Leenboek van Peter Cornelis Bode, 1560 (Archief Heerlijkh., nr. 351)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van Peter Cornelis Bode, 1560

| 351-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 351

(bewerking: Etienne Kerremans)

nota 1: de folio's zijn niet origineel genummerd, gegevens worden chronologisch weergegeven met vermelding van het door ons gemaakte foto nummer

nota 2: de tekst is hier en daar verwarrend, waar dit het geval is hebben we de tekst letterlijk weergeven, in geval van twijfel kan de gebruiker eventueel de originele tekst raadplegen

P1130151

| 351-002-01 |

Leenboek van Jan Peeters Bode beginnende anno 1628 berustende onder mij Gabriel Hendrick van der Beuten, stadhouder van deze leenhove

Leenboek van den leenhove van Cornelis Peeters Bode beginnende 15/03/1560 berustende onder mij Cornelis Ijsendonck

Leenboek voor Peeter Jan Bode beginnende in het jaar 1612 geschreven bij Claes van Dael

Leenboek van Jan Peeters Bode beginnende 23/07/1628

op 31/01/1635 heeft Jan Peeters Boeije tot stadhouder van zijn leenhof gesteld Jan Cornelis Goris, ondertekend Buijcx

P1130152

| 351-003-01 |

Volle leen van Peeter Jan Bode hem aangestorven van Peeter Cornelis Bode

de tien L rogge worden geheven op de stede bij vs Peeter Cornelis Bode achter gelaten en nu toebehorend Jan Peeter Huijben, groot 3 L, in Terbeek O sheeren strate 'het heijlaer' Z de ackerstraat W Peeter Jan Bode N Adriaen Peeter Boots

jonker Jan de Herde houdt te leen 10 L land op 'het hesschot' O en Z zijn zelfs W Joos Beijtels en meer andere, genaamd 'de mosvoorden'

dan zij onderzocht of hierop nog geheven worden 7 V rogge die op mijn heren boek daarop schijnen uit te gaan

Jan Peeter Huijben houdt te leen 6 V land 'den schootacker' in Terbeek, O en N Adriaen Peeter Boots erfgenamen

(vervolg volgende f°)

P1130153

| 351-004-01 |

(vervolg)

Z vs Jan Peeter Huijben, jaarlijks erop uitgaande 3 V rogge, van vs 3 V heeft ontvangen Adriaen Jan Ments alias pinneken nomine Margriete Adriaen van Bavele dr, de 6 L moet Jacob Koremans ontvangen nomine de erfgenamen Adriaen Vermunten

Cornelis Verboven Cornelissen voor de helft en het weeskind Heijndrick Peeters van Aerde vanwege Adam en Cathelijn Peeter Dingenen moeten verheffen een half B beemd 'de donckbeempt' O Jan van Dael en vs weeskind Z Adriaen Verboven W de beek N de erfgenamen Heijnrick Vermunten

de erfgenamen Heijnrick Vermunten en Joris Peeter Dierckx moeten verheffen een voeder hooimaden Z daarnaast O Jan van Dale W de beek N Aernout van Ostaeijen erfgenamen

modo Jan Cornelis Goris bij koop van Adriaen Deckers

Jan van Vollenhove bij koop mr Geerit van Bergen erfgenamen moeten ontvangen een voeder hooimaden W aan 'de lammeije' N en O zijn zelfs Z de gemeen straat

Cornelis Peeter Mertens erfgenamen moeten ontvangen 2 L land op 'het hesschot' O de erfgenamen Peeter van Aerde Z Lisken Senssen W zelfde Lisken N Mathijs Goossen Lemmens

Adriaen Peeter Bode de jonge erfgenamen moeten ontvangen een V land in Terbeek Z Jan Peeter Huijben W 'de schootacker' W de erfgenamen

(volgende f°)

P1130154

| 351-005-01 |

Jan Cornelis Mercx O Joris Peeter Diercx erfgenamen

op vs V land heeft Laureijs van der Buijten als erfgenaam van Josijne van den Broecke nagelaten erfgenamen 10 L rogge en 8 pot ten rogge die bij hem aan Jan Michielssen gekocht en bij de voogden van Adriaen Peeter Boots erfgenamen gecalengierd zijn

item het corpus van dit volle leen zijn 4 B heide 'het heijlaer' in Terbeek zijnde de helft van van het gehele heijlaer O de rijt Z Adriaen Vermeren, Mathijs Goossen Lemmens en Jan Cornelis Boots W sheeren strate N de andere helft van vs heijlaer

P1130155

| 351-006-01 |

deze navolgende verheffingen zijn gehouden bij Peeter Cornelis Bode als leenheer beginnende 15/03/1560 berustend onder Cornelis Ijsendonck

hierna volgen de percelen, gronden en renten die onder Peeter Cornelis Bode hoven en te leen ontvangen worden en ook die hij met vol leen aan zich zelf houdt

eerst half dat 'heijlaer' gelegen 'die straet' ca 4 B O 'de aertrijdt' W sheeren strate

P1130156

| 351-007-01 |

item f° XXI heeft Cornelis van den Broecke ontvangen na dood van zijn moeder Jaenneken Wouters van den Broecke 3 V 7 L rogge in zuster en broederlijk recht, present Jan van Voorspoel, Peeter Marcelis, 07/06/1575

en verklaart dat de andere V... L toekomen de kinderen Cornelis van den Broecke

Wouter Cornelis van den Broecke met zijn broer Peeter hebben na doodgift hun deel in vs3 V rogge ontvangen en weerom opgedragen tot behoef van Jan van den Broecke, hun …, en Jan Cornelis van den Broecke heeft zelfde ontvangen, 21/06/1575, present ut supra

dinsdag 22/08/1581

P1130157

| 351-008-01 |

de leenheer heeft zulke leenrente doen bezetten als daar Jan Cornelis Wouters van den Broecke uitgestorven is, voor de hofrechten

Adrien Cornelis Janssen heeft te leen ontvangen van Peeter Cornelis Boots 2 L rogge waar Cornelis Jan Janssen zijn vader uitgestorven is, en dit op de leengoederen toebehorend de erfgenamen en kinderen Adriaen Peeter Boots, en Marie x +Jan … Casus heeft de heer voldaan, present Anthonis van Dietfoirt, Jan Brans, Jan Peeter Hovelmans, man is zijn oom Wouter Janssen, 09/01/1582

item jonker Jan de Herde houdt te leen 10 L land in 'het hesschot' O en Z zijn zelfs W Joos Beijtels en meer andere erven 'de mosvoorden', zoals hij op 08/03/1559 bij de weduwe Merten de Lange, Catherijne Cornelis Cornelis Goris met haar man Heijnrick Phlips en Adriaen de Lange als voogd met Peeter Goris als toeziener van de onbejaarde kinderen vs Merten de Lange is gegoed en gevest voor de 3 delen, present Jan Bode, Jan van Bavel, en in het vierde deel gegoed na opdracht van Cathelijne Peeter Mertens dr x Aerdt van den Velde, 05/03/1560, present Jan Cornelis Boots, Peeter Joerdaens

op vs perceel hebben de erfgenamen heer Adriaen Haecx belasting gedaan van condemnatie voluntair, actum als voor

modo bij evictie hebben de erfgenamen heer Adriaen Haecx deze percelen te leen ontvangen door Laureijs van der Buijten hun gemachtigde

P1130158

| 351-009-01 |

dinsdag 19/01/99 in het leenhof (doorstreept)

mr Geraert van Bergen, medicijnmeester in Antwerpen, is man van leen bij koop en opdracht van een voeder hooimaden aan 'de lammeije' O Jan van Aerde Z de gemeen straat W de lammeije

Jan Casus is man van leen van 2 L land, heeft die ontvangen tot behoef van zijn huisvrouw Marie Peeter Boodts dr als zijnde de helft van de 4 L gekomen van Adriaen Peeter Boodts zijn huisvrouw vader zaliger, gelegen O zijn zelfs Z en W de weduwe en erfgenamen Cornelis Bernaerdt Boode, 19/08/1572, present Lenaerdt Dierick Bode, Marcus Nijs, Jan Casus heeft de eed gedaan

Jan Peeter Huijben nomine zijn huisvrouw Lijntken heeft te leen ontvangen een L land dat Jan Casus haar vader ontvangen heeft op 19/08/1572, present Peeter Jan Bode, Peeter Heijnricx van Aerde, Mathijs Goosem Lemmens, Adriaen Cornelis Vermunten, 13/09/1611

modo Huijbrecht Jan Peeter Huijben in zuster en broederlijk recht na dood van hun vader Jan Peeter Huijben heeft vs L te leen ontvangen, 14/03/1631, present Jan Peeter Bode, Mathijs Goossens

P1130159

| 351-010-01 |

item want Peeter Adriaen Peeter Boots zijn derde paart verkocht en opgedragen hebbende tot behoef van Adriaens zijn zusters broers kinderen en Marie zijn zuster , zo heeft Peeterken Adriaen Adriaens Peeter Boots zoon ontvangen de doodgift daar zijn vader uitgestorven is en zijn paart van dat Peeter Adriaens, zijn oom, opgedragen heeft in zuster en broederlijk recht, zijn momboors man is Jan van Voorspoel, present Jan van Voorspoel, Anthonis van Dietfort, Hendrick van der Buijten

P1130160

| 351-011-01 |

op 01/02/1612 heeft Lijnken Adriaen Peeter Boots dr x Sijmen de Beuckelaer opgedragen een V land in Terbeek Z Jan Peeter Huijben W 'de schootacker' N Cornelis Cornelis Verboven O Adriaen Verboven, tot behoef van Jan Peeter Huijben hun koper, present Jan Huijbrechts Bode, Dielis Willemssen

op 13/021612 heeft Adriaen Adriaen Boots zijn gerechtigheid opgedragen tot behoef van zijn koopman Jan Peeter Huijben, present Cornelis Verboven, Adriaen Janssen Koeck

op 11/07/1615 bekent Jan Peeter Huijben …. en de leenheer in beide percelen samen te boek behoren te staan, present Mathijs Mathijs Goossens, Wouter Peeter Ren

modo Huijbrecht Jan Peeter Huijben heeft in zuster en broederlijk recht na dood van Jan Peeter Huijben hun vader te leen ontvangen de helft van een V land als Lijntken Adriaen Peeter Boots dr x Sijmen de Beuckelaer op 01/02/1612 en Adriaen Adriaen Boots op 13/02/1612 hebben opgedragen, 14/03/1631, present Jan Peeter Bode, Mathijs Goossens, Laureijs van der Buijten

P1130161

| 351-012-01 |

Adriaenken Cornelis Jan Peeter Mertens in zuster en broederlijk recht heeft te leen ontvangen 2 L land daar Cornelis Jan Peeter Mertens, haar oude oom, uitgestorven is, gelegen op 'het hesschot' Z de erfgenamen Jan Senten W zelfde N Mathijs Goossens Lemmens, zijn momboors man was Peeter Henricx van Aerde, present Mathijs Mathijs Goossens Lemmens, Adriaen Cornelis Vermunten, 13/09/1611

P1130162

| 351-013-01 |

item Adriaen Heijnricx van Aerde is man van 3 L koren leenpacht, gekomen van Marie van der Heese, in het oude boek blijkende van datum 12/08/1501, en Adriaen met zijn huisvrouw heeft deze 6 L ontvangen op 03/02/1566 svl, present Gielis Toens van Dietfort, Cornelis van Aerde

P1130163

| 351-014-01 |

Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr heeft te leen ontvangen …. waar Peeter Jan Boij de 3 derde delen in 8 V rogge erfelijk daar Jan van den Broecke haar broer uitgestorven is, bedragende de 3 derde delen Elijsabeth competerende 5 V een moken en vier potten waarvan nu uitreiker is Adriaen Adriaen Boode, bezet man is Lauwereijs van der Buijten, 06/05/1592, present de schout Vollenhove, Peeter van Aken

item als boven heeft Elijsabeth Cornelis van den Broeck dr met haar momboor Laureijs van der Buijten vs 3 derde delen opgedragen tot behoef van Adriaen Adriaen Boode, de uitreiker, present Peeter Beijerssen, secretaris

Elijsabeth Cornelis van den Broecke dr x Laureijs van der Buijten heeft opgedragen het resterende derde deel in vs 8 V rogge welk haar verstorven is van Adriaen Cornelis Janssen

navolgende deze opdracht is Jan Michielssen in dit derde deel gevest, 14/03/1595, ter maning van de stadhouder Cornelis van Dongen, met consent van de leenheer Peeter Boije

gecalengierd bij Peeter Bode als voogd van Adriaen Peeter Bode kinderen, uitreikers, en gezien Jan Michielssen het naderschap bekent, heeft vs Peeter zelfde ontvangen, 26/03/1596, present Dongen, Dale, Luijcx, Elsacker

item op vs 4 L die Jan Casus tot behoef van zijn huisvrouw ontvangen heeft voor de enen helft en Peeterken Adriaen Adriaens Peeter Boots zoon de andere helft heeft ontvangen in zuster en broederlijk recht Jan Cornelis Janssen tot behoef van Jaenken

(verder volgende f°)

P1130164

| 351-015-01 |

Wouters van den Broecke dr zijn huisvrouw 3 V rogge leenpacht, welke 3 V eertijds gekomen zijn van Jan Leijs Zebrechts en daarna op Josijne Leijs Zebrechts x Wouter van den Broecke, en alzo gestorven op Jaenneken Jan Janssens huisvrouw, welk ontvangen hij Jan Janssen gedaan heeft, 04/03/1553 svl

op 19/09/1581 heeft Geeraert van den Cloote ontvangen in broeder en zusterlijk recht de 6 L erf daar Jan van den Broecke uitgestorven is, present Peeter Bode, Anthonis van Dietfoort, Jan van Voorspoel

item Jan Cornelis Bode heeft ontvangen de doodgift van zijn vader op 04/03/1554, present Matheus van Bavel, Joris Kerstiaenssen, Aerdt van de Velde, 4 L land O op 'de schootacker' Z Tijsken Adriaen Peeter Boots weduwe W hun zelfs N vs weduwe, en dit in zuster en broederlijk recht

op 04/02/1599 heeft Cornelis Goossem Aerts nomine uxoris ontvangen een L land uit vs 4 L, mits daar Jan Cornelis Bodts op staat en zelfde ontvangen heeft, present Claes van Daele, Cornelis Verboven

Agneese Heijnrick Hovelmans dr heeft op vs 4 L land op 'de schootacker' waar Jan Cornelis Boots op staat, 06/04/1545, ontvangen na dood van haar …. 3 V rogge leenpacht zoals haar vader die in het jaar

P1130165

| 351-016-01 |

1477 op 12 april gekocht heeft tegen Loijen Willem Jan Geerdts zoals blijkt in het oude boek, haar gezet man is Peeter Diericx van Aerde haar man, modo gezet man Heijnrick van der Munten haar zoon, present Gielis van Dietfort, Joris Peeter Diericx van Aerde, 22/07/....

modo in zuster en broederlijk recht Adriaen Cornelis Vermunten, present Jan van Voorspoel, Marcus Nijs, Anthonis van Dietfort, Cornelis Ijsendonck, 11/03/1576

modo Margriet Sebastiaen van Bavels dr na dood van Adriaen Cornelis Vermunten, in zuster en broederlijk recht, 6 L rogge hiervoor onder andere zijde begrepen, present Heijnrick Verbuijten, Anthonius van Dietfort, Willem Cornelis Vermunten, 21 maart (nota: geen jaartal), gezet man is Adriaen Jan Lenaerts haar man

modo op 14/06/1614 bekent Margriet Sebastiaens van Bavel dr x +Adriaen Jan Meus met haar voogd Adriaen Bartholomeussen dat Cornelis Goossens voor datum dezer de rente van 6 L rogge heeft gekweten, present Jan Peeter Huijben, Claes van Daele

modo Angneese Adriaen Cornelis Vermunten dr na dood van haar vader 6 L rogge hiervoor aan de andere zijde, present Heijnrick Verbuijten, Willem Cornelis Vermunten, Anthonis van Dietfort, 21/03/1581, gezet man is Willem Cornelis Vermunten haar oom

Adriaen Jan Meus als bezet man van Margriet Bastiaen van Bavel dr heeft ontvangen 3 L rogge uit vs 6 L die haar verstorven zijn van Angneese Adriaen Cornelis Vermunten dr, 14/03/1595, present Peeter Boeij, Jan Michielssen, Claes van Dale

P1130166

| 351-017-01 |

Adriaen Cornelis Vermunten zoon heeft te leen ontvangen 1,5 L rogge uit vs 6 L alzo Angneese Adriaen Vermunten dr zelfde op 21/03/1581 ontvangen heeft na dood van haar vader, modo zijn gezet man Jacob Heijnricx Coremans, present Peeter Bode, Niclaes van Daele, Jan Bode, 15/04/1598

Adriaen Cornelis Vermunten is man onder Peeter Bode na dood van Angneese Adriaen Vermunten dr, heeft ontvangen de 6 L die Angneese … Vermunten dr ontvangen heeft op 21/03/1581 op 4 L land 'de schootacker', present Jacob Kooremans

item de andere helft van de 3 voeder hooimaden waar Joris Peeter Diericx hiervoor op staat en die in het oud boek liggen voor 2 percelen en nochtans maar één zijn, gelegen in 'den velde' O Bernaert van den Broecke erfgenamen Z Cornelis Heijnrick van Aerde W de molenbos beek N Aernout van Ostaeijen, die heeft Cornelisken Peeter Diericx van Aerde zijn broers zoontje in zuster en broederlijk recht

item op 05/08/1572 hebben Peeter Diericx van Aerde zoon en Anthonis zijn broer ontvangen de doodgift van Cornelisken vs van de helft van vs 3 voeder en die weerom opgedragen tot behoef van Heijnrick Vermunten hun koopman, en dit heeft alzo ontvangen Cornelisken Heijnrick Vermunten zoon, gezet man Lenaert Dierck Bode, present Gielis Toens van Dietfort, Joris Peeter Diercx van Aerde, datum ut supra

item Mathijs Cornelis van Aerde nomine uxoris Anna Heijnricx Vermunten dr heeft ontvangen

P1130167

| 351-018-01 |

de 2 derde delen in de 3 voeder hooimaden waar Neelken Heijnricx Vermunten zoon uitgestorven is, 18/11/1578, present Jan van Voorspoel, Cornelis Ijsendonck

modo haar gezet man Wouter Jan van Ostaeijen, present Willem Cornelis Vermunten, Anthonis van Dietfort, Heijnrick Verbuijten, 21/03/1581

modo na dood van Anna Heijnrick Vermunten dr heeft Adriaen Cornelis Vermunten de doodgift ontvangen voor zover hem aangaat, 18/01/1612, present Peeter Bode, Jan Bode, Cornelis Aernout Wagemakers

item na dood van Peeter Cornelis van Aerde x Margriete Peeter Dingenen dr heeft Peeter Heijnrick van Aerde ontvangen het vierendeel van een half B beemd 'de donckbeempt' zo Peeter Cornelis van Aerde x Magriete Peeter Dingenen, moetken van vs Peeter, zelfde donkbeemd ontvangen hebben op 16/02/1574, present Peeter Wackers, Jan Huijbrechts Bode, 16/03/1610

item na opdracht heeft Cornelis Heijnrick van Aerde van wat hem verstorven was van Cornelisken Heijnrick van Aerde hun vader voor de helft en de andere helft die hij gekocht had van hun broer Heijnrick opgedragen tot behoef van Peeter Cornelis van Aerde zoon x Margriete Peeter Dingenen dr , de hele beemd groot een half B of 3 voeder hooimaden O de erfgenamen Bernaert van den Broecke N Heijnrick Vermunten W de beek Z Cornelis van Aerde Cornelissen, en vs Peeter Cornelis van Aerde zoon met Margriete Peeter

P1130168

| 351-019-01 |

Dingenen dr heeft zelfde ontvangen, present Jan van Voorspoel, Joris Peeter Diericx van Aerde, 16/02/1574

Adriaen Vermunten is man van leen na dood van Peeter Cornelis van Aerde de helft van een B beemd 'de donckbeempt' zo Peeter Cornelis van Aerde zelfde ontvangen heeft op 16/02/1574, vs Adriaen Cornelis heeft de eed gedaan, present Peeter …, Jacob Coremans

Stoffel Cornelis van Aerde is man van leen van de helft van een half B hooimaden of 4 voeder hooimaden waar zijn broer Peeter Cornelis van Aerde uitgestorven is, dat Peeter Cornelis van Aerde ontvangen heeft op 16/02/1574, present Jan Peeter Huijben, Jan van Dale, 25/10/1611

item op vs 'donckbeempt' heeft Mathijs Goossens Lemmens …. Cornelis Heijnricx van Aerde …. zijn huisvrouw ontvangen voor zijn …. van 8 K(gld) jaarlijks zonder heergeweide de heer te betalen, dus mag men de rente kwijten tegen de penning 16, datum en present als boven, te weten 16/02/1574, Jan van Voorspoel, Joris Peeter Diericx van Aerde, Jan Bode

op 14 augustus bekende Mathijs Goossens Lemmens zoon dat Peeter Cornelis van Aerde in mindering van de vs 8 Kgld gekweten heeft 4 Kgld , datum als boven, present Peeter Bode, Lenaert Dierck Bode, Cornelis Ijsendonck

Mathijs Mathijs Goossen Lemmens heeft te leen ontvangen de 4 Kgld die zijn vader ontvangen heeft anno 1576, staande op 'de donckbeempt' waar Peeter Cornelis van Aerde uitgestorven is , present Peeter Heijnrick van Aerde, Adriaen Cornelis Vermunten, 13/09/1611

P1130169

| 351-020-01 |

Mathijs Goosens bekende dat Cornelis Verboven hem gekweten heeft de 2 gld op de andere zijde staande uit de 4 gld, zodat hij maar 2 gld blijft heffen staande ten laste van Peeter Heijnricx van Aerde kinderen, 29/09/1629, present Cornelis Anthonis Goris, Andries Jordaens

Margriet Cornelis Verboven dr x Matheeus Peeter Aernouts heeft opgedragen de halve 'donckbeempt' waar haar vader Cornelis Verboven uitgestorven is, haar bevallen bij S/D tegen haar broers en zussen, heeft deze opgedragen tot behoef van Jan Adriaen van Ostaeijen haar koopman, present Jan Peeter Boede, Adriaen Adriaen Cornelis Deckers, Willem Dielis Willemssen, Jan Cornelis Goris, 31/03/1635

zelfde Jan van Ostaeijen heeft te leen ontvangen de andere helft van 'de donckbeempt' bij opdracht van Cathelijne Peeter Heijnricx van Aerde dr x Nijs Cornelis Adriaen Diels, Catelijne daartoe gekomen zijnde bij S/D tegen haar zussen, present Jan Peeter Boede, Adriaen Adriaen Deckers, Willem Dielis Willemssen, Jan Cornelis Goris, 31/03/1635