van Kessel, en Gabriel Jan Gabriels

Personen:

Akte 17 – 07.02.1646

| PVE-017-1 |

codicil mr Andries Joerdaens, gewezen secretaris, ziek van lichaam en te bed liggend, gezond van geest, heeft bij codicil overgelaten aan zijn vrouw Marie Cristiaen Vorsselmans woning en gebruik van zijn woonhuis, schuur, hof, boomgaard en land hem verstorven van zijn ouders en gelegen aan de kerk, en indien iemand daartegen verzet zou hebben maakt hij aan zijn huisvrouw over in eigendom twee derdedelen van vs goederen

getuigen: Jan Heijndricx de Crom, schepen, en Willem Dilissen, vorster

nota: testateur lukte er niet meer in te ondertekenen

Personen:

Akte 18 – 15.01.1648

| PVE-018-1 |

Jan Sijmons, Herssel, verklaart op verzoek van Adriaen Deckers, Loenhout, dat hij in 1636 in Sneppel in een heiveld aldaar toebehorende Mattijs Mattijs Goossens geholpen heeft bij het inzetten en afstoken van een steenoven met Niclaes Heijndricx, steenbakker, en andere werklieden, dit voor vs rekwirant aan wie de steenoven toekwam, item dat al de stenen aan vs rekwirant geleverd zijn en dat die hiervoor een kerfstok heeft gemaakt, item dat toen de steenoven bijna afgestookt was Niclaes Heijndricx daarvan een partij stenen verkocht aan Mattijs Mattijs Goossens en dat hij declarant met anderen daarvoor bij vs Mattijs Goossens de lijfkoop hebben gedronken, item nog dat Niclaes Heijndricx met hem en de andere arbeiders de volgende dag na het afstoken van de steenoven naar de vrouw van rekwirant zijn gegaan en daar met rekwirant werd afgerekend en de arbeiders betaald werden, item niet te weten dat door Mattijs Mattijs Goossens enige betaling aan de arbeiders is gedaan

getuigen: Jan van Ham, en Jan van Kessel

nota: op de volgende bladzijde staan de vragen waarop in bovenstaande akte de antwoorden werden gegeven

Personen:

Akte 19 – 25.02.1648

| PVE-019-1 |

Frans Cristiaen Vorsselmans, man van Maeijken Denis Jacobs, en Adriaen Denis Jacobs, ook in Loenhout wonende, voor hem zelf en mede als voogd van de weeskinderen +Jacob Denis Jacobs, machtigen Joannes van Elsacker, secretaris in Wouw, om van Jan Adriaenssen Rothaghe, wnde in Zeeland in Bruinisse, te ontvangen 24 £ gr vl welke hij comparanten schuldig is inzake koop uit de achtergelaten goederen van +Pieternelle Cornelis Pampe, gewezen huisvrouw van vs Riethaeghe, en dit volgens bescheid van schepenen van Bruinisse dd 28.03.1647

getuigen: Dionijs Janssen, en Cornelis Adriaenssen, beiden smid, Loenhout

Personen:

Akte 20 – 01.04.1650

| PVE-020-1 |

Aert, Jan en Cornelis Janssen Neefs zonen, Loenhout, machtigen mr Leonardt Verdijck, procureur, om te compareren voor de raad in Brussel in hun rechtsgeding tegen Cornelis Jan Neefs

getuigen: Peeter Swagemaeckers, en Merten Sijmons de Leeuw

nota: in de akte is 2 keer sprake van Cornelis Jan Neefs, de comparanten Aert, Jan en Cornelis hadden een oom ook genaamd Cornelis Jan (Huijbrecht) Neefs

Personen:

Akte 21 – 07.03.1651

| PVE-021-1 |

juffr Catharina Perez, dochter van +heer Marco Antonio de Perez, ridder etc..., en van mevr Maria Perez de Barron, voor haar zelf en mede voor heer Martin de Perez, kanunnik in Luik, en voor juffr Louise Adriana de Perez, resp haar broer en zuster, machtigt heer Georgio Godaert, griffier in Lokeren en commies van het land van Waas, om te compareren in de raad van Vlaanderen inzake hun belangen in het ingedijkte land van Kallo

opgemaakt in Antwerpen

getuigen: Franchois Plattebors, en Philips van Nordamme, inwoners van Antwerpen

Personen:

