Schepenregisters deel 254 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 254

Schepenregister 254, Stuk 1 - 26.02.1620

akkoord tussen Cornelis en Jan Aernout Nouts enerzijds en anderzijds Adriaen Cornelissen x Cornelie en Cornelis Michielsen x Maeijken, beide dochters van Cornelis Ments, Adriaen Vermunten als momboor met Lenaert Ments als toeziener van de twee weeskinderen Cornelis Ments, allen voorkinderen Cornelis Ments x +Maeijken Andries Jacobs en Adriaen Lenaert Ments nog als momboor van de nakinderen Cornelis Ments x Josijnken Joossen, dit terzake de verkoop van zekere stedekens in Sneppel die Kerstiaen Cornelis van Schijnderen als momboor en Cornelis Ments als toeziener van vs Cornelis en Jan Nouts verkocht hadden en waarover proces was gerezen

Personen:

| 254-0001 |

Schepenregister 254, Stuk 2 - 27.06.1620

Sebastiaen Cornelis Pierssen machtigt Adriaen Daenen, 'behoud' oom van het weeskind Bernaert Lenaertssen om van Jan Huijbs, vorster in Loenhout, de penningen te innen van de erven eertijds toebehoord hebbende Peeter Bernaerts (nota: betreft akte Oudenbos)

| 254-0002 |

Schepenregister 254, Stuk 3 - s.d.

Cornelis Peeter Joos x +Marie Matijs Cleijs - Peeter Heijnric van Aerde als voogd met Adriaen Thomas van Aken als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Peeters alias Boer x +Marie Matijs Cleijs - Michiel Jordaens als voogd van het weeskind van vs Cornelis Peeter Joos; akkoord over het sterfhuis en het contract dat vs Cornelis Peeter Joos en Marie Matijs Cleijs op 08.02.1610 gemaakt hebben toen zij ten huwelijk kwamen

Personen:

| 254-0003 |

Schepenregister 254, Stuk 6 - 21.07.1620

Tanneken Laureijs Meijs x Adriaen Adriaenssen, Brecht, ziet mits een som penningen af van haar gerecht zesde deel in stede in de berenstraat gekomen van haar ouders. Stede is vele jaren terug uitgewonnen door Cornelis Aert Staelkens en waarvan Huijbrecht Eijskens de tocht heeft verkregen

Personen:

| 254-0004 |

Schepenregister 254, Stuk 10 - 22.09.1620

Maeijken Lenaertssen x Adriaen Danen, Oudenbos, en vs Adriaen Danen ook voor Heijnrick Lenaertssen en Sebastiaen Cornelis Peeters dragen erven op aan de gemene erfgenamen van +Huijbrecht Bode de oude

| 254-0005 |

Schepenregister 254, Stuk 11 - 09.11.1620

Goris Anthonis Goris x +Heijlken Jan Neef Huijbrechts dr, als vader van hun twee kinderen en Cornelis Anthonis Goris als voogd met Cornelis Jan Neefs als toeziener van de twee weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 254-0006 |

Schepenregister 254, Stuk 12 - 17.12.1620

Wouter Adriaen Stouts - Peeter Adriaen Stouts - Jacop Adriaen Stouts - Willemijnken Adriaen Stouts - Marie Adriaen Stouts; laten Jan Oom Janssen x Elisabeth rente van 30 st lossen en welke aan vs vijf kinderen Adriaen Stouts bevallen waren tegen Quirijn Heijnrick Wouter Buijs cum suis (deling dd 26.04.1616 voor schepenen in Loenhout)

Personen:

| 254-0007 |

Schepenregister 254, Stuk 12 - 17.12.1620, in marge

Heijnrick Jan Lodders x Marie Jan van Aerde hebben op 18.02.1545 de rente bewesen ten behoeve van Cornelis Wouter van Mere x Catlijn Matijs van Koeschot

Personen:

| 254-0008 |

Schepenregister 254, Stuk 12 - 14.12.1620

Jan Emssen Gieliszoon, laken koopman, machtigt Augustijn Jacops, burger van Geertruijdenberg, om aldaar aan Jacop Lips, landmeter, te transporteren zijn deel in huis en erven

Personen:

| 254-0009 |

Schepenregister 254, Stuk 12 - 21.12.1620

Peeter Elsackers getuigt dat hij momboor is geweest van de kinderen Peeter Martens x +Anna Geert Meermans en dat de knecht Adriaen alias Bincxken die bij Neelken Meermans gewoond had hem in de 'kwaden tijd' dat de mensen op het kasteel gevlucht waren een pot met brieven had aangewezen, begraven in de aarde en aan hem gegeven om te bewaren, en dat hij deze pot met brieven aan de erfgenamen van Geert Meermans heeft gegeven

Personen:

| 254-0010 |

Schepenregister 254, Stuk 14 - 16.03.1622

Cornelis Cornelis Aerts, Brecht, calengiert hooimade welke Jan Jan Neve aan mr Lauwereijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, verkocht had

| 254-0011 |

Schepenregister 254, Stuk 16 - 15.02.1621

sr Daniel Buijcx, schout etc, laat Marcelis Adriaen Verheijden rente van 4 V rogge kwijten welke hem toekwam bij donatie van juffr Cornelia van der Groes en geheven op de goederen van vs Marcelis in Meer, eertijds gekomen van Peeter Aerts Papenbroeck

Personen:

| 254-0012 |

Schepenregister 254, Stuk 18 - 01.03.1621

Cornelis Lauwerijs Reijns geeft in pandschap aan Adriaen Cornelis Deckers een beemd in de dorent achter de kerk, dit voor een termijn van twee jaar

Personen:

| 254-0013 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 17.03.1621

het dorp van Loenhout laat Antonis Wouters de voorste weide in de "winckels" 'inneheijnen'

| 254-0014 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 17.03.1621

Cornelis Lambrecht Engelen, gezien hij zijn beemd de "santschelle" in Wuustwezel heeft laten belenen (schepenen Wuustwezel 09.03.1621), stelt zijn huis en hof in Hecht tot pand voor Michiel Jan van Elsacker, die de beemd in belening heeft

Personen:

| 254-0015 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 18.03.1621

Marten Aerts, pastoor, 76j - Laureijs Reijns, schepene, 70j - Peeter Wackers, 80j - Cornelis Geert van Elsacker, 76j - Antonis Goris Conincx, 68j; getuigen dat het dorp van Loenhout in de voorbije tijd van oorlog tot nu toe heeft moeten contributie betalen aan de Hollande Staten

Personen:

| 254-0016 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 19.03.1621

Lucas Willem Maes heeft 12 jaar terug, als momboor van Willem Jan Cornelis Maes, waarvan moeder was +Adrieaenken Willem Maes, in pandschap gegeven aan Peeter Aert Grauwen x Elisabeth twee beemden

Personen:

| 254-0017 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 20.03.1621

Cornelis Laureijs Reijns, molenaar, Brecht, is schuldig aan mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, de som van 2(honderd?) Rgld geleend geld

Personen:

| 254-0018 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 08.04.1621, naschrift

Laureijs Cornelis Reijns stelt zich borg voor zijn zoon

| 254-0019 |

Schepenregister 254, Stuk 19 - 20.03.1620

Peeter Ijsendonck Corneliszoon verkocht aan Lenaert Adriaen Ments rente van een V rogge 15 st met verloop welke hij heffende was op panden gekomen van Quirijn Acdorens

| 254-0020 |

Schepenregister 254, Stuk 20 - 26.04.1621

Cornelis Adriaen de Decker, ruiter onder ritmeester van der Well, garnizoen in Bergen op Zoom, verklaart dat het dorp van Brecht wel 2x zo groot en machtig is als het dorp van Loenhout, hij heeft zowel in Brecht als in Loenhout gewoond

| 254-0021 |

Schepenregister 254, Stuk 21 - 17.05.1621

Nicolaes van Dael, gemachtigd van Anneken Jan Quirijnssen de Beer dr x Floris Henrick van der Wijen alsmede van haar neef Jan Janssen, zoon van Heijlken Jan Quirijnssen de Bere (certificatie Breda 27.12.1612), transporteeert aan Goris Heijns ..., poorter van Hoogstraten, het recht dat vs Anneken en haar neef hadden in twee steden en toebehoren in Loenhout gelegen

Personen:

| 254-0022 |

Schepenregister 254, Stuk 22 - 03.09.1621

Antonis Peeter Denis - Cornelis Peeter Denis - vs Antonis en Cornelis ook als momboors van de weeskinderen Aert Antonis Aerts x +Catelijne Peeter Denis - samen ook voor hun broer Dionijs Peeter Denis - Adriaen Peeter Denis, Roosendaal, voorzoon van Peeter Denis; akkoord over achtergelaten goederen van +Peeter Denis

Personen:

| 254-0023 |

Schepenregister 254, Stuk 23 - 09.09.1621

Adriaen Bertelmeussen verkocht aan Cornelis Adriaen Diels als momboor van de kinderen +Peeter Bernaert Nuijts erven de "achtersten puthoff" in Sneppel

Personen:

| 254-0024 |

Schepenregister 254, Stuk 24 - 25.10.1621

Peeter Joris Christiaens laat Adriaen Lenaert Cornelissen rente van 3 Rgld lossen welke rente geheven werd op land in Popendonk

Personen:

| 254-0025 |

Schepenregister 254, Stuk 25 - 04.11.1621

sr Daniel Buijcx x Anna van der Groes, dochter van Anna Rene van Liere, ook voor sr Nicolaes van den Stomp (?) waarvan moeder was +juffr Anna van Lier haar moeie, transporteerde aan Jaspar van Schutteput, griffier van de 'waltrechten' van de hertog van Aarschot tot Leuven een obligatie van 544 ponden artois verleden door Jaspar Roeloffs aan +Jan van Liere op 24.07.1577

Personen:

| 254-0026 |

Schepenregister 254, Stuk 26 - 22.11.1621

Cornelis Jan Huijbrecht Bode x Michiel Jordaens dragen op ten behoeve van Mathijs Janssen Hoevenaer een stede met toebehoren in Huffel welke in gebruik is door Dielis Willemsen. Gecalengierd door Jan Jacobs x Dingne Jan van Dael

Personen:

| 254-0027 |

Schepenregister 254, Stuk 27 - 13.12.1621

Anthonis Peeter Denis en Cornelis Peeter Denis mangelen erve om erve welke hen ten deel zijn gevallen tegen hun broer Denijs en de weeskinderen van hun zuster +Catherijne, land in Hecht, land gekomen van Lis Quirijn Joos

Personen:

| 254-0028 |

Schepenregister 254, Stuk 28 - 22.12.1621

Cornelia Jan Huijbrecht Bode x Michiel Jordaens verkochten aan Aert Anthonis Aerts helft in beemd waarvan mr Geeraert Luijcx of zijn kinderen de andere helft bezitten

Personen:

| 254-0029 |

Schepenregister 254, Stuk 29 - 22.12.1621

Peeter Joris Christiaens x Cornelia Verboven Janssen verkochten aan Cornelis Adriaen Geert Wouters, Zundert, haar neef, twee delen in rente van 4 V rogge staande op de goederen van Mathijs Jan Cles in Popendonk. Peeter Joris Christiaens draagt ook op ten behoeve van vs Cornelis Adriaen Geert Wouters zijn deel in beemd bij de "laren" waarin ook de kinderen Adriaen van Ostaeijen en Cornelis Cornelis Goris een deel hebben.

Personen:

| 254-0030 |

Schepenregister 254, Stuk 30 - 21.02.1622

Melchior Laureijs Rombouts x Barbel Peeter Nuijts dr en Huijbrecht Cornelis Verboven als momboor met Matijs Jan Ooms als toeziener van de kinderen +Joos Cornelis Verboven ( x vs Barbel Peeter Nuijts), akkoord over onderhoud van de weeskinderen

Personen:

| 254-0031 |

Schepenregister 254, Stuk 30 - s.d.

Jan Heijnricx van Gestel x Maeijken Jan Rombouts verkochten aan Antonis Jan Rombouts het huis staande op diens stedeken in Neerven

Personen:

| 254-0032 |

Schepenregister 254, Stuk 30 - 11.02.1622

Anthonis Peeter Denis x Marie Franchois Imbrechts dr zijn schuldig aan mr Heijndrick van Erfrenten x Marie de som van 140 Rgld

Personen:

| 254-0033 |

Schepenregister 254, Stuk 30 - 22.07.1627, in marge

mr Heijnrick van Erfrenten voldaan door Gosen Cornelis Gosens als koper van de panden

Personen:

| 254-0034 |

Schepenregister 254, Stuk 31 - 07.03.1622

Adriaen Lenaerts, Zundert, stelt zijn stede in Popendonk tot pand ten behoeve van Rombout Cornelis Rommens (ter Eijck) x Marie Wouters terzake afkwijting van een halster rogge uitgegaan hebbende op panden in Tereijck, Wuustwezel, gekomen van Jan Abrahams

Personen:

| 254-0035 |

Schepenregister 254, Stuk 33 - 23.05.1622

Jan Jacobs x +Dingne Jan van Dael dr - Neelken Geert Cornelissen dr x Marck Bertelmeussen - Jenneken Geert Cornelissen x Jan Matijs Janssen - Tanneken Geert Cornelissen x Willem Meussen; akkoord over sterfhuis van vs +Dingne Jan van Dael

Personen:

| 254-0036 |

Schepenregister 254, Stuk 34 - 24.05.1622

zelfde comparanten als voorgaand stuk, delen de erfelijke goederen die Dingne Jan van Dael in haar huwelijk met Jan Jacobs verkregen heeft, beemd in de "werdels", beemd aan de "breebeke"

Personen:

| 254-0037 |

Schepenregister 254, Stuk 35 - 30.05.1622

Catlijne Heijnricx van Elsacker dr verkocht aan Jan Lenaert Luijcx x Naenken Pauels een deel van de gracht tegenover diens woonhuis in Sneppel

Personen:

| 254-0038 |

Schepenregister 254, Stuk 35 - 30.05.1622

Jan Bode en Michiel Michiels van Elsacker als momboors van de weeskinderen +Jan Huijbrecht Bode de oude transporteren in belening aan Cornelis Peeter Joos helft van hooimade op het hoogbos en waarvan Jan Peeter van Gilse, Brecht, de andere helft in belening heeft

Personen:

| 254-0039 |

Schepenregister 254, Stuk 36 - 18.06.1622

Michiel Michiels van Elsacker, gemachtigd van Cornelis Jan Keeselmans (procuratie Wuustwezel dd 04.06.1622), verkocht aan Jan, voorzoon van de jonge Jan Huijbrechts Bode, de koop overgenomen hebbende van Anthonis Wouter Rombouts, land in Hecht

Personen:

| 254-0040 |

Schepenregister 254, Stuk 37 - 27.06.1622

Cornelis en Jan Aernout Noops enerzijds en Catelijn Jacop Heijnrick Coremans x Lenaert Merten Prost anderzijds akkoord over rente van 2 gld jaarlijiks die vs gebroeders hadden op Cornelia Peeter Michiels dr x Mathijs Thoens en staande op beemd in Loenhout, en welke beemd destijds door Jacop Heijnrick Coremans gekocht werd van Cornelia Peeter Michiels zonder dat de rente daarop uitgestoken was

Personen:

| 254-0041 |

Schepenregister 254, Stuk 38 - 05.07.1622

Marie Heijnrick Leijs met haar voogd Anthonis Wouter van de Venne en Cornelis Lambrecht Engelen akkoord terzake sterfhuis van +Lambrecht Engelen x Marie Heijnrick Leijs

Personen:

| 254-0042 |

Schepenregister 254, Stuk 39 - 25.08.1622

Jan Heijnricx van Elsacker - Catlijne Heijnricx van Elsacker - Heijlwich Heijnricx van Elsacker x Aert Peeter Aerts; dragen land op (niet bij vermeld aan wie)

Personen:

| 254-0043 |

Schepenregister 254, Stuk 41 - 13.12.1622

Antonis Wackers transporteerde aan Andries Jordaens, secretaris, de som van 32 gld welke Jan Jacobs alias Terruwenbloem, Berendrecht, schuldig was terzake koop van paard

Personen:

| 254-0044 |

Schepenregister 254, Stuk 42 - 13.12.1622

idem als voorgaande

| 254-0045 |

Schepenregister 254, Stuk 43 - 20.12.1622

op verzoek van Heijnrick Geert van der Buijten getuigen Cornelis Jan Neefs en Nicolaes Goris dat gezien Geert van der Buijten, pachter van de hoeve van Sint Michiels, is overleden zijn weduwe, nu ziek zijnde, de pacht aan haar zoon heeft overgegeven

| 254-0046 |

Schepenregister 254, Stuk 44 - 29.12.1622

Jan Heijnrick Cornelis de Crom machtigt mr Laureijs Reijns, secretaris in Wuustwezel, beemden te verheffen in het leenhof van Brabant, welke beemden gelegen zijn in Goirle en comparant toekomen van zijn moeder Willemken x +Heijnrick Cornelis de Crom

| 254-0047 |