Voorwaardeboeken (extracten), nr. 996 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 996, extract 1, 16-7-1725

Conditien ende voorwaerden waerop men vanwegens den Eerw.sten Heere Gerardus Rubbens, abt der abdije van Sinte Bernaerts op de schelde publiecquelijck sal verpachten alle desselfs cloosters thienden onder de prochie ende heerlijckheyt van Loenhout ende dat voor desen tegenwoordigen jaere 1725... Dan volgt een hele reeks voorwaarden waar de tiendenpachters aan moesten voldoen, vb wie in het verleden zijn verplichtingen als pachter of borg niet nagekomen was werd niet toegelaten. De pastoor kreeg ook zijn deel: den pachter sal aen den heere pastoor voor ieder perceel tiende moeten leveren een koppel capuynen ofte in plaets vandien 28 stuyvers ende nog twee karren mest.... En sal op ieder perceel gesteld worden eenig mandelen strooy voor denselven heere pastoor... Het graan van de tienden moet geleverd worden in het refugehuis van de abdij binnen Antwerpen, de boekweit rond Allerheiligen en de rogge rond Kerstmis. Dan worden de tienden percelen opgesomd met de namen van de pachters en de borgen van 't jaar 1725 en de hoeveelheid te leveren graan:
Eerste perceel: het Moleneinde begint aen de beke bij Sinte Quirijnsput.. Dit perceel moest 15 veertelen boekweit en 35 veertelen rogge leveren. Pachter = Cornelis Ooms voor 90 gl en 11 hogen of verdieren. Borgen: Cornelis Gabriel Goris en Peeter Oudermans.
Tweede perceel: de Sneppelenthiende beginnende aen de brede beke tot de Schoorbrugge....... tot op de paelen van Brecht.. Pachter Lambrecht Jan Rombouts voor 76 gl en 6 hogen. Te leveren 30 veertelen boekweit en 60 veertelen rogge. Borgen: Peeter Wouter Ooms en Adriaan Keisen.
Derde perceel: de Beirestraetthiende beginnende aen de beke bij de erfg. van Matthijs Goossens de straet uyt tot de oude thiendeschuere ... Te leveren 25 veertelen boekweit en 50 veertelen rogge. Pachter = Peeter Jan Peeters voor 70 gl en 8 hogen. Borgen: Jan Matthijs Wiercx en Jacob Lenaert Venincx..
Vierde perceel: de Beeckxe thiende beginnende aen de breede beke tot de oude thiende schuer toe op Sneppelen... Te leveren 30 veertelen boekweit en 30 veertelen rogge. Pachter Aernout Van Tichelt voor 70 gl en 10 hogen. Borgen: Peeter Vermeiren d' oude en Peeter Vermeiren de jonge.
Vijfde perceel: het Hesselincxse thiende beginnende aen het huysken neffens de stede van den secretaris van Wesel genaemt den steenhoven.. Te leveren 12 veertelen boekweit en 20 veertelen rogge. Pachter Hendrik Kuypers voor 37 gl en 10 hogen. Borgen: Jan Adriaan Nouts en Cornelis Vermeiren.
Zesde perceel: het Popendonckse thiende uytgenomen vier gemeten nieuw opgebroken heyde vrij voor 6 jaeren... Te leveren 30 veertelen boekweit en 70 veertelen rogge. Pachter Jacobus Aernouts voor 94 gl en 12 hogen. Borgen Jan Roelen en Cornelis Corneliszoon Aernouts.
Zevende perceel: het Huffelse, beginnend in het Oosteneind tot de St. Quirinus kapel westwaarts over de Solheuvel tot aan de Donk. Te leveren 25 veertelen boekweit en 40 veertelen rogge. Pachter Jacobus Aernouts voor 117 gl en 12 hogen. Borgen Jan Jan Roelen en Cornelis Corneliszoon Aernouts.
Achtste perceel: het Neerven, Te leveren 15 veertelen boekweit en 45 veertelen rogge. Pachter Marcus Kenis voor 72 gl en 12 hogen. Borgen Cornelis Vlemincx en Cornelis Van Gastel.
Negende perceel: de Hechtse thiende beginnende aen den molen streckende naer de Nedervenne tot het Hechtveken ende van het huys van Hendrick Stoffel Brocatus tot aen de Maelenvoort. Te leveren 20 veertelen boekweit en 40 veertelen rogge. Pachter Jan Van de Mierop voor 106 gl en 13 hogen. Borgen Jan Vorsselmans en Peeter Hendrik Vergouwen
Tiende perceel: de Doncxe beginnende aen de Maelenvoort de Donck uyt neffens de Blaeckt... Te leveren 20 veertelen boekweit en 30 veertelen rogge. Pachter Jan Van de Mierop voor 82 gl en 13 hogen. Borgen Jan Vorsselmans en Peeter Hendrik Vergouwen.
Aldus gedaen ende verpacht op den 16° July 1725 present Jacobus Aernouts, Cornelis Rombouts, Cornelis Ooms, Cornelis Van Tichelt, Marcus Kenis, Michiel Huygens ende Anthonis Peeter Anthonissen, schepenen van Loenhout.

Personen:

| 996-001 |

Bundel 996, extract 2, 23-5-1725

Dielis Jacob Francken verhuurde een stede met huis en hof, de halve schuur, turfhuis en dries, landen en weiden samen 5 gemeten op Popendonk, een weide 1 gemet, hooiland 1/2 B, land 1 gemet, voor een termijn van 2 jaren vanaf Sint Mertensmis 1725, verhuurd aan Jan Peeter Verheyen voor 42 gl. Actum 23-5-1725

Personen:

| 996-002 |

Bundel 996, extract 3, 12-5-1725

Adriaan Michiel Goossens en Jacobus Cornelis Rombouts, voogden der weeskinderen van Christiaan Matthijs Goossens, moeder is Maria Cornelis Rombouts, en van de kinderen Jacob Lenaert Veninx waar moeder van was Cathelijn Matthijs Goossens. Zij verhuurden een stede met huis en schuur, hof en dries, landen en weiden, groot samen 7 B gelegen op Sneppel, voor een termijn van 6 jaren ofwel 3 jaren als verhuurders en huurder er in toestemmen. Verhuurd aan Jan Cornelis Eyskens voor 54 gl. Actum 12-5-1725 (Fig. kaart n° 1963)

Bekijk kaart

Personen:

| 996-003 |

Bundel 996, extract 4

Peeter Cornelis Aernouts heeft gegeven in volle eigendom aan zijn neef Adriaan Aernouts X Anna Peeter Jaspers voor 400 gl..? De nieuwe eigenaar moet Peeter Cornelis Aernouts in zijn huis laten wonen en hem onderhouden van kost en drank. In geval van overlijden moet de weduwe of de erfgenamen hem onderhouden. (Deze akte is onvolledig)

Personen:

| 996-004 |

Bundel 996, extract 5, 7-11-1724

Het weeskind Jan Adriaan Weerts: Cornelis Jacob Peeter Jans als voogd en Willem Vermeiren als toez. voogd van 't weeskind van Jan Adriaan Weerts, verhuurden een stede met huis en schuur, hof en dries met land en weiden, groot 2 B op Popendonk, land de Thijsken weyde 1/2 B, voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1725, verhuurd aan Peeter Jan Peeters van Wesel voor 20 gl Actum 7-11-1724 (Fig. kaart n° 1318)

Bekijk kaart

Personen:

| 996-005 |

Bundel 996, extract 6, 29-1-1725

Dielis Jacob Francken verhuurde een stede met huis en hof, de helft van de schuur en het turfhuis, met dries, land en weiden er aan, groot 5 gemeten onder Popendonk, een weide 1 gemet, hooiland 1/2 B, land op Popendonkse akker 1 gemet, verhuurd voor 2 jaren vanaf half maart 1725 aan Jan Peeter Verheyen voor 42 gl. Actum 29-1-1725 (Fig. kaart n° 1298) verhuring niet door gegaan

Bekijk kaart

Personen:

| 996-006 |

Bundel 996, extract 7, 18-4-1725

De kerk van Loenhout: Aanbesteding gedaan door de pastoor, schout, schepenen en kerkmeesters aan Jan Jan Augustijns metselaer van sijnen stiele wonend in Wuustwezel, om de vloer van de kerk te herstellen. Voorwaarden waaraan de aannemer moet voldoen: Den aennemer sal moeten effen ende gelijck leggen alle de zarcken ende de andere plaveye steenen in de geheele kercke... Hiervoor zal hij 15 gl ontvangen van de kerkmeesters. De aannemer wordt door de dorpsoverheid aangesteld om de vloer van de kerk sijn leven lanck effen ende gelijck te onderhouden.. Daarom zal alleen hij de bevoegdheid hebben om de graven in de kerk te openen en weer dicht te doen. De aannemer zal van de erfgenamen der overledenen die in de kerk begraven liggen 2 gulden ontvangen voor het openen van iedere zerksteen, het maken van de put en behoorlijk weer dichtmaken. De aannemer zal voor het openen der andere plaveistenen, het maken en weer toedoen van elke put, een daalder of 30 stuivers ontvangen. De kalk voor het toemaken van de putten in de kerk moet geleverd en betaald worden door de erfgenamen van de overledenen die in de kerk begraven liggen. .Aldus gedaen ende aenbesteed desen 18° april 1725 ten ordinairen genechte ende ter presentie van den Eerw. heere pastoor Vlemincx, schouteth Herry, Jacobus Aernouts, Cornelis Rombouts, Cornelis Van Tychelt, Cornelis Ooms, Michiel Huygens schepenen, ende Goris Van Antwerpen kerckmeester van Loenhout.

Personen:

| 996-007 |

Bundel 996, extract 8, 25-9-1725

Cornelis Heestermans als voogd van het weeskind van Aert Moons verhuurde aan Symon Caes een stede met huis en schuur, hof en dries, met land en weiden erbij op de Herseling, groot 5 gemeten, land den grooten acker 3 L, de hei acker 3 L, de bremacker 2 gemeten, de hoevenweyde 2 gemeten, een beemd bij het schoorblok, een groot heiveld in de Willaerden enz... voor een termijn van 6 jaren vanaf half maart 1725, aan 25 gl. Actum 25-9-1725 (Fig. kaart n° 2280)

Bekijk kaart

Personen:

| 996-008 |

Bundel 996, extract 9, 13-2-1726

Maria Anna en Elisabeth Van Elsacker verhuurden uit kracht van evictie, een stede met huis, schuur en turfhuis, hof, dries en land groot samen 5 1/2 B, drie percelen heide op de Herseling 7 b, een beemd 1/2 B, alles toebehorend aan de wed. en kinderen Aert Moons. Procureur Jacques Gerardi is huurder gebleven voor de prijs van ...? Actum 13-2-1726

Personen:

| 996-009 |