Akte 22 – 18.03.1652

| PVE-022-1 |

testament Mercus Berthelmeeussen, Loenhout, ziek te bed liggend, gezond van geest, schenkt aan zijn 3 nakinderen bij Maeijken Adriaenssen, zijn huidige vrouw, zijn deel van het woonhuis met aanliggende hof en dries, zoals hem aangedeeld na de dood van zijn moeder, met bijhorende koestal, gelegen in Huffel op het Oosteneind, schenkt het vruchtgebruik ervan aan Maeijken zijn vrouw, zijn andere goederen laat hij aan al zijn kinderen, zo van voor als van nabed

getuigen: Mattijs Mattijs Goossens, en Peeter Jan Ooms, schepen

Personen:

Akte 23 – 20.11.1652

| PVE-023-1 |

Aert Antonis Aerts, Jan Rombauts, Aert Peeter Aerts, Jan Gabrielssen, Peeter Jan Ooms, en Adriaen Cornelis Mertens, inwoners van Loenhout, hebben op verzoek van de regeerders van Loenhout verklaard dat, primo de eerste comparant dat hij meermaals in pacht heeft gehad de tiende van de heer van Loenhout, de tiende van het klooster van sint Bernaerts, en de tiende van de pastoor van het dorp, en altijd de lasten die terzake het gebruik en gewin op hen gezet zijn betaald heeft, item de tweede comparant heeft enige tijd terug ook de pastoorstiende gepacht, item de twee volgende comparanten hebben de tiende van de vrouwe van Loenhout gepacht, item de twee laatste comparanten dat hen in eigendom toekomt een tiende binnen Loenhout, zijnde één schoof waartegen de pastoor ook een schoof toekomt, en de h geest de resterende derde schoof, etc...

getuigen: Cornelis Cornelis Hensselmans, landmeter, Brecht, en Antonis Francen

Personen:

Akte 24 – 24_03_1653

| PVE-024-1 |

Lenaert Mattijssen, Loenhout, verklaart op verzoek van schout en schepenen en regeerders van Loenhout, dat hij meer dan 20 jaren gewoond heeft op zijn stede in de berenstraat en een akker bezat tot zelfde stede behorend en liggend in de jurisdictie van Brecht, en daarvoor steeds bijgedragen heeft in de contributie van Brecht naar verhouding de inwoners van Brecht voor gelijkaardige grootte betalen

getuigen: Cristiaen Wauters, en Peeter Vermeeren

Personen:

Akte 25 – 21.09.1653

| PVE-025-1 |

mevr Catharina Leonora Perez de Barron, vrouw van Loenhout, machtigt mr Ravestijn, procureur, postulerend voor de raad van Brabant in ’s Gravenhage in Holland, in rechtspleging als vs vrouwe reeds in brieven aangevat heeft tegen Heijndrick Heijndricx van Turnhout inzake vonnis dd 12.09.1652 ten haren nadeel gewezen door de hoofdbank van Breda

getuigen: Thomas Bruels, en mr Geeraert van der Buijten

Personen:

Akte 26 – 27.09.1655

| PVE-026-1 |

sr Joan Marcelli, schout, machtigt zijn vader sr Marchelis Marcelli, om te verkopen en te transporteren 3 stukken van erven die hij comparant destijds van zijn vader gekocht heeft, alle gelegen in Geel

Personen:

Akte 27 – 23.07.1655

| PVE-027-1 |

codicil Jenneken Wouters x +Jan Jan Nijs van Tijchelt, ziek te bed liggend, gezond van geest, schenkt aan haar jongste dochter Cornelia de som van 150 gld uit haar gereedste goederen zonder dat dit zal gekort worden aan haar kindsdeel, dit omdat haar jongste dochter is gekwetst aan haar ogen en meer andere redenen

getuigen: mr Geert van der Buijten, en Niclaes Cornelissen

Personen:

Akte 28 – 13.03.1656

| PVE-028-1 |

juffr Catharina Leonora Perez de Barron, juffr Catharina de Perez en juffr Louise Adriane de Perez, machtigen sr Jan Baptista Adriaenssens, Antwerpen, inzake uitvoering vonnis schepenen Antwerpen dd 16.11.1655 in hun voordeel als erfgenamen van mevr Elisabeth Perez de Barron gewezen tot last van mevr Isabella Andrea x +Charles du Chatelle, heer van Tern..., akte opgesteld in Brussel

