Leenboek van Rutger van Doren, ca 1500 (Archief Heerlijkh., nr. 392)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van Rutger van Doren, ca 1500

| 392-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 392

(bewerking: Etienne Kerremans)

Voor nummering

| 392-002-01 |

item Rutgeert van Dorne Rutgeerts zoon heeft ontvangen dit volle leen met zijn toebehoorten ende dat Peeter van den Cloote aangaat ende dat bij consent ende opdragen van Janne zijn broeder die hem ten throone in het klooster begaf ende bij consent van mijnen jonkheer van Arenborch, present Willem Panis, Marselis Mans en Steven de Ram, 03/06/1504 te Antwerpen inden leeu

item vs stede waar Peeter van den Cloote placht te wonen heeft ontvangen Jan Willem Gielis zoon van den Wijngaerde en zijn vrouw bij koop en opdracht van Geerden van den Cloote voor 18 V rogge jaars, present Gielis van den Wijngaerde, Peeter Loijcx, 11/11/1517

op 25/10/1535 heeft Wouter Snel nomine en tot behoef van Adriaen Rutgeerts van Dorne zoon ontvangen van de heer in zijn heerlijkheid van Loenhout het vol leen aldaar gelegen en daarvoor betaald 13 rijders en 16 st voor klein recht

ook heeft vs Wouter nog ontvangen tot behoef van Adriaen vs in broeder en zusterlijk recht het leen van 10 V rogge ook onder Loenhout en hiervan betaald dubbel heergeweide mits Rutgeert zaliger dit nooit ontvangen had

item Peeter Loijcx x Katherijn hebben ontvangen een stuk land gekomen van Peeter van den Cloote stede en gelegen Z Geeraert Ingelbrechts 'eijcke' O Henrick Jan Nouts 'frans heijninghe' N Cornelis Jan Nijs 'frans heijninghe' W Jacob Coels 'eestere', present Wouter Wouterssen, Jan Wouters, 08/05/1516

item vs stede waar Jan Willem Gielissen van den Wijngaerde uitgestorven is heeft ontvangen Lijsbet vs Jans dr na dood van haar vader, present Peeter Pielnake, Laureijs van Aerde, Jan Hegge, Mathijs van den Bogaerde, Ghijsbrecht Pauwels Wuijts, 13/09/1541, gezet man is haar man Peeter de Smidt

op 11/01/1547 heeft Lisken gezet Jan Willem van den Wijngaerde die de eed heeft gedaan

F° I r°

| 392-003-01 |

dit zijn zulke percelen van leen gesproten uit de huizen van Neerven

eerst een stuk land 'den eester' ca een half L N Lenaerdt Jan Nijs Z Jan Hovelmans kinderen

dit heeft ontvangen Jacob Coels, present Geerdt Enbrachts, Ghijsbracht de Bie, Willem Lenaerdt, 24/08/1525

F° I v°

| 392-004-01 |

item vs stuk waar Jacob Coels uitgestorven is heeft ontvangen Adriane Peeter Zijmons dr zijn vrouw, present Adriaen Rutgheerts, Peeter van Onstaijen, Willem Lenaerts, 08/08/1537, gezet man is Aerdt Brans

dit vs stuk heeft ontvangen Adriaen Jan Enghelen zoon bij koop na opdracht van Adriane Peeter Sijmons dr zijn schoonmoeder, present Peeter Thuenis van Dietfoert, Willem Lenaerts, Peeter Smidt van Mere, gelegen vs eester N heer van den Wijngaerde Z Jan Hovelmans 'poorthof' O Peeter Verbuijten en heer Peeter Loijcx en aan Peeter Ingelbrechts , 16/11/1544

F° II r°

| 392-005-01 |

op vs stuk waar Jacob Coels op staat heeft ontvangen Margriet Jan Dignen huisvrouw was na dood van Lijsbette haar zuster een kroon en een V rogge erfelijk, present Henrick Leemans, Henrick Loijcx, 02/04/1520, gezet man is haar zoon Pauwels Jan Dignen

deze kroon en V rogge heeft ontvangen Marie Jan Dignen na dood van Margriet Jan Dignen huisvrouw, present Jan Peeter Boets, Matthijs van den Boogaerde, 17/02/1530, gezet man is Cristiaen Thijs Pauwels haar man

F° II v°

| 392-006-01 |

vs kroon en V heeft ontvangen na dood van Marie Jan Dignen dr en haar kind in gemeen recht , present Geerdt Ingelbrechts, Ghijsbrecht de Bie, Peeter Dignen, 14/12/1535

vs kroon en V waar Pauwels Dignen uitgestorven is heeft ontvangen Pauwels Jan Jan Dignen, present Dierijck Bode, mr Claus Diericxs, gezet man zijn vader Jan Dignen, 10/06/1543

F° III r°

| 392-007-01 |

op vs land waar Jacob Coels op staat heeft ook ontvangen Aerdt Heerls als momboor van Jacob Peeter Heerls kind na dood van Cornelis Hovelmans een kroon en een V rogge, present Jan Hovelmans, Jan Peeters van Brecht, Jan Peeter Boets, Mathijs van den Bogaerde, 06/03/1526

gekweten bij Jacop Coels als grondbezitter

F° IIII r°

| 392-008-01 |

op vs stuk land dat Jacob Coels in handen heeft zo heeft ontvangen Heijlken Henrick Leemans dr 25 st erfelijk, present Peeter Nouts, Jan Hovelmans, 09/06/1521, gezet man is Peter van Buiten

modo haar gezet man Jan de Kuper

op 10/04/1554 heeft Peerken Jan Cupers zoon ontvangen na dood van zijn moeder vs 25 st, zijn vader Jan is gezet man, present Jan Cornelis Kesselmans, Jan van Staijen

modo gezet man Jan van Bavele

F° V r°

| 392-009-01 |

op vs stuk land waar Jaco Coels op staat heeft gekocht Jan Hegge 2 V rogge erfelijk en nog 20 st, present Henric Jan Mertens, Jan Peeter Boets, 24/09/1526

op vs land 'den neester' heeft ontvangen Jan Hegge Jans zoon de jonge een V rogge en 10 st, present Jan Peeter Boets, Jan Hegge de oude, 09/12/1526

F° VI r°

| 392-010-01 |

item een stede met hof aan de plaatse Z de weg en W op de waterlaat

de helft van vs stede heeft ontvangen Cornelie Jan Wouters dr na dood van haar vader, present Cornelis Hovelmans, Wouter Wouterssen, 04/07/1512, gezet man is Jan Adriaen Dielis Luijcx zoon

F° VI v°

| 392-011-01 |

vs half huis waar Cornelia Wouters dr uitgestorven is heeft ontvangen Anthonis Adriaen Luijcx haar wettige zoon, present Jan Thoen Giel Sijmons, Adriaen Wouters, 31/03/1533, en op zelfde dag weer opgedragen tot Marie Henrick Leijs Rombouts dr

F° VII r°

| 392-012-01 |

de andere helft van vs stede heeft ontvangen Marie Henric Leijs Rombouts dr, present Peeter van Oijstaeijen, Jan Peeter Boets, 07/02/1527, gezet man is Heriaen Wouters Jan Wouterssen

vs gehele stede heeft ontvangen Claus Diels bij opdracht van Marie Henrick Leijs Rombouts dr x Pauwels Jan Dignen, present Laureijs van Aerde, Peeter van der Buijten, 29/10/1539

F° VII v°

| 392-013-01 |

item vs stede waar Claus Diels op staat daar is met vonnis gewezen mits dat Claus Diels huisvrouw gestorven is en dat zelfde Marie niet kon voldoen dat zelfde Marije Leijs Rombouts daar met een klein recht toe komen mag zonder heergeweide, gezet man is Jan Leijs Rombouts haar broer, present Jan van Lint, Peeter Pielnake, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Jan Hegge

modo gezet man Willem Polmans Jans zoon, present Pauwels Aerts, Thijs de Smidt, 15/02/1546

modo 17/12/1554 van de koop die zelfde Marije gedaan had moet Willem haar man tegen mr Claus Diericx, pres Peeter van den Bruijnenberge, Cornelis Aerdt Rombouts

modo deze gehele stede alzo die gelegen is heeft na opdracht van Marije Leijs Rombouts met haar man Willem ontvangen Heijnrick Jans van Staijen met Geertruijt zijn vrouw, present Adriaen van Aken, Lenaert van Staijen, 21/10/1555

F° VIII r°

| 392-014-01 |

op vs stede heeft ontvangen Mathijs van Aerde na dood van zijn vader Cornelijs van Aerde 30 st erfelijk, present Jan van Lindt, Peeter van Oijstaeijen, 20/01/1523

op 02/01/1533 heeft Laureijs van Aerde ontvangen als momboor van Cornelis van Aerde jongste kinderen 15 st erf van de 30 st erf daar Thijs van Aerde te boek staat op het huis waar Marie Leijs in woont, present Gheerdt Ingelbrechts, Peeter van Onstaijen

op 16/01/1533 heeft Peeter van Aerde ontvangen in zuster en broederlijk recht de andere 15 st van de 30 st erf daar Mathijs van Aerde te boek staat, present Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen

F° VIII v°

| 392-015-01 |

op 31/12/1546 hebben Peeter Huevelmans en Heijnrick van Aerde als momboors van de kinderen Buijen Huevelmans ontvangen de 15 st, present Peeter Pielnake, Heijnrick van Aerde, en Claus de molenere is gezet man, en Thijsken heeft het ontvangen in zuster en broederlijk recht

F° IX r°

| 392-016-01 |

item een stuk land 'dloeken' ca 3 L aan Joris van den Wijngaerde en Jan Hovelmans kinderen W en Jan van Lindt O

dit vs stuk land heeft ontvangen Margriet Jan Dignen huisvrouw was , present Henric Leemans, Peeter Loijcx, 06/03/1526, gezet man is Pauwels Dignen

zelfde vs stuk land heeft ontvangen Marie Jan Dignen dr na dood van haar moeder, present Jan Peeter Boets, Matthijs van den Boogaerde, 17/02/1530, gezet man is haar man Cristiaen Thijs Pauwels

F° IX v°

| 392-017-01 |

dit staat hier achter f° 45

de helft van vs stuk land 'dloeken' heeft ontvangen Cornelis Jan Nout Luijcx zoon bij koop en opdracht van Marie Jan Dignen en Christiaen haar man, present Peeter van Onstaijen, Mathijs van den Boogaerde, Jan Dignen, 14/02/1531

Lijsbeth Peeter Jan Nout Luijcx huisvrouw heeft ontvangen de andere helft van de 'loecken' bij opdracht van Marie Jan Dignen dr met haar man Cristiaen Thijs Jan Pauwels, present Cornelis Jan Luijcx, Jan Thoen Giel Sijmons, 27/02/1532

F° X r°

| 392-018-01 |

item een beemd 'de vonderbeempt' ca 3 voeder hooimaden W het nonnen goed O op de weg

vs beemd waar Pauwels de Coninck op staat heeft ontvangen Margriet Pauwels Conincx dr na dood van Pauwels de Coninck haar vader, present Laureijs de Coster, Jan van Balle, 14/04/1504

vs beemd hebben ontvangen Jan Jan Dignen en zijn broer Peeter elk de helft na dood van Margriete hun moeder, present Jan Peeter Boets, Mathijs van den Boogaerde, 17/02/1530

F° X v°

| 392-019-01 |

vs helft van de 'vonderbeemde' die Jan Jan Dignen ontvangen had heeft hij opgedragen tot behoef van zijn broer Peeter, present Peeter Nouts, Jan Jan Peeter Boets, 01/02/1536

F° XI r°

| 392-020-01 |

item een stuk land 'de withage' ca 3 L bij de molen O Luijc Thijs W het nonnen goed

vs land waar Jan Hegge uitgestorven is heeft ontvangen Nijs vs Jan Hegge zoon, present Henric Jan Meeus, Ghijsbracht van der Creke, 18/03/1497

F° XI v°

| 392-021-01 |

item vs land 'de withage' waar Nijs Jan Hegs zoon op staat heeft deze Nijs bij koop opgedragen aan zijn leenheer Rutger van Dorne tot behoef van Wouter Snels x Marie, vs land zijnde 3 L min 20 roeden, gelegen O Jan Hovelmans, Z Jan Loijcx W vs Wouter Snels N Pauwels Diericx kinderen, present Geerdt Ingelbrecht, Marck Loijcx, 09/07/1530

F° XII r°

| 392-022-01 |

item de helft van vs 3 L waar Wouter Snels uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Verwilt na dood van Wouter vs in broeder en zusterlijk recht, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/1537

F° XIII r°

| 392-023-01 |

item een stuk land 'brugsken' ca 3 L O Thijs Diericx W aan de straat

dit vs land heeft ontvangen na dood van Jan Hegge zijn dochter Katrijn met haar man en momboor, present Bouwen Thijs Leenaerdt Bouwens, Ghijsbracht van der Creke, 03/09/1588

later bijgevoegd: gezet man is Andries Goes

na dood van Andries Ghoes heeft Wouter Ghijsbrecht Maes de eed gedaan, present Jan Hegge, Cornelis Nout Luijcx

op 20/08/1556 heeft Lijsbeth Henrick Meus dr ontvangen zulk deel als Jan haar broer hadden in het brugsken, na opdracht van Adriaen de Bie als man van Adriaenken en Jan Hegge als voogd van Magdaleene en Geertruijt, present Peeter van der Buijten, Peeter Joos, gezet man is Adriaen Peeter Joos

F° XIII v°

| 392-024-01 |

Simon Thijs Theus heeft ontvangen het deel van Kerstiaen Hendrick Meus in 'het brugsken' bij koop en opdracht van Kerstiaen, Simon met zijn huisvrouw Marie hebben dit ontvangen 14/07/1551, present Peeter van den Bogaerde, Claus Diericx, Thomas Goris, opgedragen op 07 juli, present Peter Pielnake, Jan Hegghe de oude, gecalengierd bij Lijsbeth over de andere zijde daarom hier niet

F° XIIII r°

| 392-025-01 |

op vs stuk land heeft Wouter Wouters met zijn vrouw Margriet Giel Sijmons dr 14 L rogge erfelijk, present Wouter Snels, Jan Henricx, 12/11/1509

vs 14 L waar Wouter Wouters uitgestorven is heeft ontvangen Marie Wouter Wouters dr na dood van haar vader, present Geerdt Ingelbrechts, Henrick Leemans, Matthijs van den Boogaerde, 13/10/1528, gezet man is Jan Luijcx haar man

F° XV r°

| 392-026-01 |

item een B land onder eusel en heide met een beemd daaraan 'de dorent' va 3 voeder hooimaden O de beek N Doren Neefs Z Wouter Snels

dit vs stuk land en beemd heeft ontvangen Katlijne Jan Hegx dr na dood van haar vader, present Bouwen Tijs, Leenaerdt Willem Baeijens, 11/04/1490, gezet man is Henric Jan Meeus

modo Kerstiaen en Lijsbeth na dood van hun moeder

F° XVI r°

| 392-027-01 |

op vs stuk land hebben Wouter Wouters x Margriet Giel Sijmons dr een halster rogge erfelijk dat zij kochten tegen Cornelis Henric Dries zoon van der Gorbraken met zijn zusters Marie, Digne en Lijsbeth en met hun voogd Jan Luijcx, present Wouter Snels, Jan Henricx, 14/05/1509

vs halster heeft gekweten Katherina Jan Hegs dr huisvrouw van Henrick Jan Meus, 01/02/1530, present Jan van Lindt, Jan Peeter Boets

F° XVII r°

| 392-028-01 |

op vs land met beemd heeft ontvangen Marie Jan Tijs Sijmans dr van der Heese na dood van haar moeder een half £ erfelijk, present Olivier van den Wijngaerde, Wouter Wouters, 07/04/1511

F° XVIII r°

| 392-029-01 |

op vs stuk land met beemd heeft ontvangen Wouter Snels x Marie een half £ gr erfelijk bij koop en opdracht van Marie Gielis dr van den Wijngaerde x Marten de Visscher, present Jan Peeter Boets, Peeter van Onstaeijen, 26/02/1523

item de helft van een half £ waar Wouter Snels uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Verwilt na dood vs Wouter in broeder en zusterlijk recht, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/10537

modo Cornelis Thoen Coels nomine Katlijn zijn huisvrouw, present Peeter Joos, Jan van Bavele, 06/05/1555

F° XVIII v°

| 392-030-01 |

op vs 'dorent' heeft Jacopmine Decalen religieuze van het godshuis van Mishagen ontvangen 30 st jaarlijks, gezet man is Ghijsbrecht de Bie, present Peeter Pielnake, Jan van Bavele

F° XIX r°

| 392-031-01 |

item een stuk land 'de crucstrepe' ca 7 L land N tot de molen Z tot de stegen aan de heerstrate

vs stuk land heeft ontvangen Wouter Snels na dood van zijn vader Peeter Snels, present Baeijen Tijs, Henrick Jan Meeus, Jan Ghijsels, 08/09/1492

item vs stuk heeft ontvangen Peeter Verwilt in broeder en zusterlijk recht na dood van zijn oom Wouter vs, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/1537

F° XIX v°

| 392-032-01 |

Joris Peeter Kerstiaens en Willeken Kerstiaens hebben ontvangen vs 'crucstrepe', present Peter Verbuijten, Peeter Pielnaecke, 15/12/1545

Lijsbeth Peter Kristiaens dr heeft de helft van 'de crucstrepe' ontvangen na opdracht van Joris Peter Kerstiaens, gezet man is Thomas Cornelis Ghoris, present Peter Ingelbrechts, Peter Pielnaecke, Lauwereijs van Aerde, Peter Verbuijten, 16/11/1547

F° XX r°

| 392-033-01 |

item een beemd 'de dorent' ca 5 vierendeel B beemd met een heiveld daaraan ca een V land O op de beek W juffr Diane van den Wijngaerde Z het godshuis van st michiels N Katline Jan Hegs dr

deze vs percelen heeft ontvangen Wouter Snels na dood van zijn vader Peeter, present Bouwen Tijs, Henrick Meeus, Jan Ghijsels, 12/09/1492

item vs 'dorent' waar Wouter Snels uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Verwilt, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/1537

F° XX v°

| 392-034-01 |

op 27/12/1544 heeft ontvangen Wouterken Peeter Verwilt met zijn zuster Heijlken na de dood van Peeter Verwilt de helft van 'de dorent' met het heiveld gelegen O de beek W jonkvrouw Janne van den Wijngaerde N Peeter Kerstiaens kinderen en Kerstiaen Heijndrick Meus, present Adriaen Wouters, Peeter Joos, Gheerdt Vorsselmans heeft de eed gedaan

Neelken en Anneken Peeter Kerstiaens kinderen hebben ontvangen de andere helft van 'de dorent', present Peeter Verbuijten, Peeter Pielnake, Peeter Kerstiaens, gezet man van Anneke is Frans Marcelis, 15/12/1545

Heijnrick Jan Heijns x Digne hebben ontvangen bij koop Anneke Peeter Kerstiaens dr deel van 'de dorent' na opdracht van Cornelis Sibs, , present Heijndrick Lodders, Adriaen van Aerde,27/11/1547

(in marge)

modo haar gezet man jan Cornelijs Brouwer (eerst geschreven en doorgehaald: haar man Peeter Diercx), present Peeter Verbuijten, Laureijs van Aerde, Peeter Ghilbrechts, 17/02/1541

F° XXI r°

| 392-035-01 |

item een stuk land aan de kerk ca 3 moken O tot de muren toe N aan de heuvel W aan 'de willigen acker' van Jan van den Wijngaerde

dit vs stuk land heeft ontvangen Gheerdt Ingelbrechts tot behoef van jonker Robbrecht van Arenborch, present Olivier van den Wijngaerde, Wouter Snels, Jan Loijcx, 13/03/1514

vs stuk waar Robrecht van Arenborch uitgestorven is heeft ontvangen Marck Loijcx, schout, tot zijn heers behoef, 03/01/1542, Jan van Lint, Peeter Pielnake, Peeter van Onstaijen, Laureijs van Aerde, Jan Hegge

F° XXI v°

| 392-036-01 |

Peeter Pielnake, kastelein, heeft ontvangen nomine de gravin Magriete van Arenberch dat perceel van leen over aan de andere zijde (cfr vorige f°), present Peeter Ingelbrechts als schout, Peeter Verbuijten, 02/06/1546, Jan Hegge de oude

F° XXII r°

| 392-037-01 |

item een eusel ca 8 L Z aan 'de poorthof' N Leenaerdt Jan Nijs

dit vs stuk heeft ontvangen Peeter van Onstaeijen, present Jan Loijcx, Henric Loijcx, 17/02/1518

vs stuk waar Peeter van Onstaeijen op staat heeft ontvangen Geerdt Ingelbrechts, present Willem Lenaerdts, Peeter van Onstaeijen de oude, 12/07/1529

F° XXII v°

| 392-038-01 |

vs stuk waar Gerit Embraechts op staat heeft ontvangen Joris Gheerdt Embraechts in broeder en zusterlijk recht na dood van zijn vader, present Peeter Verbuijten, Pauwels Dinghen, 06/03/1538

item van dit stuk eusel heeft ontvangen Peeter Imbrechts een derde deel

item Magdaleene Imbrechts ook een derde deel, gezet man is Peeter van Eeckele haar man

en Anna Imbrechts het ander derde deel, haar gezet man is Peeter van der Buijten haar man, en dit na de dood van Joris Imbrechts, present Jan van Lint, Jan Hegge, 12/12/1542

F° XXIII r°

| 392-039-01 |

op dit vs stuk land dat Peeter van Onstaeijen nu in handen heeft zo heeft Gheerdt Embraechts 2 £ 5 st erfelijk dit hij kocht tegen Aerdt Ghijsels x Heijlwich, present Gielis van den Wijngaerde, Olivier van den Wijngaerde, Jan Wouters, 14/08/1514

vs rente zijn in de grond gesmolten mits Geeraerdt Imbrechts zelfde eusel gekocht heeft

F° XXIIII r°

| 392-040-01 |

item een stuk goed onder land en groes samen ca 8 L W 'de eester' O de akkerweg Z 'dloeken'

dit vs stuk heeft ontvangen Katline Gheeraerdt Embrachts huisvrouw en haar zoon Henrick ieder de helft en dit bij koop en opdracht van de kinderen Henrick Cleijs Jan Heijlen, present Jan Wouters, Peeter Loijcx, Nijs Hegge, 10/02/1522, gezet man is Peeter Verbuijten

F° XXIIII v°

| 392-041-01 |

de helft van vs stuk erven waar Henrick Gheraerdt Ingelbrechts zoon uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Geeraerdt Ingelbrechts zoon na dood van zijn broer Henrick, present Ghijsbrecht de Bie, Jan van Bavele, 03/02/151537

item de helft waar Katrijne Geeraerdt Imbrechts huisvrouw op staat en uitgestorven is heeft ontvangen Anna Geeraerdt Imbrechts dr na dood van haar moeder, present Jan van Lint, Jan Hegge, Peeter Imbrechts, 12/12/1542, gezet man is Peeter van der Buijten haar man

F° XXV r°

| 392-042-01 |

op vs stuk heeft Marie Henrick Cleijs Jan Heijlen dr een sister rogge erfelijk welk haar zusters en haar broers daarop bekenden, present Wouter Wouters, Jan Wouter, Willem der Muijen, 25/06/1517, haar gezet man is Abraham van Huijsen haar man

op 23/02/1540 heeft Cornelia de huisvrouw van Cornelis Aerdt Rommens dit sister ontvangen waar haar moeder uitgestorven was, present Peeter Pielnake, Gheerdt Vorsselmans, gezet man is Cornelis Aerdt Rommens

F° XXVI r°

| 392-043-01 |

item een blokje 'dmolenblock' ca 2 L O Claus Verheerstraten W de molenweg N Cornelis Merx

dit vs stuk heeft ontvangen Margriet Giel Sijmons dr na dood van Gielis Sijmons haar vader, gezet man is haar man Wouter Diels, present Wouter Snels, Jan Wouters, Jan Wouts de jonge, 15/03/1511

F° XXVI v°

| 392-044-01 |

dit vs stuk waar Margriet Gielis Sijmons dr uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Thoen Sijmons in zuster en broederlijk recht, present Jan Hegge, Jan Thoen Sijmons, 09/06/1538

modo Magriete Peeters zuster, gezet man haar zoon Lenaert

F° XXVII r°

| 392-045-01 |

item 2 L land bij de nieuwe molen W Jan van Lint en nog 1,5 L W Joris van den Wijngaerde O de molen

dit vs perceel heeft ontvangen mr Peeter Vorspoels, present Jan Peeter Boets, Bernaerdt Hildernis, 09/01/1523

item vs 3,5 L waar meester Peeter Vorspoels uitgestorven is heeft ontvangen Cornelis zijn zoon in broeder en zusterlijk recht, present Mathijs Bogaerts, Jan Peeter Bode, 21/05/1538

F° XXVII v°

| 392-046-01 |

item deze 3,5 L heeft ontvangen na dood van mr Peeter Vorspoels zijn zoon mr Jan Voorspoels, present Mathijs Bogaerts, Jan Peeter Bodts, dit bij S/D, 21/06/1538

item vs heeft ontvangen Marije Wouter Snels weduwe en dit bij koop en opdracht van mr Jan Vorspoels, present Peeter van Onstaeijen, Willem Lenaerts, gezet man is Lenaert Steenbackers, 03/05/1542

F° XXVIII r°

| 392-047-01 |

item een stuk land 'den hou' ca een V Z Peeter Claus 'espt' N Willem Leenaerdts Willem Baeijens

vs stuk heeft ontvangen Willem Leenaerdt Willem Baeijens na dood van zijn vader,present Jan van Balle, Henrick Gosens, 01/10/1505

Willem Leenaert Willem Baeijens heeft ontvangen de 14 L rogge erfelijk die Heriaens kinderen van der Eijcke op vs stuk land heffende waren en die hij afgekocht en gekregen heeft en Henric Merck Lenaerdts hem heeft opgedragen als momboor van Adriaens kinderen vs, present Jan Loijcx, Henric Gosens, Peeter van Oijstaeijen, 21/07/1516

F° XXVIII v°

| 392-048-01 |

op 29/12/1546 heeft Cornelis Willem Lenaerts zoon 'den hou' ontvangen, present Peeter Pielnake, Jan Hegghe, Peeter Verbuijten, Lauwereijs van Aerde

uit vs 'hou' heeft ontvangen Jan van Dale Colijns zoon 6 roeden, present Peeter Pielnaecke, Peeter Verbuijten, Lauwereijs van Aerde, 29/12/1545

modo Aernout van Ostade bij koop met Lijsbeth zijn huisvrouw, present Peeter van der Buijten, Jan van Ostaeijen, 06/03/1554

vs 'hou' waar Cornelis Willem Lenaerts te boek staat heeft ontvangen bij koop Henrick Jan Heuvelmans, 11/01/1547, present Lauwereijs van Aerde, Peeter Verbuijten

modo na dood van Heijnrick zijn vader Jan Heijnrickx zoon, present mannen als boven

F° XXIX r°

| 392-049-01 |

item 3 vierendeel B beemd van gespleten leen een derdedeel gelegen naast 'de heijbeemt' aan de ene zijde en naast 'de blaect' op de andere zijde

vs 3 vierendeel B heeft ontvangen Jan Jans zoon van Couwenberge na dood van zijn vader, present Cornelis Hovelmans, Willem Lenaerdt Willem Baeijens, 10/07/1506

vs 3 vierendeel heeft ontvangen Lisken Jan Kouwenberchs dr na dood van Jan haar vader, present Pauwels Aerdts, Ghijsbrecht van Hamstel, 02/04/1548, gezet man is Heijnricus Leest

F° XXX r°

| 392-050-01 |

item een blok 'de ameije' ca een half B W 'de conijnshage' O Cornelis Gielis Haest

vs blok heeft ontvangen Gielis Gielis Peeter Haest na dood van zijn vader, present Jan Wouters, Jan Peeter Boets, 10/03/1523

vs stuk heeft ontvangen Cornelis Ghielis Haest na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht, present Peeter Verbuijten, Mathijs Bogaarts, 05/01/1543

F° XXX v°

| 392-051-01 |

Jan Heijndricx van Aerde x Magriete hebben ontvangen vs 'ameije' bij koop, present Peeter Pielnake, Peeter Joos, 02/10/1549

F° XXXI r°

| 392-052-01 |

item een beemd op 'de boecheester' ca 5 voeder hooimaden Z het godshuis van Tongerlo Z 'de robbrecht' die Jan van den Wijngaerde toehoort N en W de beek

vs beemd hebben ontvangen Wouter Snels x Marie bij koop en opdracht van Jan Peeters, present Gheerdt Embrechts, Ghijsbracht de Bie, Jan Willems van den Wijngaerde, Nijs Hegge, 16/03/1525

item de helft van vs beemd 'de boecheester' waar Wouter Snels uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Verwilt na dood van zijn oom Wouter vs, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/1537

modo Thomas Thoens heeft de helft na dood van zijn vader, present Peeter van der Buijten, Jan van Bavele, …

F° XXXI v°

| 392-053-01 |

op vs beemd waar Wouter Snels x Marie op staan hebben Henric de Cnodder x Lijsbeth gekocht 20 sch br, present Wouter Wouters, Jan Wouters, Henrick Meeus, 07/04/1516

vs 20 sch br heeft Wouter Snels gekweten, present Jan Hegge, Jan Peeter Boets, Jan Hovelmans, 20/05/1527

F° XXXII r°

| 392-054-01 |

item 2 moken land aan de oude molenberg

deze 2 moken heeft ontvangen Marie x +Jan Wouters, present Henrick Meeus, Jan Hovelmans, Jan Hegge, 27/05/1527, gezet man is haar zoon Heriaen Wouters

op 17/09/1539 heeft Govaert van Ijpere de eed gedaan voor Marij Jan Wouters als gezet man, present Peeter van Ostaijen, Ghijsbrecht de Bie, Jan van Bavele, Peeter Snellen

F° XXXIII r°

| 392-055-01 |

item 3 moken land N aan de oude molenberg Z Marie x +Jan Wouters, staan in het oude leenboek f° XXIX

deze 3 moken heeft ontvangen Marie x +Jan Wouters, present Jan Hovelmans, Jan Hegge, 27/05/1527, gezet man is Heriaen Wouts

F° XXXIII v°

| 392-056-01 |

vs heeft ontvangen Peeter Joos en Jacop zijn huisvrouw, present Peeter Pielnake, Jan Hegge de oude

F° XXXIIII r°

| 392-057-01 |

item een stede aan de plaatse in Loenhout Z Mathijs van den Bogaerde N Wouter Wouters

vs stede waar Jan Lodewijcx op staat zo hebben gekocht Wouter Wouters Diels zoon x Margriet, present Jan Aerdt Ghijsels, Bouwen Thijs, Henric Meeus, 13/03/1498

item de helft van vs stede waar Wouter Wouters uitgestorven is en alzo ver als die leen is heeft ontvangen Marie Wouter Wouters dr na dood van haar vader, present Geerdt Ingelbrechts, Henrick Leeman, Matthijs van den Boogaerde, 13/10/1528

F° XXXIIII v°

| 392-058-01 |

zelfde vs helft die Marie Wouter Wouters dr ontvangen heeft hebben ontvangen Jan Toen Giel Sijmons x Heijlwijch samen bij koop en opdracht van Marie Wouter Wouters dr x Jan Luijcx, present Jan Peeter Boets, Adriaen Wouters, 20/05/1529

F° XXXV r°

| 392-059-01 |

de andere helft van vs stede waar Magriete Wouter Wouters huisvrouw uitgestorven is heeft ontvangen Jan Thoen Giel Sijmons na dood van Magriete vs, present Jan Hegge, Peeter Thoen Giel Sijmons, 09/06/1534

vs stede waar Jan Thoen Giel Sijmons uitgestorven is voor zover Jan daarin gerecht was heeft ontvangen Peeter Thoen Giel Sijmons als momboor van Jan Thoen Giel Sijmons kinderen alzo ver als het leen is, present Mathijs van den Bogaerde, Jan Jan Peeter Boets, 26/01/1536

bs buer of stede waar Jan Thoen Diel Sijmons uitgestorven is heeft zijn dochter Neelken ontvangen bij deling, Peeter van Dietfort is gezet man, present Anthonis van Dietfort, Peeter van Dietfort, 04/01/1551

F° XXXVI r°

| 392-060-01 |

item stede O aan de plaatse W op de waterlaat

vs stede waar Margriet Geerdt Baeijens op staat heeft zij met haar man Willem der Muijen opgedragen tot behoef van Marie Cornelis Jan Melis dr huisvrouw van Mathijs van den Bogaerde, present Henrick Meeus, Bernaerdt Hildernis, 05/01/1526

vs stede heeft ontvangen bij koop en opdracht van vs Mathijs met Ghijsbrecht de Bie en Peeter van den Bogaerde als momboors van Mathijs kinderen en Cornelis verving mee zijn jongste broerkens en zusjes en

(vervolg volgende f°)

F° XXXVI v°

| 392-061-01 |

(vervolg vorige f°)

deze vs stede heeft ontvangen Jan Peeters van Ostaden x Magriet, present Peeter Ingelbrechts, Peeter van der Buijten, Lauwereijs van Aerde, 07/03/1548

op 16/09/1550 heeft Magriet huisvrouw van Anthonis van Dietfoort ontvangen vs stede bij koop en opdracht van mr Jan van Ostaijen, present Tomas van Aken, Jan Hegge, Peeter Ingelbrechts

op vs stede waar Anthonis van Dietfoirt op staat heeft mr Jan van Ostaijen x Magriet ontvangen 5 ingelen 10 st jaarlijkse rente, present Peeter Pielnake, Peeter van Dietfoert, 02/06/1550

modo Marije Wouter Snels f° LXVII

F° XXXVII r°

| 392-062-01 |

item de 3 V rogge erfelijk die de weduwe Willem Panis heffende was op vs stede waar Jan Gosems placht te wonen heeft de weduwe met haar voogd Peeter van Tienen opgedragen Wouter Snels x Marie tot hun beider behoef, present Jan Wouters, Wouter Wouters, 28/10/1514

item de helft van deze 3 V waar Wouter Snels uitgestorven is heeft ontvangen Wouter Verwilt na dood vs Wouter Snels zijn oom, present Adriaen Wouters, Pauwels Dignen, 04/11/1537

F° XXXVII v°

| 392-063-01 |

Adriaen Heijns van Aerde zoon heeft ontvangen nomine uxoris Marie Peeter Kerstiaens dr deze 3 V, present Peeter Verbuijten, Peeter Pielnaeck, 15/12/1546

F° XXXVIII r°

| 392-064-01 |

op vs stede waar Mathijs van den Bogaerde nu woont heft Peeter Nouts 15 st erfelijk die hij kocht van Katline Jan Claus Jan Heijlens natuurlijke dochter, present Wouter Wouters, Jan Wouters, 05/12/1514

de 15 st erfelijk waar Peeter Nouts uitgestorven is heeft ontvangen Peeter Nouts zijn zoon, present Jan Hegge, Mathijs van den Bogaerde, 05/09/1536

deze 15 st heeft Gheraerdt Gheerdt Wils zoon ontvangen bij koop en mangeling, present Peeter Pielnaeck, Jan Vorspoels, actum bij Peeter Verwilt als stadhouder

F° XXXIX r°

| 392-065-01 |

op vs stede die Mathijs van den Bogaerde x Marie Cornelis Jan Melis dr in handen hebben heeft ontvangen Katerina Goosem Lemmens dr na dood van Katline haar moeder een V rogge erfelijk, present Jan Wouters, Mathijs Hovelmans, 07/04/1521, gezet man is Hubrecht van Ijmmerseel haar man

vs V rogge heeft opgedragen Katrijne Goosem Lemmens dr met Hubrecht haar man tot Henrick Loijcx behoef, en Henrick Loijcx heeft overgegeven Mathijs van den Bogaerde x Marie Cornelis Melis dr, present Laureijs van Aerde, Henrick Meeus, 31/01/1533

F° XL r°

| 392-066-01 |

item 3 moken land N Mathijs van Aerde O de weg W over de gracht huiswaarts

dit vs stuk land waar Aerdt Wouter Stevens x Marij op staan heeft gekocht Peeter Jan Claus Peeters zoon, present Jan Wouters, Peeter Loijcx, 26/05/1519

vs stuk land waar Peeter Jan Claus Peeters zoon op staat heeft gekocht Matthijs Cornelis zoon van Aerde, present Jan Hovelmans, Jan Peeter Boets, 12/02/1530

F° XL v°

| 392-067-01 |

vs stuk land waar Matthijs Cornelis zoon van den Aerde uitgestorven is heeft ontvangen Jan Cornelis zoon van den Aerde als momboor van Matthijs van Aerde kinderen, present Jan Peeter Boets, Jan Hovelmans, 03/10/1530

op 9 februari heeft Magriet Verwilt ontvangen het gebruik van vs 3 moken land, present Lauwereijs van Aerde, Jan van de Lindt, Peter Pielnaeck, Gheerdt Vorselmans, gezet man is Heijnrick van Aerde

F° XLI r°

| 392-068-01 |

op vs stuk land dat nu Peeter Jan Claus Peeters zoon in handen heeft blijft nog heffen Margriet Jan Rombouts dr 5 moken rogge erfelijk van de 15 die daarop vs Margriet heffende was, present Jan van Balle, Cornelis Merten Claeijs, 1504, gezet man is Cornelis Merten Claeis

deze 5 L rogge heeft ontvangen Rombout Jan Rombouts na dood van Margriete zijn zuster, present Jan Hovelmans, Jan Thoen Giel Sijmons, 17/02/1533

op 06/10/1546 heeft Cornelis Rombouts ontvangen 2,5 L uit deze 5 vs L die hem verstorven waren van zijn vader, present Peeter Pielnaeck, Lauwereijs van Aerde, Jan Hegghe, Gheerdt Vorsselmans

zekere dag heeft Cornelis Jan Diericx uit naam en als gezet man van Iefke zijn dochter ook ontvangen 2,5 L die hem verstorven waren van Rombout Jan Rombouts, present Jan Hegge, Lauwereijs van Aerde

F° XLII r°

| 392-069-01 |

op vs stuk land dat Peeter Jan Claus Peeters zoon nu in handen heeft heft Jan van Aerde 10 moken rogge erfelijk die hij gekocht heeft tegen Margriete Jan Rombouts dr vs, present Olivier van den Wijngaerde, Wouter Snels, Geerdt Embrechts, 17/03/1514

vs 10 L rogge heeft ontvangen Marije Jan van Aerde dr na dood van haar vader, present Willem Lenaerts, Jan Hegge, gezet man is Henric Lodders haar man, 11/04/1543

vs 10 L rogge waar Marije Jan van Aerde dr op staat heeft zelfde met Heijnrick Lodders haar man opgedragen tot behoef van Lauwereijs Rombouts, gronddrager, 11/04/1543, present Peeter van der Buijten, Peeter Pielnaeck brouwer, Jan Cornelis, Peeter Joos, Jan Hegghe, ergo gesmolten in de grond

F° XLII v°

| 392-070-01 |

op 05/06/1554 heeft Neelke Lauwereijs Jan Rombouts dr met Katlijne haar moeder ontvangen na opdracht van Gielis van Aerde3 L land (staande f° XL hier voren) gelegen in Neerven N haar zelfs leengoederen 'de hooghe huefke' O Ghijsbrecht Pauwels 'keijsere' Z de gemeen akkerstrate W “der selver huerlieden”, present Peeter van Dietfoort, Peeter van den Bogaerde, Sijmon Clijs Theus, gezet man van Lijnken is Peeter Diericx en momboor van Neelke is Wouter Jan Wouters

F° XLIII r°

| 392-071-01 |

item 3 moken land W Mathijs van Aerde N Cleijs der Weewen O Jan Loijcx

deze vs 3 moken waar Jan Hovelmans op staat heeft ontvangen Dimpna Jan Hovelmans dr bij deling in zuster en broederlijk recht, present Jan Hegghe, Jacob Coels, 09/09/1527, gezet man is haar vader

modo haar gezet man Ghijsbrecht Pauwels Waijts

F° XLIIII r°

| 392-072-01 |

op deze vs 3 moken land heeft Jan Heerls ontvangen na dood van Cornelis Hovelmans zijn oom een halster rogge erfelijk, present Aerdt Heerls, Ghijsbracht de Bie, 10/09/1526

dit halster is gekweten bij de tijd van Adriaen Wouter stadhouder op 3 moken die mr Jacop Heerls kinderen heffende zijn zoals breder blijkt in het nieuw boek en Ghijsbrecht de gronddrager verklaart met mannen van leen dat het zo gebeurd is

F° XLV r°

| 392-073-01 |

item een beemd O aan stapelheide W de blaakt

item 5 L land in 'thessche block' met een busselkijn daaraan gelegen O Willem Boeijens W Willem Jan Claus Peeters Z Jan van den Wijngaert N Cornelis Jan Pauwels

item een B land achter groot blok 'tgroot buijnder' W Ghijsbrecht Jan Pauwels Waeijts en Cornelis Hovelmans erfgenamen O Heijlwich x +Gielis van den Wijngaerde en Jan van den Wijngaerde Z Jan Loijcx

F° XLV v°

| 392-074-01 |

Jan van den Wijngaerde Jans zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader Jan een vol leen tot 3 percelen staande vs, present Gielis van den Wijngaerde, Olivier van den Wijngaerde, Jan Loijcx, 10/12/1515

modo na dood van mijnheer Jan van den Wijngaerde heeft ontvangen Jan van den Wijngaerde +Jans zoon deze 3 percelen, present Peeter Pielnaecke, Pauwels Aerts, Peeter Huevelmans, 04/04/1553

F° XLVII r°

| 392-075-01 |

item 15 roeden land met een huis daarop N het kerkblok van Loenhout aan de warande O Jan Gielis Jans Z Lijsbeth van den Bogaerde W Antonis Boets

Jan van Lindt heeft te leen ontvangen de stede waar Peeter Grobbe pleegde met “faes huijse ende haerder toebehoorten' alzo in het geheel gelegen en dit bij koop en opdracht van Adriaene x +Peeter Grobs met haar voogd Henrick Vorspoels, present Geerdt Embrechts, Henrick Leemans, 13/02/1520

F° XLVIII r°

| 392-076-01 |

op deze vs stede die Jan van Lindt nu in handen heeft heft Henrick Leemans 9 V 1 moken rogge erfelijk, present Wouter Wouters, Jan Hovelmans, 21/12/1518

Magriete Henrick Leemans dr heeft ontvangen in zusterlijk recht vs 9 V één L rogge waar haar vader uitgestorven is, present Laureijs van Aerde, Ghijsbrecht de Bie, Jan Thoen Giel Sijmons, 13/05/1533

uit deze 9 V één L zo heeft ontvangen Willem de Butte als gemachtigd van Jan Janssen van Breda x Marije Peeter Claus 4 V en een derdedeel in een L en dit bij opdracht van Marck Nout Peeter Nouts x Barbara, present Peeter Pielnaecke, Peeter van Onstaeijen, 17/10/1541, deze 4 V zijn alzo gekweten en in de grond gesmolten

F° XLIX r°

| 392-077-01 |

op vs stede waar Jan van Lindt op staat heeft ontvangen Mathijs Luijcx in zuster en broederlijk recht 5 V rogge uit de 9 V die hem van zijn moeder en van Jan Melis verstorven waren zo wij verstonden op 04/07/1553 waarbij waren Adriaen van Aken en Jan van Dale als mannen van leen maar hebben daarvan nooit heergeweide gekregen of de kinderen hebben nooit daarvan betaling kunnen verkrijgen

F° LI r°

| 392-078-01 |

item een beemd 'de evenere' ca 14 voeder hooimaden O op de beek W op 'de winckel'

Jan van de Wijngaerde Bouwens zoon heeft ontvangen de helft vs vs 'evenere' na dood van juffr Lijsbeth Jacobs dr van den Wijngaerde, present Wouter Wouters, Jan Wouters, 27/03/1516

na dood van Jan van den Wijngaerde Bouwenssen heeft heer Ghijsbrecht van Baexen, ambtman tot Grave, ontvangen de helft van vs 'eveneer' voor juffr Marij Jan van den Wijngaerde Bouwens dr, is daarvoor gezet man, present Laureijs van Aerde, Jan Thoens, Adriaen Wouters, 26/04/1535

jonker Jan van den Wijngaerde, kapitein, heeft de eed gedaan als gezet man van zijn huisvrouw, 24/01/1550, present Peeter Pielnaeck, Jan van Aerde

F° LII r°

| 392-079-01 |

de andere helft van vs 'eveneer' die Jan van den Wijngaerde Jans zoon ontvangen had na dood van juffr Lijsbeth Jacob dr van den Wijngaerde heeft zelfde Jan van den Wijngaerde weerom opgedragen Gielijs Diasperssen van den Perre; present Henrick Leemans, Bernaerdt Hildernis, Ghijsbrecht de Bie , Peeter Boets, 24/10/1524

vs helft waar Gielis Jaspaers zoon van den Dorpe uitgestorven is heeft ontvangen Dierick Bode voor juffr Elijsabeth van Diets Jaspars dr van den Dorpe, present Mathijs van den Bogaerde, Jan Jan Peeter Boets, 04/10/1535

modo na dood van Diereckke Bode heeft Pauwels Willem Aerdts de eed gedaan, 24/01/1548, zld gezet man voor mevr. van Diest

F° LIIII r°

| 392-080-01 |

item een blok ca 3 moken land Z 'de conijnshage' N Berbele Baeijen Tijs en Jan Baeijen Tijs kinderen W de parochiaan van Loenhout O de weg

van deze 3 moken heeft ontvangen Berbele Baeijen Thijs de helft, present Jan Wouters, Henrick Leemans, 09/01/1520, gezet man is Mathijs Hovelmans haar man

zelfde Barbaele Huevelmans heeft gezet Peeter Jan Huevelmans tot een gezet man, present Lauwereijs van Aerde, Jan Hegghe, 14 november

F° LIIII v°

| 392-081-01 |

deze 1,5 L heeft ontvangen Neelke Buijen Huevelmans na dood van zijn grootmoeder in zuster en broederlijk recht, Peeter Huevelmans heeft de eed gedaan als momboor, present Peeter Pielnaeck, Jan Hegghe, 09/01/1548

F° LV r°

| 392-082-01 |

de andere helft van de 3 moken vs heeft ontvangen Cornelie Jan Baeijen Thijs dr in zusterlijk recht, present Jan Wouters, Henrick Leemans, 09/01/1520

zelfde vs helft heeft ontvangen Dierick Lenaert Boets zoon bij koop en opdracht van Cornelie Jan Baijen Thijs dr met haar man, present Jan Peeter Boets, Peeter Nouts, 02/03/1531

zelfde vs helft waar Dierick Bode op staat heeft ontvangen bij koop Adriaen Adriaen van Aken en zijn gezet man zijn vader Adriaen van Aken, 03/01/1542, present Peeter Pielnaeck, Laureijs van Aerde

F° LVI r°

| 392-083-01 |

op vs 3 moken land heft Luijck Willem Luijcx zoon 2 V rogge die hij ontvangen heeft na dood van Cristine Bromans x +Willem Luijcx zijn moeder, present Willem der Muijen, Ghijsbracht de Bie, 02/01/1523

F° LVII r°

| 392-084-01 |

op vs 3 moken land heft Leenaerdt Willem Luijcx zoon mede 2 V rogge die hij ook ontvangen heeft na dood van zijn moeder, present Willem der Muijen, Ghijsbracht de Bie, 11/01/1523

deze vs 3 V rogge waar Luijck Willem Luijcx en Lenaerdt Willem Luijcx op staan heeft nu ontvangen Cornelis Quirijn Thoen Giel Sijmons zoon, present Mathijs van den Bogaerde, Peeter Thoen Giel Sijmons, en terstond opgedragen tot Berbele Mathijs Hovelmans huisvrouw behoef de 2 V van de 3 V

F° LVII v°

| 392-085-01 |

en het derde V dat Cornelis Quirijn Thoen Giel Sijmons ontvangen heeft heeft hij ook opgedragen tot Willem Hovelmans behoef, present Mathijs van den Bogaerde, Peeter Thoen Giel Sijmons, 19/06/1536

F° LVIII r°

| 392-086-01 |

op vs 3 moken land heeft ontvangen Marie Willem Luijcx dr een V rogge erfelijk, present Jan Peeter Boets, Peeter Nouts, 04/05/1528, gezet man is haar man Peeter Nouts

van dit V heb ik met alle punten van recht eens een V voor mijn meester heergeweide gehad van Adriaen van Aken na dood van Marije de huisvrouw was van Peeter Nouts, blijkt in mijn rekening 20/10/1546

op 05/09/1553 heeft Peeter Peeter Nouts zoon de jonge ontvangen het vs V in broederlijk recht die hem verstorven was van zijn moeder, present Jan van Bavele, Anthonis van Dietfoert

vs V gekweten 01/05/1553, smelt daarom in de grond, present Jan van Bavele, Adriaen van Aken de oude

F° LIX r°

| 392-087-01 |

item 3 moken land O Jan van Lindt W Pauwels moleneren kinderen

dit vs stuk land heeft ontvangen Antonis Anthonis Boedts zoon na dood van Antonijs Boeij zijn vader, present Henrick Leemans, Jan Peeter Boets, 09/02/1524

vs stuk land heeft ontvangen Anna x Jan Jan Peeter Boets bij opdracht van Anthonijs Bode, present Jan Peeter Boets, Adriaen Wouters, 30/10/1532

F° LIX v°

| 392-088-01 |

dit vs stuk land heeft ontvangen mr Claus Diericx x Heijlwijch bij koop en opdracht van Jan Peeter Bodts x Anna, pres Willem Lenaerts, Mathijs Bogaerts, 16/04/1542

Marijken Peeter Dierix dr heeft de helft waar Peeter Cornelis Loijcx cum uxore op staan (f° I) ontvangen bij gift en opdracht van Katerina Peeter Loijcx haar moeijken, pres Jan Hegge, Peeter de smid van Breda, 04/05/1542

(nota: akte doorgehaald)

dit vs stuk land waar mr Claus Diericx op staat heeft ontvangen bij koop Heijndrick de meulder van Aerde na opdracht van mr Claus Diericx cum uxore, 30 roeden land, pres Mathijs van den Bogaerde, Peeter Pielnake, 05/02/1545 (?), modo Jaeken Scupers

F° LXII v°

| 392-089-01 |

item uit een stuk land hiervoor in het boek f° XXVIII genaamd 'de hou' heeft ontvangen Hanneken Heijnrick Huevelmans zoon na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht 3 moken, Peeter Jan Heuvelmans heeft de eed gedaan, 06/11/1547, present Peeter Verbuijten, Peeter Pielnaeck, Jan Hegghe

F° LXIIII r°

| 392-090-01 |

Heijnrick Jan Heijns x Dimpna hebben ontvangen na opdracht van Cornelijs Sibs met zijn vrouw Janneke en dat bij koop hun deel in 'de dorent', blijkt hiervoor f° XX, present Heijnrick Lodders, Adriaen van Aerde, 27/11/1547

op 14/07/1556 heeft Joes Heijnrick Jan Heijns zoon ontvangen in zuster en broederlijk recht zulk deel als daar zijn vader uitgestorven is, present Peeter Pielnaeck, Jan van Bavele, Jan Hegghe, Ghijsbrecht de Bie

Joos Heijnrick Jan Heijns zoon heeft ontvangen zijn moeders versterf in een stuk beemd 'de dorent' in zuster en broederlijk recht, groot zijnde 2 voeder hooimaden Z de beek W Peeter Verwilt kinderen N Peeter Kerstiaens kinderen,gedaan in oktober

F° LXV v°

| 392-091-01 |

alzo dat Cornelis dit perceel ontvangen heeft staat hiervoor f° IX

Marijken van Huijsen heeft ontvangen de helft van 3 L land 'dloken' voor haar zelf bij opdracht van Cornelis Jan Nout Luijcx haar oom, present Adriaen Wouters, Willem Lenaerts, 29/03/151538

vermits dit niet overgezet was in dit principaal boek en kennelijk was dat Peeter Verwilt dit geschreven had zo heb ik Jan Vorspoels als dienaar van Rutgeerd van Duerne en dit tot begeren van Marijke van Huijsen met Peeter van den Bogaerde haar man dit boven geschreven , present Peeter Pielnaeck, Peeter Joos, , 10/08/1550

F° LXVIII v°

| 392-092-01 |

staat hiervoor f° XXXVI

Marij Wouter Snels weduwe heeft ontvangen op de stede die Anthonis van Ditfoert in handen heeft blijkt f° XXXVI bij koop en opdracht van mr Jan van Ostaden 5 Rgld 10 st jaarlijkse rente, present Peeter Pielnaeck, Ghijsbrecht Pauwels Waijts, 20/03/1553, Peeter van Ostaden als haar gezet man belooft de huisvrouw van vs mr Jan te brengen dat zij van waarde zal houden wat haar man gedaan heeft, koper en verkoper kennen in presentie mannen van leen en Jan Vorspoels dat deze rente gekocht en betaald is met gevalueerd geld de st met 2 groot vlaams de keijsers gld voor 20 st en niet hoger en alle andere geld na advenant

F° LXIX v°

| 392-093-01 |

op 27/02/1554 heeft Aernout van Ostaijen ontvangen 60 roeden land uit 'den hou' die hiervoor staat f° XXVIII, bij opdracht en koop tegen Jan van Dale, present Peeter van der Buijten, Jan van Ostaden als gelenet man

modo de 60 roeden Anthonis van Aerde x Magriete bij calengieren , present Anthonis van Dietfoort, Peeter Leenaert Bode als gelenet man, 18/02/1555

F° LXXI v°

| 392-094-01 |

op 15/05/1553 heeft Jan Praijens ontvangen in naam van zijn vrouw haar deel in 'dloken' 1,5 L waar Lijsbet Dignen moeder uitgestorven is wat hiervoor staat f° IX, present Peeter Pielnaeck, Jan Cornelis Kesselmans

F° LXXII r°

| 392-095-01 |

op 18/07/1555 heeft ontvangen de helft van 'de boeckheester' Pauwels Heijlen met zijn huisvrouw Barbel Diel Lax zulk stuk beemd als Thomas Thuens opgedragen heeft, de helft van de boeckheester staande hiervoor f° XXXI O de gemeen beemd Z mijnheer van Tongerlo W het gasthuis van Antwerpen N Marije Snels N (2x) mevrouwen van den Wijngaerde, present Peeter Joos, Jan Cornelis Kesselmans alias brouwer