Leenboek van 1459 (Archief Heerlijkh., nr. 304)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van 1459

| 304-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 304

(bewerking: Etienne Kerremans)

de folio's zijn origineel genummerd in romeinse cijfers

Voorafgaand

| 304-002-01 |

Wij Daneel heer tot Boechout etc … dat voor onze mannen van leen te weten Jan van den Broeck, Jacoppe Meeus, Peeter van den Broeck en Jan Bode voor Anthonis van Brabant en Cornelis Bode, poorters van Brussel, gekomen is onze getrouwe man van leen Jan van den Wijngaerde zoon wijlen Willem van den Wijngaerde en heeft begeerd dat zijn oudste zoon Willem van den Wijngaerde na zijn dood bezitten zal 'het hof van den Wijngaerde' tot Loenhout etc … verder de manschap en heerlijkheid vs Jan toebehoren en de visserij en meren op Vossingers etc ...en dat al de andere leengoeden die hij Jan zal achterlaten zullen zijn wettige zonen gelijkerhand hebben, te weten Willem, Bouden, Jan, Jacob en Gielijs etc … (gaat vnl over dat zij de leengoederen niet zomaar mogen verkopen)

actum 04/11/1459

F° I r°

| 304-003-01 |

dit is het leenboek mijn heer van Boechout in zijn heerlijkheid van Loenhout dat geschreven werd in het jaar 1459 omtrent st jansmis

deze 4 volle lenen die hierna volgen en de 4 splitten van kleine lenen daar Jan van den Wijngaerde is uitgestorven heeft ontvangen Willem van den Wijngaerde zijn oudste zoon zoals Jan dat hiervoor heeft geordineerd

primo houdt Jan van den Wijngaerde tot een vol leen zijn huis met beemd daaraan W 'dallaer' O de strate die voor zijn huis en hof gaat

item een hof 'de brake' O Meeus Heerstraets W de strate die voor zijn hof gaat

item een stuk land 'de berch' O de berch die Heesterman gekocht heeft tegen Willem Alaerts kind W de meerstrate

F° I v°

| 304-004-01 |

item beemd bij 'de brielsche vonder' Z Jan Larien N Meeus Laureis

item een stuk land 'de cleinen berch' O het nonnen goed W de h geest

item een stuk land 'rullen bloc' O Gheert Wolfs W langs de beek van Neerven naar de kerk

item 2 L land aan 'de steeghe' W de heerstrate O Jacob Laureis

item 2 L land in 'de bolcacker' alzo ver als “de brandinghers de tiende hadden” Z naast Jan van der Achter O 'de dorent'

item het heiblok op 'stapele' Z op de palen van Brecht N Faes van Oekele

item een hoeve heide bij 'de mere' O Henrick van Ossenberghe kinderen W mijn juffr vroente van Westmalle

item moer 'hoender moer' Z mijn juffr van Westmalle vroente N mijn juffr van Westmalle moer

item een stuk land Z naast Meeus Laureis N naast het nonnen land

item een stuk ven voor 'stapel' aan alle kanten aan mijn juffr vroente van Westmalle

item 'het biesvenne' O de strate in Neerven W de blaakt

item 'de boedonc' O het hoogbos W op de beek

F° II r°

| 304-005-01 |

item 'de dongheleers bempt' W op de beek O Gheert Ghijs op de blaakt

item 'de ertbempt' Z het gasthuis van Antwerpen N op de beek

item een half L land naast het pad dat van Neerven kerkwaarts gaat en naast Jacob Wijts west en naast 'die soe'

item huis en hof Z Willem Nouts W de strate van Neerven

item 'de eijckhof' O Jan Roefs W Gielijs Jan Peeters en zijn kinderen

item een stuk land 'rullemond' een blok daaraan Z Jacob Laureis N Jacob Laureijs

item een stuk land 'het lijsscot' met zijn toebehoren N Jan O op de heerstrate

item een stuk land voor 'de cruijsacker' O de heerstrate W naast Meeus Laureis

item 2 L land 'de hegghe' O Jacob Laureis W Jan Hegs

item een half L land bij Jans van den Wijngaerde W aan de heerstrate kerkwaarts O Aerts dr van Oekele

F° II v°

| 304-006-01 |

item het bruggeske waar de heerstrate door gaat W naast Luijc Thijs O op de heerstrate

item 'het haghelcruijs' aan de heerstrate boven het brugske kerk waart

item 'de driessche' op de gemeen heide W Jan van den Bogaert O Rombout Gorijs

item blok aan de molen W mijn heeren erve O het nonnen goed

item stuk land 2 L achter Jan Hegs Z de nonnen erve W Jacob Laureis

item 'machtelde peters heijninghe' over de strate boven en beneden Z Aerts dr van Oekele N Willem Nouts, uitgestoken daar binnen dat de heer jaarlijks geeft een half L rogge

item een beemd aan 'de brielsche vonder' en een blok dat Jan Gosems was, daar die van Sneppel naast ter kerk gaan N de heerstate W Jacob Laureis

item dat 'meijbloc' voor Jans dijk van den Bogaerde O Jan van de Venne W de blaakt

item beemd en blok aan 'de brielsche vonder' daar die van Sneppel naast ter kerk gaan Z Gielijs van den Wijngaerde O Boets

F° III r°

| 304-007-01 |

item 'de vorsterie' van Loenhout met haar toebehoren

item stuk land ca 3 L 'de enghelers hof' naast de heerstrate naast 'de strijt dries' Z naast Jacob van Nedervenne O naast Willem Haghens

en op mijn goed te wijngaerde hebben verkocht Peeteren Pot 12 £ gr 3 kwartier in allerhande geld ter kwijting om mijn jonker Willem van Westmalle

F° III v°

| 304-008-01 |

dit zijn degenen die leen houden van vs Jan van den Wijngaerde hem gebleven van zijn ouders etc …, 08/02/1455

primo houdt Gielijs van den Wijngaerde te leen van zijn broer Jan een stuk goed 'de egghelere' N zijn broer Jans 'egghelere' Z Heijn Hovelmans houdende ca 6 voeder hooimaden

item beemd aan 'de brielsche vonder' ca 2 voeder hooit N Meeus Laureis Z Jan Larien kinderen

item 'hoendermoer' ca 24 B N jonkvrouw van Westmalle ZO Jan van den Wijngaerde

item 6 B heide op vossingers W Jan van den Wijngaerde Z juffr van Westmalle vroente

item 'het maijbloc' naast Lemmen van de Venne O Dignen kinderen van Oekele Z haar goed

F° IIII r°

| 304-009-01 |

item een boschelken N Jan van den Wijngaerde W een stuk land dat Nout Tcosters was

item 'het rullenbloc' ca 2 B O Jan Hegs W Jan van den Wijngaerde

item stuk goed naast het rullenbloc houdende 3 L land N Jan van den Wijngaerde Z naast het rullenbloc

item stuk land aan 'de cruijsacker' O de heerstrate W Meeus Laureis

item 'dat brugghesken' W Luijc Thijs O de heerstrate

item 'het lijsscot' houdende 3 L land N Jan van den Wijngaerde W de heerstrate

item stuk land O Jacob Laureis W Jan Hegs

item stuk land 2 moken achter Jan Hegs Z het nonnen goed N Jacob Laureis

item 'de eertbempt' Z het gasthuis O 'de varendonc'

F° IIII v°

| 304-010-01 |

item beemd 'de seept' O Heijn Putcuijps W het gasthuis

item 'de boedonc' O het gemeen bos W 'de ouden sondach'

item houdt Gielijs te leen van Willems zoon van den Achter

item 'de rietbempt' N het gasthuis O het gemeen bos

item 3 moken land achter Diericx van den Bogaerde W Jacob Laureis Z Thijs Boudens en zijn broers

item huis met begrippen W sheeren strate O Wilnouts

item een blokske N achter Wilnouts erve Z Aert van Oekele

item stuk land ca 2 moken O de weg daar die van Huffel ter molen gaan W Jan van den Wijngaerde

F° V r°

| 304-011-01 |

item houdt Jacob van Brecht te leen van Jan van den Wijngaerde een reaal op Geert Wolfs huis in Huffel O Jan Costers Z het nonnen goed

nog houdt vs Jacob te leen een sister rogge op 'dorenacker' in Sneppel op de weg daar die van Sneppel ter kerk gaan

item houdt vs Jacob te leen een sister rogge 12 kapoenen op de vorsterij van Loenhout

item houdt Jan van Brecht te leen van Jan van den Wijngaerde de vorsterij van Loenhout

item houden Lenaert Leemans en Henric van Ossenberghe te leen 6 B heide die Gielijs van den Wijngaerde verkocht heeft O Henric van Ossenberghe Z sheeren vroente

item houdt Peeter van den Cloote te leen een B moer dat hij kocht tegen Gielijs van den Wijngaerde N sheeren moer, zijn zoon Wouter heeft de twee delen ontvangen na dood van zijn vader

F° V v°

| 304-012-01 |

item houdt Peeter mr Gheerts te leen eren B moer dat hij kocht tegen Gielijs van den Wijngaerde naast Peeter van den Cloote en Jan Lanwouters

item houdt Jan Lanwouters van Brecht te leen 3 B moer op 'hoender moer' dat hij verkreeg tegen Vrancken van Kuijck en Vranck van Kuijck kocht tegen Gielijs van den Wijngaerde gelegen aan de ene kant Peeter mr Gheerts en aan de andere Wouter Larien

item Wouter Larien houdt te leen een half B moer op hoenderen naast Jan Lanwouters

item houden Jan Claes Jan Jan Heijlens zoon en zijn broers Claes, Henric en Peeter te leen de hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde placht te zijn, gelegen huis en hof 'ter beke' aan de strate N Peeter van den Aerde kinderen W Henric van den Veken Z de heerstrate, tot deze hoeve hoort nog 5 L land 'de straethof' O Henric van den Vekene W Jan Boets, item tot deze hoeve hoort een heiveld 'den strijt sterrijt' N Peeter van den Wijngaerde Z Sijmoen van Dietvoirt, item nog 'de vloet' O Peeter van den aerde kinderen W 'de borchstad', item nog 2 B beemd O het hoogbos W 'de edonck', en deze vs hoeve heeft Joos van den Wijngaerde van Gielijs zijn broer te leen

F° VI r°

| 304-013-01 |

item houdt Thijs van den Vekene te leen op vs hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was 13 L rogge

item houdt Jan Aerts zoon van Brecht te leen 7 V rogge op zelfde hoeve

F° VII r°

| 304-014-01 |

item houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen welk hij kocht tegen Vrancken Peeter Vrancx zoon, te weten huis en hof met het land ca 2 sister land O Jacob Wijts W langs 'de meerstte' tot de nedervense strate toe Z en W Jacob Laureijs en Meeus Laureis

item nog 2 B beemd op donk naast 'de weselsche vonder' ca 14 voeder hooimaden Z 'de odenaereijke' O 'de brugacker', tot dit vol leen hebben 9 mannen

primo houdt Jan Peeters zoon te leen een stede met 3 vierendeel B goed in Neerven Z Jacob van Nedervenne O Jan van den Wijngaerde

item op zelfde stede houdt Rombrecht Ghijsels Laets zoon een halster rogge die Jan Peeters zoon bezit

item houdt Jan van den Broeck te leen 6 L rogge op vs stede

item houdt Goossen Lemmens zoon van den Venne te leen een V rogge op vs stede

F° VII v°

| 304-015-01 |

item houdt Jan Peeters zoon te leen 5 L rogge een kwartier min op een stede die Nijs Hegghe x Katheline toebehoort Z Jan van den Bogaerde N de merstrate

item houdt Lijsbeth Aerts dr van Oekele een L rogge 3 kw op zelfde stede, gezet man is Faes van Oekele

item houdt Nijs Hegghe x Katheline stede met huis en hof een half B 30 roeden N de merstrate Z Jan van den Wijngaerde, gezet man vanwege Katheline is Gielijs Wouter Gielijs

item nog houdt Nout van den Vekene 5 V rogge op vs stede

item houdt Jacob van Brecht 15 moken rogge op een stuk land dat Gielijs van den Wijngaerde in handen heeft en Nijs Hegghe O de weg van Huffel naar de molen W Jan van den Wijngaerde

F° VIII r°

| 304-016-01 |

item Lijsbeth Wouter Stevens dr houdt te leen 3 V rogge op een stuk land Z Jan van den Wijngaerde 'berch' O het nonnen goed

item houdt Nijs Jan Hegs zoon 2 L land dat hij verkreeg tegen Gielijs van den Wijngaerde en mede pand is van Jacob van Brecht voor de pacht van 15 L rogge, gelegen het land O Jan van den Wijngaerde N Nijs Jan Hegs en Jan van den Wijngaerde erve bij de meerstrate

item houden Rombout Jan Gheerts, Willem Jan Gheerts, Nout Jan Gheerts, Ghorijs Jan Gheerts en Peeter Jan Gheerts zonen een beemd N sheeren erve Z Peeter van den Rijt

item houdt Peeter van den Rijt een dagwand beemd gekomen van zijn vader op Donk bij 'de weselsche vonder' aan 'de odevaereijke' op de beek en op de andere zijde 'de bruggacker'

item zelfde Peeter houdt een dagwand beemd op zelfde plaats en verkregen tegen Vranck de Coc W de weselsche beek N 'de bruggacker'

item houdt Gielijs Jan Gheerts zoon met zijn broers 4 voeder hooimaden W Jan vs Polmans O 'de bruggacker'

F° VIII v°

| 304-017-01 |

Gielijs van den Wijngaerde houdt van zijn broer Jan 9 L rogge die hem bleven van zijn vader op het land dat Vrancx Peeter Cox zoon was N 'de merstte' Z Jacob Laureijs en Laureis van Nedervenne

item Nijs Jan Heghs zoon houdt eren stuk land dat Jan Peeters zoon van Jan placht te houden en dat zijn broer Gielijs tegen gedeeld heeft en waar Gielijs Jan Peeters zoon blijft op heffen een halster rogge en van dat halster is Gielijs Jan Peeters zoon man van vs Jan

F° IX r°

| 304-018-01 |

nog houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen navolgende goederen

primo een sister rogge erfpacht op een stuk land 'de dorenacker' Z de weg van Sneppel naar de molen' N het voetpad

item de hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was en die hij te leen hield van zijn broer Gielijs N Peeter van den Aerde kinderen W Henric van den Vekene kinderen Z de heerstrate, tot deze hoeve hoort nog 5 L land 'de straethof' O Henric van den Vekene W Jan Boeds

item hierbij hoort een heiveld 7 moken 'de stertrijt' N Peeter van den Bogaerde Z Sijmon van Dietvoirt kinderen

item hier hoort toe 'de vloet' O Peeter van den Aerde kinderen W 'de borchstad'

item horen daartoe 2 B beemd O het hoogbos

item 'de seept' naast Henric Putcuijps en naast het godshuis van Antwerpen

F° IX v°

| 304-019-01 |

item 'de rietbempt' W naast vs gasthuis O het hoogbos

item nog heeft vs Jan een V land dat leen is waar Jacob Laureijs een sister rogge op heeft en dat hij verkreeg tegen Sijmon van Nedervenne, en een eusel dat hij verkreeg tegen Heijlwighen Heijn Stijnen dr en haar man Michiel en dat leen is, gelegen O de nedervensche strate W Daniel Swolfs, en daarop heeft Jacob Laureis 14 L rogge

nog houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een ander leen het land voor 'de riet' op donk en 'de rietbempt' daartoe Z Jan Vorsselmans O de boschstrate W op de beek

F° X r°

| 304-020-01 |

juffr Barbele Sbuijsschers x Jan van Doren houdt te leen zo hierna volgt

primo 10 V rogge die Jan van den Bogaerde geeft van 9 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' naast de kinderen Boets

item 6 V rogge op 6 voeder hooimaden gelegen naast vs 9 voeder en gescheiden met een tuin, item een halster land 'de langhenacker' aan 'de beecacker' enerzijds en 'de haselacker' anderzijds, en een V land 'de strepe' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds aan de heerstrate

item 13 V rogge op 'de haselacker' houdende 6 L land enerzijds aan Meeus Laureijs en anderzijds aan 'de scoerbloc' , item op 'de meijbloc' een half B beemd enerzijds aan de beek en anderzijds aan de heerstrate, en 'de beecacker' boven 'de ameijbloc' enerzijds en anderzijds aan Brants kinderen

op 21/01/1460 ontving vs Jan van Doren vs goederen, present Jacob Meeus, Peeter van Pulle, Peeter van Elewijte, Anthonijs van Nedervenne als mansman

F° X v°

| 304-021-01 |

Jan van Doren heeft ontvangen een sister rogge dat verpand is op een eusel 'tcleij' toebehoren Jan Brooman en gelegen in Sneppel tussen de goederen Laureis van Nedervenne en de goederen Jan van der Ast en dat hij kocht tegen Steven Hec, 21/01/1459

F° XI r°

| 304-022-01 |

dit zijn stukken leen die spruiten uit een vol leen waar juffr Barbele Sbuijsschere op staat

primo heeft Jan van den Bogaerde ontvangen 9 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' naast de kinderen Boets en welk Andries de Buijsschere, vs Barbele vader, hem uitgegeven heeft op 10 V rogge die vs Barbele daarop heeft

Jan van den Bogaerde vs Jan van den Bogaerde zoon heeft ontvangen 2 V erfrogge die hij heeft op vs 9 voeder hooimaden

Wouter Thoens

Magriete Soetens heeft ontvangen 7 L erfrogge die zij heeft op vs 9 voeder, haar bezet man is haar broer Jan Soeten

deze 7 L heeft ontvangen Wouter Thoens, present zijn oom Jan Soeten, Laureijs van Nedervenne

F° XI v°

| 304-023-01 |

Jan Brooman is man van 6 voeder hooimaden naast vs 9 voeder die Jan van den Bogaerde ontving en met een tuin geschieden zijn, item van een halster land 'de langhenacker' enerzijds aan 'de beecacker' en anderzijds aan 'de haselacker', en van een V land 'de strepe' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds de heerstrate, op 6 V erfrogge die vs juffr Barbele daarop heeft

Jan Soeten is man van 'de haselacker' houdende 6 L land enerzijds aan Meeus Laureis en anderzijds 'de scoerbloc', item van 'de meijbloc' een half B beemd enerzijds aan de beek en anderzijds de heerstrate, en van 'de beecacker' boven 'de meijbloc' en aan Brants kinderen, op 13 V erfrogge doe vs juffr Barbele daarop heeft

vs Jan Soeten heeft ontvangen 6 L rogge die hij heeft op 9 voeder hooimaden in 'de hulsdongelen' naast de kinderen Boets en die behoren aan Jan van den Bogaerde, present Jan van den Broeck, Jan Peeters zoon

F° XII r°

| 304-024-01 |

dit leen heeft ontvangen Lijsbeth Nouts dr wijlen Henric Nouts, bezet man is Claes van Vosselaer

heer Jan Nouts, priester, houdt een vol leen waartoe navolgende goederen behoren, primo 3 vierendeel B beemd 'de cleijnen tskoghen bempt' bij 'de eijke' W 'de munten bempt' O Willem van Diest beemd 'de dorent', uit vs 3 vierendeel houdt Henric Gheerts van Brecht van heer Jan vs te leen dat vierendeel

item heer Jan vs is houdende in vs vol leen een B beemd 'de grooten tskoghen bempt' naast Jan van den Wijngaerde beemd 'de evenere' en anderzijds Jan Boets Peeter van den Aerde, hieraf houdt Henric Gheerts dat vierendeel

item nog een blok boven vs beemd ca een half B waaruit gaat voor heren cijns 2 oude ingelen en welk blok vs vol leen toebehoort en hierin raakt Henric Gheerts ook een luttel

item hebben nog 2 mannen die van mij leen houden herin boven Henric Gheerts nog navolgende

item Jan Meeus Putcuijps zoon is man van heer Jan vs van een halve B beemd bij 'de eijke' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds Willem van Diest

F° XII v°

| 304-025-01 |

Cornelis en Henric Merten Zibs zonen hebben ontvangen een vol leen waarvan de goederen hierna volgen

eerst 2 B land W> Jan van den Wijngaerde Z Peeter Bogaerts

item een B heide O Jan Dijcmans W Willem van Diest

item huis en hof 1,5 B in Terbeek W sheeren goed O Jan Boets

item een B beemd op het hoogbos O Pauwels Smoleneren W Henric Haest kinderen

item 1,5 B heide en beemd W 'de werdel' O de kinderen Aert van den Aerde

item vierendeel B beemd O Jan Leemans W Dijcmans, uit vs leen gaat een halster rogge op beemd op het hoogbos

F° XIII r°

| 304-026-01 |

Jan Bode Jans zoon de jonge houdt een vol leen waar navolgende goederen toe behoren

eerst vierendeel B met huis en hof W de vroente en anderzijds vs Jans goed

item 3 moken land achter het huis

item 3 moken achter Jans vs hof strekkende en anderzijds aan Wouter Broomans

item 2 L land in 'dongelen' aan Jan Boets en anderzijds aan Henric van den Aerde

item 'dijcmans bloc' een half B tussen Jan Boets goederen

item 'de vloet' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W het beekske

item 2 B heide O Peeter van der Eijke W Jan Boets

item een B heide bij 'de munten' O Vekemans blok W Heijnric van den Aerde

item 3 vierendeel L land achter Henric van den Veken hofstede

item 5 L rogge op een B heide dat ik Jan vs uitgegeven heb te pacht Jan Pijken

F° XIII v°

| 304-027-01 |

vs Jan Bode Jans zoon de jonge houdt te leen 3 muddeken land W op het einde van de pruijmstrate en anderzijds Arnout van den Veken, en verkregen tegen Nout van den Aerde

nog houdt vs Jan Bode een beemdeken 'ter eijke' ca 4 voeder hooimaden Z Nout van Bavele N heer Jan Nouts

(in marge)

Jan Peeter Boots

item een blokske op 'de breede beke' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W de beek, en een deel in een heiblok op 'de munte' ca een half B, dit heeft hij te pacht uitgegeven Jan Pijken om 5 L rogge

F° XIIII r°

| 304-028-01 |

Jan Pijke heeft ontvangen een B heide waar Jan Bode in zijn vol leen op staat en 5 L rogge op heeft, en een deel in een heiblok op 'de munte' een half B daar vs Jan Bode nog 5 L rogge op heeft

F° XIIII v°

| 304-029-01 |

Willem van Pulle houdt tot een vol leen zo hierna volgt

eerst heeft vs Willem uitgegeven juffr Katheline van Reet 5 vierendeel B beemd aan 'marem voirt' en anderzijds aan een beemd toebehorende vs juffr Katheline om 7 arnhemsche gld die hij te leen houdt

de mannen van leen navolgend houden hun leen van vs Willem

primo de heer van Loenhout houdt tot een vol leen 'de ouden sondach' die toebehoren plach Katheline Henricx wijf van der Donc en nadien Jan van der Donc

Peeter van de Rijt houdt te leen een half B erve in Sneppel aan 'de dooden bempt'

Claes de Smet een muddeken land ZA de kerk

Arnout de Coc een muddeken land aan 'de conijnshaghe'

F° XV r°

| 304-030-01 |

Jan Brants een half B land 'de strant', Lambrecht man van 5 kwartier

item Johannes de Coster een vierendeel van een halve muddeken land

item Magriete Willem Joerdaens dr van de 2 delen aan 'het steghe'

item Jan Aerts 5 muddeken land in Hecht, en dat heeft Jan van den Bogaerde gekocht

item Alaert van Nedervenne 2 B land en een eusel in Hecht, daarop heeft de heer van Loenhout 2 sister rogge

en Heinric de Dresselere 5 kwartier aan 'hert hasselt'

F° XV v°

| 304-031-01 |

Mathijs van de Vekene heeft gekocht een vol leen zo hierna volgt

primo een vierendeel B waar huis en hof op staan

item een garsveld daaraan groot een half vierendeel

item 1,5 muddeken land daaraan, en deze 3 percelen liggen tussen Jan Boets zuid en Peeter van den Hervekenne noord

item een eusel ca 3 vierendeel B 'den aert' Z Claeus Jan Heilens zoon N Jan van Ghestele

item 2 B heide en een vierendeel bij 'de munte' O Jan Boets W Jans 'coeijbloc'

item 2 muddeken land bij Jan Heijlens gelegen genaamd 'stieghelstuc' O de weg

item 5 muddeken land 'den struijfhof' tussen Claeus Jan Heijlens in beide zijden

F° XVI r°

| 304-032-01 |

item 1,5 L land aan 'de breede beek' N Jan Boets Z de heerstrate

item 2 B heide en een vierendeel op 'de munte' W Jan Boets O het 'coeijbloc'

item eusel 'den aert' ca 3 vierendeel B Z Claeus Jan Heilens N Jan Dijcmans

item 7 L land 'de hoffstadacker' N Margriete van den Aerde Z Henric van Ossenberghe

item beemdeken 1,5 B hooimaden en een half vierendeel land daaraan O Jan Boets W Claeus Jan Heijlens

F° XVI v°

| 304-033-01 |

Jan van Bavele Jans zoon houdt een vol leen zo hierna volgt

primo 4 L land waar huis en hof placht op te staan dat afbrandde N 'den wouwers hof' Z Aert van Bavele

item hof daaraan gelegen ca 2 L land Z de ackerstrate O Aert van Bavele

item halster land 'de scoetacker' N Hein van den Vekene Z deszelfs Henric goed

item 2 L land op 'het hesscot' en aan de andere zijde strekkende aan 'de mosvoirt'

item 'de doncbempt' ca 3 voeder hooimaden N Jan Reijns Z Henric van den Aerde

F° XVII r°

| 304-034-01 |

item eusel naast Jan Brants bontic houdt een voeder hooimaden W Jan Gheert Henrix O Jan Brants bontic

item half het heilaer naast de strate ca 4 B heide O 'de aertrijt' W sheeren strate

hierna volgen dezen die leen houden van vs Jan van Bavele

primo Nout Jan Gheerts

Willem Jan Gheerts

Rombouts jan Gheerts

Ghorijs Jan Gheerts

deze 4 zijn mannen van huis en hof 4 L land N 'bouwers hof' Z Cornelijs van Bavele, item van 'de schoetacker' 4 L land, item op hesscot 4 L land

F° XVII v°

| 304-035-01 |

dit zijn nog vs Jan van Bavele mannen

Gielijs Jan Gheerts zoon houdt 2 L land op hesscot waar vs Jan van Bavele ook 2 L land op heeft

Cornelijs Aerts zoon van Bavele houdt te leen 3 L land op hesscot, item 6 L land in Terbeek tussen Henric van den Vekene en Jan Gheerts kinderen, item 2 B in Terbeek op de strate en 2 L land aan 'de ameide'

item Jan Reijns houdt 2 voeder hooimaden W het molenbos O Henric van den Aerde

Peeter van den Aerde Jans zoon houdt een half B in 'de doncbempt' N Jan Reijns

F° XVIII r°

| 304-036-01 |

Jan van den Broeck heeft gekocht tegen Alite Hubrechts en haar man een vol leen waarvan de rente en manschap hierna volgen

primo 7 V rogge op huis en hof een vierendeel B alzo ver het leen is toebehorende Nout van den Bogaerde, in Neerven W Lijpen Borse O sheeren strate

item 3 V rogge op beemd 'de vloet' 3 vierendeel B toebehorende Jan van Dintere O Gielijs Sijmons van Dietvoirt W Henric van Bavele

item 2 L rogge op 2 L land toebehorende Peeter Gielijs Haest zoon, op 'het haghelcruijs' O Jacob Laureijs W Jacob Wijts

item een V rogge op een L land toebehorende de horen +Jan Lemmens, op 'de volcacker' naast Gielijs Jans aan beide zijden

F° XVIII v°

| 304-037-01 |

hierna volgen mannen van leen vs vol leen toebehorende

primo Peeter van den Rijt is man van 5 B heide in 'scootmans bloc' tussen Jan Reijns en 'de luten bloc'

Jan van Ossenberghe is man van beemd een half B in Popendonk in 'de achten bempt' W naast het gemeen bos O Bavelmans kinderen

Marie Claeus Ghorijs houdt te leen 2 gestreken bedden land op 'de bolcacker' naast Jan Goessens enerzijds en anderzijds Mathijs Boudens haar bezet man

Peeter Gielijs Haest zoon is man van 2 L rogge erf die vs Alijt Hubrechts had op 2 L land toebehorende vs Peeter

Jan van Dinter houdt te leen bovengenoemde 3 vierendeel B 'de vloet'

Jan Pauwels Kersselmans houdt te leen 5 L rogge die hij heeft op vs beemd 'de vloet'

F° XIX r°

| 304-038-01 |

Arnout de Hont is man van 5 L rogge op 'de vloet'

Gielijs Wouter Gielijs is man van 5 L rogge op vs 'vloet'

Henric van den Bogaerde is man van een V rogge die hij heeft op de helft van vs beemd 'de vloet'

Gheertruijt Wouter Gielijs wijf houdt te leen op vs beemd 'de vloet' 1,5 L rogge, bezet man haar zoon Gielijs

Nout Willem Nouts houdt te leen op zelfde 1,5 L rogge

houdt te leen

ca 3 kwartier land in 'tcleij' tussen Jan Ledeghen en de molenacker

3 vierendeel B beemd aan 'de scoet'

F° XIX v°

| 304-039-01 |

modo mr Heijndrick van Meere

Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmericx houdt een vol leen waar navolgende goederen toebehoren

primo een halster rogge dat zij heeft op 2 B 'het kevelslaer' W 'de mosvoirt' en aan de andere zijde aan de kevaelaerts strate, gelijk de 2 vs B heden te pacht genomen heeft Rombout Jan Gheerts

item 'de wildert' ca een V half land half heide aan vs 'kevelslaer'

item 1,5 B beemd 'de boonhof' en 'dat latbosch' in Sneppel N 'het valveken'

item 'de hooghacker' ca 5 kw land Z Henric Lodewijx

item 'dorenacker' ca 3 L land O Henric Peeters

F° XX r°

| 304-040-01 |

hierna volgen dezen die leen houden van vs Magriete

Jacob Laureijs houdt 8 oude gr op 'het latbosch' en 'de boonhof'

Henric Peeter Heijlens en Lijsbeth Aert Peeter Heijlens dr houden samen 3 voeder hooimaden N Claes Aliten, item een half voeder hooimaden in 'de haselacker', item half en half 3 L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item 3 L land 'de vroenhof' Z Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr

Willem Vermunten houdt een sister rogge op een V land 'cupers hof'

Claes Peeter Aliten nu Willem Beelen een heiveld houdt hij groot ca een L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item een L land aan 'cupers hof', item half voeder hooimaden in 'haselacker'

Jacob Laureijs houdt een stuk erve ca 3 muddeken land 'de beecacker' aan Theeus Broomans

F° XX v°

| 304-041-01 |

Jan Heesterman houdt een B beemd een vierendeel min van een voeder hooimaden aan Nout van der Buten, item een V land 'heestermans wildert' N Lijsbette vs, item heiblok ca 3 L 'de cleijne wildert' met een eind aan Hein Peeters

Daneel Wouter Robbrechts zoon houdt een V erfrogge op een L land N Theeus Broomans Z Magriet van den Husen

Jan Brants zoon man van 'den bontinc' houdende ca 3 voeder hooimaden O Gheert Wolfs 'bontinc', item 'tgherecht' houdende ca 6 L land Z Jan Heestermans N Theeus Broomans, item 'den huxacker' ca 2 L land aan beide zijden aan Theeus Broomans, item 'de hegacker' ca 2 L land Z Lijsbette Jan Peeter Heijlens, item 'de haselacker' ca 4 voeder hooimaden O Theeus Broomans

F° XXI r°

| 304-042-01 |

Beatrijs Claes Smets dr houdt 2 L land in 'de gansacker'

Peeter van der Ast houdt 3 halster rogge op Brants deel zover het leen is

nog houdt vs Magriete tot een ander leen 10 B heide aan 'het gherecht' met een zijde aan de vroente en anderzijds aan Jan Nouts

item nog 3 halster rogge die zij heeft op stede toebehorende Jan van den Cloote in Sneppel aan 'het valveken'

Rombout Jan Gheerts heeft verkregen tegen Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmericx 2 B heide 'het kevelslaer' W de mosvoort en aan de kevelaersstrate, op een halster rogge dat vs Magriete in haar vs vol leen draagt

F° XXI v°

| 304-043-01 |

dit volle leen en de andere 3 spleten daarna heeft Peeter Vorsselmans ontvangen in broederlijk recht na dood van zijn broer Jan Vorsselmans

primo stede in donk houdende een vierendeel B

item 'den ouden hof' houdende 2 L land

item de akker bij het huis houdende 5 L land

item 'de langhenacker' ca 8 L land, en een vierendeel van vs akker NO Jan van den Wijngaerde en uit half de akker achter de schaapskooi en alle na inhoud van het leenboek, zo heeft Magriete Henric Lichten dr een sister rogge leen, en uit het vierendeel van al het land in donk toebehorende Peeter Vorsselmans heeft Willem van der Munten een sister rogge leengoed, welke 2 sister rog vs op de onder panden vs eertijds verkocht en uit gespleten zijn uit vs leen bij consent van de leenheer

F° XXII r°

| 304-044-01 |

item tot vs vol leen behoort nog een stuk beemd 'de wielbempt' ca 3 voeder hooimaden

item 'de gagelbempt' achter het bos houdende 3 voeder hooimaden

item 'de santscelle' ca 3 voeder, met een hoekje over de beek gelegen W Theeus Cupers kinderen

item 'het cleijn rietbeemdeken' ca 1,5 voeder

item een eusel 'dlatbosch' ca 3 voeder

item een voeder hooimaden in 'den ouden hof'

item de straat en de dijk gaande vs goederen van de bosstraat strekkende neerwaarts tot de brug en verder over de brug zo ver als mijn heren paalsteden strekken, al deze vs stukken zijn aan elkaar gelegen in donk tussen Jan van den Wijngaerde, Gielijs Haest en Henric Lodewijcx erven

item tot een vol leen hoort een stuk land ca 4 L Z Theeus Cupers kinderen N Gielijs Haest

F° XXII v°

| 304-045-01 |

item beemd 'dodenaereijke' ca 8 voeder Z Jan Bies kinderen N Jan Gheerts kinderen en Willem van Diest W de beek O het gemeen bos, en uit een vierendeel van vs beemd heeft de h geest van Loenhout een oude schuld

item 2 L rogge op een hoekje beemd gelegen over de beek dat Jacob Wijts nu in handen heeft houdende ca 12 roeden N vs Jacob Wijts Z de dijk

F° XXIII r°

| 304-046-01 |

item heeft vs Peeter Vorsselmans na dood van zijn broer Jan in broederlijk recht ontvangen 6 L land 'het nobelbosch' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr W Gielijs Jans en Jan Soetens Z vs Jan Vorsselmans N Lijsbette Brants

item zo had zijn vader eertijds in erfwinning genomen tegen Wouter van der Munten de helft van beemd 'den ouden sondach' om 2 sister rogge jaarlijks, welke beemd Wouter vs te leen placht te houden eer hij hem uitgaf en na dat uitgeven den pacht vs zoals dat Willem zijn zoon nog vs, te weten 2 sister rogge, is te leen houdende, welke erfwinning vs Jan Vorsselmans voort uitgegeven heeft boven de 2 sister rogge om 10 L rogge voor zijn bate ...

F° XXIII v°

| 304-047-01 |

nog heeft vs Peeter Vorsselmans ontvangen een sister rogge dat Johannes Vorsselmans broer van vs Peeter kocht tegen Andries de Buijsschere en dat staat op 3 L land achter Vorsselmans huis in donk en op 2 L land in 'de langhenacker' naast Jan van den Wijngaerde, hierin was hij gegoed , present Jacob van Nedervenne, Laureis van Nedervenne zijn zoon, Henric van Eppenrode, Jan Lemmens, 29 september

nog houdt vs Peeter in broederlijk recht vs 10 L rogge op de andere zijde van dit boek vermeld, present Jan van den Broeck, Jan Brooman, hij ontving 01/02/1455

F° XXIIII r°

| 304-048-01 |

Katheline van Nedervenne dr wijlen Laureijs van Nedervenne heeft na dood van haar vader te leen ontvangen de goederen navolgend, bezet man is Peeter van Pulle haar man

eerst huis en hof in Neerven met een eusel samen ca 1,5 B O de goederen Jacob van Nedervenne W vs Laureijs goederen

item land 'de ester' ca een halster land N Jan van den Wijngaerde Z Alaert van Nedervenne

item land 'dloeken' ca 3 L W Alaert van Nedervenne O Jan van Dietvoirt

item land 'de withaghe' bij de molen ca 3 L land O Luijc Thijs W het nonnen goed

item beemdeken 'de vonderbempt' aan 'den briel' ca 3 voeder W op de beek O de weg daar die van Sneppel kerkenwaarts gaan

F° XXIIII v°

| 304-049-01 |

item nog ca 3 L land N Jan van den Wijngaerde Z Jacob Laureijs, en nog 2 oude gr jaarlijks op een eusel O de dorent W het gemeen heijken

dit zijn degenen die leen houden van vs Katheline

primo Jacob van Nedervenne haar oom een blok ''bruexken' ca 3 L land O Thijs Diericx W de heerstrate

item zelfde een B eusel en heide 'de dorent' N Dierck van den Bogaerde Z Jacob Laureijs, en daaraan een beemdeken van 3 voeder O de beek

F° XXV r°

| 304-050-01 |

item stuk land aan de kerk ca 3 L land O de kerk W Jan van den Wijngaerde en Jacob Scoijen

Jacob Laureis zoon van Nedervenne een beemd op 'de boecheester' ca 5 voeder Z het godshuis van Tongerlo N 'de robbrecht' die Alaert van Nedervenne was

item eusel met een hoefken daaraan O van de stede die Laureins zijn vader was Z Alaert van Nedervenne N Jan Peeters zoon houdende ca 8 L land

item stuk land, groes en weide ca 8 L land W Barthelmeeus van Nedervenne 'ester' O de akkerweg en molenweg Z 'dbloc'

item stuk land 'de crucstrepe' en wat daaraan ligt ter molen toe komende ca 2 B Z Jan van den Wijngaerde aan 'de steghe' tot de heerstrate toe N de molen, hetwelk Jan Gosems heeft vererfd tegen Jacop om 14 L rogge erfelijk

F° XXV v°

| 304-051-01 |

item ca 2 L land 'de kercstrepe' tussen de h geest erven in beide zijden

item 'dmolen blocxken' ca een half B Z en N Thijs Boudens

item beemd 'de dorent' ca 5 vierendeel B, een heiveld met bos 'de dorent' ca een V op de beek N Barthelmeeus van Nedervenne Z Jan van den Wijngaerde en het godshuis van st Michiels

item een V land op 'de houw' tussen Gielijs Dresseleren kinderen en Dierick van den Bogaerde

Jan van den Wijngaerde houdt tot eren vol leen 'de heibempt' O stapelheide W de blaakt

item een B land achter 'het groot bloc' genaamd 'tgroot buender' tussen Gielijs van den Wijngaerde en Alaert van Nedervenne

item houdt hij nog 5 L land in 'het heessche bloc' O de blaakt aan Jan Hegghe W Lemmen van de Venne

F° XXVI r°

| 304-052-01 |

item Barthelmeeus Jacobs zoon houdt een vol leen waartoe behoren huis en hof waarin Jan Sijmons placht te wonen W Gheert Swolfs en het nonnen goed O en Z de strate

item een blok ca een V aan de oude molenberg Z Gielijs Jans N de ouden molenberg

item een blok ca 2 L dat Gielijs van den Wijngaerde en Gielijs Jans “hantplechten” W Gielijs van den Wijngaerde O het nonnen goed

item stuk land ca 5 L dat Henric Gorijs wijlen toe placht te horen Z het kerkheuvel dat de nonnen behoort O 'de conijnshaghe'

item beemd 'den eveneere' ca 14 voeder O de beek W 'de winckel'

item beemd ca 3 voeder Z Jan Larien N Gielijs van den Wijngaerde W 'de briel' op de beek

item stuk land 3 L Z 'de conijnshaghe' N Henric van Bavele

F° XXVI v°

| 304-053-01 |

Jan van der Hoeven is man van een derdedeel van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

Jan Couwenberch is man van 2 delen van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

Jan de Coster is man van 5 L land in 'het heechtsche bloc' tussen Lambrecht van de Venne en Machiel Wouter Heerkens

item van 3 L land in 'het groot bloc' tussen Jan van den Wijngaerde en Willem Nouts

Faes van Oekele houdt 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de beek

Lijsbeth Aerts dr van Oekele houdt te leen 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de weg

F° XXVII r°

| 304-054-01 |

item Thomas van den Bogaerde is man van een L land O Jan van den Wijngaerde W zijn zelfs

item houdt zelfde een heiveld aan 'de schoot' Z Thijs Boudens N Gielijs Dresseleren

item Wouter Theeus houdt een halster rogge op 3 L land tussen Brand goed van der Eijke en Aerts goed van Oekele en welke 3 L Willem Nouts in erfwinning heeft

item Jan van de Broeck houdt een halster rogge op vs 3 L

item Jan Gheerts houdt een blok 'de ameije' een half B W 'de conijnshaghe' Arnout van Bavele

F° XXVII v°

| 304-055-01 |

nog heeft vs Katheline van Nedervenne na dood van haar vader Leureis te leen ontvangen een half B beemd achter 'de borch' in het hoogbos W de h geest O de kinderen Meijs Putcuijps, bezet man is Peeter van Pulle haar man

F° XXVIII r°

| 304-056-01 |

Adriaen Meeus zoon van Antwerpen houdt tot een vol leen zo hierna volgt

primo huis en hof in Neerven

item 'dat latbosch' ca een B W vs huis en hof met de opstallen en met volle dijk ter nedervensche strate uitgaand

item 'de poirthof' ca een V O met de dijk tot ackerveken toebehoort

item eusel daaraan 'de brant' N de dijk Z Jan van den Wijngaerde

item eusel 'den bloc' O Meeus Laureis W de brant, den brant en den bloc elk houden ca een B

item een halster land 'tgroot bloc' O Jacob Laureis W Jan van den Wijngaerde

item 'den breeden bempt' ca 6 voeder O op de beek W Dierix van den Bogaerde kinderen, en uit het halster land en de breeden bempt gaan jaarlijks 50 oude gr

F° XXVIII v°

| 304-057-01 |

item ca 6 L land Z de nonnen van Antwerpen N de kerkpad zo de lieden van Neerven ter kerk gaan

item ca 5 L land 'den berch' N Thijs Boudens S de kerkpad

item ca 2 L land op 'het haghelcruijs' O Gielijs Haest W de nonnen van Antwerpen

item ca een L land 'de hasselt' N Katheline Pauwels Z Jacob Laureis

item ca 2 L land op de waterlaat O de heerstrate W Gielijs van den Bogaerde kinderen

F° XXIX r°

| 304-058-01 |

Wouter van Alphen heeft gekocht tegen zijn broer Jan van Alphen de helft van een beemd in Sneppel en welke vs Jan van Alphen volledig alleen droeg, present Laureis van Nedervenne, Peeter van den Broeck, Peeter van der Achter,

en het is waar dat in het verleden Lodewijc van Houterle, der vs broers ouder vader, bekende vs beemd ter eeuwige dagen tot een vol leen te houden, present toen Willem van Boechout bastaard, Willem van den Wijngaerde, Alaert van Nedervenne, Jan Reijns, toen ter tijd mijn heren van Boechout heer van Loenhout

F° XXIX v°

| 304-059-01 |

Catheline Scoxts x Jacob Mertens houdt te leen 2 sister rogge op stede met huis en hof ca een half B tussen huffelaer heide en Henric van Bavele, daartoe houdt zij navolgende manschap

primo … (niets ingevuld) Aerts dr van Bavele houdt 7 L rogge op de stede die Bernier de Cuper in handen heeft, bezet man is Cornelijs Willem Bouwens zoon

Lijsbeth Romouts dr van den Bogaerde houdt op vs stede 8 … rogge, bezet man is haar man Wouter Boene

Jan Smeijerman van Antwerpen houdt 4 L rogge op 'de smishof' toebehorende Jacop Gielijs Jans

Jan van den Broeck houdt 16 of 22 L rogge alzo men dat bevinden zal op stede die in handen hebben Jacob Gielijs Jans en Faes van Oekele

F° XXX r°

| 304-060-01 |

Laureis Jacops zoon van Nedervenne is man van 2 L land die Alaert van Nederven waren in 'het heechtsche bloc' O Jan van den Wijngaerde W Jan Heghs

zelfde is man van navolgende goederen, hem verstorven van zijn moeder Magriete Ansems Weerts dr, primo van stede in Huffel tussen Peeter Coemans en Henric Bloex, houdende ca een L land

item voeder hooimaden 'het rietbemdeken' in 'de weduwe' tussen Geilijs van den Wijngaerde en Jan Lodewijx

item eusel 'tcleij' in Sneppel tussen Jan Broomans en Peeter van der Ast, groot ca 3 L land

item 'het ameijblok' ca 2 L land en een voeder hooimaden tussen de beek en de heerstrate

F° XXX v°

| 304-061-01 |

op de 4de sporkille (februari) anno 1461 voor de heren van Boechout en voor Jan Bode, Peeter van den Bogaerde, Peeter van den Broeck en Jan Heijlen heeft Laureijs Laureis van Nedervenne na dood van zijn vader Jacop van Nedervenne ontvangen een sister rogge op beemd die Henric van Bavele onder handen heeft N Peeter Hubrechts Z 'de scoerdijc', en is de eerste en oudste pacht

van Nedervenne verkocht Jan van den Broeck vs sister rogge

zelfde Laureis heeft ontvangen 2 sister rogge op de helft van alle goederen die Marie van Gheele waren en toebehoorden de oude Jan Ghijbs, en die Henric van Ghestele onder handen heeft, gelegen boven 'de hofstad' W Willem Vos Z sheeren vroente, en nog op een beemdeken ca een half B op de beek ten einde de akker ten aerde O Jan Peeters molenakker, dit heeft ook Henric van Gesthele in handen, is de eerste en oudste pacht

F° XXXI r°

| 304-062-01 |

nog houdt zelfde Laureis 9 L rogge op 2 L land 'ten aerde' gelegen in 'de acker' W Jan Reijns van Ghestele, is genaamd 'de strepe', in handen van Peeter Jans zoon van den Aerde, is ook de eerste en oudste pacht

nog houdt hij te leen een sister rogge op al de goederen die Alaert van Nedervenne te leen hield en dat Willem Alaerts zoon van Nedervenne zelfde daarop verkocht heeft, is ook de oudste pacht

F° XXXI v°

| 304-063-01 |

nog is vs Laureis man van 9 ouden gr erfelijk op een eusel 'het ruvenne' achter Heijn Dijcmans stede en op een heiblok naast het ruvenne, het eusel heeft Jan Lemmens en het heiblok Jan Gielijs Janssen

deze 14 L rogge heeft Nout van den Bogaerde gekocht

nog houdt hij te leen 14 L rogge erfelijk op een eusel dat Nout van den Bogaerde gekocht heeft tegen Jan van den Wijngaerde, gelegen in Neerven Z Gielijs Jan Peeters zoon N Peeter van den Broeck O de nedervensche strate, is ook de eerste en oudste pacht

deze 14 L rogge heeft vs Laureijs verkocht Nout van den Bogaerde, present Jan Peeterssen, Jacob Meeuws, Gielijs van Dietvoirt, Peeter van Elewijte, 19/05/1560

Nout van den Bogaerde man van vs eusel daar vs Laureis 14 L rogge op heeft

F° XXXII r°

| 304-064-01 |

Lijsbeth van Nedervenne dr wijlen Jacob van Nedervenne heeft ontvangen een sister rogge op een stuk land ca 1,5 L O de heerstrate W Dieric van den Bogaerde 'espt' Z de waterlaat, item op een L land Z Maes van den Bogaerde op de waterlaat N Gielijs Jans 'lijsscot', item nog op een stuk land 'driehorincstuc' ca een V land O 'de hasselt' N de waterlaat naast Willem Joerdaens 'driehorincstuc', en vs 3 percelen heeft Gielijs de Dresselere onder handen, bezet man is haar man Jan van den Vekene

F° XXXII v°

| 304-065-01 |

dit vs sister rogge heeft ontvangen Anthonijs van Baerle zoon van vs Jan, present Laureijs van Nedervenne, Jacob Meeus

Janne van Nedervenne dr wijlen Jacob van Nedervenne heeft te leen ontvangen een sister rogge op een stuk land dat Alaert van Nedervenne was en dat Jan van den Wijngaerde in handen heeft, houdende een V land in 'de acker' W Meeus Laureis O Jan van den Wijngaerde goed dat hij verkregen heeft van Sijmon Alaerts N jan van den Wijngaerde, en is de oudste pacht

vs Anthonijs heeft ontvangen het sister rogge hierna vermeld

item houdt vs Janne een sister rogge op 'de groten berch' die Alaert van Nederven was en nu in handen van Gielijs van den Wijngaerde, ca 6 L land O 'de wilghenacker' Z de nonnen W Jan Vranx, is ook de eerste pacht

F° XXXIII r°

| 304-066-01 |

Jan van Hildernisse is man van 11 L rogge op 'hesscot' die Jan Smeets waren Z Willem van Diest en anderzijds Jan van Bavele

Gielijs Jans zoon van den Heester heeft ontvangen in broederlijk recht een vierendeel B beemd in 'bonkens bempt' tussen Henric van der Buten en Jan Soetens

F° XXXIII v°

| 304-067-01 |

Pauwels Mathijs Theeus Cupers zoon is man van huis, grond, hof W strekkende naast de strate N zijn zelfs 'boonhof', en van 'den boonhof' waarop Laureis van Nedervenne 6 L rogge op had en die hij vs Pauwels verkocht heeft st mertensdag 1455

Lijsbeth Oenolfs houdt te leen een B heide bij 'tgerichte' van Loenhout O Katheline van Ossenberghe W sheeren vroente, bezet man is haar neef Jan Oenolf

F° XXXIIII r°

| 304-068-01 |

Magriet Jan Hovelmans dr is verstorven van haar vader 5 L rogge op een L land tussen Jans hoeve van den Wijngaerde en Luijc van der Eijke, bezet man is Wouter Leeman Jans zoon

Heijlwijch Peeters dr van der Eijck houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land in 'Jan Boets hof' tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden aan de breede beek tussen Jan Boets erve en Claes Jan Heijlens

vs half voeder hooimaden heeft vs Heijlwijch verheven tot behoef van Peeter van den Heester Willems zoon was, 05/05/1461

F° XXXIIII v°

| 304-069-01 |

Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrick van Ossenberghe houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen

nog houdt zij te leen een half voeder hooimaden op 'de breede beek' naast Jan Boets des zij uitgegaan is voor heer en voor hof zoals hierna in het ander blad zal volgen tot behoef Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke des vs Magriete zuster

Agneese Peeters dr van der Ast houdt te leen 2 voeder hooimaden O Wouter Soetens W Henric van den Aerde, bezet man is haar man Jan Bode

F° XXXV r°

| 304-070-01 |

Jan de Coster Henricx zoon os man van huis en hof ca een vierendeel B dat hij verkreeg en voortijds toebehoorde een vol leen waar Jan vs op staat Z Jan van Dietvoirt en anderzijds naast de boschstrate

Peeter Gielijs Jan Peeters zoon heeft tot behoef van zijn zonen Peeter en Jan die hij had bij wijlen zijn vrouw Lijsbette Peeters dr van der Eijke ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land in Jan Boets hof op de een zijde en Jan Boets leen op de andere, zoals vs 5 kw rogge toebehoren plach vs Lijsbette van der Eijke

F° XXXV v°

| 304-071-01 |

Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke, onder zijn jaren, heeft ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden op 'de breede beek' tussen Jan Boets en Claeus Jan Heijlens en welke 5 kw rogge en half voeder vs Peeter en zijn broer verstorven zijn na dood van hun moeder, item ontvangen een half voeder hooimaden dat toebehoren plach wijlen Lijsbette van der Eijke zijn moeije, item een half voeder hooimaden dat Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrik van Ossenberghe voor Gielijs Jan Peeters zoon, Jan Peeters zoon, Peeter van den Aerde en Jan van den Lare als leenmannen uitgegeven was tot behoef van vs Peeter en Willems zijn broer, bezet man is Jan van den Lare

F° XXXVI r°

| 304-072-01 |

Henric van Ossenberghe tot zijn behoef en tot behoef van zijn broer Andries heeft ontvangen 2 B heide aan de meeeren enerzijds en anderzijds aan Jan van den Wijngaerde

Jan van den Heester Jans zoon, onder zijn jaren, heeft ontvangen 6 V rogge uit een vol leen welk Adriaen Meeus zoon houdende is en waar Jan van den Heester vs Jans vader uitgestorven is, bezet man is Jan van den Lare

F° XXXVI v°

| 304-073-01 |

Henric van den Aerde is man van een V rogge op 'de molenacker' en op beemdeken op de beek W Jan Peeters zoon molenakker

Peter Henrix zoon van den Aerde is man van ca 4 L land O 'de doncbempt' en anderzijds Claes Jan Heilens

item een V rogge op 'de molenacker' en beemdeken op de beek

item 2 voeder hooimaden in 'het dongelen' W Jan Boets O Wouter Soeten

item ca 2 L land in 'het donghelen' O Jan Boets W Jan Claes en een B heide naast de vroente en naast Jan van den Bogaerde

F° XXXVII r°

| 304-074-01 |

Jan de Coster houdt een vol leen waartoe behorende een halster rogge erf op de helft van beemd houdende 5 voeder hooimaden toebehorende Johanne Luijc Thijs dr Z het nonnen goed N Gielijs van den Wijngaerde

F° XXXVII v°

| 304-075-01 |

hierna volgen vs Jans de Coster mannen van leen die zijn vol leen toebehoren

primo houdt Henric Hovelmans een sister rogge op pand dat Lambrecht van de Venne houdende is in 'het heeghsche bloc' Z Jacob Laureis N Lambrecht van de Venne

zelfde nog een sister rogge op een eusel in Neerven O sheeren strate W het bos, en op land in 'de acker' O Luijc Thijs Z Jan van den Wijngaerde

zelfde nog een half beemdeken Z Luijc Thijs N Gielijs van den Wijngaerde

Daneel de Wolf houdt een pand dat meer dan een B is waarvan Henric Hovelmans de helft te leen houdt en al wat hiervoor staat houdt Henric Hovelmans te leen van Jan de Coster, dit pand is gelegen Z Daneel de Wolf N Peeter van den Broecke

F° XXXVIII r°

| 304-076-01 |

en de andere helft van deze goederen houden Jan Hoivelmans 3 kinderen te leen en Daneel de Wolf houdt in erfwinning te leen van vs Jan de Coster

item houden Jan Hovelmans kinderen een sister rogge op een eusel in Neerven O sheeren strate W het bos, en op land in 'de acker' O Luijc Thijs Z Jan van den Wijngaerde

item houden Jan Hovelmans kinderen een half beemdeken tegen de helft die Henric Hovelmans te leen houdt Z Luijc Thijs N Gielijs van den Wijngaerde

nog houden vs Jan Hovelmans kinderen 11 muddeken rogge op pand gelegen voor Willem Nouts en op de andere zijde Gielijs van den Wijngaerde

Cornelijs Boudens zoon houdt te leen 3 L land aan 'het haghelcruijs' tussen Luijc Thijs en de heerstrate

Henric Jan Heghs zoon houdt een sister rogge op pand in Hecht W Magriete van Oekele O Jan van den Wijngaerde

F° XXXVIII v°

| 304-077-01 |

Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmerix houdt te leen 5 oude gr op beemd 3 voeder hooimaden Z het nonnen goed N de kinderen Henric Hovelmans W de beek O de blaakt

Peeter Nouts is man van 3 vierendeel beemd op 'straelge' N 'de paelstheeden' O Luijc Thijs

Jan van der Ast is man van een sister rogge op pand 'de steghe' ca een V, en nog op meer panden die men niet wel en weet, en nog 2 L land in 'den groten bloc' tussen Jan van den Wijngaerde en Jan Pauwels

Jan Bode als bezet man van de h geest van 13 L rogge

Jan van den Broeck Jans zoon is man van 10 L rogge die hij verkreeg tegen Jacob Wijts en die zelfde Jacob heffende was op zulk versterf als Wouter de Coster van vader en van moeder verstierf

F° XXXIX r°

| 304-078-01 |

Lucas Thijs van der Eijke is man van een V rogge die hij kocht tegen Henric den Coster op deszelfs Lucas stede in Neerven die Jan de Coster plach toe te horen

Daneel de Wolf is man van een halster land in Neerven tussen Jan van den Wijngaerde Gielijs Jan peeters zoon, waarvoor uitgaan 11 L rogge

Willem Nouts is man van een halve L land in Neerven tussen Gielijs van den Wijngaerde en sheeren strate

Jan Smeijerman van Antwerpen is man van een V rogge op Henric Scosters in Neerven in de blaakt tussen het nonnen goed en Jan Hovelmans kinderen

Peeter van Hildernisse is man van 2 L land tussen Jan van den Wijngaerde en Jacob van Nedervenne

F° XXXIX v°

| 304-079-01 |

Jan Peeters zoon de oude is man van een eusel ca een B tussen Jan Kox en Henric Stinen, item van 13 L rogge op huis en hof ca een B dat Daneel Tswolfs is O Jan Peeters zoon W Jan van den Wijngaerde

Sijmon van de Venne Jans zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader 'het euweldonghen' ca 3 voeder hooimaden tussen Peeter Nouts kinderen en Jannijs leen, item het 'ruvenne' ca 5,5 B W Gielijs van den Wijngaerde O Willem Wevers

F° XL r°

| 304-080-01 |

Jan van Ossenberghe houdt te leen een half B in Popendonk N de hoeve Z Jan van Bavele kinderen, dit leen ontving hij in broederlijk recht

Wouter Smeijerman ontving op 21/09//1559 19 muddeken rogge, present Willem van Pulle, Jan van Dorne, hem verstorven van zijn broer Jan

Jan Smeijerman van Antwerpen heeft gekocht tegen Sijmoen Gielijs Jans 19 muddeken rogge erf op stede in Neerven met alle toebehoren die Jan de Koc daar had, gelegen tussen Gielijs jan Peeters zoon en de boschstrate, en op een vierendeel B beemd in blaakt en een V rogge die hij heffende is op stede die Luijc Thijs van der Eijke en zijn kinderen in handen hebben in Neerven aan de boschstrate

F° XL v°

| 304-081-01 |

Nijs Heghs is man van een L land N Jan Nouts Z de merstrate, daarop uitgaande 3 L rogge

eusel Daneel de Wolf

Cornelijs van Bavele heeft ontvangen na dood van zijn vader Nout van Bavele 6 L rogge die hij heffende is op beemd aan 'de scoerbrugghe' tussen Peeter Hubrechts en 'de scordijc', daarop heeft Jacob Laureis een sister rogge

F° XLI r°

| 304-082-01 |

Cornelijs Boudens zoon Willem Boudens heeft na dood van zijn vader ontvangen een muddeken land tussen sheeren strate en Gielijs Dresseleren

Jacob Meeus Laureis zoon heeft na dood van zijn vader ontvangen 2 L land aan de kerk tussen de weg en Jan van den Wijngaerde

F° XLI v°

| 304-083-01 |

Jan Willems zoon van der Munten is man van 2 sister rogge op de helft van beemd 'den ouden sondach' 6 voeder hooimaden Z Gielijs van den Wijngaerde N de beek

zelfde houdt tot vs 2 sister nog een sister dat hij heeft op Jan Vorsselmans goederen gelijk zelfde Jan dat kent in het overgeven van zijn lenen

F° XLII r°

| 304-084-01 |

Michiel jan Meeus zoon houdt te leen woonhuis met messie een half B W 'de munten' Z 'de brant'

Jan Brooman heeft ontvangen 6 L rogge van vs sister rogge op Jan Vorsselmans goederen waarvan de andere 10 L Jan Vorsselmans ontvangen heeft, present Jan Vorsselmans, Jan van den Broecke

F° XLII v°

| 304-085-01 |

Jacob der Kinderen is man van een halve B beemd O het gemeen bos W Gielijs van den Bogaerde, vs half B Pauwels van den Berghe in erfwinning

Jan Hegghe is man van 3 kw land met een schuur daarop O Jacob Laureis N Lijsbette van Oekele Aerts dr

F° XLIII r°

| 304-086-01 |

Neel de Wolf is man van 3 L rogge op een L land waarvan Nijs Hegghe de grond heeft O 'de meerbloc' en aan de andere zijde de meerstrate

nog is vs Neel man een blok heide en land samen ca een B in Neerven Z zijn zelfs N Peeter van den Broecke, en dat houdt Neel in erfwinning om 11 L rogge

Henric Hovelmans de jonge is man van 6 L rogge op vs blok, heeft die ontvangen in broederlijk recht als de jongste broer, 12/05/1460, present Jan van den Broeck, Peeter van der Achter

F° XLIII v°

| 304-087-01 |

Magriete Tswolfs houdt te leen vierendeel van 'scoetmans bloke' ca 6 B O 'de luten bloke' W Jan Reijns N de vroente Z Nout van Bavele

Mathijs van den Vekene is man van de helft van beemd 'den ouden sondach' ca 6 voeder hooimaden ZA de palen van Loenhout N Gielijs van den Wijngaerde

F° XLIIII r°

| 304-088-01 |

Jan Dijcman is man ca 5 of 6 L land met een eind aan Loomans goed, met een ander eind aan de stede 'ten aerde', uit deze leengrond gaan 4 oude gr en”een ghelte wijn' die de kerk heeft, en deze hof is Peeter Dijcmans Jan Dijcmans broer gedeeld tegen zijn broer en hij is zijn man geworden, en deze helft heeft Peeter zijn broer te erve uitgegeven, en vs Jan Dijcman heeft 3 mannen onder hem waarvan zijn broer Peeter er een is en heeft daarop verkocht 2 L rogge

F° XLIIII v°

| 304-089-01 |

Jacob van den Aerde, natuurlijke zoon van +Henric van den Aerde bij Magriete Jan Meeus dr van Meere, heeft ontvangen 'de molenacker' W Jan Peeters O de akker 'ten aerde', geeft hiervan Gielijs Berts 5 L rogge, Lemmen van de Vekene een L rogge, Nout van Houterle 2 L rogge, en welke molenacker is een half B, vs Magriete droeg op ten behoeve van Jacob en Lijsbette, de natuurlijke kinderen die zij had van vs +Henrick van den Aerde, behoudens haar tocht die zij haar leven lang zal behouden, item is ook voorwaarde dat als één van vs kinderen sterft zonder wettige erfgenaam zijn deel zal versterven op de langstlevende van hen beide, en als ze beiden sterven zonder wettige erfgenaam de molenakker zal versterven op de erfgenamen van vs Magriete

F° XLV r°

| 304-090-01 |

Gielijs Berts Jan Berts zoon is man ca een vierendeel B met een huis daarop in Terbeek N naast de ackerstrate Z Henric van den Vekene, uit dit leen gaat een sister rogge dat Jacob Wijts daarop had

vs Gielijs Berts is nog man van 5 L rogge die hij heeft op 'de molenackers', de ene W de beek tegen Jan Larien beemd O Peeters zoon, de andere W Jan Peeters O de akker 'ten aerde'

F° XLV v°

| 304-091-01 |

Herman van der Vloet heeft ontvangen de helft van huis en hof met een vierendeel B in Terbeek in 'het heerveken' dat toebehoren plach Peeter van den Heervekene

Agneese van den Heervekene vrouw van vs Heermans heeft ontvangen de andere helft van vs huis en hof, bezet man vs Herman

Henric de Coster is man van 2 L land N Lemmen Goessens Z zijn zelfs

F° XLVI r°

| 304-092-01 |

Jan Gheerts zoon van den Bogaerde is man van 4 B heide op 'de hasselinc' Z de gemeen strate N Peeter van den Rijt

Jannes Lodewijx is man van een voeder hooimaden op 'de breede beke' tussen Willem van Diest en Mathijs kinderen van der Eijke, van welk voeder Jannes Lodewijx vader ter tijd heeft gegeven Pauwels de molenaar op 6 muddeken rogge jaarlijks

Henric Oenolfs is man van 2 B heide aan 'het gherechte' van Loenhout tussen Jan van den Cloote en Katheline van Ossenberghe

F° XLVI v°

| 304-093-01 |

dat heeft ontvangen Jan Dingnen op 05/05/1460 op de hoogste pacht

Henricx zonen van Ghestele hebben ontvangen de helft van een B land en heide O sheeren strate of vroente en Willem Vos aan de andere zijde, en van een beemdeken een voeder hooimaden N Heijn van den Vekene O Jan Peeters zoon

Jan Reijns van Ghestele is man van de andere helft van vs goederen

Jan Reijns is man van 8 B heide op 'de hasselinc' W Willem Oems O de vierbunder die Jan van den Wijngaerde zijn, item van 2 B in Terbeek op 'het gemeen laer' N Jan van den Wijngaerde Z Jan Dijcmans

F° XLVII r°

| 304-094-01 |

juffr Katheline van Reet houdt te leen een beemd in 'marem' ca 5 vierendeel B tussen 'de boecheester' en Thijs kinderen van Marem

zelfde heeft van de heer ontvangen 5 vierendeel B beemd aan vs 5 vierendeel en die haar vader Jan van Reeth destijds te erve nam tegen Willem van Pulle om 7 arnhemse gld, bezet man is Meeus van Bolenbeke, wnde in Hombeek

F° XLVII v°

| 304-095-01 |

Gielijs Jans is man van een V rogge op land aan 'de dorenacker' in 'ten aerde' tussen Jan van Ghestele en beide zijden, en van een V rogge op land aan 'de doncbempt' tussen Jan van Ghestele in beide zijden

Jan Meijs Putcuijps is man van een B beemd aan juffr Katheline van Reet N Pauwels van den Berghe

F° XLVIII r°

| 304-096-01 |

Jan zoon +Gielijs Jans heeft in broederlijk deel na dood van zijn vader ontvangen ca 1,5 L land op 'het lijsscot' tussen 'de bolcacker' en Gielijs Jan peeters, en een V rogge op een beemdeken 'tdoncbemdeken' ca een voeder hooimaden tussen de beek en molenakker, dat zijn ouder vader ten erve gaf om een V rogge

de jonge Jan peeters zoon heeft ontvangen vs beemdeken waarvan hij vs Jan Gielijs Jans vs V rogge geeft

F° XLVIII v°

| 304-097-01 |

Anthonis Pauwels Ijden zoon is man van4,5 oude gr die zijn vader kocht tegen Sijmon Alaerts van Nedervenne op een heiblok N Jan Leemans Z stapelheide, item van beemdeken ca een voeder O de beek W het bos op straelge, item van 6 L rogge op een stuk land 'de dorenacker' ca een V in Sneppel N Henric van der Buten Z de weg daar men naar Sneppel gaat, hier geen kommer dan een sister rogge dat Jan van den Wijngaert daarop heeft

F° XLIX r°

| 304-098-01 |

Ledenaert Henric Nout Peeters zoon is man van 3 vierendeel B in eusel in Sneppel dat Jan Vorsselmans was W Pauwels Jan Ijden Z Sijmon van Dietvoirt kinderen, en van een sister rogge op 10 B heide toehorende Jan van den Lare gelegen naast 'het gherechte' dat toehoren plach Henrik Peeter Heijlens, en is te weten dat vs Ledenaert vs 10 B heide tot zijn pacht zelf hanteert en bezit

Jan van den Cloete is man van een sister rogge dat hij heeft op vs 10 B heide

nog heeft hij ontvangen stede met haar begrippen een V land in Sneppel aan 'het valveken' aan de erven vs Jan van den Cloete zoals hij dat te erve genomen heeft tegen Magriete Jan Heijmericx wijf om 3 halster rogge

F° XLIX v°

| 304-099-01 |

Henric van den Bogaerde Jans zoon is man van 3,5 B hooimaden op 'de hesselinc' Z de gemeen strate N Peeter van der Ast

Willem Oem Willem Oems zoon is man van 4 B heide die vs Willem zijn vader kocht tegen Jan en Peeter Dijcmans broers, gelegen achter 'de hesselinc' naast de hollandse strate

F° L r°

| 304-100-01 |

Gielijs de Dresselere Henrix zoon houdt te leen een L land aan 'de beecacker' tussen Diericx van den Boghaerde kinderen en Gielijs Boudens

item houdt hij in erfwinning land dat van zijn ouders gebleven is dat Jacob Laureijs te leen houdt gelegen O Gheert Tswolfs W Jacob Laureijs

item 2 L land N Jacob Laureis Z Jan Pauwels

en 3 kw land N Gielijs Jans W Jan van den Wijngaerde, en van deze erfwinningen gaat een sister rogge

F° L v°

| 304-101-01 |

Jan van der Ast is man van huis en hof aan de vroente of strate W aan het einde

item van een vierendeel heiveld O Magriete van den Eijnde huis W vs Jan van der Ast huis en hof

item een B land N 'de vlasscaert' W Marie Hovelmans

item 2,5 B op 'tweebloke' op 'het middelaer' N Jan Nouts en Peeter van der Ast kinderen langs de andere zijde

item van 9,5 muddeken rogge erfrente op 'ghiben berchmans stede' aan de heide aan de strate, en van 2,5 L rogge op 'wouters stede' tussen 'duicbanc' en Willem Hasen

F° LI r°

| 304-102-01 |

Merten Jan Heijlens zoon is man van een halster rogge op beemt op het hoogbos tussen Pauwels Jan Ijden en Peeter Lodewijx enerzijds en anderzijds Henrix Haest kinderen, Willem van Diest heeft deze beemd in erfwinningen

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon heeft dat halster rogge ontvangen in broederlijk recht

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon houdt nog te leen 10 L rogge die zij heffen op 9 B heide in Vossingers, en welke 9 B vs Willem Oem en Claes Vos in erfwinning genomen hebben, deze 9 B gelegen O de weg naar Hoogstraten en langs de andere zijde Jan Nouts

F° LI v°

| 304-103-01 |

hierna volgen 5 mannen van leen die hun leen plegen te houden van Peeter van den Aerde

Lucas van der Eijke is man van 1,5 voeder hooimaden ter eijke bij de molen

Peeter van den Aerde Henrix zoon is man van de helft van 'de doncbempt'

Kerstiaen zijn zoon

Reijnier van Ghestele is man van een halster rogge op 'de molenacker' van achter tot voor, en op 'dorenacker', en op land aan de kerkpat, bezet man is zijn oom Jan Bode

F° LII r°

| 304-104-01 |

Anthonijs van Baerle vs Jans zoon heeft dat ontvangen 04/02/1461, present Peeter van den Bogaerde, Jan Heijlen

Janne van Nedervenne dr +Jacob van Nedervenne is gestorven uit een sister rogge dat zij had op vs goed waar Reijnere van Ghestele op staat

Henric van Ghestele is gestorven uit een halster rogge dat hij had op vs goed

Peeter van den Aerde Jans zoon is man van een halster rogge dat hij heeft op zelfde goed

F° LII v°

| 304-105-01 |

op 13/01/1455 is gekomen voor Jan van den Broeck, Laureijs van Nedervenne en Jan van der Ast, mannen van leen, jan Nouts en heeft van de heer ontvangen een stuk heide bij Houterle naast Claes Aliten heide

F° LIII r°

| 304-106-01 |

Jehenne Luijc Thijs dr heeft ontvangen de helft van een stuk beemd 5 voeder hooimaden die in Jan Costers leen overgegeven zijn en waarvan de andere helft Henric en Jan Hovelmans van vs Jan de Coster te leen houden, en vs helft heeft Jan de Coster uitgegeven voor een halster rogge, haar bezet man is Jan haar broer

Lijsbeth Claes Vos dr heeft ontvangen de helft van 9 B heide bij Bouterle waarvan de andere helft toehoort Wouter Leeman en uit welke 9 B heide 10 L rogge gaan die Merten Jan Heijlens zoon daarop heeft, item nog ontvangen 2 B heide aan 'tgherechte', en al in zusterlijke deling

F° LII r°

| 304-107-01 |

Wouter Leeman heeft ontvangen de andere helft van vs 9 B heide waarop Peeter van der Achter 5 L rogge heft, en op vs 9 B heide heeft Peeter Merten Jan Heijlens 10 L rogge die hij ontvangen heeft

Peeter van der Achter heeft ontvangen vs 5 L rogge

Sanne Dijcmans heeft ontvangen (tekst stopt)

F° LIIII r°

| 304-108-01 |

dit heeft ontvangen bij koop Gielijs Sijmons

Henric van Ijppenrode is man van een plaatsje aan den huffel aan zijn huis gelegen

Peeter van den Bogaerde is man vanwege de h geest van 12 oude gr erf die de h geest heeft op een half B beemd toehorende Peeter van den Heervekene en gelegen op het hoogbos tussen Meijs Putcuijps en Henric van den Bogaerde

Peeter van den Heervekene is man van vs halve B beemd

F° LIIII v°

| 304-109-01 |

juffr Clare Jannes van Breda heeft ontvangen tot behoef van het begijnhof van Hoogstraten 6 L rogge erf die vs begijnhof heeft op een vierendeel B beemd dat wijlen toehoren plach Andries de Buijsschere en gelegen ten einde 'de strepe' en aan Jan Bogaerts

F° LV r°

| 304-110-01 |

Matheeus Thijs

Jan Hegghe Denijs zoon heeft ontvangen een stede die Jan van den Wijngaerde uitgegeven heeft om 25 L rogge, een kapoen en een hen

daarna is Peeter Claijs daartoe gekomen, en op 11/05/1460, present Nijs Hegghe, Pauwels Thijs, Jan Luijx, Pauwels de Coninc, heeft vs Peeter Claijs dit verkregen tot behoef van Matheeus Thijs

dit heeft ontvangen Jan vs Andries zoon

Andries van Ossenberghe heeft ontvangen stuk heide tegen 'de meere' en dat Jan van den Wijngaerde hem uitgegeven heeft om 2 V rogge een halve kapoen

Herman van der Vloet heeft ontvangen een stuk heide naast vs stuk heide gelijk Jan van den Wijngaerde hem dat uitgegeven heeft op een halster rogge een halve kapoen

F° LV v°

| 304-111-01 |

Jan de Jonghe van Brecht heeft ontvangen een half B moer bij Hoenderen dat hij verkreeg tegen Jan van den Wijngaerde op een V rogge jaarlijks

op 12/06/1450 heeft Willem de Bie vs moer ontvangen, present Peeter van der Achter, Henric van den Bogaerde

Denijs de Bie heeft ontvangen het gelijk half B moer

Michiel Wagheman heeft ontvangen 2 B moer verkregen tegen Jan van den Wijngaerde

F° LVI r°

| 304-112-01 |

Jacob Henrix Heghs zoon heeft ontvangen een half B moer, verkregen tegen Jan van den Wijngaerde om een V rogge

Henric Jans zoon van den Leemputten heeft ontvangen een B moer voor een halster rogge geeft

F° LVI v°

| 304-113-01 |

Mathijs uitten Loe is man van een halve B moer

Aert van Eelle man van een vierendeel B moer

Wijnric van Overschoet nomine hemzelf en behoef van Henric Mouwe, Peeter Meestens, Peeter jan Peeters en Marie van Kuijc man van een halve B

Peeter van den Eijnde nomine hem zelf en behoef van Jan van Thienen en Peeter Gheiben alias caelgebeert man van 3 vierendeel B

F° LVII r°

| 304-114-01 |

in al de manieren zoals Willem van den Wijngaerde +Jan van den Wijngaerde zoon de 4 volle lenen in het begin van dit boek geschreven ontvangen heeft, zo heeft hij op zelfde dag ontvangen de hierna beschreven de 4 kleine lenen

primo 25 L rogge, een kapoen, een hen die staan op stede toebehorende Matheeus Thijs

item 2 V rogge een halve kapoen op een stuk heide tegen 'de meere' dat toebehoort Jan Andries zoon van Ossenberghe

item een halster rogge een halve kapoen op een stuk heide toehoren Herman van der Vloet

item een V rogge op een half B moer bij Hoenderen dat toebehoort Jacop Henric Hegs zoon