Personen:

Akte 29 – 21.05.1657

| PVE-029-1 |

juffr Gudula Conen, vrouw van sr Joan Marcelli, schout, machtig Niclaes Tunckens, haar zwager, Meerhout, om aldaar openbaar te verkopen met de broers en zusters van constituante de erfelijke goederen hen verstorven van hun broer +Grasinus Conen en deze goederen na verkoop wettelijk op te dragen, geschreven op het kasteel in Loenhout

getuigen: sr Joan Verachten, en Willem Mallanrs

Personen:

Akte 30 – 09.03.1657

| PVE-030-1 |

codicil van Cornelie Jan Huijbrechts Bode, vrouw van Frans Geertssen van der Buijten, Loenhout, ziek te bed liggende, gezond van geest, schenkt aan haar man Frans Geertssen van der Buijten de helft van haar woonhuis, schuur met de helft van de hof, boomgaard, dries en land daarbij behorend, om bij hem levenslang in tocht gebruikt te worden, item aan zelfde uit de goederen die hen samen toebehoren het beste bed met de hoofdpeluw, 2 oorkussens, 3 paar fluwijnen, 3 paar lakens, een door hem gekozen deken, item het 'gebrandewije' getouw, item een kastje in de keuken, item 4 houten stoelen met tafel staande in de winkel kamer, de 2 beste 'amme' lakens, 2 servetten, 2 ‘servette’ handdoeken, 4 tinnen schotels, 4 tinnen teljoren, een tinnen pot, 3 tinnen kommen, 3 tinnen lepels, 2 ijzeren potten, een tinnen zoutvat, een tinnen mosterdpot, een koperen kerssnutter (sic?), het beste brandijzer, een koperen handketel, een koperen vuurpan, een koperen schuimspaan, een ijzer rooster, een tang, een vanth..., en een ijzer pan, alles bij hem te kiezen, item het beste roer, item een zwart kleed, een hoed

getuigen: Michiel Peeters van Antwerpen, Peeter Peeters Cuijpers, Lenaert Daniel Kastermans, Jan van Ham, en Dilis de Crom

Personen:

Akte 31 – 10.11.1657

| PVE-031-1 |

testament van Elisabeth Cornelis Conincx, jonge dochter, ziek te bed liggend, gezond van geest, wenst in de kerk van Loenhout begraven te worden, maakt daartoe en uit devotie aan de kerk de helft over van een obligatie van 100 gld kapitaal en met de helft van verlopen intrest en welke obligatie Frans van der Buijten onder heeft, item de andere helft aan de h geest van Loenhout, item aan de vrienden langs vaders kant en de vrienden van moeders kant ieder elk 6 gld eens, en betreffende haar andere goederen deze laat zij aan Dilis Janssen de Crom x Margriete Moons voor de trouwe dienst die zij haar altijd gedaan hebben en bijzonderlijk bij haar ziekteproces

getuigen: E.H. Cornelis van de Kieboom, onderpastoor, en sr Joan Marcelli, schout

Personen:

Akte 32 – 09.04.1659

| PVE-032-1 |

Niclaes Gorissen van Oirschot, Zundert, en Heijndrick Gijesbrecht Hoppenbrouwers, Wuustwezel, verklaren dat de beemden op de beek die loopt tussen Loenhout en Wuustwezel tot Zundert toe veel beter zijn dan het akkerland in Loenhout, item dat zij goed kennen de "heesterbeemt" toekomende Cornelis Janssen van Gilse, Brecht, en wel weten dat zelfde beemd veel beter is als gemeld achterland in Loenhout, item dat zij 5 jaren terug een akker zaailand in Loenhout gekocht hebben, gelegen aan "aerts acker", voor de som van 310 gld, item etc...

getuigen: Niclaes Peeters, en Lambrecht van Staeijen, Loenhout

Personen:

Akte 33 – 21.06.1660

| PVE-033-1 |

sr Joan Marcelli, schout, Cornelis van Elsacker, Antonis Guilliams, Peeter Jan Ooms, Cornelis van Ostaeijen, Jan Heuvelmans, Huijbrecht Bode, en Cornelis Broomans, schepenen, Cornelis Raets, Adriaen Huijben, Mattijs Goossens, en Goris Gabrielssen, gezworenen, representerende het dorp van Loenhout, bekennen schuldig te zijn aan heer Henrick van Oijewerven, Antwerpen, de som van 4.000 gld eens inzake geleend geld, zullen jaarlijks 5% intrest betalen, beloven terugbetaling binnen twee volgende jaren

getuigen: Frans van der Buijten, en Geert van den Cloot

(nota: akte wordt door al de bovenvermelde personen getekend)

Personen:

Akte 34 – 22.09.1660

| PVE-034-1 |

Adriaen Peeter Aerts verklaart, ter instantie van de schout van Loenhout, dat zijn schapen, samen met deze van Wouter Antonis Wouters en van Jan Rommens in november 1658 hebben geweid in het veld "hans van geel heijvelt", zo hij van zijn zoon verstond, en dat hij, daarover door +Antonis van Oosterwijck, ondervorster, daarover gecalengierd zijnde, hierover met de schout een akkoord heeft gesloten

getuigen: Geert Peeters van der Buijten, en Jan Aertssen

Personen:

Akte 35 – 22.09.1660

| PVE-035-1 |

Geert Peeters van der Buijten en Jan Aert Antonis Aerts, getuigen bij vorige akte, verklaren gehoord en gezien te hebben dat de zoon van Adriaen Peeter Aerts gezegd heeft dat de schapen in vs akte vermeld ook geweid hadden in het heiveld achter akker aan Sneppel heide genaamd "hans van giele heijvelt"

getuigen: Joos Deckers, en Jan Cornelis Theuns

Personen:

Akte 36 – 02.09.1662

| PVE-036-1 |

sr Joan Marcelli, schout, Cornelis van Elsacker, Adriaen Cornelis Mertens, Mattijs Goossens, Jan Heuvelmans, Cornelis Broomans, Peeter Matteus Arnauts en Joos Jan Luijcx, schepenen, Geert Peeters van der Buijten, Arnaut Mattijs Ooms, Antonis Quirijnen en Gabriel van den Bleke, gezworenen, representerende het dorp van Loenhout, machtigen sr Joan Baptista Adriaenssens, Antwerpen, om in Antwerpen aan heer Heijndrick van Oijwerven af te lossen obligatie van 4.000 gld verleden voor notaris dd 21.06.1660 (cfr akte 33)

getuigen: Cornelis van Aerde, en Michiel van Elsacker

Personen:

Akte 37 – 27.02.1663

| PVE-037-1 |

testament van Maeijken Cornelis Rommens, vrouw van Jan Adriaens van Ostaeijen, Loenhout, ziek van lichaam, gezond van geest, schenkt aan haar man Jan Adriaens van Ostaeijen de som van 25 gld eens

getuigen: Jacob Adriaen Theus, en Joos Jan Luijcx

Personen:

Akte 38 – 22.10.1663

| PVE-038-1 |

codicil Margriet Michiel van Elsacker x +Heijndrick Geertssen van der Buijten, ziek te bed liggend, gezond van geest, schenkt aan haar zoon Willem Heijndricx van der Buijten haar gerechte helft van woonhuis, schuur, kooi en aanhorigheden in de hoeve de "tongelberch", zonder prejudicie van het deel dat hem zou competeren in haar verdere goederen

getuigen: Joos Jan Luijcx, en Jan Aerts van Tijchelt

Personen:

Akte 39 – 09.09.1664

| PVE-039-1 |

de hooggeboren heer Wijnand graaf van Glimes, burggraaf van ... gezegd Wijngaerde, machtigt … (niet ingevuld) om in Holland in 's Gravenhage om te procederen in de zaak tussen Louwies en Josina van Baten en de heer Joan Buijcx, burgemeester van Breda, en Peeter van Beeck, voor welke laatste vs constituant het garande heeft aangenomen

Personen:

