Notariaat Jan Van Vorspoel R02 – 8995 (Rijksarchief Antwerpen)

Rijksarchief Antwerpen – Notariaat Jan Van Vorspoel, R02 – 8995

Inleiding

| JV2-000-1 |

Bewaarplaats: rijksarchief Antwerpen

Referte: R02 – 8995

Akte 1 s.d.

| JV2-001-1 |

(Begin akte ontbreekt) testament van de heer Philipo Van der Meeren, heer tot Wuustwezel . Heeft geen directe erfgenamen, wel natuurlijke dochter Maximiliana verwekt bij Isabella, thans x Nicolaes Coinget . Deze krijgt zijn hoeve met huis, hof, boomgaard etc aan de heide bij de molen in Wuustwezel ‘henrijck smolenaren goet’ en die Huijbrecht Domas thans in huur heeft. Schenkt zelfde ook een beemd ‘doeij vander eijcken’ door testateur gekocht van Geerden Vorselmans. Heeft ook natuurlijke zoon Heijndrick (vermoedelijk ook bij vs Isabelle). Deze krijgt ook hoeve met toebehoren ‘houwaerden’ gelegen buiten Leuven, zijnde 2 volle lenen, een onder de prins van Oranje (Auraingien) ressorterende onder Zichem en de ander onder vrouwe Van der Horst. Gerechte erfgenamen dienen verder aan vs Isabella 600 kgld uit te keren . Draagt ook op dat Nicolaes Coinget x Isabelle zijn huis in Wuustwezel in kasteleinschap zullen bewonen, zelfs Nicolaes na eventueel +Isabella. Gedaan in het woonhuis van testateur in Wuustwezel

getuigen : Peeter Beijers van Voxdale, secretaris, en Willem Vermunten Adriaenssen, beide inwoners van Wuustwezel

Personen:

Akte 2 - 27.05.1568 

| JV2-002-1 |

testament van Anthonis van Aerde x Magriete Adriaen Willem dr. Anthonis is ziek te bed liggend. Rente aan kerk van Loenhout en heilige geest van Loenhout, destijds gekocht van Jan van Ostaeijen. Verder schenking van de goederen door eerst stervende aan de langstlevende. Deze zal hun dochter Lisken onderhouden en uitzetten zoals ook met de andere kinderen werd gedaan. Gesloten in het woonhuis van testateurs in Loenhout

getuigen : Anthonis van Dietfoirt en Peeter Claes Peeters 

Personen:

Akte 3 - 01.08.1569 

| JV2-003-1 |

huwelijkse voorwaarden tussen Hugo Oliviers van den Wijngaerde en Marie Jan Costermans, toekomende bruid. Eerste aflijvige schenkt de goederen aan de langstlevende. Daar Marie Jan Costermans evenwel goederen zowel roerend als erfelijk bezit van haar overleden man Peeter van Staijen zullen deze goederen na haar dood de erfgenamen van Peeter van Staijen volgen. Gedaan in het woonhuis van Marie Costermans in Loenhout aan de kerk

getuigen : heer Jan van Dietfoirt kapelaan in Loenhout, Peeter Claes molenare, Heijndrick van der Buijten Janssen, Adriaen van de Wijngaerde, Gabriek van Bogaerde en Cornelis Dielis Haest

Personen:

Akte 4 - 03.12.1569 

| JV2-004-1 |

testament van Marie Verwijmaren Jansdr x +Peeter Engelen Jans zoon. Gift aan de armen van Loenhout. Gift van 12 kgld aan kerkfabriek Loenhout, waarvoor jaargetijde voor de ziel van haar +man en haar zoon Jan Engelen. Gift aan heilige geest Loenhout 25 kgld. Stelt als executeurs aan Jan van Dietfoirt en Adriaen Engelen, Loenhout.Gedaan in haar woonhuis in Loenhout bij de kerk

getuigen : Heijndrick Mertens Peeterssen wagenmaker en Jan Keeselmans Cornelissen

Personen:

Akte 5 - 06.05.1570 

| JV2-005-1 |

testament van Peeter van Dietfoirt Anthonissen x Elijsabeth Cornelis Gielis Jans. Elisabeth is ziek te bed liggend. Gift aan kerk van Loenhout. Gift aan Paeschijne van Bavele Peeters dr en Marike Joos Adriaensdr, moeder was Cornelie Lenaerts van Houtele dr, hun nicht, en dit omdat zij beide jong hun vader verloren zonder enig goed achter te laten. Eerst hun klederen. Item weide in Loenhout aan molenbroek. Testateurs hebben stede aan Huffel heide waarvan een derde aan testateur behoort en twee derden aan testatrice. Gedaan in Loenhout in het woonhuis van testateurs

getuigen : heer Jan van Dietfoirt priester, Joos Peeter Joos en Aert Peeters, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 6 - 28.10.1570 

| JV2-006-1 |

testament van Catherine de Coninck Cornelis dr (x Cornelis van Elsackere Machielssen), ziek van lichaam. Gift aan de armen en aan de kerk van Loenhout. Haar man mag zijn leven lang hun stede op het oosteneinde te Loenhout bewonen. Gedaan in Loenhout in het woonhuis van testatrice

getuigen : heer Jacob Ceuwen (Zeeuwen) parochiaan in Loenhout, Jan Peeter Hovelmans en Adriaen Ijsendonck

