Attesten en certificaten deel 269 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Attesten en certificaten deel 269

Deel 269, Stuk 1

schepenen hebben het huisje gevisiteerd waar vorige zomer Neelken x +Casus Heufkens uitgestorven is en dit zeer vervallen en onbewoonbaar bevonden, staat langs de gemene weg waar dagelijks vele beesten passeren - 31.10.1582

Personen:

| 269-001 |

Deel 269, Stuk 2

passeerbrief voor Laureijs van Beringen met zijn familie en bagage, die vanuit Keulen naar Loenhout is komen wonen - 26.05.1603

| 269-002 |

Deel 269, Stuk 3

Willem van Ostaeijen, vorster in Wuustwezel, verklaart dat Lenaert Cornelis Gabriels onlangs een paard kocht van een zekere Peeter, Borgvliet, getuigen eveneens Jan Laureijs Noutssen en Cornelis Verboven Janssen - 15.11.1599

Personen:

| 269-003 |

Deel 269, Stuk 4

attest voor Cornelis van Dongen, schout, rentmeester en kastelein, ivm amen (inhoudsmaat) olie, geslagen op zijn smoutmolen - 27.01.1599

Personen:

| 269-004 |

Deel 269, Stuk 5

attest voor Gerit van der Buijten, alias Tongelberch. Derdedeel van zaailand van de tongelberg werd gebruikt door Laureijs Cornelissen, Anthonis Goris, Adriaen Bartholomeeussen en Jan Lippens - 12.01.1600

Personen:

| 269-005 |

Deel 269, Stuk 6

attestatie voor Nicolaes Ijsenborch, die als militair op het kasteel van Loenhout heeft gelegen - s.d.

| 269-006 |

Deel 269, Stuk 7

passeerbrief voor Cornelis van den Nijeuwenhuijse, secretaris van Loenhout, die zowel voor zijn privezaken als voor het dorp dagelijks moet reizen naar Antwerpen, Brussel, Mechelen, Breda, Bergen op Zoom en andere - 08.03.1600

Personen:

| 269-007 |

Deel 269, Stuk 8

passerbrief voor Jan Rutten, pottenbakker, geboren in Oosterhout x Lijsbeth Huijbrechts, geboren in Wuustwezel, gewoond hebbende in Breda - 30.09.1600

Personen:

| 269-008 |

Deel 269, Stuk 9

attest voor Willem Vorsselmans die met appelen, peren en hazelnoten naar Bergen op Zoom gevaren is, waarbij de peren gekocht waren van Anthonis Goris Neels, wonende bij de kerk, en de appels gedeeltelijk gekocht van Cornelis Stoops - 03.10.1600

Personen:

| 269-009 |

Deel 269, Stuk 10

Laureijs van der Buijten, hoevenaar in Ho(u)mbeek verklaart dat Cornelis van Dongen hem schapen geleverd heeft - 09.09.1600

Personen:

| 269-010 |

Deel 269, Stuk 11

op verzoek van de beheerders van Wuustwezel visiteren de beheerders van Loenhout een aantal afgebrande en leegstaande huizen en steden in Wuustwezel - 11.07.1601

| 269-011 |

Deel 269, Stuk 12

certificatie voor Jacop Wouter Verwilt, schoenmaker - 24.09.1601

Personen:

| 269-012 |

Deel 269, Stuk 13

passeerbrief voor Laureijs van Beringen, die vanuit Keulen naar Loenhout komt wonen (cfr supra) - 16.03.1601

| 269-013 |

Deel 269, Stuk 14

Nicolaes van Dale, Henrick van Gastel en Lenaert Jan Ments verklaren op verzoek van Francois Imbrechts dat Peter Imbrechts is gestorven circa 14 dagen voor St Jans mis in de zomer van het jaar 1582; Nicolaes van Dale was bij zijn ziekbed, Henrick van Gastel en Lenaert Jan Ments droegen hem ten grave - 12.02.1601

Personen:

| 269-014 |

Deel 269, Stuk 15

circa 1595-1596 werd Jan Mathijs Mathijssen, geboren in Brecht, zoon van Magdaleen Cornelis Herstraets (thans wnde in Loennhout) x Mathijs Mathijs Cleijssen gedood door een jonge dochter genaamd Petronella Aerts - 04.02.1602

| 269-015 |

Deel 269, Stuk 16

passeerbrief voor Jan Cornelis van der Buijten, die na het sterven van zijn ouders en gezien de woelige periode enige tijd naar Holland en Zeeland gevlucht is - 12.05.1602

| 269-016 |

Deel 269, Stuk 17

Lambrecht Cornelissen, 'behoud'zoon van mr Peter Beijerssen, verklaart, op verzoek van de bedezetters van Wuustwezel, niet te weten waar de bede en schot boeken van Wuustwezel zijn - 1602

Personen:

| 269-017 |

Deel 269, Stuk 18

Peeter Cornelis Keeselmans, lakei geweest van zijn 'Alteze Don de Parma', werd doodgeschoten in Gelderland. Erfgenamen zijn de kinderen van zijn broer Jan Cornelis Keeselmans x Marie Govaert van Ijperen, waarvan er reeds 2 zijn overleden en de 4 nog in leven zijnde noemen Cornelis (oudste), Lijnken (x Anthonis Cornelis Wackers), Marie en Jenneken, allen in Loenhout wonende. Cornelis Jan Cornelis Keeselmans krijt volmacht om alle kinderen te vertegenwoordigen voor schepenen in Maastricht - 05.07.1602

Personen:

| 269-018 |

Deel 269, Stuk 19

schepenen visiteren op verzoek van Cornelis van den Nijeuwenhuijse, last hebbend van Jan van Amstel, Brecht, hooimade op het hoogbos - 15.??.1603

Personen:

| 269-019 |

Deel 269, Stuk 20

passeerbrief voor Anthonis Cornelis Vervloet, jongman, die 8 à 10jaar gewoond heeft bij Peter Aerts Grauwen, hoevenaar en dit zaaiseizoen naar Zeeland wil gaan met zijn bijen - 10.04.1603

Personen:

| 269-020 |

Deel 269, Stuk 20, vervolg

(nota: op achterzijde staat 'certificatie voor Anthonis Wouter Vervloet)

| 269-021 |

Deel 269, Stuk 21

attestatie voor Cornelis Goris Aertssen, 'weiman', van wie door soldaten een hazewind werd gestolen - 18.07.1603

Personen:

| 269-022 |

Deel 269, Stuk 22

Lijsbeth x +Peter Michielssen, 60j, getuigt over 'smeijers acker' in Meer, waarontrent zij 9 jaar gehuwd heeft gewoond, nu circa 40jaar terug - 13.03.1603

| 269-023 |

Deel 269, Stuk 23

Jan van Dietfort zal paard, gekomen van Cornelis Verboven Janssen, naar Antwerpen brengen - 29.07.1603

Personen:

| 269-024 |

Deel 269, Stuk 24

Jan Claessen, 50j en Quirijn Willemssen, 26j getuigen over paarden die ontvreemd werden van Jan Laureijs Noutssen - 16.08.1603

Personen:

| 269-025 |

Deel 269, Stuk 25

zelfde getuigen voor paard van Willem Jan Rombouts, onlangs verhuisd naar Brecht

| 269-026 |

Deel 269, Stuk 26

Peter Joris Kerstiaenssen, 53j - Adriaen Janssen van Ostaeijen, 34j - Wouter Peters Ren, 32j - Anthonis Adriaenssen, 31j - Cornelis Jan Assentins, 32j getuigen voor de pachters van de tienden over vernielingen door het krijgsvolk. Getuigen verder Jan van Dietfoirt, 36j - Stoffel Cornelissen van Aerde, 37j - Meus Francken, 40j, linnenwever - Henrick Peeterssen, 45j - 19.08.1603

Personen:

| 269-027 |

Deel 269, Stuk 27

schepenen visiteren de schade geleden bij Peter Aerts Grauwen, pachter in Popendonk - 18.08.1603

Personen:

| 269-028 |

Deel 269, Stuk 28

Adriaen Peter de Huen, 40j - Peter Joris Kristiaens, 52j - Anthonis Cornelis Vervloet, 40j - Henrick Peters de Graeu, 28j getuigen over beschadigingen bij Peter Aerts Grauwen (cfr vorige akte). Item Peter Jan Janssen, 40j - 22.09.1603

Personen:

| 269-029 |

Deel 269, Stuk 29

Peter Anthonis Wackers, 44j en Adriaen Peeter de Huen, 40j getuigen over schade bij Jan Laureijs Noutssen en Adriaen Verboven, pachters van de tienden. Item Peter Joris Christiaenssen, 52j - Henrick Peters de Grauwe, 28j - Anthonis Cornelis Vervloet, 40j - 22.09.1603

Personen:

| 269-030 |

Deel 269, Stuk 30

certificatie dat in Loenhout de ordinaire bede wordt gedragen door de eigenaar en niet door de gebruiker - 11.09.1603

| 269-031 |

Deel 269, Stuk 31

certificatie voor Anthonis Goris Neelssen en Jan Dorens van Huijsen. Anthonis Goris is x over ontrent de 16j met Margriete Gielis Haest, dochter van +Marie Jans van Staeijen, en aldus halve zuster van Lijsbeth Mathijs van Aerde x +Jan van Houtel (onlangs + aan de pest). Jan Dorens van Huijsen is x over ontrent de 41j met Jacopmijne Thijs van Aerde, dochter van +Cornelia Cornelis de Grauwe, en dus ook halve zuster van Lijsbeth Mathijs van Aerde, 'allen nog gezond en welvarend') - 29.10.1603

Personen:

| 269-032 |

Deel 269, Stuk 32

op verzoek van Jan Dorens van Huijsen de oude getuigt Jan Peeter Mertens, 70j over erfenis van de goederen Jan Meeus van Huijsen welke aanvaard en gebruikt werden door Willeboort van Stralen - Item Anthonis Goris Neelssen, 50j - 11.11.1603

Personen:

| 269-033 |

Deel 269, Stuk 32

op verzoek van Jacop Peters van Elsacker getuigen Jan Huijbrechts Bode, vorster, 45j over woordenwisseling ten huize van Wouter Willem Maes, alias 'goeijdagen', 37j, tussen verzoeker en Diel Coppen Neve, vorster in Wernhout - 11.12.1603

Personen:

| 269-034 |

Deel 269, Stuk 33

Adriaen Peeters de Haen, Peeter Jan Janssen en Jan Hendricx van Elsacker als pachters van percelen vallende onder de tiende van St. Bernaarts, getuigen op verzoek van Livinus de Smidt, secretaris van Zandhoven, uit naam van Livinus de Smit, administrateur van St. Bernaarts, over gedeeltelijke kwijtschelding van pacht voor het jaar 1603 - s.d. 1604

Personen:

| 269-035 |

Deel 269, Stuk 34

voor Cornelis Pauwles van Sundert, wnde in de berenstraat in Loenhout, getuigen Jan Lippens, 42j en Jan Gielis Luijcx, 40j over de geringe opbrengst van hooi en stro omwille van de vernieling door het krijgsvolk - Item Nicolaes van Dale, 54j - 12.07.1604

Personen:

| 269-036 |

Deel 269, Stuk 35

certificatie voor Cornelis Goris Aertssen , zijn zoon Cornelis en Peeter Joos Wouters die met hun bijen naar Zeeland willen - 29.04.1604

Personen:

| 269-037 |

Deel 269, Stuk 36

passerbrief voor Laureijs Cornelis Reijns om Wouter Willem Maes los te krijgen, dewelke die in dienst van luitenant Bommel naar Vlaanderen gezonden werd om diens bagage te vervoeren

Personen:

| 269-038 |

Deel 269, Stuk 37

schepenen visiteren hofstede en beemd op verzoek van Jan Wouter Rombouts, in naam van Betteken Jan Robmouts, Antwerpen, aan wie de goederen behoren, en welke in gebruik zijn van Cornelis Peter Joris, alias Bode - 30.05.1604

Personen:

| 269-039 |

Deel 269, Stuk 38

op verzoek van Michiel van Elsacker Michielssen getuigen Mathijs Jan Mathijssen, 43j en Lambrecht Cornelis Lambrechts, 35j, over een paard dat verzoeker had verkregen bij mangeling tegen Cornelis Willems van Eeckel, Wuustwezel en dat hij naar de weide van Lowijs Diels in de 'paarden'hemel' in Antwerpen had gebracht - 14.06.1604

Personen:

| 269-040 |

Deel 269, Stuk 39

op verzoek van Jacop Pauwels van Staeijen getuigt Peter van Staeijen Henricxssen over hooimade die destijds verhuur werd door Pauwels van Staeijen, o.m. aan Jan Huijbs - 28.08.1604

Personen:

| 269-041 |

Deel 269, Stuk 40

certificatie voor Cornelis Jan Ascentius (Centen?) en zijn tweede vrouw - 19.07.1604

Personen:

| 269-042 |

Deel 269, Stuk 41

certificatie voor Hoogstraten ivm de pest - 02.08.1604

| 269-043 |

Deel 269, Stuk 42

passeerbrief voor Claes Peter Aertssen - 18.09.1604

| 269-044 |

Deel 269, Stuk 43

voor Henrick Janssen van Geel, en Peeter Jan Matthijssen, resp schepen en H Geestmr in Meer, getuigen Matthijs Janssen, hoevenaar, Neerven, 43j en Henrick Wouter Buijs, Terbeek, inde 70j, over plundering door het leger liggend op het kasteel van Hoogstraten - 09.10.1604

Personen:

| 269-045 |

Deel 269, Stuk 44

certificatie voor Jan Laureijs Noutssen en Adriaen Verboven, pachters van de tienden van de prins graaf van Arenberg ivm schade door de legers - 19.10.1604

Personen:

| 269-046 |

Deel 269, Stuk 45

certificatie voor Laureijs Cornelis molenaar over zetting van de molen - 14.12.1604

Personen:

| 269-047 |

Deel 269, Stuk 46

Jenneken Jacops van Bael met haar voogd Cornelis Jan Jacops doet klacht tegen Peter Denijssen, knecht van de schout van Dongen, wegens laster en eerroof, o;m; ivm het kind dat bij haar verwekt is (onwettig) door Cornelis Cornelis Goris Aerts - 12.09.1605

Personen:

| 269-048 |

Deel 269, Stuk 47

passeerbrief voor Wouter Peeterssen die olie, geslagen door de moutslager Adriaen Gerit Janssen op de molen van Cornelis van Dongen, schout, naar Antwerpen wil voeren - 17.11.1605

Personen:

| 269-049 |

Deel 269, Stuk 48

certificatie voor Jan Engelen, landbouwer x Marije Hendrick van Tijgelt, die naar zijn zwager Andries Hendrick van Tijgelt in Tholen wil - 09.11.1605

Personen:

| 269-050 |

Deel 269, Stuk 49

certificatie voor Cornelis Joris Peeter Diercx voor wie zijn vrouw Maeijken verklaart dat zij een dochter genaamd Truijken de Brier aangenomen hebben, dat bij een ongeval overleden is - 13.12.1605

Personen:

| 269-051 |

Deel 269, Stuk 50

dispuut ivm erfenis Daniel Jannssen van Tol (+Bergen op Zoom in de zomer 1604) tussen de weduwe Maijken en zijn broer David Janssen van Tol. Erflater had geen wettige erfgenamen - 13.01.1606

Personen:

| 269-052 |

Deel 269, Stuk 51

certificatie voor Cornelis Willems Kerckhoffs, in de kaart in Ekeren ivm hoorngeld in Loenhout - 30.03.1607

| 269-053 |

Deel 269, Stuk 52

gratie door sr Urbanus van Parijs, ontvanger generaal van de Staten - 07.12.1605

| 269-054 |

Deel 269, Stuk 53

certificatie voor Jan Mathijs Godschalcx - akte beschadigd, geen datum

| 269-055 |

Deel 269, Stuk 54

verklaring door Jan Michielssen voor Cornelis Peeter van den Bruijnenberghe - 21.10.1605

Personen:

| 269-056 |

Deel 269, Stuk 55

Laureijs Cornelis Reijns, als voogd van de kinderen Wouter Adriaen Reijnssen, en en Jacop Anthonissen en Jacop Anthonissen, broer van Paulijntien Anthonissen, machtigen mr Willem Borchgrave - 14.07.1605

Personen:

| 269-057 |

Deel 269, Stuk 56

certificatie voor Jan Cornelis Goris, die vanwege het dorp eiken planken naar Bergen op Zoom dient te voeren - 02.04.1605 (nota: op hetzelfde stuk komen nog andere akten of stukken van akten, al dan niet doorgehaald, voor, o.a. transport van een schuur door Lijsken Jan Brants aan Lambrecht Engelen)

Personen:

| 269-058 |

Deel 269, Stuk 57

ten behoeve van Aert Hendrick Keijsers getuigt Cornelis Hendricx van Aerde, molenaar, 66j dat hij Cornelis, alias Neelken Neef Recht, een half jaar voor zijn dood heeft horen zeggen dat Niclaes Jacops, molenaar in Turnhout, hem nog arbeidsloon schuldig was - 13.06.1606

Personen:

| 269-059 |

Deel 269, Stuk 58

ten behoeve van sr Hendrick de Cuijper verklaart Cornelis Nuijts, St Lenaerts dat zijn +vader heeft gewoond (over de 25jaar) op de hoeve van +Cornelis de Cuijper, thans eigendom van diens erfgenamen en hij zelf na zijn vaders dood over de 5 jaar en dat zij samen met de hoeve een hooimade in Blaakt hebben gebruikt - 16.05.1606

| 269-060 |

Deel 269, Stuk 59

passeerbrief voor Jan Hendricx van Gestel en Quirijn Willemssen, landbouwers, die buiten Loenhout hun kost willen verdienen met de 'seijsen, pijcke of ander' - 28.06.1606

Personen:

| 269-061 |

Deel 269, Stuk 60

procuratie voor Jan Mathijs Godschalcx, rentmeester van Zwaluwe, die gevlucht is geweest op het kasteel van Loenhout, en vandaar naar Antwerpen wilde gaan, maar gevangen werd genomen door ruiters van Breda, die hem ook geld afnamen - 1606

| 269-062 |

Deel 269, Stuk 61

certificatie voor Catherine Peeter Imbrechts x +Wouter Verwilt xx Adam de Ridder, die van jongsaf in Loenhout heeft gewoond, thans wonende in Emblem onder Broechem - 07.03.1606

Personen:

| 269-063 |

Deel 269, Stuk 62

passerbrief voor Jacop Wouter Verwilt, jongman, geboren in Loenhout, die buiten Loenhout een ambacht heeft aangeleerd - 13.02.1606

Personen:

| 269-064 |

Deel 269, Stuk 63

certificatie voor Lauwreijs Cornelis Reijns en Jan Huijbrechts Boede, gecommitteerd als pachters van de impost, voor wie Jan Hendricx, burgemeester van Zundert, gertuigt ivm inzet, pacht en hogen van de impost - 01.06.1606

Personen:

| 269-065 |

Deel 269, Stuk 64

ten verzoeke van Dingne van Ardennen x +Jan van Vollenhove verklaart Jan Hubrechts Bode dat Hans Bosch, Zundert vernomen had van een vrouw, met wie hij samen op het steen in Antwerpen gevangen had gezeten, dat er schatten verborgen waren in het huis van producente in Zundert - 19.01.1606

Personen:

| 269-066 |

Deel 269, Stuk 65

Niclaes van Dale getuigt op verzoek van Cornelis van Dongen, rentmeester, dat hij in opdracht van het dorp naar Brussel is geweest om aldaar te getuigen over de grote armoede en desolatie ten gevolge van de pest en over de wacht op het kasteel - 17.07.1606

Personen:

| 269-067 |

Deel 269, Stuk 66

Claes van Dael, Peeter Anthonis Wackers, Cornelis Verboven Cornelissen, Peeter van Acken, Jan Lauwreijs Noutssen, Lauwreijs Cornelis Reijns en Adriaen de Hoen, schepenen - Adriaen Janssen Coeck, burgemeester - Gerit van der Buijten, Cornelis Verboven Janssen, Adriaen van Acken en Jan Cornelis Goris Aerts, bedezetters - Peeter Peeterssen van Breda en Peeter Ijsendonck, kerkmeesters - Anthonis Goris en Cornelis van Elsacker, H Geestmeesters; committeren sr Cornelis van Donghen, schout om het dorp te vertegenwoordigen inzake betalingen tegen sr Hendrick de Cuijper en Hans de Bije - 01.07.1606

Personen:

| 269-068 |

Deel 269, Stuk 67

certificatie voor Cornelis van Dongen inzake Jan van Dietfoort, collecteur van de 'ordinare' bede - 17.07.1606

Personen:

| 269-069 |

Deel 269, Stuk 68

certificatie voor Hendrick Willems van Gilse die op 01.07.1607 in Loenhout is komen wonen - 24.07.1607

Personen:

| 269-070 |

Deel 269, Stuk 69

certificatie voor Sijmon Cornelis Kesselmans die olie kocht geslagen door Adriaen Geritssen, olieslager, op de molen van de schout in Popendonk - 21.02.1607

Personen:

| 269-071 |

Deel 269, Stuk 70

stuk van de drossaard van Breda inzake proces tussen Cornelis Goris Aertssen en zijn kinderen en Mathijs Janssen als hoevenaar van de goederen van de heer van den Wijngaerde - 23.10.1607

Personen:

| 269-072 |

Deel 269, Stuk 71

Anthonis Straetmans, Rijkevorsel, pachter van de hoeve "houtele" aldaar, machtigt mr Peeter Jordaens om in Brussel te compareren en kwijtschelding van de huur te vragen omwille van de grote geleden schade - 26.07.1607

Personen:

| 269-073 |

Deel 269, Stuk 72

op verzoek van Cornelis Willems van Eeckel getuigt Jan Michielssen, ziek te bed en 'onder het H Sacrament liggend', inzake schuld van Cornelis van Eeckel aan Jan Nijclaes Jacops van gelden die Niclaes Jacops aan Willem van Eeckel geleend had - 17.05.1607

Personen:

| 269-074 |

Deel 269, Stuk 73

cfr stuk 70 - 22.10.1607

| 269-075 |