Akte 40 – 10.12.1668

| PVE-040-1 |

codicil Antonis Jan Nouts, ziek te bed liggend, gezond van geest, schenkt aan zijn vrouw Cornelie Peeter Aerts Sgrauwen de som van 12 gld eens uit de verkoop van zijn roerende goederen, item aan zelfde nog het gebruik van zijn woning met de hof en toebehoren, behoudens dat zij de cijns en lasten ervan zal betalen, mitsdien nog de intrest van 75 gld kapitaal aan Jan Gijesbrecht Hoppenbrouwers, uitgezonderd de achterstel op zijn sterfdag die uit de gemene boedel dient betaald, item vs 75 gld zullen na zijn sterfdag gedragen worden half door zijn erfgenamen en half door de erfgenamen van zijn vrouw

getuigen: Heijndrick Janssen timmerman, en Jan Peeters de Brouwer

Personen:

Akte 41 – 10.06.1669

| PVE-041-1 |

testament Jan Heijndrick Berthelmeeussen en zijn vrouw Maeijken Heijndricx van der Buijten, Loenhout, vs Jan gezond van lichaam en geest, vs Maeijken ziek te bed liggend, gezond van geest, erfelijke goederen van eerst gestorvene aan langstlevende zonder hiervan te moeten geven staat of inventaris en om die te mogen gebruiken levenslang, latende de erfdom aan hun kind of kinderen, item de langstlevende zal kind of kinderen onderhouden naar zijn staat en voor diens of haar huwelijk 50 gld uitzetten, item zal de langstlevende de schulden van het sterfhuis van eerst stervende betalen

getuigen: Mattijs Goossens, en Arnaut Adriaens van Ostaeijen

Personen:

Akte 42 – 11.06.1669

| PVE-042-1 |

codicil Susanneken Janssen, vrouw van Geert Peeters van Westerhoven, ziek te bed liggend, gezond van geest, schenkt aan haar man Geert Peeters van Westerhoven de weefgetouwen met alle toebehoren met nog een stuk lijnwaad ca 24 ellen lang, en welke getouw en toebehoren hun samen toebehoort, zodat zij haar helft aan haar vs man overlaat, item haar helft in alle acties, schulden, uitstaande en gerede penningen die zij zal achterlaten boven degene die haar voorkinderen verwekt bij haar eerste man +Jan van Dommel moeten hebben bij contract van afscheid dd 11.03.1660 en de additie daarop dd 09.02.1668, item laat nog aan haar vs man een zwarte laken rok

Personen:

Akte 43 – 16.05.1670

| PVE-043-1 |

sr Peeter van der Schueren, commies op het comptoir in Wuustwezel, en zijn vrouw juffr Anna Maria Thoens, beloven kosteloos en schadeloos te houden de heren Joes van Veen, Wijnants en Mutsenich van de Raad van Brussel van borgtocht van 600 gld als zelfden op 20.03.1670 hebben geassigneerd aan sr Peeter de Cuijper op het comptoir van Dambrugge

getuigen: Michiel van Elsacker, en Frans Cornelis Franssen

Akte 44 – 15.02.1675

| PVE-044-1 |

testament Neeltien Matteus Arnauts, vrouw van Cornelis Cornelis Aerts, Loenhout, ziek te bed liggend, gezond van geest, wenst dat Adriaen Swagemaeckers, haar zoon van het eerste bed, haar stede met toebehoren en erven zal bezitten en gebruiken voor een tijd van 6 achtereenvolgende jaren zonder hiervoor enige huur te moeten betalen, alleen de cijns, dorpslasten, renten, item wil dat de roerende goederen en vruchten zullen verkocht worden tot mindering van de schulden, behouden dat onverkocht zullen blijven haar bedstee of koets, de richtbank, de haele, al haar achter te laten hoenderen, een zak koren of rogge en een veertel boekweit al welke zij vooruit laat aan haar vs zoon, item aan haar man het hun samen toebehorende bed, item een som van 75 gld uit de verkoop van de roerende goederen, item een zak boekweit, en de rogge die ligt in de schuur van Heijndrick Brocatus, item gezien Cornelis Cornelis Aerts verscheiden partijen van zijn erfgoederen verkocht heeft en in het gemeen huishouden gebracht begeert testatrice dat van de penningen komende van de verkoop van de roerende goederen nog zoveel penningen zullen genomen worden om de kooppenningen te voldoen van het land dat vs Cornelis Cornelis Aerts nu kortelings kocht van Catelijn van den Bleke etc

getuigen: Jan Cornelissen van Dijck, en Adriaen Sijmon Kesselmans

Personen: