Leenboek van een vol leen, Jan Nouts (Archief Heerlijkh., nr. 349)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van een vol leen, Jan Nouts

| 349-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 349

(bewerking: Etienne Kerremans)

folio's origineel genummerd in arabische cijfers

F° 1 r°

| 349-002-01 |

vol leen bij consent van de heer in 2 gespleten en welk Claes Jan Beijs zoon en Gerijt Heijnrick Lemmens ontvangen hebben

op 15/05/1525 is gekomen voor jonker Robrecht graaf van der Marck etc heer van Loenhout Gerijt Ingelbrechts, stadhouder van de lenen onder Loenhout, uit naam en ter bede van Jan Gerijt Lemmens en Jan Beijs van Turnhout de heer te bidden te laten splitten zulk vol leen als heer Jan Nouts, priester, tot een vol leen ontvangen had en welk vs Jan Gerijt Lemmens wijlen bij calengiering of naderschap alleen ontvangen had, hoewel Jan Gerijt Lemmens en vs Jan Beijs zelfde vol leen samen gelijkerhand verheven en betaald hadden etc …

zo heeft jonker Robrecht als heer van Loenhout etc… daarin geconsenteerd, behoudens dat na aflijvigheid van vs Jan Gerijt Lemmens zijn erfgenamen en vs Jan Beijs of zijn zoon Claeus alsdan gehouden zullen zijn te betalen het geheel heergeweide van vs vol leen etc...., dit consent gedaan pres Ghijsbrecht de Bije, Claes Verherstraten, ut supra

F° 4 r°

| 349-003-01 |

Claeuws Jan Beijssen heeft te leen ontvangen de ene helft van vs vol leen, pres Lauwereijs van Aerde, Peeter Luijcx, Cornelis Jan Nijs, Wouter van den Broecke, Claes Verherstraten,, 16/05/1525

F° 5 r°

| 349-004-01 |

Gerijt Heijnrick Lemmens heeft na dood van zijn oom Jan Gerijt Lemmens tot behoef van hem en zijn zuster Magriete te leen ontvangen de andere helft van vs vol leen, pres Lauwerijs van den Aerde, Heijnrick Leemans, Cornelis Jan Nijs, Jan Cornelis Boets, Heijnrick Jan Boots, Wouter van den Broecke, Nijs Hegge, Claus Verherstraten

F° 5 v°

| 349-005-01 |

modo Cathelijne Andries Goos dr bij mangeling tegen de erfgenamen Gerijt Heijnrick Lemmens, pres Peeter van Onstaden, Lauwereijs van Aerde, Wouter van den Broecke, Adriaen Wouters, 30/01/1536 svl, gezet man haar vader Andries Goos

modo na dood van vs Andries is gezet man Adriaen Peeter Joossen

F° 7 r°

| 349-006-01 |

hierna volgen de plekken van goederen tot vs vol leen behorende

eerst een beemd 'de cleijne skogen beempt' ca 3 vierendeel B bij de 'eijcke' op de grote beek W 'de munten beempt ' toehoren mr Peeter Voorspoels O Cornelis van den Broeck kinderen 'dorent' Z Thomas Nijs van Heester beemd N Lenaert van den Broeck beemd (die hem Heijnrick Loeijcx te huwelijk gegeven heeft), in welke 3 vierendeel Wouter van den Broeck en Jan Luijcx ter eijck een vierendeel hebben

F° 8 r°

| 349-007-01 |

item een beemd 'de grooten skogen bempdt' ca een B op de beek W 'de evenaer' toebehorende Jan van den Wijngaerde O 'het hulsacker' toebehorende de kinderen Cornelis van den Broeck N 'de gemeijnte wardel' Z Wouter Cornelis van den Broeck, van welke B vs Wouter van den Broeck en Jan Luijcx ter eijck het wederdeel hebben

F° 9 r°

| 349-008-01 |

item een blok ca een half B W aan vs 'grooten skogen bempt' O Peeter Dierick laar N Wouter van den Broeck 'dorent' Z daar Jan Luijcx uitgaat 2 oud ingelen tot heren cijns, en in welk blok vs Wouter van den Broeck en Jan Luijcx ter eijck ook een deel hebben

F° 10 r°

| 349-009-01 |

hierna volgen de leenmannen van vs vol leen

primo Wouter van den Broeck en Jan Luijcx ter eijck zijn leenmannen van vs vol leen van het vierendeel uit vs drie beemden

modo bij evictie en opwinning Adriaen van Aken, pres Jan van Bavele, Jan Praeijens

modo Heijnrick van Aken Adriaens in zuster en broederlijk recht bij dood van zijn vader, anno 1566, pres Cornelis Peeter van Elsacker, Pauwels Aerts

Peeter van Aken na versterf en deling van Henrijck van Aken het vierendeel in de 3 beemden, 12/04/1592, pres Jan Nijs van Tijghelt, Cornelis Ghoris Aerts, Peeter Beijers van Voxdael

F° 11 r°

| 349-010-01 |

Josijnken Claes van Aken dr x Jan jan Joossen gedeeld op nageschreven vierendeel zo Peeter van Aken ook bekende dat hij zelfde in zuster en broederlijk recht ontvangen had op 12/04/1592 zo zelfde heeft opgedragen vs vierendeel en dien volgende heeft Lauwreijs Cornelis Reijns, koper, dit te leen ontvangen, 09/07/1601, pres Cornelis van Donghen, Peeter van Aken, Cornelis Verboven, Peeter Wackers

Aert Lauwereijssen x Megelinken Lauwreijs Cornelis Reijns ontvangen na dood van Lauwereijs vs voor zoveel als Joris Peeters van Breda in 'de grooten coghen beempt' gerecht is waarvan de kinderen mr Lauwereijs Reijns de andere helft toekomt, pres Joris Peeters van Breda leenheer, Jan Heijnrick de Crom, Dierick Peeters, Jan Cornelis Goris, 26/04/1633

F° 11 v°

| 349-011-01 |

modo na dood van Aert Laureijs van Donghen heeft Laureijs heeft Laureijs van Donghen in broeder en zusterlijk recht ontvangen in vs 'grooten cogen beempt' , 08/01/1648, pres

F° 12 r°

| 349-012-01 |

Heijnrick Meijs van Antwerpen is man van een half B beemd bij 'de eijck' N vs 'grooten skoghen bempdt' O Wouter Snels 'hulsacker' Z Theuns Gielis Sijmons kinderen W Jan van den Wijngaerde 'evenaer'

na dood van Heijnrick Meijs nu Jan Meijs in zuster en broederlijk recht, nu regenotend N 'de skoghen beempdt' O Wouter Snels ZW Thonis Dielis Sijmons W Jan van den Wijngaerde

F° 12 v°

| 349-013-01 |

modo na opdracht van Heijnrick Meijs Janssen die de beemd ontvangen had na dood van zijn vader Jan en opgedragen met zijn momboors Jan Meijs en Andries Berarts heeft Peeter Willem Bode deze ontvangen bij koop van de momboors nomine Heijnrick Jan Meijs vs, pres Peeter Pielnaeck, Jan van Bavele, Joos van Bruessele, Peeter Joos, 08/11/1539

F° 13 r°

| 349-014-01 |

modo bij opdracht van Peeter Willem Boets heeft Jan de Vijson vs stuk beemd ontvangen, pres Adriaen Peeter Egtoers, Jan van Bavele, Jan van Staijen, Peeter Joos, Cornelis Vorselmans, 20/01/1560 svl

F° 13 v°

| 349-015-01 |

modo na dood van Jan de Vison ontvangen door Quirijn Walravens tot behoef van de kinderen en erfgenamen Jan de Vison, pres jonker Jan de Herde, Jan van Staijen, Peeter Joos, 18/04/1560

op 11/03/1566 svl heeft Quinten Walravens nomine Berbele Boelarts x Jan van den Borcht en nomine Dielis de Vison als momboor van Jan de Vison +Jans zoon (proc Antwerpen 16/02/1560 svl) opgedragen tot behoef van Pauwels Aerts en zijn huisvrouw, pres Peeter Joos, Peeter Christiaenssen, Cornelis Hovelmans

F° 14 v°

| 349-016-01 |

Johanna x +Peeter van Breda bekent dat Anthoni Geleijns als momboor van de kinderen Pauwels Aertssen vs half B beemd te leen heeft ontvangen, pres de stadhouder Buijcx, Jan Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, 19/12/1626

F° 16 r°

| 349-017-01 |

Lauwreijs Cornelis Leijs Romboutssen van Brecht is leenman van 2 sister rogge erfelijk die hij op vs vierendeel van de 3 beemden heffende is, alzo Wouter van den Broeck en Jan Luijcx ter eijck die uitreikende zijn

na dood van Lauwreijs Cornelis Leijs Rombouts zijn dochter Neelken in zuster en broederlijk recht, Lauwreijs Rombouts is gezet man, pres Ghijsbrecht de Bije, Jan Voirspoel

F° 16 v°

| 349-018-01 |

Digne Cornelis Lauwereijs Rombouts dr heeft ontvangen op 06/02/1560 3 V rogge die zij op vs vierendeel heffende en die nu uitreiken Adriaen van Aecken, gezet man is haar man Dierick Jan Rummens, pres Adriaen van Aken, Peeter Joos, Jan Praens

F° 18 r°

| 349-019-01 |

Neelken Lauwereijs Cornelis Leijs Rombouts dr heeft te leen ontvangen op 06/02/1560 3 V rogge erfelijk op vs vierendeel van vs 3 beemden, die nu Adriaen van Aecken in handen heeft en de rente uitreikende is, gezet man is Jacob Wouters, pres Adriaen van Aken, Peeter Joos, Jan Praens

F° 18 v°

| 349-020-01 |

Peeter van Aken Adriaenssen heeft ontvangen bij titel van belening de 6 V rogge erfelijk wat voorheen 8 V waren en waarvan er 2 zijn gesmolten in de grond als Digne Lauwereijs Rombouts dr x Dierck Jan Rombouts voor schepenen van Brecht bekend hebben op 11/03/1570, zo wel de 3 V die Neelken vs Digne zuster ontvangen heeft op 06/02/1560 als de andere 3 die Digne op vs dag ook ontvangen heeft, alzo dat de 6 V samen in de grond smelten, 06/05/1592, pres Cornelis Verboven, Aert Pauwelssen

F° 20 r°

| 349-021-01 |

Thomas Nijs van Heester zoon houdt mede te leen een half B beemd N 'de cleijne skoghen bempdt' O Cornelis van den Broeck kinderen 'dorent' W mr Peeter Vorspoels 'munten bempdt' op de beek

modo Jacobmijne van der Eijck na dood van Adriaen van Eijck haar vader en Peternelle haar moeder die gehuwd had Thomas Nijs van Heester die vs beemd ontvangen had na dood van hun vader in zusterlijk recht

F° 20 v°

| 349-022-01 |

op 05/05/1556 hebben ontvangen de momboors van de kinderen Adriaen van Eijcke x Peternelle van Ghele een half B beemd aan 'de cleijne skoghen bempdt' O Cornelis van den Broeck 'dorent' W mr Peeter Vorspoel 'munten beempdt' op de beek, gezet man is Gommer Baeck, pres Peeter Willem Boij, Jan van Bavele, Jan de Cuijper, Peeter Joos

nadat bleek bij opdracht schepenen Antwerpen dd 30/12/1604 dat Joos van de Steene nomine Raphael Bovinghes de Pinedo als man van juffr Anna de Villegas en voor juffr Marie de Villegas, sr dom Martin Ladroicon de Guerra, sr Francisco de Guerra x juffr Margrieta de Villegas hadden opgedragen zeker hoeve met grond en toebehoren hen verstorven van Jean de Villegas en juffr Margriete van Eijcke, de hoeve gelegen onder Brecht en genaamd 'den heester, en nog zekere beemden daartoe behorend onder Loenhout, waaronder ook na beschreven beemd, deze opdracht ten behoeve van Pauwels Brant Backer, koper, zo heeft deze vs goed te leen ontvangen een half B beemd 'de heester' N 'de cleijne skoghen bempdt' O Cornelis van den Broecke erfgenamen Z 'de werdels' en Peeter Jan Janssen W de beek en mr Jan van Vorspoels erfgenamen 'munten bempdt', Antwerpen 19/11/1605, pres Cornelis van Donghen, Jan Huijbrechts Bode, Adriaen Janssen Coeck

F° 21 v°

| 349-023-01 |

op 19/12/1626 heeft van Joris Peeter van Breda en Laureijs Reijns, beide leenheren, Jan Peeter van Gilse vs stuk leen ontvangen bij koop van de weduwe en erfgenamen Pauwels Brants, pres Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, Jan Buijcx betaald aan de weduwe mr Laureijs Reijns, secretaris, en de weduwe Peeter van Breda 18 gld en de klein rechten

F° 22 r°

| 349-024-01 |

modo na dood van Jan Peeters van Gilse de ene helft Cornelis Janssen van Gilse, 14/08/1647, pres Jan Cornelis Goris, Peeter van Elsacker

modo na dood van Jan Peeters van Gilse heeft Cornelis Janssen van Gilse de andere helft ontvangen, 13/08/1649, pres Jan Balten van Ham, Adriaen Luijcx, en of Laureijs Reijns deze helft pretendeert zo stelt de leenheer zijn boek daarvoor tot borg, 13/08/1649

F° 23 r°

| 349-025-01 |

Michiel Peeter van Breda heeft de helft van de 3 vierendelen in 'de grooten cogen beemt' met het bosken daaraan mits de kinderen van Aert Laureijs van Donghen uit vs gehele beemd zijn pretenderende een gerecht vierde deel, vs Michiel toekomende bij S/D tegen zijn broers en zusters, 08/01/1648, pres Joris Peeter van Breda als leenheer, Jan Cornelis Goris, Jan Heijndricx de Crom, Jan van Ham

modo Jan Baltus van Ham bij koop van Michiel Peeter van Breda heeft vs helft van 3 vierendeel ontvangen, ut ante