Leenboek van 2 volle lenen, Ewout van Eemeren, 1576 (Archief Heerlijkh., nr. 350)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van 2 volle lenen, Ewout van Eemeren, 1576

| 350-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 350

(bewerking: Etienne Kerremans)

origineel genummerd in romeinse cijfers

F° I r°

| 350-002-01 |

item dit vs leenboek is competerende Jan Baptist de Moij gelijk Dierick de Moij zijn vader gekocht heeft van Eewout van Eemeren anno 1583 op conditie dat Eewout vs al de profijten daarvan komende zoude genieten zijn leven lang, en want vs Eewout overleden is in februari anno 94, zo komen alle profijten sindsdien aan Jan Baptist de Moij welke zou zijn 3 jaar in februari laatstleden

F° II r°

| 350-003-01 |

voor Michiel van Elsacker, Jan Cornelis Goris, Jan Nijs van Tijchelt en Matijs Goossens, schepenen en leenmannen, kwamen Adriaen en Jan Cornelis Jan Peeter Martens zonen voor hen zelf, Adriaen Vermeeren als momboor met Jan de Backers als toeziener van de 2 weeskinderen Cornelis Jan Peeter Martens genaamd Cornelis en Lisken, item Cornelis Adriaen Diels als momboor met Cornelis Jan Centen als toeziener van de weeskinderen Boudewijn Matijs Huevelmans, kennende dat zij voor de som van 86 gld getransporteerd hebben ten behoeve van mijn heer Louis Perez de Baron, ridder, heer tot Loenhout en Popendonk etc alle percelen van achterlenen onder dit leenboek ressorterende en dat zij comparanten verkregen van Christoffel Rogiers als bij calengiering etc, 29/04/1630

F° V r°

| 350-004-01 |

Euwout van Aemere Christoffelsen, schout van Brecht, bezit bij koop 2 volle lenen, eerst 4,5 V rogge erf, mitsgaders zekere manschap van vele gronden en percelen die bij diverse leenmannen worden gehouden, en daartoe nog ressorterende als 2de volle leen 8 V rogge erf met ook manschap van diverse lenen die daarvan te leen worden gehouden zo hierna volgt ieder vol leen met zijn achterlenen etc..., uitreikende vs 4,5 V Cornelis Mertens Peeterssen en vs 8 V de erfgenamen van Cornelis en Mattijs Hovelmans etc...

vs Euwout heeft de 2 volle lenen resp ontvangen onder de graaf van Arenborch als heer tot Loenhout na opdracht van sr mr Heijnric Lemmens, Leuven, als testamentair momboor van Peeter Cornelissen Frans zoon en Madalene Cornelis Frans dr, beide minderjarig, item Joris van Ghemeren, Antwerpen, als vader van Susanna van Gemeren zijn dochter waarvan moeder was Maria de Herde, en van Johan Boijsack, Grave bij Loenen, als man van Cathelijne Cornelis Frans dr, gedaan voor Jan van Vollenhove, Jan van Bavel, Jan van Staeijen, Cornelis Ijsendonck, Jan van Voerspoel, 10/04/1567 np

F° VIII r°

| 350-005-01 |

Euwout van Aemeren heft 4,5 V rogge op grond die Cornelis Mertens Peeterssen van hem te leen houdt genaamd 'vekemans stede', een half B in Terbeek O en W vs Cornelis Mertens inslag Z Jacob Lambrecht Broomans N Adriaen Vermunten

oud leenboek f° I VI

2de leenboek f° IIII

de laatste f° III

F° IX r°

| 350-006-01 |

hierna volgen de percelen te leen gehouden door Ewout van Ameren Christoffelsen ontvangen, pres Cornelis Ijsendonck, Jan van Voerspoele, september 1570

F° IX v°

| 350-007-01 |

Cornelis Mertens Peeterssen houdt te leen 'vekemans stede' een half B in Terbeek O en W vs Cornelis Mertens inslag N Adriaen Vermunten waarvoor hij 4,5 V rogge uitreikt aan zijn leenheer

F° XIII r°

| 350-008-01 |

Jan Dignen Peeterssen houdt te leen in broeder en zusterlijk recht een stuk weide als land 2 gemeten 'de hooghen aert' in Popendonk O en Z de erfgenamen Peeter Dignen W Machiel Coecx N Joris Peeter Christiaens, Peeter Pauwels Geens als momboor van de minderjarige Jan Dignen heeft de eed gedaan

in het oude leenboek f° I VIII

in naaste leenboek f° V

in de laatste f° V

Heijndrick van Aerde Peeterssen als man van Catalijne Dignen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht vs 2 gemeten waar haar broer vs Jan Dignen uitgestorven is, pres Peeter Cornelis van Aerde, Jan van Voirspoele, 16/11/1576

F° XIII v°

| 350-009-01 |

op23/07/11615 heeft Peeter Henricx van Aerde vs stuk ontvangen bij versterf van zijn vader, pres mr Geert Luijcx, Jan Deurens

modo Henrick Peeter van Aerde, onder zijn jaren, in zusterlijk recht bij versterf van zijn vader, gezet man is Adriaen Vermunten, 19/10/1626, pres Bouwen Hovelmans, Jan Peeter Joris

modo Catelijn Peeter van Aerde dr x Dierijck Cornelis Adriaen Diels voor de helft en Adriaen Vermeeren als gezet man van Lijsken Peeter van Aerde dr samen bij dood van vs Heijndrick en deling tegen hun mede erfgenamen, 22/03/1633, pres de stadhouder Buijcx, Jan Cornelis Goris, Adriaen Lenaert Ments, Huijbrecht Cornelis Verboven

modo Huijbrecht Heijndricx Wagemaker nomine uxoris Lisken Peeter van Aerde dr heeft de eed gedaan, pres Thomas van Diepenbeeck, Michiel van Elsacker, Antonis van Dietfoirt, 25/08/1642

F° XV v°

| 350-010-01 |

Peeter Dignen Peeterssen en Peeter van Aerde Cornelissen x Margriete Dignen Peeterssen houden te leen land 'het tichelstuck' een half L in 'aertsch ackere' O 'de hooghen aert' van de erfgenamen Peeter Dignen en Joris Christiaens Z de erfgenamen Jan Coeck W en N de klein akkerstaat

in de oude leenboek …

in de naast f° V

in de laatste f° VII

Peeter van Aerde Cornelissen nomine uxoris Margriet Dignen heeft de helft ontvangen in broeder en zusterlijk recht waar boven genoemde Peeter Dignen uitgestorven is, pres Euwout van Ameren, Cornelis Ijsendonck, Jan van Voerspoele, 19/08/1576

F° XVI r°

| 350-011-01 |

modo ut ante bij versterf van Margriete Dignen zijn moeije, voor dit perceel en het perceel f° XIII samen

modo Henrick Peeter van Aerde bij versterf van zijn ouders ut ante f° XIII

modo vs Adriaen Vermeeren als voogd van Tanneken Peeter van Aerde dr bij versterf van haar broer Heijndrick, ut ante

F° XVIII r°

| 350-012-01 |

Peeter Boets Adriaenssen in broeder en zusterlijk recht met Cathalijne zijn moeder en Jan Heufkens Casussen x Marije Adriaen Boets dr houden te leen heiblok 1,5 B O Heijndrick Lodders Z Goosen Lemmens cum uxoris W Lauwereijs van Buijten N de brant, gezet man voor Peeter Boets en zijn moeder is Cornelis Ijsendonck Peeterssen

in het oude leenboek f° XIII

in het naaste f° VII

in het laatste f° IX

modo Catarina Jan Casus Hoefkens dr bij versterf van haar vader, gezet man is haar man Jan Peeter Huijben, pres Jan Michielssen van Elsacker, Jan Deurens, 08/03/1616

op 02/11/1626 is Cornelis Jan Peeter Huijben gezet man mits dood van zijn vader, pres Jan van Dale, Boudewijn Hovelmans

F° XXI r°

| 350-013-01 |

Marije Jan van Aerde dr houdt te leen 2 B heiblok 'pijcx of gemeijn heiblock' O Cornelis Bernaert van Bavele Z Jan van Bavele erfgenamen W Jan Casus Heufkens N sheeren vroente, gezet man is haar man Heijndrick Lodders

in het oude leenboek f° IX

in het ,naast f° VIII

in het laatste f° XI

modo Jan Theunen waarvan moeder af is Neelken Peeter Boidts in broederlijk recht bij versterf van vs Peeter Boidts zijn grootvader, Jan Peeters is gezet man, 02/11/1626, pres Jan van Dale, Bouwen Hovelmans

F° XXIIII r°

| 350-014-01 |

Elijsabet van den Broecke Cornelis dr houdt te leen een heiblok 3 vierendeel B 'pijck of gemeijn heiblock' bij 'de munte' O Jan Casus Heufkens Z Goosen Lemmens W Wouter van Mere N sheeren vroente, gezet man is haar man Lauwereijs van Buijten

in het oude leenboek f° XVII

in het naaste f° IX

in het laatste f° XIII

Jan Mercx Cornelissen heeft vs heiblok ontvangen bij koop en opdracht van Lauwereijs van Buijten, pres Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, Peeter Christiaens, Jan van Voirspoele, 16/10/1576

modo Jan Michielssen van Elsacker bij versterf van vs Jan Mercx, pres Jan Deurens, Peeter Cornelis Meeus, 08/03/1616

modo Michiel Janssen van Elsacker bij deling mits dood van zijn vader, pres Jasper Lanschots, mr Andries Joerdaens, 08/07/1627

F° XXVII r°

| 350-015-01 |

Peeter de Roover nomine uxoris Martijne van Bavele Cornelissen heeft te leen ontvangen 'de breeckhoff' 2,5 L land O Jan van Ostaeijen 'straethoff' Z de heerweg W zijn zelfs N zijn zelfs 'taijman'

in het oude leenboek f° XII

in het naaste f° X

in het laatste f° XV

Adriaen de Roovere Peeterssen heeft vs stuk ontvangen waar zijn moeder Marije van Bavele uitgestorven is, zijn vader Peeter heeft als gezet man de eed gedaan, pres Euwout van Eemeren, Cornelis Ijsendonck, Jan van Voerspoele

F° XXVII v°

| 350-016-01 |

modo Lambrecht Broomans bij versterf

modo Cornelis Lambrecht Broomans in zuster en broederlijk recht bij versterf van zijn vader, gezet man is Jan Aertssen, 05/12/1626, pres Bouwen Hovelmans, Jaspar Anthonissen

modo heeft vs Cornelis Broomans de eed gedaan, 15/03/1650, pres de stadhouder Diepenbeeck, Cornelis van Elsacker, Peeter van Elsacker

F° XXX r°

| 350-017-01 |

Jan van den Broecke Bernaertssen houdt te leen 2 L land 'het tichel stuck' in Popendonk in 'de aertsche ackere' O de erfgenamen Peeter Dignen Z de erfgenamen jan Coecx W de erfgenamen Bernaert van den Broeck N Jan Janssens

in het oude leenboek f° X

in het naaste f° XII

in het laatste f° XIX

modo Barbara Wil Goris dr bij versterf, haar gezet man is Berten Cornelissen, 23/02/1616, pres Cornelis Cornelis Aerts, Jan van Dael

op 19/10/1626 heeft vs Barbara mits dood van vs Berten als gezet man Jan Cornelis Goris, pres Bouwen Hovelmans, mr Hendrick van Staijen

modo na dood van vs Barbara haar kinderen Eeltken en Willem Bertens samen half en half, Gabriel Goris Smits als toeziener en gezien hun minderjarigheid heeft de eed gedaan, 05/06/1633, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Dionijs Adriaen van Aken

F° XXXIII r°

| 350-018-01 |

Cornelis Lambrecht Broomans houdt te leen 2 L land in Popendonk in 'aertsche ackere' O de erfgenamen Peeter Dignen Z Jan Janssens W Lauwerijs van der Buijten N Joris Christiaens

in het oude leenboek f° XIIII

in het naaste f° XIII

in het laatste f° XXI

modo Peeter Jans bij versterf van vs Cornelis Broomans zijn oom van moederswege Jacomijne Broomans, 08/03/1616, pres Jan Deurens Janssen, Jen Peeter Huijben

Cornelis Peeter Janssen heeft vs stuk ontvangen , pres Thomas van Diepenbeeck, Nijs Sledsen, Mattijs Goessens, 03/03/1640

F° XXXVI r°

| 350-019-01 |

Jan Cornelis Janssen nomine uxoris Jacobmijne Lambrecht Broomans dr houdt te leen 2 L land in Popendonk in 'aertsche ackere' O de gemeen strate Z de erfgenamen Bernaert van den Broecke en Arnout van Ostaeijen W en N Cornelis Broomans

in de naaste f° XIII

modo Peeter Jans bij versterf van zijn ouders, 08/03/1616, pres Jan Deurens, Jan Peeter Huijben

Adriaen Peeter Janssen heeft vs stuk ontvangen, pres Thomas van Diepenbeeck, Nijs Sledsen, Mattijs Goessens, maart 1640

(in marge)

per abuis gezet op Adriaen, moet zijn Cornelis

F° XL r°

| 350-020-01 |

Joris Peeter Christiaenssen houdt te leen een stuk nu weide groot een gemet 'de hooghen aert' in Popendonk O en Z de erfgenamen Peeter Dignen W en N Heijndrick Vermunten

in de naaste f° XV

in de laatste f° XXIII

anno 1615 heeft Jan Peeter Joris Cristiaens vs stuk ontvangen in zuster en broederlijk recht, zijn vader Peeter Joris Cristiaens is gezet man, dit bij versterf van zijn grootvader vs Joris, pres Jan Deurens Janssen, mr Geeraert Luijcx

op 19/10/1626 heeft vs Jan Peeter Joris Cristiaens mits dood van zijn vader de eed gedaan, pres Boudewijn Hovelmans, Cornelis Anthonis Goris

F° XL v°

| 350-021-01 |

modo Cornelis jan Kerstens nomine uxoris Cathelijne Joris Jacob Hollanders dr waarvan grootmoeder was Lijsken Joris Peeter Christiaenssen, dit bij deling tegen de kinderen Peeter Joris Christiaenssen, 04/06/1632, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Michiel Jordaens, Jan Heijndrick de Crom

en heeft vs weerom opgedragen tot behoef van Huijbrecht Jan Nijs zoon x Marie Peeter Joris dr, ut supra

Jan Adriaen Verboven x Adriane Goessens bij koop en opdracht van vs Huijbrecht, 31/01/1633, pres de stadhouder Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, Jan de Crom, Peeter Janssen

F° XLI r°

| 350-022-01 |

modo de helft van vs weide Jan Janssen Verboven na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, Peeter Cornelis Nuijten doet de eed, pres Daniel Buijcx, Jan Heijndrick de Crom, Peeter Kerstiaens

F° XLIII r°

| 350-023-01 |

Jooris Peeter Christiaens houdt te leen stuk land een V in Popendonk in 'aertsche ackere' O de akkerstraat Z Cornelis Broomans W Lauwereijs van der Buijten N zijn zelfs

in het naaste f° XV

in het laatste f° XXV

modo ut ante

modo Cornelis Jan Kerstens nomine uxoris ,ut ante (f° 40)

ut ante opgedragen ten behoeve van Huijbrecht Jan Nijs bij consent van zijn huisvrouw

F° XLVI r°

| 350-024-01 |

Jan Struijck Janssen x juffr Margriet Hasen houden te leen rente van 17 L rogge op vs stuk land groot een V op 'aertsche ackere' dat Joris Peeter Christiaens in handen heeft en welke rente Marcus Cornelis Nijs tot hun behoef heeft ontvangen

in het oude leenboek f° XI

in het naaste f° XVI

in het laatste f° XXVII

Cornelis Jan Kerstens, Wernhout, heeft in naam van Margerite Cloet, van Cathelijn en van Johenneken Cloet waarvan moeder was vs Margriete Hasen vs stuk verheven, 28/02/1635, pres Jan Peeter Boeije, Peeter Kersten Raets, Daniel Buijcx

F° XLVI v°

| 350-025-01 |

Cornelis Goris nomine Theodorus de Mevis (de Neve) x Margareta Cloet dr +Willem Cloot waarvan moeder was Margeriete Struijck voor hen zelf als voor Heijndrick Quotbach x Cathelijne Cloot en van Johan Mangert x Jehenneken Cloot, vs Margriete zusters, volgens procuratie not Dierick Fabri te Antwerpen dd 17/01/1635, heeft vs Cornelis Jan Kerstens de helft vs rente laten kwijten en de andere helft hem getransporteerd te hebben om die bij de grond te laten blijven, actum ut ante

F° XLIX r°

| 350-026-01 |

Heijndrick Vermunten Cornelissen houdt een stuk leengoed een gemet 'de hooghen aert' in Popendonk O Joris Christiaenssen Z de erfgenamen Peeter Dignen W Arnout van Ostaijen N vs Heijndrick Vermunten

in de naaste f° XVI

in het laatste f° XXIX

na dood van Heijndrick Vermunten heeft Margriet Vermunten dit gemet ontvangen in broederlijk en zusterlijk recht, gezet man is Willem Vermunten, pres Eeuwout van Eemeren, Jan van Voorspoele, Willem Vermunten, 09/01/1578

F° XLIX v°

| 350-027-01 |

op 26/11/1620 heeft Adriaen Cornelis Vermunten dit ontvangen, de helft verstorven van zijn oud oom Henrick Vermunten en de andere helft bij koop van vs Margriete Vermunten, pres Jan Deurens, Peeter Henricx van Aerde

op 13/12/1620 heeft Michiel Joerdaens nomine uxoris Cornelia Jan Huijben Bode dr vs stuk ontvangen bij deling van de erfgenamen Jan Huijben Bode en welk stuk laatstgenoemde gekocht had tegen Peeter Joris Christiaens, Diel Willems en Henrick Thomas als erfgenamen van hun moeije Cornelia Christiaens, hebben zelfde opgedragen ten behoeve van zijn koper Adriaen Vermunten, pres Jan Deurens, Adriaen Laureijs van Aken

modo Adriaen Janssen Coeck bij koop en opdracht van vs Michiel Joerdaens cum uxore, 18/11/1626, pres Jan van Dale, Boudewijn Hovelmans

F° L r°

| 350-028-01 |

modo vs perceel Peeter Cornelis Nuijten x Adriane Goossens bij koop en opdracht van Adriaen Janssen Coeck, 23/09/1634, pres de stadhouder Buijcx, Jan Cornelis Goris, Peeter Kersten Raets

F° LII r°

| 350-029-01 |

Jan van Ostaeijen houdt te leen 5 L land in 'de straethoff' O de erfgenamen Jan Coeckx Z de gemene heerweg W zijn zelfs N Lauwereijs van den Broeck

in het oude leenboek f° XVI

in het naaste f° XVII

in het laatste f° XXXI

modo na dood van Jan van Ostaijen heeft de weduwe Margriete Hovelmans de helft ontvangen daar zij die had helpen kopen, gezet man is Jan Peeter Nijs,de andere helft heeft ontvangen Arnault van Oostaeijen als voogd en tot behoef van Cornelis van Oostaijen, in broeder en zusterlijk recht, pres Eeuwout van Eemeren, Peeter Christiaens, Cornelis Ijsendonck, Jan van Voorspoele, 12/07/1573

zelfde dag en pres als voor heeft Cornelis van Oostaeijen zelf gecompareerd en de eed gedaan

F° LII v°

| 350-030-01 |

op 08/03/1616 heeft Adriaen Jan van Ostaeijen vs stuk ontvangen bij versterven van zijn moeder en zijn broer Cornelis, pres Jan Michiels van Elsacker, Jan Deurens

modo Adriaen van Ostaeijen vs Adriaens zoon, onder zijn jaren, in zuster en broederlijk recht, gezet man is Jan Michielssen van Elsacker, 07/05/1618, pres Boudewijn Hovelmans, Laureijs Cornelis Reijns

modo Maijken Adriaen Jan van Ostaeijen in zuster en broederlijk recht bij versterf van haar ouders, gezet man is Jasper Kinschot, pres Bouwen Hovelmans, Dionijs van Aken

modo Jan Adriaen van Ostaeijen x Eltken Christiaen Vorselmans dr bij koop van vs Maeijken zijn zuster, 12/05/1632

F° LIII r°

| 350-031-01 |

modo Mattijs Jan Ooms x Digna Arnout van Ostaeijen bij koop en opdracht van Jan Adriaen van Ostaeijen x Altken, pres de stadhouder Diepenbeeck, Michiel van Elsacker, Jan Cornelis Goris

modo Peeter Jan Ooms als momboor van de kinderen Mattijs Jan Ooms heeft de helft ontvangen na dood van vs Mattijs, 23/05/1641, pres ut supra

Nuijt Mattijs Jan Ooms, onbejaard, heeft in broeder en zusterlijk recht de andere helft ontvangen na dood van zijn moeder Digna Aernout van Ostaeijen, gezet man is Peeter Jan Ooms, 01/02/1644, pres de stadhouder Diepenbeeck, Willem Dielissen, Nijs Cornelis Adriaen Diels

F° LV r°

| 350-032-01 |

Eewout van Emmeren, schout tot Brecht, is bezittende bij titel van koop tegen de personen vernoemd f° V en VI nog een vol leen van 8 V rogge leenrente, mitsgaders zeker manschap van grond en percelen die daartoe gehouden worden, en welke rente schuldig zijn uit te reiken de erfgenamen Cornelis en Matthijs Hovelmans van de stede met toebehoren die zij van vs Eewout te leen hebben ontvangen zoals blijkt f° LIX, en tot welk leen toebehoort “zeker heerlijck bedrijff van gedinghe manen ende wijsen” blijkende hiervoor f° V en VI

F° LVII r°

| 350-033-01 |

Eewout van Emmeren Cristoffelssen heft 8 V rogge op stede met huis, hof, land en toebehoren een half B in Huffel O Adriaen van Aken en Jan van Daele Z Jan van Daele vs en Gabriel van den Bogaerde W sheeren straet N huffeler heijde, en welk stede Cornelis en Mattijs Hovelmans kinderen in handen hebben

in het oude leenboek f° XIX

in het naaste f° XIX

in het laatst f° XXXIX

F° LVIII r°

| 350-034-01 |

navolgend de steden, gronden en percelen die men te leen houdt van Eeuwout van Eemeren volgende de oude leenboeken, pres Cornelis Ijsendonck, Jan van Voirspoele, september 1570F°

F° LIX r°

| 350-035-01 |

Bouwen Hovelmans Mattijssen en Jan Hovelmans Cornelissen houden te leen in broeder en zusterlijk recht ieder de helft in stede met huis, hof, land, dries en toebehoren ca een half B in Huffel O Adriaen van Aken en Jan van Daele Z Jan van Daele vs en Gabriel van den Bogaerde W sheeren straet N huffeler heijde, gezet man van Bouwen is Joos Peeter Joos en van Jan is Steven van Aerde, en Cornelie Peeter Joos dr x +Mattijs Hovelmans heeft haar tocht ontvangen van de halve stede waar Mattijs uitgestorven is, haar gezet man is Jan van Vorspoele, en van welke gehele stede men schuldig is uit te reiken 8 V rogge

in het oude leenboek f° XIX en XX

in het laatste f° XXXIX en XL

F° LIX v°

| 350-036-01 |

modo Bouwen Mathijs Hovelmans bij versterf van zijn vader Bouwen Hovelmans Mathijssen, 23/07/1615, pres Cornelis Cornelis Aerts, Jan Deurens

F° LXII r°

| 350-037-01 |

item een stuk leengoed waar noordwaarts eensdeels een huis op staat groot ca 5 kw land O de kerk Z Gabriel van den Bogaerde en Adriaen Couwenberch W sheeren strate N de erfgenamen Matthijsen Cornelis Hovelmans, zelfde stuk leengoed begrepen in het oude leenboek tot 2 percelen, eerst f° XXIX 34 roeden waar Heijndrick Lenaert van den Bogaerde op staat en nog 3 kw f° XXXIII waar Heijndrick van den Bogaerde op staat

Gabriel van den Bogaerde houdt te leen de 2 derdedelen uit vs stuk leengoed en Jan van den Bogaerde één derdedeel bij deling, wel verstaande dat Cornelis Bertels x Marije gerecht zijn in vs stuk leengoed van hiernavolgend item f° LXV

F° LXII v°

| 350-038-01 |

hetgeen over de andere zijde staat bevindt men in het oude leenboek f°s XXIX, XXXIII en XXXIIII, in het naaste leenboek f°s XXIII en XXIIII, in het laatste leenboek f°s XLVII en XLIX

Matthijs Ooms Janssen nomine uxoris Elisabeth Van den Bogaerde Gabriels dr heeft vs stuk te leen ontvangen waar Gabriel uitgestorven is en ook het vs derdedeel dat Gabriel gekocht had Jan van den Bogaerde, dit in zuster en broederlijk recht, pres Eewout van Eemeren, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele, 19/08/1576

modo Jan Deurens Janssen bij versterf van zijn vader en dit bij koop en opdracht van Lijnken Gabriel van den Bogaerde x Dielis van Immerseel, 23/07/1615, pres Bouwen Hovelmans, Cornelis Cornelis Aerts

F° LXIII r°

| 350-039-01 |

op 02/11/1626 heeft Merten Jan Deurens vs leengoed ontvangen in broeder en zusterlijk recht zo van voor als nabed, bij versterf van hun vader Jan Deurens, pres Jan van Dale, Boudewijn Hovelmans

modo Joes Adriaen Deckers bij koop van Marten Jan Deurens, 25/08/1642, pres Thomas van Diepenbeeck, Michiel van Elsacker, Antonis van Dietfoort

F° LXV r°

| 350-040-01 |

Cornelis Bertels x Marije Cornelis Goris dr houden te leen het 9de deel uit een stuk leengoed waar Gabriel en Jan van den Bogaerde op staan f° LXII, uitgenomen dat Jan Willems van Staijen wijlen daarin zijn deel verkocht heeft wijlen Peeter van den Bogaerde, zelfde nu volgende vs Gabriel en Jan van den Bogaerde als blijkt uit het leenboek naast oudste f° XXIII

in het oude leenboek f° XXXIIII

in het naaste f° XXIII

in het laatste f° XLIX

op 23/07/1615 heeft Anna Adriaen Mertens dr waarvan moeder was +Margriete Cornelis Goris dr vs stuk te leen ontvangen, dit bij versterf van Cristina Cornelis Bertels dr waarvan moeder was Marie Cornelis Goris dr, gezet man is Cornelis Cornelis Aerts, pres Jan Deurens Janssen, Peeter van Aerde

F° LXV v°

| 350-041-01 |

modo Jan Deurens Janssen bij koop van vs Cornelis Cornelis Aerts x Anna, 08/03/1616, pres Jan Michielssen van Elsacker, Jan Peeter Huijben

modo Merten Jan Deurens in zuster en broederlijk recht van voor en nabed, bij versterf ut ante f° LXIII

modo Joos Adriaen Deckers bij koop van Marten Jan Deurens, ut ante

F° LXVIII r°

| 350-042-01 |

de kerk van Loenhout houdt te leen 22 roeden leen O Jan van Dael Z Adriaen Couwenberchs W Gabriel van den Bogaerde N Cornelis en Mattijs Hovelmans, gezet man is Peeter Christiaenssen in het oude leenboek f° XXXI

in het naaste f° XXII

in het laatste f° XLV

modo Jan Deurens Janssen ut ante, pres Bouwen Hovelmans, Lambrecht Broomans

modo Merten Jan Deurens ut ante f° LXIII en LXV verso

modo Joes Adriaen Deckers bij koop van Marten Jan Deurens ut supra

F° LXXI r°

| 350-043-01 |

Jan Matthijs Leijs houdt te leen in broeder en zusterlijk recht 20 st erf op een stuk leengoed met het huis waarop Gabriel van den Bogaerde met zijn consorten te boek staat f° LXII

in het naaste leenboek f° XXV

in het laatste f° LIII

F° LXXIIII r°

| 350-044-01 |

Jan van Daele Claessen bezit stede met huis, hof, land en toebehoren een B in Huffel aan 'het oosteinde' N Digne weduwe Adriaen van Aken Z sheeren strate W de kerk en Adriaen Couwenberchs N Adriaen van Aken met de erfgenamen Matthijs Hovelmans, welke stede vs Jan van Daele te leen houdt

in het oude leenboek f° XXVI

in het naaste f° XX

in het laatste f° XLIII

item op vs stede wordt gehouden 11, 12 of meer V rogge erf bij diverse personen zoals blijkt in het oude leenboek f°s XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVII, XXVIII en XXXV, en in het nieuwe leenboek f°s XXI en XXII, maar worden zelfde renten nu ter tijd niet uitgereikt

F° LXXIIII v°

| 350-045-01 |

modo Jan Jans van Daele zoon na dood van zijn vader, Arnout Bernaerts heeft de eed gedaan, pres Eeuwout van Eemeren, Arnout Bernaerts, Jan van Voirspoele, 27/01/1581

op 24/05/1634 heeft Jan van Dael de eed gedaan

item zo Digne van Dael zijn zuster bij deling de helft is toegekomen, zo is zelfde deel verstorven op haar kinderen en kleinkinderen, die zelfde verkocht hebben aan zelfde Jan van Dael bij consent van de heer op 04/02/1626

F° LXXIV r°

| 350-046-01 |

(vervolg akte)

en om niemand hetzij vs Jan van Dael hetzij de heer te prejudiciëren wordt vs stede de helft leen en de helft erve etc, en heeft vs Jan van Dael alzo het verhef gedaan, 24/05/1634, pres Daniel Buijcx, Machiel van Elsacker, Peeter Kerstens

F° LXXVI v°

| 350-047-01 |

Peeter, Willem en Jan van Dael, ook voor hun mede erfgenamen, hebben na dood van hun vader te leen verheven vs stede, pres de stadhouder Diepenbeeck, Michiel van Elsacker

Peeter van Dael heeft een derdedeel in vs stede opgedragen tot behoef van Gabriel Goris Gabriels, pres en datum ut ante

F° LXXVII r°

| 350-048-01 |

Jan Cornelis Goris als rentmeester van het klooster van st Merten en ten Troon binnen Leuven geeft aan stadhouder en leenmannen kopij van schepenbrief Antwerpen waarbij Jacob Giels Jans, schoenmaker, bekende verkocht te hebben Jan van Doren 15 L rogge, de kopij zijnde anno 1463, en welke rente vs klooster is heffende op de stede waar Jan van Dael op staat, zo zijn vs 15 L in het verkopen van de stede altijd uitgestoken geweest, en om de leenheer zijn recht te voldoen heeft Jan Cornelis Goris nomine als voor vs 15 L ontvangen uit last van sr Christoforis Pasteels, prior van vs klooster etc..., 19/07/1635, pres Daniel Buijcx, Peeter Christiaen Raets, Anthonis Peeter Denis, Mercus Berthelmeeussen

F° LXXVIII r°

| 350-049-01 |

Digna Thomas Adriaens dr weduwe Adriaen van Aken Claessens bezit bij deling stede met huis, hof, land en toebehoren 5 L in Huffel aan 'het oosteinde' O Claes Cornelis van Aerde Z sheeren straet W Jan van Daele N Adriaen van Aken Adriaenssen, te leen gehouden in zuster en broederlijk recht, wordt deels te cijns gehouden

in het oude leenboek f° XXVI en XXXVI

in het laatste f° XLI

F° LXXVIII v°

| 350-050-01 |

kopie uit het andere leenboek

Cornelis Lenaert Luijcx heeft dit leen ontvangen nomine uxoris Mariken Adriaen van Aken, pres Jan Peeter Mertens, mr Peeter Beijerssen, 13/06/1595

op 05/05/1618 heeft Adriaen Laureijs van Aken vs leen ontvangen bij koop van vs Cornelis Lenaerts, pres Jan Machiels van Elsacker, Bouwen Hovelmans

modo Dionijs Adriaen van Aken in zuster en broederlijk recht bij versterf van hun vader, 05/12/1626, pres Boudewijn Hovelmans, Jasper Kinschot

op 07/06/1642 heeft Aert Laureijssen nomine uxoris Cornelia Adriaen van Aken de helft ontvangen, haar toekomende bij S/D, item zelfde dag heeft vs Cornelia ontvangen de andere helft, verkregen bij koop tegen haar broer Dionijs, pres Jan Cornelis Goris, Peeter van der Buten

F° LXXXII r°

| 350-051-01 |

item van wat in vs stede die Digna Thomas Adriaens dr x +Adriaen van Aken in handen heeft te cijns wordt gehouden staat in het cijnsboek uitwijzen navolgend extract

extract uit het oudste cijnsboek f° XLVII zonder datum, luidt als volgt

“item de zelfde van een inslag voor Willem Masseije dat Jan Nouts was IIII den obool”

boven stond geschreven “Willem Beelen van der Ast”

en daarna “Peeter Theus de Cuijpere”

uit zelfde cijnsboek f° LXXIII

“Faes van Oockele van een inslag aan het huis dat Lijsbette van Schore was 1 haan”

uit het cijnsboek genaamd het naast oudsten van de cijns vallende st jansmis, f° LXXXV

“Jan Amelvoirts van een inslag voor zijn messie zoals blijkt f° XLVII van het oudste cijnsboek, komende Z en W sheeren strate N zijn zelfs O vs Peeter Karels inslag”

boven stond geschreven “Lauwereijs van Aerde”

en daarboven “Adriaen van Aken”