Personen:

Akte 7 – 14.04.1572

| JV2-007-1 |

testament van Dielis van Dietfoirt Anthonissen, ziekelijk. Lenaert Dierck Bode x Anne van Dietfoirt, zijn dochter, dient hem goede uitvaart te bezorgen. Deze krijgen voor bewezen en te bewijzen diensten van onderhoud alle roerende goederen. Item huis in de palinckstraat en moer onder Wuustwezel. Aan zijn dochter Cornelie x Hendrick Goris een heiveld in Wuustwezel, door hem gekocht van Cristine Ments van de Schore dr. Gedaan in Loenhout ten huize van Lenaert Bode

getuigen : Peeter Heijndrick Christiaens, Peeter de Bie, Jan Jan Nouts, Jan Mars en Adriaen Peeter Diels

Personen:

Akte 8 – 23.01.1570 svl

| JV2-008-1 |

Elijsabeth Meus Heijndricx dr verklaart hoe +Andries Goos haar vorige man in zijn leven met haar beemden in Loenhout gekocht had en die zij tot een vol leen waren houdende onder de graaf van Arenberch en waarvoor zij bewezen hadden renten die Andries in Turnhout was heffende en ook nog penningen die ze samen hadden verkregen. Hadden een dochter +Catharina welke gehuwd was met Adriaen Peeter Joos en zelf 2 dochters heeft achtergelaten genaamd Jacobmijne en Elijsabeth. Gezien Jacobmijne als oudste dochter in het leen gesteld wordt schenkt comparante aan Elijsabeth Adriaen Peeter Joos 42 £ gr br eens die men na haar donatrices dood zal bewijzen uit de verstorven goederen. Gedaan in Loenhout

getuigen : Joos Peeter Joossen en Peeter Heijndrick Christiaenssen, inwoners van Loenhout

Personen:

Akte 9 – 11.02.1570 svl

| JV2-009-1 |

testament Peeter van Aerde Cornelissen x Elijsabeth de Coninck Heijndricx, de vrouw ziek zijnde. De eerst aflijvige schenkt de overblijvende alle goederen, roerend en onroerend, om daarmee zijn vrije wil te doen zonder rekening te moeten afleggen. Na dood van de langstlevende is het de wil dat hun beider kinderen de goederen minnelijk zullen delen. Gedaan in Loenhout in het woonhuis van testateurs

getuigen Jan Bode en Peeter Bode

Personen:

Akte 10 – 07.06.1570

| JV2-010-1 |

huwelijkse voorwaarden Adriaen Willem Jacops, Wuustwezel x Marie Quirijn Willems dr. Eerste aflijvige maakt achtergelaten goederen over aan langstlevende, zowel roerende als onroerende, en na dood van de langstlevende zullen de goederen overgaan op de rechtmatige erfgenamen langs waar die goederen gekomen zijn. Gedaan in Loenhout ten huize van Hugo van den Wijngaerde

getuigen : Hugo van den Wijngaerde en Jan Schuermans

Akte 11 – 23.06.1570

| JV2-011-1 |

Willem van den Bogaerde Willemssen, ziek zijnde, schenkt voor pijn, dienst en arbeid aan zijn huisvrouw Anne Jan Rombouts dr het beste bed met peluw, 4 oorkussens, een deken met een paar lakens, en nog de beste koe die hij zal achterlaten om in de erfenis vooruit te hebben. Schenkt aan zijn 3 kinderen waarvan vs Anne moeder is al zijn klederen. Gedaan ten woonhuis van schenker

getuigen : Adriaen van Aerde en Jan de Bere

Akte 12 – 22.11.1571

| JV2-012-1 |

Hugo van den Wijngaerde, Loenhout, verklaart dat zijn zoon Jacob en zijn dochter Magriete toen die in het huwelijk traden voorzien werden van een behoorlijke 'uitzet', te weten bed, lijnwaad etc, maakt daarom over aan zijn dochter Elisabeth van den Wijngaerde te bekomen na zijn dood en die van zijn huidige vrouw Marie Costermans vooreerst het beste bed met peluw, kussens en toebehoren, en nog 2 van de beste paar lakens. Gedaan te Loenhout

getuigen : Peeter Marcelis en Peeter Corstiaens

Personen:

Akte 13 – 04.01.1572

| JV2-013-1 |

testament heer Jan van Dietfoirt, priester, kapelaan in Loenhout, ziek zijnde. Wil begraven worden in het koor van de sint quirijnskerk in Loenhout, uitvaart met toortsen en kaarsen, aanbieden maaltijd voor de vrienden en buren van huffel heide waar hij woonachtig was rond de plaatse en de palinckstraat tot aan Cornelis van der Buijten. Renten etc deels aan de kerk van Loenhout, deels aan de h geest en deels aan zijn gerechte erfgenamen. Item aan de kerk rente die hij heft op Laureijs van den Broeck en Cornelis Peeter Mertens, waarvoor de kerkmeesters een jaargetijde zullen laten celebreren. Rente te verdelen onder pastoor, kapelaan, koster en schoolmeester, de kinderen die zingen en de kerkmeesters. Item gift aan zijn peters en peetkens. De patrimoniale goederen van zijn vader Jan van Dietfoirt gaan naar Anthonis zijn broer en Cornelie zijn zuster, de andere erfelijke goederen en renten naar vs Anthonis en Cornelie en zijn andere zusters waarvan vader was mr Claes Diericx. Stelt aan tot executeurs van zijn testament heer Bernaert van Aken, priester, en zijn broer Anthonis van Dietfoirt

gedaan in het bisdom Antwerpen ten huize van testateur, getuigen : heer Bernaert van Aken en Anthonis van Dietfoirt

Personen:

Akte 14 – 05.04.1573

| JV2-014-1 |

huwelijkse voorwaarden Matthijs van Marum en Anthonia Boets. De bruidegom, indien hij eerst aflijvig wordt, schenkt aan de bruid 4 Kgld erfelijk op de stede van Geert Vercaert in Kesselbeke . Item op de weduwe mr Claes Diericx 2 Kgld erfelijk op haar huis in Huffel. Item nog 2 Kgld erfelijk die uitreiken Jan Heufkens, Bastiaen van Bavele en Adriaen Vermunten van hun hooimade in de straelde. Item 3 Kgld 2 V rogge erfelijk op de stede van Adriaen van Elsackere bij de kerk. Dit met voorwaarde dat indien Matthijs bij Anthonia kinderen zou verwekken dan zullen zijn achtergelaten kind of kinderen de helft van vs renten hebben. Indien er geen kinderen zijn zullen na overlijden Anthonia de achtergelaten goederen gedeeld worden half om half de erfgenamen van Matthijs en de erfgenamen van Anthonia. Gedaan ten huize Adriaen van Elsackere in Loenhout

getuigen : Adriaen van Elsacker, Jan Willem Nouts en Cornelis Cornelis van Elsackere

Akte 15 – 11.11.1573

| JV2-015-1 |

Marie Peeter Karels dr x +Claes Janssen schenkt haar 3 kinderen Jan, Cornelie en Clara voor dienst en vriendschap die de kinderen haar bewijzen de achterste winckel en de voorste coeijweijde daaraan gelegen. Item haar aandeel in de hooimade op het hoogbos, zoals zij daarop na de dood van haar man gedeeld is. Item daar de 3 kinderen na de dood van de vader van Marie Peeters de roerende goederen die hun bevallen waren in het sterfhuis gelaten hebben tot behoef van hun grootmoeder heeft vs Marie aan haar kinderen Jan en Clara gelaten al de roerende goederen die zij zal achterlaten en aan haar dochter Cornelie het huis tegenover Jan Hovelmans Z en W Jacob de Bruijne om deze goederen na haar overlijden vooruit te hebben. Nog gift aan de kerk en de h geest van Loenhout, en de andere goederen zullen haar andere kinderen Peeter en Catherine met vs Jan, Cornelie en Clara gelijkherhand delen.

getuigen : Cornelis Ijsendonck en Jan van Vorspoele

Personen:

Akte 16 – 22.09.1568

| JV2-016-1 |

testament Peeter Imbrechts Gheraertssen x Catherine Aert Pauwels dr, Peeter ziek zijnde. Bij uitvaart schenking van schotel eten en brood aan de armen van Loenhout, elk een Kgld aan de kerk van Loenhout tot behoef van de h sacrament. Eerst aflijvige maakt zijn goederen over aan de langstlevende. Bij een eventueel tweede huwelijk van de langstlevende zal deze de achtergelaten goederen van de aflijvige mogen blijven gebruiken, maar de eigendom ervan niet mogen verkopen of bezwaren. Na overlijden van beide testateurs zullen de kinderen de goederen minnelijk delen behoudens dat hun beider dochter Josijne tijdens het leven van haar tegenwoordige man alleen het gebruik zal hebben van haar kindsdeel zonder dit te mogen verkopen. Na het overlijden van haar man zal zij daarmee haar vrije wil mogen doen, zoals ook de andere kinderen met hun versterf zullen mogen doen. Verder verklaren testateurs dat de 2 kinderen van hen die nu gehuwd zijn elke een sister rogge erfelijk hebben gehad, item een koe en een bed. Schenken daarom aan hun andere kinderen, te weten Frans, Cornelis, Maeijken, Tanneken en Magdaleenken na hun dood elke een sister rogge erfelijk, een koe en een bed. Gedaan in Loenhout ten huize van testateurs

getuigen : Jan Hegge de oude en Jan van Hovele, ingezetenen van Loenhout

Personen: