Notariaat M.A. Essers (1742-1747)

Notariaat M.A. Essers (1742-1747)

Akte n°1: 24 januari 1742 - Transport

| ES-001-01 |

Op 24 januari 1742 verscheen voor not. M.A. Essers: Adriaentien Anthonissen Rommens, weduwe wijlen Willem Wouter Janssen, met haar huidige man Jan Verhaegen. Zij maakte aan Peeter Willem Wouter Janssen en Cornelis Jan Verboven haar deel in de koopdag door haar comp. cum suis gehouden ten sterfhuize van vs. Willem Wouter Janssen, als in alle vruchten ten velde. In ruil zal zij ontlast worden van de schulden door haar en haar eerste man gemaakt. Als getuigen waren aanwezig Geert Bertrams en Jan Van Elsacker. Alleen Geert Bertrams zette zijn naam onder de akte, de anderen verklaarden niet te kunnen schrijven en tekenden met een kruisje.

Personen:

Akte n° 2: 12 februari 1742 - Opvraging

| ES-002-01 |

In naam en vanwege Joannes Matheus Van Elsacker, secretaris te Loenhout, begeeft notaris M.A. Essers zich ten huize van Magdalena Tappers, vrouw van de secretaris. Volgens de rechterlijke beslissing door de commissarissen van de Soevereine Raad van Brabant moet Magdalena Tappers de papieren die haar man aanbelangen aan hem overhandigen. Degene die nog ontbreken moet zij onmiddellijk aan hem bezorgen zoals het originele notitieboek van zijn goederen, de originele boeken waarin de levering van bieren en andere artikelen opgetekend staat, het notitieboek met de huren van knechten en meiden, en ten slotte alle papieren en bescheiden die zijn persoon en goederen raken. Ingeval van weigering moet de notaris protest aantekenen tegen Magdalena Tappers en alle onkosten en schade op haar verhalen. Hierop antwoordde Magdalena Tappers dat er in het notitieboek der goederen slechts 3 of 4 posten zijn die haar man aanbelangen. Daarvan heeft zij reeds een "extract autentique" aan hem bezorgd. Verder verklaarde zij dat de boeken met de levering van bieren e.a. aan de notaris overhandigd zullen worden. Het notitieboek met de huren van knechten en meiden zal zij overhandigen nadat er enkele extracten uitgenomen zijn die haar aanbelangen.

Personen:

Akte n° 3: 12 februari 1742 - Verhuur

| ES-003-01 |

Op 12 februari 1742 verscheen voor not. M.A. Essers de heer Joan Matheus Van Elsacker, secretaris, die verklaarde verhuurd te hebben aan Cornelis Aert Schrauwen voor de som van 24 gl een stede met huis, stal en schuur, hof en erve, gestaan en gelegen alhier op het gehucht den Heibaard genaamd "de elsenhoeve", laatst in huur gebruikt door Cornelis Jan Sebrechts, met nog een perceel weide genaamd " reuntiens", een perceel land genaamd Buefkens, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15 maart 1742. De huurder moet huis, stal en schuur op eigen kosten onderhouden" van weeghten ende wanten.." en 6 mandelen stro leveren voor het onderhoud van de daken. Als getuige was aanwezig Cornelis Uythoven

Personen:

Akte n° 4: 26 februari 1742 - Testament

| ES-004-01 |

Op 26 februari 1742 verschenen voor not. Essers: Cornelis Gabriel Goris en Anna Van Tychelt zijn vrouw wonend alhier op het Verbrand Hof,"beyde sieckelijck te bedde liggend nochtans hun verstand en memorie wel machtigh .." Zij verklaarden uit vrije wil en ongedwongen hun wederzijds testament en ordonnantie van uiterste wil gemaakt te hebben. Zij herroepen alle voorgaande testamenten, codicillen, enz.. Zij maken aan elkaar al hun goederen, goud en zilver, gemunt of ongemunt, de eerst stervende aan de langst levende die moet instaan voor het onderhoud van de kinderen. Als dezen tot de ouderdom van 25 jaar gekomen zijn ontvangen zij 25 gulden.... Gedaan in tegenwoordigheid van de schepenen Jan Van de Mierop en Melsen Mathijs Goossens. De 'testateur' verklaart niet te kunnen schrijven en tekent met een kruisje, evenals zijn vrouw Anna Van Tychelt.

Personen:

Akte n° 5: 26 februari 1742 - Obligatie

| ES-005-01 |

Op 26 februari 1742 verscheen voor not. Essers Jan Jan Huyben, jongman meerderjarig. Hij bekende de som van 54 gl 3 st 2 oord courant geld schuldig te zijn aan Symon Jan Goossens, voogd van het weeskind van wijlen Peeter Jan Huyben, genaamd Catharina Peeter Huyben waar moeder van is Dimphna Aernout Van Tychelt. Pand: de helft van een stuk land genaamd de Palmbos, groot 1/2 B gelegen bij de kerk, O de schoolakker, Z erfg. Elisabeth Van Elsacker of 'het pad lopend naar Nederven' N hijzelf cum suo. Item de helft van een beemd groot in 't geheel 1/2 B gelegen bij de Breebeke O de nieuwe dijk of Maria Josina Van Elsacker, Z de wederhelft of de straat, W de Borckstadt N erfg. Elisabeth Van Elsacker. Als getuigen waren aanwezig: Michiel Jan Van Elsacker en Peeter Nijssen Van Dijck timmerman. Beide getuigen verklaren niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 6: 2 maart 1742 - Schuldbrief

| ES-006-01 |

Op 2 maart 1742 verscheen voor not. Essers Jan Anthonissen, wonend op de nieuwe hoeve alhier. Hij bekende schuldig te zijn aan Willem Jacob Kenis de som van 200 gl en beloofde deze som binnen het jaar terug te betalen aan 5% per jaar. Gedaan in aanwezigheid van Adriaan Vergouwen, meier alhier, en Jan Vergouwen.

Personen:

Akte n° 7: 13 maart 1742 - Schuldbrief

| ES-007-01 |

Op 13 maart 1742 verscheen voor not. Essers Jan Jan Huyben, jongman meerderjarig die bekende schuldig te zijn aan Maria Josina Van Elsacker, geestelijke dochter, de som van 91 gl 19 st, deel van een schuldbrief van 200 gl kapitaal wisselgeld die wijlen zijn vader op 17 november 1699 verleden heeft voor schepenen van Loenhout, ten behoeve van Maria Janssen, nu haar dochter Anna Catharina Verdaet. Hij belooft deze som te betalen binnen het jaar aan 4% intrest. Pand: Eene stede met huysinge, schuere, stalle op den Heuvel bij de kerck, groot in 't geheel met hof en dries meer dan 1/2 B O den Heuvel of Adriaan Vergouwen, Z land genaamd den Palmbos W Marcus Kenis erfg. en N de straat. Item de helft van land genaamd den Palmbos, groot in 't geheel 1/2 B O de schoolakker Z erfg. Elisabeth Van Elsacker. Item een weide genaamd de Meirweyde op Klein Neerven, en meer percelen. Deze goederen behoren Jan Jan Huyben toe uit hoofde van zijn ouders. Gedaan in aanwezigheid van Jan Matheus Coninckx en Jan Jan Van Elsacker.

Personen:

Akte n° 8: 13 maart 1742 - Transport

| ES-008-01 |

Op 13 maart 1742 verschenen voor not. Essers: Jan Peeter Jacobs- Gabriel Peeter Jacobs- Marie Peeter Jacobs X Jacobus Steynen- Peeter Adriaan Vergouwen wed. van Catharina Peeter Jacobs- als vader en voogd van zijn kind. Cornelis Jacob Peeter Jans als voogd van de minderjarigen Jacomijn en Jenneken Peeter Jacobs. Allen representanten van Peeter Jan Jacobs en zijn vrouw Elisabeth Jan Jacob Kenis. Zij verklaren voor de som van 74 gl verkocht te hebben aan Peeter Jan Kenis, wonend in Brecht, 1/3 deel in een stuk land op ' Aertsacker 't eynde de Vloeystraete', groot dit 1/3 deel 1 L. O de weg Z weduwe Jan Aernouts W Huybrecht Jan Lenaerts N juffr. Anna Catharina Marcelli cum suis. Item 1/3 deel in 2 weikens aan de smoutakker, groot in 't geheel 1 gemet, O de straat Z wed. Jan Aernouts W Huybrecht Jan Lenaerts N Jacob Fenix... en nog 4 percelen akker, heivelden en bos.

Personen:

Akte n° 9: 29 maart 1742 - Uitkoop

| ES-009-01 |

Op 29 maart 1742 verschenen voor not. Essers: Huybrecht Jacob Fenix, wed. wijlen Joanna Hendrik Bartholomeeusen waarvan hij geen kinderen heeft = eerste zijde Jan Hendrik Van Staeyen in naam van zijn vrouw Dimphna Hendrik Bartholomeeusen- Adriaan Hendrik Bartholomeeusen- Jan Hendrik Bartholomeeusen- Laureys en Bastiaan Hendrik Bartholomeeusen- Peeter Joris Van der Saecken X Elisabeth Bartholomeeusen = 2° zijde Akkoord over de nalatenschap van wijlen Joanna Hendrik Bartholomeeusen. De comparant van de 1° zijde zal hebben alle haef en meubele goederen nagelaten door zijn vrouw, ook goud, zilver, gemunt of ongemunt, uitgenomen de kleren en lijnwaad van zijn vrouw die de comp. van de 2° zijde toebedeeld worden. De 1° comp. moet alle schulden op zich nemen en moet aan de 2° zijde 75 gl uitreiken. Allen ondertekenden deze akte, behalve Laureys en Bastiaan Bartholomeeusen die verklaarden niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 10: 14 april 1742 - Obligatie

| ES-010-01 |

Op 14 april 1742 verscheen voor not. Essers: Peeter Kenis, wonend in Brecht. Hij bekende schuldig te zijn aan Guilliam Jacob Kenis de som van 150 gl aan een intrest van 5% per jaar. (In de marge: de schuldenaar van deze obligatie is erfgenaam geworden van de geldschieter.) Peeter Kenis beloofde de schuld terug te betalen aan de geldschieter binnen het jaar. Waren als getuigen aanwezig: Gerard Roelofs en Jan Lambrechts, beiden wonend in Hoogstraten.

Personen:

Akte n° 11: 21 april 1742 - Transport

| ES-011-01 |

Op 21 april 1742 verscheen voor not. Essers: Mathijs Jan Vorsselmans, wonend in Loenhout, hij bekende verkocht te hebben aan Adriaan Michiel Goossens, wonend in Loenhout: een weide in de Boedongen, groot 2 gemeten O Jan Jan Vorsselmans erfg. Z de geuse vellekens W Jan Van de Mierop en Jacob Fenix N de erfg. Andries Mans en Adriaan Van Looveren. Item een dries op de Donk groot 1 L O- Z- W- en N Cornelis Jacob Peeter Jans n. ux. cum suo. Verkoper verkreeg deze goederen van zijn vader en bij SD met zijn mede erfg. Deze goederen zijn belast met een rente van 220 gl ten behoeve van Cornelius Van der Vloet, ontvanger van de ' majesteits rechten' wonend in Wuustwezel, aan een jaarlijkse intrest van 8 gl. (schepenen Loenhout 11/4/1724)

Personen:

Akte n° 12: 23 mei 1742 - Verhuur

| ES-012-01 |

Op 23 mei 1742 verscheen voor not. Essers de heer Peeter François Hermans, met volmacht van jonker Joannes Walckiers, heer van Loenhout en Oostwinkel. Hij verhuurde de 3 volgende percelen hooigras voor het seizoen 1742, zonder nagewas. De huurders zullen zonder kosten de beken en lopen moeten kuisen, en te Bamis de betaling doen aan de heer Hermans.

De 1° beemd hooi gelegen naast de Donk "over het bosken soo men langhs de straete op comt" groot 1B Opgeroepen door Adriaan Vergouwen. Koper = Adriaan Van Mechelen molenaar te Loenhout, voor 25 gl De molenaar tekent met een heel gebrekkig handschrift 2° beemd hooi gelegen naast de voorgaande, groot 1 B Gekocht door Jan Laureyssen van Brecht voor 24 gl Borg Jan Lemmens

3° beemd hooi groot 1 B gekocht door Jan Laureyssen voor 29 gl Borg Jan Lemmens. Waren aanwezig de schepenen Jan Van de Mierop en Merten Laureyssen

Personen:

Akte n° 13: 23 oktober 1742 - Testament

| ES-013-01 |

Op 23 oktober 1742 verschenen voor not. Essers: Merten Laureyssen, schepen, wed. van Catharina Antoon Wiricx, en zijn huidige vrouw Maria Anna Braspenninckx. Hij gezond, zij ziek "nochtans hun beyder verstant memorie ende sinnen wel machtig zijnde ende gebruyckende.." Eerst herroepen zij alle voorgaande testamenten en codicillen... De eerste comp. heeft de kinderen van zijn eerste vrouw hun moederlijk erfdeel reeds voldaan voor de schepenen van Loenhout. Alle goederen die hij tijdens zijn 2° huwelijk verworven heeft en nog zal verwerven, laat hij in volle eigendom aan zijn 2° vrouw Maria Anna Braspenninckx en aan zijn kinderen, niet meer dan hun legitieme deel. Waren mede aanwezig Hendrik Peeter Mertens en Wouter Antoon Vergouwen "als geloofweerdighe getuygen hiertoe aensoght.." Maria Anna Braspenninckx en Wouter Antoon Vergouwen tekenen de akte met een kruisje, verklarend niet te kunnen schrijven. Actum Loenhout ten huyse der testateurs

Personen:

Akte n° 14: 7 november 1742 - Verhuur

| ES-014-01 |

Op 7 november 1742 verscheen voor not. Essers: Hendrik Jan Kuypers die met consent van zijn vrouw verhuurde aan Hendrik Merten Laureyssen , meerderjarig, "eene stede gelegen ter Beeck alhier, met huyse, stal ende schuere " met hof, dries landen, weiden... groot 20 gemeten en andere percelen die de verhuurder binnen Loenhout toebehoren, en het perceel dat de verhuurden onlangs heeft gekocht van de erfg. Lenaert Huybrechts, en alle heiden en heyvelden. Voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15 maart 1743 aan 72 gl per jaar. Het slot van deze akte ontbreekt.

Personen:

Akte n° 15: 17 - 18 en 19 december 1742 - Inventaris

| ES-015-01 |

Inventaris gemaakt op verzoek van de heer Joan Matheus Van Elsacker, secretaris van Loenhout. De volledige lijst van zijn boeken in 't Latijn, Frans, Nederduits en Hoogduits wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Personen:

Akte n° 16: 28 december 1742 - Constitutie van rente

| ES-016-01 |

Op 28 december 1742 verscheen voor not. Essers: Anna Margareta Rommens, geestelijke dochter, meerderjarig, bijgestaan door de notaris ex officii, en haar broer Joannes Matheus Rommens, jongman, meerderjarig. Zij bekenden schuldig te zijn aan juffr. Maria Josina Van Elsacker, geestelijke dochter, de som van 300 gl courant geld, ze zijn nog 55 gl aan intresten schuldig. Zij stellen als onderpand: een perceel land 'de vriese bergen' in Meer groot 4 L en alle heide en moer onder Meer. Item een akker 'de hoeckacker 'in Meer aan de kerk groot een bunder, en nog meer gronden in Meer. Deze goederen komen hen toe van hun ouders, en zijn belast met 1200 gl ten behoeve van juffr. Maria Elisabeth Van Lanschot.

Personen:

Akte n° 17: 31 december 1742 - Verkoop van hout

| ES-017-01 |

Op 31 december 1742 verkocht juffr. Anna Catharina Marcelli schaarhout in het bos Saelmans bos op de Heibaard onder Sneppel. De kopers moeten de betaling doen in handen van de verkoopster tot St. Bavomis 1743 met een stuiver per gulden rantsoengeld, ze moeten het hout voor eind mei van de grond ruimen, en moeten ook borgen aanstellen.

1° Kavel schaarhout: Koper Jan Aertsen voor 12 gl 15 st Borg = Goris Jan Aertsen

. 2° kavel: Koper Adriaan Cornelis Vermeiren voor 11 gl Borg = Peeter Laureys Aernouts

3° kavel: Koper Hendrik Jan Bartholomeeusen voor 16 gl Borg= Adriaan H. Bartholomeeusen 4° kavel: Koper Adriaan Jan Van Elsacker voor 16 gl 5 st Borg= Peeter Jacob Rombouts

Aldus gedaen ende vercocht tot Loenhout desen 31° decembris XVIIc twee en veertich ter presentie van veele omstaenders als getuygen..

Personen:

Akte n° 18: 28 februari 1743 - Kwitantie

| ES-018-01 |

Op 28 februari 1743 comp. voor not. Essers Michiel Jan Van Elsacker die bekende ontvangen te hebben van Lambrecht Jan Vergouwen en zijn vrouw Anna Van Tychelt die voordien weduwe was van Cornelis Gabriel Goris, een rente van 7 gl 10 st in kapitaal 150 gl die Cornelis Adriaan Van Tychelt schuldig was aan Peeter Hendrik Bartholomeeusen (schepenen Loenhout 2/9/1734) Peeter Hendrik Bartholomeeusen heeft deze rente getranporteerd aan vs Michiel Jan Van Elsacker (schepenen Loenhout 8/2/1740) Onderpand: de goederen die Anna Van Tychelt verkregen heeft in haar eerste huwelijk, te weten een stuk land en bogaard groot 1/2 B O 's heeren straet Z Jacob Van Tychelt N Peeter Dielis Francken Item een derde deel in een weide groot in 't geheel 1/2 B alles op Popendonk gelegen.

Personen:

Akte n° 19: 4 maart 1743 - aanstelling executeurs

| ES-019-01 |

Op 4 maart 1743 verscheen voor not. Essers Peeter Staes Valentijns "sieckelijck te bedde liggend.. " Hij bevestigde zijn testament opgemaakt voor notaris Antoon Jacob Gerardi. Om dit testament beter ten uitvoer te brengen stelt hij executeurs van zijn testament en zijn sterfhuis aan, te weten juffr. Barbara Kenis en Antoon Jacob Gerardi, die tevens ook voogden zullen zijn van de wezen die in zijn sterfhuis gerechtigd zullen zijn. Als Antoon Jacob Gerardi zou overlijden zal zijn zoon Reinier in zijn plaats gesteld worden. Gedaan in aanwezigheid van Mathijs Christiaan Vorsselmans en Antoon Jasper Anthonissen.

Personen:

Akte n° 20: 20 maart 1743 - Opeising

| ES-020-01 |

Vanwege de heer Jan De Neef zal not. Essers zich naar de schout begeven om de in beslag genomen karren, paarden en wagens op te vragen. De in beslagname door de schout gebeurde op 18 maart. Jan De Neef handelde op last van de heer L. Adan die optrad in naam van "Sijne Ceurvorstelijcke Doorluchtigheyt" van de Paltz, markies van Bergen op Zoom. Geert Bertrams en schoolmeester Adriaan Peeter Maesmans hadden zich voor de in beslag genomen goederen borg gesteld tot de som van 1200 gl. Gevolg gevend aan het verzoek van de heer L. Adan op 19 maart, heeft de notaris zich naar de schout begeven en hem de opeising voorgelegd. Deze antwoordde dat hij de borg niet aannam en dat hij de volgende dag schriftelijk zou antwoorden. In geval van weigering of vertraging zou de notaris vs protesteren en alle kosten en schade op de schout verhalen. Op 23 maart heeft de deurwaarder Glaucens als gevolg van het besluit van de Raad ? aan de schout meegedeeld en bevolen dat hij de in beslagname moest opgeven.

Personen:

Akte n° 21: 20 maart 1743 - Gift onder levenden

| ES-021-01 |

Donatie gedaan door Elisabeth Van Geel, wed. Peeter De Bie, aan haar dochter Catharina De Bie op 20 maart 1743. Gezien haar hoge leeftijd en haar ziekte, en de menigvuldige diensten die haar altijd zijn bewezen door haar dochter Catharina De Bie heeft zij door donatie inter vivos gegeven aan haar dochter al haar meubelen en huisraad, lijnwaad goud, zilver, geld... en het winkeltje waarvan zij eerst zal genieten met de dood van de donatrice. Zij reserveert voor zich zolang zij leeft het gebruik der meubelen, de vruchten te velde... Alle schulden en laste neemt zij donatrice voor haar rekening, en ook de 150 gl huur die haar dochter die bij haar inwoont verschuldigd is. Waren aanwezig als getuigen Geert Luycx en Jan Niclaes Gijsen.

Personen:

Akte n° 22: 23 maart 1743 - Transport

| ES-022-01 |

Op 23 maart 1743 verscheen voor not. Essers Willem Lambrecht Broomans met mandaat van zijn zoon Cornelis Willem Broomans. Hij verklaarde verkocht te hebben aan Jan Jan Van Ditvoort en Jenneken Goris Van Antwerpen zijn vrouw "Eene stede met huyse, schuere, stalle metten hove, driessche ende lande daeraen, gelegen alhier tot Loenhout onder Sneppel in de Hoenderstraete.." groot 7 a 8 L O en N Geert Jacob Van de Cloot, nu zijn erfg. W 's heeren straet Z het volgende perceel Item land erachter gelegen, groot 11 a 12 L 0 erfg .Jan Van Gorp ea, Z Peeter Doms en erfg. Geert Jacob Van de Cloot W de straat N vs stede en erfg. Geert Van de Cloot. Item een weide nu land op Sneppel O erfg. Elisabeth Van Elsacker Z en W erfg. Geert Van de Cloot N de Caterstraet Item een beemd in de Mosvoorden groot 1 gemet W de beek en nog vele percelen akker, weide, heide en bos. Deze goederen behoorden verkopers toe uit hoofde van hun voorouders. Ze waren belast met 300 gl kapitaal die Adriaentien Domus d' Hooge, wed. Willem Peeters De Wijse met Jacob Geert Van de Cloot cum suis verleden hadden voor schepenen van Loenhout op 5 april 1661. Waren aanwezig als getuigen Cornelis Cornelis Aernouts en Jan Hendrik Van Staeyen.

Bij deze akte is een brief gevoegd waarin Cornelis Broomans mandaat geeft aan zijn vader om de hoeve te verkopen. De brief van 6 juni 1741 schreef hij vanuit Rijsel waar hij toen verbleef. Op de omslag schreef hij het 'adres' van zijn vader "Aen den eersamen Willem Bromans, wonende tot Loenhout" Over de verkoop van stede schrijft hij: "wilt soo goet sijn die aen mijn stiefmoeders soon over te geven.." Cornelis was 13 jaar toen zijn moeder Aldegondis Haest op 20 september 1728 stierf. Zijn vader trouwde een jaar later met Dimphna Jan Doms, sinds 1725 weduwe van Jan Antoon Van Ditvoort. Zij was de moeder van Jan Jan Van Ditvoort die de hoeve kocht.

Personen:

Akte n° 23: 24 maart 1743 - Verklaring

| ES-023-01 |

Comp. Mr Balthasar Van Hounis, meester molenmaker te Roosendaal en Antoon Comperen wonend in Loenhout, timmerman en ook molenmaker. Op verzoek van de heer De Neef, directeur van het huis van Bergen op Zoom "ende sijne Ceurvorstelijcke Doorluchtigheyt van de Paltz, verklaarden zij onder eed het volgende: de eerste comparant dat de boom of het hout dat op 18 maart door de schout in beslag genomen werd, de keurvorst toebehoort en op zijn bevel gekapt werd tot een molenstandaard ? Het is bestemd voor de wind korenmolen van Halsteren die ook toebehoort aan de keurvorst, de tweede comp. verklaart dat hij de vs boom of het hout geschikt en bekwaam heeft bevonden voor een molenstandaard ? en daarom gelijk had de boom te kappen. Gedaan in aanwezigheid van Sieur Renier Antoon Gerardi en Jan Jan Van Elsacker als getuigen.

Personen:

Akte n° 24: 1 april 1743 - Legaat

| ES-024-01 |

Op 1 april 1743 kwam voor not. Essers Peeter Staes Valentijns, wonend Loenhout, "sieckelijck van lichaem" Hij bevestigde zijn testament voor not. Mr. Antoon Jacob Gerardi te Brecht, en de akte van nominatie van executeurs gemaakt voor not. Essers op 4 maart 1743 en wil dat alles in het testament wordt volbracht. Hij schenkt aan juffr. Barbara Kenis, Mr Antoon Jacob Gerardi en Renier Antoon Gerardi al zijn meubels en huisraad, tin, koper, ongemunt goud en zilver, en ook zijn winkel aan de kerk. Al deze goederen bevinden zich in zijn huis aan de kerk. (¨Peeter Valentijns woonde in de Pastoriestraat naast de pastorij)

Personen:

Akte n° 25: 17 en 18 juni 1743 - Inventaris

| ES-025-01 |

Inventaris van alle meubelen en effecten ten huize van Peeter Valentijns overleden op gisteren de 16° juni 1743 in zijn huis gelegen bij de kerk. De inventaris werd gemaakt door not. Essers op verzoek van Mr Antoon Jacob Gerardi en juffr. Barbara Kenis begijntje, als executeurs gesteld ten sterfhuize van Peeter Staes Valentijns.

"Op heden den 17° juny 1743 begonst in de ceucken: keukengerief en winkelwaar, oa 10 manshemden, 16 vrouwenhemden, 8 mannendassen, 3 mans witte mutsen, een kwitantie van 350 gl betaald aan zijn zuster Dimphna te Antwerpen. Item geld in een houten schoteltje 27 gl 16 st 1 oord .. in een 'sackxken' 101 gl 16 st en nog 455 gl

In de winkel: kleerwinkel en kleermakers gerief, kleermakersschaar, lijnwaad. In de kelder: 5 a 6 pond boter een potje honing een potje vet Op de zolder: 6 veertelen koren, 1 lopen gerst, bonen 4 veertelen boekweit In de kamer: oa een wijwatervat In 't bak of torfhuis: moer en turf, brandhout, een kruiwagen.

Inventaris der papieren documenten op 18 juni: een manuaal of borgemeesters boek anno 1730 "als wanneer de aflijvige borgemeester was alhier tot Loenhout, met notitieboek van de gedane betalingen, een manuaal van kerkmeesterschap, een armenmeesters manuaal, een notitieboek met daarin wat ieder schuldig is en wat hij van ieder heeft ontvangen

Een rentebrief van 600 gl verleden door Marcus Kenis op 27 april 1728 waarvan ieder de helft toekomt, een erfbrief voor schepenen van Loenhout van 11 juni 1661 van een huis aan de kerk, en nog een aantal obligaties ter waarde van 435 gl en 100 patakons ten laste van verschillende personen.

Personen:

Akte n° 26: 28 juni 1743 - Koopdag

| ES-026-01 |

Verkoop van meubilaire goederen op 28 juni 1743 ten sterfhuize van Peeter Valentijns, in leven oud borgemeester, op verzoek van de 'executeurs testamentairs' van 't sterfhuis door Marcus Antonius Essers. Eerst volgt een reeks voorwaarden waaraan de kopers moeten voldoen.

Aldus gedaen ende vercocht tot Loenhout ter presentie van Mathijs Christiaen Vorsselmans ende Sr. Reunier Antoon Gerardi, getuygen hiertoe versocht ende veele andere ommestaenders op heden den 28° Juny1743..

Personen:

Akte n° 27: 14 augustus 1743 - Akkoord

| ES-027-01 |

Op 14 augustus 1743 verschenen voor not. Essers de volgende personen: Hendrik Cuypers, wed. van Adriaentien Cornelis Vermeiren 1° zijde Adriaan Cornelis Vermeiren, Cornelis Cornelis Vermeiren, Willem Quirijn Willems X Jenneken Cornelis Vermeiren, Symon Bevers X Marie Cornelis Vermeiren 2° zijde.

Adriaentien Cornelis Vermeiren stierf kinderloos, de comp. van de 2° zijde waren dus voor de helft gerechtigd in haar nalatenschap. De comp. van de 1° zijde kreeg alle mobilaire effecten, de vruchten te velde, contante penningen, goud, zilver, gemunt of ongemunt, alle erfelijke en vaste goederen, zowel allodiale als feodale, Hij moest aan elk van de 2° zijde 75 gl betalen tot Kerstmis ek, en ook alle schulden voor zijn rekening nemen.

Personen:

Akte n° 28: 20 september 1743 - Transport

| ES-028-01 |

Op 20 september 1743 verscheen voor not. Essers 'den eersaemen Peeter Kenis' die bekende verkocht te hebben aan Adriaan Vergouwen, meyer alhier, twee percelen erve: 'Eenen acker genaemd de Smitsweyde groot 2 1/2 L O erfg. Adriaan Cornelis Mertens, modo het weeskind van Peeter Lambrecht Broomans Z de wed. van Adriaan Huyben modo de erfg. Elisabeth Van Elsacker W de erfg. Jan Cornelis Mertens n.ux. modo de erfg. Elisabeth Van Elsacker in 't meetboek n°278 recto art. 21 primo Item een akkerke genaamd de slange weyde, groot 1 L O Jan Cornelis Mertens modo de erfg. Elisabeth Van Elsacker Z de kinderen Adriaan Cornelis Mertens modo het weeskind van Peeter Lambrecht Broomans W huybrecht Jan Huyben erfg. modo erfg. Elisabeth Van Elsacker N Cornelis Broomans modo de erfg. Cornelis Joos Vermeiren, in 't meetboek F° 278v° Art. 24 De verkoper bezat deze goederen als erfg. van zaliger Guillian Kenis ingevolge zijn testament voor not. Thomas Victor Gerardi te Hoogstraten in dato .... Guilliam Kenis was in 't bezit gesteld voor wethouders van Loenhout op 3 november 1739 door Elisabeth Adriaan Van Hal, wed. N. Van Aken cum sua. Koper en verkoper verklaarden dat deze koop de som van 200 gl niet overschrijdt zoals blijkt uit de akte van 3 november 1739. Als getuigen waren aanwezig Sr. Gaspar Segers en Sr Antoon Van Heyst Hoogstraten

Personen:

Akte n° 29: 17 oktober 1743 - Insinuatie

| ES-029-01 |

Insinuatie gedaan op 17 oktober 1743 vanwege Barbara Kenis aan de heer schout Cornelius Ignatius Van Craesbeeck de Sittaert. Sr. Peeter Heykans handelend in naam van Barbara Kenis, begijntje op 't begijnhof van Hoogstraten, verzoekt de notaris zich andermaal te begeven naar schout Van Craesbeeck, en hem gerechtelijk aan te zeggen dat Barbara Kenis "hooghelijck is protesterende wegens de injurieuse handelingen tegens haer gepleegd.." Bovendien zal zij alle onkosten en schade die zij reeds geleden heeft en nog zal lijden op hem verhalen. Gehoor gevend aan dit verzoek begeeft de notaris zich naar de schout en overhandigt hem een kopie van de aanklacht.

Personen:

Akte n° 30: 29 oktober 1743 - Kwitantie

| ES-030-01 |

Op 29 oktober 1743 comp. voor not. Essers Bertel Jan Peeters, wonend in Loenhout, met een rentebrief van 1000 gl kapitaal wisselgeld, verleden door Goris Jan Rombouts en Geertruyt Hendrik Vergouwen zijn vrouw, ten behoeve van juffr. Constantia Cattie, begijntje op 't begijnhof te Antwerpen. (schepenen Loenhout 4/12/1731) De rentebrief luidt als volgt: " Wij Gabriel Van den Bleeken, Jan Cornelis Van Dijck, Jan Jan Rombouts en Jan Van de Mierop schepenen in Loenhout, verklaren dat voor hen kwamen Goris Jan Rombouts en zijn vrouw Geertruyt Hendrik Vergouwen die verklaarden verkocht te hebben aan juffr. Constantia Cattie, begijntje op 't begijnhof te Antwerpen een jaarlijkse rente van 62 gl 10 st op een stede met huysinge, schuere, hove, driessche en land eraan groot 1 B op Nederven O 's heeren straet Z juffr. Isabella Schoonjans W erfg. Wouter Jan Rombouts N de Bosstraat, belast met 5 gl 17 st 1 oord cijns aan de heer. Behoorde hen toe door koop van de erfg. Cornelis Hendrik Philips. Item land waar het oud huis van Jan Goris Rombouts op staat groot 1 B O 's heeren straat Z en W de erfg. Jan Vlemincx N Jan Jan Rombouts Item nog 4 percelen akker en weide... Deze schuld werd door Bertel Jan Peeters afgelost op 29 oktober 1743.

Personen:

Akte n° 31: 29 oktober 1743 - Transport

| ES-031-01 |

Op 29 oktober 1743 kwamen voor not. Essers Hendrik Hoppenbrouwers met volmacht van zijn vrouw Adriaentien Kenis, wonend in 't Haeghsken bij Breda, en Adriaan Van de Wijngaert in naam van zijn vrouw Jacoba Kenis, wonend in Antwerpen. Zij verklaarden voor de som van 150 gl Brabants geld verkocht te hebben aan Hendrik Willem Bartholomeeusen een stuk land op 't Hecht, groot 5 quartiersaet, O de erfg. Marcus Kenis Z juffr. Maria Josina Van Elsacker, W erfg. Cornelis Aernouts N Maria Josina Van Elsacker Item land op 't Hecht groot 1/2 B O - Z en W de erfg. van de heer Reyns N erfg. Elisabeth Van Elsacker.

Als getuigen waren aanwezig Adriaan Vergouwen meier in Loenhout, en Antoon Comperen. Allen ondertekenden de akte behalve Hendrik Bartholomeeusen die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 32: 22 januari 1744 - Testament

| ES-032-01 |

Op 22 januari 1744 kwam voor not. Essers Margareta Van Aecken wonend in Loenhout, ziek van lichaam maar haar verstand, memorie ... wel machtig. Zij heeft vrijwillig haar testament gemaakt. Zij herroept alle testamenten, codicillen, giften die zij voordien gemaakt heeft. Haar begrafenis laat zij over aan haar broer Bernard Van Aecken. Een schuldbrief van 75 gl ten laste van Geert Jacob Van de Cloot, nu zijn erfg. laat zij aan de kerk. Daarvan moest jaarlijks op 1 maart in de kerk van Loenhout gelezen worden "eene misse met de profundis tot laefenisse van haer siele.." Deze mis moest elk jaar in 't boek der jaargetijden ingeschreven worden. Zij schonk aan haar broer Bernard haar "weynige" meubelen, lijnwaad, geld, zilver en goud om daarvan te betalen de kosten van haar begrafenis en alle eventuele schuld. Ook aan haar zuster Petronella en de kinderen van haar overleden broer Cornelis liet zij een deel van haar goederen na.

Personen:

Akte n° 33: 9 maart 1744 - Kwitantie

| ES-033-01 |

Jan Hendrickx wonend in Rijkevorsel en zijn vrouw Catharina Meeus verklaarden ontvangen te hebben van Huybrecht Jan Lenaerts, Loenhout, een som van 200 gl wisselgeld of een derde van 600 gl wisselgeld die Huybrecht Jan Lenaerts op 15 januari 1721 voor de schepenen van Loenhout bekende schuldig te zijn ten behoeve van Adriaan Van den Bergh en Catharina Van Aecken zijn vrouw, op een stede te Loenhout op Terbeek. De vrouw van Adriaan Van den Bergh is voor 1/3 gerechtigd in deze rente.

