Voorwaardeboeken (extracten), nr. 924 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 924

Bundel 924, extract 1, 14-12-1577

Cornelis Imbrechts heeft Aert der Weeuwen vermoord: Heer Bernaert Van Aken, priester, en Adriaan Van Elsacker als arbitreuren van Cornelis Imbrechts misdadige 1° zijde. Aernout Van Ostaeyen en Joos Peetersen als arbitreurs en keersluyden van Jan der Weeuwen zoon van wijlen Jan der Weeuwen met zijn broers en zusters met hun vrienden en magen van Aerde der Weeuwen Janssen aflijvige 2° zijde. Uitspraak en minnelijk akkoord over deerlijck ongeval en doodslag die Cornelis Imbrechts gedaen heeft aen de persoon van Aerde der Weeuwen wiens siele God almachtich ontfermen ende genadich wesen wille.. Cornelis Imbrechts moet binnen het jaar verschijnen, op 't moment dat de familie van het slachtoffer zal vaststellen, blootvoets, met ontbloot hoofd moet hij vergiffenis vragen, met een wassen kaars van een half pond in de hand... hij moet 3 V rogge geven aan de familie van het slachtoffer, binnen de 6 weken een uitvaart laten celebreren, 40 soengulden betalen enz. Er wordt bij vermeld dat de dader ‘nu ver van Loenhout is' Zat hij in de gevangenis of was hij op de vlucht? Op 14-12-1577 heeft Cornelis Imbrechts de verzoening gedaan zoals die volgens de uitspraak moest gebeuren. Actum ten huize van Willem Christiaens bij de kercke tot Loenhout.

Personen:

| 924-001 |

Bundel 924, extract 2, 29-12-1579

De wed. en kinderen Anthonis Van Aerde: Op 29-12-1579 comp. Margriet Adriaan Willems, wed. Anthonis Van Aerde, met haar voogd Cornelis Ysendonck 1° zijde. Adriaan Anthonis Van Aerde, Cornelia Anthonis Van Aerde dr met Cornelis Jan Abrahams Van Huysen, Elisabeth Anthonis Van Aerde dr met Wouter Peeter Goris haar bruidegom? Allen erfg. van Anthonis Van Aerde 2° zijde. (geen vervolg)

Personen:

| 924-002 |

Bundel 924, extract 3, 1-2-1580

De erfg. Anna Imbrechts: Peeter Imbrechts in eigen naam, voor de helft, en de erfg. Magdalena Imbrecht voor de helft. Verkopen een huys metten hove en erve geheeten den Doren in den Huffel mette palinge soo het Pauwels Ackermans ende Anna Imbrechts wijlen bezeten hebben, het huis en erve geheeten Antwerpen hebben zij gekocht. Koper Jan Michiels Van Elsacker voor 55 ponden Br. Actum 1-2-1580

Personen:

| 924-003 |

Bundel 924, extract 4

De erfg. Jan Van Dale: Op 20-6-1580 comp. Claes Van Dale, Hendrik Van Gastel X Neelken Van Dale, Hendrick Joos Van Elsacker X Heylwich Van Dale, Peeter Joris Christiaenssen X Jenneken Van Dale 1° zijde. Jan Verboven voogd en Peeter Nijs toez. der weeskinderen, te weten Willem, Jan, Peeter en Digne Van Dale 2° zijde en Cornelia hun moeder. SD 1° Kavel: heel het woonhuis in 't Oosteneind tegenover Merten Peetr Thijs huis... enz 2° Kavel: de schuur bij 't woonhuis en torfhuis..

Personen:

| 924-004 |

Bundel 924, extract 5, 28-7-1580

De erfg. Pauwels Ackermans en Anna Imbrechts verkopen een huis met hof en land in den Huffel daer Antwerpen vuythangt... Koper is Peeter Van Staeyen voor 74 ponden Br. Actum 28-7-1580

Personen:

| 924-005 |

Bundel 924, extract 6, 12-12-1580

Peeter Claes Jans en Claes Bode als voogden van Matthijs Jan Claes Jans sone verhuren de stede van Matthijs (de helft van de stede) alsoo die gestaen ende gelegen is tot Popendonck daer Jan Claes Jans uytgestorven is met lande, heyde en weyde.. voor een termijn van 6 jaar beginnend te Bamisse 1580 tot Bamis 1586. Huurder is Geert Stoops voor 3 V rogge en 8 Kgl Actum XII decembris 1580

Personen:

| 924-006 |

Bundel 924, extract 7, 9-1-1581

Comp. Jan en Peeter Cornelis Bode, Adriaentien Cornelis Bode dr. met Cornelis Goossen Aerts, Cornelis, Jan en Peeter Goossem Lemmens, ook voor hun broer Goossem en zuster Adriana. SD erfgoederen van Cornelis Bode hun vader en van Cornelia hun moeder. Land op 't acker groot 13 L weide in de Mosvoorden 1 V enz.. Actum 9-1-1581

| 924-007 |