Leenhof van Neerven, akten van leenverheffing 1536-1620 (Archief Heerlijkh., nr. 367)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenhof van Neerven, akten van leenverheffing 1536-1620

| 367-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 367

(bewerking: Etienne Kerremans)

F° I r°

| 367-002-01 |

item op 12/09/1540 Cornelia Jan Willem van den Wijngaerde dr x Jan Hegge de jonge heeft na dood van haar vader te leen ontvangen de 3 delen van vs hof met de hofgrachten, met de boomgaard en met de opstallen, present Peeter Theeus van Ditfoort, Peeter Jan Hoevelmans

item op 06/08/1546 heeft Ghijsbrecht Pauwels Waets x Dinge Jan Hovelmans dr opgedragen het vierendeel van het hof van Neerven met het vierendeel van de boomgaard en het vierendeel van de opstallen, present Peeter Thoens van Ditfoort, Sijmon Thijs Theus Cuijpere

item op 06/08/1546 heeft Jan Hegge de jonge x Cornelie Jan Willem van den Wijngaerde dr hebben te leen ontvangen het andere vierendeel van het hof van Neerven etc, present Peeter Thoenijs van Ditfoort, Peeter Jan Hovelmans

op 26/10/1620 zijn gekomen Maximiliana van Voxdael Petri Beijerssen van Voxdael die deze percelen geïncorporeerd had bij zijn leven deels bij koop als bij evictie, hebben te leen ontvangen vs percelen, gezet man is Jan Cornelis Ghorissen, present de stadhouder Luijcx, Laureijs Cornelis Reijns, Anthonis Anthonis Adriaenssen, Laureijs Wouter Rombouts

F° I v°

| 367-003-01 |

item op 12/09/1540 Jan Hegge x Cornelia Jan Willems dr van den Wijngaerde, na dood van haar vader heeft zij te leen ontvangen een eusel 'de brant' ca een half B N Hendrick Jan Hovelmans kinderen Z heer Jan van den Wijngaert, present Peeter Jan Hovelmans, Peeter van Ditfoort

item op 12/09/1540 Jan Hegge x Cornelia Jan Willems dr van den Wijngaerde, na dood van haar vader heeft zij te leen ontvangen 2 L land in het groot blok Z Goossen Lemmens kinderen N 'de lueckens', present Peeter Jan Hovelmans, Peeter Thonis van Ditvoort

F° II r°

| 367-004-01 |

item op deze vs percelen bekent Jan Hegge x Cornelia Willem van den Wijngaerde dr uit te reiken jaarlijks 7 V rogge 11 st 2 gr br de leenheer van het leenhof

item Elisabeth, de dochter van Jan Hegge, heeft in zuster en broederlijk recht ontvangen al deze vs percelen waar haar vader en moeder uitgestorven zijn, haar gezet man is Geert Jan van Ijperen, present Peeter van Ditfort, Jan Peeter Nijs, 29/11/1559

item op 09/05/1560 heeft Peeter Jan Hegs zoon te leen ontvangen bij S/D de vs percelen waar zijn vader en moeder uitgestorven zijn, Jan Aert Peeter Nouts is gezet man tot Peeter van jaren zal zijn, present Anthonis Jan van Ditvoort, Cornelis Ijsendonck

modo na dood van Peeter Hegge heeft mr Jan Hegge de doodgift ontvangen in zuster en broederlijk recht, present Antonis van Ditfoort, Jan van Vorspoele, 01/1570

F° II v°

| 367-005-01 |

op 29/03/1561 svl compareren Jan Aert Peeter Noets en Jan Willem van den Wijngaerde als momboors van de jonge Jan Hegs kinderen, onbejaard zijnde, en Geert Janssen als man van Lisken Jan Hegs dr, bekennen uit te reiken bij S/D jaarlijks 25 st aan Anthonie x +Hendrick van Huijsen waarvan moeder was Lijsbeth Jan Willems van den Wijngaerde dr, en dit op huis en hof 'den brant' en een half V eusel in het groot blok, , present Jan Praeijens, Cornelis Ijsendonck is gezet man, Jan Willems van den Wijngaerde

op 25/09/1612 hebben Cornelie mr Jan Hegge dr x Adriaen van Ostaijen hebben te leen ontvangen na dood van Jan Hegge de 2 weidekens en 2 L land vs, hebben die opgedragen ten behoeve van Michiel Michielssen van den Elsacker, present Cornelis van Dongen, Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Christiaen Vorselmans

F° III r°

| 367-006-01 |

op 07/03/1618 heeft Michiel Michielssen van den Elsacker na opdracht van Adriaen Willem van Ostaeijen als man van Cornelie mr Jan Hegs dr vs percelen te leen ontvangen, present de schout Luijcx, Anthonis Adriaenssen, Michiel Cornelis Aerts, Wouter Jan Wouter Rombouts

F° IIII r°

| 367-007-01 |

item op 30/11/1546 na de dood van Jan Huevelmans hebben Ghijsbrecht Pauwels Waets x Dingne Jan Huevelmans dr te leen ontvangen 'het latbosch' zo zij daarop gedeeld zijn, gelegen O Jan Hegge Z de opstalle W Anthonis Huevelmans kinderen N Peeter de Smit, present Sijmon Thijs Theeus, Peeter van Ditfoort

Ghijsbrecht obiit en haar gezet man is Jan Jan Hovelmans, 30/11/1560, present Peeter van Ditvoort, Jan Peeter Nijs

item op vs 'latbosch' heffen de erfgenamen Machtelt Draecx nu ter tijd de erfgenamen Dijelis van Berchoom 5 V rogge

item op 24/01/1576 hebben Jan en Lenaert Hovelmans, Willem Anthonis Hovelmans, Cornelia en Lijnken Willems zusters de doodgift ontvangen in vs 'latbosch', gezet man van Lijnken is Jan Wouter Rombouts, present Anthonis van Ditvoort, Andries Ijsendoncx

item Jan Heijndricx Hovelmans en zijn broer Lenaert hebben de doodgift ontvangen, 24/01/1576

F° IIII v°

| 367-008-01 |

op 26/10/1620 hebben ontvangen Maximiliana Peeter Beijers van Voxdael met haar voogd en gezetman Jan Cornelis Ghoris, na dood van haar vader die vs 'latbosch' gekocht heeft, nu grenzende O haar zelfs Z Magdalena Peeter Beijerssen XW Wouter Jan Wouter Rombouts

op vs datum hebben ontvangen Magdalene Peeter Beijers van Voxdael x Jan Jan van Daele na dood van haar vader de andere helft van vs 'laetbosch' welke hun vader verkregen had deels bij koop en deels bij evictie, deze helft grenzende O Maximiliana van Voxdael Z de dijk en Wouter Jan Wouter Rombouts 'laetbosch' N Maximiliana vs, present de stadhouder Luijcx, Laureijs Cornelis Reijns, Jan Cornelis Ghoris, Laureijs Wouter Rombouts

F° V r°

| 367-009-01 |

item op 20/06/1547 heeft Peeter Jan Hovelmans als voogd van de kinderen Heijndrick Jan Hovelmans te leen ontvangen na dood van Heijndrick Jan Hovelmans 'de poorthoff' ca een V land O Peeter van Buijten 'eijckhoff' Z de kerkpat W de hofgrachten van het hof van Neerven N Adriaen Engelen, dit heeft Jan Heijndrick Hovelmans ontvangen in zuster en broederlijk recht, present Peeter Thonijs van Ditfoort, Sijmon Thijs Theeus Cuijper

op 10/05/1552 heeft Jan Hendrick Hovelmans zoon de eed gedaan, present Ghijsbrecht Pauwels Waeijten, Sijmon Thijs Theus

op 16/10/1620 heeft Magdalena Peeter Beijers dr x Jan van Daele hebben te leen ontvangen na dood van Peeter Beijers van Voxdael de helft van 'poorthoff', groot 40,5 roeden waarvan de andere helft toekomt Christiaen Mathijs Raets O 'de eijckhoff' Z de kerkweg W Christiaen Mathijs Raets helft in vs poorthof N Maximiliana Beijers

item vs dag heeft Christiaen Mathijs Raets nomine uxoris Jenneken ontvangen de andere helft van vs 'poorthof'

item uit vs land is heffende de leenheer 4 V rogge

item nog heffen de kinderen Jan Anthonis van Ditfoort 6 L rogge

item na dood van heer Jan Dietfoirt heeft Jan Jan Dietfoirt ontvangen de doodgift van vs rente van 6 L rogge en deze opgedragen ten behoeve van Christiaen Mathijs Raets x Jenneken van Daele, 18/12/1612, present Peeter Anthonis Wackers, Jan van Dietfoirt, Cornelis Anthonis Goris

F° V v°

| 367-010-01 |

item op 20/06/1547 na dood van Hendrick Jan Hovelmans heeft Peeter Jan Hovelmans als voogd van de onbejaarde kinderen vs Hendrick Hovelmans te leen ontvangen een eusel 'de brant' ca een half B O 'de buelck' N 'de poorthoff' W het hof van Neerven Z Jan Hegge, deze percelen Lenaert Heijndrick Huevelmans zoon, gezet man Peeter Huevelmans, present Peeter Thonijs van Dietfoirt, Sijmon Thijs Theus Cuijper, Cornelis Merck Jan Mercx

op 14/03/1564 heeft Jan Hendrick Hovelmans bij S/D dit perceel ontvangen, present Mercus Nijs, Peeter van Dietfoort, Cornelis Ijsendonck

op 26/10/1620 heeft Christiaen Mathijs Raets nomine uxoris Jenneken Beijers bij calengieren tegen Cornelie Peeter Beijers haar zuster vs eusel te leen ontvangen, present de stadhouder Luijcx, Laureijs Cornelis Reijns, Jan Cornelis Ghoris, Laureijs Wouter Rombouts

item op vs eusel bekennen zij uit te reiken de leenheer jaarlijks 2 V rogge

F° VI r°

| 367-011-01 |

item op 20/06/1546 na dood van Heijndrick Jan Huevelmans heeft Peeter Huevelmans als voogd van de kinderen Heijndrick Huevelmans te leen ontvangen een stuk land ca een B 'den buelck' half weide en half land O 'de luecskens N deszelfs kinderen 'de brant' W heer Jan van den Wijngaert Z Katlijn Dierick Boedts, vs stuk heeft Lenaert Hendrick Huevelmans ontvangen in zuster en broederlijk recht, present Cornelis Jan Mercx, Sijmon Thijs Theus Cuijper, Peeter Huevelmans is gezet man

op 20/11/ 1554 heeft Lenaert Hendrick Jan Hovelmans zoon de eed gedaan, present Wouter Jan Rombouts, Jan Hendrick Hovelmans

op 14/03/1565 svl heeft Jan Heijndrick Hovelmans bij S/D de andere helft van dit stuk land ontvangen, grenzend O Jan Hegs kinderen Z Lenaert Hovelmans W Jan zelf N Mercus Nijs 'lootken', present Mercus Nijs, Peeter van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck

op 23/10/1620 heeft Christiaen Mathijs Raets nomine uxoris Jenneken Beijers uit kracht van calengiering te leen ontvangen vs 2 percelen, present de stadhouder Luijcx, Laureijs Cornelis Reijns, Jan Cornelis Goris, Jan Daele, Laureijs Wouter Rombouts, komende de 2 percelen O Michiel Jordaens en Jan Nijs van Tichelt Z Quirijnken Cornelis Pauwels dr W jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen N zijn zelfs

F° VI v°

| 367-012-01 |

item op 14/06/1554 na dood van Willem en Cornelis Lenaert Buijens heeft Peeter Cornelis Nijs als momboor de doodgift ontvangen van de 2 moken land in 'de nedervensche acker' O de heerweg naar Brecht Z de waterlaat W Jan Loijcx 'espe' nu toehorend Thonis van Aerde N Ghijs de Hovener en Jan van Dale, present Ghijsbrecht Pauwels Woijts, Wouter Jan Rombouts

in marge: de kinderen van Michiel Michielssen

F° VII r°

| 367-013-01 |

boven in marge: modo de erfgenamen Peeter Beijerssen

op 15/06/1554 heeft Peeter Nijs als momboor van de kinderen Cornelis Willem Buijens opgedragen de 2 moken land , present Gijsbrecht Jan Pauwels Woijts, Wouter Jan Leijs Rombouts

op 15/06/1554 heeft Jan Hendrick Huevelmans Hendricks zoon te leen ontvangen vs 2 moken, gelegen in 'de hecxste acker', present Gijsbrecht Pauwels Woijts, Wouter Jan Laureijs Rombouts

F° VII v°

| 367-014-01 |

item op 30/11/1546 na dood van Jan Huevelmans heeft Jan Hendrick Huevelmans als voogd van Willem Anthonis Huevelmans te leen ontvangen een eusel gedeeld van 'het latbosch' O vs latbosch Z de schuur van Jan van den Wijngaerde W de oude Jan Hovelmans N Peeter Smits

item op vs eusel is de leenheer heffende 2 L rogge 23 st 2 gr

F° VIII r°

| 367-015-01 |

item op 05/06/1554 Willem Anthonis Huevelmans na deling van zijn zusters, item Neelken Anthonis Huevelmans dr x Jan van Hemel hebben opgedragen een eusel aan 'het latbosch' O het latbosch Z met de ijk aan Jan van den Wijngaerde schuur W Jan Huevelmans huis N de weduwe Peeter Smits, ten behoeve van Wouter Jan Wouters x Catlijne Anthonis Huevelmans dr, present Goosen Lemmens, Sijmon Thijs Theuwens

op 10/06/1554 heeft Wouter Jan Wouters x Catlijn Antonis Huevelmans hebben vs eusel ontvangen, gelegen O het latbosch Z op de dijk achter de schuur W Jan Henrick Huevelmans Hendricx zoon N de weduwe Peeter de Smidt, present Sijmon Thijs Theuwens, Goosen Lemmens

modo gezet man van Catlijne Hovelmans haar zoon Jan Rombouts, 12/12/1581

op 08/07/1598 heeft Jan Wouter Rombouts ontvangen bij deling het versterf en de doodgift van vs eusel waar Catharijn Hovelmans zijn moeder uitgestorven is, present Peeter Wackers Anthonissen, Peeter van Aken, Peeter Beijerssen

op 14/12/1616 heeft Wouter Jan Wouter Rombouts na dood van zijn vader ontvangen het versterf en de doodgift van vs eusel, present Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Peeter van Aken, Cornelis Anthonis Goris, Anthonis Adriaenssen, Peeter Beijerssen

F° VIII v°

| 367-016-01 |

item op 31/05/1614 heeft Peeter Peeters van Breda, ingevolge procuratie notaris van Hessel, Zevenbergen dd 31/12/1612, nomine Cathlijn Anthonis Cornelis dr x Phoppe Janssen van Alblasch opgedragen ten behoeve van haar zwager Anthonis Adriaenssen x Quirijnken Anthonis Cornelis dr haar zuster haar deel in het leengoed op navolgend blad, zijnde de helft van een akker Z en W jonker van den Wijngaert N Michiel Michiels van Elsacker, present de stadhouder Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Peeter van Aken

op 29/10/1619 heeft Anthonis Anthonis Adriaenssen te leen ontvangen na dood van zijn vader een L zijnde de helft in 2 L land in vs akker van 4 L in het geheel en welke vs Anthonis Adriaenssen x Quirijnken Anthonis Cornelis dr in koop verkregen had tegen Cathlijn Anthonis Cornelis dr haar zuster, Anthonis is ook gezet man van zijn moeder Quirijnken, present Peeter Anthonis Wackers, Christiaen Vorselmans, Peeter Ijsendonck

F° IX r°

| 367-017-01 |

item op 25/10/1530 heeft Katlijn Gilis van den Wijngaert te leen ontvangen na dood van haar moeder een V land in het groot blok Z en W heer Jan van den Wijngaert, present Jan Thoen Diel Sijmons, Jan Huevelmans, gezet man is Jan van Bavele

Jan van Bavel, Geert Verdrengen en Kerstiaen Diericx is haar gezet man, present Peeter Toenen, Lenaert Steenbacker, 31/01/1552

item op vs stuk land bekent zij schuldig te zijn jaarlijks een V rogge 35 st

op 03/11/1558 heeft Heijlwijch Dierick Boets dr na dood van Catlijn Dielis van den Wijngaerde dr te leen ontvangen een V land in het groot blok Z en W jonker Jan van den Wijngaerde N Jan Heijndrick Hovelmans O Jan Hegs, , present Peeter van Dietvoort, Lenaert van Houtele, Anthonis Jan van Dietvoort, gezet man is Dielis Dierck Boots, en heeft de eed gedaan, als leenmannen Arnout Snijder Dielis Bode Allies Anthonis Cocx Pauwels is haar gezet op de 16de heeft de eed gedaan anno 1568 present Diefort en Ijsendonck (nota: laatste zin niet erg duidelijk, daarom geven we hem hier letterlijk weer)

item op 03/12/1577 heeft Lenaert Dierick Bode de eed gedaan als gezet man van Heijlwijch Diericx Bode dr, present Anthonis van Dietvoort, Cornelis Ijsendonck, Jan Voorspoel

op 15/02/1612 heeft Quirijnken Anthonis Cornelis dr waarvan Heijlwijch Dierick Bode moeder was na dood van haar moeder ontvangen een V land als boven, haar gezet man is haar man Anthonis Adriaenssen, present de stadhouder Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Peeter van Aken, Jan van Dietfoort

F° IX v°

| 367-018-01 |

item na dood van Joris van den Wijngaerde heeft Katlijn Dielis van den Wijngaerde te leen ontvangen 2 L land waar vs Joris uitgestorven is, komende het land O de kapel en Marije Snels Z de oude Goosen Lemmens O Cornelis van Aerde W Jan Hegge de jonge N Peeter Joes, present Willem Jan Huevelmans, Peeter van Ostaden, Dierick Bode is gezet man, na dood van Dijerck Bode is Jan van Bavele gezet man, en nadien is Jan van Bavel ontslagen en heeft Kerstiaen Diericx de eed gedaan, 09/12/1542

op 03/11/1558 na dood van Catlijne Dielis van den Wijngaerde heeft Lenaert Dierick Bode zoon te leen ontvangen deze 2 L waar zijn moeder uitgestorven is, komende O de kapel en Cornelis van Aerde W Jan Hegs N Peeter Jan Nout Luijcx, present Peeter van Ditvoort, Lenaert van Houtele, Anthonis Jan van Ditvoort

F° X r°

| 367-019-01 |

item op vs 2 L land bekent Lenaert Dierick Bode uit te reiken Jan Steven Wouter Goris zoon 4 V rogge erfelijk, waarvan de eerste termijn verschijnen zal lichtmis 1560 svl, te kwijten met 2 £ gr br

Cornelis Nijs x Anthonis hebben dit land ontvangen bij calengieren, present Peeter van Ditfoort, Adriaen Engelen, anno ut supra

op 10/04/1559 heeft Jan Steven Wouter Goris te leen ontvangen dit sister rogge dat Lenaert Dierick Boets hem verkocht heeft op de grond die Lenaert van zijn moeder verstorven is, present Peeter van Ditfoort, Antonis van Ditfoort, Adriaen Jan Engelen

F° X v°

| 367-020-01 |

op 29/10/1561 na opdracht van Lenaert Dierck Boets zoon heeft Peeter Frans Marselis x Jaken bij koop te leen ontvangen deze 2 L land in het groot blok O de kapel Z Cornelis van Aerde W Jan Hegs kinderen N Peeter Jan Nout Luijcx, present Cornelis Jan Mercx, Jan Peeter Nijs, Antonis van Ditvoort

op 23/10/1620 heeft Maximiliana Peeter Beijers met haar voogd Jan Cornelis Goris deze 2 L land ontvangen na dood van haar vader die het bij koop en evictie verkregen had, present Laureijs Cornelis Reijns, Laureijs Wouter Rombouts, Jan van Dale, Christiaen Mathijs Raets, de stadhouder Luijcx

F° XII r°

| 367-021-01 |

item op 05/09/1536 heeft Marij Peeter Carels dr te leen ontvangen na dood van haar moeder een L land in 'de nedervensche acker' O sheeren strate N Willem Luijcx W Claus Peeters, haar gezet man is Claus Abbijt Cornelis van Aerde, present Jan Huevelmans, Kersten Thijs Pauwels

op 07/01/1572 heeft Peeter Frans Marcelis als gezet man van Marie Peeter Carels dr de eed gedaan, present Cornelis Ijsendoncx, mr Peeter de Cuijper

op 10/08/1579 heeft Jan Nijs van Bavele een L land ontvangen tot behoef van Claesken Claes van Aerde dr, zo hierboven geregenoot staat, present Cornelis Ijsendoncx, Jan van Vollenhove, Jan van Vorspoele, Anthonis van Dietvoort

modo gezet man Peeter Claus van Aerde, present Jan Brants, Anthonis van Dietfoirt, Jan van Vorspoele, 12/12/1581

Peeter Claes van Aerde obiit

modo gezet man van vs Claesken Claes van Aerde is Anthonis Wouterssen gehuwd hebbende vs Claeskens dr genaamd Marie, 26/01/1616, present Peeter Anthonis Wackers, Jan Cornelis Ghoris, Adriaen Thomas van Aken, de stadhouder Luijcx

op 23/01/1626 heeft Cornelis Jan Neeffs als momboor van de wees Gertruijdt Anthonis Wouters van de Venne waarvan moeder was Marie Adriaen Luijcx vs L land te leen ontvangen, present de stadhouder Luijcx, Peeter Hendricx van Staeijen, Michiel Peeterssen

F° XV r°

| 367-022-01 |

item op 13/11/1547 heeft Adriaenken Claus Aertssen dr na de dood van haar vader te leen ontvangen 3 L land gelegen omtrent 'het hagelcruijs' O Kathelijne Peeter Diericx dr van Aerde Z Mercus Loijcx W de nonnen N de molenweg, Goosen Lemmens is haar gezet man, present Peeter Antonis van Dietfoort, Sijmon Thijs Theus Cuijper

item op 12/06/1544 hebben Joosten Lemmens als momboor met Adriaenken Claus Aertssen dr en Marie Claus Aertssen dr x Anthonis Engelen en nog Cornelia Claus Aertssen dr x Cornelis Couwenberch opgedragen de 3 moken bij S/D tot behoef van Cornelis Ghil Baijens en Anna Claus Aertssen dr, present Peeter Thoons van Dietfoort, Jan Thoons van Dietfoort

F° XV v

| 367-023-01 |

item op 12/06/1553 na opdracht van Claes Aertssen huisvrouw met haar kinderen heeft Cornelis Ghil Baijens met Anna Claus Aertssen r te leen ontvangen de 3 moken land op 'het hagelcruijs' O Cattelijn Peeter Diericx Z Marcus Loijcx W het nonnen goed N de molenweg, present Peeter Antonis van Dietfoort, Jan van Dsietfoort zijn neef, Cornelijs Abbijt, haar gezet man is Antonis Jan Engel en heeft de eed gedaan op 17/09/1561, present Cornelis Ijsendonck, Jan van Bavel, Antonis Engelen Abbijt

item op 22/05/1570 heeft Heijndrick Cornelis van Aerde de eed gedaan als gezet man van zijn vrouw Adriana Claes Aertssen dr, present Antonis van Ditfoort, Willem Jan Noets, Cornelis van Ijsendonck

op 27/06/1577 heeft Cornelis Cornelis Beijers te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht de 3 L land waar Anna Claus Aertssen dr uitgestorven is zijn moeder, gelegen op 'het hagelcruijs' bij de windmolen, present Antonis van Ditvoort, Cornelis Ijsendonck

op 01/02/1612 heeft Jan Anthonis Engelen te leen ontvangen na dood van vs Cornelis Cornelis Beijers zijn neef vs 3 L, present Peeter Anthonis Wackers, Jan van Dietfoirt

F° XVI r

| 367-024-01 |

item zelfde dag heeft Jan Laureijs Nouts heeft bij erfmangeling en opdracht van Jan Anthonis Engelen vs 3 L ontvangen, present Peeter Anthonis Wackers, Anthonis Adriaenssen

heeft vs stuk land wederom opgedragen tot behoef van Cornelis Anthonis Gorissen x Adriaenken, kopers

item op 15/02/1612 na opdracht van vs Jan Laureijs Nouts hebben Cornelis Anthonis Gorissen x Adriaenken Jan Christiaens dr bij koop ontvangen vs 3 V L, present Peeter Anthonis Wackers, Jan van Dietfoirt, Anthonis Adriaenssen, Jan Laureijs Nouts, Adriaen van Aken Laureijssen

F° XVIII r°

| 367-025-01 |

item mevr. van st magrietendael houdt te leen 16 roeden land Z de kapel W Gielis Sijmons kinderen, present Jan van den Wijngaerde, Antonis van Dietfoort, na dood van Peeter Slegers is Peeter van Becke haar gezet man geworden

item op 23/02/1580 heeft juffr Conget deze 16 roeden ontvangen, gelegen O de vrouw van Loenhout Z Geert van de Cloote en mevr zelf N de kinderen jonker Jan van den Wijngaerde, en Willem Hovelmans Antonis zoon, present Cornelis Ijsendonck, Antonis van Dietfoirt, Peeter Frans, gezet man is mr Jan van Voerpoel

item op 14/12/1616 heeft Peeter Henricx van Staeijen nomine de vrouw Magdalena van den Casteele als mevrouw van vs klooster vs leengoed ontvangen, present Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Peeter van Aken, Anthonis Adriaenssen

item op 08/06/1626 heeft Cornelis van Spangen nomine mevr. Anna ... vs leengoed ontvangen, present Luijcx, Peeter Hendricx van Staeijen, Wouter Jan Rombouts

F° inliggend 1

| 367-026-01 |

item op 10/04/1546 na dood van Bastiaen Dueren Neefs zoon heeft Marijken Dueren Neefs dr te leen ontvangen het derde deel in 'de breeden bemt' van 'de wasschenden tuijn' N, strekkende tot Peeter Hovelmans beemd, mr Jan van Vorspoel is gezet man, present Jan van Bavele, Peeter Thoens van Ditfoort, Ghijsbrecht Pauwels Waets

mr Jan Voorspoel is ontslagen van zijn eed, Gabriel Bogaert heeft de eed gedaan en is gezet man van zijn huisvrouw, present Peeter Toens, Jan Thoen

item uit vs derde deel bekent zij uit te reiken de leenheer van Neerven 2 L rogge jaarlijks

F° inliggend 2

| 367-027-01 |

item op 09/04/1554 svb heeft Mariken Doren Neven dr x Gabriel Bogaerts opgedragen haar deel in 'de breeden bemt' tot behoef van Joes Cornelis Merck Loix, present Peeter van Dijevoert, Lenaert van Houtel, Jan van Dijevoert

item op 09/04/1554 na opdracht van Marijken Doren Neven heeft Joes Cornelis Mercken zoon te leen ontvangen haar deel in vs beemd, present Peeter van Dijevoort, Lenaert van Houtel, Jan Toenen van Dijevoort, en hiermede is gehele 'breeden bemt' toebehorende Cornelis Mercken, Joes Mercken en Lenaert van Houtel

item Joes Cornelis Mercken moet jaarlijks betalen het leenhof een rente van 2 L rogge

item ontvangen Henrick Toen van Dijetvoort 2,5 moken een half kwartier

item Antonis van Dijetvoort heeft belooft te betalen 2,5 moken en 5 kwartier

item de moeder van Antonis van Dijetvoort moet betalen in de 7 moken 1 moken 3 kwartier

F° inliggend 3

| 367-028-01 |

item anno 1549 gunt het koren op de brabantse markt op zaterdag voor lichtmis 21,5 st

item op zaterdag voor lichtmis anno 1550 21,5 st

item anno 1551 op de brabantse markt zaterdag voor lichtmis 35 en 36 st

item anno 1552 30 en 32 st

item 8ste dag voor vastenavond anno 1552 30 st

item 8 dagen na lichtmis anno 1554 23 st

item zaterdag voor lichtmis en zaterdag na lichtmis 23 en 24 st het beste

F° XXII r°

| 367-029-01 |

item op 16/03/1541 heeft Joris Peeter Diericx na dood van zijn moeder te leen ontvangen een L land aan het groot blok O Gijsbrecht de Bie Z Peeter Thoens W Peeter van Eeckel N de molenweg, present Peeter van Ostaden, Peeter Anthonis van Dietfoort

item op 25 maart heeft Jooris Peeter Diericx opgedragen vs moken land, present Jan Vorspoel, Peeter van Ostaden

item op zelfde dag heeft 25/03/1549 svb hebben Lauwereijs Jan Rombouts met Catlijn Peeter Diericx dr te leen ontvangen het moken land dat Jorijs Peeter Diericx opgedragen heeft, present Peeter van Ostaden, mr Jan Vorspoel

item op 16/03/1541 heeft Joris Peeter Diericx na dood van zijn moeder te leen ontvangen het derde deel in 18 moken rogge, te weten 6 moken die zij heffende zijn op de leengronden van de oude Jan Hovelmans huisvrouw, present Peeter van Ditfoort, Peeter van Ostaden

F° XXII v°

| 367-030-01 |

op 25/07/1552 hebben Laureijs Jan Rombouts en Catelijne Peeter Diericx dr opgedragen tot koopmans behoef een moken land in het groot blok O Ghijsbrecht de Bie Z Peeter van Dietfoort W Peeter van Ekel N de molenweg, present Antonis van Dietfoort, Jan Antonis van Dietfoort

item op 25/07/1552 heeft Margriet van den Wijngaerde momenteel huisvrouw van Peeter van Staeijen van st bernaerts heeft te leen ontvangen vs moken land, present Jan van Dietfoort, Antonis van Dietvoort, gezet man is haar echtgenoot

Peeter van Staijen obiit en gezet man is Pauwels Verachter alias van Staeden, 28/08/151554, present Claus Dijetijen, Jan Haze de jonge

item op 16/08/1552 heeft Antonis van Dietvoort een V rogge opgedragen in korting van de 18 L rogge die de kinderen Hendrick Huevelmans uitreiken, present Peeter van Dietvoort, Sijmon Thijs Thewes

F° XXIII r°

| 367-031-01 |

Lenaert van Houtele heeft te leen ontvangen ca een L land over de andere zijde f° XXII bij calengiering van de koop die Magriete van den Wijngaerde gedaan heeft tegen Laureijs Jan Rombouts, anno 1554

aldus te boek gesteld nadat Peeter van Dietfoort, Cornelis Ijsendonck, heer Jan van Dietfoort, die tijd leenmannen verklaarden alzo geschied te zijn, 22/05/1565

item op 10/09/1567 na de dood van Lenaert van Houtele heeft Jan Lenaert van Houtele in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen vs L waar zijn vader uitgestorven is, zijn oom Dielis van Houtele heeft de eed gedaan, present Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck

item op 09/05/1569 heeft Cornelia Lenaert van Houtele dr vs L te leen ontvangen bij S/D tegen haar broers en zussen, haar gezet man is Adriaen van Aken, present Peeter van Dietfoort, Cornelis Ijsendonck

Adriaen Laureijs van Aken heeft te leen ontvangen vs L bij calengiering en naderschap welke hem bekend is bij Jan Nijs van Tichelt vs land gekocht gehad te hebben tegen Goris Gabrieelssen zaliger als gezet man van Elijsabeth Adriaen van Aken waarvan moeder was Cornelia Lenaerts van Houtele dr, 15/02/1622, present Peeter Anthonis Wackers, Jan van Dietfoirt, Anthonis Adriaenssen, Jan Laureijs Nouts

12/06/1525 heft Laureijs Adriaen van Aken loco patris vs te leen ontvangen

F° XXV r°

| 367-032-01 |

item op 16 maart heeft Marij Peeter Diercx dr na dood van haar moeder te leen ontvangen een moken land O jonker Jan van den Wijngaerde Z de nonnen W Madaleene Hovelmans N de kerkpat, gezet man is Sijmon Thijs Theus

item op 23/02/1552 svb heeft Sijmon Thijs Theeus met Marie Peeter Diericx dr vs moken opgedragen tot heer Peeter Loeijcx behoef

item uit vs land bekent zij uit te reiken de leenheer 3,5 L rogge

item op 23/02/1552 svb heeft heer Peeter Loeijcx vs moken te leen ontvangen, Sijmon Thijs Theeus heeft de eed gedaan als gezet man

F° XXV v°

| 367-033-01 |

item op 27/04/1555 heeft heer Peeter Loijcx kwijtgescholden mr Jan Vorspoel van zijn voogdij, present Peeter Jan Hovelmans, Jan van Dietfoort, als voogd is gekozen voor Sijmon Thijs Theeus

item op 27/04/1555 heeft heer Peeter Loijcx met Sijmon Thijs Theus als voogd opgedragen een moken land dat hij voorheen van Sijmon en diens huisvrouw gekocht heeft en dit tot koopmans behoef

item op 27/04/1555 heeft Jan Peeter Nijs na opdracht van heer Peeter Loijcx vs moken te leen ontvangen en gelegen Z het nonnen goed W Jan Peeter Nijs N de kerkpat O jonker Jan van den Wijngaerde 'willigen acker'

item op vs moken bekent Jan Peeter Nijs de leenheer 3,5 L rogge

F° XXIX r°

| 367-034-01 |

item op 18/09/1544 na dood van Willem Hovelmans heeft Madaleene Jan Hovelmans te leen ontvangen een L land O Marij Peeter Diericx dr Z de nonnen W Jan Antonis van Ditfoort kinderen N de kerkpat, present Peeter Antonis van Ditfoort, Hendrick Jan Hovelmans, gezet man is Peeter Jan Huevelmans

item uit vs moken bekent zij uit te reiken de leenheer 3,5 L rogge

F° XXIX v°

| 367-035-01 |

op 06/12/1566 na opdracht van Jan Peeter Nijs x Magdaleen Jan Hovelmans dr heeft Willem Antonis Hovelmans zoon te leen ontvangen vs 2 L vermeld f° XXV en XXIX, gelegen in de acker O juffr Marie van den Wijngaerde 'willigen acker' Z de nonnen W Heijlwijch Jan Nouts N de kerkpat, present Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck

op 16/01/1617 heeft Laureijs Wouter Rombouts alias “rijk Lauken” na dood van Willem Anthonis Heuvelmans zijn oom te leen ontvangen vs 2 L vs 2 L gelegen O 'de willigen acker' toekomend heer van den Wijngaerde, domproost tot Luik Z de nonnen W Jan Anthonis van Dietfoirt N de kerkpat, present Peeter Anthonis Wackers, Wouter Jan Rombouts

F° XXXII r°

| 367-036-01 |

item op 06/08/1535 na de dood van Jan Toens van Ditfoort heeft Antonis Janssen van Ditfoort te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht 1,5 L land op 'den berch' N de kerkpat O Madaleene Jan Hovelmans Z de nonnen W Cornelis Peeter der Weuwen, present Jan van den Wijngaerde, Jan Hovelmans, gezet man is Peeter Antonis van Ditfoort

item de weduwe Jan Thoons blijft te leen houden een half L dat hier voorheen is gekocht bij Jan Thoens van zijn broer Antonis, de weduwe heeft dit nog niet te leen ontvangen

item op 16/08/1552 heeft Heijlwijch Jan Nouts te leen ontvangen dit vs half L, gezet man is Claus Diericx, present Peeter van Dietfoirt, Jan Antonis van Dietfoort

Claus Diericx obiit, gezet man is Jan van Baele, 10/10/1552, present Antonis van Ditfoort, Peeter van Ditfoort

F° XXXII v°

| 367-037-01 |

item uit vs 1,5 L land en uit vs half L is de leenheer heffende 6 moken rogge

item op 16/08/1535 na dood van Jan Thoen Sijmons van Ditfoort heeft Antonis Jan Thoens van Ditfoort zoon te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht de 2 delen in vs 18 L rogge die zij heffende zijn op de leengoederen van den Wijngaerde, present Jan van den Wijngaerde, Jan Hovelmans, gezet man is Peeter Antonis van Ditfoort

F° XXXIII r°

| 367-038-01 |

op 24/07/1552 Jan Theunis van Ditfoort Jan zoon heeft te leen ontvangen 1,5 L welke zijn broer Antonis ontvangen had na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, gelegen op 'de berch' N de kerkpat O Antonis van Dietfoort Z de nonnen W Aert de Cuijper, present Peeter van Dietvoort, Antonis Jan van Dietvoort

item op 25/06/1568 heeft Jan van Voerspoel de eed gedaan als gezet man van heer Jan van Ditvoort, present Antonis van Ditvoort, Cornelis van Ijsendonck

item herop bekent hij uit te reiken 2,5 L een half kwartier

op 25/08/1579 heeft heer Jan van Ditvoort dit stuk land met zijn momboor Cornelis Peeter Keeselmans opgedragen tot behoef van zijn broer Antonis, present Peeter Frans Marcelis, Jan van Voorspoel

op 24/07/1552 heeft Jan Antonis van Ditvoort Jans zoon te leen ontvangen een V rogge hem toekomend ten dele in de 12 L rogge die uitreikende zijn de erfgenamen Hendrick Hovelmans en Antonis te leen ontvangen heeft na dood van zijn vader Jan Thoenis van Dietvoort, present Peeter van Dietvoort, Antonis van Dietvoort

F° XXXIII v°

| 367-039-01 |

op 26/07/1552 heeft Peeter Antonis van Dietvoort als voogd van Neelken Jan Thuens van Dietvoort dr te leen ontvangen een V rogge in de 12 L jaarlijks die de kinderen Hendrick Hovelmans uitreiken, present Antonis van Dietvoort, Jan Thuens van Dietvoort

op 30/03/1574 heeft Dierick Hegge als momboor van Lenaerdt Jan Praijens ontvangen een V rogge waarvan Cornelia Jan Thoens dr te boek stond, dit inzake van belening op de panden die Lenaert Jan Hovelmans in handen heeft, present Antonis van Dietvoort, Heijndrick van der Buijten, Adriaen Engelen, Cornelis Ijsendonck

op 08/05/1582 heeft Matthijs Jan Ooms nomine Lijnken Peeters als erfgename van +Lenaert Jan Praijens te leen ontvangen het versterf en doodgift van een V rogge waar vs Lenaert uitgestorven is, inhoud het leenboek van liekercke dd 30/03/1574, present Jan Brants, Peeter Marcelis, Cornelis Kesselmans

item op zelfde dag heeft vs Matthijs Jan Ooms

(gaat verder volgende f°)

F° XXXIIII r°

| 367-040-01 |

(vervolg)

nomine vs Lijnken met haar voogd Huijbrecht Dingnoutssen (procuratie Hoeven dd 07/03/11582) opgedragen en bij mangeling verkregen ten behoeve mr Jan Voorspoele vs V rogge, present Jan Brants, Peeter Marcelis, Cornelis Kesselmans

volgende de ontvangenis die Cornelis van Nijeuwenhuijse als man van Maeijken mr Jan van Voorspoel dr van vs V had gedaan, en opdracht gedaan op 27/01/1595 voor Peeter Beijerssen als stadhouder ten behoeve van Laureijs Cornelis Reijns, zo heeft vs Laureijs dit V te leen ontvangen , 03/03/1609, present Peeter Anthonis Wackers, mr Geert Luijcx

op 26/10/1620 Laureijs Cornelis Reijns kent geweten te zijn door de erfgenamen +Peeter Beijerssen van Voxdale, present Jan Cornelis Ghoris, Michiel Jordaens, Laureijs Wouter Rombouts

F° XXXV r°

| 367-041-01 |

item op 31/12/1548 na opdracht van Heijndrick van Aerde heeft Cornelis Pieters der Wewen te leen ontvangen 2 L land op 'den berch' N het voetpad aan de kerk O Jan Toens Sijmons kinderen Z de nonnen W Peeter jan Hovelmans, present Cornelis Jan Merck Loijcx, Peeter Antonis van Dietvoort

item op 20/05/1550 heeft Cornelis Peeter der Wewen opgedragen vs 2 L land, present mr Jan Voorspoel, Peeter van Ditvoort

item op 23/07/1550 heeft Cornelis Peeter Cuijpers zoon te leen ontvangen vs 2 L, present Jan van Bavele, Jan Hegge de jonge

item op 23/07/1550 heeft Cornelis Peeter Cuijpers zoon vs 2 L opgedragen tot behoef van Nout Peeter Cuijpers

item op 23/07/1550 heeft Arnout Peeter Cuijpers vs 2 L te leen ontvangen,

(vervolg volgende f°)

F° XXXV v°

| 367-042-01 |

present mr Jan Vorspoel, Jan van Bavele, Jan Hegge

op 08/06/1556 heeft Arnout de Cuijper heeft vs half V opgedragen, present Peeter van Dietvoort, Lenaert van Houtele

op 08/06/1556 na opdracht vs heeft Adriana Peeter Geerts van Buijten dr vs 2 L te leen ontvangen, present Peeter van Dietvoort, Lenaert van Houtele, haar gezet man is Wouter van de Cloot

Wouter obiit, gezet man is Lenaert van Houtele, 03/11/1558, present Peeter van Ditvoort, Antonis Jan van Ditvoort

Lenaert obiit, gezet man is Peeter Frans Marcelis, 10/09/1567, present Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck

item op vs 2 L land is de leenheer heffende 7 L rogge

F° XXXVI r°

| 367-043-01 |

op 25/10/1571 na opdracht van Adriana Peeter Geert van Buijten dr x Heijndrick van Aerde heeft Geeraert Cornelis van de Cloote zoon bij koop vs 2 L ontvangen, present Antonis Jan van Dietvoort, Cornelis van Ijsendonck, Heijndrick van der Buijten Heijndricx zoon

Geraert Dries Anthonis, ca 11jaar, waarvan moeder was Jozijn Geert van de Cloote dr, heeft te leen ontvangen vs 2 L waar Geert Cornelis van de Cloote uitgestorven is, zijn oom Peeter van de Cloote heeft de eed gedaan, 28/03/1597, present Jan Wouter Rombouts, Peeter Anthonis Wackers

modo na opdracht van Peeter Gheert van den Cloote als voogd van deze kinderen heeft Peeter Heinricx van Staeijen met zijn vrouw vs 2 L ontvangen, 1608, present Dongen, Claes van Daele, Peeter Wackers, Peeter van Aken

F° XXXVIII r°

| 367-044-01 |

(boven geschreven)

modo Peeter Anthonis Wackers voor het L naast het erf van de erfgenamen Lenaert van Houtel

item op 04/08/1524 heeft Anna Antonis Gielis Sijmons dr na dood van haar vader te leen ontvangen 2 L land op 'de berch' N Ghijsbrecht de Bie O en W Peeter Thoens, present Hector de Neve, Jan Hovelmans, na dood van Jan Engelen is gezet man voor zijn moeder Adriaen Engelen

item op vs 2 moken land heft de leenheer 5,5 L rogge

item na opdracht van de erfgenamen Anna Engelen heeft heer Jan van Dietvoort vs 2 L te leen ontvangen bij calengiering van de koop die Peeter Frans gedaan had, present Antonis van Dietvoort, Cornelis Ijsendonck, 28/03/1571

op 14/02/1612 heeft Peeter Anthonis Wackers, ingevolge koop lang geleden gedaan tegen vs heer Jan van Dietfoort, ontvangen het één L komende O de erfgenamen Lenaert van Houtele Z Laureijs Wouter Rombouts W Cornelis Peeter van den Bruijnenberge N de erfgenamen Heijndrick van der Buijten, present Anthonis Adriaenssen, Jan Laureijs Nouts

F° XXXVIII v°

| 367-045-01 |

op 12/06/1625 heeft Anthonis Cornelis Wackers voor hem zelf en zijn mede erfgenamen na dood van Peeter Anthonis Wackers zijn neef te leen ontvangen vs L land, present Peeter Henricx van Staeijen,

op 23/01/1626 heeft Digna Huijbrechts Bode x +Peeter Anthonis Wackers uit kracht van haar testament te leen ontvangen vs L land, gezet man is Michiel Peeter Jordaens, present Luijcx, Peeter Henricx van Staeijen, Cornelis Jan Neefs

F° XXXIX r°

| 367-046-01 |

item op 15/02/1612 heeft Cornelis Peeter van den Bruijnenberge na dood van Digne Ghijsbrecht van den Bruijnenberge x Peeter Anthonis Wackers en van Jan en Peeter Anthonis zonen van den Bruijnenberge te leen ontvangen het ander L staande in voorgaand blad, waartegen het ander L heeft vs Peeter Anthonis Wackers, komende O vs Peeter Anthonis Wackers Z Laureijs Wouter Rombouts W Jan van Ditfoirt N Henrick van der Buijten erfgenamen, present Peeter Anthonis Wackers, Jan van Dietfoirt, Anthonis Adriaenssen, Jan Laureijs Noots

item na opdracht van vs Cornelis Peeter van den Bruijnenberge op 17/06/1614 heeft Michiel Jordaens Peeterssen x Cornelie Jan Huijbrechts Bode dr uit kracht van voorgaande koop te leen ontvangen vs L, 12/11/1614, present Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Geeraert Luijcx

F° XXXIX v°

| 367-047-01 |

item op 07/12/1621 hebben Michiel Jordaens Peeterssen x Cornelia Jan Huijbrecht Bode opgedragen vs L land ten behoeve van Jan Jacobs als koopman, present Geeraert Luijcx, Jan Cornelis Ghoris, Michiel Michielsen van Elsacker

item op 09/12/1621 heeft Wouter Jan Wouter Rombouts gecalengierd vs koop, zijn broer Peeter Jan Wouter Rombouts stelt borg

Jan Jacobssen als voorgaande koper bekende vs Wouter het naderschap, Wouter heeft het L te leen ontvangen, komende O Peeter Wackers E de kerkpat W Jan van Dietfoirt N de erfgenamen +Laureijs Cornelis Reijns, 11/12/1621, present Geeraert Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Wouter Rombouts

F° XLI r°

| 367-048-01 |

modo Anthonis Adriaenssen nomine uxoris voor een L, Jan van Dietfoirt voor het tweede

item op 09/05/1529 na opdracht van Margriete Antonis Gielis Sijmons dr heeft Peeter Antonis van Dietfoort te leen ontvangen 2 L land N Joris Peeter Diericx O Anna Engelen Z de kerkpat W Peeter van Eeckele, present Jan Willem van den Wijngaerde, Jan Hovelmans

item uit vs 2 L heft de leenheer 5,5 L rogge

item op 14/02/1612 heeft Quijrijnken Anthonis Cornelis dr na dood van Lenaert Diricx Bode haar oom te leen ontvangen vs 2 L gelegen O en Z Jan van Dietfoort W Jan Nijs van Tijchelt N Adriaen Laureijs van Aken, gezet man is haar echtgenoot Anthonis Adriaensen, present Peeter Anthonis Wackers, Peeter van Aken

item op 27/09/1617 heeft Quijrijnken Anthonis Cornelis dr x Anthonis Adriaenssen opgedragen vs 2 L tot behoef van Jan Anthonis van Dietvoerdt x Cornelia Adriaen Vermeeren, present de stadhouder Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Christiaen Vorselmans

F° XLI v°

| 367-049-01 |

item op 25/06/1618 heeft Wouter Jan Wouter Rombouts, hebben te uit kracht van naderschap te leen ontvangen vs L land, de eed gedaan, present de stadhouder Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Wouter Rombouts

F° XLII r°

| 367-050-01 |

op 14/02/1612 heeft Jan Anthonis van Dietfoirt bij kracht van zijn calengiering ontvangen een L land in vs 2 L en gelegen O Cornelis van den Bruijnenberge Z Jan van Dietfoirt ander leengoed W Quijnke Anthonis Cornelis dr N Adriaen Laureijs van Aken, present Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Peeter van Aken, Anthonis Adriaenssen

F° XLIII r°

| 367-051-01 |

item op 18/07/1514 heeft Hector de Neve met Lijsbet Jan Voorspoel na opdracht van hun vader te leen ontvangen 'de breeden bemt' groot 6 voeder hooimaden, Hector is gezet man Lijsbet, present Gielis van den Wijngaerde, Joris van de Wijngaerde, haar gezet man Jan de Weert heeft de eed gedaan

(nota: hier 2 verschillende personen beide genoemd als gezet man)

item op de helft van 'de breeden bemt' van 'de wasschenden tuijn' zuidwaarts bekent zij uit te reiken de leenheer 6 L rogge

item op 10/02/1545 heeft Jan de Weert als man van Lijsbet Jan Voorspoel dr opgedragen tot koopmans behoef de helft van de halve 'breeden bemt' van 'de wasschende tuijn' N de andere helft toebehoren de andere 3 kinderen haar neef, present Laureijs van Aerde, Jan van Bavele

F° XLIII v°

| 367-052-01 |

item op 31/01/1552 heeft Elisabeth Voorspoels x Jan de Weert opgedragen aan de stadhouder de helft in de achterste breeden bemt O de beek Z Lijsbet Hendrick Meeus dr W haar beemd N de wasschende tuijn van Cornelis Marcx, present Peeter Toens van Dietfoirt, Jan Thuens van Dietvoort

op 31/01/1552 hebben Jan Thuens x Elijsabeth Dooren Neeffs dr te leen ontvangen vs halve 'breeden bemt' , present Peeter Antonis van Dietvoort, Jan Thuens van Dietvoort

F° XLV r°

| 367-053-01 |

item op 31/01/1552 hebben Jan Thuens x Elisabeth Dooren Neeffs dr opgedragen de helft en het derde deel van 'de breeden bemt' tot koopmans behoef, present Peeter Antonis van Dietvoort, Jan Thuens van Dietvoort

item op 31/01/1552 na opdracht van Jan Thuens cum uxore hebben Lenaert van Houtel alias steenbacker x Paulijn Broomans ontvangen vs helft van 'de breeden bemt' welke Jan de Weert met Elisabeth Voorspoels opgedragen heeft tot Jan Thuens cum uxore behoef, en daartoe nog een derde deel ontvangen in de achterste breeden beemd dat Jan Thuens x Elisabeth Dooren Neeffs dr opgedragen, present Peeter van Dietvoort, Jan Antonis van Dietvoort

F° XLV v°

| 367-054-01 |

Jan van Houtele heeft bij deling te leen ontvangen de helft van het beemdeken waar Pauwelijn Cornelis van Aken dr uitgestorven is, present Jan Brans, Joris Peeter Diericx, Peeter Wackers, Jan van Vorspoele, 08/08/1581

item op 21/01/1613 heeft Jacob Jacob Janssen als man van Adriana Houtele Lenaerts dr uit kracht van zijn procuratie dd 17/01/1613 beemd waarin Jan en Lenaerts gebroeders, vader en oom van vs Adriana, laatst uitgestorven zijn en daarvoor Paulijne Cornelis van Aken dr, en heeft vervolgens zelfde beemd opgedragen tot behoef van Peeter van Aken bij koop, Peeter heeft de beemd ontvangen, 31/05/1614, present Peeter Anthonis Wackers, Anthonis Adriaenssen

item op 23/02/1621 heeft Anthonis Peeter van Aken in zuster en broederlijk recht na dood van zijn vader Peeter van Aken te leen ontvangen vs halve beemd, present Peeter Anthonis Wackers, Peeter Henricx van Staeijen

en hierboven heeft Adriaen Peeter van Aken als gezet man van zijn moeder Marie Joos Mercx de eed gedaan, gerecht zijnde in de helft van vs langen beemd

Anthonis Peeter van Aken heeft na dood van Marie Joos Mercx zijn moeder in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen de helft van 'de breeden beemt' waar zijn moeder uitgestorven is, present Laureijs van der Buijten, Wouter Jan Wouter Rombouts, Anthonis van Dietfoirt,

F° XLVII r°

| 367-055-01 |

item op 11/02/1545 hebben Cornelis Jan Mercx x Mathijs(ken) vs 'breeden bemt' de helft van 'de wasschende tuijn' noordwaarts te leen ontvangen, present Jan van Bavele, Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Marcx is gezet man van zijn huisvrouw

item op vs helft heft de leenheer 6 L rogge

op 28/12/151557 heeft Joes Cornelis Jan Mercx zoon na dood van zijn moeder Matijs x Cornelis Jan Mercx te leen ontvangen het vierendeel van 'de breeden bemt' waar zijn moeder uitgestorven is, komende N Geert Vorselmans O de beek Z mr Jan Voorspoels, present Peeter van Ditvoort, Anthonis Jan van Dietvoort, Cornelis Jan Mercx zijn vader

F° XLVII v°

| 367-056-01 |

op 15/01/1566 na dood van Cornelis Jan Mercx hebben Joos Cornelis Jan Mercx zoon x Cornelia Arnout der Weduwen dr te leen ontvangen dat deel waar Cornelis Jan Mercx uitgestorven is, present Peeter van Ditvoort, Jan van Bavel, Antonis van Ditvoort

F° L v°

| 367-057-01 |

Catharijne Joes Mercx dr heeft te leen ontvangen de helft van beemd 'de breeden bempt' waar 'de levende tuijn' tussen beide staat en waarvan de erfgenamen Joes Mercx aan de N kant liggen en Lenaert van Houtel met de andere helft Z daar gebleken is dat Jan Brans, wijlen vorster tot Loenhout, en wijlen stadhouder, het heergeweide ontvangen heeft maar dit niet te boek heeft gesteld, kwitantie dd 15/03/1583, alzo dit voor goed gehouden is, Adriaen Verboven als gezet man van Catharijn heeft de eed gedaan, 17/02/1597, present Jan Wouters, Cornelis van Boven, Peeter Wackers

vs Catharijn x Adriaen Verboven heeft de helft van vs beemd opgedragen tot behoef van Peeter van Aken, actum ut supra

uitgaande de leenheer jaarlijks 6 L rogge

item op 23/02/1621 heeft Anthonis Peeter van Aken in zuster en broederlijk recht ontvangen na dood van zijn vader Peeter van Aken vs beemd, present Peeter Anthonis Wackers, Peeter van Staeijen Hendrix

F° LI r°

| 367-058-01 |

item op 24/04/1546 na opdracht van Cornelis Deuren Neeffs zoon en zijn zuster Lijsbet heeft Cornelis Cornelis Jan Mercx Loijcx zoon te leen ontvangen deze 2 delen van de helft van 'de breeden bempt' van 'de wasschende tuijn' noordwaarts, present Jan van Bavele, Peeter van Ditvoort, Ghijsbrecht Pauwels Waets

item uit vs 2 delen gaat jaarlijks een V de leenheer

item na dood van Cornelis Cornelis Jan Mercx Loix zoon heeft op 25/04/1551 Joos Cornelis Jan Mercx Loijcx zoon vs erve te leen ontvangen, present Jan van Bavele, Peeter van Ditvoort, Jan de Weert

F° LI v°

| 367-059-01 |

(in hoofding)

deze bezetting gedaan in het hof van Neerven, 16/09/1597

de stadhouder van het leenhof, Peeter Beijers van Voxdael, heeft bezet de leenpanden waar mr Jan Hegge uitgestorven is voor 3,5 V rogge jaarlijks en 5,5 st één gr br uit 7 V en 11 st 2 gr br die de leenheer jaarlijks heffende is ten achter 16 jaar en meer

(in marge)

ingewonnen en verhuurd aan Adriaen .Staeijmans

zelfde stadhouder doet nog bezetten (het latbosch' waar Lijnken en Cornelie Hovelmans uitgestorven zijn voor 2,5 V rogge ten achter 16 jaar en meer

item bezet latbosch bij Peeter Beijers stede nu in handen van Jan Wouter Rombouts voor 2 L rogge 23 st ten achter 16 jaar of meer

item het land waar Heijlwijch Dierck Boets dr uitgestorven is nu in handen van Anthonis Adriaenssen voor een V rogge 35 st ten achter 16 jaar en meer

item de 2 L land gekomen van Jan ... en de weduwe Anthonis Hovelmans nu gebruikt door Lauwereijs Rombouts voor 7 L rogge ten achter 16 jaar en meer

item nog 1,5 L land gekomen van heer Jan van Dietvoort nu in handen van Jan van Dietvoort voor 8,5 L een half kw rogge ten achter 15 jaar en meer

F° LII r°

| 367-060-01 |

item land bij 'schrammers schuerken' waar Cornelie Lenaert van Houtel dr uitgestorven is voor het heergeweide en hofrechten

item land op op 'de ackere' waar Geert van de Cloote uitgestorven is en dat Jan Denijs nu gebruikt voor 7 L rogge vermeerderd met 8 jaar

item de leenpanden nu in handen van Peeter Van Aken waar Joes Cornelis Mercx uitgestorven is voor 6 L rogge vermeerderd met 8 jaar

14/08/1615, present Peeter Anthonis Wackers, Laureijs Cornelis Reijns, Cornelis Peeter van den Bruijnenberge

de stadhouder van het leenhof van Neerven Geeraerdt Luijcx heeft bezet beemd gekomen van de erfgenamen Lenaert van Houtele nu toebehorend Peeter van Aken voor 6 L rogge ten achter en onbetaald van 5 jaar buiten jaars mitsgaders heergeweiden en hofrechten

ontzet bij Peeter van Aken, borg Joos zijn zoon

15/12/1615, present Peeter Anthonis Wackers, Anthonis Adriaenssen

de stadhouder mr Geeraerdt Luijcx heeft bezet al de leenpanden toebehorend de erfgenamen +mr Peeter Beijerssen van Voxdael waar deze uitgestorven is en niet in dit boek gekend zijn om hieraan heergeweiden en hofrechten te verhalen

ontzet bij Michiel Michiels van den Elsacker en Christiaen Matthijs Raets, borg Jan Cornelis Gorissen, 26/01/1616, present de stadhouder Luijcx, Peeter Anthonis Wackers, Wouter van de Venne