Personen:

Akte n° 34: 2 mei 1744 - Transport

| ES-034-01 |

Op 2 mei 1744 verschenen voor not. Essers Mathijs Van Ham X Jacomijn Huybrecht Kenis, en Jacobus Huybrecht Kenis, beiden wonend in Brecht. Zij verklaarden voor 224 gl Brabants geld verkocht te hebben aan Peeter Jan Kenis, schepen in Loenhout, hun deel in een kamer met de hof erbij gelegen in 't Oosteneind annex aan het huis van de koper O de Perstraet Z en W de koper Item stuk land in de Eggerspoel groot 4 L O de koper Z Jan Louis Aernouts W de oude pastorij N Philip Jacob Philipsen Item een weide gelegen aan de Baudonckstraete groot in 't geheel 2 1/2 L O erfg. Mathijs Ooms Z de Baudonckstraete W Jan Gerard Kivits Lameye N de beek Item een weide in de Winckels groot 1/2 B O het Evenaers straetien Z Anna Catharina Marcelli cum suis W het Winckel straetien Item een beemdeken aan de Papevonder groot 60 R O erfg. Michiel Van Elsacker Z juffr. Anna Catharina Marcelli W de loop N de grote beek. Item nog 5 percelen land, weide, bos en heide. Deze goederen kwamen de verkopers toe uit hoofde van hun vader Huybrecht Jan Kenis

Personen:

Akte n° 35: 18 mei 1744 - Attestatie

| ES-035-01 |

Attestatie verleden ten verzoeke van zijne hoogheid de hertog van Hoogstraten aangaande de moeren in 'den Aert' en omgeving. Op 18 mei 1744 verschenen voor not. Essers, nu vacerende onder de parochie van Meer de volgende personen: Simon Rijvers oud 73 jaren, geboortig van Zundert en wonend in Meer op zijn eigen stede, oud schepen, Adriaan Van Aert oud 70 jaren, oud borgemeester van Meer, Stoffel Hendrickx 67 jaar geboortig van Zundert en wonend in Meer, Anthonis Houtermans 68 jaren, oud schepen en borgemeester van Meer, Anthonis Symens 77 jaren wonend in Meer, Cornelis Peeter Faes oud 62 a 63 jaren wonend in Meer, Adriaan Lenaert Verschueren 52 jaren dienende schepen in Meer, Norbertus Cornelis Anthonissen oud 81 a 82 jaren, wonend in Meer, omtrent 40 jaren onder vorster in Meer, Jan Peeter Leys 68 jaren wonend in Meer. Op verzoek van de heer de Tiege, in naam van het hertogdom Hoogstraten, hebben deze 9 comp. zich begeven naar het nieuwe huis in den Aert, gemaakt voor en vanwege zijne hoogheid de vorst van Zalm, hertog van Hoogstraten. De 9 comp. werden verzocht de juiste limieten tussen de heerlijkheden van Meer en Zundert op de caerte figuratief aan te wijzen. Zij verklaarden dat de heren van Hoogstraten de laatste 30 a 40 jaren elk jaar in de moeren van den Aert turf hebben gestoken voor zichzelf en om te verkopen, zelfs aan inwoners van Zundert. Zij verklaarden ook dat zij nooit hebben gezien of gehoord dat er turf werd verkocht door de heren van Zundert, of dat inwoners van Zundert er hun koeien of schapen lieten grazen. Aldus gedaen en gepasserd in de nieuwe huysinge getekend op de vs caerte met de letter E gelegen onder Meer in aanwezigheid van Jozef Schrijvers en Derck Wolters

Akte n° 36: 11 juli 1744 - Kwitantie

| ES-036-01 |

Op 11 juli 1744 comp. voor not. Essers Sr. Renier Antoon Gerardi, executeur van 't sterfhuis van Peeter Valentijns. Hij verklaarde ontvangen te hebben van Cornelis Van Ham en Catharina Wouter Jan Rennen zijn vrouw de som van 80 gl van een schuldbrief van gelijke waarde die Wouter Jan Rennen, hun vader en schoonvader op 6 juni 1708 voor de wethouders van Loenhout bekende schuldig te zijn aan Staes Valentijns, bezet op een stede met huis en grond op Neerven groot 1 gemet O de straat Z de kinderen Jan Claessen W Jan Frans Van Elsacker N de kinderen Jan Hendrickx

Personen:

Akte n° 37: 28 juli 1744 - Verkoop van hout

| ES-037-01 |

Verkoop van Hout vanwege jonker Joannes Walckiers, heer van Oostwinkel, Loenhout, voor not. Essers. Publieke verkoop van enig afval van eiken bomen en struiken aan 't kasteel van Loenhout. De kopers moesten met Bamis ek betalen in handen van Adriaan Vergouwen, meier 1° kavel: 12 struiken Koper heer kapitein De Wilde voor 38 st

2° Kavel: 12 struiken Koper Jan Aert Mertens 24 st

3° Kavel: 11 struiken Koper Jan Aert Mertens 32 st

4° Kavel: afval, takken der bomen Koper Sr. De Wachter 9 gl 10 st Borg Adriaan Vergouwen

5° Kavel: afval en takken Kopers Jan Niclaes Van Dijck en de heer kapitein De Wilde 20 gl Borg Jacobus Constantinus Van den Ackerveken

6° Kavel: afval en takken Koper heer pastoor 11 gl 10 st Borg Melsen Marten Philips

Er werden in 't geheel 14 kavels hout verkocht Aldus gedaan en verkocht tot Loenhout den 28° juli present vele omstaanders als getuigen

Personen:

Akte n° 38: 30 juli 1744 - Transport

| ES-038-01 |

Op 30 juli 1744 kwamen voor not. Essers Cornelis Van Ham en zijn vrouw Catharina Wouter Jan Rennen. Zij verkochten voor 150 gl aan Peeter Van de Zande wonend in Loenhout "Eene stede met huyse ende erve op Neerven groot 1 gemet O de straat Z de kinderen Jan Claessen modo de koper zelf W Jan Frans Van Elsacker modo Peeter Van Westerhoven N de kinderen Jan Hendrickx modo de koper. Hoorde de verkopers toe uit hoofde van Wouter Jan Rennen, hun vader en schoonvader. Het verkochte goed was belast met 80 gl ten behoeve van Staes Valentijns (schepenen van Loenhout op 6 juni 1708) Daaronder staat: 'Is gekweten volgens akte voor not. Essers op 11 juli 1744' Getuigen Amandus Peeters en Mathijs Christiaan Vorsselmans

Personen:

Akte n° 39: 3 september 1744 - Erfmangeling

| ES-039-01 |

Op 3 september 1744 verschenen voor not. Essers Peeter Jan Kenis, schepen in Loenhout 1° zijde Cornelis Cornelis Bertrams en Gerard Cornelis Bertrams 2° zijde Hebben gemangeld onder elkaar. Peeter Jan Kenis transporteerde aan de comp. van de 2° zijde een stuk land op 't Oosteneind groot 2 1/2 L O comp. 2° zijde Z de beek of Lameye W Michiel Pellens erfg. N een voetpad of de erfg. Mathijs Goossens en Jan Bevers. Dit stuk land behoorde Peeter Kenis toe uit hoofde van zijn oom Guilliam Kenis. De comp. van de 2° zijde transporteerden aan Peeter Kenis een half bunder land en weide op Huffel heyken O en N erfg. Michiel Van Elsacker Z erfg. Elisabeth Van Elsacker W de straat of dijk. Kwam de gebroeders Bertrams toe van hun ouders, zij moesten nog 52 gl opleggen aan Peeter Kenis. Traden op als getuigen Amandus Peeters en Peeter Hendrik Bartholomeeusen.

Personen:

Akte n° 40: 26 september 1744 - Transport

| ES-040-01 |

Op 26 september 1744 kwam voor not. Essers Jan Peeter Kenis wonend in Loenhout. Hij transporteerde voor 518 gl aan Adriaan Vergouwen meier alhier, een akker genaamd de schoolakker groot 2 gemeten, O de dorpsschool en Lucia Ditvoorts geestelijke dochter Z de erfg. Cornelis Jan Roelen Bertrams W de nonnen van Sint Margarietendael te Antw. en de erfg. Jan Cornelis Huyben N de Solheuvel, nu aan Adriaan Vergouwen koper. Deze akker is ten dele leenroerig onder de heer van Loenhout en kwam de verkoper toe bij calengiering voor wethouders op 25 februari 1743. Als getuigen waren aanwezig Sr. Gerardi procureur en Sr. Gerardus De Wachter Antw.

Personen:

Akte n° 41: 5 oktober 1744 - Afvraging

| ES-041-01 |

Op verzoek van schout Van Craesbeeck zal notaris Essers de erfgenamen van Cornelis Peeter Aernouts vragen of ze de nalatenschap van hun overleden ouders aanvaarden of 'repudieren'. Er stond een zware hypotheek van 3000 gulden op deze nalatenschap. Zes weken na het sterfhuis hadden de kinderen een beslissing moeten nemen aangaande de erfenis van hun ouders die ondertussen al vele jaren overleden waren. De schout vreesde dat de erfenis na jaren zonder eigenaar in waarde zou verminderen wat nadelig zou zijn voor de crediteuren. De erfg. waren: Laureys, Cornelis, Peeter, en Jan Louis Cornelis Aernouts, Anna Maria Cornelis Aernouts X Jan Cornelis Van Tychelt, Catharina Cornelis Aernouts X Cornelis Pellens, de kinderen van wijlen Matheus Cornelis Aernouts, Maria Cornelis Aernouts X Dielis Jan Rombouts. Notaris Essers deed bij elk van hen navraag wat hun beslissing was aangaande de erfenis. Allen antwoordden dat ze de erfenis weigerden.

Personen:

Akte n° 42: 12 oktober 1744 - Verhuring

| ES-042-01 |

Op 12 oktober 1744 kwam voor notaris Essers Hendrik Jan Kuypers die verklaarde verhuurd te hebben aan Hendrik Michielsen "Een stede op Terbeek met huis, stal en schuur, hof, dries en land, groot 20 gemeten en 1 L nu in huur gebruikt door Hendrik Laureyssen, met alle heide en heivelden.." De pachttermijn van 6 jaar begon op 15 maart 1745. Prijs 60 gl Enkele voorwaarden waaraan de huurder moest voldoen: hij mocht de helft van het houtgewas hebben, de andere helft was voor de verhuurder. Slechts eenmaal in de zes jaar mocht hij het schaarhout kappen, jaarlijks moest hij 12 karren turf bezorgen aan de verhuurder, de verhuurder mocht er geen hoenderen houden..

Personen:

Akte n° 43: 21 oktober 1744 - Erfelijke rente

| ES-043-01 |

Op 21 oktober 1744 verschenen voor not. Essers: Peeter Kenis, schepen in Loenhout, en Helena Gijsen zijn vrouw. Zij verklaarden ten behoeve van Eerw. Moeder en religieuzen van 't klooster van Sinte Clara in Hoogstraten een erfelijke rente te creëren van 17 gl 10 st, kwijtbaar met 500 gl. Zij stelden als onderpand "Eene welgelegen hoeve met huysinghe, stalle ende schuere, backhuys.. gestaen ende gelegen in het Oosteneynde met hove, driessche... groot 1 gemet O de Perstraete Z en W zijzelf N de groote straete Item land erachter groot 1 B O de Perstraet Z Peeter Godrie W zijzelf en Jan Louis Aernouts Deze goederen hoorden hen toe bij versterf van Guilliam Kenis en testament van 1739 voor not. Thomas Victor Gerardi te Hoogstraten.

Personen:

Akte n° 44: 17 november 1744 - Verkoop

| ES-044-01 |

Op 17 november 1744 compareerde voor not. Essers Hendrik Willem Bartholomeeusen wonend in Loenhout. Hij verklaarde voor 178 gl verkocht te hebben aan Peeter Van de Zande een stuk land op 't Hecht achter de aenstede van Laureys Cornelis Aernouts, groot 5 quartier saet O erfg. Marcus Kenis Z juffr. Maria Josina Van Elsacker W Laureys Cornelis Aernouts N juffr. Maria Josina Van Elsacker Item Land op 't Hecht groot 1/2 B O- Z en W de erfg. van heer Reyns N erfg. Elisabeth Van Elsacker. Deze goederen kwamen de verkoper toe door koop van Hendrik Hoppenbrouwers n. ux. op 30 november 1743 voor not. Essers. De koper moest gedogen dat het goed nog voor 3 jaar verhuurd was aan Adriaan Vermeiren voor 9 gl beginnend met Sint Merten 1743. Zowel de koper als de verkoper tekenden de akte met een kruisje verklarend niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 45: 16 januari 1745 - Verzekering

| ES-045-01 |

Op 16 januari 1745 verschenen voor not. Essers: Laureys Cornelis Aernouts en Maria Peeter Verheyen zijn vrouw. Zij verklaarden dat zij op 18 november 1744 in 't bezit gesteld werden van een stede met gebouwen in Loenhout op 't Hecht met vele percelen grond, belast met een kapitale rente van 3000 gl wisselgeld aan de heer Jozef Broëta modo zijn weduwe juffr. Maria Janssens Antw. (schepenen Loenhout 12/11/ 1716) Deze rente in kapitaal bedroeg nog 2700 gl wisselgeld omdat ten tijde van de creatie een bedrag werd afgetrokken om een rente van 4 veertelen koren te kwijten ten behoeve van de erfg. Joan Frans Van Elsacker, rente die nu ten laste kwam van de comp. die als onderpand stelden: " eene stede met huysinge, stalle, twee schueren, backhuys, torfhuys, hove, driessche, landen en weyden gestaen ende gelegen in den gehuchte van Hecht groot samen 2 B " O de Hechtse straat Z de Stapelheyde W de visserije N Lucas Anthonissen Item land en dries genaamd Stoopshof groot 9 L O Marc Kenis erfg. en anderen, Z erfg. Adriaan Swaegemakers W de Hechtse straat N erfg. heer Adriaan Reyns Item land 'de Hechtse acker' aaneen gelegen groot 7 gemeten Item een akker op 't Hecht groot 10 L Item beemd bij de Donkervoort groot 1 gemet Item weide in de Dorens groot 8 L Item de helft van een beemd groot 1 1/2 L Item beemd in de Dorens groot 1/2 B Item hooimade op de Blakt groot 9 L Item 4 weiden naast elkaar aan de Donkervoort groot samen 2 B Naast de hypotheek van 2700 gl waren deze goederen nog belast met 4 veertelen rogge aan de erfg. Jan Frans Van Elsacker, 2 lopen koren en 5 lopen gerst aan de heer van Loenhout, 35 st 2 oord aan de armen van Loenhout, 2 gl 14 st aan 't gasthuis van Hoogstraten... Waren mede aanwezig als getuigen de heer August Frans Van Eerden en Jacobus De Leeuw.

Personen:

Akte n° 46: 31 januari 1745 - Testament

| ES-046-01 |

Op 30 januari 1745 verscheen voor not. Essers zuster Lucia Van Dietvoorts, geestelijke dochter, 'enighsints sieckelijck van lichaem' maar haar verstand, memorie in alles machtig. Alles wat er na haar dood moest gedaan worden tekende zij tot in de puntjes op in haar testament. Zij wilde begraven worden in de kerk van Loenhout. Er moesten 30 missen met requiem en de profundis gecelebreerd worden, voor elke mis als stipendium 9 st en 1 st voor de koster. Aan de lijkbaar moesten kaarsen van een half pond gezet worden, en aan 't hoogaltaar en O.L.Vrouw altaar elk 6 kaarsen van een half pond. Haar gouden professiering moest verkocht worden om een kleed voor 't O.L .Vrouwbeeld te kopen. Een obligatiebrief van 50 gl ten laste van Peeter Bastiaan Vorsselmans schonk zij aan de kerk. Daarvan moest elk jaar op haar sterfdag gedaan worden "eene singende misse met 6 keersen.." De pastoor moest daarvoor 14 st ontvangen, de onderpastoor 8 st en de koster 6 st. Al haar goederen maakte zij over aan haar 3 neven Peeter, Jan en Adriaan Van Dietvoort. Zij benoemde Lucas Van Geel, onderpastoor, als executeur van haar testament. Het testament is ondertekend door E.H. Lucas Van Geel, vice pastor van Loenhout, en de koster Jacobus Constantinus Van den Ackerveken.

Personen:

Akte n° 47: 25 februari 1745 - Constitutie rentebrief

| ES-047-01 |

Op 25 februari 1745 verschenen voor not. Essers Jan Vermeiren en Anneken Sebastiaen Bartholomeeusen. Ze waren nog 400 gl schuldig aan de kinderen van Gabriel Van den Bleeken, restant van een obligatie van 700 gl die Sebastiaen Bartholomeeusen, vader van Anneken, op 4 september 1716 verleden had voor de schepenen van Loenhout. Gabriel Van den Bleeken ontving reeds 300 gl van deze obligatie. Voor de som van 400 gl creëerden de comp. een nieuwe rentebrief aan een jaarlijkse intrest van 16 gl, te betalen aan Mr. Adriaan Peeter Maesmans, voogd der minderjarige kinderen van den Bleeken, elk jaar op 4 september beginnend in 1745. Comp. stelden als onderpand "Eene stede met huyse, stalle ende schuere met hove, driessche ende lande... tot Sneppel in de Hoenderstraete groot 4 B O Cornelia Kenis met Jan Meeusen Z zijzelf, hun heide en weide W Frans Deckers N de straat. Deze stede behoorde aan de 2° comp. Anna Bartholomeeusen uit hoofde van haar ouders als debiteurs van vs kapitale som. De stede was verder nog belast met 30 st aan de armen van Loenhout, en 28 st cijns aan de heer van Loenhout.

Personen:

Akte n° 48: 25 februari 1745 - Obligatie

| ES-048-01 |

Op 25 februari 1745 comp. voor not. Essers Adriaan Michiel Goossens en Mathijs Michiel Goossens. Zij verklaarden schuldig te zijn aan Mr. Adriaan Peeter Maesmans als voogd van alle minderjarige kinderen van wijlen Gabriel Van den Bleeken de som van 200 gl van een vroegere obligatie van 9 december 1721 ten behoeve van Gabriel Van den Bleeken. Comp. beloven deze 200 gl te betalen binnen het jaar met de intrest van 5% vanaf 2 december 1744. Zij stelden al hun roerende en onroerende goederen als waarborg. Gedaan in tegenwoordigheid van Peeter Van Tolhuysen, kleermaker te Antwerpen, en Jan Baptist Depré Wuustwezel.

Personen:

Akte n° 49: 19 maart 1745 - Volmacht

| ES-049-01 |

Op 19 maart 1745 kwam voor not. Essers Emerentiana Van Aecken Brecht, jonge dochter en meerderjarig, zij gaf volmacht aan Jozef Van Hal alias Brouwers, om in haar naam publiek of uit de hand te verkopen, cederen of in belening geven een perceel erve gelegen in Hoogstraten in de Moerstraete groot 3 quartiersaet. Item een weide of dries ook in de Moerstraete groot 1 gemet, Item een heide bij de Munt onder Hoogstraten en het moerke gelegen 't einde van vs weide. Deze goederen behoorden comp. toe uit hoofde van haar moeder Elisabeth Van Hal alias Brouwers. Waren mede aanwezig als getuigen Jan Jan Van Elsacker en Jan Simons.

Personen:

Akte n° 50: 10 juli 1745 - Obligatie

| ES-050-01 |

Op 10 juli 1745 verscheen voor not. Essers Jan Cornelis Van Gastel die bekende schuldig te zijn aan Symon Jan Goossens de som van 150 gl. Hij beloofde deze som terug te betalen binnen de 3 jaar, met de intrest van 3 gulden en 10 stuivers per jaar. Hij stelde als onderpand zijn 1/3 deel in de stede op Klein Neerven waar hij woonde. Getuige Adriaan Vergouwen

Personen:

Akte n° 51: 3 augustus 1745 - Verkoop

| ES-051-01 |

Op 3 augustus 1745 verkochten Merten Laureyssen en zijn vrouw, in tegenwoordigheid van notaris Essers, hun haeff en meubele goederen . De kopers moesten hun koopsom en pachten betalen in handen van d' heer Peeter François Hermans of bij afwezigheid van deze aan Adriaan Vergouwen ten laatste tegen Allerheiligen 1745, met 1 st per gulden rantsoengeld, behalve voor wie contant betaalde. Eerst kwamen de gewone gebruiksvoorwerpen aan de beurt die voor enkele stuivers of hoogstens een paar gulden verkocht werden. De veestapel bracht meer op; drie koeien samen voor 141 gl 15 st, een merriepaard voor 80 gl, drie vaarzen voor 78 gl samen, een kalf voor 5 gl 10 st, een varken voor 15 gl. Dan volgde het graangewas op 't veld: 3 kavels koren werden verkocht voor 187 gl 15 st, en twee kavels boekweit voor 131 gl samen.

Personen:

Akte n° 52: 25 augustus 1745 - Deling

| ES-052-01 |

Op 25 augustus 1745 kwamen voor not. Essers: Jacobus Van de Cloot, Jenneken Van de Cloot met haar man Cornelis Wouter Ooms , Jan Van de Cloot en Frans Van de Cloot. Door loting verdeelden zij de goederen nagelaten door hun ouders Geert Van de Cloot en Maria Jan Van Elsacker.

Kavel 1 werd toegewezen aan Jacobus Van de Cloot: "Eene stede met huyse, stalle ende schuere, hove, driessche, landen.. .. alhier tot Sneppel aen 't beeckxn groot 9 L " O de beek, Z de erfg. Aert Schrauwen, Jan Vermeiren n.ux. en Hendrik Bartholomeeusen, W Jan Van Staeyen N de straat. Item land en weide over de straat groot 1 gemet O de kinderen Merten Laureyssen Z dezelfden W de straat N de kinderen Jan Wiricx Item een perceel erve in den ouden hof op Sneppel groot 3 quartiersaet O en N Jan Van Staeyen Z Denijs Van Dijck en de Tongelberg W de straat Item land op Sneppel heylaer groot 1 L O de straat Z erfg. secretaris Van Beeck W de zelfden N de kinderen Merten Laureyssen Item land gelegen op den Houw tot Sneppel groot 2 gemeten O pastoor Van Elsacker en Peeter Doms Z en W de kinderen Merten Laureyssen en de straat N de erfg. Jacobus Meyvis Item twee weiden naast elkaar bij het Couwenbergh stedeken groot 1/2 B O Jacob Fenix Z de straat W de heer Batkin N Lenaert Wiricx, Jan Van Antwerpen en Jacob Fenix Item een half bunder bosveld op 't Hecht O heer secretaris Matheus Van Elsacker Z juffr. Marcelli W de beek N Peeter Kenis. Deze goederen worden in huur gebruikt door Antoon Quirijnen.

Kavel 2 werd toegewezen aan Jenneken Van de Cloot: "Eene schuere met de erve in de Caterstraet te Sneppel aen de stede van Frans Van de Cloot.." Item 2 gemeten land op d'Ast O Maria Josina Van Elsacker of d'erfg. Michiel Van Elsacker Z Jan Ditvoorts W Frans Van de Cloot met volgende kavel N de volgende weide Item een weide groot 1 gemet O erfg. Jan Van Gorp Z en W zijzelf N Frans Van de Cloot Item Land op d'Ast groot 1 gemet O en W Peeter Doms Z en N Jan Ditvoorts Item de hoeckacker groes en land groot 1 gemet O en N de straat Item de helft van een bos op 't Hoogbos groot 1 1/2 L

Kavel 3 werd toegewezen aan Jan Van de Cloot: Land en weide op de Cleyne Heybaert geheten het H. Geest stedeken groot 2 B O erfg. Antoon Van Aken Z Cornelis Cornelis Aernouts erfg. W Lenaert Goris N het heyken Item land op Middelaer groot 1 1/2 L Item land en heide op de Herseling groot 1/2 B Item Bosveld op 't Schouwbos groot 1 gemet Item beemd 'den dooyenbemd' in de Mosvoorden groot 1 1/2 L Item heiveld op de Heibaard 'het mulders heyvelt' groot 1 1/2 B

Kavel 4 werd toegewezen aan Frans Van de Cloot: "Eene stede met huyse, stalle, dries en land in de Caterstraet " groot 2 gemeten O Jenneken Van de Cloot Z Jan Ditvoorts W en N de straat Item Land op d' Ast groot 2 gemeten O Maria Josine Van Elsacker of d'erfg. Michiel Van Elsacker Z en W Jan Ditvoorts N Jenneken Van de Cloot Item land op Hesschotacker groot 1 gemet Item deel in den dooyenbemd in de Mosvoorden groot 1/2 B Item de helft van een bos of vreeveld op 't Hoogbos groot deze helft 1 1/2 L Item een weide groot.... Waren aanwezig als getuigen Guilliam Verkauteren en Jan Vermeiren. Van de 4 kinderen Van de Cloot tekende alleen Jacobus met een mooi handschrift. De anderen verklaarden niet te kunnen schrijven en tekenden met een kruisje.

Personen:

Akte n° 53: 16 september 1745 - Verhuur

| ES-053-01 |

Op 16 september 1745 verschenen voor not. Essers d'heer Peeter François Hermans met volmacht van jonker Joannes Walckiers, heer van Loenhout, ontvanger generaal der leden van Vlaanderen 1° zijde, en Cornelis Peeter Marijnissen 2° zijde. De comp. van de 1° zijde bekende verhuurd te hebben aan de comp. van de 2° zijde "Eene hoeve gemeynelijck genaemt d'oude Popendoncxe hoeve mette landen, weyden bemden, " die nu in pacht gebruikt wordt door Merten Laureyssen. De pachttermijn van 7 jaar aan 200 gl jaarlijks, begon met Kerstmis van 't jaar 1745. De pachter moest elk jaar een vette hamel en 4 koppels vette kapoenen leveren aan de verhuurder. Hij moest ook als het hem opgedragen werd tot viermaal per jaar met paard en kar vrachtvervoer doen tot 6 mijlen ver van 't dorp. Ook de koningsbede en dorpslasten, inbegrepen de 20° penning moest hij betalen. Voor 't onderhoud van de daken van het huis, de stal en de schuur moest hij jaarlijks 60 mandelen stro leveren. Was mede aanwezig als getuige Adriaan Vergouwen meier.

(dit pachtcontract is zonder gevolg gebleven omdat Cornelis Marijnissen korte tijd later stierf)

Personen:

Akte n° 54: 6 oktober 1745 - Testament

| ES-054-01 |

Op 6 oktober 1745 verscheen voor not. Essers Heyltien Frederick Philipsen, wed. Peeter Antoon Joosen, ' sieckelijck naer lichaem..' en haar huidige man Guilliam Bosi. Zij verklaarden hun testament en ordonnantie van uiterste wil gemaakt te hebben. Zij verklaarden nietig alle vorige testamenten, codicillen... Van al haar goederen, verworven in haar tweede huwelijk , geeft zij het vruchtgebruik aan haar man zijn leven lang, en de eigendom van die goederen aan haar kinderen, zowel voor als nakinderen, en aan haar man een kindsgedeelte. Zij geeft te kennen dat haar vee gestorven is zodat alleen enkele meubels overblijven om haar persoonlijke en andere schulden te betalen "welcke verre sullen excederen de boni van de meubels.." Die laat ze aan haar man om de begrafeniskosten mee te betalen.

Personen:

Akte n° 55: 15 november 1745 - Transport

| ES-055-01 |

Op 15 november 1745 verscheen voor notaris Essers Adriaan Vergouwen meier, die verklaarde te transporteren in de vorm van donatio inter vivos "uyt puere liefde en affectie" aan Jan Hendrik Bartholomeeusen en zijn vrouw Adriaentien Rombout Vergouwen, zwager en zuster van Adriaan Vergouwen, een stuk heiveld gelegen op de Laren, groot een gemet O en Z zijzelf W de watermolenweg N de erfg. Antoon Mathijs Goossens. Dit goed kwam de donateur toe uit hoofde van Guilliam Kenis volgens zijn testament van 1739 voor not. Thomas Victor Gerardi Hoogstraten. Mede tegenwoordig als getuige Cornelis Peeter Marijnissen

Personen:

Akte n° 56: 22 november 1745 - Obligatie

| ES-056-01 |

Op 22 november 1745 verschenen voor not. Essers Guilliam Bosi en Helena Frederick Philipsen zijn vrouw. Zij bekenden schuldig te zijn aan Peeter Van de Zande de som van 150 gl courant geld, terug te betalen binnen de drie jaren aan 4% intrest per jaar. Zij verbonden als onderpand een perceel land in 't Oosteneind, groot 1 1/2 L O erfg. Cornelis Peeter Broomans Z de kinderen Cornelis Bertrams W de erfg. Hendrik Vergouwen N de kinderen Mathijs Goossens Item een perceel land op Huffel heylaer groot 1 1/2 L O d' heer Joan Matheus Van Elsacker secretaris Z de heer van Loenhout W de erfg. Joan Frans Van Elsacker gewezen secretaris N de kinderen Cornelis Van Gastel Item een weide in de Vlaeshoeck groot 2 gemeten O en Z de heer van Loenhout W juffr. Maria Josina Van Elsacker N de kinderen Mathijs Goossens. Aanwezig als getuigen: Jan Cornelis Van Gastel en Peeter Peeter Doms

Personen:

Akte n° 57: 24 november 1745 - Testament

| ES-057-01 |

Op 24 november 1745 kwamen voor not. Essers: Adriaan Frans Deckers en Digna Gerard Blockx zijn vrouw "sij wesende sieckelijck, hun verstand en memorie beiden wel machtig.." Zij verklaarden hun testament gemaakt te hebben, herroepend alle voorgaande testamenten. Aangaande hun goederen, roerende en onroerende, goud, zilver gemunt of ongemunt.. alles maken zij aan elkaar over, de eerst stervende aan de langst levende, en ook het vruchtgebruik van alle goederen tot het jongste kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Aldus gedaan ten woonhuize der testateurs in aanwezigheid van Bartel Jan Peeters en Cornelis Jorissen de jonge. Adriaan Deckers en zijn vrouw verklaarden niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 58: 14 en 20 december 1745 - Verkoop van schaarhout

| ES-058-01 |

Verkoop van schaarhout vanwege juffr. Maria Josina Van Elsacker op 14 en 20 december 1745. Enkele voorwaarden waaraan de kopers moesten voldoen: Ze moesten de koopsom betalen in handen van de verkoopster tot Sint Jansmis ek 1746 met een stuiver voor rantsoengeld, behalve wie eerder betaalde. Het hout moest van de grond geruimd worden voor eind mei ek. Eerste 3 kavels schaarhout 'aen de weyde bij Melsen Mertens..' Kavels 4 en 5 'schaerhout aen de papeput..' Kavels 6 tot 9 schaarhout aan de Straelbemd Kavels 10 en 11 schaarhout in de Verkenshoek... Er werden in 't geheel 16 kavels schaarhout verkocht. De totale opbrengst bedroeg 80 gl Aldus gedaan en verkocht op 14 en 20 december 1745 'present veele omstaenders als getuygen..

In januari 1746 werd er nog hout verkocht: Adriaan Peeter Goris kocht voor 5 gl hout 'van het land van de secretaris Elsacker aen de Perstraete'.. Jan Godrie kocht voor 10 gl hout aan de kapel. Daarnaast werden nog enkele essen en berken bomen verkocht voor 45 gl

Personen:

Akte n° 59: 28 januari 1746 - Testament

| ES-059-01 |

Op 28 januari 1746 kwamen voor not. Essers: Anna Maria Hendrik Peeters wed. Antoon Vinck, en Amandus Peeters haar huidige man. Zij verklaarden uit vrije wil hun testament gemaakt te hebben. Testatrice en haar huidige man hebben haar drie voorkinderen hun vaderlijk deel al geschonken. Haar goederen verworven in haar tweede huwelijk, te weten een huis en grond 'in de Warande aen den Heuvel bij de kercke ', en in geval zij nog meer goederen zouden verwerven, daarvan mocht haar man tot het einde van zijn leven het vruchtgebruik hebben, en haar voorkinderen en haar man de eigendom, elk voor een vierde deel. De testateur liet op zijn beurt het vruchtgebruik van alle goederen aan zijn vrouw. Als getuigen waren aanwezig: Geert Bertrams en Mathijs Christiaan Vorsselmans. Amandus Peeters en zijn vrouw verklaarden niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 60: 14 maart 1746 - Gift onder levenden

| ES-060-01 |

Op 14 maart 1746 kwam voor not. Essers Anneken Cornelis Goossens, laatst weduwe van François Verkauteren. Gezien haar hoge ouderdom heeft zij hulp nodig. Zij erkent de vele diensten die haar zoon Guilliam Verkauteren haar bewezen heeft in haar wagenmakers winkel. , zonder zijn diensten zou het haar onmogelijk geweest zijn het huishouden te doen. Daarom transporteerde zij bij donatie inter vivos aan haar zoon Guilliam Verkauteren "eene huyse mette hove gestaen alhier in het Dorp" O Jan Nijs Van Dijck smid, cum suis Z de straat W de erfg. Jan Koninckx N de schuttershove, belast met 600 gl kapitaal wisselgeld aan de nonnen van Sint Margarietendael te Antw. Item land of weide in 't Oosteneind bij de Clincken groot 1 gemet Z en W de straat, belast met 100 gl wisselgeld aan N.... Versmissen Item land op Molenakker genaamd den os O d' heer Joan Matheus Van Elsacker secretaris Item de wagenmakers winkel en gereedschap, met al het hout gezaagd en ongezaagd, met het boek der actieve schulden, en al haar huisraad; meubels, koper, goud en zilver, gemunt of ongemunt. In ruil daarvoor zal haar zoon zijn moeder moeten onderhouden 'van cost ende dranck', de kosten van begrafenis, uitvaart en missen dragen, waarvan hij de helft ten laste mag brengen van de andere erfgenamen, ofwel de huur van het stedeken op Klein Neerven mag gebruiken. Waren aanwezig als getuigen Philip Jacob Philipsen en Cornelis Lenaerts.

Personen:

Akte n° 61: 18 maart 1746 - Testament

| ES-061-01 |

Op 18 maart 1746 kwam voor not. Essers Marie Jan Lambrechts die verklaarde haar testament te willen maken. Alle vorige testamenten, codicillen... die zij gemaakt zou hebben voor de dag van heden herroept zij. Haar goederen, huisraad, tin, koper, goud en zilver, gemunt of ongemunt, vruchten of gewassen, al deze goederen maakte zij aan Huybrecht Jan Lenaerts in eigendom. In ruil zal hij moeten betalen alle kosten van begrafenis en ook de personele schulden. Haar kleren en lijnwaad aan haar vrienden ab intestato. Alle huren en pachten van haar goederen behield zij voor haar eigen onderhoud. Waren aanwezig als getuigen Adriaan Jan Van Elsacker en Jan Geerts. Marie Jan Lambrechts en de twee getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 62: 25 maart 1746 - Testament

| ES-062-01 |

Op 25 maart 1746 kwam voor not. Essers Margareta Willem Hendrik Bartholomeeusen, wed. Michiel Cornelissen, wonend in Brecht. Zij herroept alle voorgaande testamenten, codicillen, donaties inter vivos etc.. die zij voor de dag van heden gemaakt zou kunnen hebben. Zij verklaart uit vrije wil haar testament te maken "aenroepende den heyligen naem Godts, de glorieuse ende heylige maget ende moeder Godts..." Zij wil dat na haar dood zal gehouden worden " eene uytvaert redelijck ende middelmaetich ende geensints van de sleghtste..". Er moeten 100 missen van requiem gedaan worden, en als stipendium van elke mis moet minstens 7 st gegeven worden. Zij maakt aan Noken Cornelissen waar zij meter van is 25 gl, en aan Martinus Cornelissen waar haar man zaliger peter van was ook 25 gl. Haar roerende en onroerende goederen, goud, zilver... maakt zij aan haar zoon Willem Cornelissen, het roerend goed in eigendom en het vastgoed voor het vruchtgebruik zijn leven lang, en voor zijn kinderen de eigendom of als hij geen kinderen nalaat aan de familie van haar man. Gedaan te Loenhout op 25 maart 1746 in aanwezigheid van de getuigen Huybrecht Mathijs Goossens en Jan Frans Coninckx.

Daaronder staat: Op heden 5 april 1747 verklaarde Margareta Willem Bartholomeeusen, wed. Michiel Cornelissen, wonend in Rijkevorsel, haar testament van 25 maart 1746 voor not. Essers te bevestigen. Zij wil er, in de vorm van codicille, het volgende aan toevoegen: Zij schenkt 10 gl 10 st aan de kerk van Brecht voor de lamp aan 't tabernakel. Dit geld moet onmiddellijk na haar dood gegeven worden. Zij schenk 50 gl aan O.L.Vrouw van Brecht en Sint Lenaarts.

Personen:

Akte n° 63: 23 april 1746 - Transport

| ES-063-01 |

Op 23 april 1746 kwam voor not. Essers Peeter Van de Sande. Hij verklaarde voor 400 gl courant geld verkocht te hebben aan Jan Adriaan Mathijssen een huis, stal en schuur aan elkaar, met hof en grond op Neerven groot 2 gemeten O de straat Z de binnenstede van Peeter Van Westerhoven W Peeter Van Westerhoven N zijn andere erve, belast met 5 st cijns aan de heer van Loenhout. Dit goed kwam verkoper toe door koop van Cornelis Van Ham en koop van schout Van Craesbeeck . De koper betaalde de 400 gl niet maar beloofde aan de verkoper intrest te betalen, de eerste twee jaren 18 gl, daarna 16 gl per jaar met ingang van 15 maart 1747. Als hij de intrest drie of meer jaren niet betaalt zal verkoper het goed terug nemen. Getuigen Jan Gerard Kivits en Jan Jan Kivits

Deze koop is niet doorgegaan; "Den cooper ende den vercooper hebben malcanderen ontslaegen van desen coop.." getekend Peeter Van de Sande en Jan Mathijssen

Personen:

Akte n° 64: 18 juli 1746 - Protest

| ES-064-01 |

Afvraging en protest op 18 juli 1746 aan de heer Gansacker, schout van Brecht, op verzoek van de 'zeer illustere heer Collonel', aangaande klachten van de schout van Loenhout in verband met in beslagname van graanzakken door Gansacker. Notaris Essers heeft de schout van Brecht gerechtelijk aangezegd tot restitutie van vs graanzakken. Gansacker antwoordde dat hij de zaak in handen zou geven van de borgemeester, zodat hij schout schout van Brecht, "de clachten door den heere schout van Loenhout gedaen aen zijne excellentie den heere Collonel "als onterecht kon weerleggen.

Akte n° 65: 21 juli 1746 - Codicille

| ES-065-01 |

Op 21 juli 1746 verscheen voor not. Essers Gerard Van den Heuvel, schepen "sieckelijck naer den lichaeme nochtans sijn verstant, memorie ende sinnen wel machtig ende gebruyckende.." Hij stelde Jan Louis Aernouts aan als voogd over al de wezen die in zijn sterfhuis gerechtigd waren, en als deze niet kan Jan Van den Heuvel, zoon van vs Gerard. Hij liet aan zijn dochter Marie de gouden ring van zijn vrouw, met 6 gl geld. Zijn dochter Cornelia en zijn zoon Jan kregen elk 6 ellen lijnwaad, samen 12 ellen, en elk 14 gl in geld. Zijn dochters Marie en Cornelia kregen de 2 kisten die zij nu gebruiken. Zijn eigen kist met kloonmakers gerief schonk hij aan zijn zoon Jan. Dat alles voor de diensten die zij aan hem bewezen hadden en volgens zijn wil en intentie. Als getuigen waren aanwezig Peeter Kenis en Hijbrecht Kenis.

Personen:

Akte n° 66: 19 augustus 1746 - Testament

| ES-066-01 |

Op 19 augustus 1746 kwam voor not Essers Anna Geerts, jonge dochter wonend in Brecht. Zij verklaarde haar testament te willen maken, met nietig verklaring van alle testamenten die zij voordien mocht gemaakt hebben. Haar begrafenis liet zij over aan de discretie van haar erfgenamen. Al haar goederen, renten en obligaties, goud, zilver... maakte zij aan de 5 kinderen van Barbara Martens waar vader van was Frans Lenaert Gijsen, allen noemende haar erfgenamen. Actum te Brecht ten huize van testatrice met als getuigen Cornelis Jan Lambrechts en Jan Hendrik Hasselmans.

Akte n° 67: 28 augustus 1746 - Testament

| ES-067-01 |

Op 28 augustus 1746 kwamen voor not. Essers Frans Buys 'sieckelijck wesende' en Cornelia Antoon Goossens zijn vrouw, eerst wed. van Aert Van Gorp. Zij verklaarden hun testament van uiterste wil gemaakt te hebben als volgt: Eerst verklaarden zij nietig alle voorgaande testamenten die zij mondeling of schriftelijk gedaan hadden. De manier van begrafenis en andere godsvruchtige werken lieten zij over aan de discretie van de langst levende. De testateur liet en legateerd aan het enig kind van zijn broer Merten Buys waar moeder van was Cornelia Michielsen een.... In specie. Al zijn goederen maakte hij aan zijn vrouw Cornelia Goossens in volle eigendom. Testatrice liet haar goederen aan haar tweede man, en de som van 50 gl als zijn kindsgedeelte en voor de goede zorgen aan haar en haar kinderen besteed. Haar kinderen waar vader van was Aert Van Gorp kregen haar kleren en lijnwaad. Als getuigen waren aanwezig Cornelis Jorissen den ouden en Adriaan Jorissen. Frans Buys en Cornelia Goossens verklaarden niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 68: 30 augustus 1746 - Transport

| ES-068-01 |

Op 30 augustus 1746 verschenen voor not. Essers: Hendrina Vergouwen X Eugenius Pelles Elisabeth Vergouwen X Peeter Jan Aernouts Juffr. Anna Catharina Vergouwen met consent van haar man bijgestaan door de notaris ex officio Petronella Vergouwen X Adriaan Hendrik Bartholomeeusen en Jan Vergouwen Allen verklaarden akkoord te zijn met hun zwager en zuster Adriaentien Vergouwen en Jan Hendrik Bartholomeeusen te weten dat aan Adriaentien Vergouwen getransporteerd wordt alle effecten en goederen, roerende als onroerende, kredieten, gerechtigheden.. nagelaten door Rombout Vergouwen en vrouw, hun ouders en schoonouders, al hun goederen met heiden, heivelden en moervelden. Adriaentien en haar man beloofden daarvoor op te leggen en te betalen aan de andere comparanten elk de som van 60 gl met welke som ook voldaan werd alle huur en pachten die de kopers schuldig mochten zijn aan vs Rombout Vergouwen en zijn vrouw, en ze beloofden het sterfhuis te zuiveren van alle schulden.

Personen:

Akte n° 69: 26 september 1746 - Testament

| ES-069-01 |

Op 26 september 1746 verschenen voor not. Essers Sr. Peeter Heykans en Maria De Clerck zijn vrouw, wonend in Hoogstraten, gezond en hun verstand en memorie wel machtig. Zij verklaarden uit vrije wil hun testament en ordonnantie van uiterste wil gemaakt te hebben, met nietig verklaring van alle testamenten die zij voordien gemaakt mochten hebben, mondeling of schriftelijk. De manier van begrafenis en godsvruchtige werken lieten zij over aan de discretie van de langst levende. Hun roerende en onroerende goederen schonken zij aan Joanna Heykans hun dochter waar moeder van was Bella Geysels, en andere kinderen die hij eventueel nog zou kunnen krijgen, ieder voor zijn deel. Aan zijn huidige vrouw Maria De Clerck liet hij ook een kindsgedeelte en het vruchtgebruik van zijn goederen. Van haar kant schonk de testatrice haar goederen aan Sr. Peeter Heykans in volle eigendom. Gedaan ter presentie van Adriaan Van Meir in het Pannenhuis, en Peeter Willem Cools.

Akte n° 70: 16 september 1746 - Verhuur

| ES-070-01 |

Op 16 september 1746 verscheen voor not. Essers Hendrik Jan Kuypers die verklaarde verhuurd te hebben aan Adriaan Aert Cornelis Van Tychelt "Eene stede gelegen Terbeek met huyse, stalle ende schuere... hove, driessche, landen, weyden, bemden ".. groot 20 gemeten en 1 L, tot nu in huur gebruikt door Hendrik Michielsen, met alle heiden en heivelden. Voor een termijn van 6 jaar beginnend 15 maart 1747, voor de som van 54 gl. De huurder mocht de helft van het schaarhout hebben, de andere helft was voor de verhuurder. Het schaarhout mocht hij maar eens in de 6 jaar kappen. De huurder moest jaarlijks 20 mandelen stro leveren voor de daken, en de gebouwen moest hij op eigen kosten onderhouden. De verhuurder reserveerde voor zich een kamer van het huis en het klein hofke.

Personen:

Akte n° 70 secundo: 5 oktober 1746 - Codicille

| ES-071-01 |

Op 5 oktober 1746 kwam voor not. Essers zuster Lucia Van Ditvoorts, geestelijke dochter "gaende ende staende.. " Zij bevestigde haar testament van 30 januari 1745 voor not. Essers, en de akte van nominatie van executeur van 4 februari 1745. Zij wilde aan haar vs testament toevoegen, in de vorm van codicille, dat zij aan juffr. Izabella Vlemincx geestelijke dochter, een huis liet met hof 'rontsomme in sijne haegen..' alhier bij de kerk met grond en toebehoorten, groot 30 roeden O de straat Z Adriaan Vergouwen W Adriaan Vergouwen N de dorpsschool . Juffr. Isabella Vlemincx moest aan de erfg. van Lucia Van Ditvoorts de som van 550 gl courant geld betalen binnen de 6 weken na haar dood. Getuigen waren Lucas Van Geel onderpastoor te Loenhout, en Mr Adriaan Peeter Maesmans

Personen:

Akte n° 71: 24 oktober 1746 - Testament

| ES-072-01 |

Op 24 oktober 1746 kwamen voor not. Essers: Antoon Van Aecken en Maria Anna Van Aerde zijn vrouw, wonend in Brecht. Zij "eenighsints sieckelijck" beyde nochtans hun verstant en memorie wel machtig... aenmerckende datter niets sekerder is dan de dood ende niets soo onseker dan den dagh ende ure der selve.." Uit vrije wil en ongedwongen maakten zij hun testament en verklaarden nietig alle testamenten die zij voordien gemaakt zouden hebben. Hun goederen schonken zij aan elkaar, in volle eigendom en het vruchtgebruik ervan, de eerst stervende aan de langst levende. Die moest instaan voor het onderhoud van de kinderen tot ze de leeftijd van 18 jaar bereikten, en hen 500 gl schenken als ze 25 jaar werden. Gedaan te Brecht ten huize van de testateur in aanwezigheid van de getuigen Peeter Geerts, Brecht, en Jan Van Raphels Loenhout.

Personen:

Akte n° 72: 26 oktober 1746 - Testament

| ES-073-01 |

Op 26 oktober 1746 kwam voor not. Essers: Amandus Peeters die verklaarde uit vrije wil zijn testament gemaakt te hebben, nietig verklarend alle voorgaande testamenten, codicillen, donaties... Zijn goederen, roerende en onroerende, kredieten, goud, zilver.. liet hij aan Theodoor Vinck in volle eigendom, op last van na zijn dood uit te reiken aan de kinderen van testateurs zuster de som van 8 gl, aan de kinderen van zijn oudste broer 8 gl, en aan de kinderen van zijn andere broer ook 8 gl. Zijn erfgenamen moesten zijn zijn vrouw haar leven lang onderhouden. Waren aanwezig als getuigen: Frans De Gey en Antoon Jasper Anthonissen.

Personen:

Akte n° 72 secundo: 16 en 17 november 1746 - Verkoop van schaarhout en bomen

| ES-074-01 |

Vanwege de E.H. Petrus Van Elsacker, ook in naam van zijn consorten en ten overstaan van notaris Essers, werd op 16 en 17 november 1746 publiek verkocht schaarhout, verschillende kavels dikke eiken bomen, ook essen bomen en enige abelen, dit na zondags kerkgebod in Loenhout en in de omliggende parochies, en "bij de gazette hetzelfde kenbaer gemaekt.." De kopers moesten de koopsom van het schaarhout betalen tot Sint Jans mis, en van de dikke bomen tot half maart ek. Wie vroeger betaalde moest geen rantsoengeld betalen. Er werden in 't geheel 15 kavels schaarhout verkocht voor 299 gl 2 st in de meirweyde en meirbolck (nu Marsweg) in de Ast, den Engelaer, de Bossen, het Casteleer.. Verder werden nog 20 bomen verkocht; essen, beuken en eiken. De kopers moesten de bomen uitdoen en zonder kosten "de kuylen toedoen"

Personen:

Akte n° 73: 2 december 1746 - Sterfhuis

| ES-075-01 |

Op verzoek van juffr. Isabella Vlemincx begaf de notaris zich ten huize van Jan Van Ditvoorts als mede erfgenaam ten sterfhuize van zuster Lucia Van Ditvoorts. Isabella Vlemincx verklaarde dat zij het legaat aannam van het huis met hof gestaan en gelegen bij de kerk O de straat of Jan Kivits Z en W Adriaan Vergouwen N de dorpsschool Dit legaat werd door zuster Lucia Van Ditvoort aan Isabella Vlemincx gelaten. Jan Van Ditvoorts werd belast om dit kenbaar te maken aan zijn mede erfgenamen die onder andere jurisdicties woonden en hen daarvan hun deel te geven. Notaris Essers heeft zich begeven naar het huis van Jan Van Ditvoorts wonend in 't gehucht van Sneppel. Omwille van zijn afwezigheid heeft de notaris de bekendmaking gedaan aan de vrouw van Jan Van Ditvoorts, bij lezing en mondeling, namelijk dat juffr. Vlemincx het legaat aannam. De notaris vroeg dit alles aan haar man te zeggen waarop zij beloofde het dezelfde dag nog aan haar man mee te delen. Actum Loenhout 2 december 1746 getekend Isabella Vlemincx

Personen:

Akte n° 74: 3 december 1746 - Transport

| ES-076-01 |

Op 3 december 1746 verklaarde Margareta Van Aecken, wonend in Brecht, met assistentie van de notaris te Loenhout, voor 100 gl courant geld getransporteerd te hebben aan Antoon Van Aecken haar neef te Brecht, het na beschreven goed: een perceel land en weide te Loenhout in d' Evenaers O erfg. Michiel Van Elsacker Z erfg. Boudewijn Heuvelmans W de heer schout Van Craesbeeck N Peeter Kenis. Dit goed kwam haar toe door koop van Joannes en Jacobus Van den Brande voor Simon Joachim Van Achteren, secretaris en griffier der heerlijkheden van Crabbels en Pulderbos op 31 december 1743. Als getuigen waren aanwezig Peeter Geerts en Franciscus Gerardi.

Personen:

Akte n° 75: 31 december 1746 - Transport

| ES-077-01 |

Op 31 december 1746 kwam voor not. Essers: Sr Michael Pellens notaris te Brecht, die verklaarde voor 600 gl wisselgeld te transporteren aan Cornelia Verschueren wed. wijlen David Van Ham, Brecht een gelijke som van 600 gl wisselgeld. Deze 600 gl was een deel van een rente van 2000 gl wisselgeld ten laste van de parochie en heerlijkheid van Brecht aan 3 gl 15 st percent, ten behoeve van hem comp. op 2 juni 1720 verleden voor schout, schepenen, gezworenen van Brecht, met name Antoon d' Hase schout, Hendrik Heyns, Wouter Jan Geerts, Michiel Pellens d' oude, Jacob Wilborts, Jan Hendrik Hofkens, en Adriaan Lenaert Gijsen, schepenen, Wilbort Jacob Wilborts, Jan Van Bavel, Merten Lenaert De Bruyn, Jan Van den Broeck, Wouter Van Gestel, Antoon Gerardi en Jacob Lenaert Verdijck, gesworenen der parochie van Brecht als representanten van het hele corpus van Brecht. De comp. verklaarde daaraan geen recht meer te hebben. Gedaan in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Van Ham Brecht, en Erasmus Kerstens Loenhout

Akte n° 76: 31 december 1746 - Testament

| ES-078-01 |

Op 31 december 1746 verschenen voor not. Essers: Adriaan Jan Luycx en Cornelia Mathijs Ooms zijn vrouw, die verklaarden uit vrije wil en zonder dwang hun testament gemaakt te hebben. Alle voorgaande testamenten, codicillen... die zij mondeling of schriftelijk gemaakt hadden werden nietig verklaard. Hun roerende en onroerende goederen, kredieten, obligaties, goud en zilver.. schonken zij aan elkaar, in volle eigendom en het vruchtgebruik ervan, de eerste aflijvige aan de langst levende. Na ieders dood moesten er 10 missen van requiem gecelebreerd worden. Gedaan in aanwezigheid van de getuigen Jan Nijs Van Dijck smid, en Jan Jan Van Elsacker.

Personen:

Akte n° 1: 27 februari 1747 - Transport

| ES-079-01 |

Op 27 februari 1747 kwam voor not. Essers: Jan Van de Cloot die verklaarde voor de som van 125 gl courant geld verkocht te hebben aan zijn broer Jacobus Van de Cloot een perceel land en weide groot 2 B gelegen op de Cleyne Heybaert geheten het H. Geest stedeken O de erfg. Antoon Van Aecken Z Cornelis Cornelis Aernouts erfg. W Lenaert Goris N het heyken Item land op 't Middelaer groot 1 1/2 L O het middelaers bos van Quirijn Willems en anderen Z juffr. Marcelli cum suis W de straat N Adriaan Coecken Item land en heide op de Herseling groot 1/2 B O Peeter Kenis Z juffr. Marcelli W Peeter Kenis N de straat Item een bosveld op 't Schouwbos met het boske eraan gelegen groot 1 gemet O erfg. Aernout Van Tychelt en Cornelis Jacobs N de heer van Loenhout Item een beemd genaamd den doyen bemd in de Mosvoorden groot 1 1/2 L O en Z Frans Van de Cloot W juffr. Marcelli N de erfg. Peeter Joris Coecken. Item een heiveld op de Heibaard "het mulders heyvelt" met de houtwas groot 1 1/2 B Deze goederen behoorden de verkoper toe uit hoofde van zijn ouders bij SD voor notaris Essers op 25 augustus 1745. Als getuigen waren aanwezig Adriaan Vergouwen en Jan Vergouwen.

Personen:

Akte n° 2: 2 maart 1747 - Donatie inter vivos

| ES-080-01 |

Op 2 maart 1747 verscheen voor not. Essers: Cornelia De Backer, jonge dochter, "sieckelijck naer den lichaeme.." Bij donatie inter vivos vel causa mortis transporteerde zij aan juffr. Maria Josina Van Elsacker, geestelijke dochter, al haar meubels, huisraad, kleren, goud en zilver, gemunt of ongemunt. In ruil moest juffr. Maria Josina Van Elsacker haar tot het einde van haar leven onderhouden of doen onderhouden "van cost ende dranck, cleeden ende reeden.." en na haar dood moest zij voor de uitvaart zorgen. De donatrice behield het vruchtgebruik van deze goederen tot het einde van haar leven. Aldus gedaan ten huize van de donatrice in aanwezigheid van de getuigen Jan Van Raphels en Jan Jan Van Elsacker

Personen:

Akte n° 3: 4 maart 1747 - Transport

| ES-081-01 |

Op 4 maart 1747 verschenen voor not. Essers: Jan Cornelis Van Aert, Peeter Cornelis Van Aert, Maria Cornelis Van Aert X Peeter Peeter Doms, Adriaentien Cornelis Van Aert jonge dochter, bijgestaan door de notaris. Deze comp. verklaarden voor de som van 150 gl Brabants courant geld verkocht te hebben aan Peeter Willem Lodewijckx wonend in Wuustwezel, "Eene halve schuere gestaen in de Biest onder Wuustwezel.." Item een weide in de Biest groot 1/2 B O de erfg. Adriaan Van Looveren Z erfg. heer secretaris Van Beeck W de kinderen Theodoor Van Beeck N de straat Item land op Marum te Wuustwezel groot 1 gemet O erfg. Martijn Jan Bellen Z en W Willem Augustijns ea N Peeter Beyers cum suis. Deze goederen behoorden de verkopers toe uit hoofde van Jenneken Jan Aerden hun moeder en schoonmoeder. Het land op Marum was leen onder de heer van Wuustwezel, daarom moest de koper het verhef doen. De goederen waren belast met 300 gl courant geld aan de kerk van Wuustwezel. Aldus gedaan te Loenhout voor mij Marco Antonio Essers, present Cornelis Antoon Van Gastel desen 4° meert 1747

Personen:

Akte n° 4: 7 april 1747 - Transport

| ES-082-01 |

Op 7 april 1747 kwamen voor not. Essers: Michiel Huyghens en Petronella Janssen Goris zijn vrouw. Gezien hun hoge leeftijd en om te voorzien in hun onderhoud tot het einde van hun leven, hebben zij, op last van lijfrente door donatie inter vivos , getransporteerd aan Paulus Ansoms, wagenmaker en Elisabeth Huygens zijn vrouw, hun dochter en schoonzoon, enkele roeden grond gelegen bij de kerk van Loenhout O de stede van Antoon Comperen Z de straat W het straatje lopende naar de hof van de pastorij N de erfg. Peeter Valentijns, "welcke erve door Paulus Ansoms en zijn vrouw betimmerd is met huys en schuer.." Verder transporteerden zij nog de grond waar de smidse en de stal op staan ten westen van vs erve. Na de dood van Michiel Huygens moesten deze smidse en stal binnen het half jaar afgebroken worden. Paulus Ansoms en vrouw moesten jaarlijks een lijfrente van 1 gl 1 st betalen aan Michiel Huygens en vrouw. (het einde van deze akte ontbreekt)

Personen:

Akte n° 5: 18 mei 1747 - Testament

| ES-083-01 |

Op 18 mei 1747 kwamen voor not. Essers: Paulus Ansoms 'sieckelijck' en Elisabeth Huygens zijn vrouw die " gesien der menselijcke nature broosheyt ende cranckheyt" besloten hun testament te maken. Zij verklaarden nietig alle voorgaande testamenten, codicillen... en beschouwden dit testament als hun laatste en uiterste wil. Al hun goederen, roerende en onroerende, kredieten, goud, zilver schonken zij in volle eigendom aan elkaar, de eerst stervende aan de langst levende, op last dat de langst levende moest instaan voor het onderhoud van hun 2 kinderen, hen een ambacht laten leren, en als ze de leeftijd van 25 jaar bereikten hen de som van 40 gl te geven. Zij kozen als voogd voor hun kinderen Jan Roovers of Antoon Comperen. Aldus gedaan ten woonhuize der testateurs die na voorlezing verklaarden alles te erkennen als hun testament. Als getuigen waren aanwezig Merten Laureyssen en Jacobus Constantinus Van den Ackerveken. Allen ondertekenden de akte, uitgenomen Elisabeth Huyghens die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Personen:

Akte n° 6: 11 september 1747 - Afvraging

| ES-084-01 |

Vanwege Adrianus Petrus Maesmans, ontvanger der generale publieke lasten van het dorp en heerlijkheid van Wuustwezel, zal notaris Essers zich richten tot de wethouders van vs dorp en hen verzoeken zonder uitstel het subsidieboek of boek der 20° penningen te bezorgen, en ook het bedeboek en het boek van import en de collecteboeken. Ondanks menigvuldige verzoeken waren de wethouders niet diligent geweest. Het was dringend want het collecte jaar eindigde op 31 oktober 1747. De notaris vroeg de wethouders ook zonder uitstel de lijsten van leveranties , karrevrachten door de ingezetenen gedaan te bezorgen. De notaris moestl al deze eisen van de ontvanger aan de wethouders overhandigen en bij verder uitstel protest aantekenen en alle onkosten en schade op hen verhalen. Actum desen 11° september 1747 getekend A.P. Maesmans. Daaronder staat: Notaris Essers heeft dit alles overhandigd aan de wethouders van Wuustwezel, te weten Adriaan Van Staeyen, Domien Van Pelt en Adriaan Neefs.

Akte n° 7: 1 november 1747 - Testament

| ES-085-01 |

Op 1 november 1747 verscheen voor not. Essers: Cornelis Aert Schrauwen "sieckelijck bij het vier sittende.." Hij verklaarde zijn testament en ordonnantie van uiterste wil te maken zoals volgt: Eerst verklaarde hij nietig alle vorige testamenten, codicillen, giften... en widel dat dit testament effect zou hebben en als zijn laatste wil zou gelden. Hij liet aan zijn zusters en broer een pattacon . Zijn goederen, huisraad, tin, koper, goud en zilver, al deze goederen schonk hij in volle eigendom aan zijn huidige vrouw Jenneken Jan Sebrechts. Waren aanwezig als getuigen Niclaes Andries Peeters en Cornelis Jan Verboven.

Personen:

Akte n° 8: 22 november 1747 - Testament

| ES-086-01 |

Op 22 november 1747 kwamen voor not. Essers: Jan Van de Mierop, schepen in Loenhout, "sieckelijck naer den lichaeme", en Marie Peeter Van de Keybus zijn vrouw, " dewelcke aenmerckende de broosheyt ende cranckheyt der menselijcke nature... willende van dese weirelt niet scheyden aleer gedisponeert te hebben van hunne tijdelijcke goederen...." Zij verklaarden gemaakt te hebben hun testament en ordonnantie van uiterste wil, nietig verklarend alle voorgaande testamenten, codicillen, giften... Zij wilden dat dit testament als hun laatste wil effect zou hebben. Hun roerende en onroerende goederen, goud, zilver... schonken zij aan elkaar, de eerst stervende aan de langst levende. Deze moest de kinderen alimenteren en onderhouden, en hen een ambacht laten leren, en naar school laten gaan om te leren lezen en schrijven. Als zij gekomen zouden zijn tot de ouderdom van 25 jaar moest aan elk 40 gl uitgereikt worden. De langst levende moest tot voogd aangesteld worden van de nagelaten kinderen. Als getuigen waren aanwezig Aert Van Staeyen en Lambrecht Vergouwen. Jan Van de Mierop verklaarde niet te kunnen schrijven omwille van de beverigheid van zijn hand.